Nieuws van politieke partijen in Den Helder inzichtelijk

1956 documenten

Helders steunfonds: aanvullende maatregelen bestrijding effecten coronacrisis

PvdA PvdA Den Helder 21-05-2020 07:06

Veel inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Den Helder zijn zwaar geraakt door de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak. De gemeente is zich bewust van de acute nood waar veel organisaties in zitten. En vindt het belangrijk om hen te ondersteunen in aanvulling op de maatregelen vanuit het Rijk en provincie. De gemeenteraad heeft op 11 mei besloten om € 2 miljoen beschikbaar te stellen om een deel van de negatieve effecten voor bedrijven en instellingen op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders zet dit geld in om de ergste nood aan te kunnen pakken. Zodat de leefbaarheid en de ontwikkeling van de stad zoveel mogelijk in stand blijven.

Verdeling steunfonds

Het college heeft als richtlijn de volgende verdeling van het beschikbare budget van € 2 miljoen: € 800.000 voor cultuur, € 500.000 voor onderwijs, sport en welzijn, € 500.000 voor detailhandel en horeca en € 200.000 reserve/overig. De exacte verdeling zal onder meer afhangen van de (aanvullende) landelijke en provinciale regelingen die eventueel nog volgen.

Regelingen

De gemeente heeft een eerste pakket regelingen ingesteld om organisaties te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo krijgt ieder buurt-/wijkhuis en multifunctioneel centrum (MFC) een vergoeding van € 4.000 als bijdrage aan de vaste lasten voor de periode dat ze dicht moesten blijven. Sportverenigingen die bij de gemeente huren krijgen twee maanden vrijstelling van huur. Iedere school krijgt € 2.000 om extra maatregelen omtrent corona te kunnen betalen. Leges voor horecavergunningen worden kwijtgescholden en evenementen die geannuleerd zijn krijgen de betaalde leges terug.

Regeling voor detailhandel en horeca

Er volgt nog een apart voorstel richting de gemeenteraad om, aanvullend op de landelijke maatregelen, detailhandel en horecabedrijven te ondersteunen in vorm van een bijdrage aan de exploitatielasten. De gemeente wil hiermee het stadshart en de perifere winkelcentra levend houden in en na de coronacrisis. Gelijktijdig kan hiermee ook werkgelegenheid binnen deze ondernemersgroep voor de stad behouden blijven. De details van de regeling worden volgende week bekend gemaakt via de gemeentelijke website.

Wethouder financiën namens het college van B&W, Kees Visser: ‘We doen er binnen onze mogelijkheden alles aan om organisaties en ondernemers – die allemaal ontzettend hard werken om het hoofd boven water te houden – te ondersteunen. Het steunfonds is een noodzakelijke aanvulling op de maatregelen vanuit het Rijk en provincie. Ik ben er buitengewoon trots op dat het college en de gemeenteraad de handen snel ineen hebben kunnen slaan om tot het steunfonds te komen.’

Bestaande regelingen

Naast de genoemde nieuwe regelingen kunnen inwoners van Den Helder ook een beroep doen op de al bestaande regelingen van de gemeente. Het gaat dan om regelingen zoals schuldhulpverlening en bijzondere bijstand voor mensen die het zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis

Het bericht Helders steunfonds: aanvullende maatregelen bestrijding effecten coronacrisis verscheen eerst op PvdA Den Helder.

Nieuwe regels voor evenementenvergunningen en evenementensubsidies

PvdA PvdA Den Helder 21-05-2020 06:58

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe nota voor evenementenvergunningen vastgesteld. Hoewel er vanwege de coronamaatregelen geen evenementen mogen plaatsvinden – in ieder geval tot 1 september 2020 – is alvast de stap genomen om het evenementenbeleid te verbeteren. Met soepeler regels en de mogelijkheid om voor meerdere jaren een evenementenvergunning aan te vragen. Zodat organisatoren niet elk jaar opnieuw een aanvraag hoeven doen. Ook is het mogelijk zonder vergunning een evenement te organiseren tot 75 personen. Dan kan men volstaan met een melding. De nieuwe regels voor evenementenvergunningen gelden vanaf 1 september 2020.

