Over de keuze van het Slingeland Ziekenhuis om op een andere locatie nieuwbouw te realiseren is al een aantal keren uitvoerig gesproken.

In 2014 heeft de raad besloten medewerking te verlenen aan de keuze van het Slingeland Ziekenhuis om de locatie A18 verder te mogen onderzoeken op haalbaarheid.

Belangrijke uitgangspunten voor de VVD bij die afweging waren en zijn dat

in een zorgvuldige procedure er een toekomstbestendig ziekenhuis voor de Achterhoek moet zijn en blijven het ziekenhuis op de juiste locatie komt met een optimale bereikbaarheid voor haar verzorgingsgebied met voldoende flexibiliteit invulling gegeven kan worden aan de veranderende vraag die aan het ziekenhuis worden gesteld in het snel veranderende zorglandschap.

Sinds 2014 heeft het Ziekenhuis gewerkt aan het doorlopen van een zorgvuldige procedure om de haalbaarheid aan te tonen van de locatie A18. Daarover is in de afgelopen jaren een aantal malen in de gemeenteraad over gesproken. Waarbij de nadruk lag op de Ladder voor duurzame verstedelijking. En, hoewel de Ladder een belangrijk aspect is, is ze zeker niet het enige. De VVD heeft daarbij de inbreng van het Ziekenhuis zelf gemist.

Met het raadsvoorstel zijn alle belangen afgewogen maar heeft niet iedereen gelijk gekregen. Over het besluit zal ook zeker niet iedereen het eens zijn.

Kijkend naar de procedure die we hebben doorlopen vindt de VVD dat die niet perfect was en waren er zeker aspecten die beter konden, maar er is voor ons geen reden om geen besluit te nemen.

De VVD is van mening dat een zorgvuldige procedure volgens de Wet op de ruimtelijke ordening is doorlopen. Bijzondere aandacht vragen we voor een goede inpassing en bereikbaarheid van de in de directe omgeving gelegen woningen en bedrijven.

De VVD heeft afgelopen donderdag 21 september 2017 ingestemd met het bestemmingsplan Ziekenhuis 2017 en het exploitatieplan Slingeland Ziekenhuis locatie A18.