Nieuws van politieke partijen in Bunnik inzichtelijk

1957 documenten

P21: 2020 is het jaar van de isolatie

PvdA PvdA Bunnik 13-02-2020 19:03

https://www.p21.nl/p21-2020-is-het-jaar-van-de-isolatie/

De gemeenteraad stemt op donderdag 13 september over een samenwerking tussen Bunnik, Montfoort, IJsselstein, Lopik, en Oudewater om te zorgen voor meer energiebesparing bij huiseigenaren. Het Rijk stelt hiervoor een subsidie beschikbaar voor het jaar 2020, om vaart te maken met de woningisolatie en met andere besparende maatregelen. De regeling heet Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

Wat betreft fractievoorzitter Inge Verhoef gaan we zo snel mogelijk van start om dit geld in Bunnik in te zetten. “2020 is het jaar van de isolatie. De gemeente helpt huiseigenaren een handje met informatieavonden, energieadviezen en kortingsacties. Als kleine gemeente is het goed krachten te bundelen. Daarom kan dit punt wat betreft P21 meteen door als hamerpunt.”

Veel inwoners zijn al actief bezig met woningisolatie om zelf iets te kunnen betekenen voor het klimaat. Een goed geïsoleerd huis is ook nog eens comfortabel warm en geeft een lagere energierekening. Voor sommigen is isoleren gesneden koek, voor anderen is het een zoektocht. Waar te beginnen met isoleren en welke leverancier in te schakelen? De gemeente kan hier wegwijs bieden.

Klimaatdoelen

Isolatie is ontzettend belangrijk om onze klimaatdoelen te halen. Wij willen 35% energie besparen in onze gemeente zodat wij in 2040 Klimaatneutraal zijn. P21 heeft daarom het tussendoel voor 2020 gesteld op 10% energiebesparing. De gemeente verwacht dat in totaal ruim 700 huishoudens zelf aan de slag gaan met isolatie door deze regeling.

Informatieavonden

Onze gemeente heeft al meerdere bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd, samen met de Energie Coöperatie Bunnik. De zaal zit vaak tjokvol; mensen hebben behoefte aan informatie.

Isolatie is maatwerk

Na afloop van de bijeenkomsten is er de mogelijkheid voor inwoners om 1-op-1 met energie-experts of energieambassadeurs in gesprek te gaan. Dat is super belangrijk omdat elk huis en elke portemonnee anders is. Naast de informatie avonden gaat de gemeente weer een collectieve inkoopactie voor Isolatie en advies aan huis aanbieden. Er zijn ook kortingen beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen zoals het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips of het plaatsen van led-lampen.

P21 Ledenvergadering 20 februari

PvdA PvdA Bunnik 13-02-2020 18:48

P21 LedenvergaderingGraag nodigen we u uit voor een ledenvergadering P21 op 20 februari.

Agenda:

Verslag ALV 6 maart 2019 Afsplitsing van de P21 fractie in de gemeenteraad  (toelichting vanuit bestuur) Activiteiten  en resultaten 2019 Financieel verslag 2019 en begroting 2020 Themagroepen: opzet en eerste resultaten Themabijeenkomsten 2020: ideeën ophalen Afsluiting en borrel

Tijd: 20 februari 20.00-22.00Locatie: Paviljoen Buiten, Singel 40 A, Odijk

N.B.: Ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer?

Op 13 februari hebben wij de laatste P21 nieuwsbrief verzonden. Om te voorkomen dat de nieuwsbrief in de spam folder belandt, kunt u het adres perspectief21@gmail.com aan uw contacten toevoegen.

P21 start gesprek met bewoners in 4 themagroepen

PvdA PvdA Bunnik 21-01-2020 20:27

P21 wil graag gebruik maken van kennis en inzichten vanuit de Bunnikse gemeenschap. Daarom wordt een viertal themagroepen opgestart waarvoor we belangstellenden willen uitnodigen. Elke groep wordt geleid door één van onze raadsleden

We starten groepen op de volgende onderwerpen:

Woningbouw (o.l.v. Koen Van Gulik) Groen (o.l.v. Inge Verhoef) Sociaal domein (o.l.v. Wypke Zuidweg) Verkeer (o.l.v. Jeroen  Sterk)

Zie hieronder voor een andere toelichting per thema.

Op elk van deze onderwerpen kunnen we kunnen concreet toewerken naar adviezen, moties, oplossingen en wie weet een initiatiefvoorstel vanuit de raad met inwoners. We willen zo ook onderzoeken hoe inwoners meer kunnen participeren in de activiteiten van de gemeenteraad. Frequentie, tijdstip, programma, etc. in overleg.

