Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2420 documenten

PvdD legt wildlife crime verder aan banden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-06-2022 00:00

Twee voorstellen van d e Partij voor de Dieren om illegale handel in bedreigde dieren en planten (wildlife crime) tegen te gaan , zijn aangenomen . De eerste motie roept op om geen handels vergunningen meer af te geven voor bedreigde dieren als er illegaal mee gefokt is . De tweede motie zorgt ervoor dat wildlife crime onderdeel wordt van overleg tussen het ministerie van Justitie & Veiligheid en de po litie en gemeenten . Het is vaker voorgekomen dat de legale herkomst van een dierniet kon worden vastgesteld, maar dit dier toch verkocht werd. Zo is de Somalische doornstaarthagedis Europa illegaal binnengebracht en zijn de nakomelingen ‘legaal’ verkocht. Voortaan mag bij twijfel over de legale herkomst geen handelsvergunning meer worden verstrekt en moet de regering hier strenger op toezien. “Een belangrijke stap om de handel in illegale diersoorten aan te pakken”, zegt PvdD-Kamerlid Eva van Esch. Wildlife crime, inclusief de handel in traditionele medicijnen, zal meer aandacht krijgen nu het een vast onderwerp van gesprek wordt tussen de minister van J&V en de politie en gemeenten. Van Esch: “Voor traditionele medicijnen worden nog te vaak bedreigde dieren en planten gebruikt. Dankzij onze aangenomen motie zal het bewustzijn over de problemenrondom wildlife crime groeien en zullen handhavende organisaties, zoals de politie en de douane, hier extra alert op zijn.”

Yosef Tekeste-Yemane en Jasper van Dijk presenteren boek 'In Holland staat een huis'

SP SP Nederland 13-06-2022 10:35

Op 15 juni presenteert Yosef Tekeste-Yemane samen met SP-Kamerlid Jasper van Dijk het boek 'In Holland staat een huis'. In het boek vertelt Tekeste-Yemane zijn levensverhaal vanaf zijn komst naar Nederland, de wens om een verblijfsvergunning te krijgen en zijn strijd daarna om een paspoort te bemachtigen. De presentatie vindt woensdag 15 juni om 9:30 om uur plaats in de Grenadierszaal in de Tweede Kamer in Den Haag. Het boek wordt overhandigd aan staatssecretaris van der Burg, verantwoordelijk voor asiel en migratie.

Na diverse debatten en moties van de SP kregen vorig jaar ongeveer 10.000 vluchtelingen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, recht op een paspoort. Dat was een grote overwinning, want daarmee waren duizenden mensen - die vaak al 20 jaar in Nederland wonen en werken - niet langer tweederangsburger.

Toch is er ook nog reden tot zorg. De aanvragen voor paspoorten lopen nog altijd, maar dat gaat niet voor iedereen even makkelijk. Nog steeds blijkt dat de IND eisen stelt aan mensen die een paspoort aanvragen, omdat er twijfels zijn over hun afkomst of over hun inburgering. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Het is bizar dat er na de moties van de SP er nog steeds drempels worden opgeworpen, we zullen daarover Kamervragen maken en ik dien als dat nodig is opnieuw een motie in.'

Yosef Tekeste-Yemane is twee jaar als hij samen met zijn moeder en broertje in 1994 uit Ethiopië naar Nederland vlucht. Hij groeit op als een gewone Hollandse jongen in Putten op de Veluwe totdat het gezin na zeven jaar in de illegaliteit belandt.

In het boek vertelt Tekeste-Yemane openhartig over deze moeilijke tijd en over de impact die het had op zijn leven. Niemand op school mocht weten onder welke barre omstandigheden hij woonde. En die schaamte bleef ook na het Generaal Pardon in 2007. Een paspoort bleek er later door een aanscherping van het beleid niet in te zitten.

Na lange jaren van hoop en wanhoop en aangespoord door zijn moeder besluit Yosef dit niet te accepteren. Hij stuurt een mail naar Peter R. de Vries en vanaf dat moment gaat de bal rollen. De Vries wijst de SP op dit probleem en brengt Van Dijk in contact met Yosef Tekeste-Yemane. Om die reden is het boek aan Peter R. de Vries opgedragen.

Naast Yosef komt Jasper van Dijk aan het woord, die de zaak in de Tweede Kamer aan de orde stelt. Hij laat zien hoe de strijd tegen dit onrecht voor Yosef en vele anderen verliep en in 2021 tot een ontknoping kwam.

