Op zaterdag 7 september jl. stond ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge op het strand in Kijkduin een vuurwerkshow gepland. De Haagse Stadspartij heeft samen met de Partij voor de Dieren het college om opheldering gevraagd hoe ondanks alle regelgeving het toch mogelijk is dat bedrijven toestemming kunnen krijgen voor een schadelijke vuurshow in Natura 2000 gebied.

Het meeste vuurwerk ‘knalt’ op zwart buskruit en bij deze verbranding komen er onder meer CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxiden vrij. De duingebieden in en rond Kijkduin behoren zoals bekend tot de zwaar beschermde Natura 2000 gebieden. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er toch een vuurwerkshow kan plaatsvinden: “Met de recente uitspraken rondom stikstof en de PAS-regeling, plus het feit dat vrijwel al het duingebied zich al in een overbelaste situatie bevindt, is het ronduit bizar dat kennelijk elk willekeurig evenement een vuurwerkshow bij Natura 2000 gebied kan organiseren. Daar moet snel verandering in komen!”

De Haagse Stadspartij wil van het college weten of er een vergunning was afgegeven, of hiervoor advies was ingewonnen zoals de Wet Natuurbescherming voorschrijft, of dit niet in strijd is met de APV en of het college bereid is stappen te nemen om dit soort vuurwerkshows aan strengere regelgeving te binden en zo mogelijk te verbieden. Ook staat in de huisregels van de Nota Westduinpark en Wapendal ‘Topnatuur voor de stad’ opgenomen dat het voor gebruikers van het strand en het duin gebied verboden is vuurwerk af te steken. Wijsmuller: “Waarom mogen bedrijven dit dan wel?”

De ingediende vragen:

Schriftelijke vragen: Vuurwerkshow in Natura 2000 gebied

Datum: 9 september 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op zaterdag 7 september jl. stond ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge in Kijkduin om 21.00 uur een vuurwerkshow gepland op het strand ter hoogte van strandtent 14. De show met consumentenvuurwerk werd volledig gesponsord en geschoten (gefakkeld) door de Rijswijkse Vuurwerkhal, maar is uiteindelijk vanwege de weersomstandigheden op de dag zelf afgeblazen. Het meeste vuurwerk ‘knalt’ op zwart buskruit (buskruitmengsel van kaliumnitraat, houtskool en zwavel). Wanneer dat verbrandt, komen er onder andere CO2, fijnstof, stikstof- en zwaveloxiden vrij. De duingebieden in en naast Kijkduin behoren zoals bekend tot de Natura 2000 gebieden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Joris Wijsmuller en Robert Barker  de volgende vragen:

Was het college op de hoogte van de geplande vuurwerkshow ter afsluiting van de Fusion Beach Challenge?

Het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag voor handelingen met vuurwerk gebeurt door de Omgevingsdiensten. Zij voeren deze taken voor de provincie en de gemeenten uit en houden ook toezicht op de naleving van de vuurwerkregels en -vergunningen. Is er een vergunning verleend voor het afsteken van dit vuurwerk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er rekening gehouden met de wet natuurbescherming en advies ingewonnen?

Is er een evenementenvergunning voor de afsluiting van Fusion Beach Challenge verleend? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Is een dergelijke vuurwerkshow in Natura 2000 gebied niet strijdig met artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen van de APV? Zo nee, waarom niet?

Hoe wordt er zorg gedragen bij een dergelijk evenement dat alle vuurwerkresten worden opgeruimd en er geen schadelijke stoffen op het strand of in de zee worden achter gelaten?

Hoe verhoudt deze vuurwerkshow zich met de huisregels van de Nota Westduinpark en Wapendal ‘Topnatuur voor de stad’ waarin staat opgenomen “respecteer de ruimte en de rust daarom ook geen geluid- en lichthinder en laat ook geen drones vliegen; hoe gezellig het ook is, steek ik geen barbecue en/of vuurwerk aan en maak geen open vuur”? Denkt het college niet dat er een verkeerd signaal wordt afgegeven aan gebruikers van het strand wanneer bedrijven en evenementen wel van deze regels mogen afwijken? Zo nee, waarom niet?

Is het college het met ons eens dat met de recente uitspraken rondom stikstof en de PAS-regeling en het feit dat vrijwel al het duingebied zich al reeds in een overbelaste situatie bevindt (zie bijgaande kaart van het RIVM) het ongewenst is dat elk willekeurig evenement een vuurwerkshow bij Natura 2000 gebied kan organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid stappen te nemen om dit soort vuurwerkshows aan strengere regelgeving te binden en zo mogelijk te verbieden?

Joris Wijsmuller

Robert Barker