Nieuws van politieke partijen in Bloemendaal inzichtelijk

963 documenten

Achterstand in huisvesting statushouders

CDA CDA Bloemendaal 20-02-2020 19:53

Jaarlijks legt het Rijk gemeenten een verplichting op om een bepaalde hoeveelheid woningen beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders. Dit is al vele jaren het geval. De woningcorporaties stellen jaarlijks een aantal sociale huurwoningen beschikbaar voor statushouders. In 2019 waren dit 21 woningen voor dit doel. Het aantal sociale woningen dat er jaarlijks vrijkomt voor woningzoekenden ligt rond de vijftig woningen. Een substantieel gedeelte van het totale aanbod gaat naar huisvesting statushouders en het CDA vindt dit een goede zaak. Hoewel de gemeente Bloemendaal ook in 2019 veel aan de opvang en begeleiding van statushouders heeft gedaan, is er ondanks deze inspanningen van de gemeente volgens de provincie, die toezicht houdt op de uitvoering van de taakstelling, een achterstand ontstaan. Bloemendaal wordt gevraagd per direct over te gaan tot acties om voor de opgelegde taakstelling van 68 statushouders een oplossing te zoeken. Wanneer het college nalaat om hier uitvoering aan te geven, kan dit leiden tot indeplaatsstelling, waarbij de provincie de taakstelling gaat oplossen op kosten van de gemeente. Bloemendaal heeft dan niet zelf de regie. De achterstand moet volgens de provincie op 31 december 2020 zijn ingelopen. Voor Bloemendaal was dit een complete verrassing. De gemeenteraad heeft in het raadsbesluit van 12 december het college de opdracht gegeven een oplossing te zoeken voor de achterstand van de taakstelling. Samengevat betekent dit het zoeken en vinden van huisvesting in bestaande woningbouw via de woningcorporaties, realisering van tijdelijke huisvesting in geschikte (leegstaande) gebouwen, samenwerking met andere gemeenten en/of het realiseren van tijdelijke huisvesting door het bouwen van flexwoningen. Naast de bouw van woningen voor statushouders wil het college ook andere doelgroepen huisvesten, zodat een gedifferentieerde mix ontstaat en gemengd wonen de integratie te goede komt. In totaal zullen er tussen de 50 tot 70 woningen gebouwd dienen te worden. De huisvesting zal ontwikkeld worden met partners (corporaties en/of ontwikkelaars). Vooral het bouwen van tijdelijke woningen (flexwoningen) stuit op veel weerstand van de bevolking van Bloemendaal. Er zal immers een locatie gevonden moeten worden om huisvesting te realiseren. Bouwplannen in de gemeente Bloemendaal stuiten doorgaans op veel verzet. En met name gelet op de korte uitvoeringsperiode een moeilijke opgave. De discussie over de plannen om huisvesting te realiseren zullen in de commissie Samenleving van 26 februari besproken worden. Op 12 maart vindt besluitvorming plaats. Er wordt een hoop belangstelling verwacht van bewoners die zich zorgen maken over de nabijheid van bouwplannen in hun directe leefomgeving. In het plan van aanpak dat in deze raadsvergadering moet worden vastgesteld, worden reeds twee locaties met name genoemd. De bewoners in de directe omgeving zijn al per brief op de hoogte gebracht van de plannen (Zomerzorgerlaan en Westelijke Randweg). Ongetwijfeld zullen de ontwikkelingen uitvoerig in de media belicht worden. De fractie van het CDA houdt u op de hoogte!

