Nieuws van politieke partijen in Boxtel inzichtelijk

3017 documenten

Onveilige rotondes

Combinatie95 Combinatie95 Boxtel 12-10-2019 09:27

In het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 8 oktober heeft Combinatie95 vragen gesteld over onveilige rotondes. De aanleiding hiervoor was dat vanuit onze achterban we er al herhaaldelijk op zijn gewezen dat de rotonde Schijndelseweg/Brederodeweg, de Dino-rotonde, niet veilig is. Er gebeuren ongelukken, maar ook veel “bijna”ongelukken.

De problemen op deze rotonde worden veroorzaakt doordat deze rotonde niet slim is ingericht waardoor er onduidelijkheid ontstaat. De rotonde is voor slechts 3/4 deel voorzien van een tweerichtingenfietspad. Dat schept onduidelijkheid, waardoor de rotonde onveilig is. Ook omdat er aan 3 zijden een 2-richtingenfietspad aansluit op de rotonde. Het gevolg is dat o.a. gemotoriseerd verkeer plotseling fietsers ziet naderen uit een richting die zij niet verwachten.

Uitsluitend bij het naderen van de rotonde vanaf de Schijndelseweg staat aan weerskanten een verkeersbord dat aangeeft dat je een voorrangskruising nadert met fietsers vanuit 2 kanten. We hebben de wethouder gevraagd om de fietsers de vrijheid te geven om de rotonde zowel links- als rechtsom te passeren. Als dit zou kunnen dan moeten de automobilisten d.m.v. borden aan alle zijden van de rotonde gewaarschuwd worden voor de fietsers.  De wethouder wilde hier geen gehoor aan geven. Hij zei dat we dan het “foute” gedrag van de fietsers zouden honoreren.

We hebben ook gevraagd waarom de voorrang op rotondes niet overal het zelfde is. De wethouder gaf aan dat er een verschil zit in rotondes binnen en buiten de bebouwde kom. We hebben een groeiende groep ouderen en minder validen. Ook zij moeten veilig de rotonde kunnen oversteken. Een zebrapad zou een oplossing kunnen zijn. Hiervan zei de wethouder dat hij daar in MOVE31 aandacht aan zal schenken.

Geen snelle resultaten dus. Maar de wethouder heeft wel toegezegd om nog eens te bekijken hoe aan de fietsers duidelijk gemaakt kan worden hoe ze deze rotonde moeten passeren.

Motie ja/ja-sticker

D66 D66 Boxtel 09-10-2019 10:57

Vijftig kilo papier per huishouden wordt jaarlijks weggegooid. Een groot deel daarvan bestaat uit reclamedrukwerk wat door 65% van de huishoudens linea recta in de papierbak wordt gegooid.

Natuurlijk is het fijn om op de hoogte te blijven van interessante reclame-aanbiedingen, maar het gros van de Nederlanders heeft eigenlijk geen interesse in reclamedrukwerk en gebruikt hiervoor een app.

Er zijn nee/nee-stickers beschikbaar voor op de brievenbus zodat men dergelijk drukwerk niet meer ontvangt. De ervaring leert echter dat een meerderheid vergeet een sticker te plakken en dus toch de folders ontvangt. Een dergelijke verspilling past niet bij een gemeente die een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid wil vervullen.

Door een ja/ja-sticker in te voeren kan jaarlijks 5 tot 10 kilo papier per huishouden per jaar worden bespaard, voor heel Boxtel betekent dat 100 ton papier per jaar. Diverse gemeenten waaronder steden als Amsterdam, Rotterdam en Zaanstad zijn bezig met het invoeren van een ja/ja-sticker waarbij alleen huishoudens die dit specifiek aangeven reclamedrukwerk ontvangen. De lokale huis-aan-huis-bladen zouden ons inziens niet onder de ja/ja-sticker moeten vallen. Deze zijn erg belangrijk als informatiebron voor onze inwoners.

