Nieuws van politieke partijen in Amstelveen inzichtelijk

2481 documenten

Participatie AC over mobiel-vrije school

VVD VVD Amstelveen 04-06-2023 23:50

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/53024/VVD Amstelveen voorstander van mobile vrije school

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van mobile telefoons in de klas een dusdanig negatieve invloed heeft op de concentratie van de leerlingen dat de schoolprestaties gemiddeld een punt lager uitvallen dan in klassen waar geen mobile telefoon is toegestaan.

 

Deze informatie en de nadrukkelijke vraag vanuit het leraren corps om beperking van het gebruik van een mobile telefoon op school heeft ertoe geleid dat het Amstelveen College per ingang van schooljaar ’23-’24 de telefoon uit de klas (en het liefst van school) gaat verbannen. “Thuis of in de kluis” gaat de regel worden.

 

In de aanloop naar een mobiel vrij Amstelveen College is de schoolleiding al een aantal maanden geleden gestart met een voorlichtingscampagne richting leerlingen, ouders en schoolleiding. Op 23-24-25 mei was er in de school een voorlichtingsmarkt.

 

Woordvoerder onderwijs & jeugd Elisa De Marco nam samen met haar PvdA collega Guy Muller polshoogte en was zeer onder de indruk van de opzet en de kwaliteit van dat het traject. De fractie van de VVD is groot voorstander van het verdwijnen van de mobieltjes uit de klas en sluit zich volledig aan bij de het uitgangspunt dat je voor een goed gesprek geen wifi nodig hebt.

Raad steunt unaniem motie Internationals

VVD VVD Amstelveen 31-05-2023 23:40

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52991/Raad brede steun VVD motie Internationals

Raad stemt unaniem in met motie die pleit voor Integraal International beleid

Een motie op initiatief van VVD en mede ingediend door Goed voor Amstelveen, D66, PVDA en Burger Belangen Amstelveen is unaniem aangenomen in de gemeenteraad van 24 mei jongstleden

De motie pleit ervoor dat de gemeente Amstelveen meer aandacht moet besteden aan de impact van internationaliseren op de samenleving en de gevolgen die dit heeft op de inwoners van Amstelveen.

Amstelveen is voor internationals zeer aantrekkelijk door de goed ligging ten opzichte van Amsterdam en de verschillende verkeersverbindingen. Het voorzieningen nivau is hoog en het woonklimaat zeer prettig.

VVD raadslid Bart Dorgelo: “Het goede woon klimaat in Amstelveen hebben we mede bereikt door de actieve vrijwillige bijdrage van een groot deel van onze inwoners op scholen, bij sport clubs en culturele instellingen. Een goede sociale cohesie is daarbij een voorwaarde. De raad vindt het met ons zeer belangrijk dat de gemeente haar taak als bewaker van die sociale cohesie nu een extra impuls geeft”

De VVD is verheugd dat door de steun aan haar motie, de gemeente nog meer aandacht gaat besteden aan voorlichting en het meer betrekken van internationaals bij onze samenleving. Het gaat er volgende de liberalen vooral om dat de ongeschreven regels die in de Amstelveense samenleving gelden beter worden uitgelegd aan internationals zodat de verwachtingen die er zijn ten aanzien van participatie op scholen of bij sportclubs uitgesproken worden en internationals daar dan ook aan gaan deelnemen.

De gehele tekst van de VVD motie vindt u hieronder:

Wijkboa's deze week gestart

VVD VVD Amstelveen 27-05-2023 09:34

Van links naar rechts de wijkboa's Sheena Gilling, Eddy Dekkers en Maaike Wijnstein. Achter hen: Miriam Snijders (operationeel manager openbare ruimte), Bert Lockx (teamleider handhaving openbare ruimte) gemeentesecretaris Bert Winthorst en VVD-wethouder handhaving Herbert Raat.

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52960/VVD Amstelveen : Initiatief Wijkboa's van start

Drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente hebben de afgelopen maanden met succes de opleiding tot wijkboa afgerond. Sinds gisteren zijn deze handhavers aanwezig in het aan hen toegewezen gebied in Amstelveen. Hier zoeken zij het contact met inwoners en ondernemers om te horen wat er speelt en om een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn bij eventuele problemen.

