Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

197 documenten

Van Goede Vrijdag naar Paaszondag

SGP SGP Nederland 19-04-2019 00:00

Kees van der Staaij wenst iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden! Lees hieronder zijn boodschap.

Vandaag komt er een einde aan de lijdensweken. De weken waarin iedereen heeft stil kunnen staan bij het onvoorstelbaar zware lijden van Christus. Een lijdensweg die uitliep op Golgotha, de heuvel vlakbij Jeruzalem waar Gods Zoon door mensenhanden is gekruisigd.

Vandaag is het Goede Vrijdag. De dag waarop Gods liefde en genade voor zondaren het pijnlijkst zichtbaar werd. De dag waarop de haat van mensen tegen God het gruwelijkst tot uitdrukking kwam.

Ook dit jaar staan we daar bij stil. Voor mij is de kruisdood van de Christus geen gebeurtenis in een ver verleden. Integendeel, het lijden en de kruisiging van Christus bepaalt me dag in dag uit bij de schulden die ik maak bij God. En het bepaalt me evenzeer bij de gevolgen van de zonde, waardoor zó veel mensen zó veel pijn lijden in deze wereld.

Treffend is dat verwoord door een van onze grote dichters in de 17e eeuw, Jacobus Revius:

Hij droeg onze smarten

’t, En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht,Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,Noch die U knevelden, en stieten U vol puisten,

‘T En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuistenDe rietstok hebben of de hamer opgelicht,Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,Of die om Uwe rok t’ saam dobbelden en tuischten –

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,Ik ben de zware boom die U had overlaân,Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,

De nagel, en de speer, de gesel die U sloeg,De bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg,Want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden.

Maar de geschiedenis eindigt niet op Goede Vrijdag! Gode zij dank. Op Goede Vrijdag volgt Paaszondag, de dag dat Christus opstond uit de doden. De dood is overwonnen!

God laat zien dat niet de dood, maar Hij Zelf het laatste woord heeft. Dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat Zijn liefde sterker is dan onze haat. Tijdens de Paasdagen zal God daarvoor geprezen worden.

Een van de bekendste liederen waarin die dank en lof tot uitdrukking wordt gebracht, is het beroemde ‘U zij de glorie’. Het is geschreven door de Zwitserse predikant Edmond Louis Budry; de melodie is van de Duits-Engelse componist Georg Friedrich Händel. Overal in de wereld zal dit lied klinken, in duizenden talen en duizenden kerken.

Bij bijzondere gebeurtenissen in ons nationale leven is het ''A Toi la gloire" gespeeld en gezongen. In de Nieuwe Kerk in Delft heb ik het meegezongen, tijdens de uitvaartdienst van Prins Claus in 2002, en later opnieuw bij de uitvaartdiensten van Prinses Juliana en die van Prins Bernhard. Een lied om telkens weer van harte mee te zingen.

U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.U zij de glorie, opgestane Heer.U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.Weest dan volk des Heeren blijde en welgezinden zegt telkenkere: "Christus overwint."

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,niets heb ik te vrezen in leven en in dood.U zij de glorie, opgestane HeerU zij de victorie, nu en immermeer

Ik wens iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden!

