Nieuws van politieke partijen in Delfzijl inzichtelijk

323 documenten

bedankt voor uw stem!

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 21-03-2019 08:42

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1273041/43652/interview 1.png

We zijn dankbaar met het mooie verkiezingsresultaat! Het vertrouwen in de ChristenUnie is weer gegroeid en daarmee kunnen we onze vier zetels ruim behouden. 

We danken u voor uw stem en vertrouwen. Ook bedanken we alle vrijwillgers die zich hebben ingezet in de campagne.

Maar bovenal grote dank aan God. Het is ons gebed dat dit mooie resultaat mag doorwerken zodat we waardevol werk mogen blijven verrichten.

ChristenUnie op de Groninger tour

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 15-03-2019 09:17

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1272679/43652/Voorkant verkiezingsprogramma in t Grunnegs.jpg

We hebben een samenvatting van ons verkiezingsprogramma gemaakt. In het Gronings. Ook de speerpunten zijn in de eigen Groninger taal opgemaakt. En dat ook nog eens in drie varianten die het Gronings o.a. rijk is; het Westerwolds, het Hoogelandsters en in het Westerkwartiers. Het eerste exemplaar zal zaterdag 16 maart gepresenteerd worden door ChristenUnie-gedeputeerde Henk Staghouwer. Dit zal gebeuren op de Dag van de Groninger Taal 2019 aan de Cascadeplein 4&10 in Groningen om 11.00 uur.

Het programma kunt u downloaden en lezen via deze link.

Eindelijk komen we toe aan de versterking, maar echt meters maken is er nog niet bij.

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 14-03-2019 20:33

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1272667/43652/aardbevingen (leeg)Na een jaar van stilstand en een op 2 juli 2018 ineens erg voortvarende en besluitvaardige minister staan we vandaag 14 maart 2019 voor een voorstel.

Daarin valt ook bij het doornemen van de stukken op dat er op verschillende manieren gesproken wordt het HRA-model. Dit model van de NAM, de partij die verantwoordelijk is voor de winning van het gas en dus ook voor de daaruit voortvloeiende schade, is leidend geworden. En hoewel het nu onafhankelijk wordt, controleerbaar wordt getoetst en verbeterd blijft er de scepsis.

Het stuk is in haar geheel op één punt niet consistent. Dat het HRA-model voldoet bij de selectie was voorbarig lezen we. Het model is wetenschappelijk verantwoord dus prima. Het model is het enige instrument dat we hebben en we moeten toch iets. Beter beginnen en niet weten waar we uitkomen dan helemaal niets doen. Daarom is het bestuurlijk maar geaccepteerd. Concreet dan ook de vraag wat doen we wanneer achteraf blijkt dat de grondslag onder de plannen inderdaad niet voldoet?

Graag een toelichting op het onderdeel beoogd effect in het raadsvoorstel. Daarin lezen we namelijk dat er veel onzekerheden zijn. We horen graag welke onzekerheden dit, los van alle in het plan van aanpak genoemde onderdelen, zijn, wie daarin een rol speelt, hoe die onzekerheden mee worden genomen in de plannen, wie uiteindelijk besluit en belangrijk ook hoe die risico’s worden afgedekt.

We vinden het wel lastig wanneer een gemeenteraad akkoord gaat met een richtinggevende opdracht voor uitvoer aan het college, terwijl het maar de vraag is of we de goede dingen doen op de juiste plek en op de juiste tijd?

In Overschild, Tjuchem en Steendam wordt voor een clustergewijze aanpak gekozen. In een brief die we vandaag hebben gekregen van de Vereniging voor school en dorpsbelangen Tjuchem, verwoord voorzitter Tineke Zuidema het uitstekend.

Hoe kan het dat je ineens van een gebied met weinig versterking behoort tot het gebied dat volledig over de kop wordt gezet? Veranderende spelregels maken het er inderdaad niet overzichtelijker op. Hoe denkt de wethouder, ook gegeven de in Tjuchem gedane belofte, vorm te geven aan een gebiedsgerichte aanpak zonder dat dit leidt tot vertraging?

Hoe kan het dat een brief van 22 januari nog steeds niet is beantwoord? De NCG dat zijn we als gemeente Midden-Groningen toch ook voor een deel zelf? Wanneer krijgt Tjuchem duidelijkheid? Wij horen het graag.

De titel van het plan van aanpak stelt namelijk twee zaken. Veiligheid voorop en de burger centraal. 