De afgelopen jaren is sprake van een toename van evenementen. Dit beeld zien we zowel landelijk als plaatselijk terug. Steeds meer evenementen willen neerstrijken in Den Helder. Evenementen brengen leven in de brouwerij, dragen bij aan de economie, versterken het imago van Den Helder en trekken bezoekers aan. Maar kennen ook een andere kant als het gaat om overlast en risico’s voor publiek en inwoners. In de nieuwe evenementennota staan zowel de procedures over veiligheid als de aanvraagprocedures beschreven.

Versoepeling vergunningen

In de nieuwe nota is (onder bepaalde voorwaarden) ruimte gekomen voor organisatoren van evenementen met een laag risico om een vergunning voor meerdere jaren aan te vragen. Op deze manier ‘ontzorgen’ we ervaren organisatoren, zodat zij niet elk jaar een nieuwe aanvraag hoeven in te dienen. Ook is het mogelijk een vergunningsvrij evenement te organiseren tot 75 personen en kan men volstaan met een melding bij de gemeente.

Nieuwe regels evenementensubsidie

Ook de regels voor evenementensubsidies worden gewijzigd. Het college stelt de gemeenteraad voor nieuwe subsidieregels op te stellen die het mogelijk maken evenementen – die een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid – financieel te ondersteunen. De focus ligt op vernieuwing van evenementen en op evenementen in de maritieme, techniek- of energiesector. Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke publieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten plaatsvinden ervan. De nieuwe regels gelden voor aanvragen evenementensubsidie voor 2021. De deadline voor het aanvragen is 1 oktober 2020.

Input van evenementenorganisatoren

Op 11 september 2019 is er een informatieavond evenementen gehouden. Hieruit kwam naar voren dat organisatoren meer informatie willen over procedures en aan welke voorschriften zij moeten voldoen. Diverse evenementenorganisatoren en citymarketing zijn betrokken geweest bij het maken van de nieuwe vergunningennota en de nieuwe regels voor evenementensubsidie. Burgemeester Jeroen Nobel: ‘Met de nieuwe nota geeft het college invulling aan de wens om het proces voor een evenementenvergunning te verhelderen. Tevens verbeteren we de dienstverlening richting organisatoren.’ Naast het versoepelen van de vergunningen gaat het college ook andere zaken faciliteren. Zoals meer informatie beschikbaar stellen op de website van de gemeente om (nieuwe) organisaties op weg te helpen. Zo komen er voorbeeldplannen van plattegronden en verkeers- en veiligheidsplannen beschikbaar. Daarnaast is er meer ruimte voor intakegesprekken en vooroverleggen met evenementenorganisatoren en zijn de aanvraagprocedures beter in beeld.

Uitnodiging bijeenkomst

Zodra de coronamaatregelen zijn versoepeld nodigt de gemeente de evenementenorganisaties uit voor een (eventueel digitale) bijeenkomst waar alle facetten rondom evenementen (zowel op het gebied van evenementenvergunningen als –subsidie) worden toegelicht.

Het bericht Nieuwe regels voor evenementenvergunningen en evenementensubsidies verscheen eerst op PvdA Den Helder.

Nieuw beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit’

PvdA PvdA Den Helder 19-05-2020 07:28

De gemeenteraad heeft overwegend positief gereageerd op het vernieuwde beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit’ . Wethouder Peter de Vrij kreeg bij de bespreking van het beleidskader nog wel vragen welke hij over het algemeen tot tevredenheid wist te  beantwoorden.

De fractie van de PvdA bij monde van Pieter Blank kon zich geheel vinden in de vernieuwde uitgangspunten voor de sport in de stad. Aandacht werd nog gevraagd voor het fenomeen e-sport. Sport beleven via de digitale snelweg. Dit neemt een enorme vlucht zeker tijdens het Corona tijdperk.

Op vragen van verschillende fracties hoe het met de sportverenigingen gaat in Coronatijd kon de wethouder melden dat het de meeste verenigingen nog goed gaat. Maar ook dat het niet veel langer moet gaan duren. Veel verenigingen hebben een beroep gedaan op de rijksbijdrage van  € 4000,– om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Daarnaast komt de rijksoverheid met geld over de brug om aantal maanden huur kwijt te schelden.

