Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3055 documenten

Schriftelijke vragen aan college ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-04-2019 12:51

Schriftelijke vragen aan college over tekorten jeugdzorg Gemeenten hebben forse financiële tekorten op de jeugdzorg. Toen de regering vier jaar geleden de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan de gemeenten overdroeg, hebben ze verzuimd een passend budget mee te geven. De gevolgen kunnen dramatisch zijn. Kinderen die maandenlang op de wachtlijst staan of in een isoleercel belanden, omdat er op dat moment onvoldoende personeel aanwezig is.

Schriftelijke vragen aan college over tekorten Jeugdzorg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-04-2019 00:00

bijdrage van Karen Kamps

Gemeenten hebben forse financiële tekorten op de jeugdzorg.  Toen de regering vier jaar geleden de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan de gemeenten overdroeg, hebben ze verzuimd een passend budget mee te geven. De gevolgen kunnen dramatisch zijn. Kinderen die maandenlang op de wachtlijst staan of in een isoleercel belanden, omdat er op dat moment onvoldoende personeel aanwezig is.

 In 2017 hebben 81 kinderen zelfmoord gepleegd omdat ze geen passende zorg kregen. https://nos.nl/…/2269390-inspectie-over-suicides-in-de-jeug… Medewerkers zijn veelal onderbetaald en overbelast.

Aan het college in Doetinchem heb ik de volgende vragen gesteld:

1. Wat zijn momenteel de financiële tekorten op de jeugdzorg in de gemeente Doetinchem?

2. Zijn er op dit moment wachtlijsten, zo ja hoe lang zijn deze wachtlijsten, in het bijzonder voor jongeren die hooggespecialiseerde hulp nodig hebben?

Coalitie tegen Armoede Bijdrage van ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 16-04-2019 17:05

Coalitie tegen Armoede Bijdrage van Karen Kamps Goed bezochte avond over het tegengaan van armoede. Naast professionals zetten opvallend veel vrijwilligers zich met hart en ziel in, om mensen in Doetinchem te helpen die nauwelijks rond kunnen komen.

Coalitie tegen armoede | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 16-04-2019 00:00

bijdrage van Karen Kamps

Goed bezochte avond over het tegengaan van armoede. Naast professionals zetten opvallend veel vrijwilligers zich met hart en ziel in, om mensen in Doetinchem te helpen die nauwelijks rond kunnen komen.

 

Inkomens zijn gestegen, maar helaas geldt dat ook voor de vaste lasten. De meeste schulden hebben mensen bij de overheid en zorgverzekeraars. Er zijn enorm veel regelingen en toeslagen, maar die zijn ingewikkeld en veel mensen weten niet dat ze hier recht op hebben.

Je elke dag afvragen hoe je moet rondkomen is slopend. Het is mede bepalend voor vrijwel alles; waar je woont, je gezondheid en hoe oud je wordt.

Ik ben best trots op mijn gemeente die behoorlijk veel doet om mensen te helpen. Er is een tegemoetkoming voor sport, cultuur, educatie en ontspanning. Onder de 18 jaar worden sport en cultuur volledig vergoed. Leerlingen komen in aanmerking voor tegemoetkoming schoolkosten als een computer en schoolreisjes. Mensen kunnen tegen goedkopere kosten een collectieve zorgverzekering afsluiten. Uithuiszettingen door schulden komen nauwelijks meer voor, omdat mensen op tijd hulp wordt aangeboden. Er zijn een legio aan fondsen, waar ook de gemeente aan bijdraagt.

Het grootste probleem is, hoe krijg je de informatie bij de mensen. De komende tijd wordt onderzocht, of in alle wijkcentra een inloopspreekuur kan starten, waar mensen hulp kunnen krijgen bij de aanvraag van allerlei tegemoetkomingen.

#PlatformArmoedebestrijdingDoetinchem #Armoede

Weekbericht wethouder – week 15

D66 D66 Doetinchem 14-04-2019 14:04

Functiecreatie

In de afgelopen week heb ik weer verschillende bedrijven bezocht, waaronder Van Egmond Groep en Jumbo Supermarkten. Met beide werkgevers heb ik gesproken over functiecreatie.