 

De gemeente zet wijkhandhavers in om de leefbaarheid en veiligheid in de Amstelveense wijken te vergroten. Er zijn vier gebieden ingedeeld: Amstelveen Noord-Oost, Noord-West, Zuid-Oost en Zuid-West. Op dit moment gaat het team handhaving van start met drie wijkboa’s. Totdat een vierde speciaal getrainde handhaver is gevonden, wordt dit gebied waargenomen door een tijdelijke wijkboa. Het is volgens de gemeente belangrijk om de juiste mensen in te zetten, wat soms lastig is in de huidige krappe arbeidsmarkt.

 

OGEN EN OREN VAN DE GEMEENTE

“De wijkboa’s zijn de ogen en oren van de gemeente in de wijk en vormen een aanvulling op de wijkagenten waarmee zij samenwerken”, zegt VVD-wethouder Herbert Raat (handhaving). “Wij zijn ervan overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van wijkspecifieke problemen. De wijkagenten doen goed werk als het gaat om het waarborgen van de veiligheid in de wijken, maar we horen ook verhalen over een politiekorps dat kampt met overbelasting. Daarom denk we dat wijkboa’s een goede aanvulling kunnen zijn. We starten met vier gebieden. Mocht het nodig blijken, dan gaan we in overleg met de gemeenteraad om het team uit te breiden.”

 

De vier gebieden in Amstelveen zijn als volgt ingedeeld:

 

- Noord-Oost (Oude Dorp/Bovenkerk-Dorp, Patrimonium en Amsterdamse Bos) is het gebied van wijkboa Sheena Gilling.

 

- Noord-West (Randwijck, Elsrijk, Stadshart, Kronenburg/Uilenstede, Kostverloren, Bankras, Buitengebied Noord) ) is het gebied van wijkboa Eddy Dekkers.

 

- Zuid-Oost (Bovenkerk/Legmeer, Westwijk, deel van Buitengebied Zuid) ) is het gebied van wijkboa Roy Obbens.

 

- Zuid-West (Keizer Karelpark, Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven, deel van Buitengebied Zuid) ) is het gebied van wijkboa Maaike Wijnstein.

 

U kunt de wijkboa's bereiken via de gemeente Amstelveen

Coalitie vraag aanpak diefstal fietsen

VVD VVD Amstelveen 26-05-2023 01:43

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52956/Coalitie vraag om aanpak diefstal fietsen

Fietsendiefstal

De fiets en de e-bike zullen in de toekomst steeds belangrijker worden, het is daarom belangrijk dat bewoners veilig hun fiets en e-bike kunnen stallen. Fietsdiefstallen vinden onder andere plaats bij OV-haltes. Veel mensen pakken de fiets om naar de dichtbij zijnde halte te fietsen en vandaaruit de bus of tram te kunnen nemen.

 

Vragen

VVD raadslid Menno van Leeuwen, D66 raadslid Youssef Ben Idder en PvdA raadslid Arnout van den Bosch, hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeesters en wethouders: “Welke maatregelen zijn getroffen en welke maatregelen zullen er nog genomen zullen worden om het aantal fietsdiefstallen te doen dalen”

 

Motie

De motie Bewaakte fietsenstalling Amsteltram van PvdA, VVD, D66 en CDA over dit onderwerp is twee jaar geleden unaniem aangenomen. In die motie werd opgeroepen om meer te in investeren in bewaakte fietsenstallingen rondom OV-haltes van de Amsteltram

Infrastructuur

 

Verantwoordelijkheid

“Binnen de Vervoerregio Amsterdam worden de komende jaren 175.000 woningen gebouwd en naast de overige vervoermiddelen wordt sterk ingezet op de fiets en dan met name op de e-bike. Deze fietsen zijn duurder dan gewone fietsen en gewild bij het dieven-gilde. Wij moeten als raad onze verantwoordelijkheid pakken om fietsendiefstal tegen te gaan” aldus VVD raadslid Menno van Leeuwen.

 

Fiets als aantrekkelijk alternatief

 “De wegen in en om Amstelveen lopen vast door het toenemende autoverkeer. Het is daarom belangrijk om duurzame alternatieven te bieden. Een combinatie van fiets en OV kan aantrekkelijk zijn, maar dan moeten mensen niet bang hoeven zijn voor fietsendiefstal. Tijd om daar wat aan te doen!” aldus de drie coalitiepartners

Verdeling woningen moet eerlijker

VVD VVD Amstelveen 25-05-2023 02:07

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52936/VVD : verdeling woningen moet eerlijker

Tijdens het raadsdebat van woensdag 25 mei j.l. over de woonvisie 2023-2030 heeft de VVD fractie bij monde van fractievoorzitter Jet Smit haar zorgen geuit over de verdeling van woningen in het lagere en het middensegment. Uit de woonvisie blijkt dat een Amstelveense woningzoekende die in aanmerking komt voor een sociale woning, maar niet tot een van de speciale voorrangsgroepen hoort, meer dan 16 jaar moet wachten op een woning.

