Nieuws van politieke partijen in Boxtel inzichtelijk

3417 documenten

Rotonde de Ketting

Combinatie95 Combinatie95 Boxtel 22-09-2023 09:04

Dinsdag 12 september 2023 hebben we ingestemd met het bestemmingsplan, dat een rotonde bij de Ketting mogelijk maakt. Eerder heeft Combinatie95 al vragen gesteld over de gekozen verkeerskundige oplossing. En dit blijkt de beste oplossing te zijn. Hiermee moet het verkeer op de Bosscheweg, Heem van Selis, Dukaat en Baandervrouwenlaan het beste door kunnen rijden.

We hebben nadrukkelijk ook nog eens de aandacht gevraagd voor zorgen uit de omgeving. Combinatie95 vindt dat de weg Selissen niet afgesloten mag worden, tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn. Ook vinden we dat dit BP niet mag leiden tot extra parkeerdruk op de weg de Ketting. Meerdere partijen hebben hierop gewezen en de wethouder heeft aangegeven dat de buurt altijd betrokken wordt mochten er maatregelen nodig zijn.

PrinsjesdagProtest: terug dringen armoede en investeren in de zorg

SP SP Boxtel 18-09-2023 12:11

Gisteren stonden duizenden mensen op voor Nederland tijdens het PrinsjesdagProtest in Den Haag. Een delegatie uit Boxtel, was o.a. samen met collega-afdelingen Meiierijstad en Sint-Michielsgestel aanwezig.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2023/09/prinsjesdagprotest-terug-dringen-armoede-en-investeren-in-de-zorg

SP-leider Lilian Marijnissen riep het kabinet om er voor te zorgen dat de armoede in Nederland wordt teruggedrongen. 

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2023/09/prinsjesdagprotest-terug-dringen-armoede-en-investeren-in-de-zorg

De SP vroeg speciale aandacht voor de zorg. ‘Er mag niet meer bezuinigd worden op de zorg, er moet juist geïnvesteerd worden', zegt Marijnissen. 

Na de toespraak liepen duizenden mensen door de straten van Den Haag en langs het binnenhof om hun protest te laten horen.

 

 

Duurzame maatregelen tegen 0% rente

Combinatie95 Combinatie95 Boxtel 13-09-2023 09:05

Duurzame maatregelen tegen 0% rente

Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 60.000 verstrekt het warmtefonds leningen voor duurzame maatregelen tegen 0% rente en dat is natuurlijk voordeliger dan de rentedragende duurzaamheidslening van de gemeente. Dus logisch dat we daar mee stoppen.

Het Warmtefonds financiert tegenwoordig ook 100% van de zonnepanelen en ook doe-het-zelvers kunnen er gebruik van maken en eventuele subsidie hoeft men niet meer voor te financieren. Goede zaak want dat maakt energiebesparing nog aantrekkelijker. In feite kan men nu tot inkomens van €60.000 gratis veel geld besparen.

Helaas staat een lucht-lucht WP oftewel airco die energiezuinig kan verwarmen niet in de maatregelenlijst. Jammer, want samen met 10 zonnepanelen is een lucht-lucht WP de goedkoopste manier waarmee een gemiddeld huishouden 2/3 van hun energieverbruik kan besparen. Combinatie95 vindt het onverstandig om maatregelen op voorhand uit te sluiten; het is beter om er eisen aan te stellen. Net als in 2022 in ons amendement, toen is de lucht-lucht WP met een minimaal rendement van 360% (COP=3,6) aan de maatregelenlijst van de gemeente toegevoegd. Dan is de energiebesparing vergelijkbaar met een hybride WP maar de aanschaf is toch al gauw zo’n €4000 goedkoper.

Vandaar dat we tijdens de raadsvergadering van september 2023 wethouder Van Laarhoven gevraagd hebben of ze mogelijkheden ziet om de lucht-lucht WP ook aan de warmtefonds maatregelen te laten toevoegen. Ze stuurt hiervoor een brief met dit verzoek naar het warmtefonds.

