Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

724947 documenten

Bijeenkomsten SP Horst aan de Maas in verband met coronacrisis voorlopig opgeschort

SP SP Horst aan de Maas 04-12-2020 16:00

In verband met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen zal de SP voorlopig tot 1 juni geen SP-activiteiten uitvoeren, waarbij direct contact gelegd wordt met mensen.

De SP Horst aan de Maas blijft uiteraard wel gewoon bereikbaar voor vragen of problemen.

Zie ook: Zorg

Motie Kwaliteit op peil in OH | Enschede-Haaksbergen

GroenLinks GroenLinks Haaksbergen 09-07-2020 00:00

Motie ingediend in de raadsvergadering van 8 juli 2019 Motie ingediend door GroenLinks en DENK Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 juli 2019 besprekende het raadsvoorstel: ZOMERNOTA 2019:

Overwegende dat:

In de zomernota wordt voorgesteld de kosten voor de ondersteuning van het huishouden te verlagen;

Draagt het college op:

Zich als gemeente openbaar uit te spreken over de realiteit, ernst en urgentie van klimaatverandering door het officieel afkondigen van een klimaatcrisis en dienovereenkomstig te handelen;

Overwegende dat:

Lagere kosten mogelijk haalbaar zijn, maar niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd;  

Draagt het college op:

Bij de uitwerking van het plan de kosten voor de ondersteuning van het huishouden te verlagen, ervoor te zorgen dat de kwaliteit van geleverde zorg niet vermindert en als denkrichtingen onder meer te hanteren: beperken administratieve lasten en inno

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Kamperen met een ‘coronaproof kampeerplan’

CDA CDA Zwijndrecht 01-07-2020 10:47

Zonder coronaproof kampeerplan geen kampeerfeest Het was een hele tijd spannend, maar het lijkt erop dat de Tubbergse Kampeerfeesten kunnen doorgaan. Vanaf 1 juli mag er gekampeerd worden, mits er goed rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, moeten jongeren tegelijk met de ondertekende spelregels ook een ‘coronaproof kampeerplan’ inleveren bij de gemeente. De zomer van 2020 ziet er voor veel mensen totaal anders uit dan anders. Er zijn geen festivals en verre vakanties zitten er niet in. Maar één ding blijft hetzelfde en dat zijn de kampeerfeesten. Het is inmiddels een echte traditie geworden: het begin van de zomervakantie vieren door het samen kamperen met je vrienden. Hoewel het er lang naar uitzag dat de kampeerfeesten niet door konden gaan, zijn de maatregelen nu zo versoepeld dat het kan, op voorwaarde dat de kampeerders zich strikt aan de regels houden. “Best spannend”, vindt burgemeester Haverkamp. “Je moet er niet aan denken dat één van de kampeerfeesten achteraf gezien een besmettingshaard blijkt. Maar de huidige regels van het RIVM laten het toe en zelf vinden we ook dat met name de jeugd in de afgelopen maanden al best veel aan sociale activiteiten heeft moeten missen. We staan het dus toe, maar alleen wanneer ze zich echt heel goed aan de coronamaatregelen houden.” Om jongeren hierover serieus te laten nadenken, zijn kampeergroepen verplicht een coronaproof kampeerplan aan te leveren, waarin ze nauwkeurig omschrijven met hoeveel jongeren ze gaan kamperen en op welke manier zij dat veilig doen. “Je kan hierbij denken aan het slapen in afzonderlijke tentjes, zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, ervoor zorgen dat je niet uit elkaars flesjes drinkt en niet allemaal in dezelfde chipszak graait”, zegt raadslid Noortje Haarman, die namens de gehele Tubbergse raad meedraait in de ambtelijke werkgroep Kampeerfeesten. Of dat gebruikelijk is? “Nee, dat is het niet”, zegt Noortje. “Maar aangezien we in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’ steeds op zoek zijn naar manieren waarop we als gemeenteraad op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met onze inwoners, is het heel mooi om dit op deze manier samen op te pakken.” Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de wereld eruit ziet na 1 juli en wat dan de maatregelen zijn. Er bestaat dus altijd een (kleine) mogelijkheid dat het kamperen toch geen doorgang kan vinden. Jongeren die van plan zijn om in de maand juli een kampeerfeest te houden kunnen de spelregels hieronder downloadenen deze ingevuld en ondertekend inleveren voor 25 juni bij de balie van het gemeentehuis of mailen naarkampeerfeesten@tubbergen.nl. Daarnaast moet een coronaproof kampeerplan worden ingeleverd. Dit is verplicht: zonder kampeerplan geen kampeerfeest.