Het plan van aanpak meldt hoe we het snelst de woningen “op norm” krijgen. Er wordt direct ook een winstwaarschuwing gegeven. Het hangt af van de capaciteit van bouwkundigen en aannemers en andere publieke werkzaamheden die logisch gecombineerd kunnen worden. We weten al dat de versterkingsadviezen het tempo niet bij kunnen houden. Hoe gaan we hier mee om en hoe communiceren we hierover met onze inwoners. Voor hen wordt het er namelijk niet duidelijker op.

Kosten worden door het Rijk vergoed. In de tussenperiode verloopt de financieringsstroom via de NAM. Het lijkt ons goed om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. Wanneer is dit op zijn laatst geregeld?

De P50, P90 en verschillende badges maken het er ook niet makkelijker op om te kiezen voor de clusteraanpak. Hoe denkt het college hier mee om te gaan en tegelijkertijd druk op het proces te houden zodat de uitvoering in elk geval wordt gecontinueerd.

Badge 1588 wordt vanwege de gewekte verwachtingen uitgevoerd. We hebben het dan, onder andere, over de plannen in Overschild. Hoe gaan we om met de verwachtingen die andere dorpen op basis van de situatie in Overschild hebben?

En dan hebben we het nog niet gehad over de brieven die veel inwoners kregen waarin werd gemeld dat hun woning een normaal risicoprofiel had. Hoeveel bezwaren zijn er vanuit die groep inmiddels bekend? En hoe wordt deze groep in de fasering uiteindelijk meegenomen? Immers beoordeling is ook nog eens volgens de nieuwe, lager norm eind 2020 aan de orde.

We begrijpen dan ook goed dat inwoners het vertrouwen niet meer hebben. Steeds wisselde communicatie, steeds wisselende normen en een tijdshorizont die steeds verder weg schuift. Over “wij wachten” gesproken.

Gesteld voor de vraag of wij als fractie ook vinden dat we moeten wachten, komen we tot de conclusie dat nu wachten geen optie is. We gaan van wachten naar doen wat nu nodig is.

Steun uw regio Eemsdelta en steun ...

Lijst Stulp Lijst Stulp Delfzijl 14-03-2019 09:15

Steun uw regio Eemsdelta en steun onze kandidaat Edward Stulp. Lijst 8 Groninger Belang, nummer 4.

Gerben over stijging OZB: niet onze wens, wel de realiteit

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 14-03-2019 08:48

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1272575/43652/TOP5CU-8147.jpgDik een maand geleden heeft de coalitie haar plannen voor de nieuwe raadsperiode gepresenteerd. Een van die plannen is een stijging van de OZB voor woningen. Hier lees je waarom Gerben dit plan ondersteunt, ondanks de oorspronkelijke wens om de OZB met maximaal de inflatie te laten stijgen.

Dik een maand geleden heeft de coalitie haar plannen voor de nieuwe raadsperiode gepresenteerd. Ik ben van mening dat we als coalitie hierin een goede balans gevonden hebben tussen ambities enerzijds, en anderzijds de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Naast het temperen van onze ambities, het kritisch kijken naar de gemeentelijke organisatie en het aanspreken van het weerstandsvermogen, hebben we ook gekeken naar de lasten van onze inwoners en daarbij de keuze gemaakt om de OZB-inkomsten te verhogen. Dit was onder andere nodig om de miljoenentekorten in de bijstandsuitkeringen en de jeugdhulp aan te vullen, en tegelijkertijd te kunnen blijven investeren in een aantrekkelijke gemeente.  Belangrijk is wel dat we het grote plaatje niet uit het oog verliezen. Wat is het effect van de gemeentelijke herindeling en de OZB stijging voor de gemiddelde woonlasten in de nieuwe gemeente Groningen? Het college laat in haar voorstel een breder plaatje van de woonlasten zien door ook de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing mee te nemen. Als dit meegenomen wordt, dan is te zien dat voor een gemiddelde woning de lasten in de oude gemeente Groningen met €36 per jaar omhooggaan, in Haren stijgen de lasten met €22 per jaar, en in Ten Boer dalen de woonlasten gemiddeld met €102. Kortom, Ten Boer gaat gemiddeld 12% minder betalen, en de stijging in Groningen en Haren zijn met 4,8% en 2,4% beperkt. Het is daarom dat ik de OZB-verhoging die voorligt gerechtvaardigd vind. Dit betekent niet dat ik heel blij word van OZB-verhogingen. Het liefst hadden we de OZB maximaal met de inflatie mee laten stijgen, zoals ook in ons verkiezingsprogramma stond. De grote tekorten in de jeugdzorg en bijstandsuitkeringen (BUIG) die we aanvullen, en het feit dat we in een aantrekkelijke gemeente willen blijven investeren  maakt dat we kunnen instemmen met de OZB verhoging die nu voorligt.

