Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2284 documenten

Strijd 12 februari mee voor de AOW en je pensioen

SP SP Nederland 22-01-2022 14:33

Dit kabinet wil de stijging van het minimumloon loskoppelen van de AOW. Daardoor worden gepensioneerden opnieuw hard geraakt. Zij krijgen al jaren te maken met een AOW die amper omhooggaat en pensioenen die ondanks volle pensioenpotten niet met de prijzen mee mogen stijgen of zelfs worden gekort. Ondertussen blijven de prijzen van boodschappen, gas en aan de pomp jaar op jaar stijgen. Ouderen kunnen steeds minder kopen van hun enige inkomen: de AOW en een aanvullend pensioen.

De SP wil dit stoppen. Samen met alle mensen en organisaties die geven om onze gepensioneerden willen wij de strijd aangaan tegen de ontkoppeling van de AOW en voor rechtvaardige pensioenindexatie.

Iedereen heeft recht op een goede oude dag vanaf 65 jaar. De SP laat al jaren van zich horen om pensioenen te verhogen, de AOW-leeftijd te verlagen en graaiende pensioenbestuurders aan te pakken. We mogen het verdere uitkleden van ouderen door dit kabinet niet laten gebeuren, het is tijd dat we in actie komen!

Daarom laten we (op een veilige manier) op 12 februari om 14:00 uur in Utrecht van ons horen tegen de loskoppeling én voor een verhoging van de AOW in lijn met een forse stijging van het minimumloon naar 15 euro per uur. Strijdt u met ons mee?

In het kort:

Wat: Pensioenactie - Strijd mee voor de AOW en je pensioen.

Wanneer: 12 februari. 14.00 uur.

Waar: Utrecht (exacte locatie in Utrecht volgt).

Organisaties

Wilt uw organisatie meehelpen met het organiseren van deze actie? Stuur een mail met contactinformatie naar pensioen@sp.nl

Weer aan de slag

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-01-2022 08:38

Door Stieneke van der Graaf op 18 januari 2022 om 12:00

Vanaf vandaag mag ik opnieuw de eervolle taak van volksvertegenwoordiger vervullen in ons Parlement. Na ruim 9 maanden keer ik terug in de Tweede Kamer en mag ik in dit ambt verdergaan met het streven naar recht en gerechtigheid. Ik ervaar het als een groot voorrecht en ben dankbaar dat ik de mensen die mij hun stem en vertrouwen hebben gegeven alsnog mag vertegenwoordigen. Bedankt voor de vele lieve berichten die ik in de afgelopen maanden van jullie mocht ontvangen.

Het was een bijzonder jaar. In politiek opzicht, met de langste formatie die we in onze parlementaire geschiedenis kennen, maar ook persoonlijk.

Afgelopen zomer mochten Harmen en ik opnieuw een dochter in onze armen sluiten. Wat zijn we dankbaar voor haar komst in ons leven! Ik vond het zo mooi en betekenisvol dat Harmen en onze twee dochters vanmorgen ook aanwezig waren bij de beëdiging. Door hen ben ik me er nog meer van bewust dat de besluiten die we nemen het verschil kunnen maken voor toekomstige generaties. Het is bijzonder om als moeder aan hen door te geven dat je als vrouw, ook op plekken waar grote beslissingen worden genomen, je plaats mag innemen. Dat is een van de lessen en aanmoedigingen die ik van mijn eigen moeder en oma heb meegekregen. De stap om opnieuw aan te treden als Kamerlid zetten we ook samen als gezin, de ervaring uit de eerste periode helpt ons hierbij.

