Nieuws van politieke partijen in Bloemendaal inzichtelijk

926 documenten

Vers van de pers: de staatssecretaris over spoor Haarlem-Zandvoort

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 14-10-2019 15:14

Er zijn kamervragen gesteld over de voorgenomen investering in het spoor Haarlem Zandvoort imv de Dutch Grand Prix. De staatssecretaris heeft vandaag antwoord gegeven.

Hoeveel extra treinen? NS drong aan op 6 treinen per uur. Maar dat worden er meer als gevolg van het grote aantal extra reizigers.

Wat zegt de staatssecretaris (cursief gedrukte tekst):

In de zomermaanden is de vraag naar capaciteit op het spoor rondom Zandvoort structureel knellend. In het voorjaar van 2018, voordat sprake was van een mogelijke Formule 1 race in Zandvoort, heeft NS bij ProRail aangegeven op zomerse dagen de treinfrequentie te willen verhogen naar 6 treinen per uur. Het grote aantal extra reizigers door de Dutch Grand Prix (DGP) maakt de kostenbatenanalyse om te investeren in dit traject positiever. Ook heeft de komst van de DGP de urgentie vergroot om samen met de regio in gesprek te gaan over realisatie en cofinanciering daarvan.

Hoe zit het met stikstofdepositie? De Minister hanteert een knip.  Hij kijkt alleen naar de extra stikstofdepositie als gevolg van werkzaamheden aan het spoor. De impact van de DGP en alles daaromheen inclusief bezoekers per auto, de evenmenten die in de zes weken daaromheen worden georganiseerd hangen natuurlijk onlosmakelijk samen met alle andere ontwikkelingen zoals het upgraden van het spoor.

Stikstofdepositie komt bij spoor vooral voor bij de aanleg van een project, zoals door aanvoerend vrachtverkeer. Bij de uitwerking van de aanpassingen aan het spoor zal worden bekeken of, en in welke mate, sprake is van stikstofdepositie die schade veroorzaakt in Natura 2000-gebieden. Als blijkt dat dit het geval is, wordt bezien op welke wijze toestemmingverlening eventueel plaats kan vinden. De keuze tussen in- of extern salderen of een ADC-toets is pas aan de orde als blijkt dat toestemmingverlening nodig is.

In hoeverre worden de zorgen vanwege de extra treinen, zoals toename van geluidsoverlast en spoorwegovergangen die continu dicht zitten, van omwonenden meegenomen? Worden er bijvoorbeeld extra geluidsschermen geplaatst?

Er wordt rekening gehouden met omwonenden en de omgeving. Zo worden voor de overwegen maatregelen genomen om deze veiliger te maken. Hiervoor is een bedrag gereserveerd binnen de investering. Op evenementdagen waar het aantal treinen hoger ligt dan zes treinen per uur worden specifieke maatregelen genomen. ProRail geeft aan dat de toename van het aantal treinen en bijbehorend geluid binnen het huidige geluidsproductieplafond blijft.

Onze voorlopige conclusie:

de staatssecretaris noemt het veiliger maken van de overgangen het beperken van overlast;

op evenmentdagen worden specifieke maatregelen genomen. Specifiek: dat is dan in ieder geval geen blijvend geluidscherm. Welke maatregelen hiermee dan wel worden bedoeld is onduidelijk. Bovendien lijkt dit beperkt te blijven tot de drie DGP dagen en niet tot de overige evenementen;

Prorail zegt dat het allemaal meevalt met de overlast omdat de toename binnen het plafond blijft. Maw: de dorpskern Overveen hoeft niet te rekenen op substantiele maatregelen ter vermindering van overlast. Daarbij is de vraag wat er gebeurt als de spoorwegovergang te lang dicht is, niet beantwoord.

De F1- snelkookpan

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 09-10-2019 13:14

‘In 2020 wordt er op het Circuit van Zandvoort de Dutch Grand Prix gereden. Het evenement belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet de gemeente kans om met side-events heel Zandvoort mee te laten profiteren.’

Maar wat zijn de gevolgen voor de inwoners van Overveen? De Metropoolregio Amsterdam (MRA), NS en Prorail willen extra treinen inzetten op het spoor van Haarlem naar Zandvoort. Als dat beperkt zou blijven tot drie dagen F1 races, dan is dat goed te overzien en valt er niets te klagen. Zeker niet als dat ook nog zou leiden tot minder verkeer op de doorgaande wegen.

De vraag is alleen of dat zo is. Blijft het bij drie dagen en krijgen we inderdaad minder auto’s op de doorgaande wegen richting het strand? Dat laatste trekken wij sowieso in twijfel. Onderzoek wijst het tegendeel uit. De auto wint het van de trein: meer gemak en meer onafhankelijkheid, maar dat is nog niet alles. Want het blijft beslist niet bij de Grand Prix dagen. Er komt een storm op ons af. Een ondemocratische storm…

De wethouder van Zandvoort heeft namelijk al toegegeven dat het hele circus niet wordt opgetuigd vanwege slechts die 3 dagen Grand Prix. De bedoeling is Zandvoort structureel commercieel op de kaart te zetten en de zes weken rondom deze races volledig vol te plannen met grootschalige evenementen. Dan spreken we dus over 35 extra evenementendagen los van alles wat er al gebeurt in Zandvoort. Dat komt dus ook nog eens bovenop de 12 UBO-dagen.

Wat zijn dat, UBO-dagen? Binnen de huidige milieuvergunning mogen het hele jaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen. Op deze dagen mogen de geluidsnormen worden overschreden. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning.

