Nieuws van SP over Partij voor de Dieren inzichtelijk

167 documenten

Brabants provinciebestuur doof voor noodkreet kunst- en cultuursector

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Noord-Brabant 11-09-2020 14:07

Foto: Portraits van Corpo Máquina

 

Ondanks de noodkreet van maar liefst 21 Brabantse cultuurorganisaties om hen te hulp te schieten, heeft het provinciebestuur van VVD, CDA, FvD en LokaalBrabant geen cent extra voor hen over. Het voorstel van de SP om de betrokken instellingen deels tegemoet te komen, vond vandaag geen enkel gehoor. De huidige coalitie heeft niet alleen weinig met cultuur, maar heeft er ook niet veel voor over. De betrokken instellingen zien dat als kapitaalvernietiging. Er dreigt een enorme verschraling, juist nu de eerdere investeringen in de Brabantse cultuur hun vruchten beginnen af te werpen.

En er was reden voor hoop. Gedeputeerde van Pinxteren (Vrije tijd, Cultuur en Sport) heeft immers zelf de minister opgeroepen om met extra geld te komen om daarmee alle door het Fonds Podiumkunsten positief beoordeelde aanvragen waarvoor onvoldoende budget gereserveerd is, alsnog te kunnen honoreren. Daarmee zouden alsnog 12 Brabantse makers/gezelschappen jaarlijks zo’n 1.8 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen. Een verzoek dat van Pinxteren deed omdat: “als er nu geen geld bij komt staan veel makers buiten de vier grote steden (red.: in de Randstad) met lege handen”.

Ondanks deze gevolgen wil van Pinxteren die oproep niet op zichzelf van toepassing verklaren. En ook al hebben de betrokken 21 makers/gezelschappen en festivals allen een positief advies van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur, er komt geen cent extra bij. Nurettin Altundal, woordvoerder cultuur van de SP, stelde dat van Pinxteren zo zijn geloofwaardigheid verliest. “Het is niet geloofwaardig als u iets van de minister vraagt, wat u zelf weigert te doen”.

Het SP voorstel werd uiteindelijk gesteund door GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren, maar haalde het niet door de tegenstemmen van VVD, CDA, FvD, PVV, 50plus, Cu/SGP en LokaalBrabant. Een teleurstelling voor de betrokken makers en gezelschappen die nu - zoals gedeputeerde van Pinxteren erkende - met lege handen achterblijven en noodgedwongen een onzekere toekomst tegemoet gaan. Het culturele veld werd natuurlijk al stevig geraakt door de coronacrisis, maar met het uitblijven van deze provinciale hulp is het maar de vraag of de betrokken organisaties dit overleven. Het lijkt het huidige provinciebestuur vooralsnog niets uit te maken.

Geen Diftar, wel mogelijkheid tot referendum

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Groningen 10-09-2020 18:17

Afgelopen woensdag stemde de gemeenteraad van Groningen tegen de invoering van Diftar. Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg is dat een groot succes voor alle inwoners die zich de afgelopen tijd geroerd hebben tegen de invoering. 

SP-raadslid Daan Brandenbarg:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/09/geen-diftar-wel-mogelijkheid-tot-referendum“De bijna 1200 handtekeningen, maar zeker ook alle ingezonden mails, brieven en insprekers hebben de druk zo hoog laten oplopen. Ik wil hierbij al die inwoners feliciteren!” 

De raad stemde eerder die avond bovendien in  met een SP-voorstel om weer referenda mogelijk te maken in Groningen. 

Met dat laatste is Brandenbarg bovendien verheugd: 

“Er is nu weer de mogelijkheid voor onze inwoners om aan de handrem te kunnen trekken. Het is belangrijk dat dat er nu weer is, want de voorstanders van Diftar houden een kleine mogelijkheid open om het per 2023 alsnog in te voeren. Maar dan is met voldoende steun uit de bevolking een referendum weer mogelijk. Dus ik denk dat dat Diftar er niet meer komt.”

 

Zie ook: Daan Brandenbarg

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

SP komt met cultuurmotie Goed voorbeeld doet goed volgen

SP SP GroenLinks D66 PvdA Partij voor de Dieren Noord-Brabant 09-09-2020 10:56

 

Op initiatief van de Brabantse SP-fractie doen we aanstaande vrijdag 11 september (middels bijgevoegde actuele motie) een oproep aan het college van Gedeputeerde Staten om ook als provincie Brabant een aantal makers/gezelschappen die ‘een positief advies en geen budget’ van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur hebben gehad, alsnog te honoreren.

Aanleiding is de oproep die gedeputeerde van Pinxteren, met collega’s uit andere niet-Randstadprovincies, deed aan de minister van Cultuur en de Tweede Kamer. In die oproep wordt gevraagd om met extra budget om alle door het FPK positief bevonden aanvragen alsnog te honoreren.