Kadernota 2021 - Politieke beschouwingen CDA-Enkhuizen

CDA CDA Zuidplas 01-07-2020 10:47

De wereld veranderde na 15 maart. Het is goed om u allen weer in het echt te kunnen zien en spreken. We hebben een bizarre tijd meegemaakt. Ook in Enkhuizen zijn er mensen ziek geworden en mensen overleden. We staan hierbij stil, en voelen mee. De verspreiding van het Corona virus was al veel eerder begonnen en ziekenhuizen en bedrijven troffen voorbereidingen maar na 15 maart moest Nederland toch in lockdown om dit virus te bestrijden. Nederland, de wereld en ook Enkhuizen viel grotendeels stil. Geen sport, restaurant, theater of visite. Grote eenzaamheid, verdriet en onbegrip. Ondernemers en werknemers maken onzekere tijden door. Het leek economisch gezien zo goed te gaan. Een onzekere periode brak aan maar die ook het beste bij mensen naar boven bracht. Een periode waarin door de mensen in de zorg keihard soms achter hekken werd gewerkt. Een periode van verdriet, onbegrip wanhoop en eenzaamheid. Bewoners van verzorgingshuizen mochten geen bezoek ontvangen. De impact van eenzaam zijn wordt dan extra duidelijk. Eenzaamheid bij thuisblijvers, ouderen, bij kinderen en jongeren die niet naar school of naar sport konden. Is er oog vanuit de gemeente voor die eenzaamheid? In de pre corona fase werd al duidelijk dat er financieel ook het één en ander zat aan te komen. De tekorten op het sociaal domein zijn schrikbarend. Nu dreigt de gehele reserve op te raken. Die was nu juist nodig om klappen te kunnen opvangen en de hulp aan kwetsbare mensen te kunnen blijven garanderen. Het CDA maakt zich zorgen over de financiering van het Sociaal Domein. En dan specifiek de tekorten bij de Jeugdzorg en de WMO. We zullen met elkaar moeilijke keuzes moeten maken om de juiste zorg betaalbaar te houden. Juist in tijden van crisis is het maken van goede afspraken van groot belang. Zodat wanneer we uit de crisis komen en de ellende achter de rug is er geen mensen zijn achtergebleven. Het sociaal domein moet er zijn voor mensen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, of voor wie de kwaliteit van leven ernstig onder druk staat. Uitsluitend voor mensen die het nodig hebben. Maar wanneer er minder geld is zal er door iedereen een offer moeten worden gebracht. We zijn een sociale gemeente en dat willen we blijven! Om het betaalbaar te houden moeten we strenger toezien op het juiste gebruik. Uitgangspunt blijft daarbij dat iedereen mee kan doen en dat niemand aan de kant staat. De economische crisis, mede veroorzaakt door het Corona virus, heeft voor veel bedrijven, winkels, zzp, de horeca, cultuur en theater gezorgd voor een acuut probleem om inkomen te genereren. We zijn blij met de regerings- en Enkhuizense maatregelen. De afsluiting van de Melkmarkt is goed ontvangen. Een aantal ondernemers zegt verlies aan inkomsten te hebben en wijt dit aan de afsluiting. Overleg moet er volgens ons toe leiden dat de wrijving verdwijnt. Wat ons betreft gaan we een stap verder en heffen we dit jaar geen precariobelasting aan de zwaar getroffen horeca. Het te verwachten verlies aan inkomsten is minimaal en onze verwachting is dat het Rijk deze grotendeels zal vergoeden. We zijn blij dat er in onze gemeente mooie ontwikkelingen op stapel staan wat betreft onderwijshuisvesting. Nieuwe scholen in het primair onderwijs. Het CDA geeft op deze manier onze scholen graag de ruimte om onderwijs te ontwikkelen. Een punt van zorg is het tempo van de onderwijshuisvesting. We zijn dan ook benieuwd welke kansen er liggen voor het SMC. Er moet natuurlijk ook gewoond worden in onze gemeente. En dat is voor een aantal mensen op dit moment niet weggelegd. Er is een tekort aan betaalbare huur en koopwoningen net boven de sociale grens. Hierdoor is het voor jongeren en alleen gaanden moeilijk om een passende woning te vinden. Een actieve opstelling van het gemeentebestuur is hierbij noodzakelijk. Ook de ontwikkeling van passende woningen voor senioren ziet het CDA niet tot stand komen. Hierdoor stagneert de doorstroom en juist voor deze doelgroep is tijd kostbaar. Het CDA blijft van mening dat Tiny Houses een goede en betaalbare tijdelijke oplossing kan zijn als opmaat naar een volwaardige woning voor de langere termijn. Mogelijk is het een idee om een modelwoning te plaatsen zodat de juiste beeldvorming kan