Nieuws van politieke partijen in Boekel inzichtelijk

425 documenten

Het eerlijke verhaal

VVD VVD Boekel 17-03-2023 07:49

https://boekel.vvd.nl/nieuws/52422/het-eerlijke-verhaal

Met verbazing leest de VVD het verhaal “Zuidwand twee miljoen duurder”.  Wat onze verbazing oproept is de passage waarin staat: Na de verkiezingswinst heeft DOP ervoor gekozen om de Zuidwand in de portefeuille van onze wethouder Ben Brands te stoppen. Wij vonden dat we de verantwoordelijkheid moesten nemen dit project zo goed mogelijk af te wikkelen, ondanks alle risico’s.

Het eerlijke verhaal is dat het juist de huidige coalitie is die al in 2010 besloot een Centrumvisie op te stellen met als doel een levendig centrum met een goed en passend winkelaanbod te willen realiseren. Later in 2017 en net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft dezelfde coalitie de ontwikkeling van de Zuidwand definitief in gang gezet en een intentieovereenkomst met bouwbedrijf van Wanrooij gesloten.  Met dit proces werd de Zuidwand toen uit handen gegeven en een eerste verlies van 4 miljoen geïncasseerd. 

Het was juist wethouder Ted van de Loo die de risico’s kende maar deze niet mee nam in de besluitvorming. Denk dan aan de bodemverontreiniging en het aanwezige asbest.  Dat een dergelijk omvangrijk proces tijd kost, in ontwerp en ontwikkeling, zorgt ervoor dat het duurder wordt. Dit is een wet van de logica en heeft niets te maken met het onderbrengen bij wethouder Brands, hoeveel respect hij ook verdiend. Bij het alsmaar duurder worden speelt de wereldwijde crisis ontstaan door de oorlog in de Oekraïne een grote rol. De trein die Zuidwand heet stond in 2017 al op de rails en kan niet meer worden gestopt.

Het is dan ook jammer dat het eerlijke verhaal over het initiatief nemen voor de Zuidwand en het dragen van de verantwoordelijkheid niet verteld wordt.

Namens de VVD-fractie                                                                              

Frans Dijcks en Ferenc Koolen  

VVD- fractie stemt als enige partij tegen.

VVD VVD Boekel 20-02-2023 08:58

“Waar gaat dit over?” zult u wellicht denken.

In de raadsvergadering van donderdag 16 februari is het raadsvoorstel Sportverenigingen en duurzaamheid behandeld.  De gemeenteraad werd gevraagd een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen met als doel verenigingen te ondersteunen voor de enorm gestegen energiekosten in 2022. Nadrukkelijk werd gesteld dat het maximaal toe te kennen bedrag per vereniging €5.500 zou kunnen bedragen. Om in aanmerking te komen moeten verenigingen hun maandelijkse energiekosten, gespecificeerd, samen met het energiecontract overleggen. Wellicht denkt u dat dit een goed initiatief is, en dat het helpt verenigingen een deel van de gestegen energiekosten te dragen. Waarom is de VVD dan tegen?

Het raadsvoorstel omvatte ook een stuk over duurzaamheid. Het zogenaamde handelingsperspectief. Verenigingen die willen verduurzamen worden daarin doorverwezen naar overheidsregelingen. En precies daar wringt de schoen voor de VVD. Het klinkt mooi om via een complexe berekening voor één jaar een beetje geld te geven, tenminste wanneer je ervoor in aanmerking komt. Voor de VVD-fractie is het belangrijker dat de verenigingen daadwerkelijk geholpen worden met het structureel beperken van hun energiekosten. En dat kan alleen door te verduurzamen. Reeds in 2021 is een duurzaamheidsplan met een uitvoeringsagenda opgesteld. Een van de prioriteiten daarin is het helpen van verenigingen met verduurzamen met een actieve taakverantwoordelijkheid voor het college. En net daar laat het college haar verantwoordelijkheid liggen met haar weigerachtige houding. Ook het duurzaamheidsfonds waarin jaarlijks geld gestort wordt om te verduurzamen wordt niet uitgevoerd. Redenen genoeg voor de VVD-fractie om het college hierop te terecht te wijzen.