Bij Van Egmond heeft dat in de afgelopen jaren concreet vorm gekregen door bij het samenstellen van elektrische schakelpanelen kritisch te kijken naar de verschillende onderdelen van de werkzaamheden. Relatief eenvoudig werk als het samenstellen van kabelverbindingen en het verpakken van de eindproducten bleek uitstekend geschikt voor een bredere groep mensen. Zo bleef er voor andere medewerkers meer tijd over om het gespecialiseerde werk te verrichten. Vincent Kok, hoofd werkvoorbereiding en productie bij Van Egmond: “De kracht van de samenwerking is de mensen dáár inzetten, waar ze de kennis en expertise voor hebben.”https://doetinchem.d66.nl/2019/04/14/weekbericht-wethouder-15/

Pieter Hubers, filiaalmanager bij Jumbo Supermarkten: “Bij het inzetten van mensen uit de doelgroep blijft persoonlijk contact het belangrijkste. Maar dat geldt sowieso voor alle werknemers die bij ons in dienst zijn.” Ook hij bekijkt al jarenlang kritisch de werkzaamheden in de supermarkt en gaat dan na of daar mensen met andere (on)mogelijkheden op kunnen worden ingezet. In de supermarktbranche is dat nog niet overal de normale gang van zaken en dat vindt de vindt Pieter Hubers een gemiste kans, omdat er volgens hem voldoende mogelijkheden zijn. Hij heeft in zijn team heel verschillende mensen die elkaar prima aanvullen. Bij het brood en in de bevoorrading zijn prima mogelijkheden, bij de kassa is het helaas nog niet gelukt.

https://doetinchem.d66.nl/2019/04/14/weekbericht-wethouder-15/

Benieuwd naar functiecreatie?

Bij functiecreatie worden in het bedrijfsproces de complexe taken onderscheiden van de minder complexe taken. Daarvoor worden de functies en de werkprocessen in het bedrijf onder de loep genomen en opnieuw ingericht. Uitgangspunt is dat de werkprocessen die in het bedrijf plaatsvinden, soepel moeten blijven verlopen of zelfs worden geoptimaliseerd. Functiecreatie vraagt veelal om het opzetten van een businesscase, oftewel het financieel onderbouwen van de mogelijkheden en het herinrichten van bedrijfsprocessen. Het Werkgeversservicepunt heeft hier ervaring mee en kan voor een bedrijf of instelling een advies opstellen over functiecreatie in de specifieke context.

Weekbericht wethouder – week 14

D66 D66 Doetinchem 06-04-2019 14:51

In de afgelopen maanden heb ik veel Achterhoekse bedrijven bezocht en in gesprek met elke werkgever werd steeds opnieuw duidelijk dat de grootste opgave is geschikt personeel te vinden. Het aantal vacatures in de Achterhoek is ongekend groot. Zo groot, dat een aantal werkgevers zich momenteel afvraagt of een toekomst in de Achterhoek wel zeker is. Bij de meeste vacatures gaat het om technische beroepen of beroepen in transport/logistiek en zorg/welzijn. Ook is er in onze regio een toenemend aantal vacatures in bedrijfseconomische & administratieve beroepen.

De Achterhoek werkt het fijnst

In onze regio is het fijn werken. Maar om dat zo te houden, zijn we met elkaar flink aan de slag. Aan de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt hebben we afspraken gemaakt over de optimalisering van onze inclusieve arbeidsmarkt en het ontwikkelen van ons ‘Human Capital’. Juist nu de arbeidsmarkt kansen biedt, benutten we die om nieuwe banen mogelijk te maken.

Perspectief op Werk

Landelijk hebben werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO Raad, OCW en SZW in februari met de intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’ een oproep gedaan aan arbeidsmarktregio’s. Zo ook aan de acht gemeenten van de arbeidsmarktregio Achterhoek. De oproep is een doe-agenda op te stellen met nieuwe activiteiten, maar ook om bestaande initiatieven te verbinden en te versterken. De essentie is de publiek-private samenwerking te benutten, om mensen die niet vanzelf aan het werk komen kansen te bieden. Er is direct een start gemaakt om de doe-agenda op te stellen. De concept agenda wordt binnenkort voorgelegd aan de thematafel.

Wethoudersbijeenkomst

Afgelopen woensdag waren de 35 wethouders van de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s uitgenodigd door de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de bestuurders van de ketenpartners in de Programmaraad Arbeidsmarkt (VNG, Divosa, Cedris, UWV). Tijdens die bijeenkomst memoreerden we eerder gemaakte afspraken en hebben we elkaar geïnspireerd met regionale voorbeelden. Het was een energieke bijeenkomst. Voor mij heeft het concreet opgeleverd dat we in onze arbeidsmarktregio goede dingen doen die we nog meer kunnen delen, maar ik zal ook een aantal voorstellen doen om zaken beter te doen. Deze werk ik hieronder uit.