ontstaan. Veel mensen hebben geen idee wat ze zich bij een Tiny house moeten voorstellen. Enkhuizen zit niet hoog wanneer het om de WOZ-waarde gaat. Het was een goed en betaalbaar gebruik om de OZB aan te passen met de inflatiecorrectie. We begrijpen dat iedereen een duit in het zakje moet doen om de begroting sluitend te maken maar de 10 procent zoals gemeld vinden we te veel. Drie keer 10 procent en daarbij de inflatiecorrectie is ruim 30! Onacceptabel. We willen niet verder gaan dan een verhoging van 5% inclusief inflatiecorrectie. Het zwembad is voor ons steeds een te grote kostenpost. Verkoop het zwembad op korte termijn aan Europarcs is aan te bevelen en maak afspraken over het gebruik van het zwembad door Enkhuizers. We zien ook dat we stappen willen en gaan zetten op het gebied van duurzaamheid en het energieneutraal maken van West-Friesland. Het beschermd stadsgezicht van Enkhuizen moet natuurlijk zo blijven. De unieke ligging aan het IJsselmeer waar over het algemeen veel wind staat, kan ertoe leiden dat de verleiding ontstaat om maar zoveel mogelijk windmolens neer te zetten. De jaren tachtig kreet IJsselmeer met water, veel meer waard voor later telt ook nu nog. Door het gebruik van verbeterde windmolens kunne we een substantieel deel van ons energieverbruik opwekken. Dit is voordeliger dan zonne-energie. Hectaren vol met zonnepanelen zien we ook niet zitten. Hoe gaan we dat stapje voor stapje invullen en hoe houden we het betaalbaar voor alle inwoners. Ratten en plaagdieren kunnen zich in een ongelooflijk tempo voortplanten en veel schade toebrengen. Wanneer u dit signaleert verwachten we dat u daar adequate maatregelen tegen neemt. Evaluatie van het beleid in de komende jaren lijkt ons te lang duren. Bent u dit met ons eens en moet dit niet eerder gebeuren? Op de vesting ontstaat door het kappen van zieke bomen een rommelig patroon. Lege plekken ontstaan door gekapte bomen worden zo snel mogelijk weer opgevuld. Kan dit niet het beleid worden? Sporten neemt bij het CDA een grote plaats in en dan met name het meedoen. We vinden het belangrijk dat iedereen die wil sporten dit ook kan doen. We willen hier graag ons steentje aan bijdragen. Dit door het faciliteren van de mogelijkheden. Wat ons betreft gebeurt dit zo efficiënt mogelijk. Verenigingen die hetzelfde doel nastreven dienen wat ons betreft te fuseren alvorens we investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw. Dit gezamenlijk gebruik van kleedkamers, kantines ed. maakt het goedkoper. Wat is de visie van het college hierin? In een voorgaande raadsvergadering is duidelijk geworden dat de meerwaarde van het SED wordt gezien maar dat het SED ons te veel geld kost. We denken dat het anders en goedkoper kan wanneer we inzetten op een bestuurlijke fusie. We horen en gaan er van uit dat het ambtelijk apparaat steeds beter functioneert. Structureel willen we dat in de cijfers terugzien en een jaarlijkse kostenvermindering van 5% op tijdelijke krachten en uitzendkrachten juichen we toe. Door onze lama actie t.b.v. het hertenkamp is ons vanuit het land spontaan veel informatie toegezonden over hoe anderen een dergelijk kamp hebben opgezet. In de meeste gevallen worden dit soort kinderboerdij achtige zaken gerund door veel vrijwilligers. We zien graag dat de gemeente deze opdracht aan het hertenkamp geeft en dat hier werk van wordt gemaakt. De inflatiecorrectie komt dit jaar uit op 1,4 procent is de verwachting. Indexatie van subsidies van 2,3 % vinden we te veel. We zien liever dat je aantoont dat je extra geld nodig hebt en niet dat dit zomaar wordt overgemaakt. Dit jaar staat de indexatie reeds op 0 wat we in 2021 willen voortzetten. Iedereen moet inleveren. Voor volgende jaren zal de economie vast weer aantrekken. Slechter dan het nu is kan het bijna niet. Wanneer meer bezoekers onze mooie stad bezoeken zullen ze het vast niet erg vinden om ook een bijdrage te leveren in de vorm van toeristenbelasting. We zien dan ook graag dat hier onderzoek naar wordt gedaan om in de lijn van gelijksoortige gemeenten deze te heffen. Uiteraard kan door het uniek karakter van Enkhuizen hier wel een klein schepje bovenop. Kaart het samen de trap op en de trap af principe nogmaals aan in Den Haag. Laten we naar elkaar blijven omkijken, maar wel op 1,5 meter afstand. Groet, Jan van der Werf Gerhard van Galen.