Zuid-Kennemer Agenda en Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020

CDA CDA VVD Bloemendaal 18-02-2020 21:49

De gemeenteraad heeft in de afgelopen raadsvergadering “De Zuid-Kennemer Agenda” en de “Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020” vastgesteld. De Zuid-Kennemer Agenda is een document dat op hoofdlijnen richting geeft aan de samenwerking tussen vier gemeenten (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) op het gebied van: woningbouw, werkgelegenheid, verkeersbereikbaarheid, de omschakeling op duurzame energiebronnen en de versterking van het landschap. In de gemeente Bloemendaal is veel waardevol landschap dat ook door regiobewoners wordt gebruikt om te recreëren. Aan de andere kant is er ook noodzaak - en deels een regionale verplichting - tot het bouwen van woningen. Echter op een stuk grond kan je maar één van de twee doelstellingen tegelijkertijd realiseren. Gezien dit dilemma heeft het CDA tijdens de behandeling van dit onderwerp gevraagd en de toezegging gekregen van het College, dat in regionaal verband de opgave voor woningbouw en behoud van waardevol landschap uitwisselbaar zijn. Gezien de hoeveelheid waardevol landschap in de gemeente Bloemendaal kan wat betreft woningbouw mogelijk in de toekomst een beroep op de regio gedaan worden op basis van deze Agenda. De Bereikbaarheidsvisie is te beschouwen als een nadere uitwerking van de Zuid-Kennemer Agenda. Voornoemde uitwerking betekent dat grote verkeersstromen (kustverkeer en woon-werk verkeer) anders georganiseerd moeten worden. Fiets en openbaar vervoer moeten een groter aandeel krijgen. Dat bereik je niet alleen met plaatselijke verkeersmaatregelen, maar vooral door, vanuit een sterke regionale visie, aan te sluiten bij bovenregionale oplossingen, zoals nieuwe OV-knooppunten aan de oostkant van de Haarlemse agglomeratie (met P+R oplossingen en OV-verbindingen naar de kust) en railverbindingen naar Schiphol en Amsterdam-zuid/zuidoost. Het CDA Bloemendaal heeft daarom ook voor deze Bereikbaarheidsvisie gestemd. Ook is meteen gesteld dat een verbindingsweg tussen de Westelijke randweg naar de Zeeweg - zoals gewenst door gemeente Zandvoort en VVD Bloemendaal - geen optie voor CDA Bloemendaal is gezien deze Bereikbaarheidsvisie en de reeds goedgekeurde investeringen in het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. Tijdens de bespreking van de Bereikbaarheidsvisie diende het CDA met de VVD nog een amendement in met daarin de vraag het project Ondertunneling Randweg uit de gemeentelijke structuurvisie in te voegen. Dit amendement werd echter met een krappe meerderheid verworpen. Bob van der Veldt, CDA Gemeenteraadslid en lid van de commissie Grondgebied.

Raad stelt nieuw communicatiebeleidsplan vast

CDA CDA D66 Bloemendaal 14-02-2020 21:36

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamer in 2017 onderzoek uitgevoerd naar het communicatiebeleid van de gemeente Bloemendaal, hoe dit beleid in de praktijk wordt uitgevoerd en op welke wijze de gemeente de effecten van dit beleid meet. In haar rapport van 2018 concludeerde de rekenkamer dat er geen actueel communicatiebeleid is: de gemeente stemt communicatie per project af om wendbaar en slagvaardig te zijn. Echter de gemeente heeft geen lange termijnvisie en doelstellingen, waardoor het ontbreekt aan mogelijkheden om op beleidsniveau te kunnen controleren, evalueren en bijsturen.In de commissie Bestuur en Middelen van februari 2020 heeft het College het Communicatiebeleidsplan 2020 - 2022 gepresenteerd. Belangrijke speerpunten in dit plan zijn: participatie, zowel ambtelijk (in projecten) als inwoners (inspraak) toenemende online communicatie en dienstverlening communicatiestrategie: wat en op welke wijze wil het college uitdragen Het college heeft naast het plan ook aanvullende financiële middelen gevraagd voor de uitvoering van het plan. Bij de behandeling in de commissie heeft het CDA ingestemd met het beleidsplan. Echter het ontbreken van doelstellingen en de gevraagde extra financiën vormden aanleiding samen met D66 een amendement op te stellen. Kern van het amendement was eerst je dienstverlening te bepalen, bv. als uitkomst van de te voeren kerntakendiscussie. Bepaal daarna welke communicatie agenda daarbij hoort met de benodigde fte’s. Het amendement is unaniem in de raad aangenomen. Geert Beusen - Duocommissielid Bestuur & Middelen