In de raadsvergadering van 31 oktober as zal de raad definitief beslissen over een investering van EUR 1,4 miljoen in het spoor. Veel inwoners in Overveen zeggen nee tegen 20 tot 24 treinen per uur heen en weer dwars door Overveen, omdat het dorp dan volledig op slot gaat en onbereikbaar wordt en dan hebben we het nog niet eens over de overlast als gevolg van het toegenomen verkeer. Daarbij komt: Overveen krijgt alleen maar met de nadelen te maken. Het is prima voor Zandvoort misschien, maar voor Bloemendaal kent deze plannenmakerij geen enkel voordeel. Voor de verontruste inwoners van Overveen is 12 treinen per uur de absolute max. Zij hopen op een veto van de raad. De raad heeft de mogelijkheid een veto uit te spreken omdat het spoor over grondgebied van onze gemeente loopt.

Onze partij wil en zal een veto uitspreken over het geld dat Bloemendaal moet ophoesten voor deze investering in het spoor. De MRA wil van onze regio een ‘Groot-Amsterdam’ maken inclusief Amsterdam Beach en alle andere pretpark- en plezier-evenementen waar Zandvoort en Amsterdam zo vurig op hopen.

Bloemendaal is anders. Bloemendaal staat voor kwaliteit, voor behoud van natuurwaarden, voor een mooie leefomgeving. De wethouder denkt dat het uitspreken van een veto niet helpt. De wethouder heeft ambities en dat heeft hij ook laten merken.  In de vergadering riep hij: ‘dit is wat Zandvoort wil!’. Nee zeggen tegen deze ontwikkeling heeft wat hem betreft geen enkele zin. Hij wil meedoen met de ‘grote jongens’.

Wij vragen ons af waarom hij zo weinig weerstand biedt tegen de MRA. Wat is de democratische legitimiteit van de MRA? De heer Wijkhuizen is wethouder van Bloemendaal en niet van de MRA maar dat is hij blijkbaar in het enthousiasme voor de regio eventjes vergeten. Wat ons betreft past hem bescheidenheid en hoort hij zich bij uitstek sterk te maken voor onze inwoners en het belang van Bloemendaal voorop te stellen. De wethouder: ‘Wij gaan de zaken vastleggen in een bestuursovereenkomst, maar ik geef de gemeenteraad van Bloemendaal geen enkele garantie dat die zaken ook worden uitgevoerd’.

Tja, dan weet je als inwoner wel hoe dit gaat aflopen: slecht. De druk in deze snelkookpan is blijkbaar te hoog.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 31 oktober as. Dan zullen de partijen toch echt kleur moeten bekennen. Gaan zij voor landelijk partijbelang of kiezen ze voor hun inwoners?

‘Omdat ik dat zag aankomen…’

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 07-10-2019 12:47

De burgemeester kon geen maand langer wachten. Roos moest afgezet worden en wel onmiddellijk. De heer Roest meende dat het aan de raad was om hem, de burgemeester, aan de regels van het Reglement van Orde te houden. En dat deed de raad natuurlijk niet. En ja, Roest had artikel 147a van de Gemeentewet op 26 september jl, de dag van de raadsvergadering, nog wel even snel bestudeerd. Want hij zag het aankomen.

Wat zag Roest precies aankomen? …

Roest vertelde dat hij het college bijeen had geroepen. Dat kan. Maar was het college dan ook echt bij elkaar gekomen op die dag? Dwz op 26 september 2019.

Volgens de griffier zou burgemeester Roest een collegevergadering hebben belegd om 18.00 uur op 26 september 2019. Dus exact twee uur voordat de raadsvergadering aanving. Een kwestie van haastige spoed dus. Via de griffier kregen wij de ‘agenda’ van die vergadering maar een agenda is natuurlijk niet hetzelfde als een collegebesluit dat tijdens een collegevergadering is genomen. Daar gelden wettelijke spelregels voor die ook in de Gemeentewet zijn neergelegd. Het is belangrijk dat een burgemeester die wet naleeft.

Omdat in Bloemendaal alles mogelijk is wat bij wet is verboden, waren we natuurlijk erg nieuwsgierig naar dat collegebesluit. Roos is immers al veroordeeld door de rechtbank in Haarlem op basis van een NIET-BESTAAND collegebesluit waarbij geheimhouding zou zijn opgelegd. Maar ach, wat doet dat er nou toe? Het doel heiligt de middelen en het strafrecht is onder handbereik, Justitie doet wat wordt gevraagd. Dat zal de gedachte wel zijn. Toch? Roos weg als voorzitter, ze moet haar mond houden, mag niets meer schrijven op haar eigen facebookpagina.

Goed, waar waren we gebleven: o ja, het collegebesluit. Elbert Roest had het college bij elkaar geroepen, zei hij en die vergadering vond plaats om 18.00 uur op 26 september 2019. Maar wat blijkt uit de besluitenlijst? Deze vergadering vond plaats op 27 september 2019. Een dag later dus dan Elbert vertelde in de raadsvergadering.

Zo gaat het dus in Bloemendaal. En dit zagen wij dus al aankomen.

Het is de geschiedenis die zich herhaalt. Net als het niet bestaande besluit tot oplegging van geheimhouding dat er eerst niet was maar toen opeens was het er wel.