Voorrang bijzondere groepen temporiseren

Jet Smit: “We kunnen niet meer uitleggen dat bijzondere voorrangsgroepen op relatief korte termijn aan een woning geholpen worden terwijl een Amstelveense jongere bij zijn of haar ouders moet blijven wonen en een oudere in een veel te grote gezinswoning moet blijven zitten, daar zit een oneerlijkheid in” De VVD vraagt het college dan ook om de toewijzing aan bijzondere voorrangsgroepen (o.a. statushouders) zoveel mogelijk te temporiseren zodat de achterstand op de lijst met Amstelveners sneller weggewerkt kan worden.

 

Jet Smit: “Wij zijn in de regio echt het braafste jongetje van de klas, en voldoen aan alle taakstellingen, maar tegelijkertijd doen we andere groepen in Amstelveen echt te kort”

 

Verdringing in alle segmenten

Niet alleen in het sociale segment zie je een bepaalde verdringing, ook in het middensegment zijn er steeds minder huizen beschikbaar. De mensen met middeninkomens, en zeker de mensen met een service beroep, hebben we hard nodig om in Amstelveen het voorzieningenniveau op peil te houden en een evenwichtige demografische verdeling te hebben. Mensen met een middeninkomen hebben nauwelijks kans om hier te komen wonen. We kunnen niet blijven bijbouwen, onze ruimte raakt op, en we moeten inzetten op een meer eerlijke en evenwichtige verdeling van de wel beschikbare woningen, aldus de VVD.

 

De VVD heeft daarom aan het college gevraagd om mogelijkheden te verkennen, in overleg met verhuurders en ontwikkelaars, of er voor de middeninkomens meer woningen gereserveerd kunnen worden. De VVD daarbij stelt daarbij ook voor dat een systeem van woonvergunningen weer wordt geïntroduceerd en ze vraagt ze het college tevens te kijken naar mogelijkheden om als Amstelveen zelf weer te starten met een Premie-A systeem voort koopwoningen.

De concept Woonvisie 2023-2030 en de volledige tekst van de woordvoering tijdens het debat vindt u hieronder:

VVD voorstander van verkeersexamen

VVD VVD Amstelveen 22-05-2023 02:20

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52937/VVD groot voorstander van verkeersexamen

Ook dit jaar organiseerde Veilig Verkeer Nederland in Amstelveen het verkeersexamen voor 700 lagere school leerlingen. Wethouder verkeer Herbert Raat gaf het startschot en deelde oranje veiligheid hesjes uit aan de kinderen die meededen.

 

 

Woordvoerders jeugd en verkeer Elisa De Marco en Menno van Leeuwen kwamen een kijkje nemen bij dit praktische verkeersexamen en moedigden de kinderen aan. De Amstelveense VVD is enorm voorstander van dit examen omdat kinderen veilig deel moeten kunnen nemen aan het verkeer wanneer ze naar school of bijvoorbeeld naar de sportclubs fietsen.

 

Goede kennis van de verkeersregels is daarbij een voorwaarde. Er doen dit jaar weliswaar de genoemede 700 kinderen (verdeeld over twee dagen) mee, maar dat zijn nog niet alle basis school kinderen in Amstelveen.

 

 

De VVD ondersteunt daarom van harte de oproep van Veilig Verkeer Nederland aan alle scholen om te zorgen dat elk kind in Amstelveen een praktisch verkeersexamen aflegt.

TOF 100ste bedrijf bij Amstelveen Cadeau

VVD VVD Amstelveen 17-05-2023 05:45

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52897/VVD Amstelveen 100-ste zaak Amstelveen cadeau

TOF Bloemen 100ste bedrijf aangesloten bij Amstelveens Cadeau kaart.

VVD wethouder Economische Zaken Adam Elzakalai heeft op woensdag 17 mei Henk Anrochte van TOF Bloemen gefeliciteerd, omdat zij als 100ste bedrijf bij Amstelveens Cadeau zijn aangesloten.