Van Dijk: 'Zonder paspoort kun je moeilijk op reis gaan, werken of een stage krijgen en ook stemmen of trouwen zit er niet in. Na verschillende moties van de SP kreeg uiteindelijk de hele groep van 10.000 mensen, waaronder Yosef, recht op een paspoort. Daarmee kunnen zij eindelijk volwaardig Nederlander zijn.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Hou mij op de hoogte van belangrijk nieuws *

Ik wil belangrijk nieuws van Lilian en de SP ontvangen

Land­bouw­grond wordt natuur met nieuwe woud­fun­dings­actie Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-06-2022 00:00

De Partij voor de Dieren lanceert vandaag een nieuwe woudfundingsactie om de achteruitgang van de Nederlandse natuur tegen te gaan. Op www.mijnnatuur.nl kunnen natuurliefhebbers nu één of meerdere vierkante meters grond adopteren. Met de actie wordt geld ingezameld om een stuk landbouwgrond in Nispen (Noord-Brabant) om te zetten naar nieuwe natuur. De partij komt opnieuw in actie, omdat het overheidsbeleid nog steeds indruist tegen de natuur en de biodiversiteit in ons land ernstig in gevaar is. Tweederde van het Nederlands landoppervlak wordt in beslag genomen door landbouw. Als we 75 procent minder dieren gaan houden voor de vee-industrie komt veel landbouwgrond vrij waarmee nieuwe natuur gecreëerd kan worden en komt er ruimte voor andere toepassingen, zoals woningbouw. “Met het vrijkopen van grond om ruimte te geven aan nieuwe natuur geven adoptanten een belangrijk signaal af aan het kabinet: de tijd van afwachten en vooruitschuiven is voorbij. De natuur verdient de hoogste prioriteit. Voor schone lucht, schoon water, biodiversiteit, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat is meer ruimte voor onze natuur onontkoombaar”, licht Tweede Kamerlid Leonie Vestering toe. De Partij voor de Dieren wil in totaal ruim 11 hectare landbouwgrond omzetten in blijvende natuur. Deze nieuwe natuur wordt onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het natuurgebied zal bestaan uit bos, kruiden- en faunarijk grasland, een zoetwater plas en dynamisch moeras. De aankoop van de gebieden gebeurt in drie fases. De eerste drie hectare zijn verworven door de partij en kunnen nu via www.mijnnatuur.nl geadopteerd worden, zodat het omgevormd kan worden naar natuur. Wanneer alle vierkante meters geadopteerd zijn wordt het volgende stuk van ongeveer drie hectare verworven en ter adoptie aangeboden. De percelen worden onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen als pachter zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het gebied. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van de percelen. Natuurliefhebbers kunnen de actie steunen door op www.mijnnatuur.nl één of meerdere vierkante meters grond te adopteren voor 9,50 euro per vierkante meter. Ze kunnen het door hen geadopteerde ‘minilandgoed’ een eigen naam geven en krijgen als dank voor hun deelname een certificaat toegestuurd. Deelnemers van de actie worden zelf geen eigenaar van de geadopteerde vierkante meter(s). Het geadopteerde landgoed zal een geheel blijven om duurzaam natuurbeheer te kunnen garanderen. De Partij voor de Dieren startte al eerder woudfundingsacties en is daarmee de enige politieke partij die zelf natuur vrijkoopt en beheert. De partij beheert natuurpercelen in Daarle, Neede en Maasbracht. Vestering: “Zolang natuurbescherming in Nederland onvoldoende prioriteit krijgt, zal de Partij voor de Dieren particulieren blijven mobiliseren om de natuur blijvend te beschermen via adoptie- en boomplantacties.”

Goed zorgen voor boer en natuur

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-06-2022 14:07

Door Pieter Grinwis op 10 juni 2022 om 14:43

De vandaag gepresenteerde stikstofplannen laten zien hoe enorm en diepingrijpend de opgave is waar we met elkaar voorstaan. We leven met veel mensen en dieren op te grote voet in een te klein gebied en dat is niet houdbaar. Een boodschap die pijn doet, niet in het minst bij boeren in de Gelderse Vallei en op de andere zandgronden van ons land. Zeker als ik denk aan al die gezinnen en gemeenschappen, die bedrijven die al generaties door het werk doen op de plek die ze zo lief is. Dit zijn geen anonieme aandeelhouders, dit zijn gedreven familiebedrijven die een noodzakelijke maar pijnlijke verandering tegemoetzien in hun boerenbedrijf.

