https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1425391/155984/Henk en Jantina raadsfoto.jpgRaadspraat ChristenUnie 13 september was de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen. Diverse onderwerpen passeerden de revue:

Na een tussen uitspraak van de Raad van State moest de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen over een bestemmingplanwijziging aan de Tukseweg in Tuk. De RvS vond dat de gemeenteraad geen goede juridische ruimtelijke argumenten had gegeven om het verzoek voor een bestemmingsplanwijziging te weigeren. Na deze uitspraak van de Raad van State is het voorstel van de initiatiefnemer iets aangepast. En is er op sommige punten meer duidelijkheid gekomen voor de omwonenden. De CU heeft geconstateerd dat we op basis van de juridische ruimtelijke kaders geen aanvullende en/of nieuwe argumenten konden vinden om de wijziging van de bestemming tegen te houden. Daarom hebben we voor het wijzigen gestemd. Wij hebben voor een wijziging van de verordening voor leerlingenvervoer gestemd. Het ging om een aantal technische wijzigingen en het opnemen van een aantal groepen leerlingen, die in de oude verordening nog geen aanspraak konden maken op leerlingenvervoer, maar waar de gemeente al wel een uitzondering voor maakte. Binnen de gemeente Steenwijkerland is een regeling dat starters een starterslening kunnen krijgen bij de aankoop van hun eerste huis. Omdat de huizen duurder worden, moest het genoemde aankoopbedrag in deze regeling verhoogd worden. Via een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door bijna alle partijen en ondersteund door de hele raad, is ook het te lenen bedrag in de regeling verhoogd. Starters kunnen nu tot €55.000 lenen bij de gemeente bij een aankoop van een woning van maximaal € 275.000. We hebben ingestemd met een regeling waarbij inwoners met veel medisch afval, een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het storten van dit afval, omdat deze inwoners extra kosten hebben en niet kunnen profiteren van het systeem dat, des te beter je afval scheidt, des te lager de kosten worden. Wij vonden het voorstel van het college passen bij de solidariteitsgedachte. Na een lange discussie over de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van deze regeling, kwamen we uiteindelijk raadsbreed uit op een wijziging van het voorstel, zodat de hoogte van de tegemoetkoming niet meer afhankelijk is van het inkomen, maar gelijk is voor alle inwoners die te maken hebben met medisch afval. Een verruiming dus van de regeling waar de CU van harte mee heeft kunnen instemmen. Ook hebben we drie moties ‘vreemd aan de orde’ besproken. Dit zijn moties die niet horen bij een onderwerp dat op de agenda staat. De eerste motie ging over het afgeven van een signaal dat we tegen de opening van Lelystad Airport zijn. Het standpunt van de ChristenUnie komt hiermee overeen, dus we hebben ingestemd met deze motie. De tweede ging over het versnellen van het maken van een plan van aanpak voor het verduurzamen van woningen en bedrijven. De wethouder gaf aan dat hij hier al mee aan de slag was, maar de motie daar ondersteunend aan was. We hebben uiteraard ingestemd met deze motie. De derde motie beoogde een overzicht te krijgen van alle dingen die in onze gemeente ingezet worden om kinderen, jongeren en ouderen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. De burgemeester gaf aan dat hij binnenkort met een voorstel komt waar dit onder valt. Daarom is de motie ingetrokken. Maar wat ons betreft een onderwerp om op de agenda te blijven zetten.