Nieuws van politieke partijen in Binnenmaas over SGP inzichtelijk

25 documenten

Volgende stap in de richting van een gemeentelijke Herindeling

SGP SGP Binnenmaas 17-10-2017 00:00

Voor het zomerreces heeft de ministerraad een wetsontwerp voor de herindeling van de Hoeksche Waard naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft hierop positief geadviseerd.

Inmiddels bereidt de ministerraad een wetsvoorstel voor dat ingediend gaat worden bij de Tweede Kamer. Zodra het wetsvoorstel na 1 oktober wordt ingediend, verschuiven de gemeenteraadsverkiezingen hoe dan ook naar D.V. november 2018. Ook in het geval dat de gemeenten in de Hoeksche Waard zelfstandig blijven.

Ondertussen hebben de gemeentesecretarissen een notitie opgesteld waarin nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor het vormen van een projectorganisatie om voorbereidingen te treffen voor zowel herindeling als ook de weg open te houden voor samenwerking.

Immers de tijd gaat dringen, er is nog maar een ruim jaar om heel veel zaken met elkaar te gaan voorbereiden.

We staan positief tegenover het vormen van projectorganisatie, immers moet er op korte termijn duidelijkheid gaan komen hoe diverse zaken in een heringedeelde gemeente vorm gegeven moeten gaan worden.

Aandacht is er met name ook voor de betrokkenheid van de gemeenteraadsfracties bij dit traject.

Wordt vervolgd. Bekijk hier het RMT notitie Projectorganisatie voorbereiding Herindeling

Windmolens in Binnenmaas?

SGP SGP Binnenmaas 17-10-2017 00:00

Een belangrijk moment in een lang en intensief traject op 28 september in de gemeenteraad van Binnenmaas. Op 28 september heeft de gemeenteraad van Binnenmaas unaniem ingestemd met het bestemmingsplan voor de Windmolens Binnenmaas.

Iedere gemeente in de Hoeksche Waard moet voldoen aan de opgave van het realiseren van tenminste 15 MegaWatt windenergie. Dit is gebaseerd op een harde afspraak tussen het Rijk en de provincies.

De gemeente Binnenmaas heeft vanaf het begin op een goede wijze meegewerkt aan deze opgave, immers het is gebleken dat de Provincie bij het afwijzen hiervan zelf locaties kan gaan aanwijzen (zie Korendijk).

Natuurlijk zijn er bezwaren en negatieve punten en waarom geen alternatieve bronnen aanboren. De windmolenlocatie is gevonden aan de Oude Maas, deze kwam na overwegingen het best uit de bus als voorkeurslocatie.  

Na diverse besprekingen over hoogte, locatie, slagschaduw en geluid, zijn er goede afspraken gemaakt met de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van 5 windmolens langs de Oude Maas. 

Er zijn zeer veel zienswijzen ingediend met name van de overzijde van de Oude Maas, te weten uit de gemeente Barendrecht.

De gemeenteraad heeft uiteindelijk unaniem groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de windmolenlocatie, mede gelet op de (verplichte) opgave voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling.

Voor meer informatie verwijs ik naar de raadsstukken van 28 september. (agendapunt 20)

Stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van SuikerUnie

SGP SGP Binnenmaas 17-10-2017 00:00

In januari van dit jaar schreven we dat er beweging zit in het dossier SuikerUnie en hebben we u geïnformeerd met de nieuwsbrief.

Op 28 september heeft de gemeenteraad van Binnenmaas unaniem ingestemd met het Stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van het SuikerUnie terrein.

Het doet ons zeer deugd dat gemeente met de SuikerUnie een breed gedragen visie hebben opgesteld. Waarin goede elementen van duurzaamheid en bedrijvigheid, maar ook behoud van openheid van landschap terug komen.

Zo wordt de ruimte tussen de woonkern Puttershoek en de silo’s niet bebouwd maar blijft een groene buffer. 

Op de voormalige vloeivelden is een zonneweide geprojecteerd. En zal het geheel van bedrijfsterrein zowel buiten- als binnendijks worden ontsloten met een nieuw aan te leggen weg. 