Het is voor de VVD-fractie onbegrijpelijk dat het college met een raadsvoorstel komt zonder dat de gemeenteraad het echte probleem van de verenigingen kent. De opdracht aan de wethouder Sport om in gesprek te gaan met de verenigingen is nog niet afgerond en daarmee heeft de gemeenteraad ook geen beeld van de werkelijkheid. Blind akkoord gaan met een voorstel voor het beschikbaar stellen van geld vinden wij niet verantwoord en al helemaal niet wanneer het de verenigingen niet structureel helpt.

Onze oproep om het besluit over het beschikbaar stellen uit te stellen totdat de gemeenteraad de feiten kent werd niet overgenomen door de coalitie. Opnieuw is duidelijk geworden dat populisme voor de coalitie belangrijker is dan serieus te kijken naar oorzaak en het gevolg.

Voor de VVD is en blijft duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.

Namens de VVD-fractie 

Heibel om (Sport) verenigingen en duurzaamheid

VVD VVD Boekel 05-02-2023 00:46

Het Brabants dagblad, van vrijdag 3 februari, maakt terecht melding van heibel tussen B&W en de gemeenteraad. Waar gaat het over! Bovenstaande titel verwijst naar een raadsvoorstel waarmee de gemeenteraad gevraagd wordt een budget van €200.000 beschikbaar te stellen. Dit budget is bedoeld om (Sport) verenigingen te compenseren voor de explosief gestegen energiekosten in 2022. Trouwens het gaat hier niet alleen om sportverenigingen maar om alle sociaal maatschappelijke verenigingen.

Waar dit raadsvoorstel zeker niet over gaat is over duurzaamheid. Ook al wekt de titel deze indruk. Voor de VVD-fractie alle redenen om hier inderdaad heibel over te maken. En dan vooral om het ontbreken van concrete voorstellen om verenigingen echt te helpen verduurzamen. Een eenmalige energiecompensatie klinkt leuk maar helpt niet voor de komende jaren. Wij zien dit meer als een zoethoudertje in plaats van concreet helpen. Onze fractie heeft dit raadsvoorstel het minachten van de gemeenteraad genoemd. Immers het college weigert nog steeds een in 2021 vastgesteld raadsbesluit over duurzaamheid daadwerkelijk uit voeren. Voor de VVD een onacceptabele situatie.

Reeds in november 2022 hebben wij gevraagd hoe wij als gemeente ervoor kunnen zorgen dat alle sociaal maatschappelijke organisaties niet kopje ondergaan aan de enorm gestegen energiekosten. Ook hebben wij toen gevraagd maatregelen te nemen om verenigingen te helpen verduurzamen. Om te weten wat de echte problemen van de verenigingen zijn, heeft de VVD-fractie geëist dat de verantwoordelijk wethouder met alle verenigingen in gesprek gaat en luistert naar hun zorgen over de betaalbaarheid van de energiekosten. Deze gesprekken zijn gestart maar nog niet afgerond. Voor de VVD is het dan ook onbegrijpelijk dat er nu een raadsvoorstel ligt dat niet onderbouwd kan worden met de echte problemen zoals de verenigingen die nu ervaren.

Onze fractie is overtuigd dat het samen met verenigingen zoeken naar voor hen passende oplossingen om de energiekosten te verminderen beter is dan nu een klein bedrag te geven en daarmee hun probleem voor de toekomst te laten voortbestaan. Wij blijven ons inzetten om alle sociaal maatschappelijke verenigingen te helpen met verduurzamen en zo de energiekosten draagbaar en beheersbaar te maken.

De VVD Fractie,

Frans Dijcks en Ferenc Koolen.

De VVD wenst iedereen fijne feestdagen

VVD VVD Boekel 23-12-2022 09:31

De VVD-fractie wenst alle inwoners van onze gemeente bijzonder fijne feestdagen en een voorspoedige start van het nieuwe jaar 2023. Een nieuw jaar waarin wij als liberale partij ons opnieuw zullen inzetten en de belangen van onze inwoners vertegenwoordigen.