Toen ik eind maart afscheid nam van de fractie in de Tweede Kamer bood ik hen het boek "Ik wacht: 101 verhalen uit het aardbevingsgebied" aan, met ervaringen van mensen in de provincie Groningen. Voorin het boek schreef ik een wens voor de nieuwe fractie "bewogenheid met de enkeling en met de wereld, gedrevenheid en vasthoudendheid om te streven naar recht en gerechtigheid, en wijsheid en zegen daarbij." Dat is ook hoe ik mijn taak nu weer wil oppakken. De komende jaren mag ik met mooie onderwerpen aan de slag. Met ontwikkelingssamenwerking en Europa, waar ik me sterk mag maken voor internationale gerechtigheid. Met binnenlandse zaken waar het gaat over een sterke en integere democratie en rechtsstaat, maar bijvoorbeeld ook over de uitdagingen in de (grens)regio's. Met infrastructuur pak ik het werk weer op om me sterk te maken voor goede verbindingen tussen de verschillende regio's in ons land. Met economische zaken wil ik graag van betekenis zijn voor het MKB. Beroeps- en hoger onderwijs, cultuur en media maken de lijst bijna compleet.

Met de beëdiging vanmorgen ben ik ook weer benoemd als lid van de Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. De gevolgen van de gaswinning grijpen diep in in de levens van de mensen in Groningen. Het is daarom heel belangrijk om via een parlementaire enquête onderzoek te doen naar waarheidsvinding en er zo aan bij te dragen dat er recht wordt gedaan aan de mensen in Groningen. Ik woon zelf in Groningen en zie de zorgen die spelen. De nasleep van de gaswinning heeft zeer grote impact op mensen. Daar zit voor mij een drijfveer om de vragen die er leven van antwoorden te voorzien, over de aardgaswinning, maar ook de schadeafhandeling en versterking. Ik zie hierin een grote taak om de onderste steen boven te krijgen.

Ik realiseer me dat ik in een woelige tijd aantreed. Mijn wens voor onze samenleving is dat we vrede mogen vinden, vrede in ons hart en met elkaar. Ik zie uit naar de bijzondere taak die voor me ligt en heb zin om aan de slag te gaan!

Niemand in de kou dus opschieten met isoleren

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-01-2022 08:38

Door Pieter Grinwis op 21 januari 2022 om 09:34

Niemand in de kou dus opschieten met isoleren

Sinds de eerste plannen voor een Nationaal Isolatieprogramma gepresenteerd door het kabinet werden is de gasprijs verder opgelopen. Vele honderdduizenden huishoudens met een variabel contract zijn de afgelopen maanden al geconfronteerd met een extreme stijging van hun maandelijks te betalen termijnbedrag. Er is dan ook nog nooit een beter moment geweest om je huis beter te isoleren en te verduurzamen dan nu. Ik vraag de ministers dan ook om nu snel met een ambitieuzer en socialer plan te komen. De afspraken in het coalitieakkoord en het benodigde geld liggen er.

Veel logische stappen vragen uitwerking. In het Manifest Nationaal Isolatieprogramma dat ik samen met andere partners presenteerde staan veel concrete voorstellen. Geef huishoudens met een kleine beurs een tegoedbon, ondersteun ze met isolatieteams en zorg dat slecht geïsoleerde woningen waar mensen met een laag inkomen wonen, prioriteit krijgen. Maak bovendien heldere afspraken met gemeenten en de VNG om te voorkomen dat woningeigenaren met een wirwar aan regelingen te maken krijgen. Daar is niemand mee gediend.

Vandaag vraag ik de ministers De Jonge (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening) en Jetten (Klimaat en Energie) om de ambities te verhogen en zich met voorrang te richten op de slechtst geïsoleerde woningen met huishoudens met de laagste inkomens. Het coalitieakkoord reserveert 3,35 miljard euro tot 2030 bovenop de reeds gereserveerde 514 miljoen euro voor een Nationaal Isolatieprogramma. Hier heeft de ChristenUnie zich sterk voor gemaakt. Nu wil ik dat het mensen bereikt die het hard nodig hebben.

Er bestaat energiearmoede in ons land. Sommige gezinnen zitten letterlijk in de kou. Het is onze gezamenlijke opdracht om dat onrecht tegen te gaan door die huizen snel te isoleren.