Kees van der Staaij

PvdD loopt mee in mars tegen dier­proeven

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-04-2019 00:00

De Partij voor de Dieren doet zaterdag 20 april mee aan de grote mars tegen dierenproeven in Rotterdam. Na afloop gaat PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg in debat met Eva Meijer, filosoof en lijstduwer van de PvdD, en Karen Soeters, oprichter van Animals Today en directeur van de NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.
 Nog steeds worden 1 miljoen dieren per jaar gebruikt voor dierproeven. Het aantal dierproeven is in 2017 zelfs met bijna 18% gestegen. Er werden meer knaagdieren, meer honden en katten en meer apen gebruikt. Wassenberg: “De regering zegt wereldwijd koploper te willen zijn in proefdiervrije innovaties, maar daadkrachtige maatregelen blijven uit. Het Erasmus MC mag onverminderd experimenten op apen blijven doen. En het BPRC, het grootste apentestcentrum van Europa, mag haar eigen afbouwplan schrijven. Niet om het aantal experimenten op apen met 100 procent af te bouwen, maar slechts met 40 procent.” De Partij voor de Dieren pleitte deze maand tijdens het proefdierendebat in de Tweede Kamer opnieuw voor snelle sluiting van het BPRC. “Fundamenteel wetenschappelijk op apen kan sowieso per direct verdwijnen zonder onderzoek naar levensbedreigende ziekten in gevaar te brengen. Dat is al de helft van de proeven”, zegt Wassenberg. Dierexperimenten leiden bovendien te vaak tot niets. Zo’n 90 procent van de dierproeven heeft geen enkele betekenis voor de mens. “De oplossing is niet: méér dierproeven, maar het ontwikkelen van nieuw onderzoek zónder dierproeven. Vanwege dierenwelzijn, maar ook uit wetenschappelijk oogpunt”, stelt het PvdD-Kamerlid. Tijdens het proefdierdebat verzocht de Partij voor de Dieren de regering haar mogelijkheden te benutten om te sturen naar proefdiervrij onderzoek. Als belangrijkste financier van onderzoek heeft de overheid het belangrijkste sturingsmechanisme in handen. De mars door Rotterdam naar het Erasmus MC wordt georganiseerd door Animal Rights. Aanleiding voor de mars is Wereldproefdierendag die jaarlijks wereldwijd op 24 april wordt gehouden. Kijk voor meer informatie en het programma hier .

PVV-vervolgvragen het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

PVV PVV Nederland 18-04-2019 17:20

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Wilders (PVV) onder documentnummer 2018D57259 over het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’ (*)

1.Kan de minister voor 100% uitsluiten dat er op enig moment door de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, een mening is gegeven aan het OM dan wel aan (de voorzitter van) het College van procureurs-generaal over de eventuele vervolging van Geert Wilders? Kunt u dit keer wel specifiek op deze vraag in gaan en apart beantwoorden?

2.Kan de minister voor 100% uitsluiten dat er op enig moment door de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, een persoonlijke opvatting kenbaar is aan het OM dan wel aan (de voorzitter van) het College van procureurs-generaal over de eventuele vervolging van Geert Wilders? Kunt u dit keer wel specifiek op deze vraag in gaan en apart beantwoorden?

3.Kan de minister voor 100% uitsluiten dat er op enig moment door de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, een oordeel is gegeven aan het OM dan wel aan (de voorzitter van) het College van procureurs-generaal over de eventuele vervolging van Geert Wilders? Kunt u dit keer wel specifiek op deze vraag in gaan en apart beantwoorden?

4.Wat verstaat u onder ‘persoonlijke opvatting’ en ‘miscommunicatie’ in het antwoord op vraag 9*? Heeft u aanwijzingen dat dergelijke opvattingen door ambtenaren zijn doorgegeven aan het OM, dan wel dat er ‘miscommunicatie’ over is ontstaan? Kunt u concrete voorbeelden noemen?

5.Welke onderzoeksvraag is gesteld in het kader van de zoekslag in de digitale systemen van het bestuursdepartement en het OM? Wie heeft het onderzoek naar deze documenten uitgevoerd? Aan wie is verslag uitbracht van dit onderzoek? Kunt u de Kamer een afschrift doen toekomen van dit onderzoek en alle documenten die hierbij horen? Zo nee, kunt u het afschrift dan toezenden aan het Hof belast met de behandeling van de zaak Wilders?

6.Met welke (voormalig) ambtenaren van het toenmalig Ministerie van V&J dan wel BZK dan wel een ander departement en/of OM is contact opgenomen ter gelegenheid van de beantwoording van de Kamervragen en waarom?

7.Met welke (voormalig) ambtenaren van het toenmalig Ministerie van V&J, dan wel BZK dan wel een ander departement en/ of het OM is contact opgenomen naar aanleiding van het WOB-verzoek van RTL en waarom?

8.Is het gebruikelijk dat voormalig ambtenaren van het toenmalig ministerie van V&J en het ministerie van BZK rechtsbijstand wordt geboden in het geval ze moeten getuigen in een rechtszaak? Zo ja, wat is de wettelijke basis hiervoor?

9.Is het gebruikelijk dat voormalig ambtenaren en bewindspersonen van het toenmalig Ministerie van V&J een dossier met relevante stukken wordt aangeboden ter voorbereiding? En wat is de wettelijke basis hiervoor?