Maar ik haast mij te zeggen: halvering van de stikstofemissies is niet alleen een opgave voor de landbouw, even zo goed moet de emissies door de helft in de industrie en verkeer, inclusief luchtvaart. Het is een gemiste kans dat dat niet klip en klaar in de vandaag gepresenteerde stikstofaanpak staat. Bovendien is het voor de ChristenUnie een voorwaarde dat er een nieuw perspectief voor een volhoudbare landbouw komt. Een platteland zonder boeren en een land zonder eigen voedselvoorziening zijn voor ons ondenkbaar.

Het eerlijke verhaal is dat we al te lang over onze ecologische grenzen heen leven. Mensen in de rij op Schiphol, de consumenten die via internet of in de supermarkt producten kopen zonder oog voor de voetafdruk en ook de producenten, van benzine, voedsel tot kleding. En doordat Nederland decennia niet heeft doorgepakt, moeten we ondanks vooruitgang die wel is geboekt, aangespoord door de uitspraken van de rechter, veel sneller en rigoureuzer omschakelen dan dat mij lief is.

Maar de slechte staat van bodem, water en lucht is geen probleem van de landbouw en van boeren alleen, dat is een probleem van ons allemaal. En daar ligt nu ook mijn belangrijkste oproep aan de minister: ik verwacht ook maatregelen voor andere sectoren, zoals het krimpen van de luchtvaart. En die missen nog. Laat de oplossing een rechtvaardige oplossing zijn waar we allemaal aan bijdragen. En geef provincies het vertrouwen, de ruimte en het geld om die rechtvaardige oplossing, samen met boeren en andere ondernemers, te realiseren.

We hebben boeren keihard nodig om ons ook in de toekomst van gezond en goed voedsel te voorzien, en als beheerder en hersteller van het aloude Nederlandse cultuurlandschap. Daarom hebben we ook onze minister Staghouwer van Landbouw met de opdracht op pad gestuurd om perspectief aan de boeren en de landbouw te bieden. In zijn gepresenteerde plannen zien we de eerste contouren van een vitale en levensvatbare landbouw. Door een sterkere positie in de keten, zodat boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten, een grondbank voor vooral jonge en startende boeren, een pachtsysteem dat extensiveren mogelijk maakt en een vergoeding voor beheer van ons landschap en onze biodiversiteit. Zo zetten we samen met onze boeren stappen naar een duurzame toekomst.

Heb je vragen over de plannen van het kabinet en de toekomst van de landbouw? Klik op onderstaande knop.

Maak van Europa geen eenheidsworst

SP SP DENK Nederland 09-06-2022 07:50

Maak EU democratischer en schrap de unanimiteit, schreven Christiaan en Martijn de Vries (Opinie, 1 juni). Net als de auteurs wil ook de regering af van het vetorecht - met name als het gaat om buitenlandbeleid. De Europese Unie moet 'slagvaardiger' worden, heet het dan. Waarom is dit een verkeerde route?

De auteurs benoemen enkele problemen van de huidige EU: gebrek aan democratische legitimiteit en transparantie, verouderde financiële regels en een onduidelijk veiligheidsbeleid. Om vervolgens te stellen dat "een groot deel van de kritiekpunten is terug te leiden naar één kernprobleem: besluitvorming op basis van unanimiteit". Types als de Hongaarse premier Orbán staan met hun vetorecht effectief Europees optreden in de weg. Daarom zijn volgens de auteurs hervormingen nodig 'om waarden af te kunnen dwingen'.

Het is nogal wat om in naam van democratie te pleiten voor dwang. Om in naam van democratie de stem van de minderheid het zwijgen op te leggen. We kunnen zuur doen over veto's van Hongarije op een olieboycot, solidariteit is ook ver te zoeken. Hongarije is voor energievoorziening bijna volledig afhankelijk van Rusland, het is dus niet gek dat de Hongaren daar moeite mee hebben.

Wij zijn niet van de Orbán-fanclub, maar wel doordrongen van het feit dat Europa een divers continent is met uiteenlopende belangen en culturen. Ook Nederland zou met dezelfde logica gedwongen kunnen worden tot tal van besluiten waar we niet van gediend zijn. Denk aan een boycot, sancties of militaire operaties waar Nederlanders helemaal niet op zitten te wachten. Het probleem lijkt ook te worden overdreven: ondanks het vetorecht zijn er reeds zes sanctiepakketten.