Voor 2023 staan een aantal belangrijke zaken op de agenda. Een hiervan betreft het mobiliteitsplan. Nu de mobiliteitsvisie door de raad is vastgesteld begint de volgende fase waarin het gemeentelijk verkeer en vervoerplan wordt opgesteld. Hier wordt ook uw inbreng gevraagd. Naar verwachting wordt ook een start gemaakt met de Zuidwand en zullen de eerste panden gesloopt worden. Een bouwproject dat de komende jaren haar stempel drukt op de beleving van ons centrum en het Agathaplein. Ook de woningbouw zal een nieuwe ontwikkeling doormaken met het opstarten van de Schutboom en bij de Burgt wordt fase 1B in de voorbereiding genomen. Voor onze jongeren is het belangrijk dat er ruimte komt op de woningmarkt. Als VVD hebben wij aandacht gevraagd voor starterswoningen en het college opgeroepen met voorstellen te komen om een vorm van erfpacht in het leven te roepen en op die manier de jongeren kansen te bieden. Als VVD komen wij samen met het CDA op voor de belangen van de bewoners van de wijk de Boschberg. Hier heerst veel onvrede over de nieuwe inrichting en het eenzijdig aanbrengen van trottoirs.

Opnieuw heeft de VVD aandacht gevraagd voor de energiekosten en zorgen van alle sociaal maatschappelijke organisaties. Wij hebben van de wethouder een formele toezegging dat hij met alle organisaties in gesprek gaat en vaststelt wat het meest urgente probleem is. Ook al werkt de gemeente aan een voorstel om de energiekosten voor een deel te compenseren, draagt dat voorstel niet bij aan de echte verduurzaming waar deze organisaties om vragen. Als VVD houden wij de vinger aan de pols en blijven de wethouder hierop bevragen.

Namens de VVD-fractie

Frans Dijcks en Ferenc Koolen

Commissievergaderingen

VVD VVD Boekel 03-12-2022 06:36

Zijn onze sociaal maatschappelijke voorzieningen in gevaar?

De VVD-fractie maakt zich hier serieus zorgen om en ontvangt steeds meer en duidelijkere signalen dat de energiekosten niet meer op te brengen zijn. Veel van deze organisaties willen verduurzamen en daarmee hun energiekosten terugdringen. Alleen ontbreken hiervoor de financiële middelen.  De VVD-fractie heeft in de commissievergadering Bestuur en Samenleving kritische vragen gesteld naar het niet uitvoeren van een in 2021 genomen raadsbesluit inzake duurzaamheid en daarmee verduurzaming. Alle fracties hebben deze kritische vragen onderschreven en gezamenlijk het college aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Ook onderkennen alle fracties dat er meer moet gebeuren om sociaal maatschappelijke organisatie voor de burgers bereikbaar en betaalbaar te houden. De komende weken trekken wij hierin gezamenlijk op en roepen hierbij het college op te komen met constructieve oplossingen en vooral in gesprek te gaan met deze organisaties.

De Neerbroek als tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.

Bij het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen staat de gemeenteraad en daarmee de lokale democratie buiten spel. Net zoals dat wij geen zeggenschap hebben over het aantal te huisvesten statushouders. Zo kan het gebeuren dat de Neerbroek en het Regenboog terrein, aangewezen zijn als opvanglocatie voor de Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor zijn in eerste instantie 17 woonunits aangekocht die allemaal op de Neerbroek geplaatst worden. Dit besluit zorgt voor veel onrust en zorgen bij de bewoners van de Neerbroek. Zorgen die de VVD-fractie deelt. Niemand is tegen de opvang van Oekraïense vluchtelingen en dat zijn wij als VVD-fractie ook niet. Wat ons zorgen baart is de bestemming van de Neerbroek locatie wanneer de Oekraïense vluchteling terugkeren naar hun moederland. Als VVD krijgen wij geen eenduidig antwoord dat deze units dan niet toegewezen worden aan statushouders. Volgend jaar moet onze gemeente 32 statushouders huisvesten en de benodigde sociale woningen zijn er niet, alle reden voor de VVD om hier kritisch naar te kijken.  Ook de vraag hoe zwaar kan een gemeenschap belast worden baart ons zorgen. Deze statushouders hebben aanspraak op alle sociale voorzieningen. WMO, Jeugd en Participatie wet maar ook toegang tot de huisarts en tandarts. Dit terwijl voor onze eigen burger een patiëntenstop geldt.

