Nieuws van politieke partijen in Boxtel inzichtelijk

3108 documenten

SP stelt vragen over coronasituatie bij Vion

SP SP Boxtel 23-05-2020 08:28

Naar aanleiding van een aantal alarmerende berichten in de pers over talrijke coronabesmettingen bij slachterijen in Vion-vestigingen in Nederland en Duitsland heeft de SP-fractie vragen gesteld aan het college van B & W, dat immers verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De fractie wil van het colllege weten welke maatregelen Vion Boxtel heeft genomen om een uitbraak van het virus te voorkomen. Zo nodig moet het college verdere actie ondernemen, aldus fractievoorzitter Dave van de Ven.

Veel coronabesmettingen bij Vion-vestigingen Bij Vion Scherpenzeel zijn 38 besmettingen te betreuren. Bij Vion Groenlo werden 212 van de 600 medewerkers getest, waarvan 45 positief testten op het coronavirus. De fabriek werd per direct gesloten. Inmiddels zijn alle 600 medewerkers in quarantaine geplaatst. De Duitse Vion-vestiging in Bad Bremstadt is stilgelegd omdat 128 personeelsleden in quarantaine moesten vanwege besmetting.

Onderzoek vakbonden Onderzoek van vakbonden FNV en CNV laat zien dat coronamaatregelen in de vleesverwerkende industrie niet overal goed toegepast worden. Eenderde van de werknemers zegt op de werkvloer geen 1,5 meter afstand te kunnen houden en heeft ook geen mondkapjes of plastic schermen om zich te beschermen. Meer dan de helft meldt dat hier te weinig toezicht op is. Ook stellen de bonden dat de werknemers (vaak arbeidsmigranten) gezamenlijk wonen en met zijn allen in busjes stappen die ze naar de fabriek brengt en ook weer ophaalt. Als ze dan ook nog de hele dag op de werkvloer niet veilig (bijvoorbeeld geen 1,5 meter) kunnen werken, is dat volgens de bonden vragen om problemen. Het CNV pleit er in dit verband voor om de productie drastisch te verlagen en eerst volop te investeren in een veilige werkvloer.

Verontruste SP-fractie stelt vragen https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-stelt-vragen-over-coronasituatie-bij-vionFractievoorzitter Dave van de Ven: “De SP-fractie vreest dat het in Boxtel ook mis kan gaan en vraagt daarom aan het college of Vion voldoende maatregelen (1,5 meter, mondkapjes, schermen) neemt om besmettingen tegen te gaan. Ook wordt gevraagd of er voldoende controle en toezicht is op de veiligheid van de werkvloer. Verder willen wij weten hoeveel werknemers getest zijn en hoeveel positief getest zijn. Wat vindt het college er van dat met name arbeidsmigranten vaak gezamenlijk wonen en gezamenlijk in busjes naar het werk gaat, hetgeen risicoverhogend werkt. We willen tenslotte weten welke stappen het college gaat ondernemen als blijkt dat Vion niet voldoende maatregelen neemt om besmettingen te voorkomen.”

Huzarenstukje in Boxtelse uitvoering Tozo-regeling

SP SP Boxtel 22-05-2020 07:57

In Boxtel wordt de zogenaamde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, een inkomensregeling voor kleine ondernemers die in deze Coronatijd in de financiële problemen komen), op een zeer daadkrachtige en sociale Manier uitgevoerd. Verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek van Economische Zaken spreekt van een ‘huzarenstukje van jewelste’.

Vanaf de eerste aankondiging van het noodmaatregelenpakket is er bestuurlijk en ambtelijk met heel erg veel daadkracht gehandeld. Het team voor de aanvragen voor Tozo is direct opgeschaald en verder opgeleid en is vanaf dag één zeer voortvarend aan de slag gegaan.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/05/huzarenstukje-in-boxtelse-uitvoering-tozo-regeling
Wethouder Eric van den Broek over het proces: ‘Op dit moment werken er 20 mensen ( incl. feestdagen en avonden ) om de groep kleine ondernemers en ZZP’ers zo snel en goed mogelijk te faciliteren. Afgelopen vrijdag werd de duizendste regeling afgehandeld en kwamen we op de grens van meer dan een miljoen euro uitgekeerde middelen. Dat geldt voor de drie gemeentes Boxtel, Sint-Michielsgestel & Haaren. De gemeente Boxtel staat op dit moment garant voor 503 aanvragen.’