10.Kunt u aangeven welke kosten er tot nu toe gemaakt zijn door het ministerie van J&V en/of BZK aan de verleende rechtsbijstand voor getuigen in de zaak Wilders?

11.Wat vindt u van het feit dat uw ministerie getuigen in de zaak Wilders actief heeft benaderd met het oog op hun aankomende verhoor?

12.Kunt u uitsluiten dat er op enige manier vanuit het ministerie van J&V dan wel BZK of een ander ministerie regie dan wel sturing heeft plaatsgevonden op de voorbereiding van de getuigenverhoren in de zaak Wilders?

13.Kunt u toelichten hoe uw ambtsvoorganger, de heer Opstelten en de toenmalig voorzitter van het College van procureurs-generaal het periodieke overleg voorbereidden? Middels welke documenten gebeurde dit, welke functionarissen waren betrokken bij dit overleg en wie werden er over de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd?

14.Is het voorgekomen dat deze gevoelige zaak van de heer Wilders in het periodiek overleg met de voorzitter van het College procureurs-generaal met iemand anders van de zijde van het voormalig Ministerie van V&J is besproken dan de (toenmalig) minister, SG of DG? Zo ja, met wie?

15.Welke personen waren er aanwezig bij het periodiek overleg van 2 april 2014 waar de korte aantekening werd gemaakt die is opgedoken ‘Wilders –procedure besproken – 1000 aangiften’ waaraan u refereerde in de beantwoording van vraag 3*?

16.Komt het voor dat er tijdens het periodiek overleg sprake is van een gedachtewisseling i.p.v. alleen informatievoorziening?

17.Wat is er exact besproken tijdens het periodiek overleg op 2 april 2014? Welke aspecten van de ‘procedure’ zijn besproken? Is het aangifteproces aan de orde geweest? Was het aan de (toenmalig) minister om te kijken of dit aangifteproces goed liep?

18.Hoe kan het dat er tijdens het bovengenoemd periodiek overleg op 2 april 2014, blijkens de korte aantekening, is gesproken van 1000 aangiften terwijl het OM een dag later, op 3 april 2014, met een persbericht bekend maakte dat de politie-eenheid Den Haag die de aangiftestroom uit het hele land coördineerde, tot en met woensdag 2 april 2014 ruim 5000 aangiften tegen Geert Wilders had verwerkt? Is de toenmalig minister indertijd verkeerd ingelicht door de toenmalig voorzitter van het College van procureurs-generaal?

19.Zijn er nog andere periodieke overleggen geweest waarop deze kwestie, in welke vorm dan ook, is besproken? Zo ja wanneer, wat is er besproken en wie waren er aanwezig?

20.Klopt het dat er in de begeleidende nota bij het ambtsbericht van 10 september 2014 een (korte) samenvatting staat van het bijbehorende ambtsbericht?

21.Klopt het dat er in deze nota een ambtelijk advies staat over hoe om te gaan met het ambtsbericht?

22.Klopt het dat de betreffende nota positief oordeelde over het ambtsbericht van het OM?

23.Klopt het dat er in de betreffende nota melding wordt gemaakt van het aantal aangiften en klachten?

24.Klopt het dat de nota een advies geeft om wel of niet met de toenmalig minister van V&J nader over het ambtsbericht te spreken?

25.Klopt het dat de nota bij het ambtsbericht van 10 september 2014 is opgesteld door ambtenaren vallend onder het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving?

Zo nee, door wie dan wel? Zo ja, hoe verhoudt dat zich dan tot uw antwoord op vraag 18 van de Kamervragen waarin u stelt dat ‘uit de onder vraag 3 beschreven onderzoeken is mij niet gebleken van dergelijke notities’?*

26.Heeft de toenmalig minister van V&J, formeel dan wel informeel, overleg gevoerd met zijn ambtenaren of anderen over het ambtsbericht van 10 september 2014 met bijbehorende nota na ontvangst van deze stukken? Zo ja, wanneer, waarom en met wie?

