Nieuws van politieke partijen in Bunnik inzichtelijk

2006 documenten

P21 praatplaat, plannen voor de toekomst

PvdA PvdA Bunnik 09-07-2021 20:05

 

 

https://www.p21.nl/onze-plannen-voor-volgend-jaar/

24 juni 2021 Inge Verhoef

P21 heeft een kleurrijk beeld van Bunnik. Ik neem jullie mee langs alle kleuren van de regenboog. Het verhaal begint in het midden. Daar zie je het hart van onze gemeente.

In het hart van onze praatplaat staat de inwoner van Bunnik. De inwoner die graag vitaal en gelukkig wil leven en wonen in Werkhoven, Odijk en Bunnik. En als dat even niet lukt dan is het fijn als er een oplossing is die aansluit bij zijn of haar behoefte en wensen. Dat is waar P21 zich hard voor maakt. De raadsleden staan ook in het hart, tussen alle inwoners in. De pijlen wijzen naar buiten, naar de doorkijkjes in het heden en in de toekomst.

Het verhaal gaat verder bij de kleur geel: daar zie je het sociaal domein.

 

Geel: Sociaal Domein  

De inwoner van Bunnik heeft soms zorg nodig. Van een gemeente die focust op gezondheid in plaats van ziekte, op preventie in plaats van beter maken.

Ons pleidooi is hier: ga niet bezuinigen en stel de hulpvrager centraal. Kijk daarbij verder dan alleen hetgeen de gemeente te bieden heeft maar kijk ook naar private ondernemingen en maatschappelijke netwerken, alleen dan komen we verder.

Om die samenwerking te laten slagen, is een gezamenlijke urgentie noodzakelijk. De urgentie voelen dat we een gezamenlijk probleem hebben, ook als het een financieel tekort is. Als we zien dat alle rijke mensen in Bunnik gebruikmaken van de huishoudelijke hulp terwijl zij degene zijn die het prima zelf kunnen betalen dan moeten zij het ook als een verantwoordelijkheid gaan voelen dat een ander die het niet kan betalen daardoor geen of minder hulp krijgt. Zet deze hulpvragers, zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en ook private organisaties, de gemeente etc. maar eens om de tafel en bespreek dit vraagstuk.

Want het moet anders. Ook al gaat het Rijk er geld bijleggen. Over een jaar is dat geld ook weer op. Je kunt als gemeente domweg niet doorgaan op de jouw wel bekende weg. Het MOET anders. Wij vragen bij de begroting om meer scenario’s voor het sociaal domein dan domweg bezuinigen of staken. Investeer in anders denken en anders organiseren.

 

Dan gaan we met de klok mee het verhaal verder naar Roze: daar waar de mensen Wonen 

Voor degenen die een woning hebben, gaat het best goed in Bunnik. Dat zie je op dit prachtige roze plaatje. We hebben duurzame, natuur inclusieve woningen bedacht voor Odijk west, we starten de ontwikkeling van meer stedelijk wonen bij het station.

Het grote pijnpunt is dat er genoeg woningen zijn en komen voor mensen die al vermogen hebben. Maar Bunnik heeft een groot tekort aan woningen voor starters zonder vermogende ouders, en voor mensen die een inkomensval hebben gemaakt door scheiding of door ziekte of door werkloosheid. Dan ben je onze gemeente slecht af, met een gemiddelde huisprijs van boven 4 ton en een wachtlijst sociale huur van 12 jaar.

Gelukkig wordt daar wel aan gewerkt. We hebben 9 kleine en grotere inbreidingsprojecten met tientallen woningen per project. Daar kunnen Raad en College trots op zijn. Maar de echte klapper maken we met de 1.200 woningen die er in Odijk-West komen. Dat het aandeel sociale huur daar achterblijft bij wat er over is vastgelegd  in de Woonvisie, is spijtig. Maar dat gaan we compenseren in andere projecten.

Ook middenhuur moet op een beter niveau komen. Zodat de middenklasse waaronder, onze kinderen, hun onderwijzers, de helden van de zorgsector, de winkelbedienden en de agenten, hier kunnen blijven wonen. Daarom zal P21 zich inzetten voor opname in de komende Woonvisie voor een aandeel van 20% middenhuur, naast de 30% sociale huur.