Geen voorschotten De afgelopen weken werden er enkele oproepen gedaan om voorschotten uit te keren, maar dit is door de Boxtelse aanpak niet nodig. ‘De afhandeltermijnen werden steeds gehaald,  en dat we op een gegeven ogenblijk geen voorschotten hebben verstrekt, had vooral te maken met het feit dat het uitbetalen van voorschotten net zoveel tijd met zich meebrengt als het uitbetalen van de regeling. Dit voorkomt ook eventuele teleurstelling en terugbetalingen achteraf’, aldus Eric van den Broek.

Het team dat bezig is met de uitbetaling van de Tozo, blijft voorlopig nog opgeschaald. Eric van den Broek: ‘In de regio zijn we de enige gemeente, waar uitbetaling en beschikken gelijktijdig plaatsvinden. Dat is echt een compliment aan de ambtelijke afdeling.’

Wethouder Van den Broek zet vrijwilligers Radio TL & Boxtels Vertier in het zonnetje

SP SP Boxtel 18-05-2020 10:52

Wethouder Eric van den Broek van Wijkgericht Werken heeft gisteren de groep vrijwilligers van Radio TL & Boxtels Vertier in het zonnetje gezet. Deze club enthousiaste Boxtelaren organiseerde de afgelopen weken diverse activiteiten naar onder andere de Voedselbank en Mantelzorgers, om met name kwetsbare mensen in de huidige moeilijke Corona-tijd een hart onder de riem te steken.

De activiteiten werden door de gemeente ondersteund door een bijdrage van 500 Euro. Maar daar liet Van den Broek het niet bij.

Kwetsbare doelgroep Wethouder Van den Broek gaf aan dat de vrijwilligers heel belangrijk werk uitvoeren in de huidige moeilijke Corona-tijd: ‘Met man en macht proberen we in Boxtel van alles te organiseren om met name kwetsbare burgers betrokken te houden. Met jullie werk leveren jullie daar een uitstekende bijdrage aan.’

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/05/wethouder-van-den-broek-zet-vrijwilligers-radio-tl-boxtels-vertier-in-het-zonnetje

Chocoladerepen De wethouder bedankte de vrijwilligers niet alleen met een mooi woordje en een bedankkaart. Hij trakteerde de vrijwilligers ook op een lekkere Meewerkend Boxtel-chocoladereep. ‘Het gaat vaak om kleine dingen waarmee je mensen een stukje aandacht geeft, op deze manier willen we jullie aangeven dat we jullie werk en inzet heel erg waarderen’, aldus Eric van den Broek.

Facebook live sessie met Suzanne Otters (VVD Brabant)!

VVD VVD Boxtel 14-05-2020 09:29

https://boxtel.vvd.nl/nieuws/39456/facebook-live-sessie-met-suzanne-otters-vvd-brabant

Aanstaande zaterdag is Suzanne Otters-Bruijnen, fractievoorzitter VVD Brabant (Provinciale Staten) online te gast bij VVD Boxtel! We gaan in gesprek over de coalitieonderhandelingen in Brabant en het te voeren stikstofbeleid, wat betekent dit voor Boxtel?

Schakel vanaf 14:00 in bij de livesessie op de facebook-pagina van de Boxtelse VVD:

https://nl-nl.facebook.com/vvdboxtel

Meer Boxtelse statushouders aan werk of studie

SP SP Boxtel 13-05-2020 13:39

Eind 2018 bestond ongeveer een kwart van het uitkeringsbestand uit (voormalig) statushouders. Begin 2019 startte de gemeente met een nieuwe werkwijze ter ondersteuning van deze doelgroep. Nu, een jaar later, lijkt de aanpak aan te slaan. De gemeente Boxtel wil door deelname aan twee pilots kijken of het mogelijk is om nog meer statushouders versneld uit de uitkering te krijgen. SP-wethouder Eric van den Broek heeft daar goede hoop op.