Voorstellen

Bestuurlijke afstemming op sectorniveau geven we een impuls. In de Achterhoek kennen werkgevers elkaar en er is volop samenwerking in VNO-NCW en ook in kringen per sector. Om de verbinding met deze kringen te versterken, is het zaak dat bestuurders van UWV en gemeenten daarbij aansluiten. In het wethoudersoverleg Werk & Inkomen zal ik daarom voorstellen de sectoren bestuurlijk te verdelen en daar actief verbinding mee te zoeken en erover te rapporteren aan de thematafel. We gaan matchen op werk, niet op een vacature. Standaard zijn we in onze arbeidsmarkt gericht op vacatures of baanopeningen. Dit schrijven begon ik daar zelf al mee. Maar als we het verschil willen maken, dan zullen we uit moeten gaan van (maat)werk. Met werkgevers die inclusief willen ondernemen (en die zijn er voldoende), willen we in gesprek over werk: welke mogelijkheden zien zij voor hun bedrijf en voor mensen? Het Werkgeversservicepunt Achterhoek kan dan mensen voordragen. Of (misschien nog beter) we werken met matchtafels, banenmarkten en speeddates. Een vacaturetekst of CV is dan niet langer aan de orde. Duale trajecten: werk en leren combineren. Als statushouder tegelijkertijd bezig zijn met het leren van de taal en het doen van betaald werk, dat wordt de nieuwe inburgeringspraktijk. Ook voor andere inwoners geldt wat mij betreft dat mensen naast hun opleiding betaald werk doen. Deze zogenaamde duale trajecten vragen om optimale organisatorische en inhoudelijke afstemming, maar bieden direct perspectief voor werkgever en werknemer. Wanneer financiering een probleem is, dan is het mogelijk een fonds aan te spreken om de opleiding te doen. Kleine matches als voorbeeld voor groot succes. Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Achterhoekse economie. We hebben volop ondernemers die in staat zijn nieuwe werkplekken te creëren. Vaak zijn er ideeën over (externe) jobcoaching. Wanneer we in staat zijn op kleine schaal matches te maken tussen mensen en dat nieuwe werk, dan benutten we kansen. Het zijn de voorbeelden die anderen (werkgevers en werknemers) inspireren om iets soortgelijks te doen. Daarom zal ik voorstellen die concrete matches actief zichtbaar te blijven maken, bijvoorbeeld met Unieke Achterhoekers. Detachering structureel een plek geven en er werk van maken. We werken in onze arbeidsmarktregio toe naar een uniform instrumentarium om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Detachering is één van die instrumenten. Het instrument sluit aan bij de behoefte van werkgevers en de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Plaatsingen realiseren we zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers, inzet van detachering is echter een belangrijke opstap naar werk op basis van dienstverband bij zo’n werkgever. Ik heb voorgesteld de afspraken hierover voor onze arbeidsmarktregio vast te leggen, zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. We kennen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds, maar op dit moment meer dan ooit, wordt er flink aan gewerkt om alle mensen bij de gemeenten en UWV te kennen. Dat ‘kennen’ gaat niet over het in een systeem verwerken van hun persoons- en talentgegevens. Het gaat over het samen met deze mensen bepalen van hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een heel aantal mensen is op termijn werkfit, een aantal ook niet. Wanneer we werken met kansrijke uitstroomprofielen, dan wordt het werk van het Werkgeversservicepunt betekenisvoller. Als in de komende maanden blijkt dat het de publieke organisaties onvoldoende lukt, dan zal ik voorstellen private intermediairs in te zetten om bovenstaand doel te bereiken.

Doe-agenda

Voor Perspectief op Werk worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de regionale arbeidsmarkt. Deze middelen zullen via de centrumgemeente beschikbaar komen. Het doel is dat deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet voor de concrete, kwantitatief meetbare uitvoering conform de intentieverklaring. Samen met Wilma Elbertsen van VNO-NCW zal ik het voortouw nemen om de Achterhoekse doe-agenda voor te leggen en straks met betrokken partners te realiseren. Ik ben verheugd over het feit dat we naast de gemeenten en VNO-NCW al op de inbreng en actieve deelname van in elk geval de volgende partners hebben kunnen rekenen: werkgeverskringen, UWV, Graafschap College, Achterhoek VO, FNV, CNV, Laborijn, SDOA en RMC Achterhoek.