 

Dan vervolgen we ons verhaal naar het Groene domein 

chapeau voor het groene domein: we gaan nog deze periode een nieuwe Groenvisie maken, samen met de inwoners. P21 is hier heel trots op. De Groenvisie wordt aangepast aan deze tijd: met meer biodiversiteit, meer klimaatadaptatie en meer aanplanting van groen.

 

Als we verder met de klok mee gaan dan komen we in het bruine rondje: participatie. 

We vinden dit heel belangrijk en zien dat de gemeente dit goed oppakt: bij de Regionale energiestrategie, bij de Groenvisie en in veranderingen in de wijken. Op sommige dossiers kan het beter zoals bijvoorbeeld bij het IRP (regionaal perspectief). P21 hamert er steeds op dat ook zoveel mogelijk raadsavonden openbaar zijn, ook al zijn het raadsinformatieavonden om van gedachten te wisselen. Ook juist dan is het goed om transparant te zijn, over gedachtegangen die spelen in het gemeentehuis en bij raadsleden.

 

We gaan dan door naar het blauwe vlak: energieopwekking.

Voor P21 is het duidelijk: we moeten ook lokaal ons steentje bijdragen aan klimaatoplossingen. De inwoners in het hartje hebben hier ook baat bij, al is dat soms nog lastig te zien omdat de stroom nog steeds uit het stopcontact en uit de gaskraan komt echter, houdt dit straks op. De kolencentrales gaan sluiten en de gaskraan gaat dicht.

P21 wil de planeet gezond houden, dan kunnen de inwoners ook gezond leven. Wij willen de welvaart eerlijk verdelen , dan is de weg naar een duurzame toekomst makkelijker omdat iedereen mee kan doen.

We constateren dat we dat we op koers lopen voor het vergunnen van 10% energieopwekking in 2022, dat is heel mooi maar de realisatie moet ook nog gebeuren. We vertrouwen hierin op het college.  

Dan gaan we naar dat huisje met die sjaal om. We moeten van het gas af maar eerst moeten alle huizen een dasje om. Dus we parkeren die warmtetransitievisie in de komende begeroting (met vangaslos) als een taak zonder budget. Dat vindt P21 heel verstandig. Wij vinden dat het Rijk moet komen met regels, plannen en budget voor gemeenten om ‘vangaslos’ te gaan.

In het Open Huis zei de portefeuillehouder dat er geen lokale regelgeving kan komen. Wij willen het college uitdagen zich hierover te buigen. De tijd van verleiden is voorbij: De Klimaattafel gebouwde omgeving adviseert in een zojuist verschenen rapport dat een volgend kabinet de energiebelasting op gas moet verhogen en huiseigenaren moeten in het uiterste geval door gemeenten gedwongen kunnen worden te stoppen met aardgas. Manage het als een crisis, regelgeving en financiering zijn structureel nodig.

En tegelijkertijd zit niet stil. Die dasjes moeten om onze huizen heen. We wachten de info nota af, maar ontvangen al signalen dat we niet op de 10% koers in 2022 zitten, laat staan op de 50% koers richting 2050.  We denken vast na over een motie isolatieactieplan. 

Eigenlijk is er dus extra capaciteit nodig, maar, zegt het college, dat kost geld en begeleiding. Deze geldbehoefte maakt de kadernota echter nog verder negatief, aldus de portefeuillehouder. Het verbaast ons dat het college wel met voorstellen komt voor inhuur op andere dossiers.

 

Via de energie komen we bij Paars: Mobiliteit 

Bunnik realiseert inmiddels meer veilige en duurzame mobiliteit. Dat is een goede ontwikkeling maar toch zien wij zorgpunten, ook in het licht van gebrek aan financiering en ambtelijke capaciteit.

Recentelijk gaf de Provincie aan de 12,5 miljoen euro voor de oostelijke aansluiting van de Rijsbruggerweg niet langer te willen reserveren. Men wil wachten op verbreding van de rijkswegen. Ook omlegging van de N229 wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Ook het OV heeft een schaalsprong nodig. Zie de recente lobby van de stad Utrecht richting het Rijk. De mobiliteit moet eerst op orde komen mochten we nog meer woningen gaan bouwen. Hoe kijken collega’s hiertegenaan?

