Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

744646 documenten

Peter van Hoof

CDA CDA Bergeijk 22-06-2021 04:31

Peter van Hoof “Gewoon wonen in je eigen dorp” Peter van Hoof woont in Bergeijk (’t Hof), samen met zijn vrouw Yvonne en hun dochters Joyce, Lynn en Ruby. Peter werkt als Quality Assurance Engineer bij NTS in Bergeijk en is zijn vrije tijd vaak te vinden bij de tafeltennisvereniging. Daar slaat hij graag een balletje, maar hij is er ook actief als bestuurslid. Peter is sinds 2017 lid van CDA Bergeijk. Wonen in je eigen buurt “CDA Bergeijk vindt dat er in alle kernen gebouwd moet worden, vooral voor doelgroepen die moeite hebben met het vinden van een eigen woning: jongeren, ouderen en mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Zo willen we ervoor zorgen dat iederéén gewoon in z’n eigen kern kan blijven wonen.” Je oude dag in je eigen huis “We hebben extra aandacht voor het realiseren van zogeheten levensloopbestendige woningen. Deze woningen zijn geschikt voor verschillende levensfasen en stellen ouderen in staat om lang zelfstandig te blijven wonen. We willen het eenvoudiger maken om aanpassingen in bestaande woningen te (laten) doen en omarmen nieuwe technologieën die ouderen helpen om verantwoord en met een veilig gevoel in hun eigen huis te laten wonen. Een digitale verbinding met mantelzorgers en een optimale beschikbaarheid van zorgverleners bijvoorbeeld. Dit zorgt voor een gelukkige oude dag in een vertrouwde omgeving én voor minder lange wachtlijsten in zorgcentra.” Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen We werken samen met woningcorporaties aan het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Maar ook in de vrije sector moeten er mogelijkheden blijven in alle kernen. Nieuwbouw moet altijd voldoen aan klimaatdoelstellingen, zodat Bergeijk ook in dat opzicht een groene gemeente is en blijft. We stimuleren onze inwoners om energie te besparen of zelf op te wekken. We verstrekken subsidies aan particulieren die zonne-energie opwekken, warmtepompen plaatsen, of goede isolatie aanbrengen bijvoorbeeld. ‘Groen’ bouwen levert dus financieel voordeel op, zorgt voor comfort in huis én is beter voor het milieu. Ook als gemeente nemen we hierin onze verantwoordelijk door het nodige te investeren en door het goede voorbeeld te geven.”

Bjorn Aarts

CDA CDA Bergeijk 22-06-2021 04:31

Bjorn Aarts “Muziek en cultuur laten onze gemeente bruisen" Bjorn Aartsuit Westerhovende jongste kandidaat op de kieslijst van CDA Bergeijk. Het is dus niet verwonderlijk dat juist hij zich sterk maakt voor de jeugd in onze gemeente. Bjorn studeert bestuurskunde & overheidsmanagement op de hogeschool en steekt zijn vrije tijd graag in het maken van muziek. Elke dinsdag bij de fanfare van Westerhoven, elke maandag en woensdag in De Kattendans bij de harmonie en slagwerkgroep. Jongeren hebben een stem “CDA Bergeijk heeft veel oog voor jongeren. Het is de reden dat we graag nóg meer jonge mensen in de raad willen, want zij brengen nieuwe ideeën en weten precies wat er moet gebeuren om onze gemeente aantrekkelijker te maken. Niet alleen op ’t Hof, maar in álle kernen. Daarom werken we momenteel aan de introductie van de jeugdgemeenteraad. Via die raad kunnen we de wensen en suggesties van de Bergeijkse jeugd in kaart brengen. Een van de ambities die al vast staat, is het borgen van een snelle OV-verbinding naar Eindhoven.” We blijven investeren in cultuur “We hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in muziekonderwijs op de basisscholen en dat blijven we doen. Het is goed voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Ook in De Kattendans willen we investeren. Dit cultureel centrum/theater vervult een belangrijke rol binnen gemeente Bergeijk en biedt heel veel mensen – van jong tot oud – plezier. Het zorgt voor een levendig Bergeijk, net als alle evenementen binnen onze gemeente. Daarom kunnen ook die rekenen op steun van het CDA.” Gemeenschapshuizen als ontmoetingsplek “De gemeenschapshuizen zijn onmisbaar. Ook zelf ervaar ik dat wekelijks. Er wordt gedanst en muziek gemaakt en ouderen – een doelgroep die groeit – kunnen elkaar er op een laagdrempelige manier ontmoeten. De inloopinitiatieven zijn hiervan een goed voorbeeld. CDA Bergeijk blijft daarom investeren in de gemeenschapshuizen zodat ze optimaal gebruikt kunnen worden.”

