Nieuws van politieke partijen in Delfzijl inzichtelijk

338 documenten

Gemeenteraad Groningen kijkt vooruit: dit vindt de ChristenUnie belangrijk

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 22-05-2019 15:37

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1276354/43652/stadhuis_stockphoto.jpegDe ChristenUnie Groningen wil nog meer werk maken van een gemeente waarin mensen oog hebben voor elkaar. Tijdens de gemeenteraad vandaag werd er gezamenlijk vooruit gekeken naar komend jaar. Hier lees je de belangrijkste punten waar de ChristenUnie zich in de gemeente Groningen hard voor gaat maken.

Sluiting tippelzone De ChristenUnie is blij dat het college van burgermeester en wethouders de tippelzone heeft gesloten. Dit weerhoudt ons echter niet van de morele plicht om te blijven omzien naar deze uiterst kwetsbare vrouwen. Inzet op tegengaan van mensenhandel en illegale prostitutie blijft daarbij hard nodig. Elk kind in een veilig thuis Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is een stabiele thuissituatie belangrijk. De ChristenUnie wil het college dan ook graag meegeven aandacht te hebben voor de thuissituatie van een kind. Hierbij kan gedacht worden aan laagdrempelig opvoedadvies waarbij ook aandacht is voor de relatie van de ouders. Strijd tegen eenzaamheid Wij zien kansen voor initiatieven zoals de Knarrenhof, een mooie manier van ouderen- en meer-generatiehuisvesting die eenzaamheid vermindert en sociale samenhang vergroot, en perfect past in de hofjescultuur waar Groningen om bekend staat. Ondanks de mooie woorden van het college in de begroting krijgen wij signalen dat het niet altijd makkelijk is voor initiatiefnemers om een geschikte locatie te vinden. We zijn blij dat wethouder Van der Schaaf in de commissie heeft aangegeven hier extra aandacht aan te geven in de nieuwe woonvisie, en we hopen dan ook dat dit zal leiden tot het eenvoudiger realiseren van dit soort wooninitiatieven.   Herwaardering van praktisch onderwijs De economie van Groningen heeft een sterk dienstverlenend karakter, terwijl er ook behoefte is aan werkgelegenheid voor praktisch geschoolde mensen op MBO niveau, wat meer te vinden is in bijvoorbeeld de maakindustrie. We vinden dan ook dat we als gemeente goed moeten kijken naar ons vestigingsklimaat voor dit soort type bedrijven. Tijdens het begrotingsdebat van 2017 waren wij nog de enige die een pleidooi hielden voor herwaardering van het MBO, maar we zien gelukkig dat steeds meer partijen inzien dat MBO en vakmanschap weer de waardering moet krijgen die het verdient.   Maak werk van maatschappelijke diensttijd Als ChristenUnie vinden we het van belang dat we jongeren stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Vanaf september start de maatschappelijke diensttijd. Een mooie manier voor jongeren om zich in te zetten voor de samenleving, zichzelf te ontwikkelen en talenten te ontdekken. We hebben het college van burgemeester en wethouders via een motie gevraagd om de maatschappelijke diensttijd meer aandacht te geven bij jongeren en organisaties.

Verbinden, versterken en vernieuwen in een waardevol Groningen.

ChristenUnie ChristenUnie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Delfzijl 22-05-2019 15:08

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1276232/43652/insta martinikerkhof 1.jpg

Een groot aantal Groningers stemde in maart op de ChristenUnie. Voor een waardevol Groningen waar we de verbinding zoeken. Dankzij het grote aantal stemmen op de ChristenUnie mochten wij de afgelopen weken meepraten over een nieuw provinciebestuur. Vandaag werd bekend dat we samen met GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 tot een akkoord zijn gekomen! We zijn blij dat we samen kunnen gaan werken aan de toekomst van Groningen. Samen willen we verbinden, versterken en vernieuwen.

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1276232/43652/verbinden-versterken-en-vernieuwen-in-een-waardevol-groningen.html

De komende jaren staat de provincie niet met de rug naar de samenleving toe. We bieden mensen kansen en helpen mensen die dat nodig hebben. Zo zullen we de komende vier jaar het werk van de voedsel- en kledingbanken weer ondersteunen. De provincie gaat pilots en initiatieven mogelijk maken die bijdragen aan voldoende en toekomstbestendige zorgvoorzieningen in de hele provincie. Ook dragen we bij aan de vervoerskosten van gehandicapte sporters en is geld opzijgezet voor activiteiten voor asielzoekers.