Dan de Traverse in Bunnik. Onze vurige wens is al heel lang: een prachtige parklaan of een verbindende en veilige boulevard door het dorp. Er liggen nu kansen door de snelfietsroute. Het is uitdagend, om tot invulling te komen van een wens die we al langer hebben. Wij kondigen alvast moties aan die aansluiten bij het traject snelfietsroute dat nu loopt. Wat zou het fijn zijn als we daar maximaal 30 km/h mogen rijden.

 

Hierboven komen we uit bij de Financiën in grijsblauw. En als het goed gaat met de financiën gaat het goed met de Voorzieningen; het bruine wolkje daarboven. 

Wij ondersteunen het college dat we nu niet gaan bezuinigen.  Wij hebben continu een uitdagende begroting als kleine gemeente. Wij hebben steeds een slinkende reserve. Zijn er manieren om het bestuurlijk slimmer te doen: fuseren, verdergaand samenwerken?

Wij willen graag een backup scenario, een plan B, het is een risico om alleen op rijksbijdragen en inkomsten door woningbouw te gokken. Die woningbouw is er nog niet en is een complex regionaal vraagstuk. Ik heb vorige keer suggesties gedaan en die worden van de hand gedaan. Dat is jammer. We zouden graag meerdere scenario’s bij de begroting terug willen zien.

 

RoodGroen P21 zoekt jou

PvdA PvdA Bunnik 02-06-2021 08:27

Heb jij een groen en sociaal hart, dat klopt voor een schone, leefbare gemeente waarin niemand buiten de boot valt, dan ben je bij P21 aan het goede adres. P21 is de lokale fusiepartij van GroenLinks, PvdA en onafhankelijken, die is opgericht in 1998 en die nu al 23 jaar bewijst dat breed gedragen lokale progressieve politiek het verschil maakt.

Wil jij weten wat er speelt in de lokale politiek?

Wil jij meedenken of meebeslissen over woningbouw, zonneparken, windmolens, infrastructuur en inrichting van de zorg in Bunnik?

Wil jij je politieke stem laten horen?

Heb je ambities om één van onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad te worden, na de verkiezing in 2022? Bekijk dan hier het profiel voor nieuwe P21 raadsleden.

Wil je kandidaat worden meld je dan nu hier aan als kandidaat voor de P21 kieslijst!

Tot slot: Wil je meer informatie over de procedure tot de verkiezingen kijk dan hier

 

Odijk-West: een groene en fietsvriendelijke wijk met hier en daar een knarrenhofje

PvdA PvdA Bunnik 16-04-2021 11:43

15 april 2021 – Gisteravond besloot de raad van Bunnik positief over het programma van eisen voor onze nieuwbouwwijk Odijk West. Koen van Gulik voerde namens P21 het woord en hij is heel erg blij dat er 1200 woningen bij gaan komen in onze gemeente; ze zijn zo hard nodig! Als fractie hebben we samen hard gewerkt om de eisen voor de wijk aan te scherpen om er een mooie, groene en sociale wijk van te maken.

Fiets krijgt voorrang

Odijk West is een kansrijke wijk voor duurzame mobiliteit omdat het vlakbij het station Bunnik ligt. Een voorwaarde om het treingebruik te stimuleren is een goed fietspad naar het station. We hebben daarom gepleit voor de aanleg van een fietspad direct naar het station Bunnik. Het college en de raad staan hier achter maar het kan niet volledig betaald worden uit de opbrengst van de woningbouw. De Liberalen stelden voor om extra koopwoningen te bouwen om dit fietspad te financieren.

Een andere manier om duurzame mobiliteit te bevorderen zijn lagere parkeernormen, dat wil zeggen het aantal parkeerplaatsen per woning dat verplicht wordt ingepland. P21 pleit ervoor om de parkeernorm te verlagen met minstens 10% zodat er ook meer ruimte komt voor woningen en extra groen. We gaan actief deelauto’s aanbieden en een fietsvriendelijke wijk maken. Het college gaat nu via een benchmark onderzoeken wat een passende parkeernorm voor de wijk zou kunnen zijn.