Politiek café Bloemendaal

VVD VVD Bloemendaal 02-10-2019 07:57

https://bloemendaal.vvd.nl/nieuws/36618/politiek-cafe-bloemendaal

Op 7 oktober is de fractie van de VVD Bloemendaal in café Vooges om met leden op een informele manier van gedachten te wisselen over verschillende politieke thema’s. Nadruk zal deze keer liggen op mobiliteit en bereikbaarheid. Zeker met het oog op de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort is dit een belangrijk punt, maar ook  mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in bredere zin zullen aan de orde komen.

In verband met beperkte ruimte graag opgeven via voorzitter@vvdbloemendaal.nl

Is Bloemendaal nog wel te besturen?

PvdA PvdA Bloemendaal 30-09-2019 12:03

Is Bloemendaal nog wel te besturen?

Lezers van het Haarlems Dagblad wreven zich vast wel een aantal malen de ogen uit toen ze hun krant uit de brievenbus visten. Maar het staat er toch echt, in vetgedrukte kapitalen over de volle vijf kolommen van de voorpagina: “Bloemendaal is bestuur zat”. Verderop in de krant wordt op twee pagina’s uit de doeken gedaan waarop de krantekop is gebaseerd. In niet mis te verstane bewoordingen uiten inwoners in het onderzoek “Waar staat je gemeente?” hun ongenoegen over de bestuurscultuur. De krant citeert de diverse opmerkingen hierover, verdeeld over de 5 dorpskernen. Zie de krant van vrijdag 27 september, maar het rapport zelf is ook makkelijk te vinden op de lijst van ingezonden stukken. De enquête voor het onderzoek dateert van vóór de zomervakantie, dus de actualiteit – een uit de hand gelopen vergadering van de commissie Bestuur & Middelen, het ontslag door een brede raadsmeerderheid van de voorzitter van die commissie (inderdaad, Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal) – is niet meegenomen. 

De kwestie Elswouthoek en de strafrechtzaak tegen het raadslid Roos bepalen de stijl waarmee de raadsleden van Hart voor Bloemendaal opereren binnen het bestuur. Max Sipkes typeert dit in het Haarlems Dagblad van zaterdag als het zich niet houden aan de vergaderorde, hun uitspraken larderen met venijnige verwijten en het steeds in hun betogen terugkomen met privékwesties. Ik formuleer dit hier even in eigen bewoordingen. Tijdens een raadsvergadering heb ik dit laatste een “belangenverstrengeling van jewelste” genoemd ( en dat herhaal ik op deze plek graag nog een keertje). Max Sipkes vermeldt in zijn commentaar dat de rest van de raad er bij het tumult uit de hoek van Hart voor Bloemendaal maar verslagen bij zit. Ik zou zeggen: eerder dodelijk vermoeid, na voor de zoveelste keer te moeten luisteren naar een grijsgedraaide plaat met vaste ingrediënten rond het thema “de totaal verrotte bestuurscultuur in Bloemendaal”. En als het nou nog alleen over de sfeer tijdens vergaderingen ging. In hun strijd tegen de Bloemendaalse windmolens wordt door de raadsleden van HartvoorBloemendaal rijkelijk gebruik gemaakt van het recht op informatie. Dat moet schriftelijk worden gedaan, en de gemeente is dan ook verplicht om binnen een bepaalde termijn te antwoorden. Voor 2019 hebben we daar als raad ruim 200.000 euro voor moeten uittrekken om de extra mensen te kunnen aanstellen die nodig zijn om al die vragen te kunnen beantwoorden.  Voeg daarbij nog de tientallen integriteitsmeldingen – de teller staat, meen ik, op 55 – en ik geef Jerker Westphal groot gelijk als hij tweet dat twee raadsleden kans zien om het Bloemendaals bestuur te gijzelen. Marilou den Outer neemt deze tweet op in haar artikel in het Bloemendaals Nieuwsblad over het chaotisch verloop en het voortijdig afbreken van de vergadering van de commissie Bestuur & Middelen. Nou is dat van mijn excollega-raadslid misschien wat sterk uitgedrukt, maar het effect is wel het beeld van een kluwen ruziënde raadsleden en een ambtelijke organisatie die onderhand hoorndol raakt van de bizarre stortvloed aan vragen en meldingen van integriteitsschendingen. 

In zijn door mij al eerder aangehaald commentaar noemt Max Sipkes twee oplossingen. Een optie is het opheffen van de gemeente. Maar dat duurt jaren. Als je nu de procedure daarvoor zou starten moet de raad in zijn huidige samenstelling zelfs een jaar langer door. Ach, gezelligheid kent geen tijd nietwaar? Zijn tweede optie vind ik interessant: totaal negeren. Vind ik wel wat voor te zeggen. In raad en commissie mogen ze wat mij betreft lekker uitrazen, tot genoegen van hun fans. Voor de integriteitsmeldingen heb ik in het Bloemendaals Nieuwsblad al eens het plaatsen van een prullebak gesuggereerd. Dat kan natuurlijk ook voor vragen. Maar ja, dat druist in tegen de wet en dat mag dus niet. Om met de kop van deze column te eindigen; natuurlijk is Bloemendaal nog wel te besturen. De hoge cijfers die de inwoners in de enquête de gemeente geven op al die andere punten zijn daarvoor het bewijs. En wat die bestuurscultuur betreft; het wachten is gewoon op de volgende gemeenteraadsverkiezingen…

Henk Schell  

Het bericht Is Bloemendaal nog wel te besturen? verscheen eerst op PvdA Bloemendaal.