We menen dat we vanuit Brabant dan ook zelf gehoor moeten geven aan onze eigen oproep. We vragen daarom - eensluidend aan het verzoek aan de minister en Tweede kamer - om extra budget om de aanvragen die zowel bij BIS, het FPK als in BrabantStad een positief oordeel kregen, maar in Brabant onder de zaaglijn vielen, alsnog te honoreren. Je kunt immers moeilijk volhouden dat de regionale groepen en gezelschappen van grote betekenis en van landelijk en regionaal belang zijn, als je deze zelf niet honoreert.

Het betreft:

BioArt Laboratories, positief advies maar alleen gehonoreerd in de BIS

Afslag Eindhoven, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Corpo Maquina, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Strijbos & van Rijswijk, positief advies maar alleen gehonoreerd in FPK

Capella Pratensis, positief advies maar nergens gehonoreerd

Stichting The 100-Hands, positief advies maar nergens gehonoreerd

Dyana Donck Company, positief advies maar nergens gehonoreerd

Op dit moment hebben Groenlinks, D66, Partij vd Dieren en PvdA aangegeven de motie mee in te dienen.

SP wil politieke discussie over Enexis

SP SP GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Noord-Brabant 02-07-2020 18:19

Enexis Beheer beheert het elektriciteits- en gasleidingennetwerk in Brabant, Limburg en delen van Noord-Nederland. Het valt onder de Enexis Holding. Alle aandelen van Enexis zijn in handen van vijf Nederlandse provincies en zo'n 130 gemeenten. De gemeenten in Noord-Brabant hebben 30,8% van de aandelen in handen en de provincie Noord-Brabant zelf 7,6%.

Enexis staat voor grote investeringen, onder andere vanwege de in omvang toenemende duurzame energie. Daarom wilde de provincie Noord-Brabant (in persoon van Gedeputeerde Staten - GS) een hybride converteerbare aandeelhouderslening verstrekken, nader te bepalen binnen een bandbreedte van 150 tot 225 miljoen €. Prettig is dat de provincie dan nog een beetje geld vangt voor vermogen dat anders renteloos wegroest. Het geld is bedoeld voor versterking van het elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant.

Het voorstel kwam aan de orde in de vergadering van Provinciale Staten (PS) van 19 juni 2020.

Het was eigenlijk de bedoeling dat PS het voorstel als vooral technisch zou behandelen. Men moest ‘ja’ zeggen en zich er verder niet mee bemoeien.

Nu is dit een goed voorstel. De Socialistische Partij (SP) vond dat ook, maar had geen zin om het voorwerp als alleen maar technisch te beschouwen. Er zitten nogal wat politieke kanten aan het werk van de Enexis Holding. Zowel aan het netbeheer zelf (welke klanten bedien je het eerst?) als aan de dochterbedrijven (‘netwerkbedrijven’) die onder de Holding mogen vallen, en die op de grens van overheid en markt zitten (mag Enexis zelf een opslagvoorziening bouwen en beheren?). De Authoriteit Consument en Markt (ACM) is argwanend.

SP-fractievoorzitter Maarten Everling had twee amendementen ingediend. 

Het eerste amendement vroeg aan GS om er bij Enexis op aan te dringen om bij het verzwaren van het netwerk prioriteit te geven aan initiatieven vanuit de samenleving, zoals energiecoöperaties. Het tweede amendement vroeg aan GS om de invloed aan te wenden om ook de opslag van energie deel uit te laten maken van de infrastructuur van Enexis.

Opslag van elektrische energie (bijvoorbeeld in de voormalige experimentele buurtbatterij zoals in Etten-Leur) kan de verzwaring van het netwerk deels overbodig maken. De opslag vlakt pieken af. Dat kan in principe ook financieel gunstig zijn. Toch maakte het document, dat ten grondslag lag aan de lening, er geen gewag van.

De twee amendementen werden gesteund door de SP zelf, Groen Links en de Partij voor de Dieren. Een meerderheid van PS vond dat een dergelijke voorbereidingsvergadering, waarmee GS op pad gestuurd werden, vooral technisch moest zijn. En omdat partijen als de PVV en Forum voor Democratie sowieso niets te maken willen hebben met alles waar ‘duurzaam’ voor staat.

De SP vindt dit een gemiste kan, maar zal dit soort onderwerpen op de politieke agenda houden.

De tekst van de motie en de amendementen zijn hieronder als bijlagen te zien.

Bij de foto: getoond is de experimentele buurtbatterij, die van 2012 tot 2018 als experiment gefungeerd heeft in de wijk De Keen in Etten-Leur. De resultaten van het experiment worden nu  geanalyseerd).

Zie ook: Energie

Op 1 juli herdenkt de provincie haar slavernijverleden

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren CDA Noord-Holland 01-07-2020 11:15

De Noord-Hollandse Statenfracties van GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, Partij voor de Dieren en SP hebben afgelopen maandag in een motie opgeroepen om vanuit de provincie via de Keti Koti-viering stil te staan bij het slavernijverleden. Ook moet er volgens deze partijen in het provinciehuis een jaarlijkse tentoonstelling komen en moeten er dialoogtafels plaatsvinden over hoe racisme van invloed is op het dagelijks leven van de Noord-Hollanders.¹ Het provinciehuis in Haarlem is gebouwd door de steenrijke bankier Henry Hope. Hij heeft zijn welvaart voor een groot deel te danken aan de handel in slaven, als gouverneur van de West-Indische Compagnie.

