“Er moet een andere aanpak komen van de natuurcompensatie. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Het duurt te lang en het levert te weinig op. Daarom heb ik een voorstel gemaakt waarmee met de bestaande middelen veel meer wordt gedaan dan nu.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop.

Bij de aanleg van wegen, spoorlijnen en andere infrastructuur is het verplicht om te zorgen voor ‘natuurcompensatie’. “Dat is heel goed,” zegt Roelof Bisschop, “maar de manier waarop het gebeurt, namelijk door de aankoop van gronden, werkt in de praktijk niet. Miljoenen euro’s blijven op de plank liggen. Dat is niet de bedoeling.”

Het voorstel-Bisschop is getiteld ‘1+1=3’. Kern ervan is: steek niet te veel geld in ‘nieuwe’ natuur, maar investeer vooral in bestaande natuur, akkerranden en houtwallen bijvoorbeeld.

Drie punten staan in ‘1+1=3’ centraal.

Laat een werkgroep nagaan hoe natuurcompensatie ingezet kan worden om de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel te halen en de regionale (agrarische) natuurkwaliteit te versterken. Experimenteer de komende twee jaar in elke provincie met natuurcompensatie gericht op het versterken van de nu al bestaande (agrarische) natuurkwaliteit, zónder aankoop van gronden. Zorg, indien nodig, voor een landelijke handreiking en inpassing in het Besluit kwaliteit leefomgeving en andere regelgeving.