Nieuws van politieke partijen in Delft inzichtelijk

4369 documenten

Duidelijke afspraken over bereikbaarheid en parkeren in Delft: ja! Autobezitters pesten: nee!

VVD VVD Delft 19-05-2020 00:15

Het Coronavirus heeft ons sinds afgelopen maart helemaal in zijn greep. De impact van het virus én van de getroffen maatregelen, is gigantisch. In het bijzonder voor ondernemers, professionals in het onderwijs, ouderen, en natuurlijk ook voor al die helden in de zorg, handhaving en hulpverlening. De crisis staat uiteraard ook hoog op de agenda van de lokale politiek. Elke week is er een korte digitale raadsvergadering om de laatste ontwikkelingen, zorgen en maatregelen met elkaar te bespreken.

Inmiddels is het mei en komen ook weer andere, we noemen het even ‘normale’, onderwerpen op de agenda van de raad. Eén van die onderwerpen is het Mobiliteitsplan Delft. Ofwel: de aanpak op het gebied van verkeer, doorstroming, (fiets)parkeren, autoluwe gebieden, bereikbaarheid etc. Menig inwoner en ondernemer in Delft kent deze discussie maar al te goed. Het liefst wil iedereen zich zo snel, gemakkelijk en goedkoop mogelijk van A naar B kunnen bewegen. En daarna zijn fiets, auto of ander vervoermiddel voor de deur kunnen parkeren. In Delft hebben we daar echter maar weinig plek voor, zeker in de binnenstad. En daarom zijn er maatregelen nodig en is een nieuw Mobiliteitsplan in voorbereiding.  

Dit plan wordt binnenkort in concept aan de raad en aan de ‘stad’ aangeboden. Een mooi moment om hier als VVD het gesprek over aan te gaan. Met de andere raadsfracties, met het college en natuurlijk met inwoners en ondernemers. Voor ons staat een aantal voorwaarden centraal: 

nieuwe afspraken over mobiliteit hebben altijd een duidelijk doel, dus geen autoluwe gebieden of milieuzones om het invoeren, maar omdat het een duidelijk doel dient; toon respect voor autobezitters en ondernemers, zorgverleners of anderen die afhankelijk zijn van hun auto; maatregelen moeten passend en effectief zijn; nieuwe maatregelen gefaseerd invoeren, dus stap voor stap en lerend van de effecten; geen maatregelen invoeren zonder goede alternatieven; de tarieven voor parkeren moeten redelijk zijn; oplossingen voor mobiliteit liggen op verschillende terreinen: tarieven, zonering, vergunningen, garagegebruik, bezoekers versus bewoners et cetera. Elk knelpunt en elke wijk vraagt zijn eigen mix van oplossingen.

En om dan maar een voorbeeld te geven hoe het wat ons betreft in ieder geval níet moet… In maart was in het AD over het Mobiliteitsplan het volgende te lezen: “Er gaat een ambtelijk stuk rond waarin bijvoorbeeld wordt voorgesteld om de bezoekers van Tanthof één euro vijftig per uur te laten betalen.” Betaald parkeren wordt in het krantenartikel door wethouder Huijsmans genoemd als maatregel om het gebruik van de auto terug te dringen.

Maar onze vraag is dan: gaan we dat echt doen door €1,50 per uur te vragen aan bezoekers van Tanthof? Dat is toch helemaal geen redelijke óf doeltreffende maatregel, maar vooral een beetje autobezitter pesten? Want welk probleem lossen we hier mee op? Mobiliteit is een complex vraagstuk, dat om een goede analyse van knelpunten, afwegingen én oplossingen vraagt. Oplossingen die wat ons betreft passend en effectief zijn en met zo min mogelijk onevenredige ‘pijn’ voor de bezitters van een auto, een fiets of welk ander vervoermiddel dan ook.  

We zijn erg benieuwd naar uw ideeën over mobiliteit en parkeren in Delft. Heeft u suggesties of vragen? Mail dan naar: fractie@vvddelft.nl.  

