https://hardenberg.christenunie.nl/k/n6069/news/view/1454319/354349/Kerstgroet 2022.jpg

December is gewoontegetrouw de maand van terugkijken en een klein beetje vooruitblikken. Daar gaat deze ChristenUnie Hardenberg nieuwsbrief dan ook over. Om met vooruitblikken te beginnen: het is de bedoeling dat we jullie minimaal drie keer per jaar op deze manier informeren over wat ons bezighoudt en waarmee we, voor de gemeente Hardenberg en al haar inwoners, bezig zijn.

Terugblikkend zijn we sinds 24 mei van dit jaar als nieuwe fractie aan de slag en in juni hebben we twee beëdigd steunfractieleden gekregen. Dat betekent dat we ons met negen betrokken mensen inzetten voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg. De onderwerpen die de samenleving (en dus ook ons als lokale volksvertegenwoordigers) de afgelopen maanden vooral hebben beziggehouden, zijn de opvang van vluchtelingen en asielzoekers, de hoge energieprijzen en de daarmee gepaard gaande energiearmoede en de mogelijke gevolgen van het stikstofbeleid voor onze agrarisch ondernemers.

Mogelijke gevolgen van het stikstofbeleid voor onze agrarische ondernemersOm met dat laatste onderwerp te beginnen: daar kunnen wij als lokale overheid niet veel aan doen. Het stikstofbeleid wordt door de landelijke overheid gemaakt en door de provincies uitgevoerd, de gemeenten zijn daarbij niet of nauwelijks in beeld. Wat we wel kunnen – en ook doen – is zowel landelijk als provinciaal aandacht vragen voor de positie van onze boeren en partijen ertoe bewegen met elkaar in gesprek te blijven.

Dat het geen gemakkelijk dossier is, bleek wel uit het feit dat minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Henk Staghouwer een maand of twee geleden heeft laten weten dat hij niet de juiste man op de juiste plek was. Zijn positie is overgenomen door Piet Adema, die inmiddels al heel wat gesprekken met boeren heeft gevoerd. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma 2022-2026 geschreven dat we ons een Vechtdal zonder boeren niet kunnen voorstellen en dat gaat ook niet gebeuren. Waar we kunnen, steken we hen een hart onder de riem.Hoge energieprijzen en de daarmee gepaard gaande energiearmoedeDe inval van Rusland in Oekraïne bracht energieschaarste teweeg, wakkerde de inflatie verder aan en zorgde voor een extra vluchtelingenstroom. Voor wat betreft energiearmoede hebben de fracties van het CDA, de ChristenUnie, VVD, PvdA en GroenLinks op 27 september een amendement ingediend, waarmee we regelen dat de financiële bijstand voor meer mensen beschikbaar is door het vakantiegeld niet mee te tellen bij het bepalen van de hoogte van het inkomen: “Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld)."

Daarnaast kunnen mensen die boven deze inkomensgroep vallen, maar vanwege de hoge energieprijzen toch in de problemen komen, een beroep doen op een nieuw noodfonds. Ook (maatschappelijke) instellingen, verenigingen en ondernemers (MKB) kunnen gebruik maken van dit fonds, dat voor twee jaar is ingericht en waarin € 5.000.000 is opgenomen. Hiervoor is op 8 november raadsbreed een amendement ingediend en aangenomen.

Opvang van vluchtelingen en asielzoekersDe extra opvang van vluchtelingen en asielzoekers heeft heel wat stof doen opwaaien de afgelopen maanden. Al sinds 2015 heeft de gemeente Hardenberg een AZC, waar op dit moment ongeveer 730 mensen zijn gehuisvest. Ongeveer 2% daarvan gaf overlast, na het nemen van een aantal maatregelen lijkt de rust te zijn weergekeerd.

Vervolgens kwam het voorstel voor tijdelijk gewijzigd asielbeleid in de tweede kamer. De ChristenUnie Hardenberg erkent de noodzaak tot beter asielbeleid dat vanuit Den Haag moet komen. Dan gaat het vooral over zaken als snel duidelijkheid bieden over wel of niet mogen blijven, snellere uitstroom uit de AZC's (óf naar het land van herkomst óf naar vaste huisvesting in Nederland) en beter begeleide inburgering. De tijdelijke uitstel van gezinshereniging was (op z'n zachtst gezegd) een flink pijnpunt, net zoals de onwaardige toestanden in Ter Apel. We zijn blij met de uitspraak van de voorzieningenrechter die oordeelt dat deze omstreden nareismaatregel geen wettelijke basis kent, maar daarmee zijn de praktische problemen nog niet opgelost. Wij kunnen ons vinden in de oproep van Gert Jan Segers aan de regering om immigratie breder onder de loep te nemen en dan ook de nodige aandacht te besteden aan arbeidsmigratie. Veruit de meeste immigranten in ons land zijn arbeidsmigranten en een groot deel van hen woont en werkt in omstandigheden die wij voor onszelf nooit zouden accepteren.

De ChristenUnie is een partij die omzien naar de ander, zeker als die in nood verkeert, als een opdracht ziet. Anderzijds zien wij ook de worsteling van mensen die serieuze overlast ondervinden van een aantal mensen die zich niet weten te gedragen of als tijdelijke opvang letterlijk wel heel dichtbij komt. Dat laatste is het geval bij de voorgenomen tijdelijke opvang van Oekraïners in Schuinesloot. Aanvankelijk leek er geen gesprek met de inwoners meer mogelijk te zijn, maar inmiddels lijkt die optie toch open te liggen. Op camping de Roskamp in Loozen worden binnenkort ongeveer 100 asielzoekers en statushouders tijdelijk opgevangen. Zowel de opvang in Schuinesloot als in Loozen gebeurt onder de noemer crisis- en noodopvang. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht hier een bijdrage aan te leveren en regionaal maken de gemeenten daar afspraken over.Wat de toekomst brengen mogeHet coalitieakkoord 2022-2026 is een akkoord op hoofdlijnen en moet nadere invulling krijgen. De bedoeling is dat dat raadsbreed gaat gebeuren. Dat houdt in dat we ons het aankomende jaar gaan bezighouden met de vraag hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Maatschappelijke ontwikkelingen zullen daar zeker een rol in spelen, maar bijvoorbeeld ook hoe we een aantrekkelijke gemeente blijven om duurzaam te wonen, te werken en te ontspannen. Gelukkig is de financiële positie van de gemeente Hardenberg erg goed; we moeten wel keuzes maken maar er is ruimte om (extra) te investeren.

Niemand weet wat 2023 de wereld precies zal brengen. Laten we blijven bidden om vrede, om meer daadkracht als het gaat over het beter, duurzaam omgaan met de aarde die wij van de Heer in beheer hebben gekregen. Laten we samen werken aan verdraagzaamheid, elkaar de ruimte gunnen en geven. En laten we ons vertrouwen blijven stellen in Hem, die was, is en komen zal. De ChristenUnie Hardenberg wenst u een gezegende Adventstijd, blijde Kerstdagen en een goede jaarwisselingNamens de fractie,Simone Hof, fractievoorzitter