Nieuws van politieke partijen in Delft inzichtelijk

4828 documenten

Onafhankelijk Delft: jongeren meer kans op woning

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 27-09-2023 20:58

Motie:

Onafhankelijk Delft diende deze motie mee in omdat wij vinden dat elke kans op een woning, naar wie dan ook, benut moet worden en ook jongeren deze extra kans verdienen.

Wij danken STIP voor al het werk hieraan.

Fijn dat ook zij zien dat we er samen uit moeten komen en niet alleen studenten op 1.

Onafhankelijk Delft

Onafhankelijk Delft: leegstaande woningen in Delft

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 27-09-2023 16:19

https://www.onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/2023/09/VID-20230927-WA0023.mp4

https://www.onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/2023/09/VID-20230927-WA0027.mp4

https://www.onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/2023/09/VID-20230927-WA0029.mp4

https://www.onafhankelijkdelft.nl/wp-content/uploads/2023/09/VID-20230927-WA0030.mp4

Onafhankelijk Delft heeft een oproep gedaan aan Delftenaren of er in hun straat of wijk woningen leegstaan.

Zelf kwamen wij ook woningen tegen die al heel lang leeg staan. Sommigen zelfs een jaar, Javastraat in Delft.

Met deze enorme woningnood is het toch apart dat woningen zolang leegstaan!

Aan de Koningin Emmalaan staat ook een woning al maanden leggen meer in die wijk.

Dit is toch heel bijzonder in deze tijd?

Wij gaan hier vragen aan wethouder Schrederhof over stellen zodra de lijst ‘compleet’ is.

Fractievoorzitter

Jolanda Gaal

Het Odensehuis De Linde blijft ook in 2024 actief!

Hart voor Delft Hart voor Delft Delft 27-09-2023 14:39

Goed nieuws. Mede dankzij de motie die Hart voor Delft tijdens de raadsvergadering op 29 juni 2023 indiende, heeft het college van B&W besloten voor 2024 het door deze instelling gevraagde subsidie toe te kennen. Hierdoor kan Het Odensehuis De Linde ook in 2024 actief blijven.

In de motie vroeg Hart voor Delft aan het college:

met spoed in gesprek te gaan met Het Odensehuis De Linde en te bezien hoe de activiteiten van deze voorziening per 1 augustus 2023 gehandhaafd kunnen worden,

de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten van de inzet van het college,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hierna kregen wij de toezegging van de wethouder dat zij in gesprek zou gaan met Het Odensehuis De Linde, waarna wij, op basis van deze toezegging, de motie introkken.

En nu met een mooi resultaat. Hart voor Delft is hier blij mee, want Het Odensehuis De Linde is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten. Aan een dergelijke voorziening is grote behoefte. Vanmorgen werd bij Omroep Delft aandacht aan dit onderwerp besteed. Zie onderstaan link (informatie op de site van deze Omroep.

Voor 2024 kunnen de activiteiten doorgaan, maar Hart voor Delft wil dat deze activiteiten structureel voortgezet kunnen worden. Krijgt wat Hart voor Delft betreft dus nog een vervolg.

Bram Stoop

Foto: bron site Het Odensehuis De Linde

Onafhankelijk Delft messenverbod: inwoner van Delft stelde vragen aan de burgemeester en zij gaf de volgende antwoorden

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 27-09-2023 13:20

Geachte burgemeester en wethouders.

Betreft messenverbod Delft.

Tot mijn verbazing lees ik in de media dat de burgemeester afziet van ‘landelijk’ messenverbod in Delft terwijl in meer steden het verbod geld. Dit maakt mij woest, temeer steeds vaker mensen gestoken en beschoten worden in Delft. Ik ben geboren en getogen in Delft en trots lid van Onafhankelijk Delft. Dit geeft me de mogelijkheid om mijn verbazing te uiten namens veel burgers.

Mevrouw de burgemeester, het kan niet zo zijn dat u met uw wethouders heeft besloten te wachten op een landelijk messenverbod! U geeft hiermee aan dat het neersteken en schieten van mensen geen absolute voorrang heeft. U geeft hiermee aan dat de veiligheid in ons Delft geen grenzen kent. U geeft hiermee aan dat de burgers zich 24/7 onveilig voelen. En u geeft hiermee aan dat de dader(s) geen enkele angst voelen als die er al is!