Wat zijn onze kinderen ons ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 06-04-2019 08:52

Wat zijn onze kinderen ons waard? Bijdrage van Karen Kamps Indrukwekkend werkbezoek met Lisa Westerveld, tweede kamerlid GroenLinks, aan de gesloten jeugdzorglocatie Smaragd van de Hoenderloo Groep. Jongeren komen hier alleen via de kinderrechter. Het is zeer beslist geen straf, maar bedoeld voor kinderen met zulke ernstige gedragsproblemen, dat niets anders meer mogelijk is. Het trieste is dat Smaragd, vaak een eindstation is. Er is eindeloos aangemodderd met deze kinderen. Soms hebben ze tientallen hulpverleners en meerdere gesloten afdelingen gezien, waarbij ze verschillende keren in een isoleercel zijn gestopt. Nu roept de regering al langere tijd dat isoleercellen voor kinderen not done zijn, maar men weigert tot dusver de financiële verantwoordelijkheid. Het gaat om kinderen die je net als elk ander kind alles wilt meegeven. Een liefdevolle opvoeding, onderwijs, sport, muziek en sociale contacten. Alles waar een kind recht op heeft. Maar ondertussen moet je ze wel vierentwintig uur per dag in de gaten houden. Omdat het kinderen zijn die zichzelf beschadigen, met een reëel gevaar voor suïcide. Het is nauwelijks voor te stellen, hoe het is om continu alert te zijn. Om er voor te zorgen dat kinderen geen scherpe voorwerpen inslikken. Zelfs een snoer aan een stekker kan gevaarlijk zijn. In 2017 hebben 81 kinderen zelfmoord gepleegd, omdat ze veelal geen passende zorg kregen. https://nos.nl/…/2269390-inspectie-over-suicides-in-de-jeug… De begeleiding van deze kwetsbare kinderen vraagt enorm veel van medewerkers en dat wordt door zowel de politiek, als de media vaak over het hoofd gezien. We zijn er als de kippen bij als er ergens iets mis gaat en we spreken al gauw schande over de betreffende organisatie. Maar onderzoek doen naar de structurele oorzaken en in hoeverre we hier zelf aan bijdragen, ontbreekt veelal. Ik heb heel veel respect voor de begeleiders van Smaragd die we vandaag gesproken hebben. Zij staan pal voor deze kinderen en werken met hen onder hele zware omstandigheden. Ik ben oprecht blij met tweede kamerlid Lisa Westerveld, die zich heel hard inzet voor deze kwetsbare kinderen. Geen genoegen neemt met plannen van de minister, zolang een financiële onderbouwing ontbreekt. Hierbij doe ik een moreel appel op collega politici en journalisten; Wat zijn kinderen ons waard? Zet Den Haag onder druk om financieel over de brug te komen. Alle gemeenten in Nederland kampen met zware structurele tekorten voor de jeugdzorg. Wat is er nodig om te beseffen dat marktwerking en aanbestedingen niet thuis horen in de zorg? Ik heb vandaag bij Smaragd gezien, dat het anders kan. De begeleiders zijn er voor kinderen tijdens hun allermoeilijkste momenten. Maar dat kost nu eenmaal meer geld dan een isoleercel. Hebben wij dit over voor deze kinderen?

Koersdocument Omgevingswet ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-04-2019 15:09