In onze provincie wordt jaarlijks in het Amsterdamse Oosterpark de viering Keti Koti gehouden, nabij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Dit jaar gebeurt dat echter zonder publiek. De evenementen voorafgaand aan 1 juli werden vanwege de coronapandemie afgelast. Dat steekt, want de wereldwijde strijd tegen racisme en het slavernijverleden laait nu enorm op. De gemeente Amsterdam zou zelfs met de lang verwachte excuses komen voor het slavernijverleden van de stad. “Het is goed dat de provincie hiermee een duidelijk signaal afgeeft. De duistere kanten van ons verleden mogen nooit weggepoetst worden. Dat geldt ook voor je politieke afwegingen, want dat verleden, hoe heroïsch het vaak ook beschreven is, heeft blijvende ongelijkheid veroorzaakt in de wereld”, aldus fractievoorzitter Eric Smaling.

¹ De motie treft u hieronder in de bijlage aan (PDF)

Lees ook de mooie blog van het Amsterdamse SP-duoraadslid Daphne van Breugel:  "Keti Koti" 

De Noord-Hollandse Commissaris van de Koning zei hier afgelopen maandag in de Statenvergadering dit over: MP4-video (348 MB)

En verder:  

Artikel NH Nieuws, 30 juni 2020: “Provincie wil meer aandacht voor slavernijverleden en koloniale geschiedenis”

Artikel NH Nieuws, 30 juni 2020: “Angst voor beschadiging provinciehuis als er tentoonstelling slavernijverleden komt”

SP-motie unaniem aangenomen, Provincie schiet buurtbussen te hulp.

SP SP GroenLinks PvdA Partij voor de Dieren Noord-Holland 30-06-2020 08:37

Provinciale Staten van Noord-Holland heeft afgelopen maandag, tijdens haar laatste Statenvergadering van dit politieke jaar, unaniem een motie van de SP gesteund. De motie riep gedeputeerde Jeroen Olthof op om zich tot het uiterste in te spannen om de buurtbusverenigingen in onze provincie te helpen zodat zij na de zomervakantie het buurtbusvervoer weer zo goed mogelijk kunnen opstarten.

Al snel na de uitbraak van het coronavirus, half maart, vielen grote delen van het openbaar vervoer in onze provincie stil. De buurtbussen bleven op stal, omdat enerzijds de bussen niet geschikt zijn om reizigers op anderhalve meter te vervoeren, maar ook omdat de vrijwillige chauffeurs in grote meerderheid deel uitmaken van een risicogroep – veel chauffeurs vallen in de leeftijdsgroep 65-plus.

Het wegvallen van de buurtbusdienst betekent dat gebruikers van deze lijnen al maanden zonder openbaar vervoer zitten. “Vooral in de kleinere kernen, maar ook in steden als Enkhuizen en Schagen, zijn veel mensen afhankelijk van de buurtbus. In feite zitten er veel mensen opgesloten in hun dorp”, aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst, de indiener van de motie. “Met het weer opstarten van het OV blijft de buurtbus nog in de remise. Dat is onacceptabel, ook al beseffen we goed dat buurtbusverenigingen hard werken om snel weer te kunnen beginnen”.

Hoogervorst, die al snel de steun kreeg van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, pleitte in de Staten voor extra hulp van de provincie. “Samen met de buurtbusverenigingen, die vast goede ideeën hebben, moet de gedeputeerde nu zoeken naar de best mogelijke oplossingen om de buurtbussen weer te laten rijden”, zegt de motie. “Het kan niet zo zijn dat een flink deel van onze inwoners verstoken blijft van openbaar vervoer, alleen doordat het onmogelijk is om een buurtbus te laten rijden”.

De motie werd door alle partijen in de Staten omarmd. Ook gedeputeerde Olthof was blij met de motie. Hij ziet de motie als steuntje in de rug richting Connexxion en de buurtbusverenigingen. De provincie heeft in het verzorgen van OV een verantwoordelijkheid en wil die ook nemen. Zij is al met de verenigingen in gesprek, maar met de motie in de hand kan er meer bereikt worden.

Het is de ultieme wens van Provinciale Staten dat alle buurtbussen na de zomervakantie weer volop gaan rijden.

Lees ook het artikel van het NHD, 29 juni 2020:
"Als buurtbus na de zomer niet rijdt komt er alternatief vervoer"

 

De SP-motie treft u hieronder in de bijlage (PDF)

 

Kabinetsplannen voor Schiphol desastreus voor Noord-Holland

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Noord-Holland 29-06-2020 05:52

Wanneer de plannen van het kabinet voor Schiphol ongewijzigd doorgaan, zal de volksgezondheid, leefbaarheid en de woningbouw zeer ernstig bedreigd worden. Een aantal partijen in Provinciale Staten wil dat er een zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota wordt ingediend. Statenlid Remine Alberts: “Er moet veel meer op de volksgezondheid worden ingezet. Het gevolg daarvan zal zijn dat het aantal vluchten flink zal moeten verminderen. Schiphol en het kabinet denken nog steeds alleen maar aan groei.”

