Nieuws van politieke partijen in Boxtel inzichtelijk

2988 documenten

Terugblik raadsvergadering 2 juli ...

BALANS BALANS Boxtel 14-07-2019 19:49

Terugblik raadsvergadering 2 juli 2019 De laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond in het teken van de gebiedsvisie voor de Oksel/Tongeren, het Muziekonderwijs, het jaarverslag over 2018 en kamergewijze verhuur van eensgezinswoningen en de overlast die dat met zich mee kan brengen. Lees verder op onze site https://www.balansboxtel.nl/terugblik-raadsvergadering-2-juli-2019/

Wethouder Van den Broek lanceert id-boxtel

SP SP Boxtel 09-07-2019 08:51

Gisteren is op het dak van het gemeentewerf het initiatief id-boxtel gelanceerd. Wethouder Eric van den Broek overhandigde een notitieboekje met het logo id-boxtel aan Bas Doorn, directeur Rabobank Hart van De Meijerij. ‘Ondernemers kunnen duurzaamgeidsideeën zo meteen optekenen in hun notitieboek’, aldus de wethouder tijdens de presentatie.

Ideeën faciliteren en onderlinge samenwerking stimuleren Dit zijn de twee hoofddoelen van de nieuwe subsidieregeling. ‘We willen ondernemers uitdagen om met innovatieve, (sociaal) duurzame ideeën voor de Boxtelse economie te komen. De aanvraag procedure is heel laagdrempelig, dus ik roep alle ondernemers op om er gebruik van te maken’, zegt wethouder Eric van den Broek.

Nieuwe ideeën krijgen meer ruimte Er bestaan veel (collectieve) duurzaamheidsideeën onder Boxtelse ondernemers. Door de bredere doelstelling van id-boxtel krijgen deze ideeën meer kansen. Dit wordt nog meer gestimuleerd doordat id-boxtel zo min mogelijk inhoudelijke voorwaarden stelt. De regeling is bedoeld voor alle Boxtelse ondernemers, maar vooral ook geschikt voor de kleinere ondernemers (MKB) in Boxtel.

De stuurgroep beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen Deze bestaat uit twee vaste leden: wethouder Economische Zaken Eric van den Broek en Bas Doorn, directeur Rabobank Hart van de Meijerij. Daarnaast sluit er op basis van expertise die nodig is iemand aan vanuit het werkveld.

Heb je een idee? Neem dan contact op met Ruben van der Hoeven via r.vd.hoeven@mijngemeentedichtbij.nl.

In juni hebben we 2 ...

BALANS BALANS Boxtel 06-07-2019 17:37

In juni hebben we 2 raadsvergaderingen gehad. We hebben het daarbij o.a. gehad over de herindeling van Haaren, de verkeerssituatie bij MEP, de verstoorde verhouding tussen de HAFA’s en Brede Scholen Boxtel bij het Muziekonderwijs, woningbouw Liempde en tot slot hebben we ook gesproken over het serveren van meer vegetarische gerechten bij een lunch of borrel in het gemeentehuis. Lees verder op onze site: https://www.balansboxtel.nl/terugblik-raadsvergaderingen-juni-2019/

