Nieuws van politieke partijen in Delft inzichtelijk

4119 documenten

Ga stemmen vandaag! ...

GroenLinks GroenLinks Delft 23-05-2019 09:24

Ga stemmen vandaag! #spreekjeuit

GroenLinks maakt het verschil in duurzaamheid Delft | Delft

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie Delft 23-05-2019 00:00

Delft moet in haar Klimaatadaptatiestrategie meer rekening houden met droogte. Dat heeft de GroenLinks-fractie aangegeven in de Gemeenteraadsvergadering van 16 mei. Ook moet er een duidelijk uitvoeringsplan komen, met daarbij de budgets per stap.

Delft moet in haar Klimaatadaptatiestrategie meer rekening houden met droogte. Dat heeft de GroenLinks-fractie aangegeven in de Gemeenteraadsvergadering van 16 mei. Ook moet er een duidelijk uitvoeringsplan komen, met daarbij de budgets per stap.

“We zijn gewend om het regenwater zo snel mogelijk af te voeren na een flinke bui”, vertelt fractielid Rinske Wessels. “Maar droogte is ook een probleem. In sommige regio’s in Nederland is het grondwaterpeil nog steeds lager dan normaal door de droogte van vorige zomer. In natte perioden moet het water juist langer vast worden gehouden, zodat in droge perioden het groen voldoende water krijgt.”

Ook heeft GroenLinks op 16 mei in de gemeenteraad gevraagd om een duidelijk plan te verzorgen, met voor elke stap een budget. Wessels: “In Hof van Delft wordt de riolering vervangen en tegelijk het regenwater afgekoppeld van het riool. Dat gaat in andere wijken ook zo gebeuren. Daarnaast gaat de gemeente met bewoners kijken hoe zowel de straat als de tuinen groener kunnen worden.”

Zonnepanelen

Verder krijgen binnenstadbewoners meer vrijheid als ze zonnepanelen willen aanleggen op hun dak. De gemeente laat zonnepanelen vergunningsvrij toe als ze voldoen aan bepaalde criteria. Dankzij STIP, GroenLinks en ChristenUnie zijn deze criteria nu verruimd. Wessels: “Eerst waren alleen zwarte panelen zonder aluminium rand toegestaan. Maar nu is de formulering aangepast: de zonnepanelen moeten goed geïntegreerd zijn in het bestaande dak. Zonnepanelen in de vorm van dakpannen mogen dus ook.”

Door Mariëtte Bliekendaal

 

De notulen van de vergadering zijn na te lezen op het Raad Informatie-systeem (Agendapunten 8.2 en 8.6)

https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/gemeenteraad_16796

Taxibedrijf de Roo failliet

Onafhankelijk Delft Onafhankelijk Delft Delft 22-05-2019 15:01

https://www.facebook.com/239711889396294/posts/2466206483413479/

Taxibedrijf de Roo, uit het Westland is failliet.

Inwoners van onze stad maakten gebruik van de Roo, als regiotaxi.

Ik ben nu wel benieuwd of mensen die afhankelijk zijn van de regiotaxi, nu in de knel komen.

Vandaar meteen bericht doorgestuurd aan de wethouder.

Mensen klagen over de regiotaxi zoals:

Wachttijden..niet op komen dagen..opgepropt met anderen zitten..

Dit moet toch echt beter kunnen?

De vragen zijn naar de wethouder.

Jolanda Gaal

GroenLinks"De rechten van vrouwen ...

GroenLinks GroenLinks Delft 22-05-2019 12:21

Wij kunnen het verschil maken. Doe ...

GroenLinks GroenLinks Delft 22-05-2019 11:46

Wij kunnen het verschil maken. Doe je mee met GroenLinks? Vandaag om 17:00 op station Delft, morgen om 7:00 en 17:00 ook. Kunnen we op je rekenen? Wij kunnen het verschil maken in Europa 🔈 Stem voor het klimaat. Stem donderdag 23 mei GroenLinks. 🌍🍀 #spreekjeuit

Maak klimaatadaptatie concreet!

Studenten Techniek In Politiek (STIP) Studenten Techniek In Politiek (STIP) Delft 22-05-2019 10:00

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft STIP zich hard gemaakt voor het zetten van concrete stappen om Delft bestendig te maken voor de huidige klimaatverandering. De door STIP opgestelde motie werd unaniem aangenomen.

Geheimhouding is niet transparant!

Stadsbelangen Stadsbelangen D66 Delft 21-05-2019 19:51

Van een lokale overheid mag transparantie worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Dat is naar onze mening ook het geval inzake de kwestie Sjoerd S. Vandaar dat onze fractie hierover vandaag schriftelijke vragen heeft gesteld. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 21 mei 2019

Betreft: geheimhouding brieven nummer 1913226 en 1912227 inzake de situatie rond Sjoerd S.

Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2019 werd geheimhouding van een tweetal brieven (nummers 1913226 en 1912227) inzake de kwestie Sjoerd S. door de gemeenteraad bekrachtigd.

Onze fractie heeft, net als de D66 fractie, in genoemd raadsvergadering door middel van een stemverklaring aangegeven tegen geheimhouding te zijn van genoemde brieven. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren. Daarnaast gaat het hierbij niet zozeer om de individuele casus op zichzelf te bespreken, maar wel om duidelijkheid te krijgen over de handelswijze van het college in de afgelopen jaren bij deze situatie.

