Nieuws van politieke partijen in Boekel inzichtelijk

430 documenten

De dupe zijn de bewoners van de Elzen

VVD VVD Boekel 15-10-2023 06:57

Het leefklimaat voor de Elzen gaat niet beter worden. Stank en vliegen blijven massaal aanwezig net zoals het zware verkeer. Na een lange periode, van bijna 5 jaar, blijkt nu dat de oplossing door het afketsen van de overeenkomst met Braks zorgt dat de Elzen terug is bij af.

In oktober 2022 heeft de gemeenteraad een budget van 1.3 miljoen euro vrijgemaakt om de varkenshouderij van Braks te saneren. Het doel: leef- en woonklimaat van de Elzen permanent te verbeteren. Hiervoor werd een overeenkomst opgesteld met afspraken die door beide partijen in de tijd uitgevoerd moeten zijn. Na bijna een jaar stilte werd de gemeenteraad voor een voldongen feit geplaatst en krijgt te horen dat de deal geklapt is.

De VVD-fractie, en niet alleen wij, zijn onthutst en ontstemt over de wijze waarop de verantwoordelijk wethouder deze deal niet heeft kunnen afronden. Onze kritische vragen kon de wethouder niet beantwoorden. Onze vraag wanneer Braks geïnformeerd is over de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden maakte duidelijk dat dit pas heel laat is gedaan. Wij hebben het gebrek aan regie en overleg met de werkgroep de Elzen diverse keren benoemd. Steeds werden deze zorgen weggewoven, met alles is onder controle. Ook onze zorg of de portefeuilleverdeling wel op orde is tussen de wethouders, blijkt nu terecht te zijn. De keuze van de coalitie voor twee wethouders breekt nu op en dit in het nadeel van de burger en nu specifiek de Elzen. 

Voormalig  wethouder Martijn Buijsse heeft jaren gewerkt aan het herstellen van vertrouwen met de bewoners op de Elzen. Met het maken van afspraken met de ondernemer en het vinden van oplossingen. Een gebiedsregisseur werd aangesteld voor het borgen en begeleiden van het proces. Nu blijkt dat het op afstand blijven van de huidige en verantwoordelijk wethouder ervoor zorgt dat alle werk voor niets is geweest. Dat in de krant staat dat de Elzen er toch op vooruitgaat is onzin. Braks gaat meer varkens houden op de oude locatie en noemt dat intern uitbreiden door het toepassen van nieuwe technieken. Meer varkens betekent meer mest, meer aan- en afvoer en dus meer overlast.

De VVD-fractie 

Frans Dijcks en Ferenc Koolen

Hoe onduidelijk kan een door de raad vastgestelde beleidslijn zijn!

VVD VVD Boekel 16-07-2023 00:51

In maart 2022, heeft de vorige gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering de beleidslijn vervanging en uitbreidingsinvestering buitensportverenigingen vastgesteld.

Deze beleidslijn was nodig om Boekelsport te helpen met de aanleg van twee kunstgrasvelden. In het voortraject zijn alle buitensportverenigingen gehoord en hebben hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Nu amper één jaar later blijkt dat deze beleidslijn voor de tweede keer een probleem oplevert. De eerste keer bij Doele Willem III en nu bij de Stichting Rutger van Herpen en haar ruiters. Wat is het probleem: verenigingen die voor het beoefenen van hun sport zowel een binnen als een buitenfaciliteit nodig hebben, ze worden nu hybride genoemd, vallen voor het deel dat als binnen-locatie wordt aangemerkt niet onder deze beleidslijn.

