Nieuws van Gemeentebelangen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

4 documenten

Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening

Gemeentebelangen Gemeentebelangen CDA Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 18-10-2019 16:19

Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening

Posted on

Tijdens de vorige raadsvergadering eindigde een amendement van het CDA om de starterslening te verhoging met een staking van de stemmen, 15 voor en 15 tegen. Tijdens deze raadsvergadering van 17 oktober 2019 moest er opnieuw over dit amendement worden gestemd en was de stemverhouding 14-14. Dat betekende volgens de reglementen dat het amendement was verworpen. Het voorstel over de starterslening werd aangenomen met alleen de stemmen van Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren tegen. Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente geen bank is en zich ook niet zo dient te gedragen.

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Tegen Verordening duurzaamheidslening gestemd

Gemeentebelangen accepteert verhoging afvalstoffenheffing voor inwoners niet.

Marketingplan Pijnacker centrum

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 06-06-2019 07:35

Posted on

In de Raad van 16 mei werd het marketingplan Pijnacker Centrum besproken. In hoofdzaak gaat het hier om het “gezelliger maken” van het Raadhuisplein. Hiervoor is een bedrag van € 525.000,– begroot en kom er een fontijn op het plein. Fractielid Bernard Minderhoud merkte op dat Gemeentebelangen positief is over het plan, maar gaf aan dat er nog niets defenitief is besloten, zodat er nog goed kan worden nagedacht over de invulling. Ook het budget moet goed in de gaten worden gehouden. De Raad stond positief tegenover dit plan en het voorstel werd op 29 mei aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen omdat zij meer “groen” wilden. Een motie van Trots om een veiligheidsscan te houden werd ingetrokken omdat de burgemeester aangaf dat politie en veiligheidsregio dit al controleerden.

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Begroting Veiligheidsregio Haaglanden

Inbreng Gemeentebelangen bij kadernota 11 juli 2019

Schriftelijke vragen Gemeentebelangen september 2018

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 29-09-2018 12:40

1. Via een nieuwsbericht van Rondom Wonen vernamen wij dat het college toestemming heeft gegeven voor een experiment voor lokaal maatwerk bij de toewijzing van woningen. Bij de 3 woongebouwen die Rondom Wonen wil gaan bouwen in Pijnacker-Noord wordt 25% van de woningen extra toegewezen aan lokale

woningzoekenden en biedt 25% van de woningen voorrang aan doorstromers vanuit grotere woningen. Gemeentebelangen juicht dit initiatief van de woningstichting natuurlijk van harte toe, maar we hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

Zie ook een recente publicatie van de provinciale partij Lokale Partijen Zuid-Holland die deel aan dit onderwerp raakt:

2.  Op 11 september 2018 heeft de fractie van Gemeentebelangen ons vragen gesteld over het  voorontwerpbestemmingsplan Autobusmuseum aan de Gantellaan te Pijnacker. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan en de aanvullende vragen met de foto’s..

3. Eerder dit jaar heeft de fractie van Gemeentebelangen vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de kruising Sportparkweg/ Laan van Nootdorp te Nootdorp. In verband met beloofde maatregelen heeft onze fractie  in september de volgende vragen voor het college:

4. De fractie van Gemeentebelangen is gevraagd naar de situatie rondom Cultura in de Dorpsstraat in Nootdorp. Er schijnt door de gemeente een projectmanager te zijn aangesteld om samen met de huurders van Cultura te overleggen en tot concrete plannen te komen over de toekomst. Ook schijnen er verbouwingsplannen te liggen. Ook horen wij van de ouderraad van een van de scholen in Nootdorp dat zij de eindejaarsmusical van de leerlingen van groep 8 wegens de hoge kosten niet meer in Cultura kunnen houden. De kosten zijn dermate hoog dat dit niet meer is op te brengen. De fractie van Gemeentebelangen maakt zich hier grote zorgen over.

5.. Op 25 september kwam de reactie van het college op de vragen van de PvdD en Gemeentebelangen inzake de houtstookinstallatie:

Vaststelling bestemmingsplan Centrum Pijnacker

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 28-09-2018 10:25

Op 27 september lag het ontwerp bestemmingsplan Centrum Pijnacker voor ter besluitvorming. Van het oorspronkelijke plan is weinig meer over, hetgeen een

teken aan de wand is. Zoals bekend was Gemeentebelangen van het begin af aan tegen dit plan.