Koersdocument Omgevingswet Bijdrage Anne Marie Kamphuis Het voorliggende koersdocument is een goed uitgangspunt voor een omgevingsvisie die door álle inwoners van de gemeente Doetinchem vormgegeven mag worden, rekening houdend met een aantal belangrijke uitgangspunten - doelstellingen - die we graag beschouwen als kernwaarden. Daarover later meer. GroenLinks juicht, maar daarin zijn we als politieke partij niet uniek of de enige, de rol voor de samenleving, zoals beschreven in het koersdocument, toe. De manier waarop onze inwoners betrokken gaan worden in dit proces is zeer verregaand. De omgevingsvisie wordt er daardoor één van ons allemaal. De positieve insteek ten aanzien van klimaatverandering - klimaatverandering schept kansen, kansen om werk met werk te maken - ziet er vrij ambitieus uit en schept nogal wat verwachtingen bij ons. In hoeverre zullen eigenaren van gronden, groot of klein in oppervlak, zélf bewust zijn van de gevolgen van hun keuze ten aanzien van het gebruik ervan? Niet alleen de inrichting van de openbáre ruimte heeft invloed op de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast. De eerstgenoemde doelstelling in het koersdocument is voor ons tevens de belangrijkste: Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving bereiken en in stand houden. Deze vindt haar weerklank op alles in onze gemeente wat wij met z’n allen willen en kunnen veranderen, aanpassen of in stand houden, al naar gelang noodzakelijk of wenselijk, maar waarbij hoe dan ook gezondheid en veiligheid leidend zijn. Gezondheid en veiligheid zijn begrippen die verschillend in te vullen of te interpreteren zijn. Waar bij gezondheid de één denkt aan gezondheidszorg, de huisarts of chirurg, denkt een ander aan groente, een wandeling in de natuur of een vitale bodem. Veiligheid gaat over verkeersveiligheid, voedselveiligheid, ongestoord midden in de nacht op de fiets door de stad of ommelanden mogen gaan, maar ook over lucht-, water- en bodemkwaliteit, die, wanneer ze op orde zijn, zowel de veiligheid als de gezondheid van inwoners kunnen waarborgen of op zijn minst bevorderen. Een gezonde en veilige omgeving is daarbij tevens één van de voorwaarden voor de zelfredzaamheid van het individu. Bij het opstellen van onze omgevingsvisie zullen we ons daarom telkens de vraag moeten stellen: Komt deze actie of dit plan de veiligheid en de gezondheid van ons, inwoners van gemeente Doetinchem, ten goede? Bijzonder spannend vinden we het proces bij de totstandkoming van de omgevingsvisie om te komen tot de onszelf opgelegde opgave onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Tot slot willen we benadrukken blij te zijn met de groene insteek van het koersdocument; we kunnen onder andere lezen over het inzetten van bereikbaar groen van hoge kwaliteit om de biodiversiteit te bevorderen, over milieuvriendelijke manieren van landbouw bedrijven, educatie met betrekking tot groen gedrag en een hogere mate van een geïntegreerde mobiliteit, waarbij er meer ingezet gaat worden op fietsverkeer en openbaar vervoer en het centrum autoluw wordt.

Wat zijn onze kinderen ons waard? | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-04-2019 00:00

bijdrage van Karen Kamps

Indrukwekkend werkbezoek, met Lisa Westerveld, tweede kamerlid GroenLinks, aan de gesloten jeugdzorglocatie Smaragd van de Hoenderloo Groep. Jongeren komen hier alleen via de kinderrechter. Het is zeer beslist geen straf, maar bedoeld voor kinderen met zulke ernstige gedragsproblemen, dat niets anders meer mogelijk is.

Het trieste is dat Smaragd, vaak een eindstation is. Er is eindeloos aangemodderd met deze kinderen. Soms hebben ze tientallen hulpverleners en meerdere gesloten afdelingen gezien, waarbij ze verschillende keren in een isoleercel zijn gestopt.

Nu roept de regering al langere tijd dat isoleercellen voor kinderen not done is, maar men weigert tot dusver de financiële verantwoordelijkheid.

Het gaat om kinderen die je net als elk ander kind alles wilt meegeven. Een liefdevolle opvoeding, onderwijs, sport, muziek en sociale contacten. Alles waar een kind recht op heeft. Maar ondertussen moet je ze wel vierentwintig uur per dag in de gaten houden. Omdat het kinderen zijn die zichzelf beschadigen, met een reëel gevaar voor suïcide. Het is nauwelijks voor te stellen, hoe het is om continu alert te zijn. Om er voor te zorgen dat kinderen geen scherpe voorwerpen inslikken. Zelfs een snoer aan een stekker kan gevaarlijk zijn.

In 2017 hebben 81 kinderen zelfmoord gepleegd, omdat ze veelal geen passende zorg kregen.https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269390-inspectie-over-suicides-in-de-jeugdzorg-vaak-geen-passende-zorg.html

De begeleiding van deze kwetsbare kinderen vraagt enorm veel van medewerkers en dat wordt door zowel de politiek, als de media vaak over het hoofd gezien. We zijn er als de kippen bij als er ergens iets mis gaat en we spreken al gauw schande over de betreffende organisatie. Maar onderzoek doen naar de structurele oorzaken en in hoeverre we hier zelf aan bijdragen, ontbreekt veelal.

Ik heb heel veel respect voor de begeleiders van Smaragd die we vandaag gesproken hebben. Zij staan pal voor deze kinderen en werken met hen onder hele zware omstandigheden.