Kadernota 2021 - Politieke beschouwingen CDA-Enkhuizen

CDA CDA Zoeterwoude 01-07-2020 10:47

De wereld veranderde na 15 maart. Het is goed om u allen weer in het echt te kunnen zien en spreken. We hebben een bizarre tijd meegemaakt. Ook in Enkhuizen zijn er mensen ziek geworden en mensen overleden. We staan hierbij stil, en voelen mee. De verspreiding van het Corona virus was al veel eerder begonnen en ziekenhuizen en bedrijven troffen voorbereidingen maar na 15 maart moest Nederland toch in lockdown om dit virus te bestrijden. Nederland, de wereld en ook Enkhuizen viel grotendeels stil. Geen sport, restaurant, theater of visite. Grote eenzaamheid, verdriet en onbegrip. Ondernemers en werknemers maken onzekere tijden door. Het leek economisch gezien zo goed te gaan. Een onzekere periode brak aan maar die ook het beste bij mensen naar boven bracht. Een periode waarin door de mensen in de zorg keihard soms achter hekken werd gewerkt. Een periode van verdriet, onbegrip wanhoop en eenzaamheid. Bewoners van verzorgingshuizen mochten geen bezoek ontvangen. De impact van eenzaam zijn wordt dan extra duidelijk. Eenzaamheid bij thuisblijvers, ouderen, bij kinderen en jongeren die niet naar school of naar sport konden. Is er oog vanuit de gemeente voor die eenzaamheid? In de pre corona fase werd al duidelijk dat er financieel ook het één en ander zat aan te komen. De tekorten op het sociaal domein zijn schrikbarend. Nu dreigt de gehele reserve op te raken. Die was nu juist nodig om klappen te kunnen opvangen en de hulp aan kwetsbare mensen te kunnen blijven garanderen. Het CDA maakt zich zorgen over de financiering van het Sociaal Domein. En dan specifiek de tekorten bij de Jeugdzorg en de WMO. We zullen met elkaar moeilijke keuzes moeten maken om de juiste zorg betaalbaar te houden. Juist in tijden van crisis is het maken van goede afspraken van groot belang. Zodat wanneer we uit de crisis komen en de ellende achter de rug is er geen mensen zijn achtergebleven. Het sociaal domein moet er zijn voor mensen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, of voor wie de kwaliteit van leven ernstig onder druk staat. Uitsluitend voor mensen die het nodig hebben. Maar wanneer er minder geld is zal er door iedereen een offer moeten worden gebracht. We zijn een sociale gemeente en dat willen we blijven! Om het betaalbaar te houden moeten we strenger toezien op het juiste gebruik. Uitgangspunt blijft daarbij dat iedereen mee kan doen en dat niemand aan de kant staat. De economische crisis, mede veroorzaakt door het Corona virus, heeft voor veel bedrijven, winkels, zzp, de horeca, cultuur en theater gezorgd voor een acuut probleem om inkomen te genereren. We zijn blij met de regerings- en Enkhuizense maatregelen. De afsluiting van de Melkmarkt is goed ontvangen. Een aantal ondernemers zegt verlies aan inkomsten te hebben en wijt dit aan de afsluiting. Overleg