Het pleidooi voor meerderheidsbesluiten drijft op het wensdenken dat de Unie bestaat uit 27 gelijkgezinde landen. EU-lidstaten zijn echter flink verdeeld over talloze onderwerpen en dat is ook niet zo gek met zoveel landen.

Als je besluitvaardiger wilt worden, is het beter om te werken aan een Europa van verschillende snelheden, waarbij groepen van landen hun eigen beleid kunnen maken. Zo voorkom je dat lidstaten in een keurslijf worden geperst. Afschaffing van het vetorecht zorgt voor een opgelegde eenheidsworst. Dan kiezen wij liever voor diversiteit.

Actieplan: Leefbaar Spoor bij goederenvervoer

D66 D66 Nederland 08-06-2022 06:30

Tegelijkertijd ervaren mensen die dichtbij het spoor wonen overlast van treinen die lawaai maken en trillingen veroorzaken. Het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor geeft sommigen bovendien een onveilig gevoel. Langs de belangrijkste routes van goederentreinen zijn dan ook veel maatschappelijke organisaties actief die zich terecht uitspreken over de overlast die zij ervaren. D66 vindt dat de overheid en spoorsector deze zorgen serieuzer moet nemen.

D66 gelooft dat goed gebruik van spoorgoederenvervoer en leven rondom het spoor hand in hand kunnen gaan. Maar dan moet de overheid wel in actie komen. Dat is hard nodig want de sector groeit met 32 tot 55 procent tot 2040.

Infrastructuur, zo wordt wel eens gezegd, bouw je voor 100 jaar. Daarom moeten we onszelf afvragen: wat is de invloed van de energietransitie op spoorgoederenvervoer? En dan niet alleen de komende jaren, maar juist ook op lange termijn. Hoe beschermen we de leefbaarheid van omwonenden? Hoe gaan goederen- en personenvervoer samen op een steeds drukker spoor met steeds hogere maximumsnelheden? Hoe kunnen de lusten en lasten van het spoorvervoer het best verdeeld worden? Spoorgoederenvervoer is daarnaast bij uitstek een internationale aangelegenheid, dus afstemming op Europees niveau is ook belangrijk. Hoe stemmen

we ons spoornet af op dat van België en Duitsland?

Deze en andere vragen komen aan de orde in dit D66-plan “Betrokken, Leefbaar en Toekomstbestendig Spoorvervoer van Goederen” met daarin 11 voorstellen om het spoorgoederenvervoer te stimuleren en de dialoog tussen burgers, overheden en de spoorsector te verbeteren. Alleen samen houden we de balans tussen een veilige, schone en stille leefomgeving in balans met de noodzaak van duurzame groei van het spoorgoederenvervoer.

D66 roept op tot actie langs drie sporen: Een betrokken spoor, een leefbaar spoor en toekomstbestendig spoor.

Waarom islamkritiek niet hetzelfde is als moslimhaat of racisme

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-06-2022 12:51

Door Gert-Jan Segers op 7 juni 2022 om 14:48

Waarom islamkritiek niet hetzelfde is als moslimhaat of racisme

Af en toe beland ik in een twitterstormpje. Twitteraars gaan dan ongeveer 24 uur op je los, totdat er weer iets nieuws is om je druk over te maken. Reden om je daar vooral zelf niet te druk om te maken. Maar bij een stormpje over moslims en islam beloofde ik nog terug te komen op de ophef.

Een van de meest indrukwekkende gesprekken die ik ooit voerde, was met Morcos die eerst Mohammed heette. Aan de cappuccino in een groot winkelcentrum van Caïro vertelde hij me dat hij iedere morgen opstond met de gedachte dat dit zijn laatste dag zou kunnen zijn. Zijn familie had gezworen niet te zullen rusten totdat ‘zijn bloed zou stromen door de straten van Caïro’. Alleen maar omdat hij geraakt was door het evangelie en nu geloofde dat Jezus de zoon van God is. Gevaarloos voor zijn omgeving, maar een doodzonde in Caïro en veel andere plekken in de wereld.