SP succes: voorstel verbetering van koopkracht van gepensioneerden aangenomen

SP SP Nederland 20-01-2022 08:49

Gepensioneerden staan al 14 jaar in de kou, door het uitblijven van indexatie. Daardoor hebben zij maar liefst 25% koopkrachtverlies geleden. Het nieuwe kabinet Rutte 4 wil die pijn nog verergeren door de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon, waardoor ouderen er ook op dit gebied niet op vooruit gaan. De SP vindt dat onacceptabel en strijdt tegen die ontkoppeling van de AOW. Ook strijden we voor indexatie van de pensioenen en het verbeteren van de koopkracht. Dat laatste is nu gelukt! Doordat onze motie is aangenomen zal het kabinet aan de slag moeten om de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP: 'Rutte 4 wil de AOW loskoppelen van het minimumloon. Dat is asociaal! Het is mooi dat de regering nu aan de slag moet om de koopkracht van de gepensioneerden te verbeteren, maar de strijd voor rechtvaardige pensioenen begint hier pas mee.'

De SP zal zich blijven inzetten voor compensatie en indexatie van de pensioenen van de miljoenen gepensioneerden in Nederland. Bovendien zullen wij niet accepteren dat de historische koppeling tussen AOW en het minimumloon, die al 40 jaar trots onderdeel is van onze samenleving, verbroken wordt. Mensen moeten er eindelijk op vooruit gaan en we moeten de samenleving verenigen in plaats van uit elkaar laten spelen door weer een afbraak kabinet: Rutte 4.

Op 31 januari organiseert de SP daarom met pensioenexperts en pensioenbelangenorganisaties een online bijeenkomst over pensioenen. Kom ook en strijd mee voor een rechtvaardig pensioen! En op 12 februari komen we in Utrecht in actie tegen de ontkoppeling van de AOW en voor rechtvaardige pensioenindexatie.

Voorkom oorlog en stop een wapenwedloop

SP SP Nederland 19-01-2022 12:55

Spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne hebben geleid tot nieuwe onderhandelingen over ontwapening en conflictbeheersing. Laten we van de nood een deugd maken en werken aan stevige afspraken om oorlog te voorkomen.

De Russische machthebbers hebben zware eisen op tafel gelegd; Poetin wil feitelijk dat alle NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland vertrekken. Ook wil hij de garantie dat Oekraïne en Georgië nooit lid worden van de NAVO. Het past bij de intimiderende machtspolitiek die Poetin al jaren hanteert – niet alleen tegenover zijn tegenstanders in het binnenland, maar ook richting zijn buurlanden. Onacceptabel, want Oekraïne en Georgië zijn soevereine landen.

Hoe graag Poetin ook wil, Back to the future zit er niet in.

De VS en de EU benadrukken dat landen zelf beslissen of zij lid worden van de NAVO. Poetin houdt vol dat het westen heeft beloofd om de NAVO niet in oostelijke richting uit te breiden. Dat laatste is overduidelijk wel het geval. Het getuigt van een gevaarlijk triomfalisme om die zorg te negeren.

Onder de huidige omstandigheden spreken over een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Georgië zou zeer onverstandig zijn.

Intussen wordt Oekraïne zwaar bewapend met hulp vanuit het westen. Er is reeds voor honderden miljoenen aan militaire Westerse steun geleverd, met name voor training en wapens. In november vorig jaar sloten de VS een nieuw akkoord met een extra bijdrage van 60 miljoen dollar. Aan de oostgrens heeft Poetin circa 100.000 troepen gemobiliseerd, klaar om het land binnen te vallen.

Deze wapenwedloop is levensgevaarlijk; één verkeerd schot kan de vlam in de pan doen slaan. Een oorlog moet koste wat het kost voorkomen worden.

Wat is wijsheid in deze gespannen situatie? Wat ons betreft kijken we naar eerdere afspraken gericht op ontspanning en ontwapening, zoals het Handvest van Parijs uit 1990 waarin het einde van de Koude Oorlog werd vastgelegd. Het Handvest wijst op de democratie als basis en benadrukt de soevereiniteit van staten en het recht op veiligheid. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) ziet daarop toe.

Wat ons betreft nemen we de uitgangspunten van dit Handvest als grondslag bij de lopende onderhandelingen. Drie punten zijn van belang:

Voorkom een oorlog; inzetten op de-escalatie en een politieke oplossing.

