https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1424552/603672/220726 Ravijn.jpgTijdens de behandeling van de Kadernota heeft Ton van Dorp, namens de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de financiële situatie in 2026. In de meerjarenbegroting is deze laatste jaarschijf niet sluitend. Er is voor 2026 een groot financieel gat, doordat er dan minder geld komt vanuit het Rijk naar het Gemeentefonds. Dat geldt niet alleen voor Krimpenerwaard, maar voor alle gemeenten in Nederland.

Het kabinet wil in 2026 af van de huidige manier van bekostigen naar gemeenten enprovincies. Die zorgt telkens voor te veel schommelingen in de inkomsten en biedtgemeenten te weinig ruimte voor eigen keuzes. In een recent verschenen ‘Contourennota’(dd. 11 juli 2022) worden hiervoor aanbevelingen gedaan.Eén van de belangrijkste oproepen in het rapport is om het belastinggebied van gemeentente vergroten. In vergelijking met andere landen is dat in Nederland relatief klein. Overuitbreiding van het lokaal belastinggebied wordt al heel lang gesproken. Er zijn al veelrapporten over verschenen, maar telkens schuift de landelijke politiek die hete aardappelvoor zich uit.De Rijksuniversiteit Groningen heeft op verzoek van de VNG het kabinetsbeleid voorgemeenten becijferd. Deze resultaten zijn niet best. Het kabinetsbeleid leidt tot grote tekortenbij gemeenten. In 2026 gaat het om € 3,9 miljard, oplopend tot € 6,2 miljard in 2028. Op deAlgemene Ledenvergadering van de VNG is daarom een resolutie aangenomen waaringemeenten om duidelijkheid vragen aan het kabinet.“Het standpunt van gemeenten in de aangenomen resolutie is duidelijk” zo stelt Van Dorp:“gemeenten werken pas mee aan maatschappelijke opgaven als het financiële ‘ravijn’ van2026 is opgelost”.Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd in september 2022helderheid te geven aan gemeenten.