Nieuws van politieke partijen in Almere inzichtelijk

4068 documenten

Voorjaarsmonitor 2020. Een stip op de horizon.

CDA CDA Almere 01-07-2020 09:46

Voorzitter, Met deze voorjaarsmonitor kijken we vooruit door een troebele verrekijker. Het lukt om grove schetsen te zien van wat gaat komen en daar zo goed mogelijk op te anticiperen. Tegelijkertijd is het kristalhelder dat de toekomst meer dan in het verleden lastig te voorspellen is. Dat mag geen reden zijn om niet te werken aan een stip op de horizon. Juist nu moeten we antwoorden formuleren op de grote vragen. Of het nu gaat om energie, toekomstbestendige werkgelegenheid of de instandhouding van voorzieningen, als we nu niet beginnen met het vinden van antwoorden is het straks te laat. Laten we net als al die Groningers die - nu de man van glas terugkeert - een seizoenkaart aanschaffen zonder te weten of en hoe we op de tribune mogen plaatsnemen, kiezen voor hoop als uitgangspunt voor de ingrijpende veranderingen die voor de deur staan. Tegelijkertijd moeten we op kortere termijn problemen adresseren. Ondanks de inzet van het Rijk en de aanvullende inzet van het college bestaan er geen garanties voor ondernemers en werknemers. De werkgelegenheid in Groningen is en blijft dan ook een punt van zorg. Het toont opnieuw aan dat het nodig is om in te blijven zetten op toekomstbestendige werkgelegenheid in kansrijke sectoren. Het is van onverminderd belang om de handen ineen te slaan waar het kan en te blijven werken aan werkgelegenheid. Om van elkaar te kunnen leren is een gesprek nodig. Ook in Oost-Groningen geldt helaas een werkloosheidspercentage boven het landelijk gemiddelde. Door de industrie en overheden aan tafel te krijgen kunnen ondernemingen elkaar versterken. Een industrietafel kan eraan bijdragen dat het restproduct van de één een grondstof wordt voor de ander en het brengt tal van andere potentiële bedrijfseconomische voordelen met zich mee. In die gedachte dienen wij samen met de PVV een motie in. De zon schijnt. Het reces staat voor de deur en het vakantiegevoel zal ongetwijfeld groeien. Toch verkeren veel Groningers in onzekerheid. Groningen verdient meer. Een stip op de horizon. Laten we die samen beetje bij beetje inkleuren en werken aan Gronings perspectief, tot ver buiten de Euroborg.

Zeker zijn van een dak boven je hoofd

PvdA PvdA Almere 29-06-2020 14:06

https://almere.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-een-dak-boven-je-hoofd/

Wonen is een eerste levensbehoefte en daarom een grondrecht. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. Wij vinden dat wonen in Almere voor iedereen, oud én jong, betaalbaar moet zijn. Helaas hebben we te maken met een groot tekort aan woningen. Hierdoor rijzen de huizenprijzen de pan uit, waardoor steeds minder mensen een passende woning kunnen kopen. Ook wachten sommige mensen al meer dan 12 jaar op een huurwoning. Dat is wat de PvdA betreft onacceptabel. In Almere is voldoende ruimte en als stad staan we niet stil.

Maar wat bouw je voor mensen met een kleinere portemonnee? In de nieuwe Woonvisie van het college is daar veel te weinig aandacht voor. Sterker nog: Met deze plannen worden veel Almeerders, waaronder ook de jongeren die hier in Almere zijn geboren en opgegroeid, de stad uit gejaagd. Er gaat namelijk vooral gebouwd worden voor mensen met een hoger inkomen. Wie een modaal salaris verdient, zal in 2030 nog minder te kiezen hebben dan nu. Ondertussen lopen de wachtlijsten nog verder op.

Als het aan ons ligt, gaat dat niet gebeuren. De Woonvisie moet beter. We moeten meer bouwen, het percentage sociale huur- en koopwoningen moet omhoog én de wachtlijst voor een sociale huurwoning moet korter. En daar gaan we ons hard voor maken.