 

TOF Bloemen is een echte Amstelveense ondernemer, nu al 3 e generatie en zit aan de Rembrandtweg. Wethouder Economische Zaken Adam Elzakalai: “Amstelveens Cadeau stimuleert de omzet van lokale bedrijven en is het leukste en meest lokale cadeau om te geven. Met deze cadeaukaart laat je iemand zelf kiezen waar te gaan winkelen, eten, drinken, of iets anders leuks te gaan doen in Amstelveen. Een heel groot voordeel is dat door Amstelveens Cadeau er heel veel geld binnen de lokale economie blijft.”

 

Stimuleringsfonds Lokale Economie

De introductie van het Amstelveens Cadeau is een initiatief van de Vereniging van Amstelveense Detaillisten (VAD) en is mede mogelijk dankzij een subsidie uit het Stimuleringsfonds Lokale Economie van de gemeente Amstelveen.

“Jaarlijks wordt er door de inwoners van Amstelveen heel veel besteed met cadeaukaarten. Het grootste deel van dit bedrag werd online besteed en bij ondernemers buiten Amstelveen. Met de introductie van het Amstelveens Cadeau bereiken we dat een belangrijk deel wordt besteed bij ondernemers in Amstelveen. Lokale ondernemers zijn namelijk een belangrijke schakel in de lokale economie. Zij zijn sociaal betrokken en zullen je met raad en daad helpen en adviseren. Zij zorgen voor de eerste baantjes en sponsoren de lokale (sport)verenigingen en evenementen. Je moet je eens voorstellen hoe het straatbeeld zou zijn zonder deze gepassioneerde ondernemers. Zij zijn immers de smaakmakers van Amstelveen.

 

Mensen zijn bewuster en meer verbonden met hun eigen omgeving en hierdoor krijgen we een meer sociale en loyale lokale samenleving. Zo creëren we een lokaal systeem waarin het leuker is om lokaal te winkelen en te consumeren. Hier helpt het Amstelveens Cadeau bij. Het geld blijft in de regio en gaat rond tussen inwoners, verenigingen en lokale ondernemers. Een systeem waar een ieder van profiteert”, geeft Elzakalai aan.

 

Amstelveens Cadeau

Direct bij de introductie is er al een groot aantal bedrijven in Amstelveen waar je kunt betalen met het Amstelveens Cadeau, van supermarkt tot visboer en horeca tot cultuur. Dagelijks sluiten zich meer bedrijven aan nu dus al meer dan 100. Wil je als bedrijf ook aansluiten bij Amstelveens Cadeau kijk dan op de site. Inwoners, organisaties kunnen,

naast het kopen in winkels, ook de Amstelveen Cadeau kaart aanschaffen via de website. Meer informatie op amstelveenscadeau.nl.

De VVD is voorstander van het stimuleren van de locale economie en daarom ook fan van dit mooie initiatief.

VVD feliciteert Aan de Poel met twee sterren

VVD VVD Amstelveen 16-05-2023 01:47

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52890/VVD feliciteert Aan de Poel met behoud twee Michelin Sterren

Bestuursvoorzitter André van der Sterre en fractievoorzitter Jet Smit gingen deze week langs bij toprestaurant Aan de Poel om ze te feliciteren met de toekenning van 2 Michelin sterren voor 2023.

 

Als sinds 2018 doen ze het geweldig bij Aan de Poel. Als snel na de oprichting ontvingen ze hun eerste ster van Michelin en sinds 2021 mogen ze er twee voeren. Een echte topprestatie.

 

Aan de Poel is het enige sterrenrestaurant dat Amstelveen rijk is, en we mogen als Amstelveen trost zijn op de enorm hoge kwaliteit die eigenaren chef kok Stefan van Sprang en sommelier Robbert Venger leveren.

 

Dat dat in en buiten Amstelveen zeer gewaardeerd wordt is zichtbaar aan het feit dat Aan de Poel bij zowel lunch als diner meestal helemaal vol zit.

 

We kijken uit naar de zomer, wanneer ook het terras aan de Poel weer open is.