Omlegging N229 te duur?

De omlegging van de provinciale weg N229, zoals lang door P21 bepleit, blijkt helaas te duur. P21 betreurt dat ten zeerste. Wij hebben ons jaren ingezet voor deze omlegging en hebben pas het afgelopen najaar inzicht gekregen in de business case. De nieuwe woningen leveren echter lang niet genoeg geld op om de omlegging van de weg te kunnen betalen. Daarom hebben we opgeroepen dat de gemeente zich hard maakt bij de provincie om de omlegging te financieren. Wij hopen dat dit uiteindelijk gaat lukken. In de tussentijd komen er wel twee fietstunnels of een kenmerkende brug zodat Odijk en Odijk-West veilig verbonden zijn.

Groene wijk

P21 scherpt de eisen aan voor een nóg groenere wijk. De wijk gaat al uit van de bestaande landschappelijke structuren maar omdat er veel kaal weiland is, willen we extra groen toevoegen. Zoveel mogelijk groen en zo min mogelijk verharding, willen we als harde eis in plaats van ambitie. Een natuur-inclusieve openbare ruimte moet gaan zorgen voor een meerwaarde in de biodiversiteit vergeleken met de uitgangssituatie.

Naast de nieuwe wijk ligt het Raaphofse Bos. P21 wil het Raaphofse bos versterken met een natuurbuffer. De wethouder heeft toegezegd dat een natuurbuffer aangelegd kan worden. Dit bos is het enige bosje in de wijde omtrek en een schuilplaats voor vele dieren en dient om die reden beschermd en niet opengesteld te worden. Wandelende bewoners en hun huisdieren zouden de wilde dieren verstoren die hier jarenlang in alle rust konden verblijven. Het college en de overige fracties willen nu eerst een ecologisch onderzoek doen en dan pas besluiten over openstelling van het bos.

Om toekomstige inwoners genoeg recreatiemogelijkheden te bieden, maken we het agrarisch gebied toegankelijk voor wandelaars met een aan te leggen netwerk van wandelpaden.

Het gebruik van hout als bouwmateriaal stimuleren we. De raad stelt op voorstel van P21 extra eisen aan circulair bouwen door te streven naar een minimum inzet van 10% houtbouw en andere biobased materialen. Omdat de energie-eisen voor nieuwbouw vanuit de Rijksoverheid al behoorlijk streng zijn, zullen de woningen vrijwel energieneutraal zijn. Alle woningen worden verwarmd zonder gebruik van aardgas.

Knarrenhofjes en zorgwoningen

P21 wil de bouw van “knarrenhoven” en andere gemeenschappelijke woonvoorzieningen bevorderen. Verreweg de meeste ouderen blijven in Nederland zelfstandig wonen en om de zorg voor deze mensen op peil te houden is het nodig om te investeren in geschikte woningen met voldoende groen en sociale cohesie. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Meer huurwoningen en betaalbare koop

Koopwoningen zijn schreeuwend duur en de gemeente heeft instrumenten om prijzen in te perken. P21 neemt het initiatief om woningspeculatie te voorkomen zodat de huizenprijzen niet de pan uit rijzen bij doorverkoop. Om betaalbare koopwoningen te bouwen roepen we het college op om eens een kijkje te nemen in Zaanstad en andere gemeenten hoe zij dit geregeld hebben.

P21 ziet dat er een groot tekort is aan huurwoningen in het middensegment. We stellen daarom voor om meer huurwoningen dan koopwoningen in het middensegment te bouwen. We schroeven het aandeel middenhuur op van 10% naar 15%.