Zeker zijn van een dak boven je hoofd…

Het bericht Zeker zijn van een dak boven je hoofd verscheen eerst op PvdA Almere.

John van den Heuvel, SP Wethouder Lelystad onverwachts overleden

SP SP Almere 28-06-2020 16:49

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat onze zeer gewaardeerde wethouder in Lelystad John van den Heuvel is overleden. Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en SP collega's in Lelystad.

John wist een sterk sociaal stempel te drukken op Lelystad onder moeilijke omstandigheden. Een zeer kundige bestuurder met een warm sociaal hart. Enkelen van onze afdeling hebben hem persoonlijk gekend en ook met hem samengewerkt. Zo waren onze voorzitter David en John met elkaar in contact over de aanpak van asbestdaken, aangezien John op dat gebied veel heeft betekend voor Lelystad. Een groot aantal daken was voor John aantrad als wethouder nog bedekt met asbest. Hij heeft zich onwijs ingezet voor de aanpak hiervan en probeerde bij verschillende partijen, waaronder de Haagse politiek, een oplossing te vinden voor de kosten van asbestsanering voor zij die dit zich niet konden veroorloven. Op deze manier heeft hij er uiteindelijk voor gezorgd dat bepaalde soorten leningen mogelijk werden gemaakt voor de verwijdering van asbest. Eén van zijn mooie prestaties die laat zien waarom hij een voorbeeld is voor anderen. Iemand die zeer betrokken was bij zijn stad en de mensen die het niet makkelijk hebben. Een zeer groot gemis voor Lelystad, Flevoland en de SP. Wij wensen John zijn familie, vrienden en collega's en de afdeling Lelystad veel sterkte toe en leven met hen mee in deze moeilijke tijd. Rust zacht onze kameraad.

 

De woonvisie van Almere

ChristenUnie ChristenUnie Almere 26-06-2020 15:23

https://almere.christenunie.nl/k/n5994/news/view/1317079/165846/WonenBij de behandeling van de langverwachte Woonvisie mocht Kees Hendriksen namens de fractie het woord voeren. Hij heeft daarbij diverse onderwerpen aangesneden zoals: wachtlijsten, inkomenseisen die verhuurders vragen, bouwen voor de buurt en participatie. Daarnaast is er specifiek aandacht gevraagd voor kleinere lokale projectontwikkelaars en de woonwensen van jongeren. In de vervolgbespreking worden ook een amendement en motie over deze onderwerpen besproken.

De volledige bijdrage van Kees kunt u hier lezen of het bekijken via onderstaande video.

D66 neemt met andere partijen initiatief voor betere participatie

D66 D66 VVD PvdA Almere 25-06-2020 06:46

D66 heeft samen met AP/OPA, PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel gemaakt voor een nieuwe Participatienota. De vorige stamde uit 2013 en was nodig aan actualisatie toe. Participatie is steeds vaker onderwerp van discussie tijdens de raadsbesprekingen. De indieners willen dat de bewoners eerder en beter betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Ook moet participatie beter worden geborgd bij de gemeente.

Almeerders ervaren steeds meer afstand ten aanzien van de gemeente. Of het nu gaat om bomenkap, de bouw van een appartementengebouw of geluidsoverlast van verkeer in een woonwijk, keer op keer schort het aan de participatie. Vaak gaat het om gebrekkige participatie of is er helemaal geen sprake van meedenken of meebeslissen. “Iedere keer laait de discussie weer op. Ook in de raad is het een terugkerend fenomeen, bewoners voelen zich niet gehoord”, aldus Ton Lesscher, fractie-assistent van D66. Hij is de initiatiefnemer van het voorstel om de bestaande Participatienota te actualiseren. “Van verschillende kanten ontvingen we als fractie signalen dat de burgerparticipatie niet goed ging. We werden benaderd door de BPA (Burgerparticipatie Almere) die hun zorgen overbrachten over hoe de gemeente omgaat met inspraak van bewoners. Ook vanuit de Almeerders zelf hoorden we regelmatig klachten dat er niet of slecht geluisterd wordt als het gaat om plannen of projecten.”

