Nieuws van GroenLinks over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

160 documenten

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2020 | Landsmeer

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 Landsmeer 08-11-2019 00:00

 

Algemene beschouwingen

Programmabegroting 2020

GroenLinks Landsmeer

 

 

 

 

Jacobien van Boeijen

5 november 2019

 

 

 

Geloof niet altijd wat er in de krant staat!

Afvalstoffenheffing

GroenLinks denkt niet dat het verhogen van de afvalstoffenheffing helpt om milieuvriendelijker gedrag af te dwingen zoals we deze week in het Kompas konden lezen..

Het is wel goed dat transparant wordt wat afvalscheiding kost. Afvalscheiding moet een stuk beter kunnen in Landsmeer. GroenLinks ziet meer in belonen dan in straffen: Je voelt het meteen in je portemonnee als je beter afval scheidt.

Voor wie rond het minimum zit is kwijtschelding van afvalstoffenheffing nu al mogelijk. Dit geldt ook voor ondernemers en voor studenten. De PvdA-motie is daarom overbodig.

Het college heeft voor volgend jaar een onderzoek op de rol staan naar betere afvalverwerking. Wij willen in het eerste kwartaal van komend jaar, vóór de perspectiefnota, graag een goede discussie in de raad, net als Lokaal Landsmeer, over nieuw beleid voor afvalscheiding, liefst als de eerste onderzoeksresultaten binnen zijn. We kunnen dan een voorbeeld nemen aan Horst aan de Maas, de topper in Nederland.

 

Energie

GroenLinks wil dat de gemeente Landsmeer, nu de regionale energie strategie op gang komt, op tijd begint met de Warmtevisie. Zo kunnen we werk maken van het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, minder CO2 uitstoot en minder klimaatverandering in negatieve zin.

In 2021 moet de gemeente volgens de planning weten, welke wijk wanneer van het gas af moet zijn. De gemeentelijke organisatie wil zelf het goede voorbeeld geven. Daarom dienen wij een amendement in om te onderzoeken hoe deze zo snel en efficiënt mogelijk energieneutraal gemaakt kan worden, zodat we vanaf volgend jaar effectief ermee aan de slag kunnen. Met doelstellingen die SMART zijn. Om onze inwoners te inspireren en er zelf van te leren.

 

Ondertussen moeten we onverminderd doorgaan met het verduurzamen van woningen en bedrijven. In dat opzicht is het geen goede zaak dat in de Berap 2019 nog €10.000 euro milieusubsidie stond vermeld, die niet was uitgegeven. En dat de Ondernemersprijs voor het duurzaamste initiatief nog altijd niet is vormgegeven, laat staan uitgereikt.

 

Mobiliteit

De parkeernorm moet omlaag, ook om sociale projecten rendabel te krijgen. Daar staat tegenover dat we zwaar moeten inzetten op goed openbaar vervoer, de beschikbaarheid van deelauto’s, brommers en fietsen. Gelukkig bepleit de VVD dat ook.

Meer parkeerplaatsen zijn niet van deze tijd. Verkeersproblemen rondom het

winkelcentrum zijn bijvoorbeeld op te lossen door de parkeertijd van de blauwe zone korter te laten duren. Deze discussie voeren we graag in de raad, helaas pas in februari, als de Parkeernota klaar is.

 

We willen weten of er nu een programmamanager mobiliteit is om ook snel werk te maken van verkeersveiligheid en overlast tegen te gaan. We willen inzage in de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen tot nu toe om de discussie te kunnen voeren over een milieuzone voor het Lint. Met oog voor landbouw- en ander werkverkeer maar vooral met oog op schonere lucht voor mens en natuur. In dat verband horen we graag de voortgang van uitvoering van de motie omtrent bomen langs de A10. RWS heeft nog een herplantplicht van 200 bomen. Dit kan hèt moment voor Landsmeer zijn om een groene buffer neer te zetten. Ten slotte willen we dat de gemeente nagaat hoe het aantal verkeersontheffingen naar en van Purmerend omlaag kan.

 

Twiske

VVD, CDA, Forum en PVV dreigen landelijk het standpunt in te nemen dat we wel met minder natuurgebieden toe kunnen. Om minder last te hebben van stikstofcompensatieregelingen.

