Nieuws van politieke partijen in Alkmaar inzichtelijk

2875 documenten

Ruimte voor Tijdelijke Natuur | Alkmaar

GroenLinks GroenLinks Alkmaar 07-10-2019 00:00

Tijdelijke Natuur komt naar Alkmaar. De gemeente gaat stoppen met natuurwerende maatregelen op braakliggende terreinnen in eigen beheer en zal de natuur hier juist gaan stimuleren. Ook gaan we in gesprek met particuliere grondeigenaren en wordt het hen zo laagdrempelig mogelijk gemaakt om op hun terreinnen natuur een kans te geven. Dit dankzij het voorstel Tijdelijke Natuur van raadslid Roy Seignette tijdens de afgelopen raadsvergadering.

 

Als GroenLinks zijn wij natuurlijk erg blij met de wet natuurbescherming. Maar voor terreinen die momenteel braak liggen in afwachting van hun uiteindelijke bestemming gaat de wet een beetje haar doel voorbij. Uit angst voor beschermde planten of dieren die bouwplannen kunnen vertragen of tegenhouden doen grondeigenaren nu in veel gevallen aan natuurwerend beheer. Dat betekent dat ze om de zoveel tijd alles wat groeit van hun terreinnen weghalen, om zo de vestiging van beschermde soorten te voorkomen. Dit zorgt voor extra onderhoudskosten voor grondeigenaren en en onthoudt de natuur de (tijdelijke) ruimte die zij zo hard nodig heeft. Gelukkig is hier iets slims op bedacht. 

 

Het concept Tijdelijke Natuur geeft grondeigenaren die stoppen met natuurwerend beheer vooraf juridische toestemming om de ontstane natuur later te verwijderen. Dit is positief om dat er zo extra ruimte beschikbaar komt voor natuur om zich te ontwikkelen. Tijdelijke natuur is vooral goed voor pioniersoorten zoals onder andere plevieren, rugstreeppadden, kandelaartje en smal vlieszaad. Deze soorten worden pioniers genoemd omdat ze zich graag vestigen op lege grond. Pioniersoorten worden snel verdrongen door andere soorten maar juist door ze tijdelijk ruimte te geven houden we deze soorten in stand en geven we ze de kans om zich te verspreiden. Pioniersoorten worden vaak verdrongen door zogenaamde 'vroege soorten' en deze planten en dieren kunnen ook wel een steuntje in de rug gebruiken. Begin dit jaar heeft de milieufederatie de effecten van Tijdelijke Natuur uitgebreid onderzocht. Het effect op de biodiversiteit zowel op het terrein in kwestie als in de omgeving is merkbaar positief, zowel voor beschermde als algemene soorten. 

 

Tijdelijke Natuur is geen vervanging voor echte natuur maar wel een steuntje in de rug voor de biodiversiteit in Alkmaar. Een onderwerp wat veel aandacht verdiend en waar wij bovenop zitten. GroenLinks Alkmaar kijkt uit naar de eerste terreinnen waar natuur zich mag gaan ontwikkelen.

Mocht je de motie helemaal door willen lezen dan vind je hem hieronder. Meer informatie over Tijdelijke Natuur vind je op: www.tijdelijkenatuur.nl

 

 

Woonlasten Alkmaar behoren wederom tot de laagste van Nederland

VVD VVD Alkmaar 02-10-2019 01:19

https://alkmaar.vvd.nl/nieuws/36621/woonlasten-alkmaar-behoren-wederom-tot-de-laagste-van-nederland

   

Ook komend jaar behoren de woonlasten tot de laagste in Nederland, die conclusie kan worden getrokken na de presentatie van de gemeentelijke begroting voor 2020. Ondanks een lichte stijging van de rioolheffing (2,1%) en de afvalstoffenheffing (2,7%) blijven de inwoners van de gemeente Alkmaar relatief weinig betalen. Van de veertig grootste gemeentes betalen alleen de bewoners van Den Bosch en Den Haag minder. Bovendien wordt de schuldpositie verminderd!