In het Helders coalitie akkoord 2018-2022 zijn de volgende aandachtspunten voor sport: sport toegankelijk voor iedereen, het ondersteunen van het verenigingsleven, multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en het inzetten van sport in het sociaal

Er zijn in onze gemeente verschillende mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Er zijn veel verenigingen en commerciële aanbieders (zoals sportscholen). Daarnaast zijn er in onze openbare ruimte volop mogelijkheden om te bewegen. De ambitie is dat zoveel mogelijk mensen gezond zijn in onze gemeente. Sporten en bewegen zijn hiervoor belangrijke middelen. Om hier de juiste randvoorwaarden voor te behouden en deze te versterken, zal middels het beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ worden ingezet op de volgende onderdelen:

1. Vitale verenigingen Om de vitaliteit van verenigingen verder te stimuleren zet de gemeente in op een uitbreiding van de inzet van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach kan onder meer verenigingen ondersteunen bij het verbeteren van hun organisatiekracht, het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid en het vormen van een open club. Daarnaast vormt het subsidie- en tarievenbeleid een instrument om de vitaliteit van verenigingen verder te  stimuleren. Tot slot blijvend inzetten op een gezonde sportomgeving bij de verenigingen.

2. Beweegvriendelijke openbare ruimte Den Helder biedt veel mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte. Voor de komende jaren heeft de gemeente de volgende uitgangspunten:

– Bij de inrichting van de openbare omgeving zet men in op het behouden van en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving.

– Stimuleren van het gebruik van de openbare ruimte voor recreatie en toerisme door inzet op uitbreiding van routenetwerken, uitdagende routes en het stimuleren van sportieve evenementen.

3. Bereiken van maatschappelijke doelstellingen

Sport vormt een middel om verschillende maatschappelijke doelstellingen te bereiken, zoals mensen in hun eigen kracht zetten. Bij het subsidiëren van nieuwe projecten die gekoppeld zijn aan sport en bewegen ligt de focus op de volgende punten: – Inzet op preventie en vroegsignalering met als doel dat inwoners tijdig worden geholpen om te voorkomen dat problematiek verergerd; – Inzet op totaalaanpak. Er wordt breder gekeken naar de uitdagingen of problematiek om de juiste hulp te bieden; – Waar mogelijk focus op doelgroepen als jeugd, ouderen, minimagroepen en asielzoekers.

4. Onderwijs: de basis voor sport en bewegen

De gemeente heeft een wettelijke taak om ruimte voor bewegingsonderwijs aan te bieden aan het onderwijs. Bewegingsonderwijs is van belang voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Het vormt de basis voor een leven lang sporten en bewegen. De  gemeente stimuleert het bewegingsonderwijs door, mede gefinancierd door de Rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties, in te zetten op bewegingsonderwijs voor het onderwijs. Deze combinatiefunctionarissen kunnen breed worden ingezet, ook als buurtsportcoach. Afhankelijk van de mate waarin het onderwijs gebruik blijft maken van de bewegingsconsulenten (combinatiefunctionarissen), kan de inzet van de combinatiefunctionarissen worden herzien. Dit kan bijvoorbeeld door meer inzet op buurtsportcoaches of door te onderzoeken of scholen die geen gebruik maken van de combinatiefunctionarissen toch financiële ondersteuning via de Rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties kunnen ontvangen.

5. Accommodaties

De gemeente heeft verschillende accommodaties in  bezit, zowel voor binnensport als buitensport. Op het gebied van accommodaties zijn er de volgende uitgangspunten:

– Zorg dragen dat  inwoners de mogelijkheid hebben om (in groepsverband) te sporten op een buitensportaccommodatie. Daarom zet de gemeente in op een goede verdeling van de buitensportaccommodaties over de wijken, waarbij iedere wijk een gemeentelijke buitensportaccommodatie heeft.

– Bij de stedelijke ontwikkeling wordt de (her)positionering van de sportaccommodaties meegenomen;

– Ook het inzetten  op duurzamen accommodaties. Bij de eigen sportaccommodaties zijn al duurzaamheidsmaatregelen genomen. Daarnaast wil de gemeente verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen.