Extra woningen in topsegment hebben we niet tegen kunnen houden

De avond had nog een onverwacht einde. Doordat het CDA niet aanwezig was konden De Liberalen en Bunniks Belang een meerderheid krijgen om 200 extra woningen in het topsegment erbij te laten bouwen. Dit wilden zij zodat er meer geld komt voor bovenwijkse voorzieningen. Als P21 zijn we hier absoluut geen voorstander van want de verhouding 30-40-30 (sociaal – midden – top) komt hiermee anders te liggen. Omdat het voorstel door een meerderheid in de raad omarmd werd, kon P21 niet anders dan van de nood een deugd maken. We vroegen om niet 200 maar 100 extra koopwoningen in het topsegment én 100 extra middenkoopwoningen. Het fietspad en het verlagen van de parkeernorm, waar aanvankelijk geen meerderheid voor was, kan met deze woningen bekostigd worden en zo konden de Liberalen en Bunniks belang daarvoor stemmen. We betreuren het dat we in deze wijk de Woonvisie met daarin 30% sociale huurwoningen dus los hebben moeten laten. Dat kwam mede doordat het CDA niet aanwezig was en de stemverhoudingen daarmee anders uitvielen, maar ook doordat Bunniks Belang, onze afgesplitste partijleden, een onverwacht rechtse koers bleken te varen. Zo kan lokale politiek dus uitwerken.

Al met al ziet P21 een mooie wijk tegemoet, en wachten we met smart op de gebiedsvisies waarin we kunnen gaan kiezen voor een verdere uitwerking van de wijk.

Terugblik op de ALV van 30 maart

PvdA PvdA Bunnik 16-04-2021 11:40

Op de ALV van 30 maart werden een aantal belangrijke zaken besproken. Ons raadslid Wypke Zuidweg vertelde over de dilemma’s die spelen in het sociaal domein. Hieronder vallen onder meer de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo en de “Participatie”. Er dreigen forse tekorten te ontstaan door de lage uitkering van de Rijksoverheid enerzijds en de groeiende hulpvraag anderzijds. Voor bepaalde voorzieningen  zal een scherpere beoordeling nodig zijn om de kosten niet uit de hand te laten lopen. Het ligt in de bedoeling om vanuit P21 nog voor de zomer een speciale avond te organiseren over het Sociaal Domein.

Ook is het bestuur van P21 vernieuwd: Arjen Hussem trad terug als penningmeester, hij is vorig najaar fractie-assistent bij P21 geworden. Nieuwe bestuursleden zijn Harrie Eikelhof en Rob van Mourik. Erik Alsema en Vincent Bijlo blijven nog maximaal een jaar aan als bestuurslid, zodat in de aanloop naar de verkiezingen van 2022 hun ervaring beschikbaar blijft.

Verder zijn commissies geïnstalleerd voor de werving van nieuwe kandidaten voor de kieslijst en voor het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma.

Hebt u zelf interesse om actief te worden in de lokale politiek of weet u iemand in uw omgeving, laat het ons weten. Zoals u in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, spelen er juist ook lokaal grote vraagstukken: rond woningbouw, de energietransitie en de sociale zorg.

Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur

PvdA PvdA Bunnik 11-04-2021 12:46

De heer Baart de la Faille uit in een ingezonden brief in Bunniks Nieuws (d.d.10 april 2021) vergaande beschuldigingen aan het bestuur en raadsleden van P21 en aan de burgemeester. Aanleiding is het plan Hoenderik voor de bouw van woningen aan rand van Bunnik, nabij de Kromme Rijn.

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 na een zorgvuldig afwegingsproces en na  het horen van diverse experts dit plan geen goedkeuring gegeven. De P21 fractie is steeds een belangrijke motor geweest achter het debat over dit plan en het afwegingsproces in de gemeenteraad. De heer Baart de la Faille, die zich al lange tijd verzet tegen de bouwplannen rond Hoenderik, is niet tevreden met dit resultaat, maar meent dat het halve Bunnikse bestuur, inclusief fractie en bestuur van P21, een P21 wethouder en de huidige burgemeester niet integer hebben gehandeld. Zijn voornaamste klacht betreft de vermeende invloed die een projectontwikkelaar die het plan Hoenderik heeft verdedigd, zou hebben gehad op de besluitvorming binnen P21.

Het bestuur en fractie van P21 verzetten zich krachtig tegen deze voorstelling van zaken.  Dat in een klein dorp als Bunnik maatschappelijk actieve personen in verschillende rollen naast of tegenover kunnen komen te staan, is haast onvermijdelijk. Naast persoonlijke integriteit, is daarom een zuivere en eerlijke beoordeling van de verschillende rollen waarin personen handelen of  zich uitspreken dan ook van grote waarde.  Dit geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor inwoners die hun mening laten horen, zoals de heer  Baart de la Faille.

