Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3273 documenten

Weekbericht wethouder – week 41

D66 D66 Doetinchem 12-10-2019 11:19

Vredesposterwedstrijd ‘Een reis voor de vrede’

Al enkele jaren organiseren de Lions wereldwijd het zogenaamde Peace Poster Contest. Ook de Lionsclub Doetinchem doet eraan mee. Met dit initiatief wordt het thema vrede bespreekbaar gemaakt. Kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar van basisschool Octa, de Canadaschool, OBS Hogenkamp en Montessorischool De Pas maakten de prachtige posters. In de raadszaal mocht ik op Coming Out Day bekendmaken wie van de Doetinchemse scholieren de mooiste Vredesposter heeft gemaakt. Ik sprak de leerlingen, ouders en leerkrachten toe met onderstaande tekst.

Vorige week sprak ik, hier in Doetinchem, een jongen van 12. Hij kwam uit een land waar mensen hun leven niet zeker zijn. Gelukkig heeft hij daar zelf niet veel van meegemaakt, want hij was 2 jaar oud toen zij naar Nederland kwamen. Maar zijn ouders vertelden vaak over hoeveel gevechten en ruzies er waren toen zij opgroeiden.

Als je de jongen tegenkomt op school dan zie je een slimme en hardwerkende jongen. “De toekomst is belangrijker dan het verleden,” zo vertelde hij. En hij voegde er iets aan toe wat ik onthouden heb. “Om fijn samen te leven moet je eerst de ander wel leren begrijpen”.

In 2019 in Nederland zijn mensen gemiddeld genomen veiliger, vrijer, gezonder, welvarender en gelukkiger dan op ieder ander moment in de geschiedenis. Toch gaat samen leven niet vanzelf.

Volgens mij komt dat omdat veel mensen graag verschillen vergroten. Dat gebeurt als de één de ander pest vanwege zijn manier van praten. Het gebeurt ook door hoe wereldleiders in Syrië, Turkije en Irak spreken over andere bevolkingsgroepen.

Juist vandaag kwamen er weer verontrustende berichten uit de grensstreek tussen Syrië en Turkije. Mensen slaan op de vlucht voor de oorlog. En dat doordat wereldleiders er een wedstrijdje van maken. Daar maak ik mij druk over.

Het thema van de Vredesposterwedstrijd is ‘Een reis voor de vrede’. Volgens mij zijn wij allemaal onderdeel van deze reis. Je kunt namelijk zelf instappen en eraan meedoen. De eerste tussenstop staat voor mij in het teken van wat de jongen van 12 tegen mij zei: de ander leren begrijpen. Daarom stel ik de ander graag veel vragen. Zo hoor je wat die ander drijft.

Ik wens jullie een mooie reis en ik vind het fantastisch om te zien hoe jullie uiting hebben gegeven aan ‘Een reis voor de vrede’.

Hier de winnende posters (juryprijs en publieksprijs).

https://doetinchem.d66.nl/2019/10/12/weekbericht-wethouder-41/    https://doetinchem.d66.nl/2019/10/12/weekbericht-wethouder-41/

Hotel van der Valk | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 12-10-2019 00:00

In 2017 besloot de gemeenteraad dat er een hotel mocht komen in het gebied tussen de Europaweg, de Kilderseweg en de A18. GroenLinks pleitte destijds voor een goede landschappelijke inpassing van het hotel in deze groene zone tussen centrum en snelweg. Het plan dat in november 2018 door van der Valk gepresenteerd werd, voldeed echter niet. Daarom hebben we de afgelopen tijd bij de wethouder aangedrongen op een verduidelijking van het groenplan en een betere landschappelijke inpassing van het hotel.

Anne Marie Kamphuis en ikzelf hebben eerst een gesprek gevoerd met de projectleider om aan te geven dat het gepresenteerde plan van van der Valk niet voldeed aan onze definitie van een groene, landschappelijke inpassing. Vervolgens hebben we onze kijk op een groene inpassing besproken met een ambtenaar. Tijdens een gesprek met van der Valk hebben de projectleider en de wethouder de groene inpassing besproken en heeft van der Valk besloten om het groenplan te verduidelijken en waar nodig aan te passen. Bij de beeldvormende raad van september gaf wethouder Lambregts aan dat de inbreng van GroenLinks de directe aanleiding is geweest voor deze aanpassingen.