Bijna 25% zelfredzamer In 2019 hadden 18 van de in totaal 72 statushouders -huishoudens geen bijstandsuitkering meer nodig. Het overgrote deel van hen heeft betaald werk gevonden. Een aantal heeft betaald werk met loonkostensubsidie of volgt een opleiding met studiefinanciering. Dat betekent dat bijna 25% van de ondersteunde groep financieel zelfredzamer is en actief meedoet in de samenleving. 

Persoonlijk inburgeringsplan De gemeente stelde samen met diverse partners een actieplan op.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/05/meer-boxtelse-statushouders-aan-werk-of-studie
Wethouder van den Broek: “Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning die recht hebben op huisvesting. Maar een dak boven je hoofd is niet genoeg. Per statushouder is een persoonlijk inburgeringsplan ontwikkeld dat rekening houdt met hun specifieke achtergrond, zodat zij beter kunnen integreren in de Boxtelse samenleving. Zo is er een samenwerking ontstaan tussen de gemeente, WSD en Vion. Na een proefperiode hebben vier Eritrese statushouders een arbeidscontract getekend bij Vion.”

Deelname nieuwe pilots De nieuwe Wet Inburgering gaat per 1 juli 2021 in. De wet moet ervoor zorgen dat alle statushouders snel en volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. De gemeente Boxtel neemt in dit verband deel aan twee pilots. De eerste pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe vrouwelijke nieuwkomers sneller kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. De andere pilot is een onderzoek naar de effecten en werking van het inburgeringsprogramma Taal Doen! Dit programma heeft de WSD een paar jaar geleden ontwikkeld voor on-en laaggeletterde nieuwkomers. Van den Broek: “ik heb goede hoop dat we hierdoor meer nieuwkomers uit de uitkering naar een betaalde baan kunnen krijgen. Door deelname aan deze twee pilots verwacht ik meer inzicht te krijgen in de vraag hoe de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderd kan worden.”

Schriftelijke vragen: Coronacrisis

CDA CDA Boxtel 12-05-2020 07:32

Al geruime tijd hebben we in Nederland te maken met de Coronacrisis en de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente Boxtel heeft onder andere via de gemeentelijk site zo veel mogelijk informatie proberen te geven door een vraag en antwoord pagina op te zetten met daarbij extra informatie. Toch blijft het CDA kritisch over enkele besluiten en de positionering van de gemeente. Om allen gezond te blijven en allen gezond uit deze crisis te komen hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college.1. Hoe heeft u de inwoners van Boxtel geïnformeerd over de genomen maatregelen?2. Heeft u meer BOA capaciteit in Boxtel ingezet om te controleren of er wordt voldaan aan de Rijksoverheidsmaatregelen?3. Heeft u specifieke verzoeken bij de politie neergelegd m.b.t. handhaving tijdens de Coronacrisis?4. Bent u bekend met de grote wachtrijen bij de Milieustraat en de ergernissen van inwoners hierover?5. Bent u bereid de openingstijden van de Milieustraat te verruimen? Bijvoorbeeld door ook op maandag en dinsdag te openen of door de openingstijden op de al open dagen te verruimen.Wat betreft de financiële hulp die bij de gemeentes zijn neergelegd heeft het CDA de volgende vragen:Wij hebben begrepen dat er veel aanvragen voor de TOZO zijn binnengekomen.6. Hoeveel aanvragen zijn hiervan al beoordeeld?7. Zijn er veel aanvragen die net niet binnen de regelingen vallen en hoe gaat u daarmee om?8. Geeft u de gevallen waarbij de regeling niet sluitend is door aan Den Haag?9. Bij hoeveel van de beoordeelde aanvragen is er al overgegaan tot een uitkering van de middelen?10. Bent u het met ons eens dat het toch innen van gemeentelijke belastingen in niet alle gevallen de juiste aanpak is? Denk hierbij aan gevallen waarbij door maatregelen vanuit het Rijk geen gebruik kan worden gemaakt van de terrassen (terrasbelasting).11. Waarom heeft u er niet voor gekozen om bepaalde gemeentelijk belastingen niet te innen en kwijt te schelden? Denk hierbij aan de terrasbelasting, aangezien door Rijksoverheidsmaatregelen er geen gebruik gemaakt kan worden van de terrassen.Volgens het Nibud verwacht een derde van de Nederlandse huishoudens dat zij de komende tijd moeilijke rond kunnen komen door de Coronacrisis. Het CDA wil niet dat er nog meer inwoners in armoede of schulden leven en doet er dus alles aan om inwoners te helpen om grip op hun financiën te krijgen.Het Nibud nodigt gemeenten uit om hun inwoners goed te informeren over relevante nieuwe geldzaken. Via de Geldkrant van het Nibud kan een gemeente helder communiceren over relevante geldzaken en voorgenomen lokale maatregelen en initiatieven.Hiermee hebben we naast de Fikks-app en ander genomen maatregelen nog een mogelijkheid om armoede en schulden binnen onze gemeente tegen te gaan.12. Heeft u kennis genomen van de brief van Lokaal FNV ‘s-Hertogenbosch van 30 april 2020 met daarin het verzoek om een “Geldkrant Boxtel” te ontwikkelen?13. Bent u bekend met ‘de Geldkrant’ van het Nibud?14. Bent u bereid om op korte termijn een ‘Geldkrant Boxtel’ op te zetten?

Schriftelijke vragen: GreenTech Park Brabant

CDA CDA Boxtel 08-05-2020 07:56

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief over de Stand van zaken rondom GreenTech heeft het CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel de volgende vragen gesteld aan het College:1. Zijn er ondernemers en/of locaties binnen onze gemeente waar de biomassa die momenteel gekapt wordt, kan worden opgeslagen ten behoeve van het biomassaplein?2. Bent u het met ons eens dat openheid en transparantie omtrent de financiering van het biomassaplein belangrijk is?3. Wilt u ons stapsgewijs meenemen in de financiering rondom GreenTech Park Brabant? Door wie wordt bijvoorbeeld momenteel Studio Marco Vermeulen betaald? Is dat gezamenlijk door de gemeentes die meedoen met GTPB of alleen de gemeente Boxtel?4. In uw Raadsinformatiebrief schrijft u dat er uit de berekening met de AERIUS rekentool blijkt dat de stikstofdepositie bij zowel de aanleg- als de gebruiksfase onder de norm van 0,0 mol/ha blijft. Dat lijkt een vrij sterke aanname, aangezien bij de aanleg wel enige vorm van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden te verwachten valt. Ieder voertuig dat benodigd is voor de bouw van het biomassaplein zal zorgen voor (zij het bijna verwaarloosbare) depositie en de Raad van State heeft met haar uitspraak rondom de PAS-wetgeving aangegeven dat geen enkele verhoging van stikstofdepositie is toegestaan.Kunt u dit nader verklaren? Hoe gaat u geproduceerde stikstof compenseren om op 0,0 mol/ha uit te komen?5. In de illustraties van Studio Marco Vermeulen valt te zien dat voor de Incubator gebruik zal worden gemaakt van ‘Restwarmte Datacentrum’. Hoe bent u van plan dit vorm te geven?6. Kunt u een update geven over de bedrijven die interesse hadden in GreenTech Park Brabant? Zijn daar bedrijven bij gekomen? Zijn er ook bedrijven die inmiddels geen interesse meer hebben? Hoeveel (bedrijfs)kavels zijn inmiddels al ingevuld?

Gemeente start wekelijks spreekuur voor ondernemers

SP SP Boxtel 06-05-2020 08:10

De gemeente begint op 7 mei met een wekelijks telefonisch spreekuur voor ondernemers. SP-wethouder Eric van den Broek is elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur telefonisch bereikbaar voor ondernemers uit alle sectoren. Hij biedt in deze moeilijke tijd een luisterend oor voor ondernemers en denkt met hen mee.

