Nieuws van politieke partijen in Asten inzichtelijk

975 documenten

Bezuinigingen Senzer: waken voor maatschappelijke gevolgen

CDA CDA Asten 08-10-2019 08:23

Als fractie zien we dat uitvoeringsorganisatie Senzer flink wordt gekort door het Rijk en dat vraagt veel van zowel de organisatie als van ons (de gemeente). In de commissievergadering Burgers van maandag 7 oktober jl. is daarom een zienswijze op deze bezuinigingen behandeld, en heeft ons commissielid Soekena Sabbar nog aantal punten meegegeven hierover aan het College. Allereerst vonden wij de zienswijze erg lang. Voor ons was nog erg vaak de vraag tijdens het lezen: waar stemmen wij nu mee in? Het zou prettig zijn als dit de volgende keer anders kan. Een beknopte en overzichtelijke zienswijze zouden wij erg op prijs stellen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om aan te geven dat we begrijpen dat het nu noodzakelijk is voor de organisatie om te bezuinigen. Wel moet er oog gehouden worden op de begeleiding van de cliënten van Senzer. Hiermee bedoelen we dat de medewerkers die de cliënten aan het werk helpen gekoesterd moeten worden. Het werk dat zij doen is van essentieel belang, deze mag zeker niet onderschat worden en niet ten koste gaan van de bezuinigingen. Tenslotte hebben we meegegeven om scherp te blijven op de maatschappelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van de keuzes die Senzer moet maken. Dat is dat het hier gaat om een kwetsbare groep inwoners. Maatregelen nemen om de kosten in te perken is nodig, maar we willen er juist voor waken, dat bezuinigingen ten koste gaan van de werknemers bij Senzer