In Groningen moeten we opkomen voor het behoud van wat ons waardevol is. Er moet een einde komen aan de voortdurende onzekerheid waar Groningers door aardbevingen onder lijden. Dit bijzondere werk is toevertrouwd aan onze eigen gedeputeerde Henk Staghouwer. Dit is een belangrijke taak die van grote betekenis is voor Groningers. De provincie wil inwoners weer zelf de regie geven en heeft oog voor psychische en emotionele schade en gezondheidsklachten als gevolg van gaswinning.

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1276232/43652/verbinden-versterken-en-vernieuwen-in-een-waardevol-groningen.html

De regio krijgt bijzondere aandacht van het nieuwe provinciebestuur. We moedigen initiatieven aan die zorgen voor leefbare dorpen en wijken. Bijvoorbeeld initiatieven van inwoners zelf. Ook het behoud van ons prachtige erfgoed draagt bij aan de leefbaarheid.

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de regio. Daarom legt de provincie de (snel)trein naar Stadskanaal aan, wordt de treinverbinding naar Emmen onderzocht en zet de provincie zich in voor frequent en klantvriendelijk busvervoer in de regio. Om het openbaar vervoer voor scholieren betaalbaarder te maken geven we ook de komende vier jaar vijf procent extra korting op jaarabonnementen. Er is geld gereserveerd om knelpunten bij de Blauwe Roos en de Knijpsbrug aan te pakken en samen met de gemeente Westerkwartier de fietsroute Groningen-Leek aan te leggen. We zorgen dat we ook in de toekomst kunnen investeren in veilige en goede wegen en in snelle fietsverbindingen door de hele provincie.

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1276232/43652/verbinden-versterken-en-vernieuwen-in-een-waardevol-groningen.html

Zorg voor de schepping vraagt om toekomstbestendige omgang met energie en ons landschap. Groningers die zelf willen verduurzamen helpt de provincie met energiebesparing, het oprichten van een energiecoöperatie of lening. Maar ook bedrijven, verenigingen en kerken worden ondersteund om zonne-energie op te wekken. De provincie geeft meer ruimte aan de kleine windmolens die nu vaak bij boerderijen staan. Samen met gemeenten kijkt de provincie waar grote windmolens zouden kunnen komen. Daar moeten inwoners aan deel kunnen nemen en er wordt rekening gehouden met wat past in het landschap.

De prachtige Groningse natuur vraagt om goed beheer. In samenwerking met agrariërs, particulieren, terreinbeheerders, andere overheden en natuurorganisaties gaan we verder met de inrichting van natuurgebieden en het verbeteren van bestaande natuur. Voorbeelden zijn het Zuidelijk Westerkwartier, Westerwolde, het Lauwersmeer, het Eems-Dollard estuarium en het Waddengebied. Om meer mensen de schoonheid van de Groninger natuur te leren kennen zorgen we dat natuurgebieden, zoveel als verantwoord is, toegankelijk zijn.

Ondernemers in onze provincie stimuleren we om zorgvuldig om te gaan met de schepping door te innoveren en te investeren in een rendabele toekomst van hun bedrijf. De provincie steunt ondernemers die verduurzamen, circulair willen werken of afval willen beperken. De landbouw krijgt ook een prominente positie in het beleid voor de komende jaren, als schakelfunctie tussen province en natuur willen we samen met de landbouw nieuwe concepten ontwikkelen rond thema's als natuurinclusief, biiologisch en kringlooplandbouw. Jonge boeren willen we een steun in de rug geven door een financieringsinstrument te ontwikkelen rond de overname van een bedrijf.

Via deze link kunt u het complete coalitieakkoord downloaden.