In de laatste raadsvergadering is een aanvraag van de Stichting Rutger van Herpen en haar ruiters behandeld. Een typisch voorbeeld van zo’n hybride sportvereniging. De aanvraag betrof onder andere de noodzakelijke vervanging van de binnen-rijbak. Een vervanging die niet onder de beleidslijn valt. Alle fracties hebben eerder in de commissievergadering aangegeven een evaluatie van de beleidslijn en duidelijke kaders nodig te vinden voor een juiste beoordeling van dergelijke aanvragen. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat een groot deel van de raad nu vindt dat de beleidsregel anders uitgelegd kan en mag worden en hebben toen ingestemd met het toekennen van extra subsidie voor het vervangen van de binnen-rijbak. De VVD-fractie heeft niet ingestemd. Vooral niet om de manier waarop de beleidslijn (niet) gebruikt en opgerekt wordt. Het gaat dan om de manier van politiek bedrijven. Met het loslaten van de beleidslijn ontstaat precedentwerking waarvan de financiële gevolgen niet te overzien zijn.  De VVD-fractie ziet hier een ongecontroleerde en ongewenste ontwikkeling die veel geld kan kosten. Gemeenschapsgeld dat niet meer breed ingezet kan worden. Wij benadrukken dat ons standpunt niet gericht is tegen de Stichting Rutger van Herpen of enig andere maatschappelijke vereniging of stichting.

VVD Boekel-Venhorst,

Frans Dijcks en Ferenc Koolen

Boekel op slot

VVD VVD Boekel 24-06-2023 09:15

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft een motie van het DOP, gesteund door GVB, ervoor gezorgd dat Boekel voor een deel op slot gaat totdat het beleidsplan Vitaal Buitengebied Boekel herijkt is. Hierdoor worden een aantal initiatieven van onze inwoners voor het ontwikkelen en realiseren van hun dromen op slot gedaan.

Concreet mag het college geen plannen meer aan de raad voorleggen die niet getoetst zijn aan de regels die ooit in 2012 zijn opgesteld. De noodzaak om deze regels te herijken wordt door eenieder onderkent. Reeds in 2019 heeft de VVD-wethouder Martijn Buijsse daartoe voorstellen gedaan. Deze werden toen niet door de raad gedragen en dus werken wij nu nog met oude plannen waar onze burgers aan gehouden worden.

Wat het DOP wil is: niet bouwen in gebieden met zichtlijnen, niet bouwen in gebieden met de kwalificatie waardevolle openheid, niet bouwen op maagdelijke grond, dat zijn gronden waarop nog geen bewerking heeft plaatsgevonden. Geen woningen met een inhoud groter dan 600 m3 en vooral ook geen veranderingen in het gebruik van de bestemming naar recreatie.

Als VVD hebben wij ons verzet tegen deze manier van politiek bedrijven. Vooral het kort voor de vergadering aanbieden van dergelijk rigoureuze plannen en daarmee hun eigen wethouder voor het blok zettend maakt duidelijk dat het er wat dat betreft slecht voorstaat met deze coalitie. Ook het voorstel om twee bouwplannen van inwoners die al meer dat 2 jaar bezig zijn met het ontwikkelen van een bouwplan en daarbij alle regels en voorschriften nauwgezet volgen en dit alles in goed overleg met de omgeving en de ambtelijke organisatie hebben gedaan, worden door de ideeën en plannen van het DOP uitgesloten voor besluitvorming door de raad. Dit plan heeft het gelukkig niet gehaald.

Dat de wereld niet stil staat en er heel veel agrariërs (noodgedwongen) gestopt zijn zorgt voor een andere invulling van het buitengebied. Deze agrariërs die hun bedrijf hebben beëindigd en hun stallen moeten afbreken willen wel blijven wonen en dat op hun eigen geboortegrond. Met de visie van het DOP staan deze plannen en ontwikkelingen onder verscherpt toezicht met alle risico’s van dien.

Namens de VVD fractie, Frans Dijcks en Ferenc Koolen

Hoe gaat het nu met de nieuwe bestuurscultuur in onze gemeente?

VVD VVD Boekel 16-04-2023 08:24

Tijd, om na één jaar, te kijken wat deze nieuwe bestuurscultuur ons nu oplevert? Dit doen wij aan de hand van praktijkvoorbeelden in samenhang met een aantal punten die de coalitie belangrijk noemt voor onze gemeente. 