Politiek Café, Café Slichting, Overveen

VVD VVD Bloemendaal 27-01-2020 02:08

Energietransitie, iedereen krijgt ermee te maken. Daarom organiseert VVD Bloemendaal-Heemstede een politiek café met als thema: INNOVEREN IN DE ENERGIETRANSITIE: UITDAGINGEN EN KANSEN Geert van der Wouw (Vice President Shell Ventures) en Annemarie Manger (Director Sustainability & HSEQ, Tata Steel) gaan in gesprek over dit belangrijke onderwerp, met elkaar en de aanwezigen. Gespreksleider is Caroline van Dullemen (Socioloog, docent Politicologie aan de VU Amsterdam.). Geert van der Wouw geeft zijn visie op de mogelijkheden en kansen voor Nederland op het gebied van energietransitie. Annemarie Manger vertelt over de ontwikkelingen en uitdagingen voor Tata Steel ten aanzien van energietransitie, de circulaire economie en klimaatneutraal staal maken. Zij doet dit als eindverantwoordelijke Duurzaamheid en HSEQ (Health, Safety, Environment en Quality) van het bedrijf. Na de inleidingen kunnen de aanwezigen onder leiding van Caroline in gesprek met Geert en Annemarie. Dus, save the date en kom 2 maart naar het politiek café van VVD Bloemendaal-Heemstede in Café Sligting in Overveen. Maandag 2 maart 2020, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Café Sligting Zijlweg 18 2051 BB Overveen

Politiek Café, Café Sligting, Overveen

VVD VVD Bloemendaal 27-01-2020 02:08

Energietransitie, iedereen krijgt ermee te maken. Daarom organiseert VVD Bloemendaal-Heemstede twee politiek cafés met als eerste thema: 

INNOVEREN IN DE ENERGIETRANSITIE: UITDAGINGEN EN KANSEN

 Geert van der Wouw (Vice President Shell Ventures) en Annemarie Manger (Director Sustainability & HSEQ, Tata Steel) gaan in gesprek over dit belangrijke onderwerp, met elkaar en de aanwezigen. Gespreksleider is Caroline van Dullemen (Socioloog, docent Politicologie aan de VU Amsterdam.). Geert van der Wouw geeft zijn visie op de mogelijkheden en kansen voor Nederland op het gebied van energietransitie. Annemarie Manger vertelt over de ontwikkelingen en uitdagingen voor Tata Steel ten aanzien van energietransitie, de circulaire economie en klimaatneutraal staal maken. Zij doet dit als eindverantwoordelijke Duurzaamheid en HSEQ (Health, Safety, Environment en Quality) van het bedrijf. Na de inleidingen kunnen de aanwezigen onder leiding van Caroline in gesprek met Geert en Annemarie. Dus, save the date en kom 2 maart naar het politiek café van VVD Bloemendaal-Heemstede in Café Sligting in Overveen. 

Maandag 2 maart 2020, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Café Sligting Zijlweg 18 2051 BB Overveen

Bestemmingsplan “Park Vogelenzang” vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2019