Update scholenplan Asten: de eerste stap

CDA CDA Asten 08-10-2019 08:05

In de commissie Burgers van 7 oktober jl. hebben we als fractie stilgestaan bij de kredietaanvraag voor een nieuw schoolgebouw nabij het Varendonck-College. Vorig jaar werd met het vaststellen van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) een belangrijke stap gezet als het gaat om de huisvesting van het primair onderwijs. Na tientallen jaren lag er eindelijk een beleidsplan, waarmee de toekomst van het basisonderwijs in onze gemeente wordt vormgegeven. Nu staan we voor een nieuwe grote stap. Met dit voorstel vraagt het college de raad voor de eerste keer sinds het vaststellen van het SHP krediet beschikbaar te stellen voor een basisschool. Wij hebben bij dit voorstel de volgende opmerkingen geplaatst: In onze optiek heeft het college gehandeld in lijn met het vastgestelde beleidsplan en verordening als het gaat om de voorlopige beoordeling van de ingediende aanvragen.Het SHP biedt de gemeente en schoolorganisaties de mogelijkheid om op een toekomstgerichte manier te werken aan het primair onderwijs in de gemeente Asten. Scholen krijgen een reële omvang, liggen verspreid in de gemeente en qua onderwijstype valt er iets te kiezen voor onze inwoners. Het SHP geeft schoolorganisaties ook de kans om in nieuwe gebouwen met lage huisvestingslasten onderwijs te bieden (want de gemeente betaalt de investeringen in duurzaamheid en de gebruiker van het schoolgebouw profiteert daarvan door lage energielasten). Dat betekent automatisch lage(re) kosten in de stenen en meer budget voor kwalitatief goed onderwijs.In een eerdere fase zijn vanuit de raad vragen gesteld over het benodigde budget. Met name bij de lage inschatting werden vraagtekens geplaatst. In dit voorstel zien we een reëler beeld: met oog voor de toegenomen bouwkosten, op basis van de laatste leerlingenprognoses en met de verwerking van alle duurzaamheidseisen. De sterke kostenstijging is een zorgpunt, ook in relatie tot de realisatie van andere schoolgebouwen op een later moment. Wij kunnen desondanks instemmen met het voorstel om de benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Daarvoor hebben wij de volgende argumenten: De kostenstijgingen zijn het gevolg van ontwikkelingen, die niet in onze invloedssfeer liggen. Uitstel leidt mogelijk tot nog hogere bouwkosten in de huidige economie;In onze toekomstvisie hebben we vastgelegd, dat wij een aantrekkelijke gemeente willen blijven voor (jonge) gezinnen. De jeugd heeft de toekomst. Goed basisonderwijs is daarin van essentieel belang. Wij zien deze (noodzakelijke) investeringen daarmee niet alleen als een investering in het basisonderwijs, maar ook als investering in de toekomst van onze gemeente. Dat rechtvaardigt een substantiële investering;Prodas voegt drie scholen samen tot een school. Twee van de drie scholen zijn ruim boven de maximale levensduur van 40 jaar. Met name de Bonifatiusschool en de Lambertusschool vragen om vervanging om modern onderwijs te kunnen bieden. Op het moment dat een schoolbestuur spreekt van sluiting van een school, dan lopen leerlingenaantallen mogelijk terug. Goed partnerschap vanuit de gemeente betekent ook, dat de gemeente meewerkt aan de realisatie van een nieuwe school, als in dit geval Prodas haar nek uitsteekt. Dat Prodas constructief meewerkt aan de realisatie van het SHP lezen wij terug in de brief, die door het bestuur aan ons is verstrekt. Als CDA-fractie willen wij het schoolbestuur van Prodas, leerkrachten en ouders van betrokken scholen en die aan dit proces bijdragen complimenteren met het proces tot dusver. De gemeente investeert fors in de nieuwe Varendonckschool, ook als het gaat om duurzaamheid. Door de gemeente worden investeringen gedaan, die voor de schoolorganisatie renderen. Wij roepen Prodas dan ook op om op hun beurt maximaal te investeren in het nieuwe schoolgebouw, zodat een school ontstaat die symbool staat voor hoogwaardig en toekomstgericht basisonderwijs en als voorbeeld dient voor regiogemeenten. Daarnaast vernemen wij wisselende geluiden als het gaat om het betrekken en meenemen van ouders in de plannen voor de nieuwe school. Het creëren van draagvlak onder ouders en hen meenemen in de uitwerking van het SHP zijn oproepen vanuit de raad geweest bij het richting de schoolbesturen bij het vaststellen van dat SHP. Die oproep doen wij nu opnieuw richting Prodas. Neem vragen en zorgen van ouders serieus. Betrek hen oprecht bij te maken keuzes, zodat ook een school ontstaat die past bij de wensen van ouders. De gemeente Asten heeft eerder ingezet op brede scholen, zodat de kwaliteit van het onderwijs en een doorgaande leerlijn optimaal zijn. Wij houden daar als CDA aan vast en kunnen daarom ook instemmen met de investeringen die nodig zijn voor het IKC. Met betrekking tot de school nabij het Varendonck is vanaf het begin de verkeerssituatie als mogelijke zorg benoemd. De verkeersveiligheid moet in onze optiek zijn gewaarborgd. In het voorstel zien wij dat een bedrag is opgenomen van 700.000 Euro. Wij nemen aan dat voor dit bedrag de noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd kunnen worden. Bij de inrichting van de straat vragen wij het college om dit in nauw overleg te doen met het schoolbestuur, leerkrachten, ouders en buurtbewoners, zodat ook draagvlak ontstaat voor de nieuwe situatie. Een goede basisschool is gebaat bij een veilige omgeving. Aan de raad wordt op dit moment gevraagd om met een aantal beslispunten in te stemmen, die direct te maken hebben met het beschikbaar stellen van krediet voor de bouw van de school bij het Varendonck. Op basis van onze inbreng concluderen we dat wij van harte instemmen met dit voorstel. Wij hopen als CDA-fractie dat wij in de nabije toekomst meer grote stappen kunnen zetten in het SHP