De VNG is momenteel bezig met het uitwerken van een eenduidige aanpak met betrekking tot de ja/ja sticker. Boxtel kan als duurzame gemeente natuurlijk niet achterblijven. We dienen dan ook graag een motie in met het verzoek te onderzoeken of invoering van een ja/ja-sticker in Boxtel mogelijk is.

 

https://boxtel.d66.nl/2019/10/09/motie-ja-ja-sticker/

VVD Boxtel de wijk in!

VVD VVD Boxtel 08-10-2019 05:40

https://boxtel.vvd.nl/nieuws/36716/vvd-boxtel-de-wijk-in

Afgelopen zaterdag 5 oktober is de VVD fractie de wijk in gegaan om het gesprek met inwoners aan te gaan wat er speelt in hun buurt. Dit weekend waren o.a. Koningsvaren, Lisdodde, Hubertusring en Dianabos aan de beurt. 

Hebben we je nu gemist en wil je graag wat kwijt. Stuur even een pb’tje of mailtje. ✅ @ Boxtel

In gesprek met Esch

Combinatie95 Combinatie95 Boxtel 26-09-2019 09:06

Combinatie95 is dé partij die staat voor kernwaarden zoals duurzaamheid, respect en gelijke behandeling. Dus voor de belangen van de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en (binnenkort) Esch. Onze leden staan middenin die gemeenschappen.

volgorde PHS maatregelen

Combinatie95 Combinatie95 D66 Boxtel 20-09-2019 12:59

Tijdens de beeldvormende vergadering over de maatregelen PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) van 10 september 2019 hebben we kunnen zien dat heel Nederland gebukt gaat onder de enorme stikstof uitstoot. Die is in Nederland nl. het hoogste van heel Europa en dat is zeer slecht voor mensen en de natuur en de biodiversiteit. Het gaat om de uitstoot van ammoniak, nitriet en nitraat. Ammoniak komt grotendeels vrij bij de intensieve veeteelt en de stikstofoxiden nitriet en nitraat bij industrie en verkeer. Om de natuur te beschermen mogen er van de Raad van State alleen nog maar nieuwe projecten uitgevoerd worden als er voldoende stikstofuitstoot gecompenseerd wordt. Vandaar dat de VLK (Verbinding Ladonk Kapelweg) nu stilligt.

Nou heeft de afstand van een project tot een natuurgebied ook invloed op de mate waarin de natuur belast wordt. De VLK ligt helaas dicht bij de Kampina en daar zal compensatie waarschijnlijk moeilijker worden. De Keulsebaan daarentegen ligt verder weg en met een verdubbeling zal het verkeer beter doorstromen en dat kan misschien zelfs resulteren in een vermindering van de uitstoot omdat vooral stoppend en weer optrekkend verkeer funest is. De Keulsebaan aanpakken kan dus waarschijnlijk eerder.

Door nu de fasering van het Maatregelenpakket PHS aan te passen en de verbreding van de Keulsebaan eerst uit te voeren hoeven we minder tijd te verliezen en des te eerder wordt het centrum van Boxtel ontlast van al dat verkeer dat er niet thuishoort. Daarmee worden wegen zoals de Baroniestraat veel veiliger, schoner, stiller en dus leefbaarder.

Daarom hebben de coalitiepartijen D66, SP, InBox en Combinatie95 gezamenlijk een (aangenomen) motie ingediend om het College te laten onderzoeken of de volgorde van de PHS maatregelen aangepast kan worden.

SP-raadsleden: klachten stankoverlast Vion zijn toegenomen

SP SP Boxtel 19-09-2019 08:09

Ondanks een op 2 juli unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad, waarin Vion dringend wordt verzocht om geur- en overlastvrij te werken, zijn ook na die tijd weer veel klachten binnengekomen. Dat is de conclusie van SP-raadsleden Frans Sannen en Rinze van der Veen na signalen van omwonenden en een gesprek met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) die toezichthouder op Vion is. De raadsleden vragen zich af of Vion in staat zal zijn een einde te maken aan de overlast of zal volharden in de huidige werkwijze.