Ondersteuningsmaatregelen Met alle steunmaatregelen hoopt de gemeente haar ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn in deze crisis. Ook is het restant van het economisch stimuleringsbudget gebruikt om het plan 'Koop Lokaal' te ondersteunen.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/05/gemeente-start-wekelijks-spreekuur-voor-ondernemers
Van den Broek: “Voor sommige ondernemers is de ondersteuning helaas niet genoeg om staande te blijven. Het spreekuur biedt een extra luisterend oor aan alle getroffen ondernemers. Het is een gesprek om te delen hoe het gaat. Ik ga zelf ook ondernemers bellen. Het spreekuur komt in de plaats van de werkbezoeken die ik elke donderdag afleg, maar die nu geen doorgang kunnen vinden.”

Voor vragen over ondernemersregelingen kunnen zij terecht op www.boxtel.nl.

Aanmelden spreekuur Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een gesprek tot donderdagochtend 09.00 uur. Dit kan door contact op te nemen met de accountmanager via e-mailadresR.vd.Hoeven@MijnGemeenteDichtbij.nl. Tijdens het gesprek is altijd de accountmanager of beleidsmedewerker aanwezig.

SP belt 70 plusleden over corona

SP SP Boxtel 04-05-2020 15:49

Bestuursleden en raadsleden van de SP hebben 71 leden van boven de 70 jaar opgebeld om te vragen hoe het met ze gaat in deze moeilijke coronatijd en of ze nog enige vorm van hulp nodig hebben. Het is mooi om te zien dat al onze oudste leden zichzelf, met een beetje hulp van familie en kennissen, goed kunnen redden.

Schriftelijke vragen: Woonvormen voor senioren

CDA CDA Boxtel 30-04-2020 22:03

In deze tijden van de Coronacrisis worden in onze gemeenschap vele positieve initiatieven ondernomen om inwoners van verpleeghuizen te vermaken. Het CDA maakt zich zorgen om de ouderen die nog thuis wonen en afhankelijk zijn van mantelzorgers voor bijv. boodschappen, afleiding en vertier. Deze ouderen wonen en leven op dit moment geïsoleerd. Eerder hebben wij aandacht gevraagd voor alternatieve woonvormen voor ouderen. Waar senioren zelfstandig wonen, maar met elkaar zorg en andere zaken regelen.Inmiddels is er 12 maart 2020 vanuit de provincie het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw verschenen waarin het provinciebestuur gemeentes oproept actie te ondernemen.Het CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel heeft daarover de volgende vragen gesteld aan het college:1. In het stuk wordt aangegeven dat deze groep vaak niet bediend wordt door ontwikkelaars. Welke mogelijkheden ziet u in de gemeente Boxtel voor deze groep in de nu te ontwikkelen projecten die aan projectontwikkelaars gegeven zijn?2. Kunt u een inventarisatie doen naar de wensen naar alternatieve woonvormen voor senioren in onze gemeente? Zo ja, op welke termijn is dat te realiseren?3. Kunt u een inventarisatie doen naar mogelijke locaties en kunt u deze inventarisatie met de gemeenteraad delen?4. Kunt u aangeven welke subsidiestromen er op dit gebied allemaal zijn? Dit is immers enorm uitgebreid, er zijn bijv. rijksmiddelen voor flex-wonen, provinciale voorfinanciering en garanties.5. Zijn er buiten Ouderen in regie meer belangenorganisaties in de gemeente Boxtel bezig met nieuwe woonvormen in onze gemeente?6. Kan de door ons opgevraagde informatie opgenomen worden in de Woonagenda 2021?7. Ook het buitengebied wordt uitdrukkelijk genoemd als mogelijke plaats voor te bouwen eenheden voor wonen en zorg, kunt u daar nog eens naar de mogelijkheden kijken?Zo ja, wanneer kunt u hier iets concreets over zeggen?8. Op overzichten scoort Boxtel laag op het bouwen voor senioren op het gebied van nieuwe woonvormen en zelfbouw, hoe denkt u dit te kunnen veranderen en welke acties neemt u hiervoor?