In gesprek over het Amstelveense Stadshart

VVD VVD Amstelveen 10-05-2023 09:36

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52837/VVD Amstelveen Jet Smit in gesprek over het Stadshart

Dat er wat in het Amstelveense Stadshart moet gebeuren, dat weten we allemaal, en de VVD fractie dringt er dan ook al jaren bij het college op aan dat er actie ondernomen moet worden, en dat er een facelift moet komen en een kwaliteitsslag gemaakt moet worden in en om het Stadshart.

 

Terugloop in aantal bezoekers

De gemeente heeft recentelijk cijfers gepubliceerd over het aantal bezoeken aan het Stadshart, en daaruit blijkt dat er 40% minder mensen het Stadshart bezoeken dan een aantal jaren geleden. De gevolgen van die terugloop zijn op allerlei plaatsen in het Stadshart te merken. In het Stadshart valt niets te beleven, zo valt er te horen: het is er een dooie boel.

Volgens de VVD zou ons Stadshart een plek moeten zijn waar men elkaar ontmoet, winkelt en er ruimte is voor veel meer verschillende functies dan er nu worden aangeboden.

 

Leegstand Stadshart

Teruglopende bezoeken betekent teruglopende verkopen; er zijn veel zelfstandige detaillisten die gestopt zijn. Het Stadshart heeft daardoor, zeker na Covid erg veel last van leegstand. Naast teruglopende bezoekersaantallen zijn de prijzen van de huur nog verder omhooggegaan. Voor de gemiddelde zelfstandige ondernemer is dat niet meer op te brengen.Dit zijn juist diegenen die extra kleur aan het aanbod geven, maar ze verdwijnen een voor een. De VVD vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Juist een gevarieerd aanbod zorgt ervoor dat het winkelcentrum aantrekkelijk is en blijft voor een grote groep mensen.

 

Plannen

De grootste vastgoedeigenaar in het Stadshart is UnibailRodamco-Westfield, een speler van wereldformaat met Franse wortels. Zij hebben de laatste jaren erg veel geld gestopt in de bouw en ontwikkeling van The Mall of the Netherlands in Leidschendam. Een dergelijke investering zou ook in Amstelveen best op z’n plaats zijn, hoewel we het in Amstelveen eerder over verbouw dan nieuwbouw zullen hebben. In de afgelopen jaren zijn heel wat plannen de revue gepasseerd en de VVD vindt het nu tijd worden dat het concreter gaat worden en dat er tempo wordt gemaakt. Duidelijke plannen waarover de raad zich kan buigen.

 

Wethouder Herbert Raat (VVD) heeft in de vorige periode heel veel energie en tijd gestoken in de plannen voor het verbouwen van de cultuurstrip (P60, Schouwburg en Platform C), eigendom van de gemeente. Het bestemmingsplan is een paar maanden geleden aangepast en vastgesteld en er kan dus nu een begin gemaakt worden met de voorbereidingen. We zijn als VVD heel blij dat het harde werk van de wethouder eindelijk resultaat gaat opleveren.

 

De vrijdag markt

In het originele ontwerp van het Stadshart is nadrukkelijk ruimte gelaten voor een grote open gebied. De reden hiervoor is de aanwezigheid van de grote en populaire vrijdagmarkt. Door de markt nu op een andere manier op te stellen, en er dus op een andere manier gebruik wordt gemaakt van de ruimte door de markt, wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het vergroenen, herinrichten en aantrekkelijker te maken van de rest van het Stadsplein. Volgend de VVD een goede ontwikkeling.

 

Heetste plek van Amstelveen

Door het ontbreken van schaduw op het Stadsplein zoeken mensen op warmere dagen hun heil elders; het is simpelweg te warm voor een aangenaam verblijf op het plein. De Amstelveense VVD heeft dan ook begin juni 2021 een raad breed aangenomen motie ingediend met de vraag om te onderzoeken of er een groene pergola geplaatst kan worden op het stadsplein. Deze pergola geeft niet alleen visueel soelaas, maar kan ook enorm bijdragen aan het creëren van schaduw op het plein en daarmee bijdragen aan het verlagen van de temperatuur in de zomer.

 

Win-win-situatie

De ondernemers in het Stadshart moeten een fijn ondernemersklimaat hebben om hun bedrijven (weer) te laten groeien en opgebouwde tekorten weg te werken. Dat kan lukken door het winkelcentrum te moderniseren en de buitenruimte aangenamer en aantrekkelijker te maken zodat mensen weer meer komen en langer verblijven in het Stadshart. Voor het eerste deel zijn de vastgoed eigenaren verantwoordelijk, het andere deel neemt de gemeente voor haar rekening.