Sportverenigingen

Sportverenigingen geven aan dat zij veel op hun bordje hebben. Voldoende vrijwilligers, genoeg leden, financiën en organisatiekracht zijn daarbij aandachtspunten. Er is daardoor niet altijd evenveel ruimte voor onderwerpen zoals maatschappelijke oriëntatie, open club, gezonde leefomgeving en duurzaamheid. Hoewel de gemeente niet alle zorgen weg kunnen nemen of alle uitdagingen kunnen verhelpen, zetten ze met dit beleidskader sport wel in op een faciliterende of ondersteunende rol naar de verenigingen door middel van de inzet van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach kan ondersteunen bij het verbeteren van de vitaliteit van de verenigingen en het realiseren van een open club (inclusief het omgaan met de eventuele bijbehorende uitdagingen), Zo kan er verbinding worden gelegd met maatschappelijke organisaties en kan de buurtsportcoach bijvoorbeeld een begeleidende rol spelen om tot afspraken te komen voor onder meer de inzet van mensen. Niet alles hoeft door sportverenigingen opgepakt te worden. Maatschappelijke partners kunnen bijvoorbeeld ook vrijwilligers en/of professionals leveren om activiteiten te begeleiden, toezicht te houden en bij te dragen aan het beheer.

Het gehele beleidskader is hier terug te lezen. Beleidskader Sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering zal het stuk definitief worden vastgesteld.

Het bericht Nieuw beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit’ verscheen eerst op PvdA Den Helder.

In memoriam VVD gemeenteraadslid C.J. Komen (1926-2020)

VVD VVD CDA Den Helder 13-05-2020 08:43

Afgelopen weekend is voormalig VVD gemeenteraadslid Kees Komen overleden (6 november 1926-10 mei 2020).

https://denhelder.vvd.nl/nieuws/39451/in-memoriam-vvd-gemeenteraadslid-c-j-komen-1926-2020

Na op 1 april 1940 de lagere school te hebben verlaten, werd door oorlogsomstandigheden het volgen van verder onderwijs voor de in 1926 geboren C.J. Komen zeer bemoeilijkt. Wel werden nog een tuinbouwcursus, middenstandsopleiding en
opleidingen voor de bloemen- en fruitteelt gevolgd. Na een selectieprocedure begon Komen in 1964 als ondernemer in de Noord Oost Polder.

Daar echter dat bloembollenbedrijf niet kon worden aangekocht, werd toch naar een eigen bedrijf gezocht en in mei 1970 gevonden aan de Middenvliet te Julianadorp.

Zijn interesse voor bestuurszaken kreeg hij van huis mee, Vader en ooms waren actief in gemeenteraden, de boerenleenbank, Kerk- en schoolbesturen.

Komen werd in 1973 benaderd door het bestuur van de plaatselijke afdeling van de VVD om zich kandidaat te stellen voor de Gemeenteraad en wel speciaal vanuit het landelijk gebied van Den Helder na het overlijden van zijn voorganger Eriks. Zo werd Komen in september 1974 geïnstalleerd als raadslid.

Meerdere malen heeft hij zich in de raadszaal laten horen. Als tegenstander van het bebouwen van Drooghe Weert diende Komen in september 1980 een initiatief voorstel in om te komen tot een heroverweging van dat gebied. De toenmalige wethouder Gerard van den Bosch (CDA) betitelde een debat hierover als een voor hem onaanvaardbaar. Door andere partijen genoemd als het ‘zwaaien’ en door Komen betiteld als het ‘groeten’ met de portefeuille. Een door Kees Komen ingediend initiatief voorstel inzake de aanleg van een ijsbaan ten oosten van Julianadorp haalde het met algemene stemmen.

In 1988 was Komen nog gemeenteraadslid, bestuurslid van de Katholieke Land- en tuinbouwbond, de openbare bibliotheek en exploitatie schouwburg. In dat jaar werd hij gekozen tot lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord Holland.

Een stadhuis op Willemsoord ?

SP SP Den Helder 08-05-2020 08:59

De gemeente Den Helder wil een stadhuis vestigen in de gebouwen 66 en 72 op de oude rijkswerf Willemsoord.  De slechtst mogelijke locatie voor een gemeentehuis.

Het gewenste nautische karakter van het Willemsoordcomplex wordt hierdoor aangetast.

Ook wij als SP kunnen wij ons niet vinden in hun beoogde lokatie.

Verder verder lezen & de petitie ondertekenen ? 

Volg de link & dan graag invullen ! 

https://geenstadhuiswillemsoord.petities.nl/

De Helderse PvdA afdeling gaat digitaal

PvdA PvdA Den Helder 07-05-2020 19:51

Beste partijgenoten,

Het zijn bizarre tijden met het Coronavirus dat ons dagelijkse leven beheerst, ook voor de PvdA! Door de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus zijn voorlopig geen fysieke ledenbijeenkomsten mogelijk. En het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Het bestuur van de afdeling moet nu op andere manieren hun contacten met de leden onderhouden. Natuurlijk kan dat via de mail of met nieuwsbrieven, maar dat blijft toch beperkt en het is één-richtingsverkeer.