Landen zijn soeverein; Rusland moet zich terugtrekken uit alle landen waar zij zich illegaal bevinden, zoals Oekraïne en Georgië.

Inzetten op onderhandelingen over ontwapening en afbouw van militaire activiteiten in Europa. Kernwapens worden verwijderd.

Deze onderhandelingen moeten uitmonden in nieuwe afspraken – in lijn met het Handvest van Parijs. Daarbij moet collectieve Europese veiligheid centraal staan. De OVSE - de organisatie die zich bij uitstek bezighoudt met conflictpreventie en wapenbeheersing – krijgt een leidende rol. Europese landen spelen vooralsnog een marginale rol in de onderhandelingen die nu plaatsvinden. Al zitten zij niet aan tafel, zij kunnen wel hun stem laten horen. Als we een nieuwe oorlog willen voorkomen, is dat het minste dat we kunnen doen.

Partij voor de Dieren wil einde aan gruwel­prak­tijken op vissers­schepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-01-2022 00:00

De Partij voor de Dieren heeft de minister van LNV gevraagd om ernstig dierenleed aan boord van vissersschepen op de Noordzee aan te pakken. Op onlangs gepubliceerde undercoverbeelden is onder meer te zien hoe haaien en andere vissen zonder verdoving worden opengesneden, hoe ze langzaam stikken en hoe krabben opzettelijk worden geplet voor zij worden teruggegooid in de zee. Daarnaast wordt er gesjoemeld met het registreren van de ongewenste bijvangst. “Vissen voelen pijn, dat is al lang en breed bewezen. Het is schokkend om te zien hoe er op de vissersschepen met deze dieren wordt omgegaan. Omdat er geen regelgeving en controle is om het welzijn van vissen te beschermen, gebeurt dit op grote schaal”, legt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg uit. “De minister moet hier wat aan doen, want het gaat om honderden miljoenen dieren per jaar die een gruwelijk lot ondergaan.” Daarnaast heeft Wassenberg gevraagd of de minister bereid is om meer te controleren op het naleven van de aanlandplicht van bijvangst, om te voorkomen dat dieren ongeregistreerd, verminkt en dood weer terug in zee worden gegooid. Ook op viskwekerijen speelt het dierenwelzijn van vissen niet of nauwelijks een rol en worden vissen standaard zonder voorafgaande verdoving geslacht. Daarom vraagt Wassenberg aan de nieuw aangetreden minister van LNV of hij snel uitvoering wil geven aan de eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, die vraagt om verdoving van meervallen vóór de slacht. Lees de vragen hier .

Paternotte in debat over de regeringsverklaring

D66 D66 Nederland 18-01-2022 19:03

Mevrouw de voorzitter, wat ik ook verwacht van dit kabinet is dat het de democratische rechtsstaat repareert en beschermt. Want die staat onder druk. Overal in de wereld.

Onvrije landen worden nog autocratischer: zie Rusland en China. Vrije landen worden minder vrij. De Verenigde Staten likken de wonden van de bestorming van het Capitool, aangejaagd door de eigen verliezende President. Orbán misbruikte de coronacrisis om zijn macht nog verder te concentreren. De Poolse regeringspartij deed een illegale poging de verkiezingen naar zijn hand te zetten.

Wat daar gebeurt kan hier ook gebeuren. Het veilig voortbestaan van onze democratie is geen natuurverschijnsel. En er zijn genoeg dreigingen om ons zorgen over te maken. Van buitenaf én van binnenuit.

Van buiten zien we de agressie van buitenlandse mogendheden en het gevaarlijke potentieel van Big Tech. In het regeerakkoord wil dit kabinet buitenlandse beïnvloeding dan ook tegengaan.

Het wil een sterke Europese defensie en trekt veel geld uit voor de krijgsmacht en cyberveiligheid. Omdat we weten dat Rusland niet terugdeinst voor annexaties en geweld. En dat surveillance aan de Oekraïense grens nu door de Britten en Amerikanen wordt gedaan, terwijl Europa zélf ook in de eigen achtertuin zou moeten kunnen bijdragen.