Dat de begroting sluitend is gekregen, met het behoud van de lage woonlasten, is een knap staaltje werk van wethouder Pieter Dijkman. Het Rijk kort namelijk op de uitkering uit gemeentefondsen, wat de nodige uitdagingen met zich meebracht. ‘Waar het Rijk geld overhoudt op de Rijksbegroting, worden de gemeenten gekort op de uitkeringen uit het gemeentefonds’, reageert Dijkman op de situatie. Volgens hem is er sprake van een ‘onhoudbare situatie’ en ‘onwenselijke weeffout’.

Ook lopen de kosten in het sociale domein naar onze mening uit de hand en dient dit nog eens grondig tegen het licht te worden gehouden. Ondanks de kritiekpunten is de Alkmaarse VVD blij met de gepresenteerde begroting. Wij hebben u namelijk tijdens de verkiezingen beloofd dat de woonlasten wat ons betreft blijvend laag moeten blijven, maar dat het voorzieningsniveau op peil moet blijven. Naast de lage woonlasten en het verminderen van de schuldpositie wordt er ook geïnvesteerd in duurzaamheid.  

Uitrol warmtevisie in kernen en het buitengebied van Alkmaar Art. 42 vragen

CDA CDA Alkmaar 01-10-2019 10:29

Artikel 42 vragen over de uitrol warmtevisie in kernen en het buitengebied van Alkmaar.

Stikstof en Woningbouw | Alkmaar

GroenLinks GroenLinks Alkmaar 18-09-2019 00:00

De kranten staan er vol van, allerlei bouwprojecten worden op dit moment afgeblazen omdat er teveel stikstof vrij komt. Een overvloed aan stikstof heeft grote invloed op onze natuur. Jarenlang heeft de Rijksoverheid met een papieren oplossing, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het teveel aan uitstoot van stikstof proberen te ontlopen. Waarschuwingen uit verschillende hoeken van wetenschappers, rechters en groene politici werden genegeerd. Maar nu wordt de overheid echt terug gefloten. Het PAS mag niet als basis voor toestemming voor vergunningen worden gebruikt.

 

Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Hiermee heeft de Raad definitief een stokje gestoken voor de papieren oplossingen van Den Haag die de natuur en gezondheid keer op keer ondergeschikt aan de economie maakten. Hierdoor worden allerlei projecten, zoals het vernieuwen van de Afsluitdijk, het bouwen van windmolenparken op zee en de renovatie van het Binnenhof stil gelegd. Ook in Alkmaar zullen projecten het slachtoffer worden van dit wanbeleid uit Den Haag. Omdat de krapte op de woningmarkt juist gebaat is bij vaart in de bouw maken wij ons hier zorgen over.

De grootste nadelen van een hoge stikstofuitstoot zijn dat het werkt als voedingsmiddel voor een specifiek aantal plantensoorten en zorgt voor een verzuring van de grond die het voor andere planten moeilijk maakt. Hoe meer stikstof het milieu bevat, des te sneller verdringen een klein aantal soorten alle anderen. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat 80 procent van alle Nederlandse planten en dierensoorten  in de afgelopen honderd jaar zijn uitgestorven.

Stikstof kan ook de hoeveelheid fijnstof in de lucht doen toenemen, is het een broeikasgas, de ozonlaag aantasten en ons water vervuilen. Genoeg reden om de uitstoot ervan te beperken dus. Maar in Nederland wordt er juist enorm veel uitgestoten door onze hoge bevolkingsdichtheid en onze buitenproportioneel grote veestapel.  

De Alkmaarse burger is nu de dupe van het feit dat de Rijksoverheid dit probleem jarenlang niet serieus genomen heeft. Het Alkmaarse natuurgebied de Eilandspolder lijdt onder de grote hoeveelheid stikstof in het milieu. Ook liggen veel bouwprojecten stil nu het PAS niet meer mag worden gebruikt om vergunningen te verlenen.

Gezien de grote behoefte aan woningbouw binnen de gemeente Alkmaar komt de uitspraak van de Raad van State op een ongelukkig moment. Zeker als men bedenkt dat verreweg het grootste deel van de stikstofuitstoot niet door het bouwen van woningen wordt veroorzaakt maar voornamelijk door landbouw en verkeer. Wij zien graag snel dat er echte maatregelen genomen worden om deze uitstoot terug te dringen, zodat de bouwprojecten niet onnodig vertraagd worden.