CDA CDA VVD Bloemendaal 27-12-2019 21:56

In het zuiden van Bennebroek is op Park Vogelenzang, de instelling GGZ inGeest gevestigd. GGZ inGeest wil haar terrein deels herontwikkelen, omdat een deel van het terrein vanwege beleidswijzigingen en bezuinigingen niet meer als zorgvoorziening in gebruik is. Het bestemmingsplan maakt in het dorp Bennebroek zondermeer de bouw van 250 woningen mogelijk. Deze bouw van 250 woningen is de laatste grote ruimtelijke verandering die in Bennebroek mogelijk is. Naast deze 250 woningen maakt het bestemmingsplan het ook mogelijk dat het college van Burgemeester en Wethouders kan beslissen dat, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, er in totaal nog 50 extra woningen verdeeld over drie deelgebieden binnen het bestemmingsplan gebouwd mogen worden. Een dergelijke bevoegdheid van het College wordt een “wijzigingsbevoegdheid” genoemd. Het CDA heeft inzake deze wijzigingsbevoegdheid een amendement geschreven en ingediend met LB en HvB. In het amendement hebben wij de gemeenteraad voorgesteld om de wijzigingsbevoegdheid van het College te schrappen uit het bestemmingsplan. De CDA fractie heeft dat gedaan op basis van principiële en inhoudelijke bezwaren. Ten eerste, is de Gemeenteraad en niet het College op basis van de Wet ruimtelijke ordening het aangewezen bestuursorgaan om namens de burgers van de gemeente Bloemendaal te beslissen over dergelijke majeure ingrepen. Ten tweede, er op dit moment op basis van een goede ruimtelijke ordening ook geen enkele nut en noodzaak is om te beslissen over een andere bestemming van de drie deelgebieden in het bestemmingsplan. Immers, de drie deelgebieden worden voorlopig nog conform de geldende maatschappelijke bestemming gebruikt, namelijk voor het verlenen van zorg aan patiënten. Ten derde, het op basis van een goede ruimtelijke ordening ook niet de voorkeur verdient om de betreffende deelgebieden in het bestemmingsplan als wijzigingsgebied aan te wijzen. Immers, door de gekozen flexibiliteit in het voorliggende bestemmingsplan (o.a. door het werken met bouwvlekken/geringere uitwerking van het bestemmingsplan) en gezien het feit dat het voorliggende bestemmingsplan al een majeure bouwopgave van 250 woningen kent, is het lastiger in te schatten hoe de reeds te bouwen massa van 250 woningen zich zal verhouden tot de parkachtige omgeving die planologisch wordt nagestreefd. Voorts is het moment dat er concreet zicht is op “of “en “wanneer” de maatschappelijke functie uit dat betreffende deelgebied zal verdwijnen, het beste moment om te bepalen aan welke bestemming er dan behoefte is in het betreffende deelgebied. Tot slot, de vaststelling van het bestemmingsplan zonder voornoemde wijzigingsbevoegdheid minder kans loopt vernietigd te worden door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Immers, door het laten vervallen van de wijzigingsbevoegdheid - en dus het vervallen van de potentiële kans op 50 woningen extra - komt er ook minder druk te liggen op de nu al zeer problematische verkeersontsluiting van het bestemmingsplangebied. Helaas heeft - ondanks aanvankelijke steun van de VVD - de Gemeenteraad het amendement niet aangenomen. Het CDA vindt woningbouw in deze tijd zeker belangrijk, maar het moet wel passen binnen een goede ruimtelijke ordening. Derhalve is het CDA voorstander om nu eerst maar eens 250 woningen te bouwen. Als deze 250 woningen zijn voltooid, kan pas worden beoordeeld of het verantwoord is op basis van een goede ruimtelijke ordening om nog eens 50 woningen in Bennebroek te bouwen. Bob van der Veldt, CDA gemeenteraadslid en lid van de raadscommissie Grondgebied.

Inspraak vanaf januari 2020 terug in raadscommissies

CDA CDA Bloemendaal 27-12-2019 19:57

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 12 december jl. werd er een initiatiefvoorstel ingediend waarin een aanpassing van het Reglement van Orde werd voorgesteld.Het betrof het weer mogelijk maken van inspreken tijdens commissievergaderingen. Bloemendaal hanteert al een aantal jaren het BOB-model wat staat voor Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming. Het inspreken van burgers, ondernemers en instellingen is momenteel verankerd in het blok “Beeldvorming” tijdens de beeldvormende avonden in “Burger aan het woord”. Tijdens raadsvergaderingen is gebleken dat de gemeenteraad van Bloemendaal nu ook tijdens de oordeelsvorming - hetgeen plaats vindt in de commissievergaderingen - burgers, ondernemers en instellingen van de gemeente Bloemendaal een mogelijkheid wil geven het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Vanuit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing kwam daarom het voorstel om inspreken tijdens de commissievergaderingen toe te voegen aan de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden. Bij het inspreken zullen wel een aantal “spelregels” gelden die te lezen zijn in het initiatiefvoorstel. De CDA-fractie gaf tijdens het debat wel aan dat er na een half jaar gekeken moet worden of het allemaal werkt. Tevens werd er aandacht gevraagd om goede communicatie over de diverse inspraakmogelijkheden. Het voorstel werd met een ruime meerderheid aanvaard.

Vinger aan de pols in de regio

VVD VVD Bloemendaal 23-12-2019 11:55

“Het behoud van de aantrekkelijke en groene woonomgeving is een speerpunt bij beleidsontwikkelingen”, zo stelt het coalitieakkoord. Een niet onbelangrijke uitspraak, want dit vraagt om een vinger aan de pols op die beleidsontwikkelingen, waarvan het voorstadium zich dikwijls afspeelt in de regio. Voor het bewaken van onze lokale belangen is het van belang tijdig aan de regiotafel te zitten. Dit lijkt misschien wat paradoxaal, maar dit besef is gelukkig niet alleen verwoord in het coalitieakkoord, maar ook breed aanwezig bij een groot aantal overige fracties, waaronder de VVD. In de regio vinden wij immers bondgenoten middels een gedeelde regionale overeenstemming op inhoud, gevoelde urgentie en proces.