Van binnen zien we tot onze afschuw dat de overheid zich tegen de eigen burgers kan keren, van toeslagenouders tot Groningers, waarbij de toegang tot het recht tekortschiet. We zien ook dat de samenleving verhardt en verruwt, naar inspiratie en voorbeeld van wat er zich in ons parlement maar ook in de lokale democratie afspeelt.

De democratie staat onder druk van een radicaliserende antidemocratische beweging. Het is een beweging die cynisch gebruik maakt van gevoelens van wantrouwen; een beweging die niet constructief is maar destructief; die de schuld van wezenlijke problemen altijd neerlegt bij de Ander.

Deze beweging eist tribunalen en hitst mensen op met weerzinwekkende complotten, waarmee ze bijdragen aan een sfeer waarin politici en andere publieke figuren met de dood worden bedreigd.

Het kabinet gaat daarom het systeem van bewaken en beveiligen verbeteren, en daar veel geld in steken. Dat moet, omdat in ons land een advocaat en een journalist zijn vermoord.

Omdat het eerste wat sommige ministers nu zien als ze de deur uitlopen, een politiepost is.

Omdat wetenschappers, die voor ons allemaal werken, bedreigd worden.

De vrije pers, zoals de journalisten van de NOS, die werken onder een stevig redactiestatuut dat hun onafhankelijkheid garandeert, worden nu opeens gehinderd in hun werk dat zo’n belangrijke rol vervult in een vrije samenleving.

Dat is niet normaal en zolang dat zo is, moeten wij grenzen blijven trekken, opstaan tegen extremen.

Hoe zit het met de bezuinigingen op de zorg?

SP SP Nederland 18-01-2022 18:33

Waar bezuinigt Rutte 4 precies op?

Het kabinet Rutte 4 wil deze bezuinigingen onder andere doorvoeren door ‘akkoorden’ te sluiten in de zorg. Via die akkoorden wordt er een maximum budget afgesproken voor de ziekenhuizen, de fysiotherapeuten, wijkverpleging en andere sectoren in de zorg. Is het maximum bereikt, dan komt er geen geld meer bij. Daardoor wordt het hen lastiger gemaakt om aan de stijgende zorgvraag te voldoen.

Een ander plan is om in de langdurige zorg, zoals bijvoorbeeld in verpleeghuizen, naast de zorgkosten ook huur te gaan vragen voor het verblijf. Dat zorgt ervoor dat het duurder wordt voor mensen om in een verpleeghuis te wonen. Daar bovenop wil de regering ook nog 350 miljoen euro per jaar gaan bezuinigen op de kwaliteit in verpleeghuizen. Dat betekent in praktijk waarschijnlijk nog minder personeel en daardoor minder persoonlijke aandacht voor ouderen en een nog hogere werkdruk voor zorgverleners.

Ook de jeugdzorg wordt door Rutte 4 niet ontzien. Daar wil het kabinet vanaf 2025 namelijk een half miljard op bezuinigen. En dat net nu er vanwege de grote problemen besloten was dat er juist geld bij moest. Door dit jojobeleid wordt het heel lastig voor jeugdzorginstellingen om extra personeel aan te nemen. Nog kwalijker is dat het kabinet een eigen bijdrage in de jeugdzorg als mogelijke maatregel noemt. Dat zou dus betekenen dat kwetsbare gezinnen de rekening zouden moeten betalen voor deze bezuiniging.

Wordt de zorg dan niet onbetaalbaar als we niks doen?

Hoeveel geld we als samenleving uitgeven aan zorg is uiteindelijk niets anders dan een politieke keuze. De SP kiest daarbij voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Tegelijk zien we nog genoeg mogelijkheden om geld te besparen in de zorg. Doordat de zorg moet functioneren als een markt, wordt er veel geld verspild. Zo moeten zorgaanbieders nu met elkaar concurreren, in plaats van samen te werken en dat leidt tot bizarre situaties en veel onnodige bureaucratie. Dit is verlies van tijd en geld.