P21 als partij, het P21 bestuur en de raadsleden staan uiteraard pal voor een integere bestuurscultuur. We gaan hier nu niet in op de hele lijst van verdachtmakingen die de heer Baart de la Faille in zijn brief noemt. Al deze  zaken heeft hij eerder met het P21 bestuur besproken  en op de voorlaatste ledenvergadering van P21 heeft hij opnieuw ruimte gekregen om zijn aantijgingen te verwoorden. Het bestuur en de fractie zijn daar toen  serieus op ingegaan. Zijn klachten vonden echter geen weerklank bij andere leden van de partij.

Ook uit het rapport dat de burgemeester nu heeft laten opstellen volgt kennelijk geen steun voor de beschuldigingen van de heer Baart de la Faille. Vanuit P21 is eerder aangegeven dat we geen bezwaar zien in het openbaar maken van dit rapport, de burgemeester heeft een andere afweging gemaakt.

Tot slot dit: Een integer openbaar bestuur bestaat bij de gratie van een open debatcultuur waarin men op basis van onderbouwde argumenten meningen uitwisselt en een visie ontwikkelt. Inbreng vanuit verschillende invalshoeken en inhoudelijke expertises is daarbij gewenst. Het blijven herhalen van op de persoon gerichte beschuldigingen, zonder feitelijke onderbouwing, is echter funest voor zo’n debatcultuur.

Bestuur van P21

VVD de grootste in Bunnik - Kiezers en vrijwilligers BEDANKT!

VVD VVD Bunnik 19-03-2021 00:26

De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 als grootste partij van Bunnik uit de bus gekomen met maar liefst 23,8% van de stemmen. De Bunnikse VVD wil de kiezers bedanken die de VVD het vertrouwen hebben gegeven om ons land uit de coronacrisis te leiden en een vliegende start te maken met het herstel. Ook willen we onze vrijwilligers bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de campagne.

https://bunnik.vvd.nl/nieuws/43420/Uitslag gemeente Bunnik (top 6)

© Fred Schenk

Daarnaast feliciteert de Bunnikse VVD ook de andere winnaars in onze gemeente. Gefeliciteerd D66, Partij van de Dieren, ChristenUnie, Volt, Forum voor Democratie, JA21, BBB, BIJ1, DENK, Splinter, TROTS, Code Oranje, JONG, De feestpartij en VSN met de mooie resultaten.

Bestuurslid Fred Schenk: ‘Door de coronamaatregelen was de campagne anders dan anders. Met onze acties voor ondernemers en via social media hebben we geprobeerd goed contact te houden met onze inwoners. Ik ben trots op onze vrijwilligers die door weer en wind huis aan huis flyers hebben bezorgd om de mensen in Bunnik, Odijk en Werkhoven te overtuigen VVD te stemmen.’

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. De VVD Bunnik zal er alles aan doen om het vertrouwen van de Bunnikse kiezer vast te houden. Bent u geïnteresseerd om volksvertegenwoordiger namens de VVD Bunnik of vrijwilliger te worden in onze campagne? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@vvdbunnik.nl.

Vrouwendag – wethouder Ali Dekker aan het woord

D66 D66 Bunnik 08-03-2021 10:42

/r/87ae372bc39aec77142064fb85a076e2?url=http%3A%2F%2Fbunnik.d66.nl%2F2021%2F03%2F08%2Fvrouwendag-wethouder-ali-dekker-aan-het-woord%2F&id=b0c035fe025b8deeae67c873a776797f5c3d2081 Ach leefde ik toen maar verzuchtte ik, gebogen over een scriptie over de Suffragettes voor mijn eindexamen. Dan had ik op de barricades gestaan voor het vrouwenkiesrecht en voor gelijkberechting van vrouwen. Nu is alles al geregeld dacht ik in 1975. Al 55 jaar kiesrecht en meisjes waren welkom op de universiteit. Je kon dus worden wie je wilde. Wat viel er nog te wensen over?