Er ligt al een zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband van vier provincies en zesenvijftig gemeentes rondom Schiphol. In niet mis te verstane woorden wordt de ontwerp-Luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen (I&M) terugverwezen naar de tekentafel. “De Luchtvaartnota is zwaar onder de maat. Een toename van het aantal vluchten betekent toename van de overlast een verslechtering van de leefbaarheid en maakt woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen op veel plekken onmogelijk,” zo valt in de BRS-zienswijze te lezen. De SP steunt deze zienswijze.

De SP wil echter verder gaan. Bij de besprekingen van de Luchtvaartnota en de BRS zienswijze werd duidelijk dat meerdere politieke partijen dat ook willen. Omdat in de BRS-zienswijze toch nog ruimte wordt gelaten voor toename van het aantal vluchten zullen SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie met een voorstel komen om de provincie Noord-Holland een eigen zienswijze te laten indienen. Daarin moet de volksgezondheid voorop komen te staan, waardoor voor groei veel minder ruimte komt. Alberts: “Wij doen een beroep op andere partijen die de volksgezondheid een warm hart toedragen, zoals GroenLinks, D66 en PvdA, om ons voorstel te steunen.”

1. Artikel NH Nieuws, 22 juni 2020: ‘Nieuwe rekenmethode vliegtuiglawaai legt bom onder woningbouw’

2.  Artikel NH Nieuws, 24 juni 2020: ‘Schipholwethouders en -gedeputeerden luiden noodklok over toename vluchten’

3. Artikel Noord-Hollands Dagblad, 22 juni 2020: “Streep door plannen voor honderdduizenden woningen na nieuwe rekenmethode geluid rond Schiphol” ​

 

Luchtvaartnota pakt desastreus uit voor onze provincie

SP SP Partij voor de Dieren PvdA Noord-Holland 26-06-2020 13:21

De gedeputeerden van vier provincies, luiden samen met 56 gemeenten rondom Schiphol de noodklok over de toekomstplannen van het kabinet voor Schiphol. Deze bestuurders maken zich ernstig zorgen over de aankondigde groei van het aantal vluchten. Volgens hen zal het ten koste gaan van de leefbaarheid. De gedeputeerde van onze provincie, de heer Olthoff, stuurde eerder al een brandbrief naar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over een nieuwe rekenmethode die de bouw van honderdduizenden woningen in de weg staat.

Gedeputeerde Olthoff is voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband van 56 gemeenten en vier provincies. De BRS stuurt hiermee minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) terug naar de tekentafel. ‘De luchtvaartnota is zwaar onder de maat’, zo stellen de bestuurders. De BRS wil dat ze samen met de regionale bestuurders de gevolgen van haar groeiplannen voor Schiphol in beeld brengt. Een toename van het aantal vluchten betekent een toename van de overlast, een verslechtering van de leefbaarheid en maakt woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen op veel plekken onmogelijk, zeggen de bestuurders in hun gezamenlijke zienswijze.

Een veilige en gezonde leefomgeving is ook waar de SP voor staat. ‘Als de kans er in zit dat Schiphol in 2050 tien keer meer mag uitstoten, dan is de leefbaarheid in de regio verdwenen. Nu zijn er meer meldingen van overlast dan ooit tevoren. Mensen worden letterlijk ziek van teveel geluid en te weinig rust. Het is onwaarschijnlijk onmenselijk om Schiphol nog verder te laten groeien. Gezien de nieuwe rekenmethode op geluid tevens slecht voor de provinciale economie, de honderdduizenden woningen worden immers niet gebouwd en bewoond. De druk op de woningmarkt neemt in extreme mate toe en de minister denkt er alleen aan om Schiphol B.V. te spekken door meer pleziervluchten toe te staan? We staan volledig achter de inzet van de bestuurders binnen de BRS. We moeten dwars voor deze Luchtvaartnota gaan liggen’, aldus fractievoorzitter Eric Smaling.

Door een aantal partijen in de Noord-Hollandse Staten wordt een aanvullende zienswijze op de Luchtvaartnota gewenst.* In ieder geval de partijen SP, PvdA en CU zullen, op initiatief van de Partij voor de Dieren, een Motie vreemd voorbereiden voor deze aanvullende zienswijze. Maandag 29 juni wordt het in stemming gebracht.

(*) https://twitter.com/RemineAlberts/status/1275173746798661635?s=20

Lees hier het artikel in NH Nieuws, 24 juni 2020: ‘Schipholwethouders en -gedeputeerden luiden noodklok over toename vluchten’

SP niet eens met de eenzijdig focus van het Actieplan Arbeidsmarkt

SP SP D66 CDA GroenLinks SGP ChristenUnie VVD Partij voor de Dieren Noord-Brabant 21-06-2020 19:06

De provincie heeft op het terrein van de arbeidsmarkt geen wettelijke taken. Toen de SP voor het eerst deelnam in het provinciale college is er voor de eerste keer  een Actieplan Arbeidsmarkt gekomen. De SP is blij dat het  “actieplan arbeidsmarkt” sindsdien onderdeel uitmaakt van het provinciaal beleid. Dat betekent niet dat we geen kritiek hadden op het nieuwe actieplan.