Graag horen van je of je mee wilt doen, of dat je misschien anderen kent die dit leuk vinden!
Stuur je aanmelding via ons contactformulier of direct aan het betreffende raadslid.
Toelichting per thema:

1. Woningbouw

Hoe realiseren we meer sociale huurwoningen in Bunnik? aan welke soort woningen is verder behoefte (senioren, jongeren, middenhuur)? welke locaties zijn meer of minder geschikt? hoe willen we nieuwe wijkjes inrichten?

2. Groen

wat kunnen we doen voor de biodiversiteit? hoe realiseren we bosaanplant? hoe zorgen we voor een goed bomenbestand (over 10 jaar is 30% van de gemeentebomen aan vervanging toe aldus beheerder)? is het mogelijk om meer natuur of bosbouw te ontwikkelen, bijv. op landbouwgrond? groen bij de nieuwbouwwijken?

3. Sociaal domein

Hoe kunnen we bereiken dat inwoners van Bunnik gezond en gelukkig zijn? Waar  dreigen gaten te vallen in de sociale zorg?

4. Verkeer

Verkeer: Schoner, stiller, veiliger autoluwe kernen (Traverse), goede (snel-)fietsroutes en veilige parallelwegen

Nieuwjaarstoespraak Inge Verhoef

PvdA PvdA Bunnik 21-01-2020 19:52

Onze nieuwe fractievoorzitter Inge Verhoef hield op 12 januari bij de start van de Nieuwjaarsborrel de volgende toespraak:

“Zoals de meesten van jullie al vernomen hebben, zijn Astrid, Arie en Ralph uit de fractie en uit P21 gestapt. Zij gaan als zelfstandige fractie verder.

Wij, de vijf overgeblevenen, vinden dit erg jammer. We waren graag met ons achten blijven werken aan onze doelen, zoals vervat in het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord. Dat zij het coalitieakkoord blijven steunen, laat zien dat wij inhoudelijk niet veel van elkaar verschillen.

Waarom dan toch die breuk? De precieze redenen weten alleen de drie uitgetreden leden. Zij geven aan dat het gaat om een verschil in tempo en ambitie en de manier waarop we de doelen kunnen bereiken.

Als fractie hebben we mooie successen geboekt de afgelopen twee jaar. Ik noem er een paar:

We hebben het startschot gegeven voor de aanpak van de woningbehoefte in onze gemeente. Het gaat om de woningbouw in Odijk-West, de ontwikkeling van het Stationsgebied en een aantal kleine inbreidingslocaties. We letten hierbij extra op de leefbaarheid: we volgen de WHO noemen voor schone lucht en geluid. We zijn hard bezig met de energietransitie. Plannen voor het aanleggen van een tweetal zonnevelden zijn bijna rond; met deze velden kan straks 10% van onze energiebehoefte CO2-vrij worden opgewekt. Daarnaast wordt achter de schermen hard gewerkt aan de Warmtetransitie en kader voor Windenergie. In dit voorjaar wordt de energieopwekking in de hele regio U16 duidelijker. Bunnik moet wat ons betreft een voortrekkersrol op duurzaamheidsgebied vervullen. We hebben gezorgd voor een verbod op het oplaten van ballonnen, die zeer schadelijk zijn voor de natuur. Groen heeft uiteraard altijd onze volle aandacht. We houden het bomenbestand in de gemeente op peil en we zoeken altijd de dialoog met bewoners voor het openbaar groen. We hebben gehamerd op het Groenfonds en dat gaat er nu ook komen.

Hoe gaan wij nu verder? Ik ben fractievoorzitter, en we verdelen de taken zo goed mogelijk. Wij zijn een fantastisch team – Anne Ruth, Wypke, Jeroen, Koen en ik – we gaan gewoon door met waar wij mee bezig waren: samenwerken met de Liberalen in de coalitie en in de raad met de andere fracties, de uitvoering van het coalitieakkoord controleren en kansen benutten. En we zijn het grotendeels eens over hoe wij politiek willen bedrijven en wat we voor elkaar willen krijgen.

Wij willen dat doen samen met inwoners en belanghebbenden, met de achterban, en samen met andere raadsleden. We willen graag meer publiek debat en meer politieke discussie voordat de raad de kaders gaat stellen voor het beleid. We willen vaker relevante onderwerpen zelf agenderen, los van het college. We willen kortom een actievere rol van de gemeenteraad. En dan gaat het ons met name om twee enorme uitdagingen: de woningbehoefte en de energietransitie. Beide moeten hun beslag krijgen in ons mooie landschap, waar we de natuur ook nog eens willen versterken.