GroenLinks Alkmaar ziet graag dat het Alkmaarse college duidelijk in kaart brengt welke projecten en plannen er allemaal stil liggen vanwege de stikstofuitspraak. Ook willen wij helderheid over de gevolgen hiervan op Alkmaars beleid en wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat natuur en woningbouw samen weer kunnen groeien.

Lees hieronder de vragen die wij aan het college gesteld hebben.

Schriftelijke vragen: Gedoogt Alkmaar illegale verhuur op de Willem Kalfstraat 160?

VVD VVD Alkmaar 10-09-2019 03:09

https://alkmaar.vvd.nl/nieuws/36384/schriftelijke-vragen-gedoogt-alkmaar-illegale-verhuur-op-de-willem-kalfstraat-160

© Foto: Funda

Op 13 juni heeft de VVD in het vragenuurtje vragen gesteld aan de portefeuillehouder over een niet verleende woonvergunningsaanvraag voor Willem Kalfstraat 160. De Willem Kalfstraat ligt in een wijk die met de aanwezigheid van de nachtopvang al meer dan voldoende een bijdrage levert aan de sociale structuur in Alkmaar.

Sinds 4 juni wordt het pand op no. 160 verhuurd aan Woonvoorziening De Brug. Er wonen vier mensen in het pand, die een WMO indicatie hebben voor beschermd wonen. Echter, deze vorm van wonen past niet in het bestaande bestemmingsplan.

Naar aanleiding van onze vragen heeft de portefeuillehouder op 13 juni toegezegd dat er handhaving zal plaatsvinden. Dit heeft tot op heden, 3 maanden later, nog niet tot concrete acties geleid.

De VVD constateert niet alleen dat de illegale situatie ongewijzigd is, maar dat er zelfs een informatieavond wordt belegd door deze Woonvoorziening.

Dat is voor de VVD nadrukkelijk een brug te ver.

De VVD Alkmaar heeft de volgende vragen aan het college:

1. Waarom gedoogt het college klaarblijkelijk deze illegale verhuur op de Willem Kalfstraat 160?

2. Waarom is er nog niet gehandhaafd, terwijl dit wel is toegezegd?

3. Kan het college de toezegging doen dat het pand binnen een week ontruimd gaat worden?

4. Zo niet, kan het college aangeven hoe de toezegging aan de gemeenteraad wel gestand zal worden gedaan?

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met een vriendelijke groet,

Tamara Vermeulen

Raadslid VVD Alkmaar

Zorgen om gaswinning in Alkmaar | Alkmaar

GroenLinks GroenLinks Alkmaar 09-09-2019 00:00

Nu de gaswinning in Groningen in hoog tempo wordt verlaagd wordt er mogelijk gekeken naar de kleine gasvelden om dit op te vangen. Een van deze velden ligt in de gemeente Alkmaar, namelijk het gasveld onder de Schermer. De andere velden in de gemeente Bergen liggen dicht genoeg bij Alkmaar dat een beving gevolgen kan hebben voor onze inwoners. GroenLinks Alkmaar maakt zich zorgen over de effecten van gaswinning uit deze velden en wil duidelijkheid over een mogelijk versnelling van de gaswinning. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in haar onderzoek naar de gaswinning in Groningen geconcludeerd dat veiligheid bij de gaswinning vaak ondergeschikt lijkt te zijn aan het economische belang. Deze bevindingen en de algemene voorbeeld van de effecten van gaswinning in Groningen zorgen ervoor dat wij in Alkmaar behoedzaam moeten zijn. 

Gemeente Bergen concludeert dat ondanks eerder beloften de gasvelden in gemeente Bergen versneld worden leeg gepompt. Gemeente Bergen maakt zich zoveel zorgen om de veiligheid van de inwoners dat zij samen met 15 andere gemeentes een brandbrief naar de minister hebben gestuurd. Wat GroenLinks Alkmaar steunt deze actie van harte en ziet graag dat de gemeente Alkmaar zich in de toekomst aansluit bij acties die vragen voor aandacht voor de veiligheid rondom kleinere gasvelden.