Nieuwe klachten In de periode 11 tot 18 augustus kwamen een aantal klachten binnen bij de SP, van bewoners van Stapelen en de Vereniging van Eigenaren van bedrijven in de Van Salmstraat. Het ging om een smerige weeïge lucht op zaterdagochtend, waarschijnlijk van een container die open op het terrein staat en niet gesloten werd voor maandag. Verder was er een dag sprake van een soort brand/rooklucht van vlees (bewoners: Vion is weer aan het barbecueën) en een andere dag stond er een verkeersinfarct met rijen vrachtwagens voor de poort van Vion, vanwege een ongeluk waarbij de ambulance moest komen. Tijdens de hete dagen werden onder de nieuwe overkapping vrachtwagens geparkeerd en omdat de kant naar de Van Salmstraat open is kon de stank zich via ventilatoren in die richting verspreiden. En bij het periodieke onderhoud van de waterzuiveringsinstallatie van Hydrobusiness kwam er een stevige beerputlucht vrij. Deze klachten zijn ook aan de ODBN doorgegeven, evenals eerdere klachten.

Gesprek met ODBN Over die laatste klachten zijn raadsleden Frans Sannen en Rinze van der Veen in gesprek gegaan met de ODBN. Deze dienst onderzoekt de klachten en koppelt deze via eigen zeggen via de website en e-mails terug naar de klagers. Volgens de ODBN neemt Vion de klachten serieus. Dit valt volgens de raadsleden echter moeilijk te rijmen met de toename van het aantal klachten. De klachten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 2 in 2016, naar 56 in 2017 en 56 in 2018 en in de afgelopen 13 maanden zijn maar liefst 205 klachten bij de dienst binnengekomen. Volgens de ODBN gaat het vaak mis bij het laden van vrachtwagens met slachtafval wat een nare zoete, weeïge lucht veroorzaakt. Veel winst gaat er behaald worden. als de resultaten van het geuronderzoek bekend zijn, aldus de ODNB.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2019/09/sp-raadsleden-klachten-stankoverlast-vion-zijn-toegenomen
Frans Sannen: “Dit onderzoek wordt echter in opdracht van Vion uitgevoerd. Dat is toch een beetje alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Wij hadden liever een onafhankelijk onderzoek gewild om alle twijfels uit te sluiten. Zo hadden wij ook graag gezien dat er een meetpunt was gekomen op het terrein van een bedrijf van de VvE Van Salmstraat. Een gemiste kans dat dit niet gebeurd is.”

Vion moet bij calamiteiten een noodscenario hebben De ODBN heeft geen bevoegdheid inzake de klachten over vrachtwagens met varkens die geparkeerd staan op de openbare weg. Als er geen parkeerverbod is mogen de vrachtwagens daar staan. De bevoegdheid ligt hier bij politie en boa's. Vion is zelf natuurlijk de eerst aangewezene om te voorkomen dat vrachtwagens op de openbare weg moeten parkeren. Bij calamiteiten zoals het hitteprotocol of een bedrijfsstoring zal Vion zelf voor een logistieke oplossing moeten zorgen zodat dat niet nodig is. 

Onderhoud waterzuiveringsinstallatie Hydrobusiness Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat nader onderzoek doen naar  de verspreiding en bestrijding van de legionellabacterie die aangetroffen is in de waterzuiveringsinstallatie van Hydrobusiness. Het is duidelijk dat de legionellabesmetting kon plaatsvinden door de lucht naar bewoners omdat er geen overkapping was. Het periodieke onderhoud (2 keer per jaar) zal met gasmaskers  en beschermende kleding moeten worden uitgevoerd omdat er nog steeds legionella in de tank kan zitten. Bij dit onderhoud wordt een vieze lucht verspreid. De ODBN vertelde dat het periodieke onderhoud vooraf wordt gemeld aan bij de ODBN (verplicht). De ODBN mag het periodieke onderhoud niet melden aan de omwonenden. Hydrobusiness kan dit op vrijwillige basis wel doen. De SP vindt dat omwonenden vooraf ingelicht moeten worden zodat zij op die dagen alle ramen dicht kunnen houden. Dat zou dus moeten gebeuren door Hydrobusiness. Overigens wordt de tijdelijke overkapping in de laatste maanden van het jaar vervangen door een definitieve. Of het stankprobleem daarmee opgelost wordt is niet duidelijk.