Het Warmtefonds is uitsluitend bedoeld voor woningeigenaren terwijl vooral mensen in matig geïsoleerde huurwoningen de dupe zijn van hoge energielasten. We zouden graag zien dat de gemeente ook huurders helpt bij serieuze energiebesparing, zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Huurders mogen deze aanpassingen niet zelf (laten) doen aan hun huurwoning en moeten maar afwachten tot ze aan de beurt zijn bij Joost. Op ons verzoek gaat wethouder Van Laarhoven in gesprek met Joost met de vraag om huurders, onder voorwaarden, toestemming te geven om zelf in duurzame maatregelen te mogen investeren.

De gemeente gaat het warmtefonds breed onder de aandacht brengen en dat is heel goed want het kan onze inwoners veel geld en CO2 uitstoot besparen.

Actieve grondpolitiek: meer kansen voor betaalbare woningbouw en duurzaamheid

Combinatie95 Combinatie95 Boxtel 13-09-2023 08:42

Actieve grondpolitiek: meer kansen voor betaalbare woningbouw en duurzaamheid

Tijdens de raadsvergadering van 12 september 2023 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota grondbeleid nemen we als gemeente een actievere houding in het strategisch verwerven van gronden. Combinatie95 ondersteunt dit. In eerste instantie wordt vaak gedacht aan de kansen voor betaalbare woningbouw, maar ook op andere gebieden – zoals duurzaamheid – biedt dit kansen. Dit is ook in lijn met het beleidsakkoord. Tegelijkertijd is actieve grondpolitiek niet zonder risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat we bij verwerving van gronden ook steeds als gemeenteraad aan zet komen. Zoals tijdens de ingespreksavond al ter tafel gebracht staat dit nu niet eenduidig in de stukken en is de mogelijkheid om dit via een apart raadsvoorstel of bestuursrapportage te doen. Omdat het om serieuze bedragen kan gaan vinden wij het belangrijk dat dit altijd via een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. Daarom dienden we hiervoor een amendement in, oftewel een voorstel tot wijziging. Dit deden we met alle andere partijen op een na maar die wel voor stemde.

De afgelopen jaren hebben we veel discussie gehad over de capaciteit binnen de afdeling Ruimte Ordening. Combinatie95 vindt het belangrijk dat dit nieuwe beleid niet ten koste gaat van de behandeling van de lange lijst met woningbouwinitiatieven. We hebben tijdens de ingespreksavond van de wethouder begrepen dat dit niet het geval gaat zijn en hij indien extra personeel hier voor zal inhuren. Wij hebben de wethouder dan ook verzocht om als dit nodig blijkt ons als raad hierover te informeren.

concept beheerplan Sparrenrijk

Combinatie95 Combinatie95 Boxtel 04-09-2023 17:04

Naar aanleiding van een ingezonden brief voor de gemeenteraad hebben we hebben al een paar technische vragen gesteld over het “concept beheerplan Sparrenrijk” en daar kwamen zoveel reacties van onze inwoners en de pers op dat we op basis daarvan nog een flink aantal vervolg vragen gesteld hebben. Nou is een beheerplan een bevoegdheid van het College maar waarschijnlijk hebben zij de tegengestelde geluiden ook gehoord en hopelijk worden die reacties ook meegewogen voor het uiteindelijke besluit. Hier volgen onze zogenoemde artikel37 vragen:

Het concept Beheerplan Sparrenrijk 2023 – 2032 heeft al veel reacties uitgelokt. Zoals bekend is Combinatie95 heel zuinig op Sparrenrijk en moeten we o.i. voorzichtig zijn met ingrepen. De Amerikaanse eik staat niet op de Unielijst Invasieve Exoten en weghalen is dus niet noodzakelijk en in andere landen worden ze juist beschermd (bijv. Engeland, Sheffield Park). Door eerdere kapacties staan er nu duizenden zaailingen van de Amerikaanse Eik. Verwijderen werkt dus eerder averechts. Een volwassen Amerikaanse eik produceert veel zuurstof, haalt fijnstof uit de lucht, geeft verkoeling en staat in de top vijf van stikstofbinders (VNBE) en is goed bestand tegen klimaatverandering. Het lijkt dus onlogisch om ze te kappen en ook andere zaken in het beheerplan roepen de nodige vragen op:

In het bomenbeleidsplan van de Gemeente Boxtel 2022- 2040 staat: “Hoewel we afwegingen uit het verleden nu anders zouden maken, is dat geen reden om een boom zomaar weg te halen of te vervangen. Daarnaast leveren deze bomen, die misschien niet meer op een logische plek staan, nog steeds een grote bijdrage aan de kwaliteit van de woonomgeving, klimaatadaptatie en al die andere waarden van bomen.” Hoe valt dit beleid te rijmen met het kappen van Amerikaanse eiken in Sparrenrijk?