Ook hier in de regio wordt de Natura 2000 status van oa het Twiske niet heel serieus genomen, zo bleek in de laatste vergadering van het AB Recreatieschap Twiske Waterland over het Ambitiedocument van het schap. Dit keuren we ten zeerste af.

Wij hebben samen met D66 zojuist een initiatiefnota met beleidskader gemaakt voor behoud van natuurwaarden in het Twiske. Want het Recreatieschap heeft onvoldoende visie op het behoud van dit Natura2000 gebied. Recreatie is goed, en moet mogelijk zijn, zeker voor mensen met een smalle beurs. Wij willen echter geen meerdaagse festivals en geen overnachtingen in het Twiske om de biodiversiteit in stand te houden. Eerst kaders voor beleid opstellen voor verblijf in Twiske; dit is immers een raadsbevoegdheid; dan pas besluitvorming over een vergunning!**

 

Groenbeleid

Als speerpunten voor 2019-2022 zijn in het raadsakkoord benoemd

3. Er is aandacht voor de balans tussen natuur en recreatie/toerisme - UITVOERING 4. Integraal beleid opstellen voor verblijfsacommodaties – BELEID

 

GroenLinks roept op hier werk van te maken door er invulling aan te geven. En niet zoals nu meer geld te begroten voor economie en toerisme en de kosten van groen de komende jaren te laten dalen.* We zullen hier bij de perspectiefnota op terug komen.

 

Tot ons verdriet ontvangt de raad het groenbeleidsplan pas in februari. In dat plan hoort volgens ons ook beleid over het Twiske thuis, want ook dit is grondgebied van Landsmeer.

 

Jaja sticker: geen sticker geen reclame

Het is een quick win om de Jaja sticker in te voeren en het kost bijna niks. Volgens Milieu Centraal scheelt dit zo’n 33 kilo oud papier per jaar per huishouden. Dat betekent jaarlijks 130-140.000 kilo minder papier in Landsmeer. GroenLinks hoort graag hoe de raad en het college hierover denken.

 

Onderwijs

Impliciet staat in de begroting het voornemen om onderwijshuisvesting te koppelen aan en afhankelijk te maken van woningbouwplannen. Dit is een voorbeeld van impliciete besluitvorming van het college. Over zo’n belangrijke keuze willen we vooraf geconsulteerd worden, niet achteraf.

Woningbouw en scholenbouw moeten niet afhankelijk zijn van elkaar en niet persé aan elkaar gekoppeld. Hier missen we lange termijnbeleid, zowel op het gebied van sociale woningbouw- als integraal huisvestingsbeleid voor scholen.

 

Bestuurlijke vernieuwing

Wij blijven lobbyen in de regio voor samenwerking door fusie. We roepen raad en college op om de komende tijd zeer zichtbaar te zijn als bestuur en actief de samenwerking te zoeken. Breng in praktijk wat je wil, namelijk de krachten bundelen tussen 4 landelijke groene gemeenten om de eigen kwetsbaarheid te verminderen en sterker te staan in de regio.

 

‘Voor GroenLinks ligt samengevat de prioriteit bij de duurzaamheidsagenda, schoon en veilig verkeer en een groenbeleid inclusief het Twiske.

 

 

*Pagina 24: De uitgaven voor Economie & Recreatie stijgen (2018 -131; 2019 -214;2020 -164;2021-168; 2022 -164; 2023-165). Die van Groenvoorzieningen dalen (2018-528; 2019 -492;2020 -395;2021 -413;2022 -4112023 -410.)

 

**Wij willen dat er in de vergunning rekening gehouden wordt met de Natura2000 status. We eisen van de wethouder dat hij krachtiger voor de natuurwaarden opkomt.

 

Motie terugdringen plastic soep | Maastricht

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Maastricht 25-10-2019 00:00

Afgelopen dinsdag werd een motie van GroenLinks over het terugdringen van plastic afval unaniem aangenomen.

Er stond een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor een ballonnenverbod op de raadsagenda. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen die door GroenLinks zijn gesteld in januari omdat meerdere gemeenten in ons land in hun APV dit verbod al hadden opgenomen. Uit de eerdere raadsronde bleek dat er niet veel draagvlak was in de raad voor een verbod in de APV voor op het oplaten van ballonen en wenslampionnen. En op papier is dit natuurlijk een mooie actie, maar: hoe effectief is zo een verbodsbepaling in de werkelijkheid? Zeker als op dit verbod niet gehandhaafd gaat worden. In de raadsronde werd het voorstel dan ook een “papieren tijger zonder tanden” genoemd.

 

Ook vroegen de gemeenteraadsfracties zich af hoe effectief een verbodsbepaling tegen alleen ballonnen en wenslampionnen is. Er zijn namelijk veel meer oorzaken voor het Maastrichtse aandeel in de plastic soep. De gemeenteraad was van mening dat via het evenementenbeleid grotere stappen gemaakt kunnen worden. Ook kunnen onze inwoners, ondernemers en de verenigingen zelf meer bijdragen aan het verminderen van zwerfafval. Zwerfafval dat terechtkomt in de natuur, de Maas en vervolgens de zee.

 

Alle partijen waren het eens dat er serieus wat aan het plastic probleem gedaan moet worden. Plastic vergaat namelijk niet maar breekt af in zeer kleine stukjes, ook wel microplastic genoemd.

En uit recent onderzoek blijkt dat we jaarlijks gemiddeld tussen de 40.000 en 90.000 stukjes microplastic via ons eten, drinken en zelfs via de lucht binnen krijgen.

 

Daarom heeft de raad afgelopen dinsdag besloten het APV verbod voor ballonnen van de agenda af te voeren en heeft GroenLinks samen met het CDA, de Senioren Partij Maastricht, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, Sociaal actieve burgerpartij, 50+, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunter, Groep Alexander Lurvink de motie “terugdringen plastic soep” ingediend. De motie is vervolgens unaniem aangenomen.

 

De raad heeft het College hiermee opdracht gegeven om het gebruik van plastic voorwerpen tijdens evenementen die tot zwerfafval kunnen leiden aan te pakken binnen het evenementenbeleid. En het college opdracht gegeven met de stad (inwoners, ondernemers en verenigingen) in gesprek te gaan om te kijken hoe we met zijn allen via bewustwording plastic zwerfafval kunnen voorkomen.

 

Binnenkort beginnen de eerste gesprekken met de wethouder om te kijken hoe het gesprek met de stad het beste kan plaatsvinden. Als je ideeën hebt over het terugdringen van plastic of zelf mee wilt praten, dan kun je mailen naar: saskia.hermens@gemeenteraadmaastricht.nl

 

Saskia Hermens

Raadslid GroenLinks Maastricht

‘Impasseplan’ voor bestuurscrisis Sittard-Geleen | Sittard-Geleen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA Partij voor de Vrijheid Sittard-Geleen 25-09-2019 00:00

De partijen GroenLinks en PVDA hebben een brug geslagen naar de oppositie. PVV en D66 zijn bereid gevonden om samen verantwoordelijkheid te nemen om uit de politieke impasse te komen in Sittard Geleen.

"Ik ben blij dat we als partijen een vernieuwende stap durven zetten om uit de impasse proberen te komen. Niet het wederom inhuren van dure informateurs, maar zelf verantwoordelijkheid nemen en zelf proberen met twee oppositie en twee coalitie partijen te komen tot een oplossing."

Aldus Marco Schipper die gisteren tijdens de extra bijeenkomst in de raadszaal het plan presenteerde om zelf de gesprekken op te pakken met PVDA, D66 en PVV. 

Zijn deze partijen de start van een nieuw te vormen coalitie ? Nee zeker niet. Zie dit als een A-politieke handreiking naar partijen die momenteel in een bijna niet te overbruggen patstelling staan. Dan heb ik het concreet over CDA en GOB. 

We hebben gisteren met elkaar afgesproken om binnen 1,5 week een tussen advies te presenteren aan de fractievoorzitters. 

 

Met vriendelijke groet

Marco Schipper, raadslid GroenLinks SittardGeleen

 

Hieronder kun je de volledige tekst lezen van de bijdrage van Marco Schipper tijdens een extra overleg met twee afvaardigingen per partij op maandag 23 september 2019.

Ook staan hier de artikelen over dit onderwerp uit het blad Binnenlands Bestuur en Dagblad De Limburger.

Goed initiatief. Delen is ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 ChristenUnie -Twenterand 31-07-2019 18:28

Goed initiatief. Delen is fijn

Watertappunten in centrum Arnhem | Arnhem

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Arnhem 23-07-2019 00:00

In het centrum van Arnhem worden zeven nieuwe watertappunten geplaatst. Deze gratis punten komen op de Markt, bij Rozet, Musis en op het Nieuwe Plein. Na de zomervakantie komen er watertappunten bij het Willemsplein, het Johnny van Doornplein en het Audrey Hepburnplein.

De watertappunten volgen op een motie van GroenLinks en ChristenUnie van afgelopen november, na een eerder initiatief van ChristenUnie. Deze motie werd breed gedragen door de raad. Alleen SP, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. GroenLinks-raadslid Cyriel Prinsen: "Hiermee kunnen Arnhemmers en bezoekers van onze stad gratis hun waterflesjes hergebruiken en bijvullen. In de hete zomer komen deze watertappunten goed van pas. Daarnaast is het een duurzaam alternatief voor losse flesjes."

Het water uit de tappunten is echt Arnhems bronwater, zo meldt de gemeente Arnhem: "Het leidingwater is afkomstig uit het pompstation La Cabine aan de Amsterdamseweg. Honderden jaren geleden is dit water als regen op de Veluwe gevallen en is nu diep onder de grond vandaan als bronwater omhoog gepompt. Onderweg naar deze diepe bron is het regenwater gefilterd door een dik pakket zand. Het water is daarom zeer zuiver en doet in kwaliteit niets onder voor het water uit een flesje. Daarnaast wordt de kwaliteit van het drinkwater streng gecontroleerd. Regelmatig worden monsters getapt door een gespecialiseerd bedrijf, waarna kwaliteitscontrole in het laboratorium volgt. Hiermee wordt de zuiverheid van het aangeboden water gegarandeerd."

Bijdrage van raadslid Jos Janssen in ...

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Vrijheid Sittard-Geleen 09-07-2019 15:19

Bijdrage van raadslid Jos Janssen in de raadsvergadering van 3 juli j.l. Alle fracties - met uitzondering van de PVV fractie - gingen uiteindelijk akkoord.

Politiek en de Grondwet | Almere

GroenLinks GroenLinks D66 Partij voor de Dieren PvdA Partij voor de Vrijheid Almere 02-07-2019 00:00

De gemeenteraad heeft in december 2018 een motie van de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid aangenomen, waarin werd opgeroepen om artikel 1 van de Nederlandse grondwet duidelijk aan te geven op de gevel van het stadshuis. Wij vinden artikel 1 van de grondwet de ultieme uiting van het gelijkheidsideaal dat aan de grond ligt van de Nederlandse samenleving, en door hier een vorm aan te geven op het stadhuis maken wij duidelijk dat wij als gemeente staan voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedereen er toe doet en iedereen waardig wordt behandeld.

Daarna heeft de gemeenteraad in januari 2019 een motie van de PVV aangenomen, waarin wordt opgeroepen om aandacht te besteden aan de gehele grondwet, specifiek door middel van een interactieve zuil in de hal van het stadhuis. Wij van GroenLinks Almere vonden dat dit voorstel de eerste motie aanvulde en versterkte, en hebben daarom voor gestemd.

Inmiddels zijn wij met vertegenwoordigers van de SP, PvdD, D66 en de PVV aan aantal keren bij elkaar gekomen om te bespreken hoe wij dit gedacht hadden. Deze groep fungeert verder als klankbordgroep voor een groep studenten, die dit gaat uitwerken. De verwachting is dat er in januari/februari 2020 concrete voorstellen liggen. Uiteraard houden wij u op de hoogte!

 

- Joske Galiart, raadslid GroenLinks Almere

Voormalig CDA-Kamerlid: ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA Partij voor de Vrijheid Kerkrade 23-06-2019 16:25

Mede dankzij GroenLinks neemt Zaanstad haar verantwoordelijkheid in de strijd tegen de groei van Schiphol | Zaanstad

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Zaanstad 01-06-2019 00:00

Schiphol wil groeien. Dit jaar zal de teller al komen te staan op 500.000 vliegbewegingen, maar dat is bllijkbaar niet genoeg voor de luchthaven. Ze willen meer, nog meer. Gelukkig is er een groeiend aantal mensen in Nederland die dat niet meer willen, die zich zorgen maken over het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering, over de toekomst van hun (klein)kinderen en die deze zorgen ook uitspreken. 