Hoewel veel mensen gebruik maken van videobellen en andere manieren van online samenkomen, was het niet mogelijk ook digitaal een rechtsgeldige ledenvergadering te organiseren. Om dat nu mogelijk te maken heeft het partijbestuur een tijdelijk reglement vastgesteld waardoor digitale, rechtsgeldige ledenvergaderingen kunnen worden georganiseerd. Inclusief de mogelijkheid om te stemmen over zaken en personen. Op Mijn PvdA is de functionaliteit Samen Online beschikbaar. Hiermee kan elke afdeling en elk Gewest veilig vergaderen, stemmen en besluiten nemen in de eigen virtuele kamer. De stemapplicatie die we beschikbaar stellen aan de afdelingen is beschikbaar rond 5 mei.

Ook voor Den Helder is dit mogelijk gemaakt. Want ook wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is om met de leden in gesprek te blijven en te overleggen over allerlei onderwerpen die het besturen van de stad betreffen. Voor oudere leden kan het digitaal samenkomen een probleem zijn bij het opstarten van het systeem of het begrijpen van de werking van de digitale snelweg. Voor velen kan het echter ook de manier zijn om onderling contact te hebben om over de voor de PvdA belangrijke onderwerpen mee te kunnen spreken. Mochten er vragen zijn schroom dan niet deze te stellen. . De eerste digitale bijeenkomst om het geheel uit te proberen zal worden gehouden met onze wethouder Peter de Vrij. Donderdag 14 mei 16.00 uur – 17.00 uur Onderwerp: Uitvoeringsplan armoede

Het bestuur hoop dat veel van de leden de gelegenheid aangrijpen en zullen deelnemen aan deze mogelijkheid om onderling contact te blijven houden. De fractie heeft inmiddels de eerste succesvolle digitale bijeenkomst achter de rug. Alle leden hebben inmiddels een bericht ontvangen van het bestuur met uitleg over de digitale snelweg.

Het bericht De Helderse PvdA afdeling gaat digitaal verscheen eerst op PvdA Den Helder.

Den Helder sluit 2019 financieel gezond af met een positief saldo van € 5,2 miljoen

PvdA PvdA Den Helder 07-05-2020 19:38

De gemeente Den Helder sluit 2019 af met een positief saldo van € 5,2 miljoen. De zwarte cijfers zijn vooral ontstaan door een aantal mee- en tegenvallers. Meevallers zijn de lagere kosten van de overhead (salarissen, huisvesting, automatisering). Dit hangt deels samen met zaken die nog niet uitgevoerd zijn in 2019 en daarom (met de bijbehorende budgetten van € 3,5 miljoen) doorgeschoven worden naar 2020. Verder waren er meevallers door een iets hogere uitkering van het Rijk, een positief resultaat op de ontwikkeling van de grondexploitatie Willem Alexanderhof en de verkoop van een aantal percelen grond van de gemeente. Een flinke tegenvaller was er bij de kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp door de hogere vraag naar (intensievere) hulp.

Tevreden over 2019 Wethouder financiën Kees Visser: ‘We kijken als college tevreden terug op het jaar 2019. De gemeente staat er financieel gezond voor. Het weerstandsvermogen (verhouding tussen reserves en risico’s van de gemeente) is met 1,7 ruim voldoende om eventuele financiële calamiteiten op te vangen. We werken hard om onze ambities op alle beleidsvelden te realiseren. Op een begroting van ruim € 200 miljoen hebben we veel kunnen realiseren, zoals de ontwikkeling van de haven, het beheer en behoud van ons erfgoed en onze dienstverlening op het gebied van jeugd, ondersteuning, werk en inkomen. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de openbare ruimte, zodat deze schoon, heel en veilig is. We hebben bovendien nog wat geld overgehouden hebben voor volgende jaren. Ik ben blij dat de jaarrekening weer op tijd beschikbaar is en een goedkeurende verklaring van de accountant heeft.’