27.Bent u bereid om de begeleidende nota van 3,5 pagina bij het ambtsbericht van 10 september 2014 in afschrift bij de beantwoording van deze Kamervragen toevoegen? Zo nee, kunt u deze nota dan aan het Hof belast met behandeling van deze zaak zenden? Zo nee, waarom niet?

28.Behelst het ambtsbericht van 10 september 2014 de vervolgingsbeslissing of een voornemen tot vervolging? In geval het een voornemen betreft, waar hing dat voornemen van af?

29.Bedoelde u met ‘interne correspondentie’ in antwoord op vraag drie van de Kamervragen de begeleidende nota die door ambtenaren werd opgesteld bij het ambtsbericht?

30.Wat is de status van een dergelijke nota? Hoe wordt deze geclassificeerd in termen van geheim / vertrouwelijk etc? En wat is de wettelijke basis hiervoor?

31.Hoeveel ambtsberichten zijn er door het OM uitgebracht aan de toenmalig minister van V&J over (welke aspect dan ook) van de onderhavige kwestie Wilders?

32.Hoeveel begeleidende nota’s bij deze ambtsberichten zijn er opgesteld door ambtenaren (van welk departement dan ook) over deze kwestie Wilders?

33. Kunt u daarnaast per nota aangeven uit hoeveel pagina’s deze bestaat?

34.Wie hebben er momenteel inzage in de begeleidende nota’s bij de ambtsberichten die over, welke aspect dan ook, van de onderhavige zaak Wilders aan de toenmalig minister van V&J zijn verzonden?

35.Mogen getuigen vrijelijk verklaren uit een dergelijke ambtelijke nota bij een ambtsbericht? Zo nee, waarom niet?

36.Bent u bereid om alle ambtsberichten / begeleidende nota’s / memo’s / interne correspondentie / notities over onderhavige kwestie Wilders als bijlage voegen bij de beantwoording van deze Kamervragen? Zo nee, bent u dan bereid om ze aan het Hof belast met de behandeling van deze zaak te zenden? Zo nee, waarom niet?

37.Is er tijdens of en marge van de ministerraad van 21 maart 2014, twee dagen na de uitspraken van de heer Wilders, formeel dan wel informeel gesproken over deze uitspraken? Zo ja, wat is er besproken?

38.Toenmalig vicepremier Asscher sprak zich negatief uit over de uitspraken van de heer Wilders tijdens de persconferentie na afloop van deze ministerraad waar hij -naar eigen zeggen- namens het voltallige kabinet sprak. Heeft hij indertijd daadwerkelijk namens het voltallige kabinet gesproken? Zo ja, met wie en wanneer is dit kabinetsstandpunt besproken, formeel dan wel informeel? Is dit ook vastgelegd?

39.Is de onderhavige kwestie, formeel dan wel informeel, op een ander moment aan de orde geweest tijdens of en marge van een ministerraad?

40.Is er ooit een zogenaamde ‘blauwe brief’ verzonden over onderhavige kwestie Wilders?

Zo ja, door welke bewindspersoon, wie was de ontvanger, wanneer en waarover ging deze ‘blauwe brief’?

41.Heeft u op enig moment, met wie dan ook, formeel dan wel informeel overleg gehad over de zaak Pechtold (uitspraak over Russen)? Zo ja, met wie, wanneer en wat was de strekking van dat overleg?

42.Is de kwestie Pechtold, formeel dan wel informeel, aan de orde gekomen tijdens een periodiek overleg tussen de minister en de voorzitter van het College van procureurs-generaal? Zo ja, wanneer en wat is er besproken?

43.Is de kwestie Pechtold aan de orde gekomen op het bewindspersonenoverleg van het CDA, formeel dan wel informeel?

44.Werd de kwestie Pechtold beschouwd als een zogenaamde ‘gevoelige zaak’?

45.Zijn er ambtsberichten door het OM aan u uitgebracht over de zaak Pechtold?

Zo ja, wanneer en werd dat ambtsbericht vergezeld van een begeleidende nota?

Zo ja, wat was het ambtelijk advies?

46.Kunt u een limitatieve opsomming maken van alle ambtsberichten / begeleidende nota’s, memo, notities, notulen of welke vorm van schriftelijke vastlegging dan ook over de kwestie Pechtold?