Het duurt zeker 50 jaar voordat herplant enigszins vergelijkbare gunstige milieu effecten heeft. Hoe valt, met de huidige milieu problemen, volwassen bomen kappen nog te verantwoorden?

Volgens berekeningen van de GGD leven mensen in Noord-Brabant gemiddeld een jaar korter dan in de rest van Nederland, voornamelijk door luchtvervuiling. Boxtel is deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord en door het afvangen van fijnstof dragen bomen hieraan bij. Hoe valt het kappen van volwassen eiken dan te rechtvaardigen?

De subsidie is zeer gering (€ 3.256) en het zijn zeer lange termijnplannen die veel geld blijven kosten. Kunnen we niet beter Sparrenrijk met rust laten en deze middelen gebruiken om extra nieuwe natuur te creëren om juist meer milieuwinst te krijgen?

Voor dit beheerplan is geen gebruikt gemaakt van een systematische inventarisatiemethode van soorten flora en fauna met aantallen en locatie. Hoe kan men toetsen of de gewenste resultaten behaald worden als er geen nulmeting/inventarisatie wordt verricht? Is het zeker dat de biodiversiteit zal toenemen en hoe valt dit aan te tonen?

“Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied wordt gewerkt volgens de gedragscode soortenbescherming bosbeheer”. Deze gedragscode is nog niet vastgesteld en wat houdt dat dan in?

Volgens het beheerplan wordt vrijwel het hele bos en veel paden en lanen aangepakt. Die werkzaamheden zelf verstoren ook nog rust, bodem, flora, fauna, micro-organismen, microklimaat en de omgeving en de gevolgen zijn vaak permanent. Dit is de ouderwetse aanpak van bosbouw. Volgens de jongste wetenschappelijke inzichten moet de veerkracht van het gehele ecosysteem centraal staan (ecosystem resilience approach). Waarom kiest men hier niet voor? Is het niet beter het huidige ecosysteem met rust te laten en zichzelf te laten aanpassen?

“De lanen in Sparrenrijk hebben een grote impact op de beleving van het gebied. Daarnaast zijn ze van waarde als cultuurhistorisch element dat het beeld weergeeft van het voormalig landgoed”. Door de lanenstructuur is er ook goed zicht en dat geeft een veilig gevoel. Waarom moeten er dan zoveel lanen verdwijnen (afgesloten, opnemen in het bos), is dat echt wenselijk en wordt het dan niet een gewoon park zoals er al zoveel zijn in Nederland?

Dood hout vormt een onmisbaar element in een bos. Er leven talloze micro-organismen, planten en dieren van. Maar er is al veel dood hout aanwezig, o.a. door eerdere kap-acties en nòg meer verhoogt het brandgevaar, zeker nu we vaker langere periodes van droogte krijgen. Wat is de norm hiervoor, ook uit het oogpunt van brandveiligheid?

Sparrenrijk is het enige bos in Boxtel dat direct grenst aan de bebouwde kom. Men kan er makkelijk naartoe en het heeft daardoor een grote aantrekkingskracht en is van grote waarde voor o.a. de directe omgeving zoals de wijken Selissen, Lange Linden, en Heem van Selis. Een groot gedeelte afsluiten en langere tijd ingrijpende beheermaatregelen uitvoeren komt de beleving niet ten goede. Hoe wordt dit sociale aspect meegewogen?

Als het goed is krijgen we binnen 30 dagen antwoorden op deze vragen maar nog belangrijker is dat het College de voors en tegens nog eens goed afweegt.

Kom 17 September 2023 naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag!

SP SP Boxtel 01-09-2023 09:35

Op de zondag voor Prinsjesdag komen wij op voor Nederland. Want het is tijd voor verandering!