Hiervoor willen we resultaten boeken waar het coalitieakkoord ruimte en kansen biedt. De goede samenwerking met onze wethouder en de rest van het college kunnen dit ook mogelijk maken. Het realiseren van een prettige leefomgeving voor iedereen staat voorop: we letten dan op sociale cohesie, schone lucht, extra groen en duurzaam bouwen. Ook voor de energietransitie geldt dat die niet op zich staat: het is bovenal een sociale transitie waar iedereen aan mee moet kunnen doen.

Er is kortom veel werk aan de winkel. Wij gaan aan de slag. En nu gaan we eerst aan de borrel.”

Inge Verhoef

Nieuwjaarsborrel en ledenvergadering | Bunnik

GroenLinks GroenLinks Bunnik 10-01-2020 00:00

Op zaterdag 25 januari a.s. vanaf 15.30 uur nodigen we jullie van harte uit voor de ledenvergadering met aansluitend nieuwjaarsborrel. Locatie: De Deel, Kampweg 2 in Bunnik.

De nieuwe P21-fractievoorzitter Inge Verhoef zal met ons terugblikken op het jaar 2019 en zal wat vertellen over de recente ontwikkelingen in de P21 fractie. Verder bespreken we de begroting voor 2020 en kijken we naar het financieel verslag over 2019.

Samen met jullie denken we graag na over activiteiten voor GroenLinks Bunnik in 2020. We hebben in 2019 een aantal nieuwe leden dus we nemen natuurlijk ook de tijd voor kennismaking en proosten op het nieuwe jaar.

De agenda van de ALV is als volgt:

Opening Mededelingen Verslag van de ALV 19-01-19, ter vaststelling Exploitatierekening 2019, Balans, Begroting 2020 Goedkeuring jaarcijfers en begroting, gehoord de kascontrolecommissie Terugblik P21 in 2019 en actuele ontwikkelingen Sluiting

Om 17:00 nieuwjaarsborrel. Graag heffen we met jullie het glas op het nieuwe jaar.

Aanmelden / afmelden Aanmelden of afmelden hoeft niet, maar stellen we wel op prijs.

Wil je vooraf de financiele stukken wilt ontvangen laat het dan even weten, dan ontvang je deze via mail. Neem hiervoor contact op met secretaris Martien Das. Lukt het niet om op de bijeenkomst aanwezig te zijn, maar heb je wel belangstelling om je in te zetten voor de afdeling, dan horen we dat graag!

12 januari: Discussiebijeenkomst Plan Hoenderik

PvdA PvdA Bunnik 09-01-2020 12:40

Nadat het lange tijd stil was rond dit plan, is het recent door het College opnieuw in discussie gebracht. Op deze bijeenkomst willen op een open manier de voors en tegens bespreken, en kijken welke randvoorwaarden eventueel zouden moeten gelden voor bouwen op deze locatie. P21 heeft in 2018 al een voorlopig standpunt over deze kwestie ingenomen, u kunt dat hier terugvinden. Op niet al te lange termijn zullen de nieuwe plannen in de raad besproken worden.

Na afloop van de discussie kunnen de verhitte debatten worden afgeblust met een drankje, bij de P21 nieuwjaarsborrel. Iedereen is van harte welkom op deze bijeenkomst.

Locatie, De Deel, Kampweg 2, Bunnik,

Tijd 15.00

Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelding wordt daarom aanbevolen via een reactie op deze pagina of via Facebook.

GroenLinks bestuur reageert op ontwikkeling P21 | Bunnik

GroenLinks GroenLinks Bunnik 08-01-2020 00:00

Deze week werd bekend dat de fractie van Perspectief 21 (P21) niet meer in de huidige(oorspronkelijke) samenstelling verder gaat maar in twee fracties uiteenvalt. Hoewel het bestuur van GroenLinks Bunnik hierin formeel geen rol speelt betreuren wij, als een van de moederpartijen van P21, deze ontwikkeling.

Geruststellend zijn de eerste signalen dat beide fracties de koers van de coalitie in Bunnik blijven ondersteunen. En uiteraard onderschrijven wij het groene ambitieniveau van de vernieuwde fractie van P21! Voor GroenLinks-leden die meer willen weten over de achtergrond van deze ontwikkeling: op zaterdag 25 januari a.s. vanaf 15 uur is er een ledenvergadering gepland waarin ook ruimte wordt gereserveerd voor een terugblik van P21 op het jaar 2019. 