Persoonlijk zet ik me al decennia in door mij zintuigen te gebruiken en zo weet dat Delft stevig afglijd. Doordat ik trots lid ban van Onafhankelijk Delft, de partij die je tegenwoordig vaker hoort en ziet dan de overige partijen voel ik me genoodzaakt een noodkreet te laten horen namens veel burgers van Delft.

Ik vraag u stel met spoed de messenverbod in en handhaaf dit verbod 24/7. Laat de dader(s) weer boeten in plaats van de slachtofferrol want de echte slachtoffers dragen de steek en schiet incidenten hun hele leven mee.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet.

Antwoord van de burgemeester van Delft aan inwoner

Hartelijk dank voor uw brief van 14 augustus 2023, waarin u uw zorgen deelt over het dragen van messen.

Vooropgesteld wil ik graag benadrukken dat ik uw zorgen deel over het toenemend wapenbezit en wapengebruik (onder jongeren). Een veilig Delft voor al haar inwoners heeft altijd de prioriteit van het college.

De gemeente Delft is niet tegen een messenverbod. Wij zijn echter van mening dat het op dit moment geen toegevoegde waarde heeft een dergelijk verbod ook op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Delft. Op grond van de Wet Wapens en Munitie zijn er nu al mogelijkheden om in de meeste gevallen op te kunnen treden bij messenbezit en er zijn landelijk ook plannen om dit verbod verder uit te breiden. Uit navraag bij de Politie blijkt dat zij binnen de huidige regelgeving voldoende instrumentarium heeft om op te treden en dat zij het opnemen van een aanvullend messenverbod in de lokale APV ziet als een lokale politieke afweging.

Als het gaat over wapengebruik specifiek onder jongeren dan hebben we hier als gemeente veel aandacht voor. Het terugdringen van jeugdcriminaliteit is een van de prioriteiten uit ons veiligheidsbeleid. In het verlengde hiervan hebben we verschillende trajecten en programma’s die zich hierop richten.

Vanuit de Zorg- en Veiligheidskamer zetten we in op het voorkomen van crimineel en overlastgevend gedrag onder jongeren middels de Persoonlijke Aanpak Delft (PAD). Deze aanpak draagt daarmee ook bij aan het tegengaan van steekpartijen. Binnen de PAD zetten we een samenwerking op tussen de betrokken partijen en koppelen we een PAD-coach aan de jongere. Samen met de betrokken partijen stellen we een plan van aanpak op met als doel onder andere het voorkomen van toekomstige incidenten.

Daarnaast hebben we in januari 2021 een netwerkaanpak opgezet vanwege de incidenten rondom het rivaliserend jeugdnetwerk in Delft. Met deze aanpak willen we het crimineel gedrag van het netwerk en de individuele netwerkleden stoppen en het risico op escalatie en nieuwe incidenten, waaronder steekincidenten, wegnemen. Daarbij zetten we op verschillende pijlers in, zo ook op preventie. Vroegtijdig signaleren en interveniëren is cruciaal om deze problematiek een halt toe te roepen. Daarom zetten we onder andere in op het versterken van de samenwerking met het onderwijs en zijn we gestart met het preventieve Halt-traject. Middels het preventieve Halt traject proberen we onder meer te voorkomen dat jongeren messen dragen/gebruiken.

Wij zijn heel blij met de toegekende financiële Rijksbijdrage in het kader van ‘Preventie met Gezag’. Hiermee kunnen we meer doen in het voorkomen, signaleren en aanpakken van jeugdcriminaliteit.

Verder zijn we als gemeente ook onderdeel van het regionale programma Dealbreakers. Het doel van Dealbreakers is kinderen en jongeren weerbaar te maken tegen de verleidingen van de straat.

Tot slot is er ook regionaal en landelijk veel aandacht voor dit onderwerp waarbij de focus breder is dan jongeren. Zo werken we intensief samen met Den Haag en Zoetermeer welke beiden met dezelfde problematiek van doen hebben en doen we regelmatig mee aan landelijke campagnes om wapengeweld tegen te gaan en aan inzamelingsacties van wapens.

Graag dank ik u nogmaals voor de moeite die u heeft genomen mij een brief te sturen. Ik hoop u met mijn reactie voldoende te hebben geïnformeerd.

