Waarom is de regering nog steeds niet bereid haar eigen fouten en aansprakelijkheid over de fipronilaffaire te erkennen? Is de minister nu eindelijk bereid om die pluimveehouders, die te goeder trouw waren, schadeloos te stellen of in ieder geval deels tegemoet te komen in de geleden schade?