Onder het kabinet Rutte 4 zijn onze kosten alleen maar gestegen, terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken. Steeds meer mensen kunnen de kosten voor het dagelijks leven niet meer betalen. Niet alleen de boodschappen, maar ook de zorg, energie, wonen en OV zijn veel duurder geworden.

Onze lonen blijven achter en onze pensioenen zijn onzeker gemaakt. Als dezelfde partijen en dezelfde mensen die deze problemen hebben veroorzaakt het wéér voor het zeggen krijgen dan worden deze problemen niet opgelost. Sterker nog, er liggen plannen om nóg meer te bezuinigen op de verpleeghuizen en de thuiszorg. De zorg voor onze ouderen staat op het spel.

Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Nederland kan zoveel beter als we opkomen voor onszelf en elkaar. Voor onze zorg, natuur en volkshuisvesting. Daarom komen we op 17 september op voor Nederland! Samen laten we zien dat het anders kan en dat het anders moet!

Als leden van de afdeling Boxtel kunnen we gratis meerijden met de bus vanuit Schijndel.

Meld je zelf dan aan en stuur een e-mail naar Meierijstad@sp.nl. Of bel naar 073 5430460.

Dus kom op voor Nederland!

Wanneer: 17 september, 13.00 uur Waar: Den Haag, Koekamp (naast Den Haag Centraal) IK BEN ER BIJ

Coen Verbeek overleden

PvdA PvdA Boxtel 22-08-2023 14:53

https://pvdagroenlinksboxtel.nl/coen-verbeek-overleden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coen-verbeek-overleden

Op 16 augustus j.l. overleed Coen Verbeek op 62jarige leeftijd.

Coen, ‘onze Coen’, zoals het overlijdensbericht zo treffend omschrijft,was jarenlang bestuurslid en secretaris van PvdA-GroenLinks Boxtel, endaarmee een actieve drager van onze politieke inzet.

We danken Coen voor zijn grote betrokkenheid en bijdrage.Moge hij rusten in vrede.

Namens,Bestuur PvdA-GroenLinks Boxtel

Laatste vergadering zomerreces - Kadernota 2024

VVD VVD Boxtel 22-08-2023 05:20

Inmiddels is het zomerreces weer voorbij, we doen nog even een terugblik naar de laatste gemeenteraadsvergadering van eind juli.

https://boxtel.vvd.nl/nieuws/53591/laatste-vergadering-zomerreces-kadernota-2024

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad de ‘Kadernota 2024’ besproken – zeg maar alvast een vooruitblik naar 2024. Hieronder een overzicht van de VVD standpunten.

 

1)De gemeenteraad heeft de laatste tijd op veel politiek gevoelige dossiers nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. Als raadsleden hebben wij géén stem gekregen in toekomstige locaties van flexwoningen (15 jaar! ), huisvesting arbeidsmigranten (15 jaar!) of zonneparken. Wij als VVD zijn daar al vaker kritisch over geweest richting het Boxtelse bestuur. Daarom hebben we het wederom gehad over het belang van openbare besluitvorming bij gevoelige kwesties, dit keer  t.a.v huisvesting van asielzoekers. Met het oog op de toekomst, is het waarschijnlijk dat we als gemeente voor nog meer opvangplekken moeten zorgen – van Oekraïners tot ‘overige’ asielzoekers. Via een motie heeft de VVD opgeroepen om de beslissing hierover aan de gemeenteraad te laten. Helaas heeft geen enkele andere politieke partij ons hierin gesteund. Wat concreet betekent dat het college dergelijke locaties zal aanwijzen, en er dus geen openbare besluitvorming over zal komen.

 

2)Een modern en veelzijdig buitengebied. Alle partijen in de gemeenteraad hebben ingestemd met de VVD motie. Wij vonden dat er in de Kadernota alleen gekeken werd naar innovatieve landbouw en natuurontwikkeling. Dat is voor ons te eenzijdig. Als het aan de VVV ligt, dan is er in het buitengebied ook behoefte aan economische ontwikkeling en bedrijvigheid, dienen we ook rekening te houden met een (sociaal) veilig buitengebied en op sommige plekken kan best (kleinschalige) woningbouw worden gestaan. Gelukkig vond de wethouder dat ook, en hebben alle partijen ingestemd met onze motie.

