Nieuws van politieke partijen in Bergen op Zoom inzichtelijk

1017 documenten

De Bi-zone is van de ondernemers, de raad is voor het proces

D66 D66 Bergen op Zoom 14-04-2021 18:40

Het raadsdebat over de bi-zone was op zijn zachtst gezegd een rommeltje. Dat vond de hele raad achteraf wel. De gang van zaken had meerdere oorzaken: onenigheid onder ondernemers over het tarief van de Bi-zone en over het beleid en een raadsvoorstel dat uiteindelijk onvoldragen bleek. Maar ook een raad die uit liefde voor de binnenstad graag iets wil doen. Dit, terwijl de raad bij dit Bi-zone-voorstel in feite alleen maar een formele rol van besluitvormer vervult. Een motie tot opschorting van besluitvorming van D66 haalde het niet. Dat was, bleek achteraf, emotioneel wel begrijpelijk, maar rationeel gezien onterecht. Het genomen besluit is misschien zelfs juridisch onjuist.

 

Bij de Bi-zone binnenstad was een aantal ondernemers het niet eens met het besluit tot contributieverhoging. Ze klopten aan bij de raad. Begrijpelijk, maar formeel kan de raad niet zoveel meer doen dan terugverwijzen naar de ondernemersorganisatie en de wethouder oproepen om te trachten te bemiddelen. De Bi-zone is van de ondernemers, de gemeente fungeert als ‘heffingsmachine’ voor de belasting waarin de ondernemersbijdrage voor de Bi-zone is gegoten. Die constructie is door de overheid bedacht om te voorkomen dat er ondernemers wel genieten van voorzieningen (als de kerstversiering of van promotie), maar er niet voor betalen (de zogenaamde ‘free riders’). De raad moet hier op afstand de kwaliteit van het proces bewaken: is het voorstel procedureel wel  in orde? D66 wilde het voorstel van de raadsagenda afhalen, maar dit ordevoorstel haalde het niet. Op het moment dat de wethouder meldt dat het voorstel niet in orde was, had de raad alsnog besluitvorming erover moeten opschorten. Een beetje meer ratio was hier gewenst geweest!

 

Link naar het besluit: iBabs Online

https://bergenopzoom.d66.nl/2021/04/14/de-bi-zone-is-van-de-ondernemers-de-raad-is-voor-het-proces/

Een verdeelstation in de Auvergnepolder?

D66 D66 Bergen op Zoom 14-04-2021 18:27

Wij hebben de afgelopen tijd een aantal vragen en berichten gekregen omtrent de mogelijke plaatsing van een verdeelstation in de Auvergnepolder. Zo hoorden wij onder andere dat de Auvergnepolder niet de juiste plek is, dit vooral vanuit ruimtelijke argumenten. Als D66 begrijpen we de zorgen en vinden we dat er een goed inspraaktraject moet komen.

 

Verder heeft onze fractie de volgende reactie:

Op verzoek van verschillende raadsfracties komt er een informatieavond (dialoogavond) waar de verschillende opties op tafel zullen komen wat betreft een mogelijke locatie van een TenneT verdeelstation in de Auvergnepolder. Als D66 kunnen we ons veel voorstellen bij vanuit Halsteren en inwoners van de gemeente Bergen op Zoom geopperde gezichtspunten. De raad toont zich met de organisatie van de avond gevoelig voor de vele gezichtspunten die nu naar voren worden gebracht. We zullen ervoor pleiten dat er een goed participatie/inspreektraject komt. Onder respectering van Halsters uitzicht en woongenot is het van belang om de Auvergnepolder een nuttige invulling te geven die kwalitatief hoge werkgelegenheid ten goede komt. Een totaaloverzicht van alle afwegingsfactoren bij plaatsing van een verdeelstation van Tennet hebben we op dit moment echter nog niet.

 

Via onze Facebookpagina en de website zullen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de informatieavond.

 

CDA roept op tot dialoogavond toekomst Auvergnepolder

CDA CDA Bergen op Zoom 14-04-2021 18:08

Het CDA heeft een oproep gedaan aanalle partijen van de gemeenteraad van Bergen op Zoom om te komen tot een dialoogavond over de toekomstvisie rondom de auvergnepolder. Dit naar aanleiding van het plan van de Dorpsraad en de brief die de bewoners van Halsteren en Lepelstraat hebben ontvangen van Tennet. Het is ons inziens nu het juiste moment om een tot een raad breed plan te komen omdat er zich nu kansen/ontwikkelingen voordoen waarvoor een goed plan moet komen om de toekomst van Bergen op Zoom en de Auvergnepolder tot een succes te maken. Lees via onderstaande link onze brief met deze oproep aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad Bergen op Zoom.