Tessa van den Berg,

Raadslid VVD Delft

Snel woningen bouwen voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking | Delft

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie Delft 15-05-2020 00:00

Om in Delft waardig ouder te kunnen worden dringt GroenLinks aan op woningen die een tussenvorm zijn tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Zo kunnen alle wijken van Delft levensloopbestendig worden gemaakt. Daarnaast is het voor een inclusief Delft belangrijk voor GroenLinks dat er ook genoeg geschikte woningen zijn voor kwetsbare inwoners die zorg aan huis nodig hebben. Om dit te bereiken – nu en in de toekomst – moeten er plannen worden gemaakt om deze woningen verspreid over de hele stad te bouwen. GroenLinks heeft hier in de commissie Sociaal Domein en Wonen van 12 mei voor gepleit.

 

Langer thuis wonen in levensloopbestendige wijken Het is hard nodig dat er woningen voor ouderen komen die een tussenvorm bieden tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Nu zijn er te veel schrijnende situaties, waar kwetsbare ouderen het thuis niet meer zelf redden, of eenzaam thuis zitten. Maar niet iedereen wil op dezelfde manier wonen, en daarom is het nodig om verschillende woonvormen voor ouderen te bouwen. Ook voor ouderen die vanwege hun cultuurspecifieke woonwensen hebben. Veel ouderen hebben behoefte aan een gemeenschappelijke huiskamer en keuken of een ontmoetinsplek in de buurt. Dit kan ook een oplossing bieden tegen eenzaamheid. Door aantrekkelijke én voor iedereen betaalbare seniorenwoningen te bouwen komt ook de broodnodige doorstroming in de woningmarkt op gang. Daardoor komen er meer woningen voor gezinnen beschikbaar in de wijk.  

Weer thuis in leefbare, inclusieve wijken Voor een inclusieve stad wil GroenLinks dat er in elke wijk een evenredig deel aan woningen komt voor Delftenaren die zorg aan huis nodig hebben. Mensen met een beperking horen er in Delft gewoon bij! Ook zijn er er genoeg sociale huurwoningen verspreid over Delft nodig. Veel inwoners die met zorg ‘weer thuis’ wonen zijn aangewezen op sociale huurwoningen. Met voldoende sociale huurwoningen verspreid over de stad, waarin zowel kwetsbare doelgroepen als andere inwoners wonen, zorgen we ervoor dat wijken leefbaarder en veerkrachtiger worden.  

GroenLinks sluit zich aan bij initiatief ChristenUnie De ChristenUnie heeft een plan voor “Passende woonvormen voor ouderen” opgesteld om werk te maken van deze uitdagingen. Dit plan kreeg brede steun van de commissievergaring en de wethouder. Reden genoeg voor de wethouder om hiermee samen met woningcorporaties en zorgorganisaties mee aan de slag te gaan. GroenLinks heeft veel waardering voor de inzet van de ChristenUnie en sluit zich van harte bij dit initiatief aan. GroenLinks blijft zich er daarnaast voor inzetten dat er geschikte woonvormen komen voor mensen met een beperking.

 

D66 blij met meer taalonderwijs voor nieuwkomers

D66 D66 Delft 14-05-2020 19:24

Nieuwkomers krijgen voortaan in Delft meer, en betere taallessen dan voorheen. Raadslid Vincent van Roon: “Taalonderwijs krijgt eindelijk de nadruk die het verdient. Daarmee stellen we nieuwkomers in staat snel en volwaardig mee te doen in onze samenleving.”

Het begint bij taal

D66 zet in op taalonderwijs vanaf dag 1 voor nieuwe Delftenaren en op de bestrijding van taalachterstanden. Van Roon: ”Taal blijft het allerbelangrijkste voor de integratie. Zonder beheersing van het Nederlands is het ontzettend moeilijk om mee te doen in onze samenleving.” De nieuwe integratienota doet recht aan het belang van taal, bijvoorbeeld door migranten al de mogelijkheid te bieden aan om hun taalniveau van A2 naar B1 te verhogen. Daarmee lopen we vooruit op de nieuwe integratiewet.

Individuele vrijheden en kansen centraal

D66 is er trots op dat Delft een thuis biedt aan hen die oorlog ontvluchten of in Nederland komen studeren of werken. Van Roon: “De vrijheden die we in Nederland genieten delen we graag. Dat betekent dat ieder van ons het recht heeft om vrij te zijn van discriminatie, ongeacht je afkomst. Het betekent ook dat ieder van ons, man of vrouw, de vrijheid moet hebben zichzelf te ontplooien. Wij zijn blij dat de nieuwe nota dat erkent door zich te richten op individuele vrijheden en kansen.”

