Dinsdag 21 juni zijn er weer rondetafelgesprekken, op de agenda staan twee zonnevelden, de nieuwbouw van scholen, de Jaarstukken van de GGDrU en het overdrachtsdocument van de Commissie Verbonden Partijen.

https://houten.vvd.nl/nieuws/50129/rondetafelgesprekken-over-zonnevelden-nieuwbouw-scholen-en-meer

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen waar de raadsvoorstellen over gaan en wie van de Houtense VVD het woord voert in het rondetafelgesprek en in de raadsvergadering.

De rondetafelgesprekken kunnen weer live bijgewoond worden, maar belangstellenden van RTG 1 kunnen de vergadering ook live volgen via Notubiz. RTG 2 wordt niet live uitgezonden. 

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp  120:00uRaadszaal / Notubiz

Eef Stiekema

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen “Zonneweide De Heul”, Kanaaldijk Oost, Eiland van Schalkwijk

Eef Stiekema

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Stroomveld De Knoest - Kanaaldijk Zuid - Eiland van Schalkwijk

  

Robert Paling

Nieuwbouw van scholen: voortgang en kredieten

220:00Kamer 0.46/0.47

Mathieu Cox

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

  

Mathieu Cox

Overdrachtsdocument Commissie Verbonden Partijen

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. In RTG 2 staat daarnaast het spreekrecht voor inwoners en instellingen op de agenda. Het raadsvoorstel van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergadering van 5 juli besproken.

Samenvatting Raadsinformatiebrieven en Raadsvoorstel

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen “Zonneweide De Heul”, Kanaaldijk Oost, Eiland van Schalkwijk

Op 5 april 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonneveld op de locatie De Heul, gelegen tussen het dorpslint van Schalkwijk, Provincialeweg en het Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaaldijk Oost. Het te realiseren zonneveld past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

Om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag, is een planologische afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college is bevoegd om te besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning. Voorafgaand hieraan is echter een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad vereist, waarin deze aangeeft dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De raad wordt nu gevraagd hiertoe over te gaan.

VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Stroomveld De Knoest - Kanaaldijk Zuid - Eiland van Schalkwijk

Op 5 april 2022 is een ook aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonneveld op de locatie De Knoest. Het gebied wordt aan de noordzijde ingesloten door het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de westzijde door de rijksweg A27. Het te realiseren zonneveld past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook hier is nu een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig.

VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Nieuwbouw van scholen: voortgang en kredieten

Na het raadsbesluit van 12 januari 2021 waarin de middelen beschikbaar zijn gesteld voor de nieuwbouw van de scholen Montessori, De Velduil en Van Harte School hebben de schoolbesturen de ontwerpen voor de nieuwbouw van de scholen afgerond.

De nieuwbouw van de Montessorischool wordt in de zomervakantie 2022 opgeleverd. Naar verwachting is de bouw binnen het beschikbare budget mogelijk.

De nieuwbouw van De Velduil loop vertraging op door een ingesteld beroep tegen de afgegeven verklaring van geen bedenkingen voor het planologisch mogelijk maken van de nieuwbouw.

Door de excessief gestegen bouwkosten in de afgelopen periode, is het eerder beschikbaar gestelde krediet niet meer voldoende om de nieuwbouw van de Van Harte School te realiseren. Om de noodzakelijke vervanging van het gebouw van de Van Harte School mogelijk te maken is aanpassing van het krediet onvermijdelijk.

VVD commissielid Robert Paling behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van publieke volksgezondheid. Op basis van deze regeling kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU.

De jaarstukken 2021 zijn ter informatie aan de raad toegezonden. De jaarrekening laat zien dat GGDrU 2021 afsluit met een positief saldo van €565.000 inclusief mutaties in reserves. De financiële risico’s zijn voldoende afgedekt.

De ontwerpbegroting 2023 is een uitwerking van de kaderbrief 2023 en is evenals de kaderbrief beleidsarm gelet op onder andere het ontbreken van een nieuwe bestuursagenda. Het college geeft aan tevreden te zijn over de ontwerpbegroting 2023 die is opgesteld en stellen voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Overdrachtsdocument Commissie Verbonden Partijen

De Commissie Verbonden Partijen (CVP) is een commissie van de raad die advies uitbrengt aan de gemeenteraad over de Planning & Controle stukken van de verbonden partijen. Dat zijn de samenwerkingsverbanden waar de gemeente Houten op regionaal niveau samenwerkt met andere gemeenten. De commissie spreekt zich uit over de zienswijze die het college van B&W voorstelt bij de stukken. Indien noodzakelijk wordt geadviseerd aan de raad om de zienswijze van het college te wijzigen.

De commissie heeft haar werkwijze over de afgelopen raadsperiode 2018-2022 geëvalueerd en een Overdrachtsdocument opgesteld. De raad kan zich op deze wijze uitspreken over de werkwijze van de CVP in de nieuwe raadsperiode.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.