En dan nu de ontknoping…

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 27-09-2019 14:04

En dan nu de ontknoping van deze akte: het ontslag van de commissievoorzitter Roos. Wat eraan voorafging waren maandenlange discussies op de achtergrond van diverse raadsleden onder aanvoering van de heer Harder van de VVD. Er moest en zou een evaluatie van de commissievoorzitter komen. Geen enkel probleem. Er werd in het presidium (een delegatie van fractievoorzitters en de burgemeesters) afgesproken dat de elke voorzitter (Roos, Harder en Burger) zelf zou bepalen op welke wijze dit zou worden georganiseerd. De streefdatum was voor 1 september. Aangezien Roos druk bezig was met de verdediging voor haar strafproces plande zij in samenwerking met de griffie die evaluatie op 12 september jl. tijdens de commissievergadering. De vergadering zelf zou een half uur eerder beginnen. Dat was qua planning het meest praktisch.  Zo afgesproken, zo gedaan zou eenieder denken. Het werd door de griffie op de agenda geplaatst en rondgestuurd. Op 27 augustus jl. was er een agendacommissievergadering op de kamer van de burgemeester.

Er wordt heel veel vergaderd in het gemeentehuis. In de agendacommissie vergaderen de voorzitters samen met de burgemeester over de invulling van de agenda en nemen zij de planning door etc. Roos was die datum in de avonduren verhinderd. Dat was dit jaar voor het eerst. Pas later vernam zij via de griffie dat de evaluatie van haar agenda was gehaald. Daartoe hadden Burger, Harder en de burgemeester besloten zonder Roos te consulteren. De drie mannen handelden volstrekt eigenmachtig. Het verhaal naar Roos toe was: de commissieleden hebben geen trek meer in een evaluatie. Roos was hogelijk verbaasd. Waarom was er dan al die maanden aangedrongen op haar evaluatie? Maar aangezien zij nogmaals druk bezig was met andere zaken, zoals een politiek strafproces (goed te vergelijken met het proces tegen #Wilders), besteedde zij daar geen verdere aandacht aan.  De politieke wegen zijn soms ondoorgrondelijk.

En hoe verliep dan de afzettingsprocedure tijdens de raad van 26 september jl.? Roos wees er bij de agendavaststelling op dat de burgemeester dit onderwerp niet kon agenderen. Immers, het Reglement van Orde bepaalt dat een initiatiefvoorstel schriftelijk wordt ingediend bij de burgemeester. Die plaatst het op de agenda van de eerstvolgende raad. Is de agenda al verstuurd en de uitnodiging voor deze vergadering ook, dan wordt het door de burgemeester op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst. De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van het Reglement van Orde. Aangezien het initiatiefvoorstel pas in de loop van de middag werd toegestuurd (dus niet een week geleden maar op de dag van de raadsvergadering zelf) had de burgemeester vanuit zijn rol als onafhankelijk voorzitter van de raad dit onderwerp niet mogen agenderen. Maar hij deed het toch. Zou onze burgemeester de regels niet kennen? Wij noemen hier artikel 6, artikel 10, artikel 38 van het RvO en artikel 147a Gemeentewet.

De burgemeester gaf zelf te kennen dat hij de regels goed had bestudeerd. Hij had om 6 uur s ’middags nog op de valreep een collegevergadering bij elkaar geroepen en een besluit genomen, inhoudende dat er geen bedenkingen waren tegen de afzettingsprocedure. Daarmee dacht hij te voldoen aan artikel 147a Gemeentewet. Maar dat is slechts 1 van de voorwaarden. Het is immers nog steeds zo dat de agendering niet op het allerlaatste nippertje kan plaatsvinden omdat het RvO dat verbiedt.

Het college van Bloemendaal met in het midden Burgemeester Elbert Roest

Bizar dat de burgemeester er blijkbaar alles aan was gelegen zich hoogstpersoonlijk te ontdoen van Roos. Liever vandaag nog van Roos af, dan morgen. Liever de wet overtreden en Bloemendaal nog meer imagoschade bezorgen dan wijs en verstandig reageren op emotie. Wij vragen ons af of de heer Roest zijn prioriteiten wel goed weet te stellen. Wat is er op dit moment nu echt belangrijk in Bloemendaal? Dat antwoord heeft de heer Roest hiermee gegeven.

Omdat de heer Roest in de vergadering stug volhield dat het RvO niet nageleefd hoefde te worden, heeft Roos een motie van wantrouwen tegen deze burgemeester ingediend. Daarbij is van belang op te merken dat dit voorval natuurlijk niet op zichzelf staat. Eerder werd een soortgelijke truc toegepast met een initiatiefvoorstel waarbij stukken van #Integis plotsklaps geheim werden verklaard waardoor een behandeling van een voor Bloemendaal essentieel onderzoek achter gesloten deuren plaatsvond en het onderzoek vervolgens compleet werd stilgezet. Weer een ton EUR weggegooid geld van onze inwoners…

Naast deze voorbeelden is er een lange lijst van gebeurtenissen die erop wijzen dat de heer Roest niet op zijn taak is berekend. Het naleven van wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. Een burgemeester die de regels negeert omdat de grote partijen, waartoe uiteraard de VVD behoort, dat van hem verlangen, maakt geen sterke en evenwichtige indruk. Zo’n burgemeester wordt speelbal van politiek. Die ervaring heeft Bloemendaal eerder opgedaan met de heer R. Nederveen. Dat is toen niet goed afgelopen en heeft Bloemendaal veel imagoschade berokkend.