Ook wil de SP een verbod op winstuitkering in de zorg zodat zorggeld niet meer kan worden uitgekeerd aan mensen die veel geld willen verdienen aan de zorg. Geld voor zorg, moet naar zorg. Bovendien staat het huidige zorgstelsel bol van de verkeerde financiële prikkels. Van de jeugdzorg tot aan de ziekenhuiszorg loont het nu om zoveel mogelijk behandelingen aan te bieden. Die commerciële prikkels moeten eruit, dan gaat niet alleen de kwaliteit omhoog maar worden er ook minder uitgaven gedaan.

En wat denk je van de grote winsten van de farmaceutische industrie? Er is geen sector waar zóveel winst wordt gemaakt voor de aandeelhouders dan in deze sector.

Er zijn dus nog veel dingen die we kunnen doen om onze zorg niet onnodig duur te laten worden, zonder dat we daarvoor hoeven te bezuinigen op de kwaliteit van de zorg. Als onze uitgaven aan de zorg stijgen, maar onze economie ook blijft groeien, kunnen we dat prima betalen.

De gevolgen van Rutte 4

SP SP Nederland 12-01-2022 20:39

Vertrouwen heeft bijna niemand in Rutte 4. En dat is natuurlijk niet zo gek. Want Rutte 4 is de doorstart van Rutte 3, met dezelfde partijen met dezelfde ideeën. En dat zien we. Er wordt veel geld van de belastingbetaler uitgegeven, maar de fundamentele problemen in onze samenleving worden niet opgelost. Over wat deze plannen van Rutte 4 concreet betekenen voor mensen ging ik in gesprek. Het werd een indrukwekkend gesprek, waarin duidelijk werd dat van student tot gepensioneerde en van huurder tot gedupeerde in Groningen, mensen weinig hoeven te verwachten van dit kabinet.

Terwijl het goed gaat met de economie, gaan Nederlanders er niet op vooruit. Gepensioneerden gaan er zelfs op achteruit omdat de AOW niet mee meestijgt met de lonen. De woningnood is enorm en een betaalbaar huis nauwelijks meer te vinden, maar dit kabinet wil sociale huurwoningen gaan verkopen en weigert grote beleggers aan te pakken. Er gaan miljardensubsidies naar een klimaatfonds voor bedrijven. De energierekening van veel mensen stijgt enorm, maar de grote vervuilers hoeven niet te betalen en worden juist gespekt. Iedereen ziet dat samenwerking in de zorg veel beter werkt dan concurrentie, maar Rutte 4 pakt de marktwerking niet aan. Ze komen zelfs met een asociale bezuiniging op onze ouderen in de verpleeghuizen. Daar gaat minder geld naartoe en zal de zorg met minder zorgverleners gedaan moeten worden, terwijl de werkdruk daar al zo hoog is.

Het moet dus anders. Volgende week is het debat in de Tweede Kamer over de plannen van Rutte 4 en dan zullen we natuurlijk flink tegengas geven én onze alternatieven presenteren. Want het kan anders! Het was daarom goed om te horen dat alle mensen die ik sprak al acties aan het organiseren zijn tegen Rutte 4 en voor betaalbare woningen, voor een eerlijke overheid, voor een fatsoenlijke compensatie van de schuldengeneratie en voor klimaatrechtvaardigheid. Dat is wat nodig is en wat ons als SP te doen staat. Samen met iedereen die durft na te denken over een betere wereld, de strijd aangaan. Het is hard nodig!

Ik reken op u.