Link naar de integratienota

Nieuwe woonvormen voor ouderen

ChristenUnie ChristenUnie Delft 12-05-2020 15:22

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1314860/131785/nevel nemas.jpgHet is echt de hoogste tijd dat er in Delft nieuwe woonvormen voor ouderen gerealiseerd worden, tussen thuis en het verpleeghuis. Er wordt al jaren gezegd dat het nodig is, veel partijen willen het, maar woorden en wensen zorgen niet dat er gebouwd wordt. Daarom doet de ChristenUnie 15 voorstellen om van wens tot werkelijkheid te komen.

Eind 2019 is er een Companen onderzoek uitgevoerd, naar de woonbehoefte van ouderen en andere bijzondere doelgroepen in Delft in het kader van Langer en Weer Thuis. Op 12 mei vindt de politieke bespreking van dit onderzoek plaats. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er snel werk gemaakt wordt van de benodigde vervolgacties. We komen daarom in bijgaande nota met de volgende voorstellen:

Zorg voor 31 december 2020 voor een overzicht van de door Companen onderscheiden woontypen per wijk van Delft. In welke wijken zijn geclusterde woningen met zorg aanwezig? In welke wijk is (zorg)vastgoed aanwezig dat is om te bouwen naar geclusterde woningen met en zonder zorg? Kom met een actieplan ouderenhuisvesting, conform het Delftse actieplan studentenhuisvesting, waarbij kwantitatieve én kwalitatieve afspraken worden gemaakt met corporaties en/of ontwikkelaars en jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang. Zorg dat op alle nieuwbouwlocaties in de stad ruimte wordt gemaakt in het bouwplan (en bestemmingsplan) voor een bepaald percentage ‘nieuwe woonvormen met gemeenschapszin’ voor senioren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Om ruimte te geven aan particulier initiatief: gun maatschappelijk vastgoed niet per definitie aan de hoogste bieder, maar geef voorrang aan particuliere initiatieven die maatschappelijk vastgoed op deze manier ook maatschappelijke waarde kunnen geven Zorg dat financiële drempels worden weggenomen om naast geschikte woningen ook ontmoetingsruimte te financieren. Voer actief beleid op groepswonen in Delft. Leer hierbij van steden als Den Haag en Utrecht. En benut de lessen die getrokken kunnen worden uit de woonvormen die Delft al kent, zoals Nevel Nemas. Hanteer de juiste definitie voor ‘geschikte woningen’: dat wil zeggen 2* woningen als minimum. Breng de woonbehoefte van senioren die wonen in een koopwoning of particuliere huur in kaart. Ga en blijf met de doelgroep(en) in overleg om hen te betrekken bij planontwikkeling.  Zorg dat nieuwe concepten ook makkelijk zijn te transformeren ten behoeve van andere doelgroepen. Onderzoek samen met corporaties de mogelijkheid dat ouderen hun huur kunnen meenemen naar hun nieuwe woning, of huurmiddeling kunnen krijgen. Zorg dat woningen gericht toegewezen worden – pas hiertoe zo nodig de huisvestingsverordening aan. Monitor wachtlijsten in verpleeghuizen en dring zo nodig bij het zorgkantoor aan op het realiseren van meer intramurale verpleeghuisplaatsen in Delft Meldt de gemeente aan bij de Taskforce Wonen Zorg om ondersteuning te krijgen bij deze opgave van een van de beschikbare ambassadeurs Ga / blijf in overleg met buurgemeenten. Een aantal (toekomstige) ouderen zal per se in Delft willen blijven wonen, een aantal in de regio.

Over deze voorstellen gaan we graag met het college en andere politieke partijen in overleg. We hopen op steun en op actie. Want dat is nodig zodat mensen in Delft Waardig Ouder kunnen worden.

 

Joëlle GooijerFractievoorzitter

Op weg naar rookvrije binnenstad Delft? | Delft

GroenLinks GroenLinks PvdA Delft 12-05-2020 00:00

De binnenstad van Delft wordt een rookvrije zone. Te beginnen met het autoluwe gebied. Tenminste, als de Scholieren In De DelftsE Raad oftewel SIDDER het voor het zeggen hebben. De beslissing van de SIDDER-raad is bizar actueel. Nu we massaal thuis moeten blijven, komen we erachter hoe de openbare ruimte dicht bij huis, in de stad, een belangrijke rol kan spelen. Voor onze gezondheid en welzijn. Door schone, rookvrije lucht bijvoorbeeld. GroenLinks hoopt daarom dat de gemeenteraad zich laat inspireren door de scholieren.

