https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52936/VVD : verdeling woningen moet eerlijker

Tijdens het raadsdebat van woensdag 25 mei j.l. over de woonvisie 2023-2030 heeft de VVD fractie bij monde van fractievoorzitter Jet Smit haar zorgen geuit over de verdeling van woningen in het lagere en het middensegment. Uit de woonvisie blijkt dat een Amstelveense woningzoekende die in aanmerking komt voor een sociale woning, maar niet tot een van de speciale voorrangsgroepen hoort, meer dan 16 jaar moet wachten op een woning.

Voorrang bijzondere groepen temporiseren

Jet Smit: “We kunnen niet meer uitleggen dat bijzondere voorrangsgroepen op relatief korte termijn aan een woning geholpen worden terwijl een Amstelveense jongere bij zijn of haar ouders moet blijven wonen en een oudere in een veel te grote gezinswoning moet blijven zitten, daar zit een oneerlijkheid in” De VVD vraagt het college dan ook om de toewijzing aan bijzondere voorrangsgroepen (o.a. statushouders) zoveel mogelijk te temporiseren zodat de achterstand op de lijst met Amstelveners sneller weggewerkt kan worden.

 

Jet Smit: “Wij zijn in de regio echt het braafste jongetje van de klas, en voldoen aan alle taakstellingen, maar tegelijkertijd doen we andere groepen in Amstelveen echt te kort”

 

Verdringing in alle segmenten

Niet alleen in het sociale segment zie je een bepaalde verdringing, ook in het middensegment zijn er steeds minder huizen beschikbaar. De mensen met middeninkomens, en zeker de mensen met een service beroep, hebben we hard nodig om in Amstelveen het voorzieningenniveau op peil te houden en een evenwichtige demografische verdeling te hebben. Mensen met een middeninkomen hebben nauwelijks kans om hier te komen wonen. We kunnen niet blijven bijbouwen, onze ruimte raakt op, en we moeten inzetten op een meer eerlijke en evenwichtige verdeling van de wel beschikbare woningen, aldus de VVD.

 

De VVD heeft daarom aan het college gevraagd om mogelijkheden te verkennen, in overleg met verhuurders en ontwikkelaars, of er voor de middeninkomens meer woningen gereserveerd kunnen worden. De VVD daarbij stelt daarbij ook voor dat een systeem van woonvergunningen weer wordt geïntroduceerd en ze vraagt ze het college tevens te kijken naar mogelijkheden om als Amstelveen zelf weer te starten met een Premie-A systeem voort koopwoningen.

De concept Woonvisie 2023-2030 en de volledige tekst van de woordvoering tijdens het debat vindt u hieronder: