Nieuws van politieke partijen in Boxtel inzichtelijk

3157 documenten

Initiatiefvoorstel reclame- en gevelbeleid

D66 D66 Boxtel 15-09-2020 13:18

Sinds een aantal jaar wordt werk gemaakt van de herinrichting van het centrum. Recent is de visie ‘Boxtel binnen de bruggen’ aangenomen en het definitieve ontwerp van de Rechterstraat door de gemeenteraad goedgekeurd. Een straat bestaat echter niet alleen uit bestrating maar ook uit gevels. Juist ook hier vindt verrommeling van het straatbeeld plaats wat afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.

D66 Boxtel heeft een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een gevel- en reclamebeleid dat, in combinatie met een inventarisatierapport, ingezet kan worden om ondernemers en pandeigenaren te stimuleren bij een verbouwing of het aanbrengen van reclame, voor een ruimtelijk passend ontwerp en meer hoogwaardige materialen te kiezen. Dit draagt bij aan een aantrekkelijk centrum en is volgens MTD (landschapsarchitect) een van de kritische succesfactoren voor de visie ‘Boxtel binnen de bruggen’.

Integraal beleid

De visie ‘Boxtel binnen de bruggen’, de herinrichting van de Markt, Rechterstraat en Stationsstraat én een nieuw uitstallingsbeleid voor winkels zijn goede initiatieven om het centrum aantrekkelijker te maken. Voor de levensvatbaarheid van het centrum en daarmee het voorzieningenniveau in Boxtel is het ook hard nodig. Dit voorstel is het sluitstuk van al deze ontwikkelingen en zorgt voor een integrale aanpak van de uitstraling van ons centrum.

Verrommeling

In heel Nederland zijn in de afgelopen decennia veel winkelstraten veranderd naar een situatie vergelijkbaar met die van Boxtel. Het centrum bestaat uit vaak oudere, karakteristieke panden met winkels op de begane grond (de plint) en woningen daarboven. Hoewel de woningen op de verdiepingen vaak hun karakteristieke uiterlijk behouden hebben, is de plint met winkels ingrijpend van uiterlijk veranderd. De karakteristieke kleinschaligheid heeft plaatsgemaakt voor schaalloze transparante winkelpuien en een diversiteit aan reclame-uitingen. De plint wijkt hierdoor sterk af van de verdiepingen daarboven wat een onrustig en rommelig beeld oplevert. Het belang van schaal en detail zoals een borstwering, dichte geveldelen, kwalitatief hoogwaardige puien die de karakteristiek van de oorspronkelijke panden bepalen, zijn de afgelopen jaren onderschat. Dit belang van de authentieke maat en schaal wordt nu steeds meer ingezien.

Inspiratieboek Baess

Eindelijk krijgt het inspiratieboek ‘gevels en reclame centrum Boxtel’ van BAeSS (Boxtelse architecten en stedenbouwkundigen samenwerking) een vervolg. Enerzijds wordt voorgesteld een inventarisatierapport op te stellen wat gezien kan worden als een verdere uitwerking van het inspiratieboek met concrete voorstellen waar ondernemers mee aan de slag kunnen. Anderzijds moet het inspiratieboek vertaald worden naar duidelijk welstandsregels voor gevels en reclame. Belangrijke voorwaarde voor dit laatste is dat er ook handhaving gaat plaatsvinden.

Lange adem

Het straatbeeld zal niet van de ene op andere dag opgeknapt zijn. Nieuwe, duidelijk regels en handvatten voor ondernemers zorgen ervoor dat bij elke verbouwing het straatbeeld een beetje beter wordt. De herinrichting van de Rechterstraat is het startschot voor het aantrekkelijker maken van de winkelstraat. De bestaande gevelsubsidie geeft ondernemers meer ruimte om voor een hoogwaardige gevel te kiezen en daarmee het opknappen van de straat een vervolg te geven in de gevels.

Het volledige voorstel is hier te vinden.

Huurders uit Boxtel doen Prinsjesdag-oproep

SP SP D66 Boxtel 15-09-2020 06:57

De SP heeft zaterdagmiddag samen met Boxtelse huurders in aanloop op Prinsjesdag actiegevoerd om minister Ollongren op te roepen om de huurverhoging terug te draaien.  De bijeenkomst vond zaterdag 12 september plaats, bij de ingang van de raadzaal van Boxtel aan de Dr. Van Helvoortstraat. Niet alleen in Boxtel voeren huurders actie, maar op meerdere plekken in het land staan en stonden huurders vandaag en de afgelopen op voor eerlijke huren en zeggen ‘0 is genoeg’.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/09/huurders-uit-boxtel-doen-prinsjesdag-oproep
SP-raadslid Rinze van der Veen over de actie: ‘In plaats van de dure hoedjes van Prinsjesdag dragen huurders op al deze plekken een petje. Dat is voor ons een manier om te laten zien dat Prinsjesdag moet gaan over gewone mensen’.

Huurders door het hele land zijn al lange tijd in actie om de huurverhoging terug te draaien. ‘De huren waren al onbetaalbaar en zijn nu weer verhoogd, de hoogste verhoging in 6 jaar. Volstrekt asociaal. Wij roepen het kabinet op: denk dinsdag niet aan de prinsjes, maar aan de huurders en draai de huurverhoging terug’, zegt SP-kamerlid Sandra Beckerman. Beckerman zal met haar hoofddeksel dinsdag bij Prinsjesdag aansluiting zoeken bij de huurdersacties.

De week voor Prinsjesdag lekten plannen van het kabinet uit om verhuurders een korting te geven van 200 miljoen euro op de verhuurderheffing. ‘Een druppel op een gloeiende plaat’, noemt Beckerman deze plannen. ‘Mooi dat de minister nu iets lijkt te willen doen. Maar in totaal betalen woningcorporaties 1,7 miljard euro aan de schatkist. En de vraag is of deze kleine korting überhaupt bij huurders terechtkomt. Dus een oplossing is dit bij lange na niet.’ 

Minister Ollongren van D66 heeft al 3 keer een aangenomen voorstel uit de Eerste Kamer naast zich neergelegd. In plaats daarvan deed zij een ‘moreel appèl’ aan verhuurders om de huren niet te verhogen. Met als resultaat: de grootste huurstijging in de afgelopen 6 jaar.

Vion en het coronavirus

D66 D66 Boxtel 13-09-2020 15:19

Op woensdag 1 juli 2020 is de gemeenteraad van Boxtel door de Veiligheidsregio en GGD bijgepraat over de corona-besmettingen bij Vion. Op 11 september heeft Omroep Brabant een artikel geplaatst waarin duidelijk wordt dat de informatie die indertijd is gegeven mogelijk niet correct is.

Onjuiste informatie

Mocht het zo zijn dat de gemeenteraad van Boxtel niet de juiste informatie heeft gekregen, dan is dat naar onze mening een zeer kwalijke zaak. Uit het verhaal van Omroep Brabant maken wij op dat indertijd de nu gepubliceerde informatie wel al bekend is geweest bij GGD en de Veiligheidsregio.

Wij hebben hierover de volgende vragen: Omroep Brabant heeft via een WOB-verzoek documenten in handen gekregen waarin onder meer staat dat medewerkers van Vion wél klachten hadden. Aan de gemeenteraad is aangegeven dat het besmettingsgevaar laag was omdat de besmette medewerkers niet of nauwelijks klachten hadden. Bent u ervan op de hoogte dat deze mensen wel degelijk gezondheidsklachten hadden? Tijdens de bijeenkomst op 1 juli is ook aangegeven dat Vion open mocht blijven onder bepaalde voorwaarden en dat Vion daaraan heeft voldaan. Uit de recente berichtgeving blijkt het tegenovergestelde. De GGD zou zelfs hebben gemeld dat Vion ‘harder aan de bak’ moet. Bent en was u er van op de hoogte dat de afspraken niet werden nagekomen? Ook is gezegd dat in beeld was welke medewerkers besmet waren en dat er contact met hen was. Te lezen is echter dat foutieve adressen werden genoemd. Hoe reëel is de kans dat er gevallen zijn geweest die niet bekend waren bij de GGD? Heeft de recente berichtgeving gevolgen voor het toezicht op Vion met betrekking tot eventuele besmettingen met het coronavirus?

Als D66 Boxtel hebben we – ook met andere gemeenteraadsfracties – steeds onze zorgen geuit voor de gezondheid van medewerkers van Vion en de inwoners van de gemeente Boxtel. We nemen het dan ook hoog op als er foutieve informatie is verstrekt.

Bent u het met ons eens dat het geven van verkeerde informatie aan de gemeenteraad nooit mag gebeuren? Was het college wel volledig geïnformeerd? Heeft u naar aanleiding van de recente berichtgeving van Omroep Brabant contact gehad met de Veiligheidsregio en de GGD en hen om een reactie gevraagd? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen en hen dringend te verzoeken alsnog met de juiste informatie voor de dag te komen? Kan de Veiligheidsregio nog wel de regie hebben in dit dossier mocht blijken dat de raad onvolledig geïnformeerd is?

Zwerfplantjes

D66 D66 Boxtel 10-09-2020 17:54

Afgelopen weekend waren er in Boxtel, Esch, Liempde en Lennisheuvel tientallen zwerfplantjes te vinden die mensen konden adopteren. Hiermee wilden we als D66 Boxtel het startschot geven om samen aan het verduurzamen van onze omgeving te werken.

Veel tuinen en wijken zijn versteend en hebben weinig groen. Dit heeft verschillende nadelen. Zo zorgen stenen ervoor dat het tijdens een hittegolf extra warm wordt. Voel de hittestraling van een bakstenen muur maar eens na een hete zomerdag! Daarnaast zorgt een versteende omgeving ervoor dat water niet de grond in kan zakken maar afgevoerd wordt via de riolering. Mariëlle Wijffelaars: ‘Bij hevige regenval kan het riool al dat water niet verwerken en vinden er overstromingen plaats. Dit zal door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. De capaciteit van riolen vergroten is erg duur.’ Samen kunnen we voorkomen dat dit nodig is en daarmee dat de rioolheffing steeds hoger wordt. D66 doet dat liever niet met regels, maar door het stimuleren van inwoners om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een voorbeeld daarvan is de regentonsubsidie.

Regentonsubsidie

Een goede eerste stap is het aanschaffen van een regenton zodat een deel van het regenwater niet in de riolering verdwijnt en er ook nog eens minder kraanwater nodig is om de planten water te geven. Daarom kunnen inwoners van Boxtel nu extra goedkoop een regenton aanschaffen!

Geveltuintjes

Niet iedereen heeft een voortuin, maar vaak is het wel mogelijk om een smalle strook van het trottoir te gebruiken als geveltuintje. D66 wil dat de gemeente Boxtel inwoners zonder voortuin actief gaat uitnodigen om een geveltuintje aan te leggen zodat het straatbeeld groener wordt, insecten een zogenaamde ‘stepping stone’ hebben en hittestress wordt tegengegaan. Wiebe de Leijer: ‘Zelf heb ik 2 jaar geleden ook een geveltuin aangelegd in overleg met de gemeente. De wijkmakelaar heeft me daarbij erg fijn geholpen. Ongelooflijk hoeveel insecten en vogels op een vierkante meter groen afkomen!’

Meedenken

Het is belangrijk dat stenen plaatsmaken voor beplanting. Een klein beetje groen kan het verschil al maken! Bekijk je tuin eens kritisch en bedenk waar je een stukje bestrating zou kunnen missen. Kom je er zelf niet helemaal uit? Mail dan naar info@d66boxtel.nl en wij denken graag met je mee.

 

Schriftelijke vragen: Seniorenbeleid

CDA CDA Boxtel 08-09-2020 20:04

Schriftelijke vragen over het Seniorenbeleid Tijdens de bespreking van de Jaarrekening is ons toegezegd dat er in 2020 een Seniorenagenda zou liggen. We hebben de brief van de Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel en de reactie daarop van de wethouder n.a.v. vragen hierover in de raadsvergadering van 01 september jl. met verbazing en teleurstelling gevolgd. De werkgroep vermeldt in de brief dat ze begrepen heeft dat het huidige college niet van plan is het Seniorenbeleid vast te stellen. 1. Klopt deze constatering van de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel? 2. Zo ja, wat is de reden van deze beslissing? Eind juni heeft u ons immers nog een ander antwoord gegeven. 3.Kunt u aangeven waarom u niet bereid bent verder mee te werken aan een visie geschreven door professionele vrijwilligers die de knelpunten om gezond oud te kunnen worden in Boxtel benoemt en aanbevelingen voorstelt? 4.Heeft de precaire financiële situatie van de gemeente uw keuze om geen seniorenbeleid vast te stellen beïnvloed? 5. Welke financiële gevolgen verwacht u door het vaststellen van het visiedocument Senioren? 6.Waarom zou het Seniorenbeleid niet vastgesteld kunnen worden en vervolgens onderdeel worden van een levensfase inclusief beleid? Tijdens de raadsvergadering van 1 september jl. heeft u ons een lijst met vergadermomenten overhandigd. Voor het CDA is het niet van belang of er veel of weinig contact is geweest. In de communicatie is het een en ander misgegaan en zijn daarnaast veel personele wisselingen geweest. Er zijn vrijwilligers die zich al 12 jaar inzetten voor het realiseren van beleid voor senioren in Boxtel. Zij zien nu in het zicht van de haven, weer een niet meewerkend gemeentebestuur. 7. Kunt u aangeven waar de onvrede over de communicatie van de werkgroep vandaan komt? 8. Heeft u in 2020 met de gehele werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel overleg gehad? 9.Heeft u hen toen met onderbouwing deelgenoot gemaakt van het besluit van het gemeentebestuur om geen seniorenbeleid/seniorenagenda vast te stellen in 2020? Landelijk is er een Taskforce Wonen en Zorg in het leven geroepen om gemeentes bij hun regierol te ondersteunen. De landelijke taskforce geeft een aantal zaken aan die al in 2020 gerealiseerd moeten worden en noemt een aantal zaken die in 2021 op de planning staan. 10.Kunt u aangeven waarom u, in tegenstelling tot een groot aantal omringende gemeentes, niet aansluit bij dit initiatief?

Ledenvergadering kiest Eric van den Broek tot lijsttrekker

SP SP Boxtel 08-09-2020 14:20

De algemene ledenvergadering van de SP heeft vorige week donderdag unaniem wethouder Eric van den Broek gekozen tot lijsttrekker van de SP voor de gemeenteraadsverkiezing van 18 november aanstaande. Van den Broek stelde dat een sterke SP de beste garantie is om Boxtel sociaal te houden. Maria Biezemans als Essche kandidaat is nieuw op de kandidatenlijst

Houd Boxtel sociaal, stem SP Er was geen tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap. Van den Broek werd door het bestuur voorgedragen vanwege zijn grote toegankelijkheid, prima dossierkennis, daadkracht en harde werken. De wethouder keek in zijn verhaal terug op de afgelopen periode en vooruit op de komende periode: “Er komt een kerntakendiscussie aan die waarschijnlijk forse bezuinigingen tot gevolg zal hebben. Het is voor de SP en mij, als ik weer wethouder zou worden, een grote uitdaging om desondanks toch het sociale gezicht van Boxtel te behouden. Een sterke SP is de beste garantie om dat voor elkaar te krijgen. Daarom zijn de aanstaande verkiezingen van wezenlijk belang. De mensen hebben echt iets te kiezen en kunnen Boxtel sociaal houden.”

Maria Biezemans uit Esch op plaats 4 Op plaats 2 van de kandidatenlijst heeft de ledenvergadering raadslid Rinze van der Veen gekozen, gevolgd op plaats 3 door raadslid Frans Sannen. Dave van de Ven die als fractievoorzitter jarenlang deel uitmaakte van de raad, heeft te kennen gegeven een stapje terug te willen doen en is op plaats 7 terechtgekomen. Enige nieuwkomer ten opzichte van de lijst van 2018 is Maria Biezemans, die op plaats 4 is terechtgekomen. Bestuurslid Bert van Wordragen is op plaats 5 gezet.

Maria Biezemans is gepensioneerd en heeft bij de Provincie Noord-Brabant gewerkt, onder andere in de vergunningverlening. In Esch heeft zij meegewerkt aan het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Het bestuur is verheugd een Essche kandidaat te hebben die op een verkiesbare plaats staat. Al met al zal er in de komende periode weer een sterke SP-fractie zijn die de belangen van gewone mensen in de raad zal behartigen en die zal proberen om in tijden van grote bezuinigingen Boxtel sociaal te houden.

Speerpunten

De SP lanceerde in de ledenvergadering vijf speerpunten in haar verkiezingsprogramma:

1.  Sociaal beleid en goede zorg Dit is absolute prioriteit, zeker gezien corona en de economische crisis. Mensen aan de onderkant dreigen niet meer volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Dit moet ten alle tijde voorkomen worden.

Dan hebben we het over zaken als: armoedebeleid, wmo, Jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, participatiewet, bijstand. Boxtels beleid voortzetten.

2.  Rechtvaardig duurzaamheidsbeleid  Ook prioriteit hebben natuur, milieu, klimaatmaatregelen, energietransitie enzovoort. De kosten hiervan moeten eerlijk verdeeld worden: de breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Energietransitie (RES) budgetneutraal voor de burgers die het wat minder hebben. Duurzaamheidsbeleid toegankelijker voor gewone mensen!

3.  Centrum afronden en stimulering economie  Centrumplannen afronden, autovrije Markt. Streven naar eenduidig parkeerbeleid, zo goedkoop en laagdrempelig mogelijk voor de klant. Stimulering (duurzame) economie en landbouw. Handhaven WSD.

4.  Veel meer sociale huur- en koopwoningen Inhaalslag maken, meer experimenteren (samen met JOOST) met onder andere tijdelijke woningen, woningsplitsing enzovoort. Hier moet in de komende periode echt werk van gemaakt worden. 

5.  Leefbare wijken en kernen Leefbaarheid in wijken nog meer vergroten, onder andere voldoende speelplekken en parkeerplaatsen. Zorgen voor voldoende voorzieningen in de kernen Liempde, Lennisheuvel en Esch. Meer handhaving op overlast in wijken.

3800 Wijkbrieven

SP SP Boxtel 04-09-2020 14:27

Vrijwilligers van de SP zijn bezig om 3800 Wijkbrieven te verspreiden in de gebieden waar de partij 2 à 3 jaar geleden buurtenquêtes gehouden heeft: Centrum-Breukelen, Selissenwal en het oude gedeelte van Boxtel-Oost. Sindsdien zijn er namelijk wat dingen veranderd, onder andere met betrekking tot de afhandeling van klachten. Met de Wijkbrieven wil de partij daarover buurtbewoners informeren, aldus coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs.

Klachtenafhandeling is sterk verbeterd Op voorstel van de SP heeft de gemeente vorig jaar het Servicepunt Openbare Ruimte weer nieuw leven in geblazen. Sindsdien is de klachtenafhandeling sterk verbeterd. Voorheen werden mensen nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd en hoorden ze vaak niets meer terug van hun klacht of melding. Dat is met het nieuwe systeem veranderd: de klachten worden nauwkeurig geregistreerd en afgehandeld en bewoners worden daarvan op de hoogte gebracht. Daarom adviseren wij bewoners die vroeger tevergeefs een melding of klacht ingediend hebben om dat nu weer te doen.

Meldingen en klachten Voor vragen, meldingen en klachten over afval, milieustraat, riolering, groenbeheer of wegbeheer: bel het Servicepunt Openbare Ruimte 0411-655944. Er kan ook gemaild worden naar gemeente@boxtel.nl. Bewoners kunnen ook meldingen en klachten doorgeven met de zogenaamde Fixi-app. Deze is beschikbaar in de Appstore en Google Playstore. Een melding doorgeven kan ook via www.fixi.nl.

Wijkmakelaars Als mensen een initiatief hebben om de straat/buurt (nog) leuker te maken en de leefbaarheid te vergroten, dan kunnen ze contact opnemen met de wijkmakelaars. Voor de wijken Centrum-Breukelen en Selissenwal is er een nieuwe wijkmakelaar: Mieke van de Donk, telefoon (0411) 655808 of 06-82872017. Voor Boxtel-Oost is dat Hans Mols, telefoon (0411) 655256 of 06-37708243.

Motie 'Raden in verzet'

CDA CDA PvdA Boxtel 04-09-2020 04:19

Samen met alle fracties in de gemeenteraad hebben we onderstaande motie ingediend. MOTIE Vreemd aan de Orde van de Dag: “Raden In verzet” De gemeenteraad van Boxtel, bijeen in haar vergadering van 1 september 2020, Constaterende dat, De gemeente Boxtel, net als veel andere gemeenten, moeite heeft een sluitende begroting te leveren en in aanloop naar de begrotingsbehandeling in oktober gezamenlijk veel voorbereidend werk heeft verricht om te komen tot een betere financiële basis De budgetten vanuit het Rijk voor de Jeugdzorg onvoldoende zijn om de kosten voor Boxtel te dekken, en daardoor tekorten ontstaan waar de gemeenteraad geen invloed op heeft, die leiden tot bezuinigingen op de voorzieningen van onze inwoners Overwegende dat, De middelen die de gemeenten van de Rijksoverheid krijgen niet toereikend zijn om de steeds zwaarder wordende taken van de gemeenten naar behoren uit te voeren De gemeenteraad van Zoetermeer alle Nederlandse gemeenten oproept tot een gezamenlijk protest tegen de structurele tekorten van de gemeentebudgetten omdat de financiële gezondheid van de gemeente van groot belang is voor onze inwoners Wij ons scharen achter de uitspraak dat we Raadslid zijn geworden omdat we het aller beste willen voor onze inwoners en niet om weg te bezuinigen wat we samen hebben opgebouwd Spreekt uit, Het initiatief “Raden in Verzet” unaniem te steunen en zich als gemeenteraad van Boxtel aan te sluiten bij een landelijk protest van gemeenteraden en roept het College op, zich via de VNG in te zetten voor structureel meer financiële armslag van de gemeenten en de gemeentebudgetten daartoe uit te breiden. En gaat over tot de orde van de dag. Fractie PvdA-GroenLinks Fractie VVD Fractie Combinatie95 Fractie SP Fractie BALANS Fractie D66 Fractie CDA Fractie INbox

SP'ers helpen mee in Voedseltuin

SP SP Boxtel 03-09-2020 15:12

Donderdagochtend hebben wethouder Eric van den Broek, raadslid Frans Sannen en bestuurslid Willem van Meurs enkele uren meegeholpen in de Voedseltuin. Zij werden na de uitleg van een enthousiaste Maria van den Hoogen over het werk van de Voedseltuin concreet aan het werk gezet.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/09/spers-helpen-mee-in-voedseltuin

Sociale functie De Voedseltuin heeft een belangrijke sociale functie voor de Boxtelse gemeenschap. De doelen van de Voedseltuin zijn:

productie van verse groenten en klein fruit voor de Voedselbank; verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt: mensen vanuit de WSD, Contour de Twern en Reclassering kunnen hier op een laagdrempelige manier aan de slag; vergroten van de samenwerking in de Boxtelse gemeenschap; verhoging van de biodiversiteit van het gebied; educatie, teamsessies, excursies en wandelingen.

Ook is de Voedseltuin een officieel Erkend Leerbedrijf waar MBO-studenten opgeleid worden tot vakmensen.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2020/09/spers-helpen-mee-in-voedseltuin

Voedseltuin is belangrijk voor Boxtel Raadslid Frans, die vrijwilliger is bij de Herenboeren, is enthousiast over het werk van de Voedseltuin: “Prachtig om te zien hoe de traditie van De Kleine Aarde voortleeft in het produceren van biologische groenten voor de klanten van de Voedselbank, die anders niet  aan deze groenten zouden kunnen komen.”

De SP draagt de Voedseltuin een warm hart toe en vindt dat de Voedseltuin behouden moet blijven voor Boxtel. In het verleden heeft de partij de Voedseltuin al eens gesponsord met een geldbedrag.

Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Hamsestraat-Roderweg

CDA CDA Boxtel 02-09-2020 06:07

In deze gebiedsvisie is volgens het CDA met de vele aspecten rekening gehouden. Als een project is geslaagd in het overleg met de stakeholders is dit het wel. Nu moeten we als gemeente nog de efficiëntie en slagkracht weten te vinden, waardoor dit soort projecten niet meer dan 10 jaar op zich moet laten wachten. Er zullen vele ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied Roderweg Hamsestraat. Deze visie is volgens het CDA een goede onderlegger die zorgt voor samenhang binnen het gebied en tegelijkertijd de kaders stelt voor de deelontwikkelingen. Het CDA blijft kritisch op de te bouwen woningen in dit gebied. De woonvisie richt zich voor Liempde op het vergroten van de mogelijkheden voor starters en jonge gezinnen en huurwoningen. In deze visie zijn de woningen nog steeds aan de dure kant. Zoals we in deze visie kunnen lezen is er veel groen ingepast en zijn de woningprijzen hoog. Groen gaat volgens ons in dit opzicht ten kosten van een betaalbare woningprijs. Weet de wethouder of dit het geval is? Is er nog een mogelijkheid dat de huizenprijs voor jongeren en starters lager wordt in dit gebied? Heeft de wethouder al een concreet beeld voor zich wat er gebouwd gaat worden en wat de prijs van de woningen is? Dit is een impuls voor Liempde wat betreft wonen, leefbaarheid en integratie land stad. Nu moet zo snel mogelijk de schop in de grond!