De SIDDER vergaderingen vinden jaarlijks plaats. In de voorbereiding hierop, hebben de leerlingen uit de bovenbouw van het Stanislascollege contact met diverse politieke fracties van de gemeenteraad om te praten over het werk als raadslid en het voorstel dat tijdens de SIDDER-vergadering behandeld wordt. Zo bogen de leerlingen zich op vrijdag 17 april 2020 over het fictieve voorstel om een algeheel rookverbod in te stellen in het autoluw gebied.  Dit is geïnspireerd door het geamendeerde initiatiefvoorstel “Delft naar een rookvrije generatie”, dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari 2019 aangenomen heeft.

De SIDDER-GroenLinksfractie wist een toezegging van de SIDDER-wethouder – STIP Raadslid Marnix Weiler – binnen te halen.  Om kinderen te betrekken en te laten meedenken. Net als in de “echte” raad van 2019 toen het GroenLinks/PvdA-amendement “Mét kinderen in Delft naar een rookvrije generatie” kinderparticipatie toevoegde aan het initiatiefvoorstel. Ook bij de rest van de SIDDER-fracties waren de standpunten van de diverse politieke partijen goed herkenbaar. De scholieren ervoeren hoe democratie werkt. Dankzij amendementen en moties werd het voorstel verbeterd. Zo kwam er een evaluatie, rookhokjes en maatregelen om gedrag informeel te beïnvloeden. SIDDER-raadsvoorzitter – GroenLinks-wethouder Stephan Brandligt - complimenteerde de scholieren voor de gedisciplineerde digitale vergadering, ondanks het levendige debat met vele interrupties.

Wellicht inspireert deze SIDDER-sessie de echte raadsleden, aldus de leraar bij het afsluiten van de middag. “Wat willen we met de fysieke leefomgeving? Hoe vertalen we dit in de omgevingsvisie en omgevingsplan?”

Dit zijn de vragen die ik meeneem. Zeker we nu met zijn allen door Corona (her-)ontdekken hoe belangrijk de openbare ruimte is voor onze gezondheid en ons welzijn.

GroenLinks stelt centraal dat mens en dier zich prettig voelen in de openbare ruimte. Dat kunnen we waarmaken door de ruimte kindvriendelijk vorm te geven, autoluwe gebieden uit te breiden, ruimte voor sport en beweging te bieden, en de nadruk te leggen op voetgangers, fietsers, (meer) groen én schone rookvrije lucht.

Wethouder Stephan Brandligt over een nieuw perspectief | Delft

GroenLinks GroenLinks Delft 12-05-2020 00:00

Door Mariëtte Bliekendaal

Aan de vooravond van de heropening van de scholen en de kappers, kijkt de Gemeente Delft ook verder vooruit: Welke lessen zijn er uit deze crisis te leren? Wethouder Stephan Brandligt denkt na over duurzame oplossingen. “We gaan een spannende tijd tegemoet.”  

Hoe gedraagt Delft zich tot nu toe?

“Het is in Delft relatief rustig geweest. Soms waren er te veel mensen op straat, maar meestal houden mensen zich goed aan de regels. Er zijn ook weinig boetes uitgedeeld. Handhavers hebben wel waarschuwingen uitgedeeld, en mensen op hun gedrag aangesproken. Dat lijkt goed te werken. Delft heeft ervoor gekozen om studentenhuizen als huishouden te beschouwen, en veel gemeenten hebben ons beleid overgenomen.”

 

De coronamaatregelen worden binnenkort verruimd, kappers en horeca gaan op termijn weer open. Hoe kijkt de gemeente hiertegen aan?

“De tijden zijn nog erg onzeker, en creativiteit en flexibiliteit blijven voorlopig ook nog wel nodig. We weten immers niet hoe lang we ons nog aan die anderhalve meter afstand moeten houden. De meeste bedrijven hebben hun plannen klaarliggen om veilig open te gaan, en als gemeente helpen we waar het kan. We gaan binnenkort bekijken of we de caféterrassen meer ruimte op straat kunnen bieden. Ook blijven we in nauw overleg met de sportverenigingen en culturele instellingen.”

 

Hoe staat het met jouw dossier, de energietransitie?