Onze fractie heeft contact opgenomen met de advocaat van cliënte en de advocaat heeft ons per e-mail het volgende laten weten:

Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:35:40

Onderwerp: inzake mevrouw – geschil met het college van B&W; aansprakelijkheidskwestie

Geachte heer Stoop,

Hierbij bericht ik u namens cliënte dat zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de volgende stukken:

de aansprakelijkstelling van de zijde van cliënte d.d. 25 februari 2019;

het e-mailbericht van de advocaat van de Gemeente Delft,

de brief van , werkzaam bij Centraal Beheer, van 2 mei 2019.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Onze fractie heeft bedoelde brieven inmiddels van de advocaat van cliënte toegestuurd gekregen. Dat neemt niet weg dat wij ons vooralsnog zullen houden aan het besluit van de gemeenteraad inzake de geheimhouding. Graag zien wij echter dat het college de geheimhouding opheft en de gemeenteraad de bekrachtiging in de komende raadsvergadering herroept. Dit maakt een open publiekelijk debat mogelijk.

Wij hebben wij de volgende vragen:

Waarom meent het college geheimhouding te moeten opleggen op bedoelde brieven?

Nu de advocaat van en namens cliënte aangeeft geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van genoemde brieven, vragen wij u de geheimhouding van deze brieven met spoed op te heffen, zodat er een publiekelijk debat kan plaatsvinden over deze kwestie.

Zo nee, waarom niet?

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat van een lokale overheid transparantie mag worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Graag vernemen wij met spoed uw reactie.

Dan de werkwijze van de bekrachtiging in het algemeen. Het blijft vreemd dat het Presidium het voorstel voor de bekrachtiging aan de raad doet, terwijl daaraan voorafgaande de geheimhouding door het college wordt opgelegd. Dit is gebruikelijk in Delft, maar ik wil voorstellen dat in de toekomst het college het concept-raadsvoorstel voor bekrachtiging maakt (in afstemming met de griffie). Dit voorstel graag inbrengen in het Presidium en fractievoorzittersoverleg.

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie Stadsbelangen Delft

Ga stemmen op 23 ...

GroenLinks GroenLinks Delft 20-05-2019 22:03

Ga stemmen op 23 mei! #spreekjeuit

Boos over Belbus in plaats van Buslijn

ChristenUnie ChristenUnie Delft 20-05-2019 20:36

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1276154/131785/EBS busDe ChristenUnie is verontwaardigd over de nieuwe OV-dienstregeling die vanaf eind augustus in Delft zal gelden. De nieuwe busvervoerder EBS laat vanaf dan de buslijn door het Centrum, bus 62 in Buitenhof en bus 33 in Westerkwartier vervallen en vervangen door een belbus. Absurd, vindt de ChristenUnie. De fractie heeft in de commissievergadering van 9 mei wethouder Huismans hierover ter verantwoording geroepen.

Egged Bussed System zal vanaf 25 augustus 2019 het busvervoer in de regio Haaglanden overnemen van Connexxion. EBS heeft onlangs op haar website kenbaar gemaakt hoe ze vanaf dan het busvervoer wil organiseren. Daaruit blijkt dat een aantal buslijnen vervangen zal worden door een Delfthopper. Deze Delfthopper heeft geen vaste dienstregeling, maar rijdt op verzoek. De ChristenUnie is zeer ontstemd over deze plannen. Volgens verantwoordelijk wethouder Huijsmans passen de voorstellen binnen het programma van eisen dat begin 2017 door de gemeenten is vastgesteld. En dus zijn ze niet meer tegen te houden. Maar over de invulling van de plannen heeft de raad zich nooit kunnen uitspreken. De raad heeft ook niet kunnen voorzien dat een busaanbieder vaste buslijnen zou gaan vervangen voor een belbus.

Het effect is bijvoorbeeld dat voor delen van Buitenhof de dichtstbijzijnde halte (waar ook een echte dienstregeling geldt) straks 1000 meter lopen is, waar 400 à 500 meter de norm is. Fractievoorzitter Joëlle Gooijer: “Ik herinner me hoe groot de verontwaardiging in de stad was toen een lus van buslijn 62 in Voorhof, langs de verzorgingshuizen verdween. We hebben ons ingespannen om die plannen van tafel te krijgen, maar tevergeefs. En nu vervalt buslijn 62 helemaal in Buitenhof. Ik kan dit niet uitleggen aan de stad! Ik heb er geen vertrouwen in dat deze Delfthopper een klantvriendelijk alternatief is voor de vervallen buslijnen. Delft is toch geen buitengebied?!”

De wethouder heeft in de commissie donderdagavond beloofd met een brief te komen naar de raad, waar de commissie Ruimte en Verkeer op 11 juni over verder zal debatteren. De brief is vrijdag 10 mei verschenen. De wethouder verschuilt zich achter de procedure en laat helemaal niet blijken wat ze vindt van de plannen. “Ongelofelijk”, vind de ChristenUnie. “We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren in onze stad. De stad moet er wat van kunnen vinden. En de raad moet hierover kunnen beslissen.”

Joëlle Gooijer