Bewoners veel meer betrekken

Juli 2019 kwam de partij al met een motie om burgerparticipatie weer structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie, deze is toen aangehouden omdat het college aankondigde zelf met dit onderwerp aan de gang te willen gaan. D66 is blij dat andere partijen dit ook een belangrijk onderwerp vinden en mee wilden doen in het opstellen van een initiatiefvoorstel. Lesscher vervolgt: “In het kort komt het erop neer dat bewoners en wij als raad veel meer betrokken worden aan de voorkant. Denk dan aan ontwikkelingsplannen of bestemmingsplannen. Dat betekent geen verrassingen achteraf. Verder willen we dat er een expertteam in de gemeentelijke organisatie komt die stevig kan adviseren over participatie maar daar ook op toeziet dat het ook daadwerkelijk gebeurt.”

Vernieuw aanpak

In het initiatiefvoorstel wordt aan het college de opdracht gegeven om de Participatienota te vernieuwen, tevens worden er verbeterpunten meegegeven zodat de participatie minder vrijblijvend en meer kader stellend wordt. “En het allerbelangrijkste: we willen de bewoners betrekken bij het opstellen van de nieuwe Participatienota”, besluit D66-er Ton Lesscher.

Vanavond wordt het initiatiefvoorstel besproken in de gemeenteraad.

Het gevaar van rubbergranulaat in Almere

SP SP Almere 25-06-2020 00:14

Als SP Almere zijn we al langere tijd bezig ons te verzetten tegen het gebruik van rubbelgranulaat op sportvelden. Hiervoor staan we in nauw contact met de stichting 'Kom van dat gras af' welke gisteren handhavingsonderzoeken heeft ingediend bij tien gemeenten, waaronder de gemeente Almere. Wij als SP Almere zullen zelf schriftelijke vragen indienen over het gebruik van rubbergranulaat in Almere door sportclubs en dit onderwerp gaan agenderen in de raad.

Gisteren diende de stichting Kom van dat gras af handhavingsverzoeken in bij tien gemeenten, waaronder de gemeente Almere, vanwege milieuverontreiniging door rubberkorrels. SP Almere staat al meer dan een jaar in nauw contact met de stichting en onderschrijft het belang van hun strijd voor veilige sportvelden zonder milieugevaarlijk rubberafval op de sportvelden waar mensen zonder enig risico veilig en gezond kunnen sporten. Vorig jaar pleitten wij in schriftelijke vragen al voor het vervangen van rubbergranulaat door milieu en gezondheidsvriendelijke kurkkorrels. Deze op hout gebaseerde kurk vormt anders dan rubberkorrels geen gevaar voor mens en milieu. Zoals vaker werd er niet naar de SP geluisterd. Nu blijkt dat minstens twee voetbalclubs, AS80 en Buitenboys geen maatregelen treffen om te voorkomen dat rubberkorrels buiten de velden komen en het milieu verontreinigen. Ondanks dat dit is voorgeschreven. Hoe het bij de andere clubs gesteld is dat is niet bekend aangezien de stichting alleen de eerder genoemde clubs gecontroleerd heeft. 
Wij vinden het onacceptabel dat ondanks dat een club in Enschede eerder dit jaar veroordeeld werd voor een vergelijkbaar milieudelict dit nog steeds in Almere aan de orde van de dag is en de gemeente er klaarblijkelijk niks tegen doet. En dat in een stad waar het college van burgemeester en wethouders de mond vol heeft over het milieu, Growing green cities en een Almere zonder afval. Symboolpolitiek terwijl er open een bloot milieudelicten plaats lijken te vinden bij sportclubs.
Daarom dienen wij als SP bijgevoegde schriftelijke vragen in (onderaan de pagina) en zullen we binnenkort dit onderwerp agenderen in de gemeenteraad.   
 