https://bloemendaal.vvd.nl/nieuws/37800/vinger-aan-de-pols-in-de-regio

Voor onze gemeente is de meest belangrijke regiotafel de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Op 1 november was er de MRA raads- en statenledenconferentie. Een overgrote meerderheid van de deelnemers was het ermee eens dat onderwerpen die de gemeente- en provinciegrenzen overstijgen dezelfde inzet verdienen van volksvertegenwoordigers als onderwerpen binnen het eigen gebied. Deze conferentie sloot af met de breed gedeelde uitspraak onder raads- en statenleden: ‘Dat we het samen moeten doen, is helder. Maar het ‘hoe’ mag nu meer worden uitgediept.’ Op diezelfde bijeenkomst werd gelukkig al bekendgemaakt dat de MRA een meer toegankelijke website lanceert.

Kenmerk van de MRA is dat een meer informeel karakter heeft, hetgeen voordelen biedt om onze doelen te bereiken. Als afgeleide van de MRA zijn er kleinere regiotafels voor alleen de regio Zuid-Kennemerland of in samenwerking met een andere regio bijv. de IJmond. Centraal staat dan de vraag hoe wij ons onderling verhouden en hoe wij vervolgens ons gezamenlijk (gaan) verhouden tot de MRA. Dit is een zoektocht met vallen en opstaan, want het vinden van bondgenoten gebeurt werkenderwijs en innovatieslagen moeten worden gemaakt.

Bij de regiotafel Zuid-Kennemerland is de betrokkenheid van raadsleden vanaf de zomer 2018 een feit middels gemeenschappelijke radenbijeenkomsten. Hier zijn verkennende gesprekken gevoerd over een op te stellen Zuid-Kennemeragenda en op hieraan gerelateerde actueel thematische onderwerpen, zoals mobiliteit of energietransitie. Er is sinds kort een werkroep geformeerd - bestaande uit één afgevaardigd raadslid per gemeente- die het hoe-vraagstuk in 2020 verder met elkaar gaat uitdiepen.  In november j.l. is in het presidium ondergetekende naar voren geschoven om de raad van Bloemendaal te vertegenwoordigen.

Het slimme samenspel tussen de regiotafel(s) en onze lokale besluitvorming zal een terugkerend thema zijn. Onmiskenbaar is dat deelname aan de regiotafel(s) verbindend werkt en ruimte laat voor soms wisselende bondgenoten. Juist op deze wijze worden onze lokale belangen sterker gepositioneerd. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en met ons alert te blijven. De Bloemendaalse VVD-fractie zegt: Vinger aan de pols in de regio!

Eindejaarstoespraak 2019

CDA CDA Bloemendaal 22-12-2019 20:06

Aan het einde van de laatste raadsvergadering van 2019 heeft fractievoorzitter en raadsnestorAndré Burger, zoals elk jaar te doen gebruikelijk, zijn eindejaarstoespraak gehouden. Burger schonk in zijn toespraak onder meer aandacht aan "respect". De hele toespraak kunt uHIERlezen.

CDA stemt voor hogere afkoopsom sociale woningbouw

CDA CDA Bloemendaal 19-12-2019 21:59

In de woonvisie 2018-2022 heeft de raad in januari 2019 vastgesteld meer sociale woningbouw te willen realiseren binnen de gemeente. In een gemeente als Bloemendaal is de grondprijs dermate hoog dat het voor woningcorporaties alleen mogelijk is door een gemeentelijke subsidie sociale woningen te bouwen. In de woonvisie is gesteld dat bij nieuwe projecten een derde deel dient te bestaan uit sociale huurwoningen. Voor een project van minder dan 15 woningen is afkoop mogelijk. Om het onaantrekkelijker te maken sociale woningbouw af te kopen heeft de raad opdracht gegeven te onderzoeken wat een realistisch bedrag is voor de afkoop. De huidige afkoopsom is voor alle woningen gesteld op 30.000 euro. Deze bedragen worden stapsgewijs verhoogd. Ook zijn de afkoopsommen in de verschillende woonkernen voor verschillende woningtypes gedifferentieerd. De CDA-fractie is akkoord gegaan met deze verhoging. Juist in de afgelopen jaren wordt bij een nieuw project te snel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot afkoop. In de komende jaren zal het aantal nieuwe sociale woningen moeten toenemen om aan de vraag naar goedkope woningen te kunnen beantwoorden. Het CDA heeft Sociale Woningbouw hoog in het vaandel staan! Ton Bruggeman