Onafhankelijk Delft: wijkwandeling Wippolder Delft

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 26-09-2023 21:11

Foto: Jolanda Gaal

Onafhankelijk Delft is donderdag druk in de weer geweest bij kijk in de wijk Wippolder.

Was super om al die actieve Wippoldenaren druk in de weer te zien voor hun wijk in de wijkcentra maar ook bij de kerk.

Al die vrijwilligers maken het toch maar mooi mogelijk!

Er werd zelfs een Wippoldergedicht voorgelezen.

Wij brachten ook een bezoek aan de TU Delft.

Mirjam Breedijk en

Fractievoorzitter

Jolanda Gaal

Bezoek Tweede Kamerlid Peter de Groot – Wonen

VVD VVD Delft 26-09-2023 03:00

Op maandag 11 september kwam Peter de Groot, Tweede kamerlid met het thema Wonen in zijn portefeuille, op uitnodiging van de leden van de Onderzoekende Dialoog op bezoek in Delft. Wij spraken over de plannen van het Delftse college ten aanzien van wonen. Deze plannen voor Delft zijn terug te lezen in de concept woonvisie.

https://delft.vvd.nl/nieuws/53764/bezoek-tweede-kamerlid-peter-de-groot-wonen

Kort samengevat heeft dit college de ambitie heeft om het aantal inwoners van Delft te laten groeien van 104.000 naar 120.000 in 2040, en het aantal studenten laten groeien van 28.000  naar 40.000 in 2030.De provincie Zuid-Holland wil tot en met 2030 minimaal 75.000 woningen bijbouwen, 16.000 daarvan moeten in Delft gebouwd worden. Een groot deel van deze woningen zullen zoals het er nu op lijkt kleine studio’s en sociale huurwoningen worden. En dat is problematisch omdat we nu al een tekort hebben aan middeldure huur- en goedkope koopwoningen, en er wonen al weinig gezinnen en twee verdieners zonder kinderen in Delft. Er is nauwelijks doorstroming op de huidige Delftse woningmarkt. Het is namelijk heel moeilijk om vanuit een sociale huurwoning door te stromen naar een volgende woning, omdat het zogenaamde middensegment aan huur- en koopwoningen ontbreekt. Er zijn in Delft wel veel sociale huurwoningen en studentenwoningen (44%), alleen komen gewone Delftenaren zonder urgentieverklaring in Delft nauwelijks in aanmerking voor zo’n woning. Zij komen onderaan de wachtlijst omdat er “doelgroepen” zijn, soms bij wet bepaald en soms door het college extra aangewezen, die voorrang krijgen op gewone Delftenaren die ook een woning zoeken.

Peter de Groot gaf ons mee om ons positieve verhaal aan de ene kant en dat van het college aan de andere kant, visueel te maken. Laat zien hoe Delft eruitziet als de plannen van het college worden uitgevoerd. En zet daar het beeld van de Delftse VVD tegenover. Leg uit dat de VVD het mogelijk wil maken dat Delftenaren die dat willen een wooncarrière kunnen opbouwen. Dat het mogelijk moet zijn om van het sociale segment te groeien naar een woning in eigen bezit, bijvoorbeeld door je sociale huurwoning op een gegeven moment te mogen kopen. Zo komt het goed wonen en het opbouwen van woonkapitaal in ieders bereik.

“Het hebben van een eigen woning is belangrijk voor ontplooiing en zelfontwikkeling. Dat gun ik iedereen” - Anna Maria

Met de leden van de Onderzoekende Dialoog gaan we de ideeën die we hebben opgedaan verder uitwerken tot een kernboodschap en een campagneplan die we in kunnen zetten bij de volgende lokale verkiezingen. In de komende 2,5 jaar gaan we onze kernboodschap zo vaak als mogelijk voor het voetlicht brengen, zodat iedereen in Delft begrijpt dat de VVD de enige partij is die zich inzet voor fijn veilig kwalitatief goed en betaalbaar wonen in Delft.

Onafhankelijk Delft: wij hebben ons best gedaan voor Thor.

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 25-09-2023 20:06

Onafhankelijk Delft heeft haar best gedaan voor Thor.