CDA dient mee motie in over herziening trap-op trap af systeem

CDA CDA VVD Asten 18-09-2019 11:01

In de raadsvergadering van 17 september jl. heeft een unanieme meerderheid in de gemeenteraad ingestemd met een motie over het zogeheten ‘trap-op, trap-af’ systeem. Dat is het welbekende systeem voor de overheidsfinanciën. Als het Rijk minder geld besteedt, heeft dat ook gevolgen voor gemeenten. Dit heeft, vooral de laatste jaren, veelal nadelige effecten gehad voor gemeenten zoals Asten. De motie roept op om deze systematiek te herzien, op Rijksniveau. De motie werd door alle fracties samen ingediend, op verzoek van de VVD-fractie. De gemeente is de voortdurende verlaging van het Gemeentefonds meer dan beu en stuurt nu, dankzij de motie, een brief aan minister Kajsa Ollongren. "De minister heeft miljarden over en gemeenten komen te kort. De schoen wringt ergens", aldus onze fractievoorzitter John Bankers. Hij vindt het ‘broodnodig’ dat er een duidelijk signaal gegeven wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bankers vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente miljoenen moet bezuinigen terwijl er in Den Haag voldoende geld lijkt te zijn. ,,Er is landelijk geld over en lokaal gaan alle voorzieningen kapot, dat kan niet!”, was zijn heldere boodschap. De motie is hieronder te lezen

Opinie: alleen maar verliezers bij nieuwe stal dicht bij kern Heusden

CDA CDA Asten 05-09-2019 16:31

In het Peelbelang van afgelopen week stond een artikel met als kop: “Heusdenaar mag aantal koeien fors uitbreiden”. Na bijna tien jaar zijn al benodigde vergunningen verleend voor een melkveebedrijf met 1.344 koeien. Zowel de gemeente als de provincie zien een dergelijke stal op die locatie niet zitten, maar volgens de geldende regels voldoet het bedrijf nu aan alle voorwaarden. Sterker nog, het bedrijf kan voor miljoenen aan rijkssubsidies tegemoet zien, omdat er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken, die het milieu minder moeten belasten. De ene overheid maakt iets mogelijk, wat de andere overheid niet wil. Een ironische constatering en funest voor het vertrouwen van mensen in de politiek. Schaalvergroting is niet nieuw, ook niet binnen de agrarische sector. In een land waar de regeldruk groot is en de consument liever niet teveel betaalt, daar biedt schaalvergroting een oplossing. Wie niet mee kan, is gezien. Steeds meer boeren op leeftijd sluiten hun bedrijf. Voor jonge boeren is het financieel (haast) onmogelijk om in te stappen. De Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) verwacht inmiddels dat binnen tien jaar meer dan een derde van de agrarische bedrijven is verdwenen. In dat licht is het niet vreemd, dat een ondernemer kijkt naar mogelijkheden voor een grotere, moderne en duurzame melkveehouderij. Maar een stal van deze omvang dichtbij de dorpskern roept per definitie vragen op en ondermijnt ook de positieve aspecten van schaalvergroting. Intussen ziet een deel van de agrarische achterban de ontwikkeling vast met lede ogen aan. Met man en macht werken aan een beter imago voor de agrarische sector en dan geconfronteerd worden met dit soort discussies. Stallen van deze omvang zijn er in Nederland nauwelijks. Aan het project werken gerenommeerde partijen als de Universiteit van Wageningen en de Hogere Agrarische School (HAS) mee, maar je kunt het inwoners niet kwalijk nemen ongerust te zijn. De stal heeft de status van proefstal. Wat de exacte gevolgen voor mens en natuur zijn, dat is niet bekend. Logischerwijs zijn er zorgen, als zo’n bedrijf bij jou in de achtertuin komt te staan. En de ondernemer zelf? Jarenlang getouwtrek, hoge juridische kosten, een mogelijk faillissement van het bedrijf (?) en een gebrek aan draagvlak bij zijn eigen dorpsgenoten. Ook dat lijkt mij geen benijdenswaardige positie. In Nederland wordt al geruime tijd discussie gevoerd over de voor- en nadelen van grote agrarische bedrijven. Feit is dat de Nederlandse veehouderij tot de beste van de wereld behoort met oog voor mens, dier en milieu. Experimenteren met grotere stallen is niet het probleem, onvoldoende oog hebben voor de omgeving wel. Maatschappelijk draagvlak is essentieel voor iedere grote ontwikkeling. Persoonlijk hoop ik dat de ondernemer, mogelijke investeerders, de lokale en provinciale overheid en andere betrokkenen met elkaar om tafel gaan en bereid zijn te kijken naar een oplossing voor dit vraagstuk. De situatie is veel te belangrijk om over een spel te spreken, maar als het een spel was, dan zijn er voorlopig alleen verliezers. John BankersFractievoorzitter CDA Asten-Heusden-Ommel Reageren? klik hier