Bezoek voorzitter TCMG aan de raad

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 18-05-2019 19:06

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1276228/43652/scheuren groningen

De voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen was 16 mei te gast bij de raad van Appingedam. Hierbij heeft de ChristenUnie de voortdurende nood van mensen in Groningen en de nog steeds ontoereikende overheidsmaatregelen dringend onder de aandacht gebracht:

'Wij horen er niet meer bij.'  'Ik voel me geen burger van Nederland meer.' 'Het gaat je leven beheersen.'  'Als het ’s nachts kraakt dan vraag je je af of het wel veilig is.'  Zomaar een paar reacties uit de serie “Ik wacht” van mensen uit Appingedam die nog steeds wachten op de definitieve afhandeling van hun schades.

Sinds 2012, de stevige aardbeving in Huizinge, zijn duizenden Groningers geconfronteerd met mijnbouwschade aan hun huis. In het begin, als de schade nog te overzien lijkt, wordt er vrij vlot gereageerd op meldingen en wordt er bij simpele gevallen vrij vlot uitbetaald. Velen hebben als gedupeerde een extra bedrag gekregen om hun huis te verduurzamen, maar dan…..

Aardbeving op aardbeving zorgt voor een onophoudelijke stroom van schademeldingen en daar weet de overheid niet mee om te gaan. Blunder op blunder wordt gemaakt, instituut op instituut wordt ingericht, honderden medewerkers worden aangetrokken en verdwijnen weer. Miljoenen gaan op aan inspecties, opnames, huisvesting, voertuigen, salarissen enz. enz. maar een goede aanpak en goede oplossingen komen er niet.

Ondertussen gaat de gaswinning gewoon door alsof er niets aan de hand is. En de gedupeerde Groningers worden bozer en bozer en zieker en zieker van de ellende waar ze niet om gevraagd hebben en die hun door de gaswinning overkomt en waar geen einde aan lijkt te komen, en dan…..

Dan komt er een andere minister en hij zegt: Dit is een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties. Hier gaan we wat aan doen. Eindelijk iemand die ziet dat het voor geen meter deugt wat er hier in Groningen gebeurt en er komt nieuwe hoop. Een paar maanden later besluit deze minister om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen. Geweldig nieuws, eindelijk de veiligheid voorop en niet de verdiensten  maar.….

Daarmee is er nog geen oplossing voor alle schade aan de huizen om maar te zwijgen over de enorme versterkingsopgave die er ligt waarmee onveilige huizen veilig gemaakt zullen worden. De minister richt een nieuw instituut in voor de afhandeling van de mijnbouwschade , de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, en die moet, ik citeer: “rechtvaardig, ruimhartig, onafhankelijk, voortvarend en met oog voor de menselijke maat besluiten over aanvragen tot schadevergoeding”, aldus het besluit tot oprichting.

De commissie begint met 18.000 schademeldingen die zijn blijven liggen omdat alles een jaar heeft stilgelegen en die overgenomen zijn van het Centrum Veilig Wonen. Ze heeft moeite met het vinden van schade opnemers en krijgt het tempo er niet in. En nu…

Voortdurend zijn er kleine bevingen en mensen zijn bang voor de volgende zware beving. De onrust blijft en neemt toe. Gezondheidsklachten door stress nemen toe. Het vertrouwen in de overheid is tot een nieuw dieptepunt gedaald. Nergens wordt echt tempo gemaakt, niet met de versterking en niet met de schadeafhandeling.

Vanuit het NPG krijgen aardbevingsgemeenten miljoenen voor leefbaarheid en dat is mooi en daarmee kunnen we zaken op ons verlanglijstje uitvoeren en daar hebben onze inwoners ook wat aan natuurlijk maar…

Er wordt geleden door mensen die hun huis kwijt raken tegen hun wil, die een ongelijke strijd voeren tegen overheden om hun gelijk te halen. Mensen die ziek worden van de voortdurende onzekerheid en het lange wachten. Wij Groningers zien ons erfgoed, onze boerderijen en kerken en borgen en statige herenhuizen scheuren en soms zelf verdwijnen door de aanhoudende bevingen. Hele dorpen en wijken veranderen voorgoed door de versterkingsopgaven.

En ondertussen groeit er hier in Groningen een generatie kinderen op die thuis en op straat en op school en in de media voortdurend geconfronteerd worden met onrust, angst en zorg en die ook zelf zien dat hun veiligheid niet voorop staat en dat een overheid niet te vertrouwen is, tenminste niet als het om de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied gaat.  