Raadslid worden iets voor jou? Het CDA organiseert 21 april een oriëntatiesessie

CDA CDA Bergen op Zoom 10-04-2021 17:11

Invloed uitoefenen op het gemeentebeleid inBergen op Zoom.Meebeslissen over hoe het gemeentelijke budget wordt besteed?Zorgen voor meer aandacht voor wat jij belangrijk vindt in onze stad? Kijk dan of raadslid zijn iets voor jou is! Het CDAorganiseert onelineoriëntatie-avonden om voor jou te verhelderen wat het inhoudt om raadslid te zijn.Naast veel informatie krijg je ook ervaringen uit de eerste hand door zittende raadsleden uit jouw provincie, stad of dorp.In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen dus dit is hét moment om je te oriënteren. Geïnteresseerde uit Bergen op Zoom kunnen deelnemen aan de online oriëntatiebijeenkomst op 21 april 2021 van 19:30 tot 22:00 uur. Aanmelden kan via het formulier op de CDA website.

SP afdeling BoZ - Brabantse Wal start petitie tegen de sluiting van HAP Bergen op Zoom

SP SP Bergen op Zoom 06-04-2021 12:20

SP Bergen op Zoom start een actie om de Huisartsenpost (HAP) open te houden. U als inwoner van deze regio staat in deze beslissing schijnbaar buiten spel. Dit is onacceptabel. Daarom is er een petitie gestart en onze oproep is om deze te ondertekenen. 

De SP afdeling Bergen op Zoom / Brabantse Wal is het hiermee niet eens. Hoe is het mogelijk dat een gemeente met ruim 67.000 inwoners, en met een zorggebied van meer dan 104.000 inwoners, straks geen huisartsenpost meer heeft. Dat is het voorgenomen besluit van de Stichting HAP West Brabant.(HAPWB).

De colleges van Bergen op Zoom en de omliggende gemeenten hebben samen met HAPWB dit nieuws in 2020 bewust niet gedeeld vanwege de Corona-crisis. Zij schuiven die verantwoordelijkhheid nu dus door naar de stichting HAPWB. Of er nog draagvlak-gesprekken onder de bevolking gaan plaatsvinden is dus nog maar de vraag?

Daarom via dit bericht een oproep aan u...!

Teken de petitie hieronder om de HAP in Bergen op Zoom open te houden:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/stichting_huisartsenpraktijk_west_brabant_behoudt_huisartsenpraktijk_hap_bergen_op_zoom/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1200048-behoudt_huisartsenpraktijk_hap_bergen_op_zoom&utm_term=kAudsb%2Bnl&fbclid=IwAR2_Bv0XlXEcE6ldEL7DYbnaIfGSrYjmr-pKsOFQE4oIAeACQm1C8Mco1Oc 

Bekijk en lees het laatste nieuws hierover:

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/sp-start-petitie-voor-behoud-bergse-huisartsenpost-inwoners-buitenspel-gezet/

Lees hieronder de antwoorden op de vragen van Theo de Jong:

Eindelijk! De rubberkorrels worden vervangen

D66 D66 Bergen op Zoom 31-03-2021 18:28

Afgelopen week werd bekend dat alle kunstgrasvelden in de gemeente Bergen op Zoom worden aangepast. De omstreden rubberkorrels worden vervangen door kurk. Dit is milieuvriendelijker en beter voor de gezondheid!

 

Dit is dan ook een mooie ontwikkeling en wij zijn blij om te zien dat deze stap wordt gezet. In oktober 2018 heeft onze fractie via een brief al de problematiek omtrent rubberkorrels onder de aandacht gebracht. Dit vanuit milieuoverwegingen en gezondheidsredenen. In december 2019 is dit door de fractie nogmaals aangekaart bij het college. Het is dan ook een mooi voorbeeld hoe onze fractie thema’s aankaart en het college aanzet tot actie!

 

De link naar het artikel.

 

https://bergenopzoom.d66.nl/2021/03/31/eindelijk-de-rubberkorrels-worden-vervangen/

 

Motie voor Vrijstellingsbedrag van minstens 1200 euro aangenomen in gemeente Bergen op Zoom

SP SP Bergen op Zoom 27-03-2021 07:40

Eind vorig jaar heeft Theo de Jong al vragen gesteld tijdens een raadsvergadering over de "menselijke maat" binnen de bijstand in onze gemeente. Dit naar aanleiding van nieuwsberichten over beschuldigingen van fraude en sancties als gevolg van het ontvangen van financiële hulp of een gift door een uitkeringsgerechtigde. Dit heeft in onze stad geleid tot een motie waarbij meerdere partijen hun krachten hebben gebundeld en deze motie hebben ingediend. Deze motie is afgelopen donderdag aangenomen.