Asten & alcohol: nieuwe stappen nodig

CDA CDA Asten 04-09-2019 13:21

Asten staat landelijk en in de regio bekend om veel dingen. Gezelligheid, ruimte, rust, natuur. Helaas staan we ook bekend om fors alcoholgebruik. Al jaren prijkt onze gemeente bovenaan de lijstjes van overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Hoewel dat beeld zo nu en dan wisselt, dan weer Someren dan wij weer, valt het niet te ontkennen dat we met een probleem zitten. De alcoholproblematiek stond daarom op de agenda van de commissie Burgers van maandag 2 september jl. Dat we me een probleem zitten was de aanleiding om vorig jaar hier aandacht voor te vragen, middels de motie die we met andere partijen samen hebben ingediend. Het doel van deze motie was om enerzijds stil te staan bij dit probleem, maar anderzijds ook omdat nu eens met elkaar te bepalen hoe we dit beeld willen veranderen. En ja, dat is een forse opgave. Een opgave waarin we niet zonder ouders kunnen. We zijn het eens met het feit dat het primair bij het gezin moet beginnen. Daar moet het over alcoholgebruik gaan. Uit de verzamelde informatie (vanuit de enquête, themabijeenkomst) blijkt dat ouders echter het ook niet altijd weten, en het lastig vinden om hier het gesprek over aan te gaan met hun kinderen. Daar kunnen wij als gemeente in ondersteunen, samen met andere maatschappelijke organisaties zoals scholen en instellingen. Daar word ook nadrukkelijk om gevraagd. Wat verder goed naar voren kwam vanuit de enquête en themabijeenkomst was dat er een wil was om met elkaar de schouders eronder te zetten. Veel partijen erkennen de problematiek en vinden dat er iets aan gedaan moet worden. Dat maakt ook dat we nu het gevoel hebben dat een cultuurverandering mogelijk is. In dit visievormende stuk zien we die lijnen terug. Het voorstel zelf is ambitieus te noemen. Hoewel we daar ook zeker aanleiding voor zien, zijn de ambities wat ons betreft nog wel aan wat meer lokale invulling toe. Aansluiten bij een landelijke ambitie (nix = 18) is overigens logisch en zeer strevenswaardig, maar hoe zit het met lokale doelstellingen? Hoe willen we in Asten nieuwe initiatieven ontplooien? Hoe willen we samenwerking met de genoemde partijen in het stuk (horeca, scholen e.d.) vormgeven, verder dan alleen de zin dat we afspraken met ze kunnen maken? We begrijpen dat er nog een uitwerking volgt in een preventie- en handhavingsplan, maar in dit stuk hadden wel al concretere doelstellingen kunnen worden opgenomen. Als we op 11% alcoholmisbruik zitten dan is het misschien logischer om met tussenstappen naar 0% te werken. Zeker als het gaat om een problematiek waar een complete cultuurverandering dan wel omslag in denken voor nodig is. Kortom, in het preventie- en handhavingsplan hopen we wat meer van die lokale Astense invulling en geformuleerde doelstellingen te zien die het ook voor ons gemakkelijker zullen maken om de voortgang te blijven volgen. Want bij dat laatste punt, willen we nog een extra streep zetten. Dat we stil staan bij voortgang is in dit verhaal natuurlijk uitermate belangrijk. In het voorstel lezen we dat de GGD Gezondheidsmonitor een belangrijke, zo niet de belangrijkste, evaluatietool is, om die voortgang van het beleid te monitoren. Maar dat mag wat ons betreft niet de enige evaluatietool zijn. Als we straks een samenwerking opzetten met externe partijen is het belangrijk om ook te weten hoe zij aankijken tegen de voortgang. Heeft het beleid succes is ook afhankelijk van deze partijen, en het is belangrijk dat ook hun mening daarin meegenomen wordt. We wilden dit nu alvast aangeven, zodat dit meegenomen kan worden in de uitwerking van het preventieplan. Kortom, de eerste stappen zijn gezet. De wil bij partijen is er en de roep van ouders is sterk. Als gemeente hebben we een rol in dit maatschappelijk en gezondheidsvraagstuk. De wethouder heeft dit ook goed aangeslingerd, en hoewel dit voorstel een eerste aanzet is en we nog vragen hebben bij de uitwerking is het ook goed om te zien dat we nu eindelijk gaan zeggen alcoholmisbruik is niet wat we bij Asten vinden passen. Samen gaan we de schouders eronder zetten. Daniël van SchijndelGemeenteraadslidVragen? Neem gerust contact met ons op, klik hier!