Het beste zou zijn als de als Raad het hele uitgeklede plan zonder integrale visie voor het centrum van Pijnacker zou terugnemen en de tijd zou nemen dit eerst goed uit te werken in plaats van het haastwerk tot nu toe. Helaas was hier geen meerderheid voor te vinden ondanks het grote belang van een mooi, levendig en leefbaar centrum.

Zo zijn we tegen het wegbestemmen van papieren detailhandel in de aanloopstraten naar het centrum. We zijn hier alleen voorstander van als de eigenaren van de panden dat zelf ook willen, dus maatwerk. Tevens vinden wij dat de aanloopstraten juist levendig moeten zijn en een natuurlijke overgang vormen van de woonwijken naar het centrum, waar met name starters de kans krijgen om een bedrijf te kunnen beginnen door de lagere huren.

Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het geuite voornemen van het college om voor 27 september het contract met ABB te tekenen. zie hieronder de beantwoording:

Gemeentebelangen heeft vervolgens voorgesteld, om de raad op grond van de Gemeentewet de mogelijkheid te geven wensen en bedenkingen te kunnen uiten. Dit voorstel kreeg helaas alleen de steun van Eerlijk Alternatief, Partij voor de Dieren, Progressief PN en Trots zodat er geen meerderheid voor was. Het college en de politieke partijen die het niet nodig vonden om wensen en bedenkingen te uiten op dit contract zijn samen verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen hiervan voor onze gemeente. Wel kregen de politieke partijen vertrouwelijk inzage in het concept contract.

Na de ondertekening van het nieuwe contract dekken wij als gemeente het ondernemersrisico van de projectontwikkelaar af en we staan toe dat er tot 16 meter hoogte kan worden gebouwd iets wat feitelijk alleen de projectontwikkelaar graag wil. Ook de drie grondgebonden woningen, die zouden aansluiten bij de huizen van het Emmapark, zijn sluipenderwijs van 9 naar 12 meter hoog gegaan. De financiële belangen van de projectontwikkelaar wegen zwaarder voor het college dan de belangen van de omwonenden en een gezellig centrum van Pijnacker.

Gemeentebelangen heeft altijd gepleit voor het aanhouden van de huidige bouwhoogte en oppervlakte van het rabobankgebouw voor nieuwe ontwikkelingen, dus in lijn met de bebouwing van het Emmapark.  Dat zou zorgen voor een open, licht en zonnig Raadhuisplein en een goede leefbaarheid voor de omwonenden. Helaas heeft ons eerder aangenomen amendement geen stand gehouden in de verdere besluitvorming.

In Berkel hebben ze het beter begrepen! Het centrum daar is groter, met veel kleinschalige winkels, ook in de aanloopstraten, en de hoogte is beperkt tot een winkelstrip en twee woonlagen. Waarom kan dit hier niet?

Tijdens de raadsvergadering van 27 september heeft Gemeentebelangen als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wel hebben wij een amendement van Eerlijk Alternatief gesteund die niet hoger wilden bouwen dan 14 meter. Dat amendement werd door een meerderheid gesteund.

Gemeentebelangen heeft tegen het gehele voorliggende besluit gestemd. De besluiten zijn in onze ogen nog niet gereed voor besluitvorming.

De buurtbewoners hebben al aangegeven ook hier niet mee akkoord te gaan en overwegen stappen hiertegen!

Uiteraard werden er nog meer onderwerpen in de raad van 27 september besproken, zoals de verordening verplaatsingssubsidie Pijnacker Centrum, die gelukkig werd verworpen, het voorontwerpbestemmingsplan Tuindershof, het ontwerp bestemmingsplan ruimte voor ruimte glastuinbouwgebied Pijnacker-west en het ontwerp bestemmingsplan Groenzoom.

Gemeentebelangen heeft nog voorgesteld agendapunt 4c. Aankoop gronden Monnikenweg te Pijnacker van de agenda te halen aangezien de bewoners een kort geding hadden aangespannen, maar helaas steunde alleen Eerlijk Alternatief dit ordevoorstel.

Voor een totaaloverzicht verwijzen wij naar de live uitzending op de gemeentesite: