Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2080 documenten

Formatie: Op zoek naar een doorbraak.

D66 D66 Nederland 21-06-2021 18:56

Vandaag heb ik weer een gesprek gehad met informateur Mariëtte Hamer. Het gesprek vond online plaats in verband met mijn verblijf in het buitenland voor de Raad Buitenlandse Zaken.

Voor het weekend vroeg de informateur de leiders van alle zes partijen die nog meepraten na te denken over het doorbreken van de stilstand in de formatie. Dat heb ik gedaan. Wij voelen de verantwoordelijkheid als tweede partij van het land. De inzet van D66 is en blijft de vorming van een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet.

Mijn eerste voorkeur is dan ook een brede coalitie vanuit het politieke midden. Deze bestaat uit vijf partijen: VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Dit doet recht aan meerdere politieke wensen: de wens van D66 om een zo progressief mogelijk kabinet te vormen, de wens van de VVD om een coalitie te vormen met het CDA en de wens van PvdA en GroenLinks om niet zonder elkaar deel te nemen aan onderhandelingen. Uit het verleden en bij lokale en regionale overheden zijn ook veel voorbeelden waarin deze partijen samenwerken. Verder kan deze combinatie van partijen rekenen op een meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer.

Mocht deze combinatie in gesprekken van de informateur met andere partijen niet mogelijk blijken, dan is D66 – gezien de urgentie om een nieuwe coalitie en een nieuw kabinet te vormen – ook bereid om inhoudelijke gesprekken te starten met alle zes partijen die hier nu toe bereid zijn en elkaar niet uitsluiten (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie). Voorwaarde hiervoor is dat deze onderhandelingen gericht zijn op de vorming van een volwaardige nieuwe meerderheidscoalitie, waarbij geen enkele combinatie van partijen vooraf wordt uitgesloten. Deze gesprekken moeten ook over alle thema’s gaan die al dan niet in het gewenste regeerakkoord op hoofdlijnen moeten komen, en dus niet beperkt worden tot slechts een of enkele onderwerpen. Daar schieten we niets mee op.

De informateur heeft mij ook gevraagd, indien ook dit tweede voorstel door een of meer andere partijen zou worden geblokkeerd, of D66 bereid is te starten met de enige twee partijen die getalsmatig noodzakelijk zijn voor elke meerderheidscoalitie: VVD en D66. Dat moet dan beschouwd worden als een poging de impasse te doorbreken. Een tussenstap op weg naar een meerderheidscoalitie.

Mensen verwachten dat politici en partijen recht doen aan hun stem. Dat willen wij doen. Aan het werk gaan, verschillen overbruggen, en het juiste doen voor ons dierbare land. De klimaatcrisis wacht niet. Het lerarentekort ook niet. Daarom heb ik de informateur gezegd bereid te zijn tot deze tussenstap.

De inzet van D66 bij deze gesprekken zal onverminderd progressief zijn: aanpak van de kansenongelijkheid, de klimaatverandering, de woningnood, de rechtsstaat, discriminatie en racisme en een nieuwe houding van Nederland in Europa.

Ik hoop dat een van de bovengenoemde mogelijkheden op voldoende draagvlak kan rekenen om een volgende fase van de kabinetsformatie in te gaan. We moeten nu echt vaart gaan maken. De problemen in Nederland zijn te groot om nog langer te aarzelen.

Eigen risico moet niet omhoog maar naar nul

SP SP Nederland 21-06-2021 05:56

Elk jaar stijgt het eigen risico mee met de zorgkosten. In 2017 besloot het kabinet, onder hoge druk, om het eigen risico in de zorg te bevriezen op 385 euro. Daardoor is het eigen risico de afgelopen jaren niet gestegen. Vanaf 1 januari dreigt een nieuwe stijging van het eigen risico als de politiek niet ingrijpt. Mensen die (chronisch) ziek zijn gaan dan bijna 400 euro betalen. Het mag niet gebeuren dat omdat de formatie zo lang duurt het eigen risico stijgt omdat er niets geregeld wordt. De SP komt daarom vandaag met twee voorstellen. Een voorstel om deze nieuwe stijging te stoppen én een initiatiefwet om het eigen risico uit de zorg te halen.

‘Ziek zijn is geen keuze, maar mensen krijgen wel een boete van 385 euro als ze noodzakelijke zorg gebruiken. Dat bedrag dreigt weer verder te stijgen. De SP wil niet dat mensen zorg mijden omdat ze bang zijn voor de kosten en door het eigen risico. Zorg uitstellen leidt op langer termijn tot meer schade aan de gezondheid en tot hogere zorgkosten. Het eigen risico moet dus niet omhoog maar juist omlaag naar nul,’ zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

De SP stelt nu in de Tweede kamer voor om in ieder geval een verdere stijging te voorkomen. Hijink vraagt minister Ark om dit de komende maanden met een wetswijziging te regelen. ‘Het is belangrijk dat we dit nu goed regelen omdat de huidige bevriezing van het eigen risico afloopt. Het zou belachelijk zijn dat mensen straks nog meer gaan betalen omdat partijen in Den Haag niet tot een besluit over het eigen risico komen.’

Na het stoppen van de stijging wil de SP doorzetten en het eigen risico volledig afschaffen. De initiatiefwet om dit mogelijk te maken wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer. De SP heeft eerder laten doorrekenen dat zorg zónder eigen risico en mét een inkomensafhankelijke premie voor driekwart van de bevolking een stuk voordeliger is. Hijink: ‘Het Centraal Planbureau heeft doorgerekend dat ons plan voor inkomensafhankelijke premies haalbaar en betaalbaar is. Laten we nu zorgen dat het ook snel geregeld wordt.’

Maak sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend

SP SP Nederland 21-06-2021 04:33

Vandaag presenteren SP, D66 en GroenLinks in een debat over sportbeleid voorstellen om het voor mensen met een beperking eenvoudiger te maken om te sporten en bewegen. In de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’ constateren de Kamerleden Van Nispen (SP), Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) dat de verschillen op dit moment te groot zijn. Van Nispen: ‘Van de mensen met een beperking doet ongeveer twee derde niet aan sport. Dat is veel meer dan het gemiddelde van de bevolking. Sport en bewegen zou voor iedereen toegankelijk en mogelijk moeten zijn, maar dat is nu niet zo. Niemand zou drempels moeten ervaren om te kunnen sporten en bewegen.’

De notitie bevat een analyse van de problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen gevolgd door voorstellen om daar iets aan te veranderen. Zo willen de SP, D66 en GroenLinks dat sport en bewegen voor mensen met een beperking vanaf 2030 vanzelfsprekend moet zijn. Het ministerie van VWS zou jaarlijks moeten rapporteren over de voortgang. Ook zijn er voorstellen over de vindbaarheid en bekendheid van de mogelijkheden voor sporters met een beperking, gehandicaptentopsport, het verbeteren van de verstrekking van sporthulpmiddelen en het verminderen van de knelpunten met vervoer. Speciale aandacht is er voor kinderen met een beperking, speeltuinen moeten voor hen toegankelijk worden en er moet aandacht zijn voor zwemonderwijs voor kinderen met een beperking.

Van Nispen, Van der Laan en Westerveld publiceren vandaag deze concept notitie en roepen betrokkenen op hierop te reageren. Organisaties, sporters, mensen met en zonder beperking, iedereen mag laten weten wat hij of zij van deze voorstellen vindt. Staan de juiste knelpunten en voorstellen er in, ontbreekt er iets, wat kan er beter? Op deze manier kan de notitie verder worden verbeterd en aangevuld.

Stop gegoochel met stik­stof­cijfers

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-06-2021 00:00

De €678 miljoen die het demissionaire kabinet heeft uitgetrokken om met technische maatregelen de stikstofuitstoot uit de veehouderij te verminderen, zullen weggegooid belastinggeld blijken. Dit stelt de Partij voor de Dieren in Kamervragen aan demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “In het gunstigste geval blijft de uitstoot gelijk, en in het ergste, en meest waarschijnlijke, geval neemt die zelfs tóe,” zegt Kamerlid Leonie Vestering. “En beide gevallen zijn in strijd met de natuurbeschermingswet.” Dat zit zo: veehouders mogen hun aantal dieren uitbreiden, mits ze ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot - door technische maatregelen zoals een ‘emissiearme’ stalvloer - niet toeneemt. Dat wordt intern salderen genoemd. Sinds begin 2021 is hiervoor geen nieuwe natuurvergunning meer nodig. Vestering: “Dat is zeer zorgwekkend, want daarmee heeft de overheid nog minder zicht op wat veehouders doen, in een tijd dat stikstof juist onder een loep moet liggen. Hierdoor wordt het makkelijker om te sjoemelen met stikstofcijfers, met meer natuurschade en dierenleed als gevolg." Bovendien stapelen de rapporten zich op waaruit blijkt dat technische stalmaatregelen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren, leiden tot een hoger risico op explosiegevaar en stalbranden. Daarbij reduceren de maatregelen structureel minder stikstof dan wat de producenten beloven. Er zijn ‘emissiearme’ stallen die zelfs voor méér uitstoot zorgen dan gangbare stallen. [1] “Het idee dat subsidies voor technische lapmiddelen de stikstofuitstoot zullen reduceren is dan ook compleet wensdenken,” zegt Vestering. “En daarmee blijft de overheid in overtreding van de wetten voor natuurbescherming, die voorschrijft dat de natuur niet mag verslechteren.” Door experts is reeds vastgesteld dat de stikstofuitstoot op korte termijn 70% moet verminderen om de verslechtering van de natuur een halt toe te roepen. [1] https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/44/stikstofverlies-uit-opgeslagen-mest

De SP wil einde aan hittestress bij dieren tijdens transport

SP SP Nederland 19-06-2021 13:19

Het is zomer. Voor velen lekker, maar hitte levert voor veel dieren tijdens transport enorme stress op. Ieder jaar weer zijn er misstanden en overtredingen terwijl de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende wetgeving en personeel heeft om hierop te kunnen handhaven. De oplossingen waar bedrijven zelf mee komen, blijken onvoldoende. Minder rijden, op andere tijden rijden, minder dieren per transport en minder slachten zijn voorbeelden van maatregelen die bijdragen aan minder stress en voortijdige sterfte.

Nu geldt er een verbod van transport wanneer het boven 35 ˚C  is, de SP wil dat aanpassen naar een verbod op transport boven 30 ˚C. Het verbod geldt niet voor de pluimveesector. Dat moet er volgens de SP ook komen. Voorstellen die we hier eerder op deden werden weggestemd door de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman stelde vragen na de warme temperaturen van de afgelopen dagen: 'Het gaat nog steeds niet goed. De SP heeft al vaker gezegd dat de wet strenger moet. Daar zal ik de komende tijd zeker mee doorgaan! En wordt er dan nog niet geluisterd, zullen wat mij betreft flinke boetes uitgedeeld moeten worden.'

Opgroeien zonder armoede in Caribisch Nederland

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 18-06-2021 16:07

Door Don Ceder op 18 juni 2021 om 18:01

Opgroeien zonder armoede in Caribisch Nederland

Elk kind in Nederland moet zonder armoede kunnen opgroeien. Dat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar is helaas nog niet het geval. Dan denk ik aan armoede hier in Europees Nederland, maar ook overzees, in Caribisch Nederland. Dertig procent van de bewoners op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba leeft namelijk in armoede. Dat is onaanvaardbaar. Deze week sprak ik in de Tweede Kamer erover.

Extra pijnlijk is namelijk de grote ongelijkheid tussen Caribische Nederlanders en Europese Nederlanders. We zijn één land, waarbij het Rijk de verplichting heeft om alle Nederlanders gelijk te behandelen. En toch krijgt een kind dat opgroeit in Caribisch Nederland met een andere kant van het Rijk te maken dan een kind uit Europees Nederland. Heeft een kind uit het Caribische deel een grotere kans om in armoede op te groeien dan een kind uit het Europese deel.

Een Europees Nederlands kind groeit op met een BSN-nummer, een Caribisch Nederlands kind niet. En vooral als je gaat studeren in Nederland levert dit een probleem op met inschrijven en studiefinanciering.

Een Europees kind dat opgroeit, later aan het werk gaat en een baan kwijtraakt heeft recht op een werkloosheidsuitkering. Een Caribische Nederlander niet.

Er moet uiteraard aandacht zijn voor de regionale economische verschillen. Maar een Caribische Nederlander betaalt heel veel voor internet, boodschappen, energie en telecom. En toch zijn de sociale voorzieningen op de Bonaire, Sint Eustatius en Saba lager. De kinderopvang, het minimumloon en de bijstandsvoorzieningen zijn niet hetzelfde. Zowel niet in absolute euro’s als in relatieve zin.

De verschillen tussen levensonderhoud zijn dus groot. Hetzelfde land, hetzelfde Rijk, dezelfde minister; en toch zo’n groot verschil. Deze ongelijkheid tussen Caribische en Europese Nederlanders, die er historisch gezien altijd is geweest, moet veranderen. Om met de woorden van de Nationale Ombudsman te spreken: “Ophouden met deze flauwekul”.

In het debat had ik daarom veel vragen, maar ook concrete voorstellen om de levensstandaard van de mensen op de eilanden te verbeteren. Vanwege de coronacrisis gelden er nu bijvoorbeeld tijdelijke maatregelen, zoals een vorm van werkloosheidssteun en subsidie op kinderopvang en telecom. Maak deze structureel zodat er een vorm van een werkloosheidsvoorziening is. En verhoog het minimumloon op de eilanden. Dit is een grote wens van de Nationale Ombudsman, de werkgevers op de eilanden en het bestuur op de eilanden zelf.

Wat de ChristenUnie betreft moet een volgend kabinet flink werk maken om de armoede én de ongelijkheid aan te pakken. Zodat ieder kind in Nederland, of deze nou in het Europees of Caribisch deel woonachtig is, dezelfde kansen krijgt.

Veel dierenleed op hete dagen: hitteplan kan niet langer wachten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-06-2021 00:00

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw aangedrongen op maatregelen tegen hittestress bij dieren. Demissionair minister Schouten van LNV belooft jaar na jaar aanvullende maatregelen te treffen om dierenleed tijdens hittegolven te voorkomen, maar deze zijn nog altijd onvoldoende om dieren echt te beschermen tegen hitte. “De temperaturen zijn weer flink opgelopen en nog steeds zitten dieren in overvolle hete stallen, rijden transportwagens zonder ventilatie af en aan naar slachthuizen en hebben dieren op bloedhete weilanden geen schaduwplekken. De minister moet wat ons betreft vóór de volgende reeks hete dagen aanvullende regels stellen om dit te voorkomen”, aldus PvdD-Kamerlid Leonie Vestering. Eerder deze week kwamen verschillende dierenorganisaties met een brandbrief over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren. De Partij voor de Dieren onderschrijft de oproep uit deze brandbrief en heeft bij de minister aangedrongen om de aanbevelingen zo snel mogelijk op te volgen. Vestering: “De minister heeft al vaker beloftes gedaan om dieren beter te beschermen tegen hitte, maar keer op keer bleef het bij vrijblijvende afspraken met de sector. Het is inmiddels wel duidelijk dat dat onvoldoende werkt. Dieren creperen in hete vrachtwagens die urenlang staan te wachten voor slachthuizen en er zijn nog steeds dierhouders die hun dieren op hete dagen zonder schaduwplek in een weiland laten staan. De tijd van vrijblijvendheid is wel voorbij: er moeten duidelijke regels vastgelegd worden, en er moet worden geïnvesteerd in handhavingscapaciteit om erop toe te zien dat deze worden nageleefd.” In de extreem warme zomer van 2019 kwamen tienduizenden dieren om door de hitte. Esther Ouwehand diende daarop voorstellen in voor een hitteplan voor dieren. Minister Schouten beloofde met maatregelen te komen, maar kwam slechts met een verbod op diertransporten bij temperaturen hoger dan 35 graden. “Er is veel meer nodig om dieren te beschermen tegen de steeds frequentere hittegolven. Bovendien is 35 graden een veel te hoge grens. Vleeskuikens bijvoorbeeld kunnen al bij 25 graden last krijgen van hittestress, dus die maximumtemperatuur moet flink naar beneden worden geschroefd”, legt Vestering uit. De Partij voor de Dieren pleit voor: - verlaging van de snelheid in slachthuizen, zodat er minder dieren worden aangevoerd en het risico op wachtende vrachtwagens vol dieren in de hitte wordt verminderd; - regels voor maximale wachttijd bij slachthuizen; - een verbod op diertransporten op zomerse dagen; - verplichte mechanische ventilatie tijdens transporten; - adequate controle door NVWA; - vrije uitloop voor kippen, met beschutting en gelegenheid voor stofbaden; - vrije uitloop, met beschutting en modderbaden voor varkens; - minder dieren in de Nederlandse stallen tijdens de zomermaanden door ruim vóór de zomer fokbeperkingen in te stellen.

Kwint verdedigt wet om lerarenregister te schrappen

SP SP Nederland 17-06-2021 11:35

Samen met het SGP wil SP-Kamerlid Peter Kwint een einde maken aan het lerarenregister. Dit register waarin alle bij- en nascholing van leraren bijgehouden moet worden is volgens de partijen, en vele docenten, een bureaucratische verplichting, die is ingevoerd vanuit wantrouwen naar docenten toe.

Vandaag verdedigden de initiatiefnemers een hun wet om een einde te maken aan het register. Kwint: ‘Deze verplichting kost veel tijd en levert leraren en schoolbesturen vooral een grote papierwinkel op. Daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Leraren zijn professionals die zichzelf voortdurend bijscholen. Daar hebben ze geen Haagse blauwdruk voor nodig.’

Kwint en Bisschop van de SGP hebben zelf het initiatief genomen om de wet te wijzigen, omdat minister Slob niet door wilde pakken. ‘Als de minister het niet doet, dan doen wij het wel. De werkdruk is al heel hoog in het onderwijs vanwege de veel te grote klassen en het lerarentekort. Met het schrappen van het lerarenregister kunnen we ten minste iets aan bureaucratie schrappen, zodat zij hun belangrijke werk beter kunnen doen.'

SP-Succes: Kamer wil verbod op doden van miljoenen haantjes

SP SP Nederland 15-06-2021 13:10

Elk jaar worden er 40 miljoen haantjes in Nederland gedood, vaak al op dezelfde dag dat ze geboren zijn. De piepjonge haantjes worden vergast omdat zij geen ‘economisch nut’ hebben. Wreed en onnodig, want er zijn alternatieven. De SP is daarom een actie gestart om het massaal doden van deze kuikentjes te verbieden. En met een eerste succes, want de Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van de SP om tot een verbod over te gaan. SP-Kamerlid Sandra Beckerman is blij met de steun: ‘Dit is een hele mooie stap vooruit. De Tweede Kamer is het met ons eens dat dit zo niet meer verder kan. Daarmee is het nog niet geregeld. De druk moeten we op blijven voeren om de 40 miljoen haantjes die elk jaar worden gedood te kunnen redden.’

Beckerman gaat door: ‘Er zijn alternatieven en in Frankrijk en Duitsland gaan ze al over op een verbod. Nederland kan niet achterblijven en miljoenen dieren blijven doden.’

We zijn er nog niet: nog steeds worden er haantjes vergast.

Steun de actie om daar een einde aan te maken

Respect voor de schoonmakers

SP SP Nederland 15-06-2021 07:37

Als het afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, dan is het de waardering voor de beroepen die cruciaal zijn om ons land draaiende te houden. Dus zeker ook voor de schoonmakers! ‘Maar hoewel de waardering is gegroeid omdat iedereen ziet hoe belangrijk ze zijn, hebben schoonmakers nog steeds vaak een onzeker arbeidscontract en een laag loon. Er is een politieke meerderheid om het minimumloon te verhogen, onder andere GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en de VVD schreven in hun programma dat het minimumloon omhoog moet. Onze wet ligt klaar, dus dit is de tijd om het minimumloon te verhogen naar minimaal 14 euro per uur,' zegt SP-Kamerlid Bart van Kent.

Ruim twee miljoen mensen in Nederland verdienen rond het minimumloon. De SP wil dat het minimumloon naar 14 euro gaat en uiteindelijk naar 60% van het gemiddelde loon en heeft daartoe een wet ingediend. ‘De mensen met een cruciaal beroep, zoals de schoonmakers, kunnen geen huur betalen van alleen applaus en mooie woorden. Afgelopen jaren ging het bijzonder goed met onze economie. Aandeelhouders werden rijk. Maar veel mensen gingen er nauwelijks op vooruit. Dat is niet eerlijk,’ zegt van Kent. Eerder kwam het NIBUD ook al met onderzoek waaruit bleek dat steeds meer Nederlanders in de knel komen met de huur, de boodschappen of de energierekening.

Als het minimumloon omhoog gaat, zal dit een stuwend effect hebben op alle lonen in Nederland. In de wet van de SP is geregeld dat ook de AOW en de uitkeringen die hieraan zijn gekoppeld ook meestijgen. Het is daarom tijd dat schoonmakers het respect en de waardering krijgen die ze verdienen.