Schuldhulpverlening in Asten: meer focus op nazorg

CDA CDA Asten 04-09-2019 13:11

Hebben we wel een goed beeld van wat de schuldenproblematiek in de praktijk betekent? Dat was onze eerste vraag toen we het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid van Asten wilde gaan lezen. Dit stuk is behandeld in de commissie Burgers van maandag 2 september jl. Na veel lezen kwamen we al vlug tot de ontdekking dat dit maatschappelijke probleem vele malen groter is dan we misschien wel beseffen. Volgens cijfers van het CBS zijn er 1,5 miljoen Nederlanders die te maken hebben met, langdurige, schulden. Lang niet al deze mensen doen een beroep op gemeentelijke schuldhulpverlening. De problematiek rondom schulden gaat echter vaak verder dan alleen een financieel vraagstuk. Het zorgt voor stress binnen gezinnen, en ook voor verdriet en angst. Dat we dit beleid nu willen vaststellen is daarom alleen maar goed, maar het vraagt meer dan alleen om beleid. Het is een communicatief vraagstuk, want de schuldenproblematiek zit ook in de taboe/schaamtesfeer, en het is lastig om daar als gemeente een verschuiving in te laten doen plaatsvinden. Maar dat het lastige problematiek is, vrijwaart ons niet om niets te doen en dat doen we dan ook beslist niet. Het is goed dat dit beleid nu voor ons ligt, en dat we als Asten, en als regio, ambities hebben om de schuldhulpverlening goed neer te zetten. De nationale ombudsman sprak eerder dit jaar ook over de schuldhulpverlening. Vaak is deze bij gemeenten ingewikkeld, en zijn er veel drempels om voor burgers aan te kloppen bij de schuldhulpverlening. Dit beleid zet stappen om die drempels weg te nemen, en dat is nodig. Als we het stuk lezen hebben we echter wel nog een paar bedenkpunten die we als fractie de wethouder hebben meegegeven. Financiele dekkingIn de beleidsnota (p13-14) staat aangegeven dat het hier gaat om een uitbreiding van de dienstverlening. Als de werkwijze aanslaat, dan kan dit volgens het plan ook leiden tot langdurige trajecten met bijbehorende kosten. Dit wordt gerechtvaardigd door te stellen dat een Euro aan schuldhulpverlening een besparing van 2,20 Euro oplevert aan maatschappelijke kosten. Om welke maatschappelijke kosten gaat het hier? In hoeverre zijn dit kosten die anders voor rekening voor de gemeente zijn of komt dit ook ten goede aan anderen? En aansluitend: als gemeente werden we voor de zomervakantie geconfronteerd met een flinke bezuinigingsronde die zal worden uitgewerkt bij de begrotingsbehandeling in november. Uit welk budget worden de mogelijk hogere (uitvoerings)kosten betaald? Wij begrijpen het openeinde karakter van een dergelijke beleidsnota en zijn voorstander van preventief beleid als het gaat om schuldhulpverlening, maar voor ons telt ook financiële dekking. NazorgUit onderzoek is gebleken dat nazorg de sleutel is als het gaat om een duurzame manier om met deze problematiek om te gaan. Personen die in een traject van schuldhulpverlening gaan en daar succesvol uitkomen hebben een verhoogd risico om na afloop toch weer schulden