 

3)Veiligheid. We hebben een motie ingediend waarin we de gemeente oproepen extra BOA’s in te zetten. Te denken valt aan handhaving op (drugs)overlast en diverse verkeers­overtredingen – zoals het negeren van eenrichtingsverkeer, vrachtwagenverboden en te hard rijden. De burgemeester heeft geen concrete toezegging gedaan, maar hij heeft aangegeven dat er straks bij de Begroting 2024 een plan klaar is voor wat wenselijk is op het gebied handhaving en boa’s. De VVD zal dit scherp in de gaten houden. We hebben het college ook gevraagd om met de politie en (horeca)ondernemers in gesprek te gaan over het toenemend aantal incidenten tijdens en na het uitgaan. Gelukkig heeft de burgemeester geantwoord dat dit een standaard onderwerp van gesprek is tijdens het horeca-overleg. Maar op de VVD suggestie om cameratoezicht te overwegen is de burgemeester helaas (nog?) niet ingegaan.

4)Financieel. Gezien al het geld dat de gemeente overhield, heeft de wethouder financiën op verzoek van de VVD toegezegd dat de OZB in 2024 niet meer omhoog gaat dan de jaarlijkse trendmatige verhoging.

 

5)Financieel. Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat de gemeente veel geld over hield; totaal ongeveer € 8 miljoen. Net als veel andere gemeentes, kreeg Boxtel extra geld van de landelijke overheid. Maar de gemeente hield óók zoveel over, vanwege niet-uitgegeven eenmalige budgetten. Het gaat dan om € 4,5 miljoen! De VVD is dus kritisch op wat de gemeente (niet) uitvoert. Als het aan de VVD ligt: geen geld reserveren voor incidentele zaken die we in de praktijk toch niet uitvoeren. Zonde van alle moeite. Wat Boxtel volgens de VVD wel moet doen: geld opzij zetten voor de grote projecten zoals Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en andere verkeersoplossingen.

 

6)Onzinnig plan van vrijwillige ondernemersbelasting. Het college kwam bijna 2 jaar geleden, bij de begroting van 2022, met het voornemen om bij de ondernemers in de ‘dagjes sector’ een soort vrijwillige toeristenbelasting te vragen. De VVD zag hier toen al niks in, en dat is nog steeds zo. De wethouder kon vertellen dat deze belasting nog niet is uitgewerkt, maar wel nog steeds in de plannen zit – van de ‘bezoekerseconomie’.

 

7)Bestuurlijke toekomst. Op initiatief van Balans, heeft een meerderheid van de Boxtelse politieke partijen om een onderzoek gevraagd naar de bestuurlijke toekomst van Boxtel. De VVD heeft dit niet gesteund. De motie van Balans kondigde zich de afgelopen maanden via de media eigenlijk al aan, want die partij is telkens kritisch op de ambtelijke samenwerking met St.Michielsgestel (via MGD). Wij als VVD hebben gezegd dat we eerst in het presidium (het overleg van fractievoorzitters) gaan verkennen of, waarom en met welke onderzoeksvraag het überhaupt zinvol is om over  toekomst van Boxtel te praten. Het heeft geen toegevoegde dat er nu “politiek wordt gemaakt”. Voordat je het weet, zit je midden in een onderzoek waarop je zelf geen sturing hebt. Bovendien is de politiek in buurgemeente St.Michielsgestel veel minder kritisch op het functioneren van MGD. Die ervaring moet sowieso worden meegenomen in het startpunt van een eventueel onderzoek. Er waren kortom genoeg reden om op de remmen te trappen.

 

8)Openbare toiletten. Op initiatief van PvdAGroenlinks, hebben we samen met die partij een motie ingediend waarin we het bestuur oproepen de mogelijkheden van een openbaar toilet in Boxtel te onderzoeken. Er zijn al diverse ondernemers die hun toilet beschikbaar stellen. Maar dat is niet bij alle inwoners en bezoekers van het centrum bekend. En soms kan het ook buiten (reguliere) openingstijden prettig zijn als er een toilet in de buurt is. Vandaar dat we het college gevraagd hebben wat er nog meer mogelijk is op dit gebied. Alle politieke partijen stemden daarmee in.