Een vergelijking van het eerste plan ten opzichte van het huidige laat de volgende aanpassingen zien: - ruim 40 bomen meer (een verdubbeling) - een bijenstal/ bijenschans - bloeiende vaste planten (waardplanten voor bijen en vlinders) - 4 poelen (i.p.v. één) - oevervegetaties in een natte zone (infiltratiesloot, poelen en wadi’s)

De impact van een dergelijk hotel op de omgeving is groot en iedereen snapt dat het níet bouwen van dit hotel de béste oplossing is voor het behoud van de natuur. De gemeenteraad heeft echter besloten dat er op deze plek een hotel mag komen en dan is het voor GroenLinks belangrijk dat er zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met de bestaande natuurlijke waarden. Het huidige groenplan is voor GroenLinks nog niet ideaal, bijvoorbeeld wat het aantal betegelde parkeerplaatsen betreft, maar was wel voldoende om mee in te kunnen stemmen. Verder is het goed om te zien dat de landschappelijke inpassing een voorwaarde is voor de uitvoering van dit project. Tot half november ligt het plan voor een van der Valk hotel ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij de gemeente. Nadat de gemeente gereageerd heeft op deze zienswijzen komt de wethouder terug bij de gemeenteraad om te vragen naar een definitief besluit over de komst van een van der Valk hotel in Doetinchem.

 

Hoe democratisch is de Regio Achterhoek? | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 12-10-2019 00:00

In september organiseerde het bestuur van GroenLinks Doetinchem een thema-café over de regionale samenwerking van de Regio Achterhoek. Ruim een jaar geleden is er gekozen voor een nieuwe vorm van samenwerken en tijdens het thema-café werd zowel de structuur als het democratische gehalte van deze samenwerking besproken.

De gemeente Doetinchem werkt op verschillende vlakken samen met andere gemeenten. Op het ruimtelijk-economische vlak werken we samen met zes andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek. Naast de traditionele gemeenschappelijke regeling met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur (bestaande uit wethouders en burgemeesters) heeft de Regio Achterhoek ook een nieuwe vorm van samenwerken ontwikkeld door maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenteraadsleden hierbij te betrekken. Visie, beleid en de uitvoering van projecten worden besproken aan zes verschillende thema-tafels. Zij leggen hun ideeën voor aan een Achterhoek board bestaande uit wethouders, een gedeputeerde van de provincie en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemersverenigingen. De Achterhoek board stelt vervolgens een visie op en keurt jaarplannen goed. Tot slot heeft de Achterhoek raad nog het laatste woord over de visie, de jaarplannen en de samenstelling van de board. In de Achterhoek raad zit één gemeenteraadslid per fractie. Dit raadslid vertegenwoordigt het aantal zetels dat zijn/haar fractie in de gemeenteraad heeft.

Ik zit namens GroenLinks Doetinchem in de Achterhoek Raad en mocht tijdens het thema-café mijn werkzaamheden toelichten. Bijzonder aan de Achterhoek Raad vind ik dat ik rekening moet houden met de verschillende belangen die ik als raadslid vertegenwoordig: GroenLinks Doetinchem, de gemeente Doetinchem en GroenLinks in de Achterhoek. Dit vergt verschillende overleggen en verschillende afwegingen. Ik ervaar het als zeer positief om met mijn GroenLinks collega’s uit Bronckhorst, Berkelland en Winterswijk te kunnen overleggen over verschillende onderwerpen en samen onze stem te laten horen tijdens de raadsvergaderingen. Dit is een mooie aanvulling op het werk in de gemeenteraad en vergroot wat mij betreft juist het democratisch gehalte van de regionale samenwerking. Wel is het goed om bij de volgende verkiezingscampagne voor de gemeenteraad de kiezers goed te informeren. Zij moeten weten welke rol raadsleden hebben in de Achterhoek raad en wat onze visie is op de verschillende regionale uitdagingen.

Tot slot wil ik nog benoemen dat de uiteindelijke besluitvorming altijd plaats vindt in de individuele gemeenteraden. De invloed van de Achterhoek board en de Achterhoek raad reikt daarmee nooit verder dan die van de direct gekozen volksvertegenwoordigers. Samen staan we sterker en daarom vindt GroenLinks het goed om regionale samenwerking zo goed mogelijk te organiseren en hier meerdere relevante partijen bij te betrekken.