De meest belangrijke: Inwoners betrekken bij besluitvorming, meer inspraak en kansen bieden om zelf met initiatieven of voorstellen te komen. De bewoners van de Boschberg hebben in de praktijk ervaren wat dit betekent. Een motie met de oproep om opnieuw met de bewoners in gesprek te gaan en samen invulling te geven aan het klimaatbestendig maken van hun woonwijk kreeg geen steun van de coalitie. Later wilde ze dat herstellen met een eigen motie, maar helaas te laat. Waar het gaat om de belangen van en het kansen bieden aan onze burgers valt ons vooral op dat bouw- en ontwikkelwensen van onze inwoners zeer kritisch beoordeeld worden. En dat de coalitie vooral niet wil dat er te grote huizen gebouwd worden. Zichtlijnen en het hebben van open terrein is voor het DOP belangrijker dan het belang en de wensen van haar inwoners. “Kritisch zijn naar hun eigen wethouder” wordt het genoemd. Wij vinden des te opmerkelijker wanneer men bedenkt dat dit beleid een direct gevolg is van het gesloten coalitieakkoord of bestaand beleid betreft.

Ook verduurzaming, zeker in deze tijd niet onbelangrijk, is één van die voornemens. Bij verduurzaming hoort ook de wens om onze sociaal-culturele accommodaties, sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en overige voorzieningen op peil te houden. De roep van sportverenigingen voor hulp bij het verduurzamen werd niet gehoord. Een motie om daadwerkelijk te helpen werd door de coalitie niet gesteund.  Ook de oproep om met alle sociaal maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan werd niet gehoord. Opnieuw werd later geprobeerd e.e.a. te herstellen waarbij de oproep om het duurzaamheidsplan uit te voeren niet werd gehonoreerd. Bij wederom een herstelpoging was echt doorpakken er niet bij.

Kortom; na één jaar is er bar weinig te merken van de “nieuwe bestuurscultuur”.

VVD-fractie

Frans Dijcks en Ferenc Koolen 

Hoe gaat het met de vele bouwprojecten in onze gemeente?

VVD VVD Boekel 01-04-2023 02:27

https://boekel.vvd.nl/nieuws/52599/hoe-gaat-het-met-de-vele-bouwprojecten-in-onze-gemeente

Wanneer we rondlopen of fietsen in onze gemeente ziet we overal woningbouw in ontwikkeling. Wegen en straten worden aangelegd en niet veel later weer opengebroken omdat er nog van alles de grond in moet. Een mooi voorbeeld waar dit goed zichtbaar is, is de nieuwbouwwijk de Burgt. Zowel in fase 1 als ook in fase 2 worden wegen en riolering aangelegd. De eerste contouren van deze nieuwe wijk worden al zichtbaar.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de grondbedrijfsrapportage vastgesteld. Bij de behandeling zijn veel vragen gesteld over de vele projecten en vooral de risico’s die daarmee gemoeid zijn. Wij noemen het de exploitatie van een project. Hier krijgen wij een beeld van de aankoopkosten, het bouwrijp maken en de te verwachten opbrengst door de verkoop van woningen. Ook worden de risico’s die bij elk project horen zichtbaar gemaakt. 

Een van de risico’s is de afgelopen weken ruim in de aandacht geweest en gaat over de Zuidwand. Hier is een te verwachten exploitatietekort van 2 miljoen euro ingeboekt. Dit bedrag is in het verleden als een risico benoemd, en nu door het college vertaald naar een kostprijs. Zijn daarmee alle risico’s afgedekt? Het antwoord is nee: de ontwikkelingen op de markt, de stijgende rente en de alsmaar toenemende bouwkosten zorgen mogelijk nog voor verrassingen. 

Voor de VVD-fractie redenen genoeg om tijdens de raadsvergadering een duidelijk signaal af te geven. Wij willen meer en beter geïnformeerd worden over de voortgang en de risico’s van de diverse woningbouwprojecten. Vooral willen wij weten hoe het staat met de voortgang van de woningbouw (starters en sociale huurwoningen) die door projectontwikkelaars gerealiseerd moeten worden.  

Ook onze ondernemers zitten knel. Voor hen is het nagenoeg onmogelijk om uit te breiden of te starten met een bedrijf. De reden: wij hebben als gemeente geen vrije kavels beschikbaar en de ontwikkelingen voor de industrie op de Lage Raam laten op zich wachten. De gemeenteraad heeft met een breed gesteunde motie het college opgeroepen met de raad te kijken naar mogelijkheden om op korte termijn oplossingen te bieden voor onze ondernemers.
Namens de VVD-fractie 
Frans Dijcks en Ferenc Koolen. 