Motie: Kamergewijze verhuur van eengezinswoningen

CDA CDA VVD Boxtel 04-07-2019 19:26

Als onze kinderen komen indrinken met vrienden en vriendinnen voordat ze uitgaan, vult het huis zich met een hoop geluid. Eerlijk gezegd ben ik dan blij als de heren en dames het tijd vinden om te vertrekken.Nu zijn er inwoners van Boxtel die soms wel dagelijks te maken krijgen met geluidsoverlast. 13 mensen in een eengezinswoning is te veel en zorgt hoe dan ook voor geluidsoverlast en andere problemen.En als daarbij wordt gedronken, neem het geluidsoverlast behoorlijk toe. Omwonenden kunnen amper slapen en niet buiten zitten, zij ervaren heel veel overlast van mensen die heel veel herrie maken en dronken op straat lopen.Met name de hoeveelheid mensen is bepalend voor de mate van overlast immers 2, 3 of 4 mensen hoor je niet, maar als er 13 mensen bij elkaar wonen is de hoeveelheid herrie ook dito meer.Wat het extra moeilijk maakt is dat de bewoners steeds wisselen zodat afspraken maken bijna onmogelijk is. Ook de taalbarrière maakt dit lastig. De verhuurder geeft aan dat het mag.Kortom buurtbewoners zitten nog wel even met deze overlast als wij er niets aan doen. We hebben gekeken wat we als gemeente kunnen doen om dit soort situaties nu en in de toekomst te voorkomen. Dat is de reden dat het CDA, de VVD en Balans deze motie indienen. Wij hopen van harte dat u als raad uw hart laat spreken en gezamenlijk deze motie gaat ondersteunen. Laten we kijken naar mogelijkheden en niet naar valkuilen. Wij doen een beroep op u namens deze Boxtelaren. Motie vreemd aan de orde van de dagKamergewijze verhuur van eengezinswoningenDe raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2019, Overwegende dat: - kamergewijze bewoning van een eengezinswoning vaak overlast veroorzaakt voor omwonenden;- er in onze gemeente op dit moment meerdere eengezinswoningen zijn die op deze manier verhuurd worden;- de veiligheid van bewoners van dergelijke woningen in het geding komt (zoals brandveiligheid);- veel omwonenden enorm aangetast worden in hun woongenot en leefomstandigheden doordat eengezinswoningen verhuurd worden aan soms wel 10 huurders; verzoekt het college:·voor zover mogelijk regels op te stellen (bijv. middels een paraplubestemmingsplan voor de gehele gemeente Boxtel) waarin wordt opgenomen dat kamergewijze verhuur van een eengezinswoning niet is toegestaan aan meer dan vijf personen (per eengezinswoning)·en daarbij het kamergewijs verhuren van een eengezinswoning, ongeacht aantal personen, vergunningplichtig te makenen gaat over tot de orde van de dag.Boxtel, 02/07/2019 Namens de fracties van CDA VVD BALANS