 Ina Schenkel-Zandvoort, fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam

 

.

 

 

.     

 

Tessa Moorlag: intergenerationeel wonen van groot belang in strijd tegen eenzaamheid

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 09-05-2019 10:43

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1275887/43652/tessa_vierkant.jpgGisteren bespraken we in de commissie ‘Ruimte en Wonen’ het meerjarenprogramma wonen. Hierin kwam een aantal belangrijke punten voor onze ChristenUnie fractie voorbij, zoals het intergenerationeel wonen in de strijd tegen eenzaamheid. Hier lees je waar ik mij tijdens de bijeenkomst hard voor heb gemaakt!

Ik vind het belangrijk dat men in onze gemeente in goede, betaalbare huizen in een leefbare buurt kan wonen. De huidige woningmarkt maakt dit moeilijk, er is krapte in de woningmarkt en de doorstroom is beperkt. Daarom ben ik ook positief over de plannen van het college zoals opgenomen in het meerjarenprogramma wonen. Er wordt hierin aandacht besteed aan de juiste zaken, namelijk ruimte creëren voor meer kwalitatieve, betaalbare woningen in een leefbare buurt.

Ook ben ik zeer positief over het feit dat in het programma wordt gesproken over het beschikbaar stellen van 30% van de nieuw te bouwen huizen voor sociale huur. Het college wil serieus werk maken van dit streven, maar is wel eerlijk over de invloed die het heeft in het bereiken van de 30% norm. We vragen het college daarom extra scherp te zijn op factoren die het bereiken van de norm bemoeilijken, zoals de aanwezigheid van andere partijen die verantwoordelijk zijn voor sociale huur.

Ook zie ik dat er veel oog is voor specifieke doelgroepen in het meerjarenprogramma. Het is goed om te zien dat er gestreefd wordt naar goede woonvoorzieningen voor iedere doelgroep. Zo wordt er ook gesproken over woonvormen voor verschillende generaties. Als ChristenUnie moedigen we dit soort woonvormen aan, aangezien dit mee kan werken in het samenbrengen van generaties. Dit samenbrengen kan helpen in de strijd tegen eenzaamheid onder zowel jongeren als ouderen. Ik heb het college daarom opgeroepen om actief mee te denken bij de totstandkoming van initiatieven die generaties samenbrengen.

ChristenUnie Groningen stelt vragen na 'verontrustende stijging' in gebruik lachgas

ChristenUnie ChristenUnie CDA Delfzijl 08-05-2019 14:39

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1275563/43652/lachgas.jpgDe ChristenUnie, het CDA, 100% Groningen en de SP in de gemeente Groningen hebben naar aanleiding van de berichtgeving over de toename van het gebruik van lachgas rond Koningsdag vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Brandsema vindt de toename in het gebruik van lachgas verontrustend, aangezien de gezondheidseffecten nog steeds niet volledig duidelijk zijn. Ook het zwerfafval dat ontstaat na het gebruik  en de sterke broeikaswerking van lachgas zijn redenen om het gebruik van lachgas ter discussie te stellen. Om het gebruik terug te dringen wordt het college o.a. gevraagd naar de voor- en nadelen van het verbieden van lachgas in de openbare ruimte.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gerben Brandsema: “We hebben geconstateerd dat het gebruik van lachgas een aantal negatieve effecten heeft. Zo ontstaat er zwerfafval doordat de ballonnen en gaspatronen na gebruik op de grond worden gegooid. Daarnaast maken wij ons zorgen om de gezondheidseffecten van lachgasgebruik, aangezien nog steeds niet volledig duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn. Deze effecten baren ons zorgen, waardoor we besloten hebben om vragen te stellen aan het college.”

Bron foto: Suksawat Leeuwarden

Gerben blogt over onze jongeren: 'Ben jij jezelf al die jaren wel geweest?'

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 08-05-2019 14:38

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1275797/43652/TOP5CU-8147.jpgHet leven van jongeren lijkt van de buitenkant vaak een sprookje, maar achter dit sprookje gaan soms serieuze problemen schuil. In deze blog neemt Gerben je mee in zijn eigen ervaringen als twintiger, en wat hij als raadslid in Groningen wil betekenen voor deze doelgroep.