Voor gedetailleerde info verwijzen wij naar het raadsvoorstel en het stedenbouwkundig plan.

Windmolens in Binnenmaas?

SGP SGP Binnenmaas 17-10-2017 00:00

Een belangrijk moment in een lang en intensief traject op 28 september in de gemeenteraad van Binnenmaas. Op 28 september heeft de gemeenteraad van Binnenmaas unaniem ingestemd met het bestemmingsplan voor de Windmolens Binnenmaas.

Iedere gemeente in de Hoeksche Waard moet voldoen aan de opgave van het realiseren van tenminste 15 MegaWatt windenergie. Dit is gebaseerd op een harde afspraak tussen het Rijk en de provincies.

De gemeente Binnenmaas heeft vanaf het begin op een goede wijze meegewerkt aan deze opgave, immers het is gebleken dat de Provincie bij het afwijzen hiervan zelf locaties kan gaan aanwijzen (zie Korendijk).

Natuurlijk zijn er bezwaren en negatieve punten en waarom geen alternatieve bronnen aanboren. De windmolenlocatie is gevonden aan de Oude Maas, deze kwam na overwegingen het best uit de bus als voorkeurslocatie.  

Na diverse besprekingen over hoogte, locatie, slagschaduw en geluid, zijn er goede afspraken gemaakt met de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van 5 windmolens langs de Oude Maas. 

Er zijn zeer veel zienswijzen ingediend met name van de overzijde van de Oude Maas, te weten uit de gemeente Barendrecht.

De gemeenteraad heeft uiteindelijk unaniem groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de windmolenlocatie, mede gelet op de (verplichte) opgave voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling.

Voor meer informatie verwijs ik naar de raadsstukken van 28 september. (agendapunt 20)

Stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van SuikerUnie

SGP SGP Binnenmaas 17-10-2017 00:00

In januari van dit jaar schreven we dat er beweging zit in het dossier SuikerUnie en hebben we u geïnformeerd met de nieuwsbrief.

Op 28 september heeft de gemeenteraad van Binnenmaas unaniem ingestemd met het Stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van het SuikerUnie terrein.

Het doet ons zeer deugd dat gemeente met de SuikerUnie een breed gedragen visie hebben opgesteld. Waarin goede elementen van duurzaamheid en bedrijvigheid, maar ook behoud van openheid van landschap terug komen.

Zo wordt de ruimte tussen de woonkern Puttershoek en de silo’s niet bebouwd maar blijft een groene buffer. 

Op de voormalige vloeivelden is een zonneweide geprojecteerd. En zal het geheel van bedrijfsterrein zowel buiten- als binnendijks worden ontsloten met een nieuw aan te leggen weg. 

Voor gedetailleerde info verwijzen wij naar het raadsvoorstel en het stedenbouwkundig plan.

Volgende stap in de richting van een gemeentelijke Herindeling

SGP SGP Binnenmaas 17-10-2017 00:00

Voor het zomerreces heeft de ministerraad een wetsontwerp voor de herindeling van de Hoeksche Waard naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft hierop positief geadviseerd.

Inmiddels bereidt de ministerraad een wetsvoorstel voor dat ingediend gaat worden bij de Tweede Kamer. Zodra het wetsvoorstel na 1 oktober wordt ingediend, verschuiven de gemeenteraadsverkiezingen hoe dan ook naar D.V. november 2018. Ook in het geval dat de gemeenten in de Hoeksche Waard zelfstandig blijven.

Ondertussen hebben de gemeentesecretarissen een notitie opgesteld waarin nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor het vormen van een projectorganisatie om voorbereidingen te treffen voor zowel herindeling als ook de weg open te houden voor samenwerking.

Immers de tijd gaat dringen, er is nog maar een ruim jaar om heel veel zaken met elkaar te gaan voorbereiden.

We staan positief tegenover het vormen van projectorganisatie, immers moet er op korte termijn duidelijkheid gaan komen hoe diverse zaken in een heringedeelde gemeente vorm gegeven moeten gaan worden.