47.Bent u bereid om de aangetroffen stukken als bijlage voegen bij de beantwoording van deze Kamervragen? Zo nee, bent u bereid om deze stukken toezenden aan het Hof belast met de behandeling van de zaak Wilders? Zo nee, waarom niet?

48.Bent u bereid om voorts alle formele dan wel informele contacten over de kwestie Pechtold met bewindspersonen of anderen op een rijtje zetten?

49.Bent u bereid om vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen de gestelde termijn van drie weken beantwoorden?

Midden in ‘t leven staan of in bed liggen

PvdA PvdA Nederland 18-04-2019 13:50

Door John Kerstens op 18 april 2019 Delen  

Mensen die geboren zijn in wat ze zelf noemen ‘een ongemakkelijk lijf’ of die bijvoorbeeld een dwarslaesie opliepen of een hersenbloeding kregen. Mensen die er niet voor kiezen naar een instelling te gaan (niet kiezen voor ‘zorg in natura’), maar maximale regie over hun leven willen behouden. Een PGB (persoonsgebonden budget) maakt dat mogelijk. Daarmee kunnen ze zelf hulp op maat inkopen. Bestaande uit ‘formele’ en/of ‘informele zorg’.

https://www.pvda.nl/nieuws/midden-in-t-leven-staan-of-in-bed-liggen/

Er komen steeds meer signalen dat de tarieven voor die laatste vorm zo laag zijn dat het steeds moeilijker wordt daarvoor deskundige mensen te vinden èn vast te houden. Die gaan steeds vaker ergens anders in de zorg aan de slag waar ze meer kunnen verdienen.

Daarmee komt dat midden in het leven staan in gevaar.

Omdat we dat niet moeten willen, diende ik gisteren twee moties in om dat tarief (dat al jarenlang bevroren is) te verhogen >

 

Tweede Kamerlid

Hoog tijd dat de lonen weer eens gaan stijgen

SP SP Nederland 18-04-2019 07:09

Werkenden hebben amper iets gemerkt van de economische groei tussen 2007 en 2017, concludeert het CBS. Dat is helaas niet nieuw: Al veertig jaar hebben de meeste mensen amper meer te besteden. SP-leider Lilian Marijnissen wil het tij keren door het minimumloon te verhogen.

In Den Haag jubelen politici nog altijd dat ons land sterk uit de crisis is gekomen. Wie zich blindstaart op de economische groeicijfers heeft inderdaad alle reden tot juichen. Maar wie kijkt waar dat verdiende geld terechtkomt, kan niet anders dan concluderen dat dit gejubel misplaatst is.

De samenleving profiteert namelijk nauwelijks van de groeiende koek. Zo verdubbelde de winst van de 75 grootste beursfondsen de afgelopen vijf jaar tot maar liefst 66 miljard euro. Maar het waren vooral de aandeelhouders die profiteerden: zeventig procent van de winst belandde in hun zakken. Krijgen de aandeelhouders meer, dan verdienen werkenden minder. Ging in de jaren zeventig nog 92 cent van elke verdiende euro naar werkenden, inmiddels is dat nog maar 74 cent.

Dit is het rauwe kapitalisme ten voeten uit. Ondertussen gaat het kabinet verder op deze weg. De winstbelasting voor bedrijven wordt met vier miljard verlaagd. De boodschappen, de zorgpremie en de energierekening voor mensen worden duurder. Feest voor de allerrijksten, stilstand voor de rest.

Na veertig jaar is het voor werkenden hoog tijd om hun eerlijke deel op te eisen. De bedrijven kunnen hun torenhoge winsten nooit maken zonder het werk van de werknemers. Het is dus volkomen terecht dat ze daar een fatsoenlijk loon voor terugkrijgen. Het moet vanzelfsprekend worden dat als de economie groeit, iedereen daar voordeel van heeft in plaats van alleen de mensen die het toch al goed hebben.

In de Verenigde Staten strijden thuiszorg- en horecamedewerkers, schoonmakers en beveiligers voor een verdubbeling van het minimumloon: de fight for fifteen. In het meest kapitalistische land ter wereld werden ze aanvankelijk voor gek verklaard. Een verhoging van het minimumloon was vloeken in de kerk. Maar inmiddels is in meerdere staten het minimumloon verhoogd naar 15 dollar per uur. Uit onderzoek is ook nog eens gebleken dat deze verhoging geen banen heeft gekost.