Omroep Flevoland schreef er het volgende artikel over:
 
https://almere.sp.nl/nieuws/2020/06/het-gevaar-van-rubbergranulaat
https://almere.sp.nl/nieuws/2020/06/het-gevaar-van-rubbergranulaat

Almere, van arbeidersparadijs naar villawijk?

PvdA PvdA Almere 24-06-2020 21:01

De gemeenteraad buigt zich over de woonvisie ‘Thuis in Almere’.  Die woonvisie maakt duidelijk wat de bedoeling is: van het arbeidersparadijs een villawijk maken. Terwijl Overgooi nog lang niet af is en Vogelhorst niet vol, koerst het college op een overmaat aan dure woningen. Almeerders met een smalle beurs moeten genoegen nemen met de kruimels. Van een inhaalslag sociale woningbouw zal de komende tien jaar geen sprake zijn.

https://almere.pvda.nl/nieuws/almere-van-arbeidersparadijs-naar-villawijk/

Eerste sleutel Op 30 november 1976 kregen de eerste bewoners van de sociale huurwoningen aan de Schoolwerf de sleutels van hun woning. De huurwoningen van corporaties zijn tientallen jaren de ruggengraat van de Almeerse woningvoorraad geweest. Onder meer door het succes van de premiekoopwoningen kwam daar verandering in.

Sinds het begin van deze eeuw zijn de koopwoningen in de meerderheid. De verkoop van sociale huurwoningen heeft daar ook aan bijgedragen. Almere heeft jaren gekend waarin de corporaties meer woningen verkochten dan ze nieuwe bijbouwden. In 2001 was de verhouding huur : koop in Almere al 44 : 56. Tegenwoordig is 64 procent van de woningen een koopwoning en maakt de sociale voorraad van de Almeerse corporaties slechts 22 procent uit van de woningvoorraad.

Toegang tot het wonen Het inkomen van huishoudens is wezenlijk voor de toegang tot een dak boven het hoofd.  Wie een sociale huurwoning wil gaan huren moet een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 38.035. Met zo’n iets meer dan modaal inkomen kan dat huishouden maximaal € 167.218 lenen voor een koopwoning. Dankzij de marktwerking zijn die nog net iets schaarser dan huurwoningen van de corporaties. Funda liet op 14 juni 2020 zien dat 3 (kleine) van de 921 koopwoningen minder kostte dan € 175.000.

Aanbod Almeerse koopwoningen op 14 juni 2020 op Funda Huishoud inkomen Aanbod % Laaginkomen 3 0,3 Midden inkomen 312 33,9 Hoog 606 65,8 Totaal 921 100,0

 

Wie anderhalf modaal verdient kan volgens de NHG-sneltoets bij een bank maximaal € 259.980 lenen[1] en in Almere uit 312 woningen kiezen. Het grootste aanbod – 606 – is voor de meer verdieners. Funda maakt zo duidelijk dat de keuzemogelijkheden in het bestaande aanbod onevenwichtig zijn verdeeld. Lage inkomens hebben niets te kiezen in het koopsegment, midden inkomens hebben iets te kiezen en de grootste keuze hebben huishoudens die een woning van € 275.000 of meer kunnen kopen.

Gemiddeld De Woonvisie zelf maakt duidelijk dat de verhouding laag inkomen – midden inkomen – hoog inkomen in Almere er een is van 40 : 20 : 40. Daarmee is Almere tegenwoordig een keurig afspiegeling van de samenstelling van alle huishoudens in Nederland. Of de bestaande voorraad daarbij aansluit – voor elk wat wils – maakt de woonvisie niet duidelijk. De daarvoor noodzakelijke OZB-waarden van koopwoningen ontbreken.