Meer actie nodig? De beide raadsleden hebben een dubbel gevoel overgehouden aan het gesprek met de ODBN.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2019/09/sp-raadsleden-klachten-stankoverlast-vion-zijn-toegenomen
Rinze van der Veen: “Gaat Vion meer het pad op van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en slaagt het erin om een einde te maken aan de stank, of blijft de overlast bestaan en hebben we te maken met een bedrijf dat zijn productie logistiek/procesmatig niet goed op orde heeft? Als Vion tekort schiet, zal het maatschappelijk verzet toenemen en zullen meer acties noodzakelijk zijn om de stankoverlast terug te dringen.”  

Nog 1 plaats open voor de klankbordgroep Er is inmiddels een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit 7 personen en er is nog plaats voor een persoon. Hebt u interesse, meld u dan aan via boxtel@sp.nl

Beginspraak leidt tot parkje aan de Dommel

SP SP Boxtel 16-09-2019 06:34

Boxtel krijgt er een nieuw parkje bij, namelijk op de plaats van het huidige grasveld bij de Dommel aan de Van der Voortweg. Via een zogeheten 'beginspraakprocedure' hebben buurtbewoners een mooi ontwerp gemaakt voor een groene ontmoetingsplek. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met de beginspraak en het ontwerp voor het nieuwe parkje aan de Dommel.

Beginspraakprocedure In plaats van de methode van inspraak, waarbij mensen kunnen reageren op verschillende uitgewerkte plannen, kozen wethouder Van den Broek en wijkmakelaar Werner van der Velden voor een methode van 'beginspraak' om zoveel mogelijk recht te doen aan de wensen van omwonenden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een skateramp voor jongeren zou komen. Bewoners lieten weten daar geen behoefte aan te hebben en wilden liever een groene ontmoetingsplek voor de buurt.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2019/09/beginspraak-leidt-tot-parkje-aan-de-dommelVan den Broek: “We zijn met een leeg blad naar de bewoners gegaan, dus zonder uitgewerkte plannen, maar het moest natuurlijk wel betaalbaar zijn. Samen en met grote inbreng van betrokken bewoners hebben we vervolgens gewerkt aan een nieuw ontwerp. Dat is tot stand gekomen via drie bijeenkomsten in het Baanderheren College. Het is een mooi en leerzaam proces geweest om van 'niets' tot 'iets heel moois' te komen. Een prachtig voorbeeld van 'beginspraak', in dit geval hoe we samen met inwoners tot invulling van een openbaar gebied kunnen komen. Ik feliciteer de bewoners met het mooie ontwerp.” 

Groene ontmoetingsplek Het huidige grasveld wordt straks een parkje net een nieuwe padenstructuur, bankjes, grote kleurrijke plantvakken en er wordt een stuk afgegraven aan de Dommel, waar ook een vlonder bedacht is. Verder komen er sporttoestellen, twee lichtmasten en het hondentoilet wordt verplaatst en wordt kleiner. Er worden geen bomen gekapt. Het kunstwerk 'De Geliefden' wordt in het parkje geplaatst (stond voorheen 50 meter terug richting centrum). Ook buiten het parkje wordt er nog een nieuwigheid aangelegd. Op het grasveld aan de andere kant van de Van der Voortweg komt namelijk een jeu de boules-veldje (tegenover café d'n Boer).  Als de vergunningaanvraag voorspoedig verloopt, kan eind van dit jaar gestart worden met de aanleg van het parkje.  Wethouder Van den Broek opende een tijdje geleden het blauwgroene parkje Indenhof bij het gemeentehuis en hoopt volgend jaar ook dit pareltje aan de Dommel te mogen openen.