moet er volgens ons toe leiden dat de wrijving verdwijnt. Wat ons betreft gaan we een stap verder en heffen we dit jaar geen precariobelasting aan de zwaar getroffen horeca. Het te verwachten verlies aan inkomsten is minimaal en onze verwachting is dat het Rijk deze grotendeels zal vergoeden. We zijn blij dat er in onze gemeente mooie ontwikkelingen op stapel staan wat betreft onderwijshuisvesting. Nieuwe scholen in het primair onderwijs. Het CDA geeft op deze manier onze scholen graag de ruimte om onderwijs te ontwikkelen. Een punt van zorg is het tempo van de onderwijshuisvesting. We zijn dan ook benieuwd welke kansen er liggen voor het SMC. Er moet natuurlijk ook gewoond worden in onze gemeente. En dat is voor een aantal mensen op dit moment niet weggelegd. Er is een tekort aan betaalbare huur en koopwoningen net boven de sociale grens. Hierdoor is het voor jongeren en alleen gaanden moeilijk om een passende woning te vinden. Een actieve opstelling van het gemeentebestuur is hierbij noodzakelijk. Ook de ontwikkeling van passende woningen voor senioren ziet het CDA niet tot stand komen. Hierdoor stagneert de doorstroom en juist voor deze doelgroep is tijd kostbaar. Het CDA blijft van mening dat Tiny Houses een goede en betaalbare tijdelijke oplossing kan zijn als opmaat naar een volwaardige woning voor de langere termijn. Mogelijk is het een idee om een modelwoning te plaatsen zodat de juiste beeldvorming kan ontstaan. Veel mensen hebben geen idee wat ze zich bij een Tiny house moeten voorstellen. Enkhuizen zit niet hoog wanneer het om de WOZ-waarde gaat. Het was een goed en betaalbaar gebruik om de OZB aan te passen met de inflatiecorrectie. We begrijpen dat iedereen een duit in het zakje moet doen om de begroting sluitend te maken maar de 10 procent zoals gemeld vinden we te veel. Drie keer 10 procent en daarbij de inflatiecorrectie is ruim 30! Onacceptabel. We willen niet verder gaan dan een verhoging van 5% inclusief inflatiecorrectie. Het zwembad is voor ons steeds een te grote kostenpost. Verkoop het zwembad op korte termijn aan Europarcs is aan te bevelen en maak afspraken over het gebruik van het zwembad door Enkhuizers. We zien ook dat we stappen willen en gaan zetten op het gebied van duurzaamheid en het energieneutraal maken van West-Friesland. Het beschermd stadsgezicht van Enkhuizen moet natuurlijk zo blijven. De unieke ligging aan het IJsselmeer waar over het algemeen veel wind staat, kan ertoe leiden dat de verleiding ontstaat om maar zoveel mogelijk windmolens neer te zetten. De jaren tachtig kreet IJsselmeer met water, veel meer waard voor later telt ook nu nog. Door het gebruik van verbeterde windmolens kunne we een substantieel deel van ons energieverbruik opwekken. Dit is voordeliger dan zonne-energie. Hectaren vol met zonnepanelen zien we ook niet zitten. Hoe gaan we dat stapje voor stapje invullen en hoe houden