In Nederland kondigde de FNV een campagne aan om het minimumloon te verhogen. Wij steunen dat van harte. Voor politiek Den Haag breekt nu het moment aan om kleur te bekennen. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over onze initiatiefnota om het minimumloon met tien procent te verhogen. Een eerste stap om de balans tussen arbeid en kapitaal te herstellen en bovenal een loongolf tot stand te brengen. Want als de laagste lonen omhoog gaan, zal dit een stuwend effect hebben op alle lonen en uitkeringen.

De keuze voor het kabinet is dus simpel: blijft het jubelen over de economische groei die in de zakken van de economische elite belandt of heeft het oog voor de samenleving? De SP is duidelijk: kies voor rechtvaardigheid en verhoog de lonen. Na veertig jaar wordt dat de hoogste tijd.

Miljoenen pensioenen nóg lager door chantage kabinet

SP SP Nederland 18-04-2019 05:38

Miljoenen gepensioneerden krijgen een nóg lager pensioen. Terwijl de pensioenfondsen 1328 miljard euro in kas hebben, maar liefst twee keer zoveel als in 2007, moeten zij zich verplicht arm rekenen door de veel te strenge rekenregels van het kabinet. SP-Kamerlid Bart van Kent: ‘Over de ruggen van gepensioneerden proberen Koolmees en Rutte nu hun onrealistische pensioeneisen er doorheen te drukken. Ze hopen dat door de dreigende verlaging van pensioenen de druk op de vakbonden toe gaat nemen om maar te buigen voor het kabinet. Dit is chantage, want Koolmees kan en moet de rekenregels nú al aanpassen zodat werknemers en gepensioneerden gewoon kunnen rekenen op een fatsoenlijke pensioen.’

In november blokkeerde het kabinet het pensioenakkoord. De vakbonden, werkgevers en het kabinet zijn nog niet begonnen met nieuwe onderhandelingen. Minister Koolmees wilde eerst met iedereen spreken voordat hij volgende stappen zou zetten. Ondertussen lijkt er maar weinig te gebeuren: ‘Koolmees lijkt nergens haast mee te hebben. Hij drinkt een kopje koffie hier en daar en doet verder niets. En dat terwijl de nood hoog is en er nu wat moet gebeuren.’

SGP wil bierboa's

SGP SGP Nederland 18-04-2019 00:00

Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, wil speciale BOA’s die moeten voorkomen dat mensen achter het stuur kruipen, terwijl ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Rijden onder invloed leidt tot levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Het CBS kwam vandaag met alarmerende cijfers over het aantal verkeersdoden. In 2018 kwamen er in het verkeer 678 mensen om het leven. 228 van hen zaten op de fiets, 233 mensen in de auto. Dat is een stijging met 11 procent ten opzichte van 2017.“Dit is heel zorgwekkend,” reageert Stoffer, “we stappen allemaal dagelijks op de fiets of in de auto. Het zal je kind, je vrouw of man maar zijn. Het leed is onvoorstelbaar. Daarom moeten we er alles aan doen om gevaarlijke situaties te voorkomen.”Verkeersminister Van Nieuwenhuizen heeft al meerdere keren gezegd te streven naar 0 verkeersdoden per jaar. Stoffer onderschrijft dat streven. “Maar,” zegt hij, “je kunt niet met een paar euro naar 0 verkeersdoden. Dan moet je daar ook serieus geld voor uit willen trekken. Voor veilige fietsroutes en voor duidelijke scheiding van de rijbanen bij gevaarlijke N-wegen, maar zeker om rijden onder invloed tegen te gaan.”Stoffer wil voor dat laatste dus bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten. “Deze bier- en blowboa’s kunnen gericht controles uitvoeren. Ze moeten in heel Nederland inzetbaar zijn om roekeloos rijgedrag te voorkomen. Na een paar biertjes of blowtjes denk je al gauw dat alles kan, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.”