Boxtelse woningzoekenden gedupeerd door regionaal woningtoewijzingssysteem

SP SP Boxtel 09-09-2019 08:21

Boxtelse woningzoekenden schrikken zich kapot als ze er achter komen dat hun kansen op een sociale huurwoning drastisch verminderd zijn ten opzichte van een paar maanden geleden. Dit is het directe gevolg van de invoering per 1 juli van het regionale woningtoewijzingssyteem www.woonserviceregionaal.nl. SP-raadlsid Rinze van der Veen vindt de opgelopen wachttijd van 10 jaar volstrekt onaanvaardbaar. De SP-fractie luidt de noodklok en heeft kritische vragen gesteld aan het college van B&W en de SP-afdeling  heeft een meldpunt in het leven geroepen.

Wachttijd gestegen naar tien jaar Een jonge Boxtelse woningzoekende die zes jaar ingeschreven staat bij St. Joseph (nu JOOST) heeft in 2018 meerdere keren gereageerd op een aantal huurwoningen. Zijn positie varieerde  van 2 tot en met 5 en hij viel helaas net uit de boot, maar hij was er dicht bij. Onlangs deed hij een nieuwe poging om een vergelijkbare woning te huren via JOOST en tot zijn grote verbazing kreeg hij te zien dat hij nu ineens uitkomt op een positie boven de 10. Hij vraagt zich af of de daling van zijn positie te maken heeft met het nieuwe regionale systeem van woningtoewijzing Woonservice Regionaal. Per mail antwoordt JOOST hem dat het aantal inschrijvingen hierdoor weliswaar veel groter is geworden, maar dat ook het woningaanbod is toegenomen. De gemiddelde inschrijftijd (wachttijd) bij Woonservice is nu ongeveer 10 jaar, aldus JOOST. Dat is een forse stijging van de wachttijd die eerder bij St. Joseph gold. Een andere jonge woningzoekende uit onze gemeente die twee jaar ingeschreven staat, is van plaats 20 (van 120 woningen) onlangs gezakt naar plaats 51 (van 137 vergelijkbare woningen). Dus het iets grotere aanbod gaat hier gepaard met een forse daling van zijn positie en dus van zijn kansen op een huurwoning.  Een derde voorbeeld heeft het nog slechter getroffen. Voor 1 juli stond deze woningzoekende op plekken onder de 10, na 1 juli werd dat de plaatsen boven de 40. Het lijkt er dus sterk op dat de kans van Boxtelse woningzoekenden op een sociale huurwoning na invoering van het regionale systeem drastisch verminderd is. 

Veel te weinig sociale huurwoningen in de regio Vrijgekomen woningen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde worden vanaf  juli van dit jaar voortaan aangeboden op www.woonserviceregionaal.nl. Dit is een gezamenlijke website van de aangesloten woningcorporaties. Alleen op woonserviceregionaal wordt het aanbod van deze corporaties geadverteerd. Deze corporaties zijn gevestigd in Noordoost Brabant. Buiten Boxtel vallen daar onder: Den Bosch, Vlijmen, Rosmalen, Den Dungen, St. Michielsgestel, Schijndel en een aantal andere gemeenten en kernen.  Het probleem voor Boxtelse woningzoekenden is dat er in de regio in zijn algemeenheid en relatief gezien te weinig sociale huurwoningen gebouwd worden in vergelijking met Boxtel. Enkele voorbeelden. Uit cijfers van het CBS (peiljaar 2018) blijkt bijvoorbeeld dat als St. Michielsgestel op het niveau wil komen van het gemiddelde in de regio Noordoost Brabant, daar ongeveer 1000 sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden. In Schijndel worden al jaren veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Om op regionaal niveau te komen zijn er in gemeente Meierijstad (Schijndel, St. Oedenrode en Veghel) plus minus 1500 sociale huurwoningen nodig. En ook in Den Bosch en andere gemeenten zit er weinig schot in de sociale woningbouw.