Henk Sengers

CDA CDA Bergeijk 22-06-2021 04:31

Henk Sengers “Een gezond bedrijfsleven houdt iedereen aan het werk” Henk Sengers uit Luyksgestel – vader van drie opgroeiende kinderen – is directeur van Sengers Metaal. Na een werkdag springt hij graag op zijn racefiets of staat hij op de tennisbaan. Als zelfstandig ondernemer weet Henk als geen ander hoe belangrijk een gezond bedrijfsleven is voor onze gemeente. Werken dicht bij huis “CDA Bergeijk wil dat mensen dicht bij huis kunnen werken. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we zorgen voor een gezond bedrijfsleven in onze gemeente. Hoe we dat doen? Door het voor ondernemers heel aantrekkelijk te maken om zich in Bergeijk te vestigen. We zorgen voor een lage drempel, bieden geschikte locaties en garanderen een goede bereikbaarheid. Daarnaast willen we bedrijven helpen die investeren in technisch onderwijs zodat er ook in de toekomst voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn.” Een levendig centrum “We zijn trots op het levendige centrum van Bergeijk. De detailhandel op ’t Hof is stabiel, tegen de landelijke tendens in. Het is een uitdaging om dit zo te houden, maar we doen er alles aan. Ook op de recreatiemogelijkheden en het toerisme in onze gemeente zijn we heel trots. We blijven investeren in de toeristische sector, niet in de laatste plaats om de werkgelegenheid te stimuleren.” Bergeijk als zelfstandige gemeente “Voor sommige taken en uitdagingen moeten we nauw samenwerken met omliggende gemeenten – en dat gaan we zeker doen – maar CDA Bergeijk wil wel dat Bergeijk een zelfstandige gemeente blijft. We hebben het goed voor elkaar en dat is mede te danken aan de ruimte die we burgerinitiatieven geven en de inzet van heel veel vrijwilligers. We geloven heilig in deze aanpak en zien burgerparticipatie als de grote kracht van gemeente Bergeijk.”

Elly van Montfort

CDA CDA Bergeijk 22-06-2021 04:31

Elly van Montfort “Onze verenigingen moeten we koesteren” Elly van Montfort woont op ‘t Hof. Samen met Peter heeft ze twee studerende dochters én een agrarische onderneming. Elly houdt van lezen en koken en staat graag langs de lijn als haar dochters moeten voetballen. Ze is bestuurslid van VV Terlo en van de jeugdcommissie van VV Terlo. Sinds 2014 maakt ze deel uit van CDA Bergeijk. Elly maakt zich onder andere hard voor alle verenigingen die onze gemeente rijk is. Goede accommodaties vormen de basis “Verenigingen vormen de spil van onze samenleving, vinden we als CDA Bergeijk. Daarom geven we ze veel aandacht. Zo hebben we er onder andere voor gezorgd dat er in de laatste jaren verschillende accommodaties zijn opgeknapt zodat ze er weer jaren tegen kunnen. Zonder de financiële steun van de gemeente en de inzet van heel veel vrijwilligers was dit niet gelukt. Ook de komende jaren willen we graag op deze manier werken aan het behoud van de verenigingen in onze gemeente. We zorgen er daarnaast voor dat de accommodaties duurzamer worden, door LED-verlichting aan te brengen bijvoorbeeld. Op deze manier genieten de verenigingen van meer comfort, kunnen ze besparen op onderhoud en energie, én werken ze mee aan een beter klimaat.” Vrijwilligers verdienen ondersteuning “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor iedere vereniging. Ze vervullen een belangrijke rol, vaak naast een drukke baan en een gezinsleven. Dat is niet niks. We willen deze vrijwilligers dan ook zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Het aanstellen van sportcoaches is hiervan een voorbeeld. Zij kunnen met een professionele blik naar het beleid van verenigingen kijken, actief meedenken over verbeteringen en nieuwe ideeën, en vrijwilligers zo ontlasten.” Iederéén moet mee kunnen doen “CDA Bergeijk vindt dat iedereen ̶ en vooral ieder kind ̶ het recht heeft om te kunnen sporten. Zo kunnen kinderen verkennen waar hun talenten liggen, worden ze betrokken bij de samenleving en krijgen ze de kans om nieuwe vrienden te maken. Bovendien is het goed voor hun gezondheid. We blijven daarom investeren in BErgeijk ACTIVE en ook Stichting Leergeld dragen we een warm hart toe. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met minder financiën gewoon kunnen sporten of in contact komen met muziek en cultuur.”

