https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/openbare-fractievergadering-van-11-september-2019/

© BreBuc / PvdA HK

Op 11 september zal de eerste openbare fractie vergadering zijn. Deze is onder andere ter voorbereiding van de raadsvergadering van 26 september. Dat is de eerste raadsvergadering na het zomerreces.

 

 

 

 

Agenda fractievergadering 11 september – 20.30 uur, MFA De Ontmoeting (Waddenzee)

Opening/mededelingen Insprekers: geen Ingekomen post/stukken:

Notulen overleg 5 juni2019

Presidium van 9 september Actuele zaken Raadsvergadering donderdag 26 september (en uitloop 8 oktober) 2019 Voorstel afhandeling en woordvoerders (s.v.p. fractie standpunt voorbereiden). Politieke agenda/uitnodigingen/beeldvormende/informatieve vergaderingen Mededelingen van het bestuur Rondvraag/wvttk Sluiting

 Raadsvergadering 26 september (en uitloop 8 oktober) 2019, 20.00 uur

Opening Mededelingen voorzitter Vaststellen agenda

Oordeelvormend

Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf (Sylvia) Afronding bedrijfsverplaatsing Luyt – haven Den Oever (Sylvia) Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers (Sylvia) Een cultuureducatie- (en participatie) plan voor Hollands Kroon (Elbert) Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) in Hollands Kroon (Elbert) Bijdrage zorg en ondersteuning (= fiancieel Sylvia of Elbert?) Tweede Bestuursrapportage 2019 (Sylvia)

Besluitvormend

Vaststellen agenda Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming Vaststellen lijst ingekomen stukken Vaststellen besluitenlijst 13 juni 2019 Vaststellen besluitenlijst raad 20 juni 2019 Vaststellen besluitenlijst raad 25 juni 2019 Vaststellen besluitenlijst 27 juni 2019 Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord Naar 31 oktober, oordeelvormend Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet Hollands Kroon 2017 Bestemmingsplan De Dentele 9 Westerland Bestemmingsplan Dorpsstraat naast 64 Oude Niedorp Bestemmingsplan Maatregelen N239 Bestemmingsplan regelstation Wieringerwerf Bestemmingsplan Rijdersstraat 24B ’t Veld Bestemmingsplan Schelpenbolweg 33 Slootdorp Naar oordeelvormend Paadje 12 (stuk volgt) Vijfde, en tevens laatst mogelijke, contractverlenging BDO accountant met 1 jaar Budget voor het uitvoeren van een toetsingskameronderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de gemeentelijke organisatie Hollands Kroon.

Afhankelijk van oordeelvormende behandeling

Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers Afronding Dok Luyt (stuk volgt) Een cultuureducatie- (en participatie)plan voor Hollands Kroon Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) in Hollands Kroon Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf Bijdrage zorg en ondersteuning Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord Tweede bestuursrapportage 2019 Afscheid raadslid de heer P. Fekkes Beëdiging tot raadslid de heer J.P.F. Eichhorn Sluiting

 Sylvia

 

Het bericht Openbare fractievergadering van 11 september 2019 verscheen eerst op PvdA Hollands Kroon.