Ongelijke behandeling op arbeidsmarkt

Het nieuwe actieplan arbeidsmarkt van het nieuwe college van VVD-FvD-CDA en Lokaal Brabant, is voornamelijk gericht op kennisindustrie, kenniseconomie en hoogopgeleid talent.

Hoewel de 50plussers en laaggeletterden wel genoemd worden, laten de doelen en ambities van dit college geen twijfel bestaan waar de middelen en inspanningen hoofdzakelijk naar toe zullen gaan nl. kennisindustrie, kenniseconomie, hoogopgeleid talent.

De SP is niet tegen kennisindustrie/-economie en talenten, maar we zijn voor een rechtvaardige en eerlijke verdeling van (provinciale) middelen, inspanningen en kansen in de arbeidsmarkt voor alle Brabanders en alle ondernemingen. Dit college wil dat de provincie zich zelf bezighoudt met werknemers en werklozen met toptalenten. Ze dragen alle andere werknemers en werklozen over aan de 5 arbeidsregio’s waarmee de provincie wegloopt van hun eigen verantwoordelijkheid die zij  voor alle werkenden en werkloze Brabanders zouden moeten hebben.   

Hoewel de wereld om ons heen fors aan het veranderen is, lijkt het dat dit college zich hiervan of niet bewust is, of zich er niets aantrekt. Ze dendert door met het blijven focussen op top, top en nogmaals top. Inmiddels weten we dat het VVD-stokpaardje: door het bedienen van de top zal de rest vanzelf volgen, niet automatisch opgaat.  

Ieder Brabander is even belangrijk

Dit college schrijft de werknemers en werklozen die ongeschoold zijn of een lager opleidingsniveau hebben, in feite af!  In 2019 vormde in Brabant de lager opgeleiden werklozen 60% van het werklozenbestand! Je zou dus verwachten dat bij het actieplan arbeidsmarkt de focus op deze grote groep zou liggen, of dat er minstens evenveel aandacht en inspanning voor zou zijn als voor toptalent en kennisindustrie/-economie. Het tegendeel is echter waar. Onze pogingen in de Statenvergadering van 19 juni 2020 om als provincie ook voor deze groep werknemers en werklozen dezelfde aandacht, inspanning en middelen te geven stuitte op grote weerstand van dit coalitie en de oppositiepartijen…... Ons amendement voor een evenwichtige aandacht, inspanning en toedeling van middelen voor alle werkenden en werkzoekenden in Brabant heeft helaas niet gehaald waardoor wij niet voor het statenvoorstel “Actieplan Arbeidsmarkt” voor de komende 4 jaar hebben ingestemd.

Corona en de effecten

Wij hebben in deze Coronaperiode ervaren welke waardevolle bijdrage werd en nog steeds wordt geleverd door werknemers in de vitale sectoren. Onder hen zijn ook heel veel laaggeschoolde beroepen zoals schoonmaak, huisvuilophalers, vakkenvullers, kassières, transportmedewerkers etc.

Al maanden worden we door deskundigen geattendeerd op de negatieve effecten van de corona op de economie en werkgelegenheid. Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis diepere sporen zal trekken dan de kredietcrisis. Wij zullen in ons land dit jaar rekening moeten houden met mogelijk zo’n 36% meer faillissementen wat gepaard zal gaan met toenemende werkloosheid. Ook in Brabant! Maar dit college lijkt dovemans oren te hebben en wil zich desondanks voornamelijk bezighouden met toptalent, kennisindustrie, kenniseconomie. Onze motie om een plan van aanpak op te stellen voor het behoud en stimuleren van de werkgelegenheid in de vitale beroepen en een evenwichtig verdeling van de middelen en inspanningen voor de werknemers en werklozen die geen of een lagere opleiding hebben, heeft het ook niet gehaald.

Aandachtsgroep Laageletterden

In het Actieplan Arbeidsmarkt wordt ‘170.000 Brabanders die “laaggeletterden” zijn’ als aandachtsgroep genoemd zonder concrete doelen en ambities te vermelden. De dag voor de statenvergadering werden wij ook nog verrast met de mededeling dat na 2020 fors bezuinigd wordt op de subsidie voor taalvaardigheid van Cubiss. Deze subsidie zorgde ervoor dat activiteiten voor laaggeletterden werden gefinancierd.  Dit college wil dat de 5 arbeidsregio’s aandacht gaan geven aan de laaggelleterden! Hiervoor stellen zij 1 miljoen beschikbaar voor 50plussers, laaggeletterden en let op: ook “andere doelen” wat dat dan ook mogen zijn. De laaggeletterden worden dus de dupe van de bezuinigingsoperatie van dit college.

Onze motie waarin wij een concrete doelstelling stelden voor het terugdringen van laaggeletterdheid in Brabant heeft het niet gehaald. D66 die mede-indiener van de motie was,  trok zich terug en nam genoegen met de bereidheid van het college om over de voortgang van tijd tot tijd rapportage uit te brengen.