CU, GL, D66: fietsroute tussen Leek en Groningen langs Oostwold

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 Delfzijl 13-03-2019 14:00

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1272497/43652/banneroostwold.jpgDe ChristenUnie, GroenLinks en D66 willen dat het nieuwe provinciebestuur van Groningen zich inspant voor een fietsroute tussen Leek en Groningen aan de noordkant van de A7.

De ChristenUnie, GroenLinks en D66 in Provinciale Staten van Groningen vinden dat het nieuwe fietspad tussen Leek en Groningen het beste langs het dorp Oostwold kan worden aangelegd. De route aan de noordkant van de A7 is voor veel fietsers een aantrekkelijkere route dan een fietspad ten zuiden van de snelweg en kan goed gecombineerd worden met de aanleg van de zonnewal.

Afgelopen najaar bespraken Provinciale Staten de aanleg van het fietspad. Toen bleek dat er niet genoeg geld was voor de noordvariant. Dat willen de partijen na de verkiezingen anders zien. De ChristenUnie, GroenLinks en D66 zijn groot voorstander van meer en betere fietsroutes omdat fietsen volgens hen niet alleen gezond en duurzaam is, maar ook heel belangrijk is voor de bereikbaarheid van de Stad en de regio.

Volgens hen moet het provinciebestuur dat na de verkiezingen zal worden gevormd ambitieus zijn en meer investeren in fietsverbindingen. Er zijn veel plannen voor het aanleggen, verbeteren en veiliger maken van fietspaden in de provincie Groningen. Om al die plannen mogelijk te maken is tot wel acht miljoen euro per jaar nodig. 

Oudste en jongste kandidaat planten boom bij school

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 09-03-2019 22:04

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1272212/43652/schep en wind zonder.jpg

Goed zorgen voor de schepping is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. In onze provincie zetten jong en oud zich in voor het klimaat. De ChristenUnie ondersteunt dat.

Donderdagmiddag waren Marloes Werkman en Ina Schenkel bij school ‘de Klim-op’ in Middelstum. Zij zijn de jongste en oudste kandidaten die namens de provinciale ChristenUnie verkiesbaar zijn. Samen met kinderen van groep 5 plantten ze een jonge perenboom op het terrein van de school.

De Klim-op heeft sinds vorig jaar een nieuw, aardbevingsbestendig gebouw, maar de schooltuintjes zijn nog niet aangelegd.

Ina Schenkel: “Met het planten van deze perenboom maken we symbolisch een start hiermee. Het planten van een boom is een effectieve manier van klimaatadaptatie.”
Foto's van deze aktiviteit werden op een metershoog puzzelstuk in de vorm van de provincie Groningen geplakt.

Dit was één van de twaalf houten puzzelstukken die de ChristenUnie verspreidde over de twaalf provincies. Op basisscholen, in wooncentra voor ouderen en in buurthuizen schreven, tekenden en plakten jong en oud samen hun ideeën over zorg voor de schepping op de felgekleurde puzzelstukken.

Zaterdag bracht Henk Staghouwer het puzzelstuk van Groningen naar een Barneveldse basisschool - symbolisch in het midden van het land - en legde daar met alle provincies de puzzel: één grote landkaart, volgeschreven met ideeën en plannen hoe ouderen en jongeren hun schouders willen zetten onder de zorg voor de schepping.

Midden-Groningen geeft stevige boodschap mee voor Nationaal Programma Groningen.

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 09-03-2019 18:47

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1272190/43652/hartvangroningen.jpgDe afgelopen weken bracht het Dagblad van het Noorden in de serie “Ik wacht” in totaal 50 Groningers en hun gezinnen in beeld. Individuele Groningers met een gezamenlijk probleem van ellenlang wachten op duidelijkheid over de schade aan hun meest waardevolle bezit. Schade die veroorzaakt wordt door jarenlang winnen van aardgas, waarmee Nederland in staat was om onder andere haar welvaartstaat op te bouwen, de Deltawerken aan te leggen en van de Randstad een goed ontsloten gebied te maken.