De motie van wantrouwen publiceren wij geheel hieronder. Het is natuurlijk geen kleinigheid om een dergelijke motie in te dienen. Maar onze fractie heeft dit in volle overtuiging gedaan. Wij zijn van mening dat de heer Roest beter met pensioen kan gaan. Hij is ongetwijfeld een vriendelijk en minzaam man in het dagelijks leven. Heeft belangstelling voor de geschiedenis. Gaat graag bij inwoners op bezoek. Snijdt taart aan. Bezoekt de kerk. En dat zijn allemaal positieve kwaliteiten. Maar voor het bestuur van Bloemendaal hebben wij een burgemeester nodig die is opgewassen tegen de druk van de VVD. Tegen de vriendjespolitiek. Tegen gekonkel in de achterkamertjes. Een burgemeester die de regels niet alleen kent, maar ze ook toepast.

Uiteraard zocht de heer Roest na het aanhoren van deze motie vertwijfeld en wanhopig de steun bij de overige fracties en die kreeg hij volmondig. De VVD vond het een motie van wantrouwen gericht aan de raad. Zo vatte mevrouw Zoetmulder, fractievoorzitter van de raad, het samen. En ja, daarin heeft ze toch ietsepietsie gelijk. Het is immers de raad die de burgemeester aanstuurt en niet andersom. Helaas is dat de conclusie die we trekken voor Bloemendaal.

De motie werd verworpen. Hart voor Bloemendaal stemde voor. De heer Heukels van LB liet weten dat hij vond dat de burgemeester een motie van afkeuring verdiende. Het was voor onze burgemeester geen fijne dag. Roos gaat vanzelfsprekend door als raadslid. Het voorzitterschap heeft ze met veel plezier gedaan, maar zij heeft er vrede mee dat daar nu een eind aan is gekomen: in de huidige verrotte bestuurscultuur is geen plaats voor ratio laat staan voor respect en dat is de treurige optelsom van de gebeurtenissen in de afgelopen twee weken.

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 26 september 2019,

kennis genomen hebbende van

de weigering van de burgemeester de Gemeentewet artikel 147a na te leven

de weigering van de burgemeester het RvO na te leven, in het bijzonder artikel 6, 10, 38 van het RvO

overwegende dat

de burgemeester als voorzitter van de raad belast is met het doen naleven van het reglement van orde

het Initiatiefvoorstel niet op de agenda van de raad stond op vrijdag 20 september jl en het voorstel evenmin gelijktijdig met de oproep voor de vergadering van 26 september is verzonden;

artikel 38 van het RvO helder is, nl inhoudt dat een initiatiefvoorstel niet kan worden behandeld in deze vergadering

de wetgever heeft bepaald dat de raad geen besluit neemt over een voorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen aan welke voorwaarde niet is voldaan

overwegende voorts:

dat alle partijen muv de fracties van HvB en LB van dit voorstel op de hoogte waren

dat sprake is van uitsluiting van deze twee partijen;

dat de voorzitter door dit thans te agenderen, laat blijken geen onafhankelijk voorzitter te zijn;

dat de voorzitter eerder blijk heeft gegeven wet- en regelgeving niet te willen naleven wat o.a. blijkt uit de volgende feiten:

de Archiefwet in Bloemendaal wordt niet nageleefd, zie bijv de complete mailbox van een oud-burgemeester die blijkt te zijn verwijderd;

integriteitsmeldingen die niet in behandeling worden genomen, gelet op het feit dat de eerste meldingen dateren van december 2017 terwijl de burgemeester hoeder is van integer bestuur ex artikel 170 Gemw;

de burgemeester de circulaire van Minister Plasterk niet naleeft door in strijd met zijn dringende advies toch met stempels ‘vertrouwelijk’ te werken;

artikel 169 lid 3 Gemw niet wordt nageleefd door gevraagde informatie die relevant is voor het werk als raadslid niet te verstrekken (bijv door het niet te verstrekken van de onderzoeksopdracht aan Hoffman bedrijfsrecherche, het niet verstrekken van de CAOP adviezen maar daar wel selectief uit te citeren)

de burgemeester bij herhaling heeft laten zien dat hij niet bereid is het RvO na te leven wat onder meer tot uitdrukking komt in het niet hanteren van regels mbt spreektijden in de raadsvergadering;

de burgemeester door deel uit te maken van een ‘werkgroep bestuurlijke vernieuwing’ sturing geeft aan politieke discussies die in de raadszaal gevoerd moeten worden wat bovendien in strijd is met het duale stelsel.

spreekt uit:

Dat burgemeester Roest geen onafhankelijk voorzitter is van de raad, wet-en regelgeving niet wenst te volgen, de raad belemmert in zijn democratische taak, nl controle van bestuur;

zegt het vertrouwen in burgemeester E. Roest op

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal

‘Gewenste interactie’

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 26-09-2019 12:58

Het initiatiefvoorstel is zojuist bekend gemaakt en publiceren wij hieronder, zie slot van dit bericht. Het onmiddellijke ontslag wordt verleend aan voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen.

Reden: de gewenste interactie is niet mogelijk tussen de leden en de voorzitter van de commissie. In deze commissie zitten:

Philip Groen (schaduw raadslid D66)

Aty de Groot (schaduw raadslid PvdA)

Siebold de Vries (schaduw raadslid GroenLinks)

Geert Beusen (schaduw raadslid CDA)

Rob Slewe (fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal)

Leonard Heukels (fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal)

Martin vd Bunt (schaduw raadslid VDB)

Rolf Harder (VVD raadslid) Maw: Drie gekozen volksvertegenwoordigers waarvan er twee niet geraadpleegd zijn. Dan houden we Rolf Harder van de VVD over.