Nou, daar kwam ik wel achter. Kinderopvang bijvoorbeeld. Dat was er simpelweg niet eind jaren 80 van de vorige eeuw. De publieke opinie was dat vrouwen met kinderen best mochten werken, maar die opvang regelde je maar zelf, dat was een privé zaak, ook in Bunnik. Inmiddels hebben we zes kinderdagverblijven en dito buitenschoolse opvang. En oh ja, het zwangerschapsverlof is langer en er is ouderschapsverlof en een langer geboorteverlof voor vaders of medeouder. Goed geregeld zo langzamerhand zou je denken. Op naar de top!

Maar waar blijven ze dan die vrouwen? Waarom is Nederland naar een roemloze 38ste plaats gezakt als het gaat om de positie van vrouwen en streven landen als Albanië en Burundi ons voorbij?

Zelfs in sectoren die door vrouwen worden gedomineerd zoals het basisonderwijs of de zorg is de directeur nog vaak een man. Gelukkig niet in Bunnik! Daar hebben we bijna uitsluitend vrouwelijke directeuren. Die breng ik op 8 maart in het kader van internationale vrouwendag een bloemetje. Hopelijk stoten vrouwen ook door naar het niveau van raden van bestuur.

Want daar zijn het toch de mannen die de dienst uitmaken. Hoe kan dat toch? Willen vrouwen niet, durven ze niet voor de hoogste positie te gaan, schrikken ze terug voor eindverantwoordelijkheid, leggen ze het af in het old boys netwerk en het haantjesgedrag van mannen, onderhandelen ze niet goed, is het de dubbele belasting, zijn vrouwen deeltijdprinsesjes en vinden ze het wel best zo? Aan wie of wat ligt het? Aan de mannen, aan de vrouwen of aan beide?

Tot op de dag van vandaag breken wetenschappers zich daar het hoofd over. En ik houd het er maar op dat rolpatronen diep verankerd zijn in het doen en laten van mensen en slechts heel langzaam veranderen. Maar veranderen doen ze! Vergelijk het leven van onze moeders en grootmoeders met dat van onszelf, dat is toch een wereld van verschil.

Dus vrouwen en meiden van elke kleur en voorkeur, grijp je kansen en ga gestaag op je doelen af. In de 21ste eeuw doorbreken we de hegemonie van mannen en brengen we balans in de machtsstructuren. En dat wordt tijd. Niet omdat de wereldvrede dan aanstaande is, vrouwen zijn geen betere mensen zijn dan mannen, maar simpelweg omdat we de helft van de wereldbevolking uitmaken.

Representatie in het centrum van de macht zoals het parlement is belangrijk in de emancipatie van elke groep. Stem dus om te beginnen op een vrouw bij Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart!

The post Vrouwendag – wethouder Ali Dekker aan het woord appeared first on Bunnik.

Vrouwendag – wethouder Ali Dekker aan het woord

D66 D66 Bunnik 08-03-2021 10:42

https://bunnik.d66.nl/2021/03/08/vrouwendag-wethouder-ali-dekker-aan-het-woord/ Ach leefde ik toen maar verzuchtte ik, gebogen over een scriptie over de Suffragettes voor mijn eindexamen. Dan had ik op de barricades gestaan voor het vrouwenkiesrecht en voor gelijkberechting van vrouwen. Nu is alles al geregeld dacht ik in 1975. Al 55 jaar kiesrecht en meisjes waren welkom op de universiteit. Je kon dus worden wie je wilde. Wat viel er nog te wensen over?

Nou, daar kwam ik wel achter. Kinderopvang bijvoorbeeld. Dat was er simpelweg niet eind jaren 80 van de vorige eeuw. De publieke opinie was dat vrouwen met kinderen best mochten werken, maar die opvang regelde je maar zelf, dat was een privé zaak, ook in Bunnik. Inmiddels hebben we zes kinderdagverblijven en dito buitenschoolse opvang. En oh ja, het zwangerschapsverlof is langer en er is ouderschapsverlof en een langer geboorteverlof voor vaders of medeouder. Goed geregeld zo langzamerhand zou je denken. Op naar de top!

Maar waar blijven ze dan die vrouwen? Waarom is Nederland naar een roemloze 38ste plaats gezakt als het gaat om de positie van vrouwen en streven landen als Albanië en Burundi ons voorbij?