Het was op mijn verjaardag, ik werd 20. Mijn oom en tante waren op visite en het was die dag dat mijn oom mij vertelde dat ik tussen mijn 20ste en 30ste keuzes zou maken die een groot deel van mijn toekomst zouden gaan bepalen. Ik zou een studie af gaan ronden, mijn eerste baan krijgen, en de vrouw vinden waar ik de rest van m’n leven samen mee zou willen zijn. We zijn nu twaalf jaar verder en hij heeft gelijk gekregen. Ik was 26 toen ik m’n studie afrondde en daarop volgde direct een baan bij het UMCG. In 2016, ruim een maand voordat ik 30 werd, ben ik getrouwd met Rianne. In de tien jaar tussen m’n 20ste en 30ste heb ik de basis gelegd voor hopelijk een stabiel en waardevol leven. Ik heb het geluk gehad dat weinig tegenslag mijn pad kruiste, maar dit geldt helaas niet voor iedereen die op weg is naar volwassenheid.

Groningen is met 60.000 studenten misschien wel dé studentenstad van Nederland. Afgelopen zomer vertrokken weer meer dan 13.000 jongeren[1] vanuit hun ouderlijk huis richting Groningen om er te gaan studeren en de tijd van hun leven te hebben. Zonder ouderlijk gezag, voor het eerst op kamers, misschien wel lid worden van een studentenvereniging, zelf bepalen wat je doet, wanneer je wat doet, met wie je wat doet. Hard studeren om geen bindend studieadvies te krijgen, nieuwe vrienden voor het leven maken, jezelf leren kennen in het proces van volwassen worden.

Maar naast al dit moois ervaren veel jongeren ook de mindere kanten van het op jezelf aangewezen zijn. Na een gezellige borrel bij je studentenvereniging of een feestje tot in de vroege uurtjes zit je de volgende dag weer alleen op je kamer. Vind je je eigen leven niet zo tof als het beeld dat je van anderen hebt, door de verhalen die je hoort of de beelden die je ziet op sociale media. Misschien vind je niet de aansluiting bij de groep die je leuk had geleken, of gedragen individuen zich opeens anders richting jou als ze onderdeel uitmaken van een groep. Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien jongeren zich minstens één keer in de week eenzaam voelen. In Groningen, de jongste gemeente van Nederland, gaat het om duizenden jongeren. Eenzaamheid is een onderschat probleem waar moeilijk over gepraat wordt.

Ik wil dat veranderen. Deze raadsperiode moeten we stappen gaan zetten om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en bewustwording ervan vergroten. Daarnaast wil ik me inzetten om verschillende generaties meer in contact met elkaar te brengen, bijvoorbeeld door woonvormen te stimuleren waarbij jongeren en ouderen samenwonen. Op het moment dat ik dit schrijf voel ik ook de behoefte om te nuanceren. Zo moeten we eenzaamheid niet verwarren met je soms alleen voelen, en hoort tegenslag of een mindere periode ook bij het leven. Een leuk en gelukkig leven zonder verdriet is een illusie. Om met de woorden van de Belgische psychiater Dirk de Wachter te spreken: ‘in de ongelukkigheid komen de grootste verbindingen tot stand’[2]. Een beetje lijden hoort bij het leven en maakt dat je troost en liefde zoekt bij de ander, waardoor er weer verbinding kan ontstaan. Vertel de ander een keer oprecht hoe het met je gaat, ook al zit je in een wat mindere periode. Vertel dat het niet altijd tof gaat, de ander zal het vast herkennen. En merk dat dat jezelf sterker maakt.   Tegenwoordig ervaren jongeren steeds meer studiedruk. Na hun studie hebben jongeren gemiddeld een studieschuld van €14.000. Zo’n studieschuld is voor sommige jongeren een molensteen om hun nek en zet hen op achterstand in het werkende leven. Daarom wil de ChristenUnie het leenstelsel in een nieuwe kabinetsperiode afschaffen. Daarnaast hebben jongeren steeds meer te maken met onzekere arbeidscontracten en is het vinden van een betaalbare koop- of huurwoning op de overspannen woningmarkt een steeds grotere opgave. Ook jongeren op het MBO ervaren beperkingen. Zo hangt er nog vaak een onterecht negatief imago rond het MBO, terwijl we deze praktisch geschoolde jongeren, de vakmensen van morgen, hard nodig hebben. Ook in Groningen hebben jongeren daar last van, en daarom willen we als lokale ChristenUnie-fractie de initiatieven van coalitie-Y[3] ondersteunen.   Op weg naar volwassenheid word je gevormd door alles wat je meemaakt, door de mensen die je ontmoet en de kennis die je opdoet. Waar mijn vader nog gevormd is door zijn militaire diensttijd, heb ik zo’n diensttijd niet gehad. In de huidige maatschappij worden mensen soms als niet meer dan consumenten gezien, en gedragen we onszelf soms ook op die manier. We consumeren sport op de sportvereniging, maar voor een kantinedienst of bestuursfunctie is vaak geen tijd en kopen we dat af. Ondanks dat Nederland een land is waar relatief veel mensen vrijwilligerswerk doen, blijft het belangrijk om deze waardevolle vrijetijdsbesteding onder de aandacht te brengen.