Raadsvoorstel: Jaarverslag en jaarrekening 2018

CDA CDA Boxtel 04-07-2019 19:07

Jaarverslag en jaarrekening 2018 Het CDA heeft de begroting van 2018 er eens bij gepakt om deze te vergelijken met de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening en het jaarverslag zijn immers de verantwoording over het gevoerde beleid van afgelopen jaar waar de begroting aan ten grondslag ligt. Tijdens de behandeling van de begroting 2018 heeft het CDA gevraagd om de volgende zaken:Het aanleggen van voorzieningen en reserves. In het specifiek bestemmingsreserves wegen.We hebben gepleit voor veilige stoepen. Dit is toen in de begroting opgenomen, maar niks is hiervan gerealiseerd.Boxtel ontsluiten i.p.v. van afsluiten is ons motto altijd geweest en dit verwoorden is nu helaas nog nodig, omdat hier niks aan is gedaan.Het CDA wil geen luchtkastelen, maar woningen. In 2018 zijn weinig stappen gezet,wel is er gezaaid. Gelukkig worden nu in 2019 de eerste projecten geoogst. Wat het CDA betreft mag er nog extra aandacht naar ouderen en jongeren. Eengezinshuishoudens dichtbij dagelijkse voorzieningen. We zouden een woonagenda in 2018 krijgen, maar deze is blijkbaar ergens bij de post verdwenen.Ook voor de senioren hebben we ons ingezet! Neem de wijk als verzorgingshuis enzorg voor een levensfasebestendig beleid. Ook weinig van terecht gekomen.Het armoede- en eenzaamheidsbeleid is nog niet voldoende op poten gezet. Voorhet CDA moeten de Klijnsmagelden juist ingezet worden. In 2018 is dit niet juist en ongecoördineerd gebeurd. Laat de kinderen hier zelf over meedenken.Als laatste zijn we altijd kritisch geweest over de organisatie Brede Scholen Boxtel.We hebben dan ook gevraagd om hier kritisch naar te kijken. Deze stap is nooitondernomen. Brede Scholen Boxtel heeft zelf nog een bedrag uit de Klijnsmagelden ontvangen. Wat ons betreft een bedrag dat beter geïnvesteerd had kunnen wordenvoor kinderen in armoede in natura. Taalonderwijs dient want het CDA betreft al onderdeel te zijn van de reguliere maatregelen die genomen kunnen worden door scholen en indien nodig kan de gemeente hier aan bijdragen, maar niet vanuit hetbudget van de Klijnsmagelden.Het CDA heeft met de vele toezeggingen van de wethouders uiteindelijk ingestemd met de begroting van 2018. Maar nu ligt er deze jaarrekening voor ons...Naast dat genoemde punten niet of niet voldoende zijn gerealiseerd, hebben we nog een aantal pijnpunten.Het begrotingssaldo = 0 dat is sluitend, maar in de toekomst is een positief meerjarenbegrotingssaldo wenselijk. Wij hopen dan ook dat dit haalbaar is. Om zo inde toekomst kapitaalkrachtiger te zijn.Niet al het voorziene beleid is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Er is minder overgeheveld dan wat er niet gerealiseerd is.Er is weer een flink bedrag uit het legaat van Cooth onttrokken.De grondexploitatie opbrengsten blijven achter. Dit willen wij in de toekomstanders zien.Het eigen vermogen is met 2.5 miljoen afgenomen. Voorzieningen zijn 1 ton minder.De Jeugdzorg is veel te optimistisch begroot en risico’s zijn niet tijdig onderkend. De reserve is veel te laag om zware tegenvallers op te vangen.Verder blijft u nog 1 technische vraag verschuldigd m.b.t. de huuropbrengsten. Deze zijn lager uitgevallen dat begroot. In uw antwoord hierop zegt u dat dit nog nader wordt uitgezocht.En dan duurzaamheidDe duurzaamheidsgedachte loopt dwars door alle begrotingsprogramma’s heen. Helaas blijken wij niet duurzaam met onze financiën om te gaan. Duurzaamheid betekent ook zorg dragen voor de volgende generaties. Ervoor zorgen dat er genoeg middelen voor de volgende generaties overblijven. Houd onze financiën dus ook op orde!Al met al zal het CDA toch instemmen met deze jaarrekening. (Zeker een grote opluchting voor u). Mede daar we de begroting goedgekeurd hebben, lang niet alle plannen zijn gerealiseerd, maar de begroting was reëel en is zodanig nageleefd.De verantwoording van de programma’s is meer dan goed en de cijfers zijn getrouw en rechtmatig. In 2018 hebben we het niet tegenvallend gedaan, maar in 2019 en volgende jaren zal er anders begroot en gerealiseerd moeten worden, willen we een sluitende begroting houden.

Vragenhalfuur: Muziekonderwijs

CDA CDA Boxtel 04-07-2019 19:07

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we onderstaande vragen gesteld tijdens het vragenhalfuurtje. Inleiding:Ik was zondag bij DKA en dacht toen ik terug fietste: kan de harmonie geen bamboefluiten maken of jute uniformen zodat ze onder de subsidieregelingen vallen van de gemeente Boxtel?Of zullen we als raad toch maar ervoor gaan om muziekkorpsen die lessen geven op het bespelen van koperen instrumenten de subsidie te geven die ze verdienen?Het CDA heeft de volgende vragen: 1. ​Wat is de reden dat het lespakket vooraf betaald moet zijn om in aanmerking te komen voor een voucher? 2. Is het handhaven van de subsidie naar muziekverenigingen niet veel goedkoper voor de gemeente dan het zelf controleren van alle rekeningen? 3. Klopt het dat alleen de eerste 200 aanvragen een voucher ontvangen? 4. Waarom worden er voor instrumenten waarvan je alleen buiten Boxtel de lessen kunt volgen geen uitzonderingen gemaakt? Deze ouders hebben immers ook al veel reiskosten. 5. Muziekonderwijs was voor veel ouders altijd erg duur, maar de harmonie was daar een escape voor, ouders konden hun kinderen dan toch een instrument laten spelen tegen redelijke kosten. Bent u het met ons eens dat met deze regeling ook deze escape verdwijnt?