Rolf #Harder, VVD raadslid Bloemendaal, foto flyer 2018

Wat precies wordt verstaan onder ‘gewenste interactie’ wordt niet duidelijk. De vraag wat de voorzitter wordt verweten blijft onbeantwoord. Wat wel duidelijk is, dat is dat interactie te maken heeft met een wisselwerking tussen personen, processen, organisaties. Per definitie hangt dit niet af van 1 persoon. De kwalificatie ‘gewenst’ laat wel een heel bijzonder licht schijnen op dit initiatief. U bent niet gewenst, vertrek!

Zie in het voorstel hieronder ook het punt: ‘communicatie aspecten’. Niet van toepassing lezen we daar. De arrogantie is werkelijk verbluffend. Op zijn Bloemendaals. Oftewel: een geblinddoekte olifant in de porseleinkast met de botte bijl, schreef iemand die ons volgt ons zojuist.

Daar kunnen we het volledig mee eens zijn. Communcatie is en was nul. Met de voorzitter Roos is volstrekt niet gecommuniceerd. Een beoordelingssessie die geagendeerd stond voor 12 september jl is buiten haar medeweten om eenzijdig gecancelled. Zonder Roos hier ook maar een seconde in te betrekken. Roos heeft niet 1 telefoontje of mail mogen ontvangen over haar functioneren in de afgelopen anderhalf jaar.

Snode plannen

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Bloemendaal 26-09-2019 10:03

Vanavond zal tijdens de raadsvergadering door 6 partijen een initiatiefvoorstel worden ingediend. D66, VVD, VDB, PvdA, GroenLinks en CDA  trekken eensgezind op. Zij willen de voorzitter van de commissie bestuur en middelen, Marielys Roos, dumpen.  Dat is nog niet eerder vertoond in de geschiedenis van Bloemendaal. Het voorzitterschap is in Bloemendaal niet altijd eenvoudig, laten we dat vooropstellen. Een fragment van een vergadering in juni dit jaar laat zien hoe de gemoederen hoog oplopen als het gaat over gebruik van social media.

De bovengenoemde 6 partijen zijn in het geheim dus al enkele maanden aan het broeden  op een methode om Roos te wippen. Die hebben ze nu gevonden in het ‘initiatiefvoorstel’. Raadsleden kunnen een initiatiefvoorstel indienen. Dat is wettelijk geregeld. Het initiatiefvoorstel om van Roos af te raken is op dit moment uitsluitend bekend bij deze 6 fracties. De fracties van Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal zijn er volledig buiten gehouden.

Democratie? Dat zien wij anders. Dit heeft met gezonde politieke besluitvorming niets te maken. Integendeel, dit heeft alles weg van een persoonlijke vendetta.

We zijn zeer benieuwd naar de inhoud van dat voorstel vanavond. Terwijl Roos druk bezig was met haar strafproces de afgelopen weken, hadden de raadsleden van deze 6 fracties, waaronder de Nestor (raadsoudste) Andre Burger van het CDA, het op hun volstrekt eigen wijze druk met het verzinnen van een list om zich van Roos te ontdoen. Daarbij is ook de heer Mark Doorn nauw betrokken. Dit is de fractievoorzitter van de nieuwe lokale partij VDB. Harder en Doorn zijn zeg maar de ‘bedenkers’ van het plan.

Roos had gevraagd om een beoordeling van haar voorzitterschap in de commissievergadering op 12 september jl, maar de raadsleden wilden beslist geen openbaarheid en hoewel het op de agenda stond, werd het onderwerp er te elfder ure door de heer Burger (CDA)en de heer Harder (VVD) en de burgemeester weer vanaf gehaald. Het is de bekende werkwijze: alles wordt backstage geregeld.

Voor Roos is het dus volstrekt onduidelijk op welke gronden zij vanavond haar biezen moet pakken. Dit is immers stiekem achter haar rug om bekokstoofd. Tijdens de vergadering van het presidium afgelopen dinsdag werd duidelijk dat het voorstel vandaag zou worden aangeboden aan de raad. In die vergadering zitten de fractievoorzitters van de politieke partijen samen met de burgemeester.

Wat Roos er zelf van vindt, hebben we al in ons bericht van gisteren genoteerd. Het belooft een interessante avond te worden. Kijkt u mee?

Weerbaar in Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 24-09-2019 18:10

Een inwoner schrijft aan raadslid Roos: ‘Dat jouw commissievergadering voortijdig eindigde lag echt niet aan jou. Maar aan een paar hyena’s in de zaal, die met bloeddoorlopen ogen aan tafel zaten te wachten totdat ze de voorzitter konden grijpen. En die voorzitter…….. dat was jij. Met zo’n stelletje roofdieren ga je toch de hei niet op.’

Dit is slechts een van de vele commentaren die wij ontvingen n.a.v. de chaotisch verlopen commissievergadering van 12 september (bestuur & middelen) waarvan Roos de voorzitter is. Eerst even een kort fragment laten zien van deze vergadering en dan gaan we u proberen uit te leggen wat hier nu precies aan is voorafgegaan.

Raadslid Roos is voorzitter van de commissie bestuur en middelen. Zij doet dit werk nu anderhalf jaar en heeft er plezier in. Maar dat niet alleen: het werk is een bijzondere uitdaging gezien de wijze waarop de vergaderingen verliepen de afgelopen maanden.

Wat ging hieraan vooraf? Hoe is het zo gekomen?