50 mensen in vergelijkbare situaties maar toch heel verschillend in hun reactie. De één blijft strijdbaar, een ander is moedeloos en weer een ander is de wanhoop inmiddels nabij. Het vertrouwen in de overheid heeft flinke deuken opgelopen.

Dan hebben we het over onze inwoners. Inwoners die we bij onze installatie beloofd hebben om er voor hen te zijn en met hen en naast hen te strijden voor een rechtvaardige oplossing. En die oplossing laat al veel te lang op zich wachten.

De versterking van woningen in het bevingsgebied komt inmiddels langzaam op gang. Daar komt nu de bredere versterking voor het gebied bij. Niet allen in steen en beton, maar vooral in de verbeteren van het toekomstperspectief. Het moet gaan om het investeren in mensen en hun directe leefomgeving.

Midden-Groningen moet sterker uit deze grote versterkingsopgave komen. We zetten in op een verbetering van de sociaaleconomische positie. Een positie die ten minste gelijk is aan het landelijk gemiddelde, maar we hebben zeker de ambitie om dat gemiddelde voorbij te streven. Een goede start blijft de beste basis voor een succesvol vervolg.

De 1,15 miljard euro is pas een begin.

Het Nationaal Programma Groningen is daarin een begin. De 1,15 miljard euro slechts een start voor verdere investeringen vanuit de verschillende departementen. Ze moeten zorgen voor versterking van de lokale en regionale economie. Goed onderwijs en uitstekende gezondheidszorg.

De middelen uit het NPG zijn niet bedoeld voor de versterking van gebouwen en mogen daar ook niet aan worden besteed. Er moet worden geïnvesteerd in onze inwoners. De doelen moeten vooral samen met inwoners worden gesteld. De indicatoren en kaders zullen in een open proces met de verschillende raden en de Staten moeten worden vastgesteld. Daar hoort heldere communicatie bij en een goede verantwoording van de middelen. Die middelen moeten zoveel mogelijk terecht komen bij de gemeenten omdat de gemeentelijke overheid het dichtst bij de mensen staat en volgens recent onderzoek ook het meeste vertrouwen geniet bij de inwoners.

Over de trekkingsrechten en de grondslagen die daaronder liggen moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Binnen het gebied zijn de gemeenten Groningen en Oldambt maar voor een klein en minder dichtbevolkt gebied onderdeel van de bevingsregio. Verdelingen op basis van bijvoorbeeld inwonertal zou zorgen voor een scheve balans. In de uitwerking is het voor ons een belangrijke voorwaarde dat die balans recht doet aan de opgave die de gemeenten hebben.

Wanneer er sprake is van cofinanciering zou dit alleen kunnen wanneer dit in de meerjarenbegroting gekoppeld is aan grotere projecten. Hierbij valt te denken aan vervanging van riolering, verlichting en wegen.

Naast de overheidspartijen zijn er nu externe bestuursleden vanuit verschillende beroepsgroepen opgenomen. In het startdocument was daarvan nog geen sprake. Hoe zijn deze bestuursleden gecommitteerd aan de bestuursovereenkomst en welk mandaat hebben zij?

NPG moet klein en slagvaardig zijn.

Inmiddels kennen we in Groningen een heel aantal instanties die zich bezig houden of hebben gehouden met de aardbevingen. De organisatie van de NPG moet zo klein mogelijk zijn zodat effectief meer geld in de plannen kan worden gestoken. Het nationaal programma Rotterdam Zuid laat zien dat een planorganisatie niet groot hoeft te zijn om tot resultaten te komen.

Afspraken tussen de verschillende bestuurlijke partijen moeten vooraf helder en duidelijk zijn. Het met elkaar in overleg treden bij geschillen en verschil van inzicht lijkt op zichzelf prima maar er moet ook iemand zijn die knopen door gaat hakken wanneer overleg niets oplevert.

We staan aan het begin van een enorme opgave. Het wordt tijd om de eerste stap te gaan zetten. Daar vragen de 50 geinterviewden die al te lang wachten, al die andere Groningers die strijdbaar zijn gebleven, al die Groningers die de moed hebben opgegeven of de wanhoop nabij zijn. Ze vinden een gemeente naast zich die met en voor hen blijft werken aan een mooie toekomst.