op te bouwen. Nazorg is daarom belangrijk. In dit beleid vond ik nazorg slechts beperkt omschreven, daar moet echt nog een verbeterslag in komen. Nu staat slechts bij de doelen omschreven dat nazorg een nadrukkelijke plaats krijgt. Hoe gaat deze nazorg er uit zien? Is het slechts een telefoongesprek of wordt deze persoon echt actief benaderd na afloop van het traject? In welke tijdsperiode?AdempauzeMensen met schulden zouden een adempauze moeten kunnen krijgen om te voorkomen dat ze steeds verder in het rood komen te staan. De overheid, ook wij als gemeente, stapelen nu nog boete op boete als de rekeningen niet op tijd worden betaald. Met een pauze wordt voorkomen dat mensen die al te maken hebben met schuldenproblematiek nog dieper in de problemen raken. Bij veel overtredingen kan de boete van het op niet op tijd betalen oplopen tot wel drie keer het oorspronkelijke bedrag. De Nationale Ombudsman concludeerde eerder al dat stapeling van boetes mensen met schulden niet aanzet tot sneller betalen. Integendeel. (quote) ,,We zien bijvoorbeeld bij verkeersboetes dat mensen met financiële problemen nog veel grotere schulden opbouwen. Ze willen wel betalen, maar kunnen het niet, en krijgen tot overmaat van ramp dan ook nog eens boete op boete’’. Boetes werken alleen voor mensen die niet willen betalen. Voor mensen die ze niet kúnnen betalen brengen ze slechts ‘ellende’. Het zou goed zijn als wij als gemeente verhogingen tijdelijk kunnen stoppen. Zodat problemen echt bij de kern kunnen worden aangepakt. Het tijdelijk stoppen van verhogingen, denk aan ons lokale incassobeleid, is een mogelijkheid voor gemeenten. Deze mogelijkheid zou wat ons betreft in het beleid mogen worden opgenomen. Voor een noodstopprocedure, waarbij boetes tijdelijk worden bevroren en niet verder oplopen, bestaat een wettelijke regeling, het zogeheten breed moratorium, maar daar wordt tot nu toe door gemeenten bijna geen gebruik van gemaakt. Uiteraard zou dat stoppen van die boeteopstapeling alleen mogelijk moeten zijn als de betreffende persoon ook een schuldhulptraject ingaat met de gemeente. SamengevatWe zijn erg content dat dit beleid voor ons ligt, want de schuldhulpproblematiek is hevig en complex. Ook in onze gemeente verdient dit daarom onze aandacht. We hebben wel onze kanttekeningen bij de hogere uitvoeringskosten en de invulling van nazorg gegeven, en we willen dat onderzocht wordt of wij als gemeente een adempauze kunnen invoeren voor mensen met schulden wanneer het gaat om (gemeentelijke) boetes. Wij hebben de wethouder en de ambtenaren veel succes gewenst met de uitvoering, maar vooral hopen we dat we veel mensen kunnen bereiken die in een situatie met schulden zitten. Voor hen, doen we dit. Daniël van SchijndelgemeenteraadslidVragen? neem contact met ons op, klik hier

Death Valley De PeelBijzondere ...

D66-Hart voor Asten D66-Hart voor Asten Asten 03-09-2019 07:02

Informatieavond nieuwbouw ...

D66 D66 Asten 27-08-2019 13:53

Informatieavond nieuwbouw ...

D66-Hart voor Asten D66-Hart voor Asten Asten 27-08-2019 13:53