We zijn dan ook een warm voorstander van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. De maatschappelijke diensttijd start vanaf september 2019. Tijdens de maatschappelijke diensttijd doe je iets voor een ander en ontwikkel je jezelf. Je neemt verantwoordelijkheid voor de samenleving waar je onderdeel van bent, je komt in contact met andere mensen, je groeit in betrokkenheid, en leert nieuwe vaardigheden. Als ChristenUnie willen we dat vele jongeren uit de gemeente deel gaan nemen aan de maatschappelijke diensttijd. Dit willen we stimuleren door het onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat allerlei (maatschappelijke) organisaties meedoen.   Een kwetsbare groep die nog meer te verduren krijgt en nog meer moeite heeft om mee te komen in de huidige samenleving is de groep dak- en thuisloze jongeren. Dit is een groep jonge mensen die een moeizame start van hun leven meemaakt en met een achterstand aan hun volwassen leven begint. In een welvarend land als Nederland zou niemand op die manier moeten hoeven starten. Daarom lijkt het mij goed dat we als gemeente Groningen mee gaan doen aan het landelijke actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van staatssecretaris Paul Blokhuis, zodat we toewerken naar een situatie waar alle jongeren een dak boven hun hoofd hebben.   Eenzaamheid, depressiviteit, problematische schulden, dakloos: het zijn situaties die voor sommige jongeren leiden tot het zien van nog maar één uitweg, zelfmoord. En alhoewel het aantal zelfmoorden onder jongeren in Nederland relatief laag is, stijgt het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt wel. En dat baart mij zorgen. Als gemeente hebben we deelgenomen aan de proeftuin van de landelijke aanpak suïcidepreventie van 113-zelfmoordpreventie. Deze proeftuin is eind vorig jaar afgelopen. Aandacht voor dit onderwerp blijft nodig, want achter zelfdoding gaat een wereld van ellende schuil. Voor de jongeren zelf, maar ook voor de directe omgeving zoals familie en vrienden.   De weg naar volwassenheid is niet voor elke jongere even makkelijk, en ik besef me dat mijn relatief makkelijke leven (tot nu toe) niet voor iedereen de normaalste zaak van de wereld is en voor mij net zo goed anders had kunnen lopen. Toch hoop ik dat in de toekomst de uitspraak van mijn oom voor steeds meer jongeren waarheid wordt. Dat ze de kans krijgen om tussen hun 20ste en 30ste de basis te leggen voor een waardevol leven, waarin er oog is voor elkaar. Houd je je schuil achter een masker, of deel je ook je mindere momenten met anderen? Ben jij jezelf al die jaren wel geweest[4]?

[1] Aan de Rijksuniversiteit Groningen startten 6.000 studenten met hun propedeusefase, aan de Hanze Hogeschool startten 7.600 eerstejaars studenten.

[3] Coalitie-Y is een initiatief van de landelijke ChristenUnie samen met jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, JOB en Perspectief. Coalitie-Y wil de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren.

[4]  Vrij vertaald naar het lied ‘Niet of nooit geweest’ van Acda en De Munnik.