we het betaalbaar voor alle inwoners. Ratten en plaagdieren kunnen zich in een ongelooflijk tempo voortplanten en veel schade toebrengen. Wanneer u dit signaleert verwachten we dat u daar adequate maatregelen tegen neemt. Evaluatie van het beleid in de komende jaren lijkt ons te lang duren. Bent u dit met ons eens en moet dit niet eerder gebeuren? Op de vesting ontstaat door het kappen van zieke bomen een rommelig patroon. Lege plekken ontstaan door gekapte bomen worden zo snel mogelijk weer opgevuld. Kan dit niet het beleid worden? Sporten neemt bij het CDA een grote plaats in en dan met name het meedoen. We vinden het belangrijk dat iedereen die wil sporten dit ook kan doen. We willen hier graag ons steentje aan bijdragen. Dit door het faciliteren van de mogelijkheden. Wat ons betreft gebeurt dit zo efficiënt mogelijk. Verenigingen die hetzelfde doel nastreven dienen wat ons betreft te fuseren alvorens we investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw. Dit gezamenlijk gebruik van kleedkamers, kantines ed. maakt het goedkoper. Wat is de visie van het college hierin? In een voorgaande raadsvergadering is duidelijk geworden dat de meerwaarde van het SED wordt gezien maar dat het SED ons te veel geld kost. We denken dat het anders en goedkoper kan wanneer we inzetten op een bestuurlijke fusie. We horen en gaan er van uit dat het ambtelijk apparaat steeds beter functioneert. Structureel willen we dat in de cijfers terugzien en een jaarlijkse kostenvermindering van 5% op tijdelijke krachten en uitzendkrachten juichen we toe. Door onze lama actie t.b.v. het hertenkamp is ons vanuit het land spontaan veel informatie toegezonden over hoe anderen een dergelijk kamp hebben opgezet. In de meeste gevallen worden dit soort kinderboerdij achtige zaken gerund door veel vrijwilligers. We zien graag dat de gemeente deze opdracht aan het hertenkamp geeft en dat hier werk van wordt gemaakt. De inflatiecorrectie komt dit jaar uit op 1,4 procent is de verwachting. Indexatie van subsidies van 2,3 % vinden we te veel. We zien liever dat je aantoont dat je extra geld nodig hebt en niet dat dit zomaar wordt overgemaakt. Dit jaar staat de indexatie reeds op 0 wat we in 2021 willen voortzetten. Iedereen moet inleveren. Voor volgende jaren zal de economie vast weer aantrekken. Slechter dan het nu is kan het bijna niet. Wanneer meer bezoekers onze mooie stad bezoeken zullen ze het vast niet erg vinden om ook een bijdrage te leveren in de vorm van toeristenbelasting. We zien dan ook graag dat hier onderzoek naar wordt gedaan om in de lijn van gelijksoortige gemeenten deze te heffen. Uiteraard kan door het uniek karakter van Enkhuizen hier wel een klein schepje bovenop. Kaart het samen de trap op en de trap af principe nogmaals aan in Den Haag. Laten we naar elkaar blijven omkijken, maar wel op 1,5 meter afstand. Groet, Jan van der Werf Gerhard van Galen.