9   

 9) De Braken. Een hoofdpijndossier. De afgelopen jaren heeft de VVD regelmatig aan de wethouder gevraagd hoe de toekomst van de sporthal eruit ziet. Vaak werd beloofd dat er ‘nog dit jaar’ duidelijkheid zou komen, maar dat bleef telkens uit. In de tussentijd hebben wij ook met de eigenaar van de sporthal gesproken over wat volgens hem de (on)mogelijkheden zijn voor alle sportverenigingen. Gelukkig werd twee weken ná de kadernota bekend dat de gemeente en de eigenaar van de sporthal er vooralsnog zijn uitgekomen, en dat de hal 2 jaar langer open blijft. Dat is fijn en goed, maar natuurlijk nog geen oplossing op de lange termijn. De VVD zal met het oog op de toekomst ná 2025, in gesprek blijven met zowel de wethouder als de eigenaar van de sporthal.

BEDRIJVENBEZOEK JUNI BIJ PEIJNENBURG (VERZUIMBEGELEIDING)!

VVD VVD Boxtel 18-07-2023 08:18

https://boxtel.vvd.nl/nieuws/53481/BEDRIJVENBEZOEK JUNI BIJ PEIJNENBURG (VERZUIMBEGELEIDING)!

© VVD Boxtel

BEDRIJVENBEZOEK JUNI BIJ PEIJNENBURG (VERZUIMBEGELEIDING)!

Onlangs waren Rob, Mark en Lisa bij deze mooie organisatie.

We hebben onwijs veel opgestoken over o.a. de arbo dienstverlening, waarvoor dank en heel fijn dat jullie tijd voor ons wilden vrijmaken!

Woningbouw - raadsvergadering juli 2023

VVD VVD Boxtel 18-07-2023 08:14

https://boxtel.vvd.nl/nieuws/53480/woningbouw-raadsvergadering-juli-2023

© VVD Boxtel

 Woningbouw

 

De VVD is erg blij met de nieuwe plannen voor woningbouw. We zijn een oppositiepartij, maar we hebben de wethouder toch een met een knipoog een compliment gegeven. Hij heeft als doel om 2.300 nieuwe woningen te bouwen, waarvan 1.300 huizen al in de periode tot 2027. En dat is zelfs hoger dan het VVD verkiezingsprogramma waarin wij 2.000 woningen hebben genoemd. Ambitieus! Maar wel goed dat Boxtel lef toont op dit dossier. Met zulke aantallen worden de Boxtelse doelen door ontwikkelaars en, niet onbelangrijk, de provincie serieus genomen. Voor de VVD zijn deze ambities passend bij onze gemeente: een centrale ligging bij de A2, volop natuur om ons heen, en drie grote steden binnen 20 minuten te bereiken met zowel de auto als de trein.

 

 

Maar we hadden ook een aantal punten van kritiek. Zijn er wel genoeg plekken waar we kunnen bouwen?

 

 

Op dit moment zijn er onvoldoende (grootschalige) locaties, dus de gemeente zal snel aan de bak moeten. De VVD kent particuliere grondeigenaren en professionele ontwikkelaars die graag met de gemeente  in gesprek gaan. We moeten daarbij de heilige huisjes’ durven te benoemen. In de omgeving van de Keulsebaan lijkt plek om te bouwen, evenals in Liempde tussen de snelweg en de westkant van het dorp –  de akkers tussen de sportvelden en de voormalige milieustraat.

 

 

Vorig jaar heeft de VVD samen met Balans, het college verzocht om bij wijze van experiment een deel van het ambtelijke werk rondom bestemmingsplannen aan de initiatiefnemer/ontwikkelaar zélf over te laten. Onlangs hebben we met schriftelijke vragen gevraagd hoe het ervoor staat. Het college antwoordde dat ze één experiment op dit vlak hebben gedaan, maar dat dat niet echt bevallen is. Wij vinden één pilot wel erg weinig om daar conclusies aan te verbinden, maar helaas lijkt de wethouder niet echt van plan om het vaker te proberen.