De VVD-fractie

Ferenc Koolen en Frans Dijcks 

VVD stemt in met Veegplannen

VVD VVD Boekel 27-11-2022 09:29

Het veegplan Kommen en het veegplan 9B zijn op 23 november door de gemeenteraad behandeld en goedgekeurd. Hierdoor worden een aantal mooie en waardevolle plannen gerealiseerd. Wat is een veegplan? Dit is een verzamelnaam voor meerdere bestemmingsplanwijzigingen in een bepaald gebied van onze gemeente. Met het veegplan Kommen, het betreft dan de kommen van Venhorst en Boekel, zijn mooie en goede initiatieven goedgekeurd waarmee een aantal woningen, waaronder ook seniorenwoningen, gerealiseerd  worden.  Het veegplan 9B betreft bestemmingsplanwijzigingen in het buitengebied. Bij de behandeling van dit veegplan is lang gesproken over het plan  voor het ontwikkelen van een grote woning op het Vosdeel. Ongetwijfeld heeft u hierover gelezen in de krant waar het een kasteel genoemd werd. Een onterechte omschrijving vinden wij voor een woning die volledig aangepast aan en opgaat in het landschap en daarmee een waardevolle toevoeging is in het buurtschap Vosdeel. Met de bouw van deze woning wordt ook invulling gegeven aan het realiseren van de ecologische verbindingszone. Hiermee krijgt flora en fauna en klein wild een mooie kans in dit gebied.

In de raadsvergadering hebben wij aandacht gevraagd voor de leefomgeving en de verkeersveiligheid in met name de Tuinstraat, de Schutboom en de Neerbroek. Het aantal woningen in dit deel van onze gemeente neemt fors toe en met het plan om 55 woningen te ontwikkelen aan de Schutboom een serieuze zorg die ook door andere fracties gedeeld werd.

Ook het voorstel om het complex Vlonder 66 te bestemmen als woningen en daarmee 4 appartementen te realiseren, zorgde voor een discussie over onder andere verkeersveiligheid en de nieuw te realiseren parkeerplaatsen waarvoor een stukje gemeentelijk plantsoen wordt ingeleverd. De VVD is verheugd dat er op deze manier toch weer vier woningen kunnen worden gerealiseerd.

Fractie VVD Boekel-Venhorst

Ferenc Koolen en Frans Dijcks

Inbreng algemene beschouwingen

VVD VVD Boekel 10-11-2022 10:16

https://boekel.vvd.nl/nieuws/51127/inbreng-algemene-beschouwingen

De begrotingsbehandeling, met de daarbij horende algemene beschouwingen, vonden plaats op 9 november. De volledige inbreng van de VVD factie is onderaan deze pagina als bijlage te downloaden.

Algemene beschouwingen en begrotingbehandeling 2023

VVD VVD Boekel 10-11-2022 10:16

https://boekel.vvd.nl/nieuws/51127/algemene-beschouwingen-en-begrotingbehandeling-2023

Het gaat goed met onze gemeente. De begroting voor 2023 laat zelfs een klein positief resultaat zien. Daardoor is een extra lastenverzwaring voor de burgers niet nodig. 

Tijdens de Algemene beschouwingen heeft de VVD fractie een aantal zaken benoemd die voor onze inwoners van groot belang zijn. Zaken waarop wij willen inzetten bij de uitwerking van onder andere de Woonzorgvisie en bij verduurzaming. Wat zijn dan deze zaken:

Extra aandacht voor de woonwensen van senioren, een veilig thuis bieden nabij de voorzieningen. Wij hebben gepleit voor woonhofjes. Naar vooral ook met de senioren in gesprek te gaan.

Onze jongeren ruimte bieden voor het bouwen van hun eigen woning. Opnieuw pleit de VVD voor een vorm van tijdelijke erfpacht voor de bouwgrond. Dit idee wordt meegenomen in de uitwerking van de woonzorgvisie.. 

Het ondersteunen van onze sociaal maatschappelijke organisaties bij het terugdringen van de energielasten. Wij hebben het WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG genoemd. Wij denken aan korte termijn leningen met een zeer lage rente. Verduurzamen levert de sociaal maatschappelijke organisaties ook geld op.

Het versneld verduurzamen van huur- en koopwoningen. Alle mogelijkheden die er zijn moeten nu benut worden.  Zonnepanelen op alle daken. 