Aanpak Discriminatie op het Arbeidsmarkt

Er is discriminatie op de arbeidsmarkt of je nou aan de top zit of een stageplaats zoekt. Natuurlijk niet bij ieder bedrijf, maar het komt op alle niveaus voor. Om een voorbeeld te geven uit landelijke cijfers: de bbl- en bol studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moeten vaak veel vaker solliciteren dan hun autochtone studiegenoten, soms wel 3 of 4 keer vaker. Een baan vinden kan al lastig zijn, maar is vaak nog moeilijker als je bijvoorbeeld een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond hebt. Zij hebben 40 procent minder kans om een reactie te krijgen op hun sollicitatie. Er is sprake van discriminatie op de werkvloer vanwege herkomst of afkomst, geslacht, godsdienst, handicap of leeftijd. Zelfs premier Mark Rutte moest erkennen dat ook Nederland institutioneel racisme kent.

Dit zijn landelijke cijfers maar in Brabant is het niet veel anders. Brabant dat zich internationaal wil profileren, in een arbeidsmarkt waar van laag tot hoog  mensen van verschillende etniciteiten werken, kan naar de mening van de SP niet zonder een duidelijke aanpak om discriminatie tegen te gaan.

Wij zijn van mening dat discriminatie op de arbeidsmarkt tegengegaan moet worden. Werk is een van de wezenlijkste voorwaarden om mee te kunnen doen in onze maatschappij, om te kunnen participeren en het gevoel te hebben er bij te horen in onze samenleving. Vanuit dit belang dienden wij daarom een motie in waarin wij het college hebben gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de discriminatie op de arbeidsmarkt in Brabant zoveel mogelijk te voorkomen en tegen te gaan.We zijn dan ook blij dat deze motie met als mede-indieners: GL, D66 en PvdD is aangenomen

Arbeidsmigranten

Als SP hebben wij ook aandacht gevraagd voor de positie van de Arbeidsmigranten. Er is te veel negatieve beeldvorming rondom arbeidsmigranten. Zij worden door sommige werkgevers naar Brabant gehaald, en/of via tussen personen geworven in het land van herkomst of komen uit eigen initiatieven hierheen om te werken. Arbeidsmigranten hebben al jaren te kampen met huisvestigingsproblemen, slechte arbeidsvoorwaarden, ed. De uitkomst van het onderzoek van CoMensha samen met Tilburg University (december 2019) heeft eerder de basis gelegd om de weerbaarheid en zelfstandigheid van arbeidsmigranten te vergroten. De uitbuiting van deze groep wordt door RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) met een aanvalsplan bestreden.

De SP snapt de gevoeligheid van dit onderwerp voor sommige partijen en bij een deel van de Brabanders. Het fenomeen Arbeidsmigranten is in Brabant een feit en realiteit en zal altijd bestaan. We moeten weten dat arbeidsmigranten in het bestaande liberale kapitalistische denkwereld deel uitmaken van strategieën en worden gebruikt als instrument voor goedkope arbeid, het creëren van concurrentie op arbeidsvoorwaarden en het creëren van concurrentie tussen de werknemers, en  zo een onderdeel vormen van het economische verdienmodel.

De SP voert al heel lang strijd tegen dit verdienmodel waar werknemers/arbeiders -al dan niet van verschillende afkomsten- tegen elkaar uitgespeeld worden. Zolang dit liberale kapitalistische verdienmodel bestaat zal een deel van onze arbeidsmarkt beschikbaar blijven voor de arbeidsmigranten.

De SP is daarom van mening dat in het actieplan arbeidsmarkt ook aandacht en inspanningen moeten zijn voor bijna 92.000 (2018) arbeidsmigranten die een bijdrage leveren aan de Brabantse economie.

Hiertoe hebben wij een motie ingediend met D66, Groen Links, Partij voor de Dieren en ChristenUnie SGP als mede-indieners. We zijn erg blij dat deze is aangenomen. Hier verzoeken wij het college:

Om in de uitvoering van de actieplan Arbeidsmarkt, samen met de gemeenten, vakbonden en ondernemingen/sectoren waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn te komen met een plan van aanpak waarin:

•          de uitbuiting van de arbeidsmigranten tegen gegaan kan worden

•          de positie van de arbeidsmigranten zoals huisvestiging, arbeidsvoorwaarden, scholing te verbeteren zodat hun participatie in onze samenleving bevorderd wordt.

Behandeling vragen SP inzake Ruimte voor Ruimte regeling in gemeenteraad Horst aan de Maas

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Horst aan de Maas 21-06-2020 09:20

In de nacht van dinsdag op woensdag (16 juni 2020) - in de late uurtjes dus - werden vragen van de SP Horst aan de Maas met betrekking tot de in opspraak geraakte "Ruimte voor Ruimte-regeling" (RvR-regeling) behandeld (lees hier het artikel over de vragen en het verzoek om een nader onafhankelijk onderzoek). Namens de SP-fractie voerde burgerraadslid Paul Geurts het woord. Bij zijn vragen betrok Geurts ook een door de burgemeester opgestelde "analyse van het dossier Knops", dat opgesteld was naar aanleiding van vragen van onderzoeksjournalisten.