Raadsvoorstel: Globale kaderstellende visie Tongeren

CDA CDA Boxtel 04-07-2019 19:07

Globale kaderstellende visie Tongeren Tongeren, een complex gebied vanwege de spoorlijnen, afwikkelingen verkeer en de PAS. We begrijpen de onzekerheid voor een structurele invulling en voelen ook de noodzaak om spoedzoekers tegemoet te komen met een degelijke huisvesting. Maar bij het voorgestelde scenario 1 zetten we nog onze vraagtekens.Wij hadden namelijk graag gezien dat bij de totstandkoming van deze visie burgerparticipatie had plaatsgevonden. De buurt en de belanghebbenden hadden aan de basis moeten staan van deze visie en niet alleen bij de uitwerking. Want dit gebied en dit onderwerp vragen daarom. Mede gelet op de Omgevingswetwas dit wenselijk geweest. Het voorliggend stuk is nog globaal en kaderstellend, maar er wordt al een behoorlijk kader opgelegd.Voor het slagen van dergelijke grote projecten is draagvlak immers cruciaal, maar dit draagvlak lijkt nu ver te zoeken.Door bewoners per brief een drietal scenario’s waarvan 1 voorkeursscenario mede te delen, is er al een bepaalde beeldvorming ontstaan en zijn ze hiermee overvallen.Dit geldt ook voor enkele belanghebbenden, de grondeigenaren die hun inbreng niet terug hebben kunnen lezen in deze visie. De gemeente is afhankelijk van initiatieven en grondeigenaren, dus als zij al hun bedenkingen hebben, wordt het behoorlijk lastig om daar ontwikkelingen op gang te brengen.We zijn dan ook benieuwd welke stappen er al gezet zijn richting de grondeigenaren.Daarnaast hebben we zorgen over de ontsluiting. Want Tongeren zou pas tot ontwikkeling kunnen komen bij een goede ontsluiting, dit wordt bevestigd in de structuurvisie. Want of de woningen tijdelijk zijn of niet, de verkeersstromen zullen hoe dan ook nog meer gaan toenemen. Hoe zorgt u voor een goede ontsluiting? Hoe ziet u dit?Er wordt in deze visie aangegeven dat het openblijven van De Braken gewenst is, maar we zien daar verder weinig concrete actie in, ondanks dat de eigenaar van De Braken meerdere verzoeken heeft gedaan om duidelijkheid.Hoe gaat u de wens om De Braken te behouden tot uiting brengen? Naast tijdelijke huisvesting wordt deze locatie ook genoemd voor de energietransitie, maar dit wordt niet verder beschreven. Welke mogelijkheden en vormen van energietransitie ziet u op deze locatie?Inmiddels heeft de raad ook een alternatieve 4escenario ontvangen van Hendriks Projectontwikkeling. Voor ons is dit scenario absoluut de moeite waard om nader te onderzoeken. We horen graag van de wethouder welke kansen en risico’s hij in dit scenario ziet? En of hij bereid is om het voorstel vanavond aan te houden en pas voor te leggen aan de raad nadat alle scenario's zijn voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden.

Afgelopen dinsdag kwam in de ...