CDA op werkbezoek bij Spoorwegmuseum voor 'Project Talent'

CDA CDA Katwijk 21-06-2021 22:50

Op initiatief van het CDA is er sinds enkele maanden in Katwijk een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. CDA-fractievoorzitter Barend Tensen en zorgwoordvoerder Jacco van Duijn gingen op werkbezoek bij het Spoorwegmuseum in Valkenburg, waar ze hier inmiddels goede ervaringen mee hebben! Elkaar versterken Jongeren tussen de 14 en 27 jaar zetten zich tijdens hun maatschappelijke diensttijd (MDT) vrijwillig in voor een ander bij een van de aangesloten organisaties. Het Spoorwegmuseum is zo’n organisatie. In samenwerking met Welzijnskwartier begeleiden zij Martien, 21 jaar en handig met zijn handen. In de enorme hal met tal van oude stoomtreinen en relikwieën helpt hij met technische klussen, zoals het polijsten en reinigen van onderdelen. Vol trots laat hij de raadsleden zien hoe dit werkt. Hij heeft er zichtbaar lol in! Martine van der Bent (Welzijnskwartier), Ap Hoogendoorn en René le Clercq (bestuursleden Stoomtrein) vertelden tijdens het werkbezoek honderduit over de ervaringen met de MDT, de samenwerking met de gemeente en welke ontwikkelingen ze iemand als Martien zien maken. “Mooi om te zien hoe jongeren op deze manier kennismaken met ons rijke verenigingsleven én tegelijkertijd een hele hoop leren." Project Talent Ook voor jongeren die nog niet weten welke opleiding ze na de middelbare school willen doen is de maatschappelijke diensttijd, tegenwoordig ‘Project Talent’, een mooie kans. Eén van de belangrijkste pijlers van de Maatschappelijke Agenda die de gemeenteraad in Katwijk heeft vastgesteld is het geven van optimale ontwikkelingskansen voor jongeren. Jacco van Duijn: “Dit sluit daar natuurlijk mooi op aan. Het is sowieso goed om iets voor een ander te doen en het is voor jongeren nuttig om nieuwe ervaringen op te doen. De gemeente en Welzijnskwartier hebben dit goed opgepakt. Ik zou zeggen: meld je aan!” Dat kan viahttps://welzijnskwartier.nl/mdt/.

Beleidsplan sociaal domein: meer verdieping nodig

CDA CDA Asten 21-06-2021 21:27

In de commissie burgers van maandag 21 juni is het nieuwe concept beleidsplan sociaal domein besproken. Een belangrijk onderwerp, want het zet de lijnen uit voor de komende jaren op een breed terrein, met tal van onderwerpen waaronder sport, zorg, welzijn, gezondheid en nog veel meer.De inbreng van de CDA-fractie op het concept beleidsplan Sociaal Domein (2022 – 2027) is samen te vatten op de volgende hoofdlijnen; Inhoud - Er ontbreekt ons inziens een gefundeerd algemeen beeld op de huidige stand van zaken in het sociaal domein, en wat er leeft en speelt in Asten. Wat zijn maatschappelijke trends en hoe zijn die in Asten merkbaar? (denk dan aan bijv. hoeveel ouderen kent Asten nu en op de middellange termijn? Hoeveel mensen in Asten worstelen nu met eenzaamheid of met een mindere gezondheid? Etc.) Deze trends kort schetsen kan helpen om het beleidsplan sociaal domein kracht bij te zetten (waarom is dit beleidsplan en de daarin gestelde doelen nodig?). Trends die we als CDA belangrijk vinden om een goed beeld van te krijgen zijn vergrijzing, het toenemend beroep op psychische hulpverlening, gezondheid en beweging, de kloof tussen arm en rijk en wat dat betekent voor mensen in de praktijk, de toenemende individualisering van de samenleving en de generatiekloof. Door in te zoomen op deze thema’s en wat deze voor Asten inhouden ontstaat ook voor Astenaren en voor ons als commissie/raad een beter beeld waarom juist deze thema’s van belang zijn voor het beleidsplan en waarom we daar als gemeente op insteken (of juist zouden moeten); - Op inhoud ontbreken er wat onze fractie betreft onderdelen die ook terugkwamen in de TIP-enquête (gehouden onder Astenaren) en ook punten die we als raadsfractie belangrijk vinden. Zo lezen we soms niets of onvoldoende terug over ambities, doelen op o.a. het gebied van preventieve gezondheid, eenzaamheid onder jongeren en ouderen, inclusie, toekomst van de arbeidsmarkt, armoede en mantelzorg. Proces - Als CDA willen we ook in dit beleidsplan graag een financiële doorkijk naar de komende jaren. Hoe ingewikkeld dat ook is; eventuele doelen kunnen alleen maar behaald worden indien daar de juiste financiële middelen voor aanwezig zijn. In het huidige concept wordt geen financieel beeld meegegeven. Volgens ons is dat wel degelijk nodig; - De gemeenteraad zal worden gevraagd om dit voorstel voor zes jaar vast te stellen. Een bijzonder lange periode. Als CDA onderschrijven we dat een visie voor het sociaal domein ook voor langere tijd moet vastleggen, maar om grip te houden op (uitvoering in) het sociaal domein zal de raad zo nu en dan tijdig moeten worden geconsulteerd en ook worden geraadpleegd op inhoud. Een tussentijdse evaluatie over drie jaar achten we niet voldoende, en we zouden graag zien dat een uitvoeringsprogramma ter vaststelling naar de gemeenteraad komt en niet alleen ter kennisgeving dan wel advisering. Onze volledige inbreng is te vinden via deze link