Aandacht is er met name ook voor de betrokkenheid van de gemeenteraadsfracties bij dit traject.

Wordt vervolgd. Bekijk hier het RMT notitie Projectorganisatie voorbereiding Herindeling

Gemeentelijke Herindeling en burgerpeiling

SGP SGP Binnenmaas 01-02-2017 00:00

De knoop over de bestuurlijke toekomst is doorgehakt door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Er is een Herindelingsontwerop voor de Hoeksche Waard opgesteld, wat een fusie van de gemeenten beoogt per 1 januari 2019.

SGP Fractie in Binnenmaas heeft na ampele overwegingen in 2015 een positieve grondhouding voor gemeentelijk herindeling. De argumentatie en onderbouwing vindt u in de bijdrage in de gemeenteraad van december 2015. Dit kunt u via deze link lezen.

In het hele traject van onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard zijn op  diverse momenten inwoners uitgenodigd om hun mening te geven.

In het najaar van 2016 hebben inwoners en gemeente de gelegenheid gehad op het Herindelingsontwerp van de provincie een zienswijze in te dienen.

Vervolgens hebben voorstanders van samenwerking in drie van de vijf gemeenten, overigens met een krappe meerderheid een burgerpeiling afgedwongen.

De SGP Binnenmaas is erg kritisch op de te houden burgerpeiling in maart 2017 op dit dossier:

De argumenten zijn:

SGP’-ers zijn geen voorstander van referenda ! Ook lijken referenda of burgerpeilingen te suggereren dat een politieke keuze is samen te vatten in een eenvoudige vraag waarop ja of nee kan worden geantwoord. Referenda houden daarom geen rekening met complexiteit van de problematiek.

De vraag is dan ook hoe een uitslag van de peiling geduid moet worden als herindeling wordt afgewezen.

Provinciale Staten neemt op 15 februari een besluit over het Herindelingsontwerp, een burgerpeiling op 15 maart is dan ook mosterd na de maaltijd. Onnodige kosten voor een peiling, die reeds in eerdere onderzoeken is gedaan. Uitslag van deze peiling is helemaal niet bindend, laat staan dat een minimum drempel is aangegeven. Inwoners worden echt op het verkeerde been gezet met de vraag: Bent u voor of tegen een fusie van de 5 gemeenten. De vraagstelling in de burgerpeiling van maart 2017 is niet juist en ook niet eerlijk.

Immers er is altijd sprake geweest van twee sporen Of Herindelen, Of versterkt samenwerken.  

Op de website van de gemeente Binnenmaas, www.binnenmaas.nl staat nadere technische en inhoudelijke informatie over de burgerpeiling onder de knop Verkiezingen en Burgerpeiling.

Stem 15 maart 2017 SGP en laat de burgerpeiling links liggen !!

Gemeentelijke Herindeling en burgerpeiling

SGP SGP Binnenmaas 01-02-2017 00:00

De knoop over de bestuurlijke toekomst is doorgehakt door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Er is een Herindelingsontwerop voor de Hoeksche Waard opgesteld, wat een fusie van de gemeenten beoogt per 1 januari 2019.

SGP Fractie in Binnenmaas heeft na ampele overwegingen in 2015 een positieve grondhouding voor gemeentelijk herindeling. De argumentatie en onderbouwing vindt u in de bijdrage in de gemeenteraad van december 2015. Dit kunt u via deze link lezen.

In het hele traject van onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard zijn op  diverse momenten inwoners uitgenodigd om hun mening te geven.

In het najaar van 2016 hebben inwoners en gemeente de gelegenheid gehad op het Herindelingsontwerp van de provincie een zienswijze in te dienen.

Vervolgens hebben voorstanders van samenwerking in drie van de vijf gemeenten, overigens met een krappe meerderheid een burgerpeiling afgedwongen.