Maakbaarheid Met de woonvisie ‘Thuis in Almere’ wil het college iets meer ruimte maken voor de midden inkomens. Voor de hoogste inkomens – met de meeste keus uit het bestaande aanbod – wil dit college een overmaat aan woningen bouwen: 6.000. Voor Almeerders met een laag inkomen worden dat er slechts 5.000. Dat is minder dan het aantal woningen dat nodig is voor de 5.500 personen die in de komende tien jaar uit een zorginstelling ontslagen zullen worden.

Doelgroep Aantal % nieuwbouw % huishoudens jongeren (gereguleerde huurwoningen met een tijdelijk jongerencontract) 2.000 8,2 Studenten (niet per se Almeerse) 1.500 6,1 overige lage inkomens 5.000 20,4 Subtotaal lage inkomens 8.500 34,7 40 Middeninkomens (30% huur) 10.000 40,8 20 Hoge inkomens 6.000 24,5 40 24.500 100 100

 

Met de woonvisie maakt het college duidelijk nog steeds te geloven in de maakbaarheid van Almere. Door te weinig woningen voor gewone Almeerders met een laag inkomen te bouwen en een overvloed aan dure woningen te programmeren, wil dit college kennelijk de samenstelling van de Almeerse bevolking beïnvloeden.

https://almere.pvda.nl/nieuws/almere-van-arbeidersparadijs-naar-villawijk/

Overgooi: het schip van bijleg Zo’n poging heeft het Almeerse gemeentebestuur eerder gedaan: Almere Overgooi. Twintig jaar geleden dacht het gemeentebestuur met grote en relatief goedkope kavels captains of industry te zullen trekken. Zo’n 900  CEO’s konden in Overgooi op grote kavels met spotprijzen hun droomkasteel bouwen. Die 900 kastelen zouden in twintig jaar tijd verrijzen. De twintig jaar zijn om en op Overgooi zijn 200 woningen gebouwd of nog in aanbouw. Intussen is Overgooi een schip van bijleg geworden voor het gemeentelijke huishoudboekje.

Voorraad, behoefte en resultaat Rigo heeft een aantal analyses gemaakt voor de woonvisie. Het rapport ‘Wonen in Almere 2018 – 2030’ bevat het meest recente beeld van de samenstelling van de Almeerse woningvoorraad. De Woonvisie zelf geeft alleen een schets van de voorraad. In de onderstaande tabel is de informatie van Rigo over de samenstelling van de voorraad gebruikt om de situatie in 2019 in beeld te brengen. In de tabel is vervolgens de nieuwbouw tot en met 2030 opgeteld bij de huidige voorraad. Dat geeft de verhoudingen in de woningvoorraad van 2030 weer. De tabel maakt duidelijk dat Almeerders met een inkomen tot modaal in 2030 minder te kiezen zullen hebben en dat de keuze voor de hoogste inkomens juist groter is geworden. Van de 24.500 nieuwe woningen zijn namelijk 1.500 bestemd voor studenten. Die hoeven niet in Almere te wonen of te studeren. Die woningen zullen de honger naar betaalbare huur dan ook niet stillen.

Almeerse woningvoorraad van 2017 tot en met 2030 Rigo 2017 2019 woonvisie 2030 % Sociale huur 27% 23.219 8.500 31.719 28,7 Koop betaalbaar 16% 13.759 0 13.759 12,4 Vrije huur 7% 6.020 3.000 9.020 8,2 Koop midden 36% 30.960 7.000 37.960 34,4 Koop duur 14% 12.039 6.000 18.039 16,3 Totaal 100% 85.997 24.500 110.497 100 Van de nieuwe sociale huurwoningen zijn er 1.500 bestemd voor studenten die niet uit Almere hoeven te komen en ook niet in Almere hoeven te studeren.