Theo de Jong, Raadslid van de SP Bergen op Zoom, heeft het initiatief genomen om deze motie te schrijven in samenwerking met de andere linkse partijen PvdA, GL en de BSD. Ook het CDA heeft bijgedragen en de meeste partijen dienden de motie mee in. (50+, Samen 0164, Lokaal Realisme, VVD en gesteund door Punt.) GBWP, LL en D66 stemden tegen.

De Motie heeft tot doel te voorkomen dat mensen, die een sociale uitkering ontvangen, gekort kunnen worden omdat ze een gift, zoals een tas met boodschappen, krijgen van familie of vrienden.

De Wethouder ontraadde de motie, want hij had onderzocht dat de ISD dit niet deed. Sterker nog, zo werd gesteld, we geven altijd al extra ruimte.Verschillende fracties weten dat dit niet zo is, want ook in Bergen op Zoom werden mensen gekort, omdat ze iets aannamen, zo kreeg de wethouder te horen tijdens de vergadering.

Deze motie is een signaal naar de mensen in Bergen op Zoom dat we uit willen gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Op 18 maart heeft Theo het volgende betoog gehouden tijdens de Algemene Commissievergadering:

https://bergenopzoom.sp.nl/nieuws/2021/03/motie-voor-vrijstellingsbedrag-van-1200-euro-aangenomen-in-bergen-op-zoomBeste collega’s,

De fracties van GL, PvdA, BSD en de SP hebben de handen ineengeslagen en deze motie uitgewerkt. Het doel van deze motie is om te komen tot een meer menswaardige houding richting uitkeringsgerechtigden.De Participatiewet vraagt gemeenten een repressieve houding aan te nemen ten opzichte van deze mensen. Daarnaast hebben de gemeenten ook de beleidsvrijheid om zelf maatregelen te nemen om dergelijke maatregelen te verzachten.

Deze motie heeft tot doel om mensen in een uitkeringssituatie meer rust te bieden en de controlemaatregelen op hun situatie te verminderen.  Terugvordering en beboeting leiden tot onnodige schulden die niet wenselijk zijn. Laten we uitgaan van Vertrouwen in plaats van Wantrouwen. Menswaardigheid dus. Het levert minder stress op voor de mensen en dat heeft ook een positief effect op kinderen. De Kinderombudsman geeft aan dat 1 op de 9 kinderen leven in armoede. Dit willen we toch niet?

Minder stress geeft ouders meer kansen om hun situatie te ontgroeien. Dit geldt natuurlijk ook voor hen die geen kinderen hebben. Ook hun gezondheid zal er baat bij hebben. Laten we hun met deze motie dit perspectief bieden.

Zoals bekend heeft Amsterdam al sinds 2019 besloten om uitkeringsgerechtigden een bedrag vrij te laten van €1200. Steeds meer  gemeenten volgen dit voorbeeld. Uitkeringsgerechtigden mogen dus dit bedrag per jaar ontvangen aan giften, zoals een tas met boodschappen of, omdat een kind een 2e hands fiets nodig heeft. Een familielid of goede vriend je helpt met iets wat aan vervanging toe is. Kortom, zaken waarop geen controle hoeft te worden uitgevoerd. We kunnen met elkaar genoeg voorbeelden aandragen. Gewoon leven net als mensen zonder uitkering, die niet gecontroleerd worden door een overheidsinstantie op dit soort zaken.

Ook in de 2e Kamer zingt bij steeds meer fracties dit bedrag rond om het te regelen en zij zien de noodzaak om de Participatiewet te veranderen. Een motie is reeds aangenomen. Dat wil niet zeggen dat we daarop hoeven te wachten want vaak gaat er in Den Haag geruime tijd overeen voordat het geregeld is.

We vragen het College samen met de gemeenten in Nederland en de VNG een te lobby starten om te komen tot een eenduidig beleid op vrijlating van giften te regelen.

Op verzoek van de Griffie is deze motie inhoudelijk getoetst door de juridische dienst en die zien geen belemmeringen.

Meer lezen hierover bij ZuidWest-Update?