De SGP Binnenmaas is erg kritisch op de te houden burgerpeiling in maart 2017 op dit dossier:

De argumenten zijn:

SGP’-ers zijn geen voorstander van referenda ! Ook lijken referenda of burgerpeilingen te suggereren dat een politieke keuze is samen te vatten in een eenvoudige vraag waarop ja of nee kan worden geantwoord. Referenda houden daarom geen rekening met complexiteit van de problematiek.

De vraag is dan ook hoe een uitslag van de peiling geduid moet worden als herindeling wordt afgewezen.

Provinciale Staten neemt op 15 februari een besluit over het Herindelingsontwerp, een burgerpeiling op 15 maart is dan ook mosterd na de maaltijd. Onnodige kosten voor een peiling, die reeds in eerdere onderzoeken is gedaan. Uitslag van deze peiling is helemaal niet bindend, laat staan dat een minimum drempel is aangegeven. Inwoners worden echt op het verkeerde been gezet met de vraag: Bent u voor of tegen een fusie van de 5 gemeenten. De vraagstelling in de burgerpeiling van maart 2017 is niet juist en ook niet eerlijk.

Immers er is altijd sprake geweest van twee sporen Of Herindelen, Of versterkt samenwerken.  

Op de website van de gemeente Binnenmaas, www.binnenmaas.nl staat nadere technische en inhoudelijke informatie over de burgerpeiling onder de knop Verkiezingen en Burgerpeiling.

Stem 15 maart 2017 SGP en laat de burgerpeiling links liggen !!

Herontwikkeling Suiker Unie terrein

SGP SGP Binnenmaas 18-01-2017 00:00

Er zit beweging in de vastgelopen plannen van de SuikerUnie en de gemeente, voor wat betreft de ontwikkeling van het buiten- en binnendijkse terrein in Puttershoek.

In het nabij verleden stonden SuikerUnie en gemeente lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de visie op ontwikkeling. Maar veel meer nog omdat de gemeente eenzijdige afspraken maakte met de provincie over het niet laten ontwikkelen/afnemen van de bestemming bedrijventerrein van de SuikerUnie.

Vanaf het begin van het ontwikkeling van een visie voor dit gebied heeft de SGP visie gehamerd op een realistische visie en het goed in acht nemen van de belangen en eigendomsrechten. Het instandhouden van de aangewezen gemeentelijke monumenten (schoorsteen en loods) is een aanfluiting.

Na diverse aandringen en het aanvragen van revisievergunning is de gemeente gelukkig weer om tafel gegaan met SuikerUnie.

De laatste stand van zaken kunt u lezen in de Nieuwsbrief van de gemeente Binnenmaas. Een ontwikkeling die de SGP-fractie positief tegemoet ziet.

De SGP-fractie hoopt dat er snel een einde komt aan een jarenlange patstelling.

Foto: RTV Rijnmond.

Download de nieuwsbrief hier.

Herontwikkeling Suiker Unie terrein

SGP SGP Binnenmaas 18-01-2017 00:00

Er zit beweging in de vastgelopen plannen van de SuikerUnie en de gemeente, voor wat betreft de ontwikkeling van het buiten- en binnendijkse terrein in Puttershoek.

In het nabij verleden stonden SuikerUnie en gemeente lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de visie op ontwikkeling. Maar veel meer nog omdat de gemeente eenzijdige afspraken maakte met de provincie over het niet laten ontwikkelen/afnemen van de bestemming bedrijventerrein van de SuikerUnie.

Vanaf het begin van het ontwikkeling van een visie voor dit gebied heeft de SGP visie gehamerd op een realistische visie en het goed in acht nemen van de belangen en eigendomsrechten. Het instandhouden van de aangewezen gemeentelijke monumenten (schoorsteen en loods) is een aanfluiting.

Na diverse aandringen en het aanvragen van revisievergunning is de gemeente gelukkig weer om tafel gegaan met SuikerUnie.

De laatste stand van zaken kunt u lezen in de Nieuwsbrief van de gemeente Binnenmaas. Een ontwikkeling die de SGP-fractie positief tegemoet ziet.

De SGP-fractie hoopt dat er snel een einde komt aan een jarenlange patstelling.

Foto: RTV Rijnmond.

Download de nieuwsbrief hier.