Een stap terug in de tijd: na de verkiezingen van maart 2018 dacht burgemeester Roest dat het wel een aardig idee was om een werkgroep te vormen. Onder zijn voorzitterschap konden raadsleden dan ‘backstage’ over allerlei onderwerpen discussiëren met elkaar in het kader van ‘bestuurlijke vernieuwing’.

Waarom bestuurlijke vernieuwing en wat houdt dat begrip dan precies in?

Daar kunnen we tamelijk kort over zijn: dat weet niemand. Maar het klinkt positief. Vernieuwend willen we allemaal zijn in de politiek.

Het eerste onderwerp op de agenda van de werkgroep was het terugbrengen van het inspreekrecht. Vroeger hadden onze inwoners nl het recht om de raadsleden toe te spreken tijdens de commissievergaderingen over onderwerpen die zij belangrijk vonden. Zo waren zij in staat zaken voor te leggen aan raadsleden en konden raadsleden op hun beurt vragen stellen. Erg nuttig om langs die weg in het openbaar elkaars standpunt te vernemen. Weten wat er leeft in de samenleving. Daar was het inspreekrecht ook voor bedoeld. Maar helaas, de meerderheid in de raad was daar niet van gediend en zo kwam het dat in Bloemendaal het inspreekrecht werd afgeschaft terwijl dat elders in gemeenteland een volstrekt normaal en geaccepteerd fenomeen is.

Hoe dan ook, onze partij wil het inspreekrecht terug. De werkgroep zou er mee aan de slag gaan. Hoewel  er inmiddels 18 maanden zijn verstreken en onze fractie diverse keren een motie indiende waarin wij pleitten voor herstel van inspreekrecht is de ‘werkgroep bestuurlijke vernieuwing’ nog altijd aan het broeden op dit ei. Onze motie werd telkens afgewezen.

Waar houdt de werkgroep zich nog meer mee bezig? Met het onderwerp ‘geheimhouding’ en ‘vertrouwelijk’. Sinds 2014 werkt de gemeente Bloemendaal aan een geheimhoudingsprotocol. Dat is een soort handleiding waarin staat beschreven hoe om te gaan met geheimhouding. Natuurlijk kan een handleiding nooit de wet vervangen. Het protocol is eerder bedoeld als handvat zodat ook de niet-juristen uit de voeten kunnen met de wetgeving die tamelijk complex is. Hoewel we 5 jaar verder zijn, is er nog altijd geen protocol en dat heeft alles te maken met het feit dat het college van Bloemendaal een hekel heeft aan de strenge regels van de Gemeentewet. Daarin staat namelijk beschreven hoe geheimhouding moet worden opgelegd, dwz de voorwaarden en de procedure. Het college werkt liever met het begrip  ‘VERTROUWELIJK’. Dat staat niet in de wet en een stempel vertrouwelijk op een stuk zetten is kinderlijk eenvoudig. Uiteraard wel met een dreiging: zwijg, anders krijgt u Justitie achter u aan. Anders gezegd: vertrouwelijk is de route waarmee de wet wordt omzeild maar hetzelfde effect wordt bereikt. Raadsleden zwijgen uit angst voor strafvervolging. En dat die angst reëel is, dat hoeven wij u niet uit te leggen. Het OM zegt ‘at your service’ tegen de burgemeester, zoals we inmiddels weten.

De minister heeft in 2016 dringend geadviseerd niet meer te werken met het begrip vertrouwelijk. Beter is het om alleen nog geheim te gebruiken en daarbij de wettelijke procedure te volgen. En het mooiste blijft natuurlijk de openbaarheid. Openbaar bestuur moet de hoofdregel zijn. Hoewel de minister helder was, heeft Bloemendaal geen afscheid kunnen nemen van de stempel ‘VERTROUWELIJK’ en getracht dit in het protocol onder te brengen. Dat is niet gelukt. Hoogleraar Elzinga die veel van het onderwerp weet, werd eind 2018 gevraagd hierover zijn licht te laten schijnen..

Hij bracht eind 2018 zijn advies uit aan de werkgroep van de burgemeester en de conclusie van de burgemeester en zijn assistente was: naast de wettelijke geheimhoudingsprocedure is het volgens Elzing zeer dringend gewenst een buitenwettelijke geheimhoudingscategorie toe te voegen. En wel onder de noemer van de vertrouwelijkheid.

Dit advies stond haaks op een groot aantal eerdere publicaties van hoogleraar Elzinga. Daarin zei Elzinga steeds: ‘ vertrouwelijkheid is een onding van formaat ’. Of m.a.w.: Elzinga volgde geheel en al de minister.

Onze fractie ging op zoek naar het advies van Elzinga aan de werkgroep maar vond niets. Het waren enkele losse passages uit e-mailberichten tussen de gemeente en Elzinga.

Vreemd.  …

Op 12 juni jl. gaf Elzinga een lezing over dit heikele onderwerp in de Zandwaaier. Daarbij aanwezig: raadsleden, burgemeester Roest en enkele juristen in dienst van de gemeente. Daar herhaalde Elzinga zijn standpunt: werk niet met het begrip vertrouwelijk. Hij zei letterlijk: doe het niet!

Burgemeester Roest was echter hoogst ongelukkig met dit advies van Elzinga. Onze burgemeester houdt van vertrouwelijk. Hij kan er niet buiten omdat het zo gemakkelijk is. En dus zijn we weer terug bij af: in Bloemendaal is alles geheim of vertrouwelijk en beiden komt hier  neer op hetzelfde: mond houden of je krijgt te maken met Justitie. Het gevolg is angst en dat is slecht voor het openbare politieke debat.