VVD VVD Boxtel 04-07-2019 06:43

Afgelopen dinsdag kwam in de raadsvergadering de jaarrekening en het jaarverslag aan bod. Benieuwd wat VVD hiervan vond? Check het op: https://storage.googleapis.com/caramel-binder-207612.appspot.com/uploaded/boxtel.vvd.nl/files/5d1ba13a74499/3b3ddab6-dd36-448b-84d5-04dd3d3297c1.png

Vanavond in de raadsvergadering ...

BALANS BALANS Boxtel 02-07-2019 20:11

Vanavond in de raadsvergadering staat de Globale kaderstellende visie Tongeren op de agenda. Ons idee over toekomstige invulling van de Oksel/Tongeren: De nood van goede tijdelijke huisvesting van spoedzoekers is groot en urgent. Geen zonnevelden in dit gebied. Voor permanente woningbouw kiezen we voor extensieve woonvormen omdat gebied zich niet leent voor intensie bebouwing.

Motie ‘overlast VION’

D66 D66 GroenLinks VVD CDA PvdA Boxtel 02-07-2019 18:29

Het bedrijf VION is al decennialang deel van Boxtel. Veel inwoners hebben er gewerkt, van oudsher is het een echt Boxtels bedrijf. Nog steeds speelt VION een grote rol in Boxtel, al is dat sinds een paar jaar niet meer op een positieve manier.

Steeds meer inwoners ervaren overlast van VION waarbij met name zaken als stankoverlast, de drukke verkeersbewegingen en de wachtende vrachtwagens een bron van irritatie zijn. Tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan VION werd duidelijk dat het bedrijf en de gemeente gesprekken voeren over mogelijke oplossingen voor deze overlast. VION heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de stankoverlast én zegt bereid te zijn de best beschikbare technieken te willen gebruiken om geuroverlast terug te dringen. Centraal daarbij staat dat de gemeente heeft aangegeven dat Boxtel VION niet meer wil ruiken. Ook wordt in deze overleggen gesproken over de verkeersbewegingen, dierenwelzijn en arbeidsmigranten. VION zegt de komende tijd voorstellen te doen om al deze zaken zo goed mogelijk te regelen. Het liefst hadden we gezien dat de vergunning voor uitbreiding gekoppeld kon worden aan maatregelen op het gebied van dierenwelzijn, stankoverlast, verkeersbewegingen en energieverbruik. Dit blijkt echter juridisch niet mogelijk te zijn daar de overlast niet slaat op de nieuwe bedrijfsactiviteiten en er al een milieuvergunning is afgegeven. Wij juichen het toe dat het college gesprekken voert met VION en daarmee de zorgen van de inwoners serieus neemt. Hoewel mogelijk de onderhandelingen met VION zullen leiden tot minder – en het liefst geen – overlast voor de inwoners van Boxtel, willen ondergetekende raadsfracties hierin nog een stap verder gaan.

Motie vreemd aan de orde van de dag: “Overlast VION”

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van dinsdag 2 juli 2019

Overwegende dat:

Boxtel haar inwoners een fijne leefomgeving wil geven Boxtel het welzijn van dieren hoog in het vaandel heeft staan Er veel klachten zijn over stankoverlast in de omgeving van VION en zelfs tot ver daarbuiten Vrachtwagens met varkens regelmatig langere tijd in de brandende zon staan Er dagelijks veel verkeersbewegingen zijn richting VION waardoor op sommige plekken problemen ontstaan VION een van de grootste energieverbruikers van Boxtel is VION graag wil uitbreiden en daarvoor een vergunningsaanvraag heeft gedaan De gemeenteraad en het college hebben uitgesproken dat we VION niet meer willen ruiken

 

Verzoekt het college: Als huidige onderhandelingen niet tot resultaat leiden, die maatregelen binnen haar juridische mogelijkheden te nemen die nodig zijn om overlast te beëindigen en VION te sommeren de best beschikbare technieken te gebruiken om de overlast aan te pakken.

 

D66 Boxtel Combinatie95 SP Inbox Balans CDA VVD PvdA/Groenlinks