Druk op sociale huurmarkt wordt alsmaar groter in Boxtel Omdat woningzoekenden vanuit de regio nu mee kunnen dingen naar sociale huurwoningen in Boxtel en de regio achterblijft met sociale woningbouw wordt de druk op de Boxtelse huurmarkt alsmaar groter en de kansen van Boxtelse woningzoekenden op een sociale huurwoning steeds kleiner. Dat blijkt ook uit de genoemde praktijkvoorbeelden. De SP vond het in het verleden al onverteerbaar dat de wachttijd bij St. Joseph gemiddeld op 6 jaar lag. Wij hebben daarom voortdurend gehamerd op de bouw van meer sociale huurwoningen in Boxtel en het college heeft daarin goede stappen gezet.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2019/09/boxtelse-woningzoekenden-gedupeerd-door-regionaal-woningtoewijzingssysteem
SP-raadslid Rinze van der Veen: “De gemiddelde wachttijd is bij Woonservice Regionaal nu 10 jaar en dat is volstrekt onaanvaardbaar. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er in onze gemeente een flink aantal sociale huurwoningen gebouwd (gaan) worden, terwijl onze woningzoekenden steeds minder kans krijgen om er een van te huren. Boxtel wordt zo min of meer gestraft voor het investeren in de sociale woningbouw. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Vragen SP-fractie De SP-fractie vraagt het college van B&W hoe zij aankijken tegen het nieuwe toewijzingssysteem, de forse daling van kansen van Boxtelse woningzoekenden en de opgelopen wachttijd naar gemiddeld 10 jaar. Tevens verzoekt de fractie het gemeentebestuur om zijn invloed aan te wenden bij JOOST om er voor te zorgen dat de kansen op een huurwoning weer teruggaan naar het niveau van voor 1 juli. Het college zou daarnaast de betreffende regiogemeenten aan moeten spreken op hun verantwoordelijkheid om veel meer sociale huurwoningen te bouwen. 

Meldpunt De SP heeft een meldpunt opgezet waar woningzoekenden hun ervaringen met het nieuwe toewijzingssysteem kunnen melden. We willen graag weten welke plaats(en)  woningzoekenden hadden voor 1 juli en welke plaats(en) ze nu hebben om een woning te bemachtigen.  Het Meldpunt is te bereiken via het emailadres boxtel@sp.nl.

 

Bedrijvenbezoek september

VVD VVD Boxtel 09-09-2019 04:47

https://boxtel.vvd.nl/nieuws/36374/bedrijvenbezoek-september

Een vrijdag per maand gaan wij als Boxtelse VVD fractie bij ondernemers op bezoek. Afgelopen vrijdag 6 september hebben we ons tweede bedrijfsbezoek gehad, ditmaal bij Filipe en Natasja Fashion in centrum Boxtel. De foto is gemaakt bij Natasja Fashion. 

Ken of ben jij een ondernemer binnen gemeente Boxtel, waarmee we kennis mogen maken? Let us know ✅

Bedrijvenbezoek september

VVD VVD Boxtel 09-09-2019 04:42

https://boxtel.vvd.nl/nieuws/36373/bedrijvenbezoek-september

Een vrijdag per maand gaan wij als Boxtelse VVD fractie bij ondernemers op bezoek. Afgelopen vrijdag 6 september hebben we ons tweede bedrijfsbezoek gehad, ditmaal bij Filipe (zie ook foto) en Natasja Fashion in centrum Boxtel. 

Ken of ben jij een ondernemer binnen gemeente Boxtel, waarmee we kennis mogen maken? Let us know ✅