Gemeenteraad besluit over jaarrekening De gemeenteraad neemt de na beoordeling van de jaarrekening en verantwoording daarover door het college, en met behulp van de het accountantsrapport en de controleverklaring, een besluit over de jaarrekening. De jaarrekening wordt op 29 juni 2020 behandeld in de raadsvergadering. Het document is hier onder te vinden en geeft een volledig financieel overzicht.

Programmarekening 2019

2020-022746 reactie college op accountantsrapport 2019

Highlights jaarrekening 2019 gemeente Den Helder 2

 

Het bericht Den Helder sluit 2019 financieel gezond af met een positief saldo van € 5,2 miljoen verscheen eerst op PvdA Den Helder.

Kadernota 2021-2024: financieel verantwoorde keuzes voor een vitale stad

PvdA PvdA Den Helder 07-05-2020 19:29

De Kadernota bevat een vertaling van de belangrijkste speerpunten uit het Helders akkoord. Het college investeert in een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder. Om de vitaliteit te bevorderen werkt de gemeente tal van maatregelen en projecten uit. Daarbij is het streven om initiatieven zoveel als mogelijk met en door inwoners te laten plaatsvinden. Belangrijke doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van de werkgelegenheid, de verdere ontwikkeling van het stadshart en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Het college maakt keuzes en stelt waar nodig geld beschikbaar.

Doelen realiseren Kees Visser, wethouder Financiën namens het college: ‘We hebben de ambitie om de doelen uit het coalitieakkoord daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat we blijven investeren in de toekomst van onze stad. Ook nu we allemaal door de coronacrisis getroffen zijn. Onze culturele en sociaal-maatschappelijke voorzieningen zijn enorm belangrijk voor Den Helder. Die willen we overeind houden. Ook blijven we werken aan de doelstellingen voor een schoner klimaat.’ Overigens kunnen de effecten van de coronacrisis nog invloed hebben. Pas eind mei wordt bekend wat het Rijk in petto heeft voor de gemeenten. Wanneer de bijdrage van het Rijk sterk afwijkt van wat eerder is aangegeven, zullen de plannen bijgesteld moeten worden. Het streven is ook om de financiën op orde te hebben. Maar de richting om de positieve ontwikkeling van Den Helder vast te houden, staat voorop.

Speerpunten Andere speerpunten uit de Kadernota zijn de verdere ontwikkeling van Willemsoord en stichting Stelling Den Helder, de vorming van een nieuwe erfgoedorganisatie en het verstevigen van de positie van de haven. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is een belangrijke prioriteit. Het college steekt in op financieel verantwoorde én realistische plannen die passen bij de trends en ontwikkelingen in Den Helderen blijft investeren in de stad, in innovatie en in de economie. Deze investeringen helpen ook bedrijven die deze plannen daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit draagt bij aan de economie en behoud van banen. Heel belangrijk, juist nu.

Sterke sociale stad Ook voor zorg is de komende jaren veel geld extra nodig. Visser benadrukt dat zorg voor elkaar enorm belangrijk is: “We staan voor een sterke en sociale stad waarin we naar elkaar omkijken. Kwetsbare inwoners willen we de komende jaren zoveel mogelijk ondersteunen om mee te kunnen blijven doen.”

Gemeenteraad besluit over Kadernota De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en ook dit jaar in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit de regio Noordkop tot stand gekomen. Donderdag 7 mei 2020 biedt het college de Kadernota aan de gemeenteraad aan. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 1 juli 2020 hierover een besluit. Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad gaat het college aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. De uitvoering van de plannen start in 2021. De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en hier te vinden op

raadsvoorstel Kadernota 2021-2024

Kadernota gemeente Den Helder 2021 – 2024

 

Het bericht Kadernota 2021-2024: financieel verantwoorde keuzes voor een vitale stad verscheen eerst op PvdA Den Helder.

75 jaar "vrij"

SP SP Den Helder 05-05-2020 13:00

75 jaar vrij         " Vrij als een vogel ",

Te gaan waar je wilt, ten volste genieten van het leven,samen met je naasten of je allerliefste kind.

Vrij in het hart.

Te mogen zijn wie je bent.

Geen angst voor vervolging,voor uiterlijk, gedachten of om wie je kent.

75 jaar vrijheid, een gekoesterd geschenk.

Ook nu,.............. 

een vijand, maar zonder gezicht, in de zorg is nu het gevecht, Daarom voor allen, dit gedicht.

Zij aan zij strijden wij,

Voor iedereen gezondheid, liefde en voor altijd vrij

Sander Rezelman