Voor bewoners rondom de luchthaven komt er nog iets anders bij. Zij ondervinden steeds meer geluidsoverlast en dat geldt niet alleen voor de mensen die pal naast de Zwanenburg- of Polderbaan wonen, maar dat geldt zeker ook voor de mensen die verderop wonen, in Amstelveen, Uithoorn, Castricum en voor heel veel inwoners van Zaanstad, met name de inwoners van Assendelft en Krommenie. Naast de geluidsoverlast maken deze mensen zich ook grote zorgen over de enorme gezondsheidsrisico’s, door de uitstoot van (ultra)fijnstof.Voor GroenLinks is de maat dan ook echt vol. De groei van Schiphol, de groei van de luchtvaart in het algemeen, moet stoppen! Op landelijk niveau zet ons Tweede-Kamerlid Suzanne Krὄger zich daar geweldig voor in, maar ook op lokaal niveau kunnen wij veel doen. Natuurlijk kan de gemeente Zaanstad de groei van Schiphol in haar eentje niet beteugelen. Maar de gemeente is een belangrijke speler in de diverse gremia rondom Schiphol en moet daar een voortrekkersrol in gaan spelen om te voorkomen dat Schiphol verder groeit. Tijdens het agenda initiatief in april over dit onderwerp, bemerkten wij tot ons groot genoegen dat hiervoor binnen de gemeenteraad veel steun was. Afgelopen week dienden wij dan ook samen met ROSA, SP, PvdD, D66, PvdA en CU een motie in om te bepleiten dat de gemeente Zaanstad haar verantwoordelijkheid neemt en in de diverse gremia zal bepleiten dat Schiphol tot minstens 2023 niet verder groeit, dat de nachtvluchten zullen worden afgeschaft, met andere partners binnen het BRS (Bestuurlijke Regio Schiphol) zal kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden en te promoten dat bestemmingen binnen 750km per trein kunnen worden afgelegd.

Deze motie werd afgelopen week in de raadsvergadering behandeld. Met uitzondering van de “usual suspects”, PVV, POV,DZ en VVD, die nog met een aantal tegensputteringen kwamen, werd de motie door een meerderheid aangenomen.

GroenLinks Zaanstad voelt zich hierdoor zeer gesteund. Wij zullen de komende jaren er dan ook zeker op toezien dat de gemeente Zaanstad zich aan deze afspraken zal houden. Wij zeggen daarom ook “to be continued’!

 

Goede uitslag in Kampen bij Europese verkiezingen | Kampen

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie PvdA SGP Partij voor de Vrijheid VVD CDA Kampen 27-05-2019 00:00

GroenLinks in Kampen heeft het met 1313 stemmen goed gedaan bij de Europese verkiezingen. De partij kreeg 7,2 procent van de stemmen. Dat was vijf jaar geleden 4,7 procent.

 

De combinatie ChristenUnie-SGP bleef de grootste met 31,9 procent van de stemmen. Dat was 33,5 procent vijf jaar geleden.

Het CDA leverde 2,9 procent in in maar blijft met 16,2 procent tweede.

De PvdA scoorde net als in de rest van het land en ging van 5,9 naar 11,5 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie pakte als nieuwe partij 10,1 procent van de stemmen en was daarmee de vierde in grootte.

VVD eindigt als vijfde met 8,3 procent van de stemmen. Dat was 6,3.

6. GroenLinks, 7,2 procent (4,7%)

7. PVV, 3.0 procent (9,7 %)

8.D66, 2,9 procent (6,8 %)

9. 50Plus, 2,4 procent (1,7 %)

10. SP, 2,2 procent (8,7 %)

In Kampen bracht 45,7 procent van de 40.180 kiesgerechtigde inwoners een stem uit. Dat was vijf jaar geleden 43,5 procent.

 

De complete uitslag staat op de website van de gemeente Kampen.