Conclusie: we voelen ons door dat zogenaamde advies van hoogleraar Elzinga in december 2018 behoorlijk in de maling genomen: dat advies bleek niet van hem afkomstig.

Inmiddels deden zich begin 2019 weer nieuwe ontwikkelingen voor. Hoogleraar Boutellier werd uitgenodigd voor een bijeenkomst van de werkgroep. Boutellier is hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de VU en werkt voor het Verwey-Jonker instituut. Wie is de heer Boutellier?

Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over ‘destructieve elementen’ in de raad en daarmee werden Slewe en Roos bedoeld. De klachten betroffen vooral ons gebruik van social media. We hebben begrepen dat het advies van Boutellier luidde als groep actief op te treden en te zorgen voor correctie van ongewenst gedrag, waaronder het gebruik van social media. Deze aanmoediging viel in goede aarde en prompt werd een initiatief voorbereid om Roos als voorzitter te dumpen.

Deze kwestie speelt nog steeds. Diverse raadsleden schromen niet het Roos zo lastig mogelijk te maken. Ze blijft er nuchter onder: ‘Ik vind het jammer dat het zo gaat. Bij mij staat altijd voorop dat we een agenda moeten afwerken. Als voorzitter ben je dienstbaar aan de commissie. Dat probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Direct na afloop van die vergadering op 12 september heb ik me nog verontschuldigd tegenover de ambtenaren die de hele avond voor niets hadden zitten wachten omdat opeens de vergadering werd beeindigd. Allemaal emotionele reacties. Het verwijt was dat ik niet meteen gehoor gaf aan interruptieverzoeken. Maar je zou voor de gein eens moeten gaan kijken: leden steken voortdurend hun hand in de hoogte. Ik kan niet iedere interruptie onmiddellijk toestaan. Je kunt een wedstrijd ook dood fluiten. Lijkt mij niet de bedoeling. De burgemeester was erg boos op mij. Hij vond dat ik Rob Slewe direct had moeten afkappen. Ik vind het maar een vreemd verzoek. Slewe is gekozen volksvertegenwoordiger en heeft net zo veel recht van spreken als elk ander raadslid. Als de burgemeester eens de moeite neemt om de vergadering terug te kijken dan ziet hij heus dat ik niemand voortrek of achterstel. Ach nou ja…, dit is voer voor psychologen. Ik wil gewoon positief aan de slag. Heb geen zin in negatief gedoe‘.

storm in de vergadering van 12 september 2019…

Wij vinden het  zeer onprofessioneel om op deze wijze met elkaar aan het werk te zijn. En dat gedoe over ‘destructieve krachten’ in de raad is ook niet bevorderlijk voor de sfeer. Wij zijn tenslotte bepaald geen voorstander van een werkgroep die in de beslotenheid opereert. Het debat hoort plaats te vinden in de raadszaal. Iedereen moet kennis kunnen nemen van de diverse standpunten. Dat is pas een gezonde manier van politiek bedrijven.  Van mening verschillen hoort daarbij maar liever niet in de achterkamertjes met een burgemeester als ‘voorzitter’.  Bovendien heeft een werkgroep geen mandaat en is het geen democratisch gekozen commissie.

Kennismakingsbijeenkomst 27 september

PvdA PvdA Bloemendaal 23-09-2019 12:17

PvdA Bloemendaal houdt kennismakingsbijeenkomst en zomerborrel.

Vrijdag, 27 september, van 16.00 uur tot 18.00 uur French Napa, Bloemendaalseweg 333 in Overveen

Het zal onderhand wel bij iedereen bekend zijn dat aan het begin van dit jaar de afdeling Bloemendaal van de PvdA samen met de afdelingen Haarlem, Zandvoort en Heemstede is opgegaan in de nieuwe afdeling Zuid-Kennemerland. Sinds jaar en dag bestond er in Bloemendaal al de gewoonte om met de vaste kern van de afdeling het nieuwe raadsseizoen te openen met een zomerborrel. Voor het eerst sinds het samengaan wordt het deze keer iets anders aangepakt. Aanstaande vrijdag, 27 september, van 16.00 uur tot 18.00 uur is er een kennismakingsbijeenkomst voor PvdA-leden en belangstellenden in de gemeente Bloemendaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in French Napa, Bloemendaalseweg 333 in Overveen. De voorzitter van de afdeling PvdA Zuid – Kennemerland, Erica Bastiaans, zal de bijeenkomst openen, samen met Attiya Gamri, prominent PvdA-lid uit Overveen. De vier fractieleden van Bloemendaal; Henk Schell, raadslid, en Aty de Groot, Harold Koster en Herman van de Kerke, duocommissieleden, zullen ieder een korte bijdrage leveren over wat hen vooral drijft in hun raadswerk. Als gast is aanwezig Maarten Wiedemeijer, lid van de Haarlemse fractie van de PvdA. Hij zal ingaan op de problemen met betrekking tot de woningmarkt. Zoals bekend zijn er ook in Bloemendaal nauwelijks plekken beschikbaar waar nog gebouwd kan worden. Vanaf 17.00 uur start dan de zomerborrel, en is nog volop gelegenheid om in informelere sfeer met elkaar kennis te maken. Graag aanmelden via: a.gamri@online.nl.

Het bericht Kennismakingsbijeenkomst 27 september verscheen eerst op PvdA Bloemendaal.