Veel vragen over uitvoering RvR-regeling Op 23 mei publiceerden de onderzoeksjournalisten Dohmen (NRC) en Sniekers (Dagblad De Limburger een artikel over de gang van zaken bij de RvR-regeling. De journalisten constateerden dat het doel van de regeling niet behaald is, dat door bestuurders gehandeld is in strijd met de openbare orde en dat met name oud-wethouder Knops misbruik gemaakt zou hebben van de regeling. Het artikel was aanleiding voor diverse partijen om vragen te stellen, zowel in de gemeenteraad van Horst aan de Maas (in eerste instantie door de SP, later ook door D66/Groen Links - zie vragen in de bijlage) als Provinciale Staten van Limburg. Inmiddels zijn de antwoorden van respectievelijk het college van B&W van Horst aan de Maas en Gedeputeerde Staten van Limburg aan de raad en de staten verzonden (zie voor de antwoorden de bijlagen). De antwoorden van het college van B&W van Horst aan de Maas op de vragen van D66/Groen Links laten nog op zich wachten.

Horst aan de Maas in de fout bij uitvoering RvR-regeling? De vragen van de SP in de gemeenteraad spitsen zich vooral toe op twee zaken:

in hoeverre is er sprake van dat deelnemers aan de Ruimte voor Ruimte regeling in 2009/2010 in aanmerking komen voor een compensatie voor te veel betaalde gelden, net als een achttal andere deelnemers die de betaling bij de rechter hadden aangevochten en die daar wel een compensatie voor hadden ontvangen van de Ruimte voor Ruimte BV? En wat speelde er rondom die compensatie van het achttal? in hoeverre is oud-wethouder Raymond Knops (de huidige Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken) bevoordeeld bij de bouw van diens woning in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling?

In antwoord op de SP-vragen geeft B&W in de Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad een nadere uitleg van de gang van zaken bij de rechtszaak van de acht deelnemers aan de RvR-regeling. Volgens B&W kwam het er kort samengevat op neer dat de rechter de gemeente van "misbruik van bevoegdheden" betichtte. Volgens B&W moest dat geïnterpreteerd worden als "de gemeente heeft op zich niets fout gedaan, maar had de zaken toen anders moeten regelen". En de raad zou toentertijd - vertrouwelijk via het zogenaamde 'seniorenconvent' waarin de fractievoorzitters zitting hebben - volledig geïnformeerd zijn over een en ander.

Nieuwe vragen over "dossier Knops". Wat het "dossier Knops" betreft, stelt het college van B&W dat toentertijd de vergunningverlening voor de woning voor Knops in een gebied met een agrarische bestemming met hoge landschappelijke waarden volgens de toen geldende regels open en transparant verlopen is. Maar deze stellingname van het college was voor onderzoeksjournalist Sniekers aanleiding om nieuwe vragen te stellen en die werden beantwoord door burgemeester Palmen (zie bijlage). Daaruit concludeerde de journalist dat Knops toentertijd groter had mogen bouwen van het toenmalige college van B&W dan de regels feitelijk toelieten. Daar had een ambtenaar toen nog wel op gewezen, maar B&W heeft dat advies terzijde gelegd en het projectbesluit ten behoeve van de vergunningverlening gewijzigd (zie in de bijlage het artikel in Dagblad De Limburger van 16 juni 2020). Burgemeester Palmen schreef vervolgens eigenhandig een "Nadere analyse dossier familie Knops" (zie bijlage), die hij zo'n vier uur vóór aanvang van de raadsvergadering op dinsdag 16 juni naar de gemeenteraad stuurde. De strekking van diens verhaal: de ambtenaar die toentertijd heeft aangegeven dat de regels die golden, een groot gebouw als Knops wenste niet zouden toestaan, was uitgegaan van verkeerde aannames. "Tien jaar geleden", aldus Palmen, "heeft er een passende beoordeling, een zorgvuldig gevoerde ruimtelijke procedure en transparante besluitvorming plaatsgevonden op een verzoek dat in lijn was met de gemeentelijke beleidsdoelstellingen". En "mij is niets gebleken van bevoordeling van de familie Knops". Kortom: er is niets aan de hand.

In de behandeling van de antwoorden op de SP-vragen in de gemeenteraad spitste de discussie zich gaandeweg toe op het dossier Knops. Was Knops nu wél of niet bevoordeeld toen hij een vergunning voor de bouw van een langgevelboerderij vroeg? Burgerraadslid Geurts wees er op dat het er op lijkt dat de regels die opgenomen waren in een ontwerp projectbesluit even aan de kant geschoven zijn ten gunste van Knops. Want korte tijd later - in 2012 - zou er in de gemeenteraad een regeling voor grote gebouwen in het buitengebied zijn aangenomen, waarin precies de regels stonden die bij de vergunning ten behoeve van Knops gewijzigd waren. Palmen wees er op dat niet in 2012 maar in 2013 een regeling voor grote gebouwen is vastgesteld door de gemeenteraad en dat de criteria die daarin opgenomen stonden wel degelijk afweken van het eerder ontwerp projectbesluit.