 

Drijfzand Met de woonvisie ‘Thuis in Almere’ keert het gemeentebestuur de rug toe naar de eerste bewoners van deze mooie gemeente. De woonvisie is niet bedoeld om te voorzien in de vraag naar woningen voor de totale bevolking. Die woonvisie biedt veel te weinig ruimte voor mensen met een bescheiden inkomen en een overmaat aan mogelijkheden voor mensen die nog steeds geen woning op Overgooi, Vogelhorst of een andere locatie hebben laten bouwen. De woonvisie is daarmee de volgende poging om de samenstelling van de bevolking te veranderen. Voor gewone mensen met een inkomen tot modaal heeft de woonvisie ‘Thuis in Almere’ slechts een luchtkasteel in petto.

Door John van der Pauw

 

[1] Bij een rentepercentage van 2%.

Het bericht Almere, van arbeidersparadijs naar villawijk? verscheen eerst op PvdA Almere.

Kerken in de buitenlucht

ChristenUnie ChristenUnie Almere 24-06-2020 09:34

https://almere.christenunie.nl/k/n5994/news/view/1316892/165846/image2 (5).jpegFractievoorzitter Hans van Dijk is geïnterviewd door omroep Flevoland samen met Mark de Boer van Rafaël Almere over de vragen die de fractie heeft gesteld aan het college over de mogelijkheid van 'Hagenpreken'.

Hieronder de link naar het interview:

 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182693/kerken-willen-diensten-houden-in-de-buitenlucht

De strijd tegen racisme, discriminatie en alle vormen van ongelijkheid

SP SP Almere 21-06-2020 23:45

Een week geleden, op zondag 14 juni, vond er een bijzonder moment voor Almere plaats. Zo’n 3000 mensen kwamen bijeen in het mooie Lumièrepark om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie tijdens het Black Lives Matter protest. Nooit eerder kwamen zoveel mensen hiervoor bijeen in onze stad. Ook onze fractie-assistent Eibert Draisma en organisatiesecretaris Jerney Wijnand waren hierbij aanwezig. Wij als SP Almere vinden het belangrijk dat mensen zich waar of wanneer dan ook durven uit te spreken tegen racisme en discriminatie.

Net als de rest van de wereld zijn wij enorm geschrokken van de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld – en zich nog steeds afspelen – in de Verenigde Staten. Het politiegeweld wat gebruikt wordt tegen de zwarte bevolking is inhumaan en moet stoppen. Onder geen enkele omstandigheid mag iemand om zijn of haar huidskleur anders behandeld worden. Laat staan dat iemand vanwege zijn of haar huidskleur komt te overlijden.

Ook in Nederland vinden racisme en discriminatie nog steeds dagelijks plaats. Mensen worden anders behandeld vanwege hun huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap, etc. Anno 2020 zou men verwachten dat dit in een land als Nederland niet meer het geval is. Helaas is dit de realiteit. Juist daarom is het zo ontzettend belangrijk om ons hier tegen te blijven verzetten, om bewustzijn te creëren, en belangrijker nog: het bij de bron aanpakken.

Het huidige systeem waarin wij leven, de kapitalistische maatschappij, is er een die gebouwd is op ongelijkheid. Dit systeem kan blijven bestaan door de constructie waarin er sprake is van een “onderdrukker” en de “onderdrukte”. Dit gaat hand in hand samen met racisme. Want ook bij racisme is er sprake van twee groepen: zij die worden gezien als “superieur” en zij die worden bestempeld als “inferieur”. Daarnaast zorgt racisme, maar ook discriminatie, voor de legitimatie bij het onderdrukken van de “mindere” groep. Mensen van een bepaalde afkomst, huidskleur of seksuele geaardheid zouden dan minder recht hebben op bepaalde voorzieningen of kansen. Op deze manier wordt verdeeldheid gecreëerd. Het kapitalistische systeem gebruikt racisme en discriminatie dan ook als middel om mensen te verdelen en ze daaropvolgend te kunnen domineren. De elite weet dat als het volk – in al zijn soorten, vormen en kleuren – zich zou verenigen, de gevestigde orde zoals wij die kennen niet lang meer stand zal houden. Daarom zijn constructies als racisme en discriminatie ook ontstaan om de onderdrukking van bepaalde groepen te legitimeren. We worden als mensen uit elkaar gedreven en zijn geprogrammeerd om elkaar als vijanden te zien. Dit alles om ons af te leiden van de échte vijand: het huidige systeem en de algemene ongelijkheid die het met zich meebrengt.