Theo Alkemade beëdigd tot wethouder

CDA CDA Zoetermeer 01-07-2020 10:47

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond (30-06-2020) is Theo Alkemade door burgemeester Verkleij officeel beëdigdtot wethoudernamens het CDA. Wij wensne Theo veel succes en veel plezier toe in zijn nieuwe functie.

Kamperen met een ‘coronaproof kampeerplan’

CDA CDA Westvoorne 01-07-2020 10:47

Zonder coronaproof kampeerplan geen kampeerfeest Het was een hele tijd spannend, maar het lijkt erop dat de Tubbergse Kampeerfeesten kunnen doorgaan. Vanaf 1 juli mag er gekampeerd worden, mits er goed rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, moeten jongeren tegelijk met de ondertekende spelregels ook een ‘coronaproof kampeerplan’ inleveren bij de gemeente. De zomer van 2020 ziet er voor veel mensen totaal anders uit dan anders. Er zijn geen festivals en verre vakanties zitten er niet in. Maar één ding blijft hetzelfde en dat zijn de kampeerfeesten. Het is inmiddels een echte traditie geworden: het begin van de zomervakantie vieren door het samen kamperen met je vrienden. Hoewel het er lang naar uitzag dat de kampeerfeesten niet door konden gaan, zijn de maatregelen nu zo versoepeld dat het kan, op voorwaarde dat de kampeerders zich strikt aan de regels houden. “Best spannend”, vindt burgemeester Haverkamp. “Je moet er niet aan denken dat één van de kampeerfeesten achteraf gezien een besmettingshaard blijkt. Maar de huidige regels van het RIVM laten het toe en zelf vinden we ook dat met name de jeugd in de afgelopen maanden al best veel aan sociale activiteiten heeft moeten missen. We staan het dus toe, maar alleen wanneer ze zich echt heel goed aan de coronamaatregelen houden.” Om jongeren hierover serieus te laten nadenken, zijn kampeergroepen verplicht een coronaproof kampeerplan aan te leveren, waarin ze nauwkeurig omschrijven met hoeveel jongeren ze gaan kamperen en op welke manier zij dat veilig doen. “Je kan hierbij denken aan het slapen in afzonderlijke tentjes, zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, ervoor zorgen dat je niet uit elkaars flesjes drinkt en niet allemaal in dezelfde chipszak graait”, zegt raadslid Noortje Haarman, die namens de gehele Tubbergse raad meedraait in de ambtelijke werkgroep Kampeerfeesten. Of dat gebruikelijk is? “Nee, dat is het niet”, zegt Noortje. “Maar aangezien we in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’ steeds op zoek zijn naar manieren waarop we als gemeenteraad op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met onze inwoners, is het heel mooi om dit op deze manier samen op te pakken.” Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de wereld eruit ziet na 1 juli en wat dan de maatregelen zijn. Er bestaat dus altijd een (kleine) mogelijkheid dat het kamperen toch geen doorgang kan vinden. Jongeren die van plan zijn om in de maand juli een kampeerfeest te houden kunnen de spelregels hieronder downloadenen deze ingevuld en ondertekend inleveren voor 25 juni bij de balie van het gemeentehuis of mailen naarkampeerfeesten@tubbergen.nl. Daarnaast moet een coronaproof kampeerplan worden ingeleverd. Dit is verplicht: zonder kampeerplan geen kampeerfeest.

Soweco - Raadsvergadering 30 juni 2020

CDA CDA Waddinxveen 01-07-2020 10:47

Het CDA heeft 2 juni jl. in het debat al aangegeven dat naar de mening van het CDA op dit moment nog niet voldoende duidelijk is hoe de transitie- en uitvoeringsplannen er uit gaan zien. Ook is niet duidelijk wat nodig is voor de dienstverlening van de brede doelgroep, evenals de financiën die met dit alles gepaard gaan en bovendien krijgen we te maken met een krimpende economie door de corona crisis. Daarom heeft het CDA vanavond tijdens de raadsvergadering te kennen gegeven dat het CDA het voorgenomen besluit om de GR Soweco op te heffen nu niet wil nemen, maar dat er eerst meer duidelijkheid verkregen moet worden over de nieuw te vormen stichting in een gefundeerd en gedegen plan. Er is de afgelopen weken veel overleg geweest tussen de oppositie partijen PVDA-GL, SGP en PVV. Ook is er nog contact geweest met Soweco en uiteindelijk is er een amendement ingebracht van bovengenoemde partijen met als voorstel de GR Soweco per 1 juli 2021 om zo meer tijd te creëren om met een goed en gedegen transitieplan te komen. In het amendement staat dat het college de raad moet betrekken bij de besluitvorming en de inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie die voldoet aan datgene wat is afgesproken met het Dagelijkst Bestuur Soweco en de Raad van Commissarissen van Soweco. Stemverklaring Het CDA is van mening dat de contourennota en de thans voorliggende informatie te summier is om nu in te stemmen met het raadsvoorstel om de GR Soweco per 1 -1-2021 op te heffen. Daarom zal het CDA tegen het raadsvoorstel stemmen.