Ik ben oprecht blij met tweede kamerlid Lisa Westerveld, die zich heel hard inzet voor deze kwetsbare kinderen. Geen genoegen neemt met plannen van de minister, zolang een financiële onderbouwing ontbreekt.

Hierbij een moreel appel op collega politici en journalisten; Wat zijn kinderen ons waard? Zet Den Haag onder druk om financieel over de brug te komen. Alle gemeenten in Nederland kampen met zware structurele tekorten voor de jeugdzorg. Wat is er nodig om te beseffen dat marktwerking en aanbestedingen niet thuis horen in de zorg? Ik heb vandaag bij Smaragd gezien, dat het anders kan. De begeleiders zijn er voor kinderen tijdens hun allermoeilijkste momenten. Maar dat kost nu eenmaal meer geld dan een isoleercel. Hebben wij dit over voor deze kinderen?

 

Koersdocument Omgevingswet | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-04-2019 00:00

bijdrage van Anne Marie Kamphuis

Het voorliggende koersdocument is een goed uitgangspunt voor een omgevingsvisie die door álle inwoners van de gemeente Doetinchem vormgegeven mag worden, rekening houdend met een aantal belangrijke uitgangspunten - doelstellingen - die we graag beschouwen als kernwaarden. Daarover later meer.

bijdrage van Anne Marie Kamphuis

Het voorliggende koersdocument is een goed uitgangspunt voor een omgevingsvisie die door álle inwoners van de gemeente Doetinchem vormgegeven mag worden, rekening houdend met een aantal belangrijke uitgangspunten - doelstellingen - die we graag beschouwen als kernwaarden. Daarover later meer.

GroenLinks juicht, maar daarin zijn we als politieke partij niet uniek of de enige, de rol voor de samenleving, zoals beschreven in het koersdocument, toe. De manier waarop onze inwoners betrokken gaan worden in dit proces is zeer verregaand. De omgevingsvisie wordt er daardoor één van ons allemaal.

De positieve insteek ten aanzien van klimaatverandering - klimaatverandering schept kansen, kansen om werk met werk te maken - ziet er vrij ambitieus uit en schept nogal wat verwachtingen bij ons. In hoeverre zullen eigenaren van gronden, groot of klein in oppervlak, zélf bewust zijn van de gevolgen van hun keuze ten aanzien van het gebruik ervan? Niet alleen de inrichting van de openbáre ruimte heeft invloed op de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast.

De eerstgenoemde doelstelling in het koersdocument is voor ons tevens de belangrijkste: Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving bereiken en in stand houden. Deze vindt haar weerklank op alles in onze gemeente wat wij met z’n allen willen en kunnen veranderen, aanpassen of in stand houden, al naar gelang noodzakelijk of wenselijk, maar waarbij hoe dan ook gezondheid en veiligheid leidend zijn. Gezondheid en veiligheid zijn begrippen die verschillend in te vullen of te interpreteren zijn. Waar bij gezondheid de één denkt aan gezondheidszorg, de huisarts of chirurg, denkt een ander aan groente, een wandeling in de natuur of een vitale bodem. Veiligheid gaat over verkeersveiligheid, voedselveiligheid, ongestoord midden in de nacht op de fiets door de stad of ommelanden mogen gaan, maar ook over lucht-, water- en bodemkwaliteit, die, wanneer ze op orde zijn, zowel de veiligheid als de gezondheid van inwoners kunnen waarborgen of op zijn minst bevorderen. Een gezonde en veilige omgeving is daarbij tevens één van de voorwaarden voor de zelfredzaamheid van het individu. Bij het opstellen van onze omgevingsvisie zullen we ons daarom telkens de vraag moeten stellen: Komt deze actie of dit plan de veiligheid en de gezondheid van ons, inwoners van gemeente Doetinchem, ten goede?

Bijzonder spannend vinden we het proces bij de totstandkoming van de omgevingsvisie om te komen tot de onszelf opgelegde opgave onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tot slot willen we benadrukken blij te zijn met de groene insteek van het koersdocument; we kunnen onder andere lezen over het inzetten van bereikbaar groen van hoge kwaliteit om de biodiversiteit te bevorderen, over milieuvriendelijke manieren van landbouw bedrijven, educatie met betrekking tot groen gedrag en een hogere mate van een geïntegreerde mobiliteit, waarbij er meer ingezet gaat worden op fietsverkeer en openbaar vervoer en het centrum autoluw wordt.