 

De Amstelveense VVD vindt dat er dus nu gezamenlijk en snel begonnen moet worden met de aanpak van het Stadshart. Alleen dan kunnen we over een tijdje weer een aantrekkelijk winkelcentrum hebben waar mensen uit Amstelveen en omstreken weer graag komen en verblijven. De winkeliers en de horecaondernemers maken dan weer winst, en dat is dan ook weer goed voor de eigenaren van het Stadshart. Win-win dus

Onze fractievoorzitter Jet Smit naam deel aan een gesprek bij 1Amstelveen over dit onderwerp.

U kunt het hele gesprek hier nog eens bekijken :  https://youtu.be/JJjD30IOL18

Geïnteresseerd in de laatste CBS cijfers over de retail in het algemeen? Lees dan HIER verder

De motie mbt de groene pergola van juni 2021 vindt u hieronder:

VVD vragen over autoluw beleid A'dam

VVD VVD Amstelveen 09-05-2023 02:22

VVD leden in de VRA: vlnr Menno van Leeuwen (Amstelveen) - Emilie Karregat (Edam-Volendam) - Fidel Lopes (Alkmaar) en Daan Wijnants (Amsterdam)

https://amstelveen.vvd.nl/nieuws/52827/VVD leden VRA stellen vragen over autoluw Amsterdam

Een aantal leden van de Vervoerregio Amsterdam hebben dinsdag 9 mei schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Melanie van der Horst die tevens wethouder Verkeer is van de gemeente Amsterdam. Aanleiding is het artikel in Het Parool van 14 maart j.l. waarin aangekondigd wordt dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wilt schrappen en de bewegingsvrijheid van de automobilist ingrijpend wilt beperken. De raadsleden maken zich zorgen over de nadelige effecten hiervan voor de omliggende gemeenten. Daarnaast vragen zij zich af welke belangen zwaarder wegen, die van Amsterdam of die van de regio?

 

Menno van Leeuwen (VVD raadslid in Amstelveen en namens Amstelveen in de VRA) zegt hierover: ” De gemeente Amstelveen heeft herhaaldelijk aangegeven, dat de auto voor ons een belangrijk vervoermiddel moet blijven in de toekomst. Als Amsterdam eenzijdig doorgangsroutes gaat blokkeren en parkeerplaatsen schrappen, dan heeft dit direct nadelige gevolgen voor Amstelveen. Eerder zagen we dat in Amstelveen-Noord waar veel Amsterdammers hun auto parkeren vanwege de autoluwe plannen van de Wethouder. Wij zouden liever zien, dat Amsterdam zich als een goede buur opstelt in plaats van een verre vriend.”

 

Ook het Zaanse VVD Raadslid Fidel Lopes herkent deze opstelling van Amsterdam jegens Zaanstad: "Wij als Zaanstad hebben veel te danken aan Amsterdam maar de ook in Zaanstad missen wij de juiste instelling bij onze buurgemeente. Amsterdam denkt alleen aan Amsterdam en nooit verder dan de gemeentegrenzen. Wij zien dit fenomeen gebeuren bij de nu spelende kwestie inzake de windmolens in de Noorder-IJplas maar ook bij deze plannen voor het autoverkeer."

 

VVD’er Emile Karregat uit Edam-Volendam maakt zich daarnaast ook zorgen voor de consequenties voor het bedrijfsleven: “Die moeten door de Zero-Emissie Zones  fors investeren in elektrische vrachtwagens en bedrijfsbussen, maar extra laadcapaciteit is niet voorhanden. Zo kun je niet ondernemen. Een ontheffing voor een aantal jaar voor deze doelgroep zou reëel zijn”.

 

De raadsleden zouden graag zien dat de gemeente Amsterdam eerst laat onderzoeken wat de nadelige effecten kunnen zijn voor andere gemeenten voordat men de autoluwe plannen gaat uitwerken. Menno van Leeuwen hierover: “Wat daarnaast heel zorgelijk is, is de verschraling die plaatsvindt in het Openbaar Vervoer. Als je mensen wilt verleiden om de auto te laten staan, dan moet je juist investeren in OV en er niet op bezuinigen. Anders pest je alleen mensen uit hun auto's.

De vragen die Menno van Leeuwen en zijn VRA college's hebben gesteld vind u hieronder :