Wij zullen ons daarom blijven uitspreken tegen racisme, discriminatie, en elke andere vorm van ongelijkheid. Als SP staan we namelijk voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Tegelijkertijd zullen we de strijd tegen het kapitalisme blijven voeren die deze vormen van ongelijkheid in stand houden. Samen staan we sterker.

https://almere.sp.nl/nieuws/2020/06/de-strijd-tegen-racisme-discriminatie-en-elke-andere-vorm-van-ongelijkheid

SUCCES in de strijd tegen houtige biomassa en voor echt duurzame oplossingen!

SP SP VVD D66 CDA Partij voor de Dieren Almere 20-06-2020 15:27

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Almere unaniem in met de SP motie om houtige biomassacentrales in de toekomst uit te sluiten in de RES (Regionale Energie Strategie) en het lokale Almeerse energiebeleid. Dit is een stevig signaal richting het stadsbestuur, de provincie Flevoland en bedrijven als Vattenfall.

Zelfs partijen als CDA en VVD die landelijk zweren bij houtige biomassa steunden in Almere onze motie. Ze kunnen natuurlijk ook niet anders aangezien iedereen met gezond verstand ondertussen snapt dat er niks duurzaam is aan houtige biomassa centrales. Het gebruik van dergelijke centrales leidt tot uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen dat volgens het RIVM een bedreiging voor de volksgezondheid vormt, meer CO2 uitstoot dan verbranding van kolen en gas en grootschalige houtkap in Nederland, maar ook in landen als Rusland, Estland en de VS, waar lokale bewoners vaak op grote schaal uitgebuit worden. Volgens de SP en dus ook de voltallige Almeerse gemeenteraad pure schijnduurzaamheid en greenwashing. Nu dat onze motie is aangenomen is er geen ruimte meer voor nieuwe houtige biomassa centrales in Almere en zijn we ook een stap dichter bij een complete provincie waar geen ruimte is voor nieuwe biomassacentrales.

Tevens stemde de gemeenteraad massaal (33 stemmen voor) voor onze motie, die mede ingediend werd door D66, PvdD en CU, om het koppelen van het saneren van 1800 asbestdaken in Almere aan het verduurzamen van daken door de oude asbestdaken te vervangen door geïsoleerde daken met zonnepanelen te stimuleren en een plaats te geven binnen het lokale Almeerse Energiebeleid en in de Regionale Energiestrategie. De motie draagt het stadsbestuur ook op om de provincie te vragen de subsidie hiervoor te verlengen. Iets waar SP wethouder van Lelystad John van den Heuvel zich ook hard voor maakt. Zo verwijderen we kankerverwekkend asbest uit de leefomgeving, hoeven er minder lelijke zonneparken op land geplaatst te worden, wordt de energietransitie op gang geholpen en besparen eigenaren van deze vervangen daken bakken met geld.

Echte duurzaamheid en echte klimaatrechtvaardigheid dus!

Almere DEZE WEEK en 1Almere schreven er de volgende artikelen over:

https://almeredezeweek.nl/article/details/raad-weert-houtige-biomassacentrales?fbclid=IwAR1xWKuf3GIVUsIg2GuRHI_-4F-QVVnRp64Xr9BGMyVg4njjEys4TDMqiC0

https://www.1almere.nl/2020/06/22/sp-succes-in-de-strijd-tegen-houtige-biomassa/