Het eerlijke verhaal

VVD VVD Boekel 17-03-2023 07:49

https://boekel.vvd.nl/nieuws/52422/het-eerlijke-verhaal

Met verbazing leest de VVD het verhaal “Zuidwand twee miljoen duurder”.  Wat onze verbazing oproept is de passage waarin staat: Na de verkiezingswinst heeft DOP ervoor gekozen om de Zuidwand in de portefeuille van onze wethouder Ben Brands te stoppen. Wij vonden dat we de verantwoordelijkheid moesten nemen dit project zo goed mogelijk af te wikkelen, ondanks alle risico’s.

Het eerlijke verhaal is dat het juist de huidige coalitie is die al in 2010 besloot een Centrumvisie op te stellen met als doel een levendig centrum met een goed en passend winkelaanbod te willen realiseren. Later in 2017 en net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft dezelfde coalitie de ontwikkeling van de Zuidwand definitief in gang gezet en een intentieovereenkomst met bouwbedrijf van Wanrooij gesloten.  Met dit proces werd de Zuidwand toen uit handen gegeven en een eerste verlies van 4 miljoen geïncasseerd. 

Het was juist wethouder Ted van de Loo die de risico’s kende maar deze niet mee nam in de besluitvorming. Denk dan aan de bodemverontreiniging en het aanwezige asbest.  Dat een dergelijk omvangrijk proces tijd kost, in ontwerp en ontwikkeling, zorgt ervoor dat het duurder wordt. Dit is een wet van de logica en heeft niets te maken met het onderbrengen bij wethouder Brands, hoeveel respect hij ook verdiend. Bij het alsmaar duurder worden speelt de wereldwijde crisis ontstaan door de oorlog in de Oekraïne een grote rol. De trein die Zuidwand heet stond in 2017 al op de rails en kan niet meer worden gestopt.

Het is dan ook jammer dat het eerlijke verhaal over het initiatief nemen voor de Zuidwand en het dragen van de verantwoordelijkheid niet verteld wordt.

Namens de VVD-fractie                                                                              

Frans Dijcks en Ferenc Koolen  

VVD- fractie stemt als enige partij tegen.

VVD VVD Boekel 20-02-2023 08:58

“Waar gaat dit over?” zult u wellicht denken.

In de raadsvergadering van donderdag 16 februari is het raadsvoorstel Sportverenigingen en duurzaamheid behandeld.  De gemeenteraad werd gevraagd een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen met als doel verenigingen te ondersteunen voor de enorm gestegen energiekosten in 2022. Nadrukkelijk werd gesteld dat het maximaal toe te kennen bedrag per vereniging €5.500 zou kunnen bedragen. Om in aanmerking te komen moeten verenigingen hun maandelijkse energiekosten, gespecificeerd, samen met het energiecontract overleggen. Wellicht denkt u dat dit een goed initiatief is, en dat het helpt verenigingen een deel van de gestegen energiekosten te dragen. Waarom is de VVD dan tegen?

Het raadsvoorstel omvatte ook een stuk over duurzaamheid. Het zogenaamde handelingsperspectief. Verenigingen die willen verduurzamen worden daarin doorverwezen naar overheidsregelingen. En precies daar wringt de schoen voor de VVD. Het klinkt mooi om via een complexe berekening voor één jaar een beetje geld te geven, tenminste wanneer je ervoor in aanmerking komt. Voor de VVD-fractie is het belangrijker dat de verenigingen daadwerkelijk geholpen worden met het structureel beperken van hun energiekosten. En dat kan alleen door te verduurzamen. Reeds in 2021 is een duurzaamheidsplan met een uitvoeringsagenda opgesteld. Een van de prioriteiten daarin is het helpen van verenigingen met verduurzamen met een actieve taakverantwoordelijkheid voor het college. En net daar laat het college haar verantwoordelijkheid liggen met haar weigerachtige houding. Ook het duurzaamheidsfonds waarin jaarlijks geld gestort wordt om te verduurzamen wordt niet uitgevoerd. Redenen genoeg voor de VVD-fractie om het college hierop te terecht te wijzen.