Wel of geen onafhankelijk onderzoek? In de brief van de SP Horst aan de Maas werd voorgesteld om een onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de gang van zaken, vooral ook om daar van te kunnen leren. Palmen stelde daarop dat hij zo'n onafhankelijk onderzoek af moest raden. "Het gaat om zaken die al lang geleden hebben plaatsgevonden; wat betreft de compensatie van deelnemers is toentertijd alles uitgesproken met de betrokkenen; veel van wat de RvR-regeling betreft hoort bij de provincie (waar ook vragen zijn gesteld, ik heb alle feiten gepresenteerd); ik heb alle zaken op een rijtje gezet in de voorliggende analyse en daarmee is dit verhaal afgerond", aldus de burgemeester. Hij is van mening - zo liet hij weten - dat de gemeenteraad de tijd beter zou moeten besteden...  Rudy Tegels (CDA), de verantwoordelijk wethouder, deed nog een duit in het zakje met de opmerking dat hij de risico's bij de uitvoering nog eens tegen het licht had gehouden en had geconstateerd dat die risico's beperkt waren. SP-woordvoerder Paul Geurts stelde dat de raad - als controlerend orgaan - beter zelf die beoordeling zou kunnen doen en wees het argument dat het om een provinciale kwestie ging van de hand. Hij wilde een onafhankelijk onderzoek naar de twee zaken die te maken hebben met de uitvoering van de RvR-regeling door de gemeente Horst aan de Maas. Verder vond hij een onderzoek door de burgemeester, als vertegenwoordiger van het college van B&W, niet onafhankelijk. Tenslotte merkte hij op dat - zoals bleek uit de nieuwe vragen van de journalist - er steeds nieuwe vragen zouden komen en dat het daarom beter zou zijn onafhankelijk onderzoek te verrichten, waarin alles aan de orde komt en leidt tot conclusies en - waar nodig - tot aanbevelingen. "Dat is ook in het belang van de gemeente en de heer Knops", besloot Geurts zijn pleidooi.

Vooringenomenheid? Tegen het einde van de behandeling van de SP-vragen werd burgemeester Palmen ineens persoonlijk naar de SP-woordvoerder. Palmen beschuldigde Geurts van vooringenomenheid: "Als u de lijn volgt, waarvan ik denk dat u er op zit, dan zal het nooit zo zijn dat een onderzoek dat niet uitkomt bij wat u vindt, u genoegdoening zal geven. Volgens mij zit u op de lijn dat u het antwoord voor uzelf al heeft gegeven. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop u deze vragen stelt. Als er een uitkomst is die u niet bevalt, is mijn inschatting dat u altijd zult blijven zeggen dat er nog vragen zijn en dat de schijn van belangenverstrengeling niet is weggenomen". Vervolgens bood Palmen SP'er Geurts geen mogelijkheid daarop te reageren, door eenvoudigweg de geluidsknop terug te draaien. In zijn blog 'Horst Sweet Horst' schreef Wim Moorman naar aanleiding van dit incident: "Als hier íemand blijk geeft van vooringenomenheid is het de burgemeester zelf wel. En als het íemand niet past om vooringenomen te zijn is het een burgemeester wel. Insinueren dat een (burger)raadslid zich schuldig maakt aan iets zonder dat hij dat kan bewijzen, is een burgemeester onwaardig".

Standpunten van de andere fracties in de gemeenteraad De fracties van PvdA, D66/Groen Links, VVD, CDA en Essentie stelden tijdens de behandeling van de RvR-regeling geen vragen en bemoeiden zich niet met de discussie tussen Palmen en Geurts. Pas toen de SP de andere fracties vroeg of zij het voorstel voor een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken wilden ondersteunen, kwamen er reacties. PvdA-woordvoerder Richard van der Weegen vond dat Geurts goede vragen stelde en dat de antwoorden hem steeds meer deden neigen naar een interpellatiedebat of een raadsonderzoek. Wel had hij moeite met de vragen die Geurts stelde over de analyse van de burgemeester inzake "dossier Knops", want die notitie zou pas geagendeerd staan voor de gemeenteraadsvergadering in september... CDA-fractievoorzitter Loes Wijnhoven vond dat de vragen van de SP afdoend beantwoord waren en vond verder dat de vraag of er een onderzoek zou moeten plaatsvinden, besproken zou moeten worden in het presidium van 2 juli. Ook Maarten Voesten van D66/Groen Links was van mening dat over wel of niet onderzoeken gesproken moest worden in het presidium van 2 juli, maar gaf tegelijkertijd aan dat was aangetoond dat er een onderzoek nodig was om alles boven tafel te krijgen. Yvonne Douven van de VVD vond een nader onderzoek in ieders belang, maar vond wel dat dat eerst in het presidium besproken moest worden. Daar sloot Bram Hendrix van Essentie zich bij aan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Bekijk hier de raadsvergadering van 16 juni 2020 (de behandeling van de vragen met betrekking tot de RvR-regeling start op 4.36.00 uur).

Zie ook: Gemeenteraad