Wie zijn die mensen? (column ND)

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 04-01-2022 13:49

Door Gert-Jan Segers op 4 januari 2022 om 14:36

President Trump heeft steeds een aanhang gehad die in hem geloofde. Voor een niet onbelangrijk deel zijn dat christenen die hem alles lijken te vergeven. Waar een immorele misstap van president Clinton het begin was van een Republikeinse poging om hem uit zijn ambt te zetten, daar kon president Trump zich vier huwelijken en talloze affaires veroorloven. Een tape waarin Trump zijn ‘grab ‘em by the pussy’-advies gaf, was geen reden hem niet meer te steunen. Na een racistische en antisemitische demonstratie in Charlottesville – ‘Jews will not replace us!’ – zei president Trump dat ‘beide zijden’ hier schuld hadden. Het was voor veel evangelicals geen reden hem de rug toe te keren. Zelfs na de orgie van geweld bij de bestorming van het Capitool en de vijf doden die toen vielen, zijn er nog altijd hele volksstammen die hopen op de terugkeer van hun politieke verlosser.

Hier te lande hebben we onze eigen kleine Trump. Hij heeft bijna iedereen die met hem wilde samenwerken aan een fatsoenlijk rechtse partij, bij hem weggejaagd. Maar een trouwe schare is hem blijven volgen, ook nadat duistere, racistische en antisemitische appjes aan het licht waren gekomen. Toen Joodse organisaties vroegen te stoppen met de pijnlijke en totaal misplaatste vergelijking tussen deze coronacrisis en de Holocaust, moest er een rechtszaak aan te passen komen om hem een halt toe te roepen. Maar het opent de ogen van zijn gelovigen niet. Ook Kamervragen over de Joodse familie Rothshild doen dat blijkbaar niet. Het zijn vragen die hij recentelijk stelde naar de verhouding tussen ‘deze machtige familie en de Nederlandse overheid’ en of de opbrengst van de verkoop van een Rembrandt misschien gaan naar ‘doelen die tegen de belangen van de Nederlandse bevolking ingaan’.

Gebazel over landverraad, dreigementen met tribunalen en het opsluiten van politieke tegenstanders, het is blijkbaar niet vreemd genoeg om zich van deze man en zijn partij af te keren. En als er in de avond een tweet uitgaat waarin hij meldt dat Jeffrey Epstein helemaal niet dood is, is dat geen reden om deze pseudo-messias te ontvolgen.

Er vindt zich rond deze populistische leiders een vreemd soort schifting plaats. Hun opkomst trekt eerst een tijdje een redelijk soort mensen aan. Bij Trump waren dat stafchefs, woordvoerders en ministers die meenden het ‘stabiele genie’ te kunnen sensibiliseren. Totdat ze erachter kwamen dat Trump in zijn parallelle universum niet bij te sturen viel en ze zich vol schaamte over hun tijdelijke loyaliteit van hem afwendden.

Ook bij onze nationale versie zijn er bekwame mensen die hun tanden stuk hebben gebeten op een grilligheid die niet meer verandert. Degenen die daarna om de populistische leider heen zijn blijven staan, zijn de ware gelovigen. Ze hebben last van een verblinding waarbij alleen de echte Messias ze de ogen nog kan openen. Ze debiteren een soort slogans – ‘er komen tribunalen en uw tijd komt nog wel!’ – waardoor je weet dat deze mensen niet meer door de rede gered kunnen worden, maar verlost moeten worden.

Tot slot zijn er mensen die wel degelijk een gebrek aan beschaving zien bij Trump en onze nationale variant en toch op hem stemmen. Voor hen is de ‘stabiele genie’ een kromme stok om een rechte slag mee te slaan. Of zoals het in het Midden-Oosten werkt, de vijand van mijn vijand is voor nu even mijn vriend. Trumps vijandigheid richting de ‘liberals’ paste in het politieke straatje van evangelicals en verklaarde deze onheilige alliantie.

Op eenzelfde manier zijn er nu mensen - zeker ook christenen - die zo van overtuigd zijn dat de huidige aanpak van deze coronacrisis heilloos is, dat ze van ellende in de armen vallen van het opperhoofd van het verzet tegen het coronabeleid en hun oren laten hangen naar de opruiende praatjes van de profeet van het verzet. Deze mensen zou ik willen vragen: kunnen we weer normaal praten? En het redelijke deel van het politieke spectrum zou ik willen vragen: zullen we het belangrijke debat over grondrechten, vrijheden en bescherming van minderheden niet langer overlaten aan een pseudo-messias maar het gewoon zelf voeren?