“Het klimaat wacht niet, dus iedereen werkt gewoon door aan plannen rond duurzame energie en klimaatadaptatie. Deze week staan de plannen weer op de agenda. “

 

Wat hoopt de Gemeente Delft uit deze crisis te halen?

“We willen juist nu een impuls geven aan groen in de buitenruimte, samen met de Provincie Zuid-Holland. We hopen dat projecten die daarvoor al ingepland waren, sneller kunnen starten. Het geld hiervoor vinden is uiteraard niet makkelijk, daar wordt op dit moment over nagedacht.

Verder is er nu ook landelijk veel aandacht voor het verduurzamen van bedrijven. De Gemeente Delft zou nu ook bij aanbestedingen kunnen letten op de CO2-voetafdruk van bedrijven. Door de zogenoemde interne CO2-beprijzing mee te nemen in de criteria, kun je concreet sturen op duurzaamheid.”

D66 wil meer ruimte voor terrassen

D66 D66 Delft 08-05-2020 09:10

Vanaf 1 juni mag de horeca weer beperkt open. Terrassen mogen weer, mits gasten anderhalve meter afstand houden. Raadslid Boris van Overbeeke: “De gemeente moet ondernemers helpen om aan de voorwaarden te voldoen, bijvoorbeeld door grotere terrassen toe te staan.”

Horeca is hard getroffen

De coronacrisis heeft iedereen hard geraakt. Delftse horecaondernemers, maar ook de cultuursector, kappers en sportscholen moesten wekenlang dicht. Veel buffers zijn nu op. Met de versoepelingen kunnen ondernemers eindelijk weer omzet gaan maken. Van Overbeeke: “Wij willen dat de gemeente ondernemers ruimte geeft om die omzet de komende tijd weer in te halen.”

Vertrouw op de kracht van ondernemers

Delftse ondernemers zijn creatief en goed in het verzinnen van oplossingen. D66 wil dat de gemeente die ideeën de komende tijd mogelijk maakt, ook als we daarbij buiten de gebaande paden gaan. Van Overbeeke: “Als een ondernemer bijvoorbeeld tijdelijk twee tafeltjes op een parkeerplek wil zetten, of een terrasboot erbij, moet dat in principe kunnen.” Wel moet dat natuurlijk veilig zijn. “Voorbijgangers moeten over de stoep op anderhalve meter kunnen passeren en hulpdiensten moeten erlangs kunnen.” Laten we daarbij vooral vertrouwen op de veerkracht van de Delftse ondernemers. Zo komen we samen door de crisis.

CDA en SP vragen om meer ruimte horeca

CDA CDA Delft 06-05-2020 16:24

Op 6 mei heeft fractievoorzitter Rob van Woudenberg samen met Boris Duijff van de SP het college van B&W gevraagd om meer ruimte te maken voor de Delftse horeca, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. Deze vragen zijn ingediend als rondvraag bij de eerstvolgende commissievergadering, zodat ze zo snel mogelijk beantwoord worden. Geacht college, Op 5 mei hoorden we op het NOS journaal over voorstellen en ideeën vanuit de horeca bij verschillende steden als Amsterdam, Maastricht, Tilburg en Utrecht. Maar ook in kranten lezen we over ideeën en concepten hoe de horeca te helpen zoals in Nijmegen en Arnhem. Deze ideeën en concepten hebben als doel om straks “corona-proof” terrassen en horeca mogelijk te maken. De concepten werken zogeheten anderhalve meter terrassen (ruimere opzet) en het opzetten van meerdere bars in de open lucht, uit. Ook lezen we in het nieuws dat het kabinet overweegt om de terrassen te openen op 1 juni. Daar moet de gemeente Delft op anticiperen, en zich voorbereiden. Met alleen de huidige toegekende ruimte voor terrassen is de horeca er nog niet. Er zal meer ruimte tussen de tafeltjes nodig zijn en daarmee meer terrasruimte zodat de horeca dezelfde capaciteit kan hebben als buiten de Coronatijd. Ook in Delft heeft de horeca ideeën en plannen voor het opzetten van nieuwe concepten en strategieën om, zodra dat mag, in een hernieuwde opzet (anderhalve meter) snel te kunnen starten. Deze zijn, wat het CDA en SP betreft, zeker de moeite van het verkennen en uitwerken waard. Onze stad heeft straks behoefte aan snelle economische impulsen. Het concept van verruimde terrassen, zoals geopperd in Nijmegen, Amsterdam en de andere steden zou daar een idee voor kunnen zijn. Voor Delft kunnen mogelijk bepaalde locaties als bijvoorbeeld de Markt, de Beestenmarkt, de Burgwal, Bastiaanplein en Brabantse Turfmarkt ruimer worden ingericht. Dit brengt de fracties van het CDA en SP tot de volgende vragen: Is het college op de hoogte van de ideeën en concepten in de bovengenoemde steden?Is het college al bezig om concepten uit te werken die de horeca in staat stellen om een corona-proof bedrijfsvoering te voeren? Zo nee, is het college bereid om dergelijke concepten uit te gaan werken? En betrekt het college de lokale Delftse ondernemers bij de uitwerking?Is het college bereid de APV tijdelijk aan te passen om, indien nodig, deze concepten mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan meer ruimte bieden aan terrassen en/of het toestaan van (foodtruck-achtige) bars in de buitenlucht.Is er een mogelijkheid om minder strikt om te gaan met ontheffingen voor buitenbars? Zo ja, is het college hiertoe bereid?Verwacht uw college inhoudelijke of financiële belemmeringen voor zulk soort maatregelen? Zo ja, welke?Ziet het college aanleiding om de regeling incidentele festiviteiten tijdelijk aan te passen om de horeca tegemoet te komen? Kan ze dit meenemen in de volgende EFB commissie waarin de APV wordt besproken?Op welke termijn kan het college met dergelijke plannen naar de raad komen? We hopen snel duidelijkheid te krijgen van het college zodat de horeca zo snel mogelijk meer ruimte krijgt!