Weekbericht wethouder – week 40

D66 D66 Doetinchem 06-10-2019 12:08

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat gemeenten meer dan nu de regie moeten nemen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Voor de regio Achterhoek is dit een belangrijke stap voorwaarts op de weg die wij met het ‘Actieplan Achterhoekse jongeren’ al ingeslagen zijn.

Thuiszitters

Vrijwel alle jongeren onder de 18 jaar volgen onderwijs. In de leeftijden daarna vinden de meeste jongeren werk. Een kleine groep jongeren van 16 tot 27 volgt geen opleiding, is niet aan het werk en ontvangt geen uitkering. Jongeren uit die groep die geen startkwalificatie hebben, noemen we thuiszitters. Het gaat in de Achterhoek om enkele honderden jongeren. De verwachting is dat zij de komende jaren alsnog met een hulpvraag in beeld komen bij het UWV, de gemeente of hulpverlenende instanties.

Integrale ondersteuning van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

We werken volgens een integrale en sluitende aanpak. In de Achterhoek werken we samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen (Entree-opleidingen, VSO- en PrO-scholen). Met deze partijen hebben we een actieplan opgesteld, zodat er een integraal aanbod voor jongeren ontstaat, vanuit een preventieve manier van denken. Sommige jongeren hebben baat bij een maatwerkoplossing. Binnen het actieplan is specifieke aandacht voor afstemming met werkgevers hierover.

Jongeren in beeld hebben en houden

Het doel is dat de Achterhoekse gemeenten alle jongeren in beeld hebben. Voorheen was dit niet eenvoudig, maar voor gemeenten is het sinds kort mogelijk om jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar in beeld te brengen. Daarvoor is de rapportage Jongeren in Beeld ontwikkeld. De gemeenten in de Achterhoek maken gebruik van deze rapportage, om jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen. Maar het actieplan gaat verder. Ook jongeren van 18 jaar en ouder met startkwalificatie zullen wij in beeld brengen, omdat zij ook een loopbaanvraag kunnen hebben waarbij ondersteuning gewenst is.

Jongeren duurzaam naar werk begeleiden

Het aantal jongeren dat uitvalt zonder startkwalificatie daalt niet. Van elke RMC-regio wordt een vierjarig regionaal plan gevraagd om dit probleem aan te pakken. Jongeren die uitstromen uit VSO, PrO scholen en Entree-opleidingen hebben geen startkwalificatie. In de laatste jaren is er vanuit de Achterhoekse gemeenten aandacht besteed aan deze groep. Belangrijk is in de komende tijd nog dat meer jongeren van dagbesteding naar betaald werk gaan. Dit is de wens van veel jongeren zelf en draagt bij aan duurzame participatie.

In de arbeidsmarktregio Achterhoek werken we samen aan het volgende doel: In 2020 gaan alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar school, hebben werk of een betekenisvolle daginvulling. Daar moet nog veel voor gebeuren, maar we zetten met concrete acties de juiste stappen.

Offensief tegen armoede in Nederland

PvdA PvdA Doetinchem 05-10-2019 17:54

Zaterdag 7 september 2019 presenteerde Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, het Offensief tegen Armoede. Het was de afronding van een jaar waarin en werkgroep door het hele land politici en direct betrokkenen hebben gesproken over het onderwerp.

Armoede in Nederland? Hoezo? We wonen in één van de rijkste landen van de wereld. Er zwerft een hoeveelheid kapitaal over de wereld van vele duizenden miljarden, op zoek naar een doel. Ik heb geen flauw benul hoeveel dat is, maar ik denk heel veel. Dat betekent dat er ontzaglijk rijke mensen en bedrijven zijn. Aan de andere kant krijgen kleine spaarders nauwelijks rente en zijn er mensen die leven onder de armoedegrens. Daar zit systeem in.

De wereldwelvaart wordt steeds groter, mede dankzij de globalisering, maar het geld komt in toenemende mate bij een paar rijken en vooral bij de grote bedrijven. En als je veel geld hebt is het een makkie om belasting betalen te ontwijken. Een systeemfout dus. Overheden hebben de controle op de economische bedrijvigheid uit hun vingers laten glippen en moeten die weer terug veroveren. Rutte III maakt daarmee een beginnetje door de multinationals weer winstbelasting te laten betalen. Er leven in Nederland rond een miljoen mensen onder de armoede grens, waarvan een kwart werkende armen. Eén op de 10 kinderen in Nederland groeit op in armoede.