Groenen maken Europees investeringsfonds duurzamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Dankzij inspanningen van de groene fractie moet ten minste 55% van de infrastructuurprojecten die uit het investeringsfonds InvestEU gefinancierd wordt, bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ook moet elke investering die vanuit het fonds gedaan wordt op duurzaamheid gecontroleerd worden. Donderdag stemde het Europees Parlement in met deze opvolger van het Juncker-investeringsplan.

Bas Eickhout: “Als we in de komende decennia naar een klimaat-neutrale economie willen, moeten de investeringen van vandaag duurzaam zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat Europese steun met publiek geld alleen gaat naar projecten een positieve bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame economie.”

Klimaatdoelstelling 

GroenLinks had een nog hogere klimaatdoelstelling van 80% voorgesteld, maar die werd in een eerdere stemming in het Europees Parlement en in de onderhandelingen met de ministers van financiën van de lidstaten afgezwakt. Het afgesproken doel is wel hoger dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Het investeringsplan kan pas in werking treden zodra er een akkoord wordt bereikt over de Europese meerjarenbegroting. De onderhandelingen daarover gaan verder na de Europese verkiezingen.

GroenLinks: verstrek geen subsidie aan anti-abortuslobby | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Voor GroenLinks is het helder: hulp bij ongewenste zwangerschap moet altijd objectief zijn, zodat vrouwen onafhankelijk geïnformeerd worden. Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis bekend dat "onafhankelijke keuzehulporganisatie Siriz" subsidie mag blijven ontvangen ondanks dat zij innig verbonden zijn aan anti-abortusorganisatie VBOK. Onbegrijpelijk wat GroenLinks betreft. Daarom eist de partij vandaag dat de banden tussen deze twee organisaties worden doorgeknipt voordat de subsidie wordt verstrekt. 

In het beleidsplan van de VBOK voor 2019 staat dat de twee organisaties er zelfs over denken onder één noemer verder te gaan.

GroenLinks Tweede Kamerlid  Lisa Westerveld:  "Deze subsidie is onbegrijpelijk. Vrouwen moeten kunnen rekenen op onafhankelijke keuzehulp. Zolang deze organisaties verbonden zijn kan je dit niet garanderen."

Siriz biedt keuzehulp aan ongewenst zwangere vrouwen op basis van hun geloofsovertuiging en krijgt naast subsidie van het ministerie van Volksgezondheid ook geld van VBOK. Alle bestuursleden van deze anti-abortusorganisatie zitten ook in de raad van toezicht van Siriz. GroenLinks stelde in oktober al voor om geen subsidie te verstrekken zolang deze organisaties niet van elkaar werden gescheiden.

Westerveld: "Het is een schrikbarend idee dat een organisatie met heldere standpunten tegen abortus gaat fuseren met een keuzehulporganisatie die objectief moet zijn. Daarom vragen wij de staatssecretaris opnieuw om keuzehulp te scheiden van lobby organisaties. Want iedere vrouw heeft recht op onafhankelijk advies."

Haal klimaatactivist Greta Thunberg naar Tweede Kamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Op 6 juni vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats waarin jongeren over het klimaatbeleid mogen spreken. GroenLinks wil daarbij ook de Zweedse Greta Thunberg uitnodigen. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Thunberg is niet alleen een symbolisch voorbeeld van wat je met volharding en activisme voor elkaar kan krijgen, ze heeft ook goede ideeën. En GroenLinks wil dat ze de kans krijgt die in de Tweede Kamer te vertellen’.

De Tweede Kamer wil jongeren aan het woord laten omdat klimaatverandering vooral impact heeft op hun toekomst. Onder andere Youth 4 Climate, de organisatoren van de Nederlandse scholierenprotesten zijn hierbij aanwezig. De wereldwijde studentenprotesten begonnen toen de 16-jarige Zweedse scholier Gretha Thunberg besloot te gaan spijbelen voor het Zweedse parlement om klimaatmaatregelen van de overheid te eisen. GroenLinks wil haar graag uitnodigen voor de hoorzitting omdat klimaatbeleid niet alleen nationaal moet zijn maar ook grensoverschrijdend.

Jongeren komen wereldwijd in opstand tegen klimaatverandering en regeringen die het nalaten om ambitieus klimaatbeleid te maken. In meer dan 2000 steden, van Den Haag tot aan Bangkok zijn jongeren de straat op gegaan om te protesteren.