Projectontwikkelaar wil 7,3 miljoen ...

Lijst Stulp Lijst Stulp Delfzijl 26-04-2019 06:19

Officiële start van de aanpak verkeersplan Centrum Stadskanaal

SP SP Delfzijl 25-04-2019 21:04

Vanmiddag is het startsein gegeven voor de eerste fase in de aanpak verkeersplan Centrum Stadskanaal. Het starten van de eerste fase is verricht door wethouder Goziena Brongers. Eindelijk het einde van die rare 'viertondes'in Stadskanaal.

Wethouder Brongers gaf het startsein voor de uitvoering van de eerste fase van het verkeersplan door het neerhalen van de bewegwijzering mast op de viertonde Aziëlaan/Continentenlaan/Esperantolaan. “Met de uitvoering van dit plan kunnen we ervoor zorgen dat het centrum op een veilige manier beter bereikbaar is voor automobilisten, fietsers en voetgangers.”

 

Video of Officiële start van de aanpak verkeersplan Centrumvernieuwing Stadskanaal 25-04-19

Bron: Regio events video Ronny

 

Plan in vier fasen

 

Het verkeersplan wordt in vier fasen uitgevoerd om het centrum tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk toegankelijk te houden. In de eerste fase wordt de huidige viertonde vervangen door een voorrangsrotonde met gescheiden rijbanen voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Langs de Esperantolaan komt aan beide zijden een fietspad. Aannemer Avitec Infra & Milieu NV uit Nieuw Buinen (voorheen Hoonstra) begint maandag 29 april met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden van fase 1 medio juni 2019 zijn afgerond waarna wordt gestart met fase 2. In deze fase wordt het kruispunt Europalaan/Continentenlaan omgebouwd naar een voorrangsrotonde met gescheiden rijbanen voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Daarna volgen nog het kruispunt bij het busstation en het kruispunt bij het politiebureau.

 

Einde viertondes

 

Na voltooiing van het verkeersplan zullen alle viertondes vervangen zijn door rotondes en verkeerspleinen. Op de ‘viertondes’ was vanaf het begin veel kritiek. Een viertonde is een vierkante rotonde waar rechts voorrang heeft. Het leidde tot opstoppingen, en het was voor buitenstaanders vaak niet duidelijk wie er nou voorrang had. Na de voltooiing van het verkeersplan komt er na meer dan zestien jaar dus een einde aan het ‘viertonde’ tijdperk.

 

Blij met het verkeersplan

 

De gemeenteraad heeft 17 december vorig jaar extra krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de 4 kruispunten. SP Stadskanaal is blij met het verkeersplan. Fractievoorzitter Machteld Luijken: “Het draagt bij aan een goede en veilige doorstroming van al het verkeer van en naar het centrum van Stadskanaal, doordat de fiets- en voetpaden vrijliggend zijn is het vooral ook veilig voor alle inwoners en bezoekers van het centrum.”

 

 

 

Video of Verkeersplan centrum Stadskanaal
 
 

Gratis cursus Politiek Actief, ...

Lijst Stulp Lijst Stulp Delfzijl 18-04-2019 19:10

ChristenUnie fractie bezoekt stichting Present Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 15-04-2019 19:26

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1275172/43652/Present_klein.jpegOp maandag 15 april heeft de fractie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan stichting Present Groningen. Present is één van de organisaties die zich inzet voor Groningers die hulp nodig hebben, vaak in de vorm van huishoudelijke klusjes. De fractie was onder de indruk van de manier waarop de stichting invulling geeft aan 'Oog voor Elkaar'.

Raadslid Tessa Moorlag: "Ik heb veel respect voor het werk dat stichting Present verzet. Ze zijn een belangrijke brug tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die zich graag inzetten voor de hulpbehoevende medemens. Present is een mooi voorbeeld van burgers die om zich heen kijken en zich willen inzetten voor iemand anders. Als ChristenUnie vinden we dit één van de mooie voorbeelden waarop Groningers oog hebben voor elkaar. Organisaties als Present moeten we daarom koesteren."

Wil jij ervaren hoe waardevol het is om je in te zetten voor een ander? Kijk dan op https://stichtingpresent.nl/groningen/meedoen-als/