CDA wil starten met lief-en-leed-straten in strijd tegen eenzaamheid

CDA CDA Zuid-Holland 01-07-2020 10:47

Het CDA wil dat er in Groningen gestart wordt met lief-en-leed-straten. In een lief-en-leed-straat proberen vrijwilligers bewoners onderling met elkaar in contact te brengen. Deze vrijwilligers krijgen van de gemeente een klein potje geld op zak om kleine activiteiten te organiseren of zieke buren een bloemetje te brengen. Eenzaamheid is een groot probleem in de gemeente Groningen. Ruim 45% van de bevolking in Groningen voelt zich eenzaam, waarvan een deel zelfs ernstig eenzaam. Ondanks dat er al een aantal projecten lopen, vindt het CDA dat er meer moet gebeuren om eenzaamheid terug te dringen. Het CDA dient daarom tijdens het voorjaarsdebat een motie in om te starten met deze lief-en-leed-straten. In Rotterdam en Den Haag zijn deze straten succesvol in de strijd tegen eenzaamheid. Deze gemeenten hebben samen al meer dan achthonderd lief-en-leed-straten. 'In deze corona-tijd is eenzaamheid toegenomen. Juist dit is hét moment om te starten met lief-en-leedstraten.', aldus fractievoorzitter René Bolle. Vorig jaar stelde het CDA al schriftelijke vragen in de hoop dat er gestart kan worden met lief-en-leed-straten. Destijds gaf het college aan dat het initiatief vooral vanuit de inwoners zelf moest komen. In navolging van het plan ontving de fractie al diverse inwoners die graag willen starten met deze straten. Inmiddels ziet een meerderheid van de raad de meerwaarde van het plan en wordt de motie breed gesteund.

CDA wil starten met lief-en-leed-straten in strijd tegen eenzaamheid

CDA CDA Vlaardingen 01-07-2020 10:47

Het CDA wil dat er in Groningen gestart wordt met lief-en-leed-straten. In een lief-en-leed-straat proberen vrijwilligers bewoners onderling met elkaar in contact te brengen. Deze vrijwilligers krijgen van de gemeente een klein potje geld op zak om kleine activiteiten te organiseren of zieke buren een bloemetje te brengen. Eenzaamheid is een groot probleem in de gemeente Groningen. Ruim 45% van de bevolking in Groningen voelt zich eenzaam, waarvan een deel zelfs ernstig eenzaam. Ondanks dat er al een aantal projecten lopen, vindt het CDA dat er meer moet gebeuren om eenzaamheid terug te dringen. Het CDA dient daarom tijdens het voorjaarsdebat een motie in om te starten met deze lief-en-leed-straten. In Rotterdam en Den Haag zijn deze straten succesvol in de strijd tegen eenzaamheid. Deze gemeenten hebben samen al meer dan achthonderd lief-en-leed-straten. 'In deze corona-tijd is eenzaamheid toegenomen. Juist dit is hét moment om te starten met lief-en-leedstraten.', aldus fractievoorzitter René Bolle. Vorig jaar stelde het CDA al schriftelijke vragen in de hoop dat er gestart kan worden met lief-en-leed-straten. Destijds gaf het college aan dat het initiatief vooral vanuit de inwoners zelf moest komen. In navolging van het plan ontving de fractie al diverse inwoners die graag willen starten met deze straten. Inmiddels ziet een meerderheid van de raad de meerwaarde van het plan en wordt de motie breed gesteund.