Zelfs in sectoren die door vrouwen worden gedomineerd zoals het basisonderwijs of de zorg is de directeur nog vaak een man. Gelukkig niet in Bunnik! Daar hebben we bijna uitsluitend vrouwelijke directeuren. Die breng ik op 8 maart in het kader van internationale vrouwendag een bloemetje. Hopelijk stoten vrouwen ook door naar het niveau van raden van bestuur.

Want daar zijn het toch de mannen die de dienst uitmaken. Hoe kan dat toch? Willen vrouwen niet, durven ze niet voor de hoogste positie te gaan, schrikken ze terug voor eindverantwoordelijkheid, leggen ze het af in het old boys netwerk en het haantjesgedrag van mannen, onderhandelen ze niet goed, is het de dubbele belasting, zijn vrouwen deeltijdprinsesjes en vinden ze het wel best zo? Aan wie of wat ligt het? Aan de mannen, aan de vrouwen of aan beide?

Tot op de dag van vandaag breken wetenschappers zich daar het hoofd over. En ik houd het er maar op dat rolpatronen diep verankerd zijn in het doen en laten van mensen en slechts heel langzaam veranderen. Maar veranderen doen ze! Vergelijk het leven van onze moeders en grootmoeders met dat van onszelf, dat is toch een wereld van verschil.

Dus vrouwen en meiden van elke kleur en voorkeur, grijp je kansen en ga gestaag op je doelen af. In de 21ste eeuw doorbreken we de hegemonie van mannen en brengen we balans in de machtsstructuren. En dat wordt tijd. Niet omdat de wereldvrede dan aanstaande is, vrouwen zijn geen betere mensen zijn dan mannen, maar simpelweg omdat we de helft van de wereldbevolking uitmaken.

Representatie in het centrum van de macht zoals het parlement is belangrijk in de emancipatie van elke groep. Stem dus om te beginnen op een vrouw bij Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart!

The post Vrouwendag – wethouder Ali Dekker aan het woord appeared first on Bunnik.

P21 standpunt over klimaat en energie, wind en zon

PvdA PvdA Bunnik 06-03-2021 17:35

De discussie over windturbines en zonnevelden is de laatste weken in volle hevigheid losgebarsten, onder meer omdat er nu concreet wordt besproken  waar dit eventueel zou kunnen in de Kromme Rijn streek. Op onze website hebben we daarom het P21 standpunt over klimaat en energie, en onze visie op wind en zon op  land uiteengezet.

https://www.p21.nl/p21-standpunt-over-klimaat-en-energie-wind-en-zon/ P21 is van mening dat de klimaatcrisis zo ernstig is dat we nu moeten handelen. We moeten af van fossiele brandstoffen, en overstappen op nieuwe, duurzame opwektechnieken die geen CO2 uitstoot veroorzaken.

Deze energietransitie brengt met zich mee dat de opwekking van energie niet meer uit het zicht bij de Eemshaven of op de Maasvlakte plaatsvindt, maar dat ze zichtbaar wordt in het landschap. Goede en betaalbare alternatieven voor wind en zon voor elektriciteitsproductie zijn er nu niet. En langer wachten is volgens P21 geen optie. Momenteel vindt in de regio U16 afstemming plaats over de zoeklocaties.

https://www.p21.nl/p21-standpunt-over-klimaat-en-energie-wind-en-zon/Bron: Klimaatmonitor, Rijkswaterstaat, maart 2021

Plaatsing van zonnevelden of windturbines gebeurt vanzelfsprekend in goed overleg met omwonenden, waarbij de hinder zo veel mogelijk beperkt moet worden. Verder is P21 voorstander van financiële participatie van de lokale gemeenschap bij deze opwekprojecten. Op die manier dragen we niet alleen de lasten, maar ontvangen we ook (een deel van) de lusten.

Nieuw: Het introductielidmaatschap

VVD VVD Bunnik 05-03-2021 05:46

Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven.

https://bunnik.vvd.nl/nieuws/22521/nieuw-het-introductielidmaatschap

Ken jij iemand in jouw omgeving die lid wil worden van de VVD? Deel dan dit bericht en dan zorgen wij voor een warm welkom! Je leest meer over het introductielidmaatschap op onze website.