Nou kan je steggelen over de definitie van armoede, maar de trend is dat de aantallen toenemen op langere termijn. In de ons omringende landen gebeurt hetzelfde. Een kind dat opgroeit in armoede heeft een zeer grote kans om de rest van zijn leven in armoede te slijten. Wat is de oorzaak van armoede? Simpel: de kosten van levensonderhoud stijgen sneller dan de inkomsten uit arbeid en uitkering. Wat doet Nederland er aan? Er bestaat nu een stelsel van Bijstand, Wajong, ANW, AOW, studiefinanciering en minimum inkomens; de bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn kennelijk te laag. Daarom hebben we nog een systeem van toeslagen, kind pakketten en wat dies meer zij opgetuigd.

Maar dat is kennelijk niet genoeg, dus zijn er ook nog voedselbanken. En omdat de regels van de officiële voedselbanken te streng zijn hebben 4 dames in Spijkenisse een alternatieve voedselbank opgericht. Alle respect voor die 4, maar het moet niet gekker worden. Voedselbanken moeten niet nodig zijn.

Wat stelt de PvdA voor in het Offensief tegen Armoede en Schulden? Dat komt in principe neer op een verhoging van de inkomsten, een verlaging van de (vaste) lasten, het voorkomen van schulden en een betere aanpak van de schuldenproblematiek. In het betreffende rapport is het uitgebreid uitgewerkt. Ik vat het samen. Verhoging van het minimum loon Het minimum loon moet verhoogd worden tot € 14 per uur, een FNV eis. Daardoor stijgt ook het eraan gekoppelde sociale minimum. Het gevolg is niet alleen minder armoede maar ook opwaartse druk op het loongebouw, verbetering van de koopkracht en dus meer banen.

Dat is geheel in de geest van Adam Smith, befaamd econoom in de 18e eeuw, ook wel de vader van het kapitalisme genoemd. Hij vond dat je het bedrijfsleven aan zo min mogelijk regels moest binden, maar wel onder de voorwaarde dat ondernemers hun werknemers een fatsoenlijk loon zouden geven. Neo-liberalen vergeten dat tweede deel gemakshalve meestal. Verlaging van de vaste lasten De laatste 10 jaar zijn de vaste lasten sterk gestegen. Huren 37%, ziektekosten 22%, eigen risico 89%, gemeentelijke belastingen 42%, telefoon en internet 15%. Tel daarbij op de verhoging van de BTW en de energielasten.

Ter vergelijking: de Bijstand is gestegen met iets meer dan 20%. Schrappen van de kostendelersnorm Bijstand is al te laag, maar bovendien leidt het tot regelrechte privacy schending. Zekerheidsinkomen in plaats van Bijstand, Wajong, ANW, AOW en studiefinanciering Iedereen die minder inkomen heeft dan het verhoogde sociale minimum krijgt een aanvulling tot dat bedrag, zonder voorwaarden. Het is een kanteling van perspectief: Een systeem van dwang, repressie en controle werkt niet. Inzetten op motiveren en verleiden wel. Door de vereenvoudiging van het systeem gaan de uitvoeringskosten omlaag. Beter aanpak van schulden van huishoudens Schulden van huishoudens zijn nergens in de wereld zo hoog en ze stijgen. De staat is de grootste schuldeiser.

Het huidige stelsel is een hel voor de schuldenaar, kost de samenleving miljarden en in de meeste gevallen krijgt de schuldeiser zijn geld niet terug. In het voorstel van de PvdA wordt het risico meer bij de kredietverlener gelegd, een vorm van preventie: bij faillissement geen claim meer op toekomstig inkomen en bij inleveren van hypotheek onderpand geen restschuld meer, zorgplicht en dus aansprakelijkheid van de kredietverlener bij het aangaan van koop-, leen- en huurovereenkomsten.

Maak het aangaan van risicovolle leningen moeilijker door het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en hogere eisen aan de inbreng van eigen kapitaal. Zorg aanvullend voor voldoende betaalbare huurwoningen. Saneer problematische bestaande leningen door eenmalige kwijtschelding. Financier dat met een verhoging van de bankenbelasting. Daarmee betalen de banken terug wat ze de huishoudens gekost hebben bij de door henzelf veