Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3601 documenten

SP Doetinchem in actie voor meer koopkracht

SP SP Doetinchem 11-09-2022 11:23

Steeds meer mensen komen in de problemen door de gestegen kosten voor energie, boodschappen en tanken. Bijna één op de tien kinderen leeft volgend jaar zelfs in armoede, heeft het CPB onlangs bekend gemaakt. Terwijl de winsten van grote bedrijven torenhoog zijn, stijgende de kosten voor mensen en blijven de inkomens achter. De SP in Doetinchem is daarom al de hele zomer met een campagne bezig voor meer koopkracht. Volgens de partij moeten de kosten omlaag en de inkomens omhoog.

 

Hans Boerwinkel: "Op 17 september is het PrinsjesdagProtest in Den Haag. Dat is hét moment om in actie te komen voor meer koopkracht. Het kan toch niet dat het kabinet voor dit jaar niks meer kan doen om mensen te helpen. De winter staat voor de deur en heel veel mensen zitten straks in de kou, dat kan echt niet."

 

Het PrinsjesdagProtest start om 13:00 uur op de Koekamp, vlakbij het centraal station in Den Haag. Vanuit verschillende plekken in het land heeft de SP gratis bussen beschikbaar gesteld. Mensen die vanuit Doetinchem en omgeving mee willen reizen naar Den Haag op 17 september kunnen zich aanmelden via doetinchem@sp.nl.

GRATIS MET DE BUS MEE NAAR HET PRINSJESDAGPROTEST OP 17 SEPTEMBER

SP SP Doetinchem 28-08-2022 11:23

De SP afdelingen Doetinchem, Zutphen en Apeldoorn hebben een bus geregeld om op 17 september naar het PrinsjesdagProtest in Den Haag te gaan en jij kunt gratis mee! Stuur dan een email naar doetinchem@sp.nl, maar wacht niet te lang, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen.

PrinsjesdagProtest

Het kabinet Rutte laat mensen keihard vallen. Op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd en daarom komen we het weekend ervoor, op zaterdag 17 september in Den Haag, in actie. Er moet een noodplan komen om de kosten omlaag te brengen.

De boodschappen, energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder. Maar onze lonen, AOW en uitkeringen stijgen niet. Ondertussen maken grote bedrijven enorme winsten en worden de superrijken alsmaar rijker. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid.

Daarom zeggen wij: Zet de grote winsten van bedrijven in om de kosten voor mensen direct te verlagen!

Dus meld je aan via doetinchem@sp.nl en ga ook mee!Natuurlijk kun je ook op eigen gelegenheid naar Den Haag komen.

Meer informatie op kostenomlaag.sp.nl.

Motie ''meer sociale huur in het regionale woningbestand''.

CDA CDA Doetinchem 08-07-2022 10:18

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli was het CDA mede-indiender van deze motie. De gemeente Doetinchem zit bijna op 30% sociale huur maar andere gemeenten in de regio lopen hier nog flink op achter. Het CDA is blij dat door het aannemen van deze motie het college er bij andere gemeenten op aan moet dringen dat zij ook naar een aandeel van 30% sociale huur toegroeien.

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Keppelseweg

CDA CDA Doetinchem 08-07-2022 10:10

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli stond ''de verklaring van geen bedenkingen zonnepark Keppelseweg'' op de agenda. Het CDA stemde in met dit agendapunt. In het coalitieprogramma is afgesproken om de huidige vier initiatieven uit te voeren en daarna pas op de plaatst te maken en de kaders opnieuw te bekijken. Namens het CDA deed Jessie Mons de volgende bijdrage; Op 20 juni 2022 heeft het kabinet besloten om het eerste niveau van een gascrisis af te kondigen. Dit is een van de vele gevolgen die de oorlog tussen Oekraïne en Rusland met zich mee heeft gebracht. De oorlog heeft ons laten zien hoe afhankelijk wij zijn wat onze energievoorziening betreft en heeft daarmee de vinger op een zere plek gelegd. Ondanks het feit dat dit natuurlijk een zeer verdrietige gewaarwording is, laat het ons wel herinneren aan een doel wat wij voor ogen hebben: ‘een duurzame energietransitie’, en hoe belangrijk het is om daar juist nu al stappen voor te zetten. (Niet alleen vanuit een duurzaamheidsperspectief.) Eerder zagen wij met zijn allen het belang van een duurzame energietransitie al in, onder andere bij het vaststellen van de routekaart energietransitie 2030. Een document met een ambitieuze opgave, maar een die we met beide handen aan zouden moeten pakken. Als CDA willen wij vanuit rentmeesterschap dit zeker ondersteunen en hierin samen met u stappen maken. Dit hebben wij, als raad tezamen, in het verleden al gedaan door in te stemmen met 4 initiatieven, waarvan we er vanavond een behandelen. Voor ons ligt een plan voor een zonnepark die energie zal leveren voor zo’n 2700 huishoudens. Het is een plan met landschappelijke inpassing, aandacht voor biodiversiteit en er wordt ingezet op multifunctioneel gebruik van het zonnepark. En misschien nog wel het belangrijkste: het is een plan met een zeer uitgebreide ruimtelijke onderbouwing. Want, mochten wij geen verklaring van geen bedenkingen willen geven, zouden wij gehouden zijn deugdelijk te motiveren waarom hier geen sprake zou zijn van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dit alles is waarom wij voor het afgeven van de verklaring zouden willen stemmen. Maar we willen wel scherp blijven in dit duurzaamheidsdebat. We staan als CDA voor een duurzame energietransitie, maar deze moet wel verlopen met aandacht voor de betrokken partijen en belangen. In het verleden stonden wij al voor het gebruik van maximaal 3% van onze landbouwgrond voor de realisatie van zonneparken, waar de 4 huidige initiatieven binnen vallen. Ondanks de toezeggingen wat deze initiatieven betreft, kijken we hierna graag naar de mogelijkheden om opties voor zonne-energie op daken verder te benutten. Ook achten wij het wenselijk om het participatieproces voor eventuele verdere initiatieven onder de loep te nemen. Daarom zijn we na deze projecten voor een pas op de plaats om samen het kader opnieuw te bekijken.

Motie ''Speciale plek voor mindervaliden bij evenementen''

CDA CDA Doetinchem 08-07-2022 10:09

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli was het CDA mede-indiener van de motie ''speciale plek voor mindervaliden bij evenementen''. Jessie Mons deed namens het CDA de volgende bijdrage. Als CDA zijn we natuurlijk groot voorstander van dit initiatief. Het is belangrijk om oog voor elkaar te hebben en ervoor zorg te dragen dat we allemaal kunnen deelnemen aan wat onze samenleving te bieden heeft. Daar vallen natuurlijk ook alle prachtige evenementen in onze gemeente onder. Met dit voorstel wordt het voor de mindervalide doelgroep een stuk makkelijker om hiervan te genieten en volop mee te doen. Ook de aanpak hiervoor zoals deze voorligt lijkt ons uitstekend. Met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen komen we vast en zeker tot een protocol die zijn doel zal dienen. Onze complimenten aan de initiatiefnemers. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Motie ''Stikstof''

CDA CDA Doetinchem 08-07-2022 10:01

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli was het CDA mede-indiener van de motie ''Stikstofbeleid''. De motie werd met ruime steun aangenomen. Onze woordvoerder Jessie Mons deed de volgende bijdrage; “Voor het CDA zijn een sterke landbouwsector en een vitaal platteland onmisbaar voor de toekomst van ons land. De landbouwsector zorgt voor onze voedselzekerheid en levert een belangrijke bijdrage aan het landschapsbeheer. Tegelijk staan wij voor het behoud en herstel van kwetsbare natuurgebieden, als onderdeel van een gezond en leefbaar land.” Dit is de insteek van het CDA. En ik vind het persoonlijk ook zeker belangrijk om beide punten te benoemen bij deze toelichting. Deze motie ligt er namelijk niet omdat wij tegen alle plannen willen ingaan en niet mee willen bewegen. Ook het CDA en vele leden van haar achterban, waaronder die uit de agrarische sector, zien in dat er wat moet gebeuren aan de stikstofuitstoot. Sterker nog, hier in Gelderland wordt al 3 jaar samengewerkt aan de reductie van stikstofemissie, waarvan men al 2 jaar bezig is met de uitvoering. Echter vragen we middels deze motie wel om duidelijkheid en perspectief voor deze o-zo-belangrijke en al vaker gedupeerde sector, na het verschijnen van de stikstofbrieven. We willen de aanpak waar we in Gelderland al mee bezig waren, de verdere ruimte geven die het nodig heeft; in gesprek met elkaar. Volgens gedeputeerde Peter Drenth worden daarin de landelijke doelen voor stikstofreductie gehaald, ‘zonder ons landelijk gebied leeg te trekken’. Ook is het van belang, voor zowel de natuur als voor de boeren, dat we kijken naar de werkelijke stand van de natuur en breder kijken dan alleen stikstof. Er zijn namelijk veel factoren die effect hebben op de natuur, waarvan stikstof er één van is. In conclusie: Door samen te werken en met realistische en haalbare plannen te komen, kunnen we mooie resultaten behalen die goed zijn voor zowel boer als natuur. Daar willen wij ons hard voor maken. Als we naast elkaar staan, komen we tenslotte verder dan tegenover elkaar.

Jaarstukken 2021

CDA CDA Doetinchem 08-07-2022 07:54

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli stonden de jaarstukken 2021 op de agenda. Hiermee legt het college verantwoording af voor de inkomsten, uitgaven en beleid in het afgelopen jaar. Namens het CDA deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage; Voorzitter, leden van de raad. Voor ons liggen de jaarstukken 2021 met een goedkeurende verklaring van de accountant waarmee het college verantwoording aflegt zowel beleidsmatig als financieel over de behaalde resultaten in het boekjaar 2021. Ook 2021 was weer een jaar waarin de corona nog sterk aanwezig was en veel impact heeft gehad op onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dus ook op de gemeentelijke organisatie.Ondanks de coronapandemie is er verder uitvoering gegeven aan plannen uit de coalitie agenda en is er een mooi resultaat behaald in 2021. Het resultaat bedroeg ruim € 13,7 miljoen. Na het bestemmen van 3,1 miljoen voor 2022 en 370.000 ten gunste brengen van de reserve corona stelt het college voor om de overige 10,2 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve groeit hierdoor naar ruim 29 miljoen.Zoals gezegd voorzitter een mooi resultaat maar opgemerkt dient te worden dat hierin een aantal incidentele baten opgenomen zijn. Onze fractie is tevreden met het resultaat en de positieve ontwikkeling van de algemene reserve. Het CDA streeft altijd naar een gedegen financieel beleid van de gemeente Doetinchem en we moeten zorgvuldig omgaan met de middelen van onze inwoners en vinden het belangrijk dat niet een volgende generatie zal moeten opdraaien voor financiële problemen. We hebben de ambitie uitgesproken om als Gemeente Doetinchem te groeien naar 70.000 inwoners. We willen als Doetinchem een aantrekkelijke stad zijn met een ruim aanbod aan voorzieningen, voldoende woningen, natuur , recreatiemogelijkheden en niet te vergeten voldoende banen.Voor wat betreft dat laatste kunnen we zeggen dat dit wel een enorme uitdaging is. Met een zeer krappe arbeidsmarkt zien we dat het in veel branches het erg moeilijk is om (geschikt) personeel te vinden.We kunnen zeggen dat de woningbouw in onze gemeente behoorlijk op stoom gekomen is in 2021 en zien dit in 2022 een vervolg krijgen. We vinden het belangrijk dat er naast diverse projecten in Doetinchem ook aandacht is voor woningbouw in onze dorpen Gaanderen en Wehl. Voorzitter onze inwoners moeten kunnen rekenen op een kwalitatief goede dienstverlening van de gemeente Doetinchem. In zijn algemeenheid is die kwaliteit ook goed. We lezen ook in het jaarrapport dat de gemeente Doetinchem het ook moeilijk heeft om de vele vacatures goed ingevuld te krijgen. Het college doet hier ook voorstellen in om dit probleem te kunnen tackelen. Wat ons betreft is dit een belangrijk aandachtspunt om te kunnen borgen dat de kwaliteit van dienstverlening op peil blijft. Tot slot voorzitter. Het jaar 2021 was voor onze inwoners en ondernemers geen gemakkelijk jaar. Wel hebben we nu het gewone leven weer kunnen opstarten en we hopen dat de corona zich niet al te sterk zal laten gelden later dit jaar. Wij danken het college en alle betrokken ambtenaren voor hun inspanningen het afgelopen jaar. dank u wel voorzitter.