Wij hebben ook de motie mede ingediend om Thor deze genoemde plek te gunnen.

Wij zien het probleem niet.

In deze stad lijkt het alsof er gemeten wordt met twee maten.

Dit moeten wij niet willen.

Ondanks dat Thor geen vaste plek had voor altijd, had iedereen een beetje water bij de wijn kunnen doen. Zo zagen wij van Onafhankelijk Delft het in ieder geval.

Nu wacht een rechtszaak. Jammer!

Onafhankelijk Delft: laat mensen met een handicap meepraten over gemeentebeleid

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 20-09-2023 06:16

Onafhankelijk Delft wil graag dat er met mensen met een handicap gesproken wordt over de aanpak van zaken die hen aangaan en niet dat er over hun hoofd bestuurd wordt.

Bij de begroting gaan wij van Onafhankelijk Delft hier werk van maken.

Nog te vaak staat deze groep mensen aan de zijlijn. Zij lopen tegen tal van zaken aan, ook wat wonen betreft. Liften die stuk gaan en dat zij een week niet naarbuiten kunnen bijvoorbeeld en dan niet eenmalig, maar regelmatig. Maar ook de kapotte scootmobiel een aanpassing in huis zijn onderwerp van gesprek.

Onafhankelijk Delft diende eerder al een motie in voor gehandicapte parkeerplaatsen bij de Delftse Hout en een manier om met rolstoel bij de grote Plas in de Delftse Hout te komen. Onafhankelijk Delft heeft regelmatig contact met onze nummer tien op de lijst, die ons van veel informatie voorziet omdat hij ervaringsdeskundige is.

Wij van Onafhankelijk Delft zullen hier bij de begroting op terugkomen.

Fractievoorzitter

Jolanda Gaal

Onafhankelijk Delft: persbericht gemeente Delft

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 18-09-2023 08:16

Citaat:

Koninklijke onderscheiding voor Pieter van Veen

Delftenaar Pieter van Veen van voetbalvereniging Vitesse Delft is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marja van Bijsterveldt overhandigde hem de koninklijke onderscheiding op zaterdagavond 16 september bij zijn afscheid als bestuurder van Vitesse Delft. Dat gebeurde tijdens de viering van het 90-jarig bestaan van de Delftse voetbalclub. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange verdiensten op voetbalgebied. De heer Van Veen wordt gezien als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.’

Pieter van Veen werd in 1965 lid van Vitesse Delft en heeft zich sinds 1973 als vrijwilliger ingezet voor de voetbalverening. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties en was ook leider van jeugdelftallen, wedstrijdsecretaris, zat in de Delftse pupillencommissie, organiseerde de Delftse Penaltybokaal, straatvoetbal op de Markt en het Delftse Schoolvoetbal. Ook zat hij het Jeugdbestuur van de KNVB, afdeling Den Haag en was hij in het bestuur van Vitesse Delft onder meer verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken en externe zaken. Hij is ook voorzitter van de Sectie Voetbal van de Sportraad van Delft geweest.

De realisatie van een nieuw onderkomen voor Vitesse Delft op sportpark Tanthof-Zuid in 1992 was een van de hoogtepunten in zijn vrijwilligerscarrière. De jeugd van de club en de senioren speelden hun wedstrijden tot die tijd jarenlang noodgedwongen op verschillende locaties. De jeugd speelde aan de Oudelaan, de senioren voetbalden aan de Middelweg. Met de bouw van het sportpark speelden jeugd en senioren voortaan weer samen op één sportterrein.

Hij zette zich ook in voor de bouw en de exploitatie van de sporthal op sportpark Tanthof-Zuid. Hij was jarenlang scheidsrechter bij de KNVB tot op het hoogste amateurniveau in Nederland. Hij begeleidde zowel scheidsrechters in opleiding als gekwalificeerde scheidsrechters. Hij was ook assistent-scheidsrechter van het eerste seniorenteam.

De heer Van Veen was al Lid van Verdienste en Erelid van Vitesse Delft. Hij ontving eerder ook de zilveren en gouden waarderingsspeld van de KNVB. Hij was een groot pleitbezorger van de sport in Delft. Een uitspraak van hem is: “Als de samenleving niet meer sport, dan heeft dat grote gevolgen voor de gezondheid.”