‘Ik verlang naar Jezus. Kostbaar Lam, dat stierf voor mij. Aan het kruis droeg Hij mijn schuld. Met zijn bloed kocht Hij mij vrij. Heer, U bent eindeloos mooi.’ Tijdens een bijeenkomst van de buurtkring van onze kerk luisterden we hoe Kinga Bán dit lied zong, terwijl ze al wist dat ze zou sterven. Haar geloof, haar stem, de tekst. Het ontroerde me. En het is precies dit geloof waarvan de islam zegt dat het niet waar is. Jezus is niet de zoon van God, niet aan het kruis gestorven en niet opgestaan. En als iemand als Morcos dit in Caïro zingt, moet hij vrezen voor zijn leven.

Zo mooi als ik het lied vind, zo kwaad maakt dit onrecht me. Zeker als ik bedenk dat miljoenen andere afvallige moslims er het slachtoffer van zijn. Sommigen zitten zelfs jarenlang in een dodencel in Iran of Pakistan en velen worden daadwerkelijk gedood. Omdat er in deze contreien geen ruimte voor islamkritiek is.

De Organisatie van Islamitische Landen (OIC) strijdt wereldwijd al lang tegen ‘islamofobie’. Waar dat de strijd is tegen discriminatie van moslims en tegen aanvallen op hun moskeeën is dat meer dan gerechtvaardigd. In een beschaafde wereld past geen discriminatie, haat en geweld. Tegelijk probeert de OIC de definitie op te rekken en het ‘belasteren van de islam’ er ook onder te laten vallen. Een verbod op blasfemie dus. Maar het zijn de blasfemiewetten die niet-moslims in de dodencellen van Iran en Pakistan brengen. Het is afvalligheid wat als een belediging van de islam wordt opgevat. Als ik schouder aan schouder wil staan met Morcos kom ik vanzelf tegenover de OIC te staan.

Na afloop van een gespreksavond van moslimstudenten en ChristenUnie-jongeren in Utrecht sprak ik met een paar jonge moslims die zich afvroegen of ze er ooit wel echt bij zouden horen in dit land. Hun verhalen raakten me. Want Nederland is een pluriform land met heel veel vrijheid voor heel veel onderlinge verschillen. De inzet om die vrijheid hoog te houden is een van de belangrijkste redenen waarom ik de politiek ben in gegaan. Mijn rechten en plichten zijn exact dezelfde als van de jongeren met wie ik in de Jacobikerk stond na te praten. Ik stelde me voor hoe ík me zou voelen als de derde partij van het land mij weg wil hebben, de Bijbel zou willen verbieden en alle kerken zou willen sluiten. Ik kon me hun vragen heel goed voorstellen en wil graag een advocaat van hun vrijheid zijn. Omdat dat de vrijheid van ons allemaal is.

Het is deze mengeling van gedachten die maakte dat ik per tweet reageerde op Trouw-columnist Emine Ugur. Toen ze de ellende die moslims en joden over zich heen krijgen onder dezelfde noemer schaarde, schreef ik dat islamkritiek van een andere orde is dan racisme. Een tweet die leidde tot ophef, maar wel mijn overtuiging ventileerde. Kritiek op religies mag hartgrondig zijn en ik weet dat die echt pijn kan doen. Het is de prijs van vrijheid. Maar voor discriminatie, racisme, antisemitisme en haat is in een beschaafd land geen plaats. Heb je naaste even lief als jouw geloof in de waarheid.

Islamkritiek is legitiem, moslimhaat is uit den boze. Ik ben een broeder van Morcos en beducht voor de onheilige ijver van de OIC én ik ben een bondgenoot van die moslimjongeren in de Jacobikerk. Dat was mijn tweet. Islamkritiek is legitiem, moslimhaat niet.

(Deze column verscheen ook in het Nederlands Dagblad)

Tiny Kox’ verklaring over 100 dagen oorlog in Europa

SP SP Nederland 03-06-2022 16:19

Honderd dagen geleden begon de verschrikkelijke inval van de Russische Federatie in Oekraïne. Op de honderdste dag sinds het begin van de oorlog, spreekt de President van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, Tiny Kox, zich wederom uit. 'Door deze flagrante schending van het internationaal recht heeft Rusland de rode lijn van de Raad van Europa overschreden. Het schenden van deze rode lijn heeft als gevolg gehad dat Rusland onverwijld uit Europa’s oudste en grootste verdragsorganisatie is gezet, die lidstaten verplicht om vrede, rechtsstatelijkheid, mensenrechten en democratie hoog in het vaandel te houden.'