Zaterdag 2 juli SuperZaterdag Kosten Omlaag in Doetinchem

SP SP Doetinchem 30-06-2022 08:24

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!

Naar een andere economie.Voor de langere termijn moeten we de kapitalistische economie fundamenteel veranderen zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Het is niet rechtvaardig dat er gigantische winsten worden gemaakt, maar deze niet terecht komen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt. De kosten en de belasting die mensen betalen moeten omlaag en de grote bedrijven met veel winst en superrijken moeten hun eerlijke deel betalen.Een noodplan is nodig.Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog.

Zaterdag 2 juli gaan SP'ers in het hele land de straat op en de buurt in om met mensen over onze plannen te praten. Je kunt ons vanaf 10:30 vinden op De Hoop.We zullen de hele zomer in buurten, in de stad en op de markt te vinden zijn. 

Wil je meer weten? Ga naar sp.nl/kostenomlaag of stuur een email naar doetinchem@sp.nl.

Kosten omlaag, inkomen omhoog, ook in Doetinchem

SP SP Doetinchem 22-06-2022 06:36

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen.Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!

 

De komende maanden zal de SP ook in Doetinchem langs de deuren en de straat op gaan om met de inwoners in gesprek te gaan hierover. En om ons te organiseren, zodat we verandering kunnen afdwingen.

Doe met ons mee! Dat kan nu al door naar kostenomlaag.sp.nl te gaan. Daar vind je ook onze concrete plannen.

Nieuwe coalitie van start zonder concrete plannen

SP SP Doetinchem 09-06-2022 20:01

2,5 maand na de verkiezingen is er eindelijk een coalitieakkoord. Er staan veel onderwerpen in, maar erg concreet wordt het niet. Optimistisch als de SP is, gaan wij er dan ook vanuit dat er dus heel veel ruimte is voor de SP om met concrete voorstellen te komen, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners er beter van worden.

In het coalitieakkoord ontbreekt tot onze verbazing een financiële onderbouwing waardoor de plannen dus niet alleen niet concreet zijn, maar ook niet zijn te toetsen op haalbaarheid.

Wat er wel in staat is: 'we voeren de taken uit binnen de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk'. Daarbij vraagt de SP zich af hoe het college goede kwalitatieve en passende zorg kan blijven verlenen aan onze inwoners, als het Rijk in 2026 een grote bezuiniging van 4,5 miljard gaat toepassen. Gaat het college dan op de zorg bezuinigen?

In het akkoord staat het een en ander over de 'woningmarkt' en 'voorrangsregels'. Fractievoorzitter Jasper Knipping: "Wonen is geen markt, maar een recht. Ik ben benieuwd wat de coalitie bedoelt met die voorrangsregels en voor wie die dan gelden. Hoe gaat dit college ervoor zorgen dat iedereen in Doetinchem binnen een zo kort mogelijke tijd een passende woning kan vinden?"

In het akkoord staat ook dat het college onze inwoners wil informeren en stimuleren om hun woning te verduurzamen. Knipping: "Huurders zijn afhankelijk van de verhuurders, zoals Sité. Een steeds grotere groep inwoners met een eigen woning kan amper rondkomen heeft de middelen niet om zelf te investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen, of isolatie. Ook niet met subsidie.

De SP zal zich verzetten tegen duurzame maatregelen waarbij inwoners zich in de schulden moeten steken."

In het akkoord staat ook dat de lasten niet meer verhoogd worden dan de inflatie. Knipping: "Dat lijkt redelijk, maar de inflatie is torenhoog. Het kan maar zo zijn dat de belastingen volgend jaar dus met 10% of meer verhoogd worden. En daar komen de extra lasten van het restafval nog bij."

De SP heeft bezwaar tegen het grote aantal wethouders van 6. Het vorige college had dat bezwaar in 2019 ook en ook GBD wilde samen met de SP minder wethouders. Maar nu het om hun eigen portemonnee gaat zijn ze dat blijkbaar ineens vergeten.

Jasper Knipping: "Dit is niet ons college en niet ons akkoord. We zullen natuurlijk wel alle plannen langs onze lat van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit leggen. Steunen wat goed is en verbeteringen en nieuwe plannen voorstellen wat anders kan en moet. Samen met Belinda, Marjolein en Eef ga ik me de komende 4 jaar vanuit de oppositiebankjes inzetten voor de inwoners van Doetinchem."