Op 9 en 10 september in 2001 vonden er twee lichte aardbevingen plaats vanwege de gaswinning uit het veld tussen Bergen en Alkmaar. Hieruit blijkt dat aardbevingen vanwege de gaswinning uit het veld onder de Bergen niet alleen mogelijk zijn maar ook gevolgen kunnen hebben voor de inwoners van Alkmaar. 

Het mag niet zo zijn dat door de vernieuwde aandacht die de NAM heeft uitgesproken voor kleinere gasvelden zal zorgen voor onacceptabele risico's voor de inwoners van de gemeente Alkmaar. Er wordt al sinds 1972 gas gewonnen uit de velden onder onze gemeente maar een versnelling hiervan brengt ook verhoogde risico's met zich mee. 

Daarom hebben raadsleden Maaike Kardinaal en Roy Seignette het college gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de plannen voor de gasvelden en de risico's hiervan. Ook vragen zij het college om in de toekomst extra aandacht te besteden aan de gaswinning te besteden.  

 

Terugblik op EK wielrennen

Leefbaar Alkmaar Leefbaar Alkmaar VVD Alkmaar 04-09-2019 18:16

Het college van burgmeester en wethouders is buitengewoon tevreden over het verloop van het EK wielrennen dat van 7 tot en met 11 augustus in Alkmaar en omgeving werd gehouden. Veel Alkmaarse ondernemers denken daar toch iets anders over. De winkels in de Huigbrouwerstraat moesten enkele dagen gesloten blijven en ook andere ondernemers in de binnenstad klaagden over een fors mindere inzet. Zij hebben schadeclaims ingediend bij de gemeente.

Sportief gezien was het EK redelijk succesvol. Zowel de koers bij de mannen als bij de vrouwen was spannend, ondanks het ontbreken van een flink aantal toppers. Met de Italiaan Elia Viviani en de Noord-Hollandse Amy Pieters waren er ook aansprekende winnaars van de wegwedstrijd. Leefbaar Alkmaar complimenteert ook alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat het evenement zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.

Toen het organiseren van dit evenement in de gemeenteraad ter sprake kwam, schermde het college met de enorme publiciteit die het EK wielrennen zou opleveren. We kunnen constateren dat het Noordhollands Dagblad ruim aandacht aan het EK heeft besteed. Landelijke kranten waren heel wat bescheidener. Door velen, waaronder de nationale Sportraad, werd het EK niet als een topsportevenement beschouwd. Door de VVD werd het EK in de gemeenteraad in één lijn beschouwd met de start van de Giro of de Vuelta of het WK, maar dat was weinig realistisch. Ook de bewering dat het EK in ruim veertig landen op tv zou worden uitgezonden, bleek onjuist. De Belgische tv zond inderdaad alle wedstrijden uit, maar Eurosport niet. Die zender vond motorraces in Oostenrijk belangrijker…

Al met al is het zeer moeilijk om te meten of de investering van bijna een miljoen euro om het EK te organiseren zijn geld heeft opgeleverd of gaat opleveren. Bovendien kan dat bedrag door de schadeclaims van de ondernemers nog fors hoger worden.

Wordt Sint Pancras weer één? OPA ...

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Alkmaar 04-09-2019 09:42

Wordt Sint Pancras weer één? OPA heeft een tijdje terug contact gezocht met de Dorpsraad Sint Pancras. Nu er een fusie met Heerhugowaard tot stand komt, lijkt het deel van Sint Pancras dat bij Langedijk is ingedeeld ook mee te gaan. De dorpsraad houdt een enquête onder de bewoners. OPA is voorstander van dat Sint Pancras weer een eenheid wordt. En bij Alkmaar kan horen. ‘Wij zijn hier voor, omdat het opknippen van Sint Pancras een historische vergissing is geweest’, aldus fractievoorzitter Victor Kloos, die zegt benieuwd te zijn hoe de provincie hier tegenover staat. Het college van Alkmaar steunt de visie van OPA. Kloos: ‘Als men in Sint Pancras voor Alkmaar kiest, gaat de Alkmaarse stadsregering regelen dat Sint Pancras weer een eenheid wordt.’