Voorrang geven aan de ontwikkeling van nieuw industrieterrein in Boekel en Venhorst. De roep om uitbreiding en nieuwbouw is groot

Aandacht en ondersteuning waar mogelijk voor de ondernemers, onbetaalbare energierekeningen kunnen ervoor zorgen dat winkels met onze eerste levensbehoefte straks niet meer beschikbaar zijn. Dit signaal is ontvangen. Eerst wordt gewacht op de maatregelen vanuit de overheid.

Aandacht voor onze agrariërs, zij worden geconfronteerd met onmogelijke opgaven en gedwongen hun bedrijfsvoering aan te passen op basis van onjuiste berekeningen, dit kan en mag niet. Met de agrariërs in gesprek en samen kijken naar oplossingen.

Aandacht gevraagd voor de gevaren van het verrommelen van het buitengebied en de bedreiging die hieruit ontstaan voor de agrarische sector. 

De onverkorte versie van de inbreng is te downloaden als bijlage onderaan deze pagina. Wilt u met ons in gesprek gaan, kijk dan bij contact voor de verschillende mogelijkheden.

Namens de VVD fractie

Frans Dijcks en Ferenc Koolen.

Raadsvergadering 6 oktober

VVD VVD Boekel 15-10-2022 00:17

De Elzen, eindelijk een grote stap in de richting van een oplossing.

Na bijna 5 jaar hard werken door de gebiedsregisseur en na het herstellen van vertrouwen onder leiding van oud-wethouder Martijn Buijsse lag er eindelijk een voorstel aan de raad voor om geld beschikbaar te stellen voor de uitkoop van Braks en te komen tot een akkoord over het leegmaken en opruimen van zijn varkensstallen op de Elzen.

De buurt, die al jarenlang zware overlast ervaart door brommende ventilatoren, enorme stand een overmaat aan vliegen en vooral veel zwaar verkeer op veel momenten op de dag, roept al jaren voor een oplossing. 

Vanuit het DOP werden tijdens de commissievergadering Wonen en Werken al veel argumenten gebruikt om tegen dit raadsvoorstel te stemmen. De vele argumenten van de andere partijen werden niet gehoord. Vooral de koppeling van de zaak Coppens aan de zaak van Braks, die door het DOP als een absolutie voorwaarde werd gezien, zou er voor zorgen dat het een niet meer haalbaar plan werd.  In de raadsvergadering deed het DOP dan ook een voorstel om het raadsbesluit aan te passen en de zaak van Coppens te koppelen aan de uitkoop van Braks. Een ongelukkig en onlogisch voorstel zo vonden wij. Met het voorstel van DOP zou de overeenkomst met Braks in de ogen van VVD en CDA verloren gaan en ook GVB zag dit risico. Na onderling overleg met het GVB werd de directe koppeling van deze twee verschillende belangen losgelaten en kon de raad unaniem instemmen met het proces om Braks uit te kopen en uiteindelijk de oplossing te bieden aan de bewoners van de Elzen. Een felicitatie voor de bewoners maar vooral ook een belangrijke stap in de goede richting voor het verbeteren van het klimaat en de leefomgeving op de Elzen en de directe omgeving. De VVD heeft de gebiedsregisseur een welverdiend compliment gemaakt voor haar inzet.

Staan bij de coalitie de belangen van de burger wel voorop?

Wij denken van niet! Waar gaat het om? In 2018 is het omgevingsplan buitengebied vastgesteld. Hierin zijn alle zaken van belang voor de ontwikkelingen in het buitengebied vastgelegd. Hierbij zijn ook de bevoegdheden (lees delegaties) aan het college vastgelegd.

Het doel van dit alles: burgers snel te helpen en lange procedures en onnodige kosten voorkomen. Het omgevingsplan buitengebied is in zekere zin uniek en onze gemeente is daarmee koploper in Nederland. Dat er een noodzaak is het omgevingsplan buitengebied  te evalueren en waar nodig bij te stellen wordt door niemand ontkent. Ook ambtelijk niet.  