Ondernemen in de coronacrisis

VVD VVD Delft 05-05-2020 00:05

5 mei 2020 Bevrijdingsdag, het is exact 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd maar nu, onder het juk van het coronavirus, hebben wij vrijwillig wat van onze vrijheid opgegeven. De coronacrisis heeft iedereen hard geraakt en met name onze Delftse ondernemers.

Onze winkeliers, horeca-ondernemers en slimme bedrijfjes zijn het kloppend hart van deze stad. Juist in deze tijd moeten wij er ook voor hen zijn. De Delftse politiek staat pal achter onze ondernemers. De gemeente moet niet alleen inzetten op het zoveel als mogelijk verlichten van lokale lasten, maar ook ondernemers aanmoedigen om te vernieuwen. De veerkracht en creativiteit van onze ondernemers is ongekend. Ik zie mooie initiatieven ontstaan zoals webwinkels en innovatieve bezorgdiensten. De crisis is niet alleen ellendig, maar biedt ook kansen. Samen staan we sterk en samen komen we met meer vrijheid de crisis uit!

Zet cookies aan om de video te tonen.

Lockdown, maar geen stilstand in Delft

VVD VVD Delft 04-05-2020 10:00

Sinds mijn vorige bericht zijn we al enigszins gewend geraakt aan het leven in de “intelligente lockdown”. De scholen voegden zich pijlsnel naar hun nieuwe situatie. Intussen weten we dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. De Delftse schoolbestuurders die ik hier afgelopen week over sprak waren er positief over! Ze hebben er het beste van gemaakt, maar les in het echt is toch beter, om meerdere redenen.

De afgelopen weken leek een aantal kinderen ook in Delft“verdwenen”, net als in andere steden. Gelukkig waren het er in Delft minder dan 25 en is met zo goed als allemaal nu weer goed contact.

Het zorgpersoneel, ook in de jeugdhulp, en mensen in heel veel andere branches zijn verder afgelopen tijd gewoon aan het werk geweest buiten de deur. Zo ook de mensen in de bouw. Dankzij hen kunnen we ook wat zaken laten zien die zo goed als mogelijk gewoon doorgaan.

Drie projecten wil ik er graag uitlichten. De Praktijkschool van het Grotius College Delft krijgt een mooi nieuw gebouw voor jongeren die een vak willen leren. Vooralsnog is de planning nog steeds om het klaar te hebben voor het nieuwe schooljaar. De renovatie van de superduurzame Cornelis Musius basisschool van Laurentius Stichting nadert het einde. En de kleurrijkste van allemaal: de regenboogbrug! Een liberaal signaal in grauwe tijden! Kijk naar het filmpje voor bewegend commentaar.

Zet cookies aan om de video te tonen.