Het is voor de VVD-fractie onbegrijpelijk dat het college met een raadsvoorstel komt zonder dat de gemeenteraad het echte probleem van de verenigingen kent. De opdracht aan de wethouder Sport om in gesprek te gaan met de verenigingen is nog niet afgerond en daarmee heeft de gemeenteraad ook geen beeld van de werkelijkheid. Blind akkoord gaan met een voorstel voor het beschikbaar stellen van geld vinden wij niet verantwoord en al helemaal niet wanneer het de verenigingen niet structureel helpt.

Onze oproep om het besluit over het beschikbaar stellen uit te stellen totdat de gemeenteraad de feiten kent werd niet overgenomen door de coalitie. Opnieuw is duidelijk geworden dat populisme voor de coalitie belangrijker is dan serieus te kijken naar oorzaak en het gevolg.

Voor de VVD is en blijft duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.

Namens de VVD-fractie 

Heibel om (Sport) verenigingen en duurzaamheid

VVD VVD Boekel 05-02-2023 00:46

Het Brabants dagblad, van vrijdag 3 februari, maakt terecht melding van heibel tussen B&W en de gemeenteraad. Waar gaat het over! Bovenstaande titel verwijst naar een raadsvoorstel waarmee de gemeenteraad gevraagd wordt een budget van €200.000 beschikbaar te stellen. Dit budget is bedoeld om (Sport) verenigingen te compenseren voor de explosief gestegen energiekosten in 2022. Trouwens het gaat hier niet alleen om sportverenigingen maar om alle sociaal maatschappelijke verenigingen.

Waar dit raadsvoorstel zeker niet over gaat is over duurzaamheid. Ook al wekt de titel deze indruk. Voor de VVD-fractie alle redenen om hier inderdaad heibel over te maken. En dan vooral om het ontbreken van concrete voorstellen om verenigingen echt te helpen verduurzamen. Een eenmalige energiecompensatie klinkt leuk maar helpt niet voor de komende jaren. Wij zien dit meer als een zoethoudertje in plaats van concreet helpen. Onze fractie heeft dit raadsvoorstel het minachten van de gemeenteraad genoemd. Immers het college weigert nog steeds een in 2021 vastgesteld raadsbesluit over duurzaamheid daadwerkelijk uit voeren. Voor de VVD een onacceptabele situatie.

Reeds in november 2022 hebben wij gevraagd hoe wij als gemeente ervoor kunnen zorgen dat alle sociaal maatschappelijke organisaties niet kopje ondergaan aan de enorm gestegen energiekosten. Ook hebben wij toen gevraagd maatregelen te nemen om verenigingen te helpen verduurzamen. Om te weten wat de echte problemen van de verenigingen zijn, heeft de VVD-fractie geëist dat de verantwoordelijk wethouder met alle verenigingen in gesprek gaat en luistert naar hun zorgen over de betaalbaarheid van de energiekosten. Deze gesprekken zijn gestart maar nog niet afgerond. Voor de VVD is het dan ook onbegrijpelijk dat er nu een raadsvoorstel ligt dat niet onderbouwd kan worden met de echte problemen zoals de verenigingen die nu ervaren.

Onze fractie is overtuigd dat het samen met verenigingen zoeken naar voor hen passende oplossingen om de energiekosten te verminderen beter is dan nu een klein bedrag te geven en daarmee hun probleem voor de toekomst te laten voortbestaan. Wij blijven ons inzetten om alle sociaal maatschappelijke verenigingen te helpen met verduurzamen en zo de energiekosten draagbaar en beheersbaar te maken.

De VVD Fractie,

Frans Dijcks en Ferenc Koolen.

De VVD wenst iedereen fijne feestdagen

VVD VVD Boekel 23-12-2022 09:31

De VVD-fractie wenst alle inwoners van onze gemeente bijzonder fijne feestdagen en een voorspoedige start van het nieuwe jaar 2023. Een nieuw jaar waarin wij als liberale partij ons opnieuw zullen inzetten en de belangen van onze inwoners vertegenwoordigen.