Tijdens de raadvergadering lag er een raadsvoorstel op tafel om het delegatie besluit in te trekken. Een verkiezingsbelofte van met name het DOP. In de aanloop naar de raadsvergadering zijn naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD alle fracties ambtelijk geïnformeerd over de mogelijke consequenties van een volledige intrekking van dit besluit. Zoals onder andere langere procedures en meer kosten voor de aanvrager en de kans op juridische procedures. Ook de noodzaak om de ambtelijke organisatie aan te passen en dus meer kosten werd genoemd. De vragen en bezwaren vanuit de oppositie zorgden ervoor dat tijdens de raadsvergadering door de coalitie een wijziging voor het delegatiebesluit werd aangeboden. Daarin werd het college de bevoegdheid om snelle besluitvorming voor ontwikkelingen in het buitengebied ontnomen en alleen over groen en bomen mogen ze dan zonder de raad besluiten. De extra tijd en de kosten voor het opstellen van een nieuw besluit zijn door DOP en GVB niet meegenomen en vooral de consequenties voor de burger niet. Een amendement van het CDA, gesteund door de VVD  om het delegatiebesluit niet in te trekken en alleen bij ingediende zienswijzen de raad te raadplegen kreeg niet de steun van de coalitie

In een laatste poging heeft de VVD met argumenten onderbouwd geprobeerd DOP en GVB te bewegen een oplossing te kiezen waar de burger niet de dupe van wordt. Helaas, dit laatste vindt men niet belangrijk. 

Komt er voor de bewoners van het Bovenstehuis een oplossing?

Na het nemen van een aanhoudingsbesluit waarmee ontwikkelingen voor het Bovenstehuis en het Gewandhuis voor een periode van 1 jaar worden aangehouden lag en nu een voorstel om met een gebiedsaanpak te starten en daar geld voor vrij te maken. Eindelijk een stap in de goede richting waarbij gewerkt kan worden aan oplossingen voor de bewoners van dit buurtschap. Een van de meest belangrijkste knelpunten is de verkeersoverlast. Overlast door zwaar verkeer, maar ook van hardrijders en veel landbouw verkeer. Gelukkig is de nieuwe wethouder Brands een realist en onderkent hij het belang van de door de VVD benoemde verkeersproblematiek. De wethouder maakte duidelijk dat het wachten op de mobiliteitsvisie niet de oplossing is maar dat hij maatregelen zal nemen waar dat nodig is. Wat vooral belangrijk is het gesprek dat aangegaan wordt met de bewoners en de ondernemers in dit buurtschap een toezegging die de VVD  kreeg van de wethouder. Wilt u hier meer weten neem dan contact op met  info@VVDBoekelVenhorst.nl

 

Namens de VVD fractie

Ferenc Koolen en Frans Dijcks 

De Elzen terug bij af????

VVD VVD Boekel 26-09-2022 10:42

Met het DOP aan het stuur lijkt het dat het probleem van de Elzen nooit wordt opgelost. Wordt Boekel daarmee teruggegooid in de tijd?

In de commissievergadering van Wonen en Werken van 21 september werd duidelijk dat het oplossend vermogen voor het stank en geluidsoverlast probleem van de Elzen niet bij het DOP gevonden gaat worden.

Voor de VVD is dat niet verwonderlijk. Immers hun eigen wethouder Ted van de Loo heeft in het verleden de problemen nooit serieus opgepakt en of willen oplossen. Het ontbrak nu eenmaal aan creativiteit om samen met de ondernemers en de bewoners van de Elzen te werken aan een voor iedereen acceptabele oplossing.

Dat het DOP bij monde van hun fractievoorzitter plots begint om het benodigde budget voor het oplossen van het Elzen probleem anders te besteden en daarvoor de energiecrisis erbij haalt heeft de VVD ertoe gebracht dit een oneigenlijk argument te benoemen.

Het past niet om over de rug van de burgers je verantwoordelijkheid als bestuurder te ontlopen en met oneigenlijke en stemverheffende argumenten je gelijk te willen halen. Op deze manier wordt een langlopend en zorgvuldig proces van het herstellen van onderling vertrouwen ernstig geschaad. Het levert dan alleen verliezers op met de bewoners van de Elzen voorop.

De energiecrisis is een serieus probleem en dat kan niet door de lokale politiek worden opgelost.

Voor de VVD is het nemen van politieke verantwoordelijkheid iets anders dan weglopen met verkiezingsretoriek. Staan voor de belangen van de inwoners van onze gemeente vraagt ook de lef en moed om door te pakken.

Helaas ontbreekt het hieraan.

Namens de VVD-fractie Boekel-Venhorst

Ferenc Koolen en Frans Dijcks