'Vandaag roep ik opnieuw de Russische autoriteiten – de President, de regering en het parlement – en alle Russische burgers op om onmiddellijk een einde te maken aan deze oorlog tegen onze lidstaat Oekraïne. Deze oorlog had nooit mogen beginnen, en had nooit zo lang mogen duren.' Ook vroeg Kox aandacht voor de slachtoffers van de inval: 'Sinds het begin van dit conflict zijn tienduizenden Oekraïense burgers en soldaten gedood, gewond of mishandeld. Er zijn gruwelijke oorlogsmisdaden gepleegd tegen onschuldige burgers. Miljoenen zijn gedwongen hun huizen en zelfs hun land te verlaten. De omvang van de verwoesting is enorm. Duizenden Russische soldaten hebben het leven verloren. Alle Russische burgers hebben hun toegang tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verloren, met verstrekkende gevolgen voor zij wier mensenrechten geschonden zijn door de Russische autoriteiten.'

De President concludeerde in zijn toespraak: 'Elke dag dat deze oorlog voortduurt, is een dag te lang. Elke dag dat deze oorlog doorgaat, vormt een misdaad tegen het Oekraïense volk, de Oekraïense staat en het internationale recht. Stop deze oorlog, herstel de vrede, laat gerechtigheid zegevieren!'

Geen Europees burgerservicenummer

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-06-2022 15:25

Door Don Ceder op 2 juni 2022 om 17:16

Lees voor

Geen Europees burgerservicenummer

Nederland moet niet meewerken aan de invoering van een Europees burgerservicenummer. Die oproep heb ik vanmiddag gedaan in een motie die door de Kamer werd gesteund. In de motie vraag ik staatssecretaris Van Huffelen zich bij Europese onderhandelingen in te spannen om zo’n Europees BSN te voorkomen. Mocht dat niet lukken, dan moeten we als Kamer eerst opnieuw met elkaar in debat over alternatieve stappen die Nederland kan zetten voordat het Kabinet verdere beslissingen kan nemen.

Een Europees burgerservicenummer is namelijk niet nodig en niet zonder risico. Het maakt het makkelijker om mensen online te volgen of om burgers te profileren. Het risico op datalekken is ook groter en de gevolgen kunnen enorm schadelijk zijn. Daarom verzoeken we de staatssecretaris om aan de Europese onderhandelingstafel haar uiterste best doen om een gewijzigd plan tot stand te brengen. En als dat niet lukt moeten wat ons betreft alle opties op tafel liggen.

Daarnaast steunde de Kamer vandaag ook nog een tweede motie die door mij is ingediend. Die roept de regering op om een Europese digitale identiteit, als deze er komt, altijd vrijwillig te laten zijn en op geen enkele indirecte wijze verplicht te maken. Zodat mensen zelf zeggenschap houden over hun eigen data.

Van Dijk: Miljarden voor defensie beter besteden

SP SP Nederland 01-06-2022 08:54

'De miljarden die de regering vrijmaakt voor defensie kunnen beter besteed worden', zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op de defensienota van minister Ollongren. 'Hogere lonen voor het personeel zijn terecht, maar de regering slaat compleet door. Ruim vijf miljard erbij komt neer op een verhoging van de defensiebegroting met veertig procent. Dit is vooral een feestje voor de wapenindustrie.'

Van Dijk begrijpt dat landen naar hun defensie kijken sinds de illegale aanval van Poetin op Oekraïne. Maar dat kan geen reden zijn voor een nieuwe kostbare wapenwedloop. ‘De EU geeft met ruim 300 miljard dollar veel meer uit aan defensie dan Rusland (90 miljard), de NAVO met 1000 miljard zelfs meer dan tien keer zoveel. Het is veel belangrijker om de huidige budgetten slimmer te besteden en goed samen te werken met buurlanden.'

Er is geen enkele reden om nu een geld slurpende militarisering te beginnen waar vooral de wapenlobby van profiteert. Het is bovendien maar de vraag of alle plannen gerealiseerd kunnen worden vanwege het enorme personeelstekort bij defensie. Beter is te werken aan een krijgsmacht die past bij Nederland. Daarvoor zijn geen peperdure JSF-straaljagers en kruisraketten nodig en ook geen bewapende drones. Met dit soort megalomaan wapentuig draagt Nederland slechts bij aan een nieuwe, langjarige koude oorlog waarin de polarisatie alleen maar toeneemt.