Voor 2023 staan een aantal belangrijke zaken op de agenda. Een hiervan betreft het mobiliteitsplan. Nu de mobiliteitsvisie door de raad is vastgesteld begint de volgende fase waarin het gemeentelijk verkeer en vervoerplan wordt opgesteld. Hier wordt ook uw inbreng gevraagd. Naar verwachting wordt ook een start gemaakt met de Zuidwand en zullen de eerste panden gesloopt worden. Een bouwproject dat de komende jaren haar stempel drukt op de beleving van ons centrum en het Agathaplein. Ook de woningbouw zal een nieuwe ontwikkeling doormaken met het opstarten van de Schutboom en bij de Burgt wordt fase 1B in de voorbereiding genomen. Voor onze jongeren is het belangrijk dat er ruimte komt op de woningmarkt. Als VVD hebben wij aandacht gevraagd voor starterswoningen en het college opgeroepen met voorstellen te komen om een vorm van erfpacht in het leven te roepen en op die manier de jongeren kansen te bieden. Als VVD komen wij samen met het CDA op voor de belangen van de bewoners van de wijk de Boschberg. Hier heerst veel onvrede over de nieuwe inrichting en het eenzijdig aanbrengen van trottoirs.

Opnieuw heeft de VVD aandacht gevraagd voor de energiekosten en zorgen van alle sociaal maatschappelijke organisaties. Wij hebben van de wethouder een formele toezegging dat hij met alle organisaties in gesprek gaat en vaststelt wat het meest urgente probleem is. Ook al werkt de gemeente aan een voorstel om de energiekosten voor een deel te compenseren, draagt dat voorstel niet bij aan de echte verduurzaming waar deze organisaties om vragen. Als VVD houden wij de vinger aan de pols en blijven de wethouder hierop bevragen.

Namens de VVD-fractie

Frans Dijcks en Ferenc Koolen

Commissievergaderingen

VVD VVD Boekel 03-12-2022 06:36

Zijn onze sociaal maatschappelijke voorzieningen in gevaar?

De VVD-fractie maakt zich hier serieus zorgen om en ontvangt steeds meer en duidelijkere signalen dat de energiekosten niet meer op te brengen zijn. Veel van deze organisaties willen verduurzamen en daarmee hun energiekosten terugdringen. Alleen ontbreken hiervoor de financiële middelen.  De VVD-fractie heeft in de commissievergadering Bestuur en Samenleving kritische vragen gesteld naar het niet uitvoeren van een in 2021 genomen raadsbesluit inzake duurzaamheid en daarmee verduurzaming. Alle fracties hebben deze kritische vragen onderschreven en gezamenlijk het college aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Ook onderkennen alle fracties dat er meer moet gebeuren om sociaal maatschappelijke organisatie voor de burgers bereikbaar en betaalbaar te houden. De komende weken trekken wij hierin gezamenlijk op en roepen hierbij het college op te komen met constructieve oplossingen en vooral in gesprek te gaan met deze organisaties.

De Neerbroek als tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.

Bij het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen staat de gemeenteraad en daarmee de lokale democratie buiten spel. Net zoals dat wij geen zeggenschap hebben over het aantal te huisvesten statushouders. Zo kan het gebeuren dat de Neerbroek en het Regenboog terrein, aangewezen zijn als opvanglocatie voor de Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor zijn in eerste instantie 17 woonunits aangekocht die allemaal op de Neerbroek geplaatst worden. Dit besluit zorgt voor veel onrust en zorgen bij de bewoners van de Neerbroek. Zorgen die de VVD-fractie deelt. Niemand is tegen de opvang van Oekraïense vluchtelingen en dat zijn wij als VVD-fractie ook niet. Wat ons zorgen baart is de bestemming van de Neerbroek locatie wanneer de Oekraïense vluchteling terugkeren naar hun moederland. Als VVD krijgen wij geen eenduidig antwoord dat deze units dan niet toegewezen worden aan statushouders. Volgend jaar moet onze gemeente 32 statushouders huisvesten en de benodigde sociale woningen zijn er niet, alle reden voor de VVD om hier kritisch naar te kijken.  Ook de vraag hoe zwaar kan een gemeenschap belast worden baart ons zorgen. Deze statushouders hebben aanspraak op alle sociale voorzieningen. WMO, Jeugd en Participatie wet maar ook toegang tot de huisarts en tandarts. Dit terwijl voor onze eigen burger een patiëntenstop geldt.

De VVD-fractie

Ferenc Koolen en Frans Dijcks