Drie leden fractie P21 stappen op

PvdA PvdA Bunnik 06-01-2020 22:07

Drie leden uit de fractie van P21 (Arie Viskil, Astrid, van der Stijl, en Ralph Hallo) hebben besloten op te stappen. Zij gaan als zelfstandige fractie verder.
Het bestuur en de fractie van P21 waren verrast door dit  besluit en betreuren het. Wij waarderen het dat de vertrekkende raadsleden het coalitie-akkoord blijven steunen.
Inge Verhoef, tweede op de lijst van P21, is de nieuwe fractievoorzitter.
Inge: “De P21-fractie van vijf personen zal gedreven verder gaan met het uitvoeren van het verkiezingsprogramma en coalitie-akkoord voor een groene en sociale gemeente Bunnik. Wij blijven ons inzetten voor een goede samenwerking met alle fracties in de raad.”
Naast Inge Verhoef zullen Anne Ruth Webbink, Jeroen Sterk, Koen van Gulik en Wypke Zuidweg deel blijven uitmaken van de P21-fractie in de raad.
Meer informatie bij het bestuur van P21, Arjen Hussem (06-23183230)

Bunnik college tour: Guerrilla Gardening | Bunnik

GroenLinks GroenLinks Bunnik 22-11-2019 00:00

Het is hot: Guerilla gardening! Tuinieren buiten de grenzen van je eigen tuin in de openbare ruimte. Lekker met je handen in de grond om groen te brengen waar het nodig is. En het is nodig.
De afgelopen jaren zijn studies in het nieuws geweest die een schrikbarende achteruitgang van biodiversiteit laten zien. Guerrilla Gardening helpt om het plantenrijk te redden en ook om het rijk der dieren een zetje in de juiste richting te geven. Zo kunnen we allemaal rijker worden.
 
Kom alles te weten over dit concept. Cerian, initiatiefnemer van www.guerrillagardeners.nl, is te gast tijdens de ‘Bunnik college tour’ op vrijdag 13 december.
  Lokatie: De Deel, Kampweg 2, Bunnik Tijd: 20:00 - 21:30u

N229 mag geen barrière vormen tussen nieuwbouw in Odijk West en de oude kern Odijk.

Perspectief 21 Perspectief 21 Bunnik 21-11-2019 16:32

Odijk – P21 wil dat Odijk-West en Odijk één dorp wordt en wil daarom zekerheid over een oplossing voor de N229 die straks dwars tussen de nieuwe wijk Odijk-west en het bestaande dorp Odijk loopt. Ze wil dat ook vóórdat de bouwwerkzaamheden beginnen. De gehele gemeenteraad is het hierover met elkaar eens. De planvorming van Odijk West start nu.

P21 is voor woningbouw maar met de bouw van een substantieel aantal woningen in Odijk West is het belangrijk de extra voorwaarde over opheffen van de barrièrewerking op te nemen in de planvorming. Woningbouw is nodig om in de huidige woningbehoefte in Bunnik te voorzien. Ook zorgt uitbreiding van het aantal woningen ervoor dat de leefbaarheid en de kwaliteit in de dorpen op peil blijft en in de toekomst versterkt. Volgens P21 kan dat alleen als deze nieuwe wijk zowel fysiek als sociaal onderdeel wordt van het dorp Odijk.

Iedereen weet dat de provinciale weg een weg is waar vaak te hard gereden wordt. Dat belemmert kinderen die naar school gaan of inwoners die boodschappen willen doen in het centrum van Odijk om de N229 over te steken. De verkeersonveiligheid zal sterk toenemen als een paar duizend extra bewoners regelmatig deze oversteek moeten gebruiken. Zonder maatregelen zal de verkeersdruk van de N229 in Odijk-west niet langer acceptabel zijn.

Als de nieuwe wijken in Odijk door een onveilige en drukke weg van elkaar gescheiden worden van de oude kern is er grote kans dat dit zal leiden tot (winkel)voorzieningen in de nieuwe wijk. P21 is bang dat die de bestaande voorzieningen in Odijk gaan beconcurreren in plaats van versterken en dat is nadelig voor de bestaande ondernemers.

P21 is blij dat alle fracties in de gemeenteraad gezamenlijk dit belangrijke signaal af hebben gegeven aan de gemeente en aan de ontwikkelaars. Zo kunnen zij vroegtijdig starten met een goede oplossing.