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/bergse-raad-wil-jaarlijkse-vrijstelling-van-1200-euro-voor-bijstandsgerechtigden/ 

 

Lees de ingediende motie hieronder:

CDA BoZ vraagt meer aandacht voor jongeren bij coronamaatregelen

CDA CDA Bergen op Zoom 22-03-2021 08:53

Het CDA Bergen op Zoom wil meer aandacht voor jongeren als het gaat om decoronamaatregelen. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de maatregelen en de impact op jongeren. Het CDA roept het college op zich uit te spreken voor meer maatwerk in de versoepelingen voor jongeren bij het Rijk en de Veiligheidsregio. De partij wil weten hoe het staat met de eenzaamheid en leerachterstanden van jongeren inonze gemeente. Hans Peter Verroen, fractievoorzitter: “Ik vraag vooral aandacht voor het verruimen van de maatregelen rondom sporten. Volgens het CDA is het noodzakelijk dat jongeren ook samen kunnen sporten en bewegen.” Gemixte teams van jongeren met mensen boven de 27 jaar kunnen alsnog niet spelen, omdat 27-plussers niet met meer dan vier mensen bijeen mogen komen. Het CDA vindt onwenselijk omdat sport juist een belangrijke rol kan spelen in het tegengaan van eenzaamheid, wat een groot probleem is onder jongeren in deze tijd. ‘Jongeren zien hun hele sociale netwerk langzaam uiteenvallen’, zegt Stefaan Verheugt, Sociaal Domein & Jongerenbeleid,.”Door de lockdown en de avondklok kunnen jongeren elkaar niet zien, gaan ze niet meer naar school of naar werk en missen ze essentiële sociale contacten. Daar komt bij dat jongeren vaak de schuld krijgen van overlast, terwijl een heel groot deel van hen zich wel aan de maatregelen houdt.” De VNG-werkgroep ‘Sociale impact van de coronacrisis’ komt met soortgelijke bevindingen. De werkgroep constateert dat de maatregelen jongeren midden in het proces van zelfontwikkeling afremmen. Problemen als eenzaamheid, verveling, leerachterstanden en financiële problemen liggen dan snel op de loer. ‘Jongeren beseffen dat ze een belangrijke spil zijn in de maatregelen, maar als jongeren ziek worden hebben ze er vaak weinig last van’, stelt Hans Peter Verroen, ‘Na bijna een jaar vol beperkingen, is nu de tijd gekomen om jongeren iets meer vrijheid te geven. Door ze samen te laten sporten gaan we de eenzaamheid tegen en komen jongeren achter hun beeldschermen vandaan na uren online les.’ Het CDA wacht de antwoorden af en hoopt dat het college het lef heeft om dit standpunt naar het Rijk en de Veiligheidsregio uit te spreken.

RES (Regionale energie strategie)

D66 D66 Bergen op Zoom 21-03-2021 19:20

Nederland en daarmee Bergen op Zoom moeten de komende jaren de volle 110% geven om de klimaatdoelen te behalen! Een groot vraagstuk is daarbij hoe we in de toekomst energie gaan opwekken, we moeten af van de fossiele brandstoffen. Bergen op Zoom kan dit natuurlijk niet alleen, we moeten binnen de regio samenwerken met andere gemeenten. Als uitwerking van het klimaatakkoord is daarom een Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld voor West-Brabant. Binnen de RES wordt gepleit voor een combinatie van zonne-energie en windenergie, door deze combinatie zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening.

D66 steunt deze RES en wilt werken aan de energietransitie, voor een betere wereld nu en later. Als gemeente moeten we dan ook de regie nemen, zo zijn er nog veel daken zonder zonnepanelen. Dit omdat zowel inwoners als bedrijven gewoon niet weten waar ze moeten beginnen, de gemeente moet de transitie faciliteren en kennis ter beschikking stellen.  Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de ambitieuze doelen halen.

Wie meer wilt weten over de RES en de doelen, kan kijken op: Veelgestelde vragen | RES West-Brabant (energieregiowb.nl)

RES (Regionale energie strategie)

D66 D66 Bergen op Zoom 21-03-2021 19:20

Nederland en daarmee Bergen op Zoom moeten de komende jaren de volle 110% geven om de klimaatdoelen te behalen! Een groot vraagstuk is daarbij hoe we in de toekomst energie gaan opwekken, we moeten af van de fossiele brandstoffen. Bergen op Zoom kan dit natuurlijk niet alleen, we moeten binnen de regio samenwerken met andere gemeenten. Als uitwerking van het klimaatakkoord is daarom een Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld voor West-Brabant. Binnen de RES wordt gepleit voor een combinatie van zonne-energie en windenergie, door deze combinatie zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening.

D66 steunt deze RES en wilt werken aan de energietransitie, voor een betere wereld nu en later. Als gemeente moeten we dan ook de regie nemen, zo zijn er nog veel daken zonder zonnepanelen. Dit omdat zowel inwoners als bedrijven gewoon niet weten waar ze moeten beginnen, de gemeente moet de transitie faciliteren en kennis ter beschikking stellen.  Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de ambitieuze doelen halen.

Wie meer wilt weten over de RES en de doelen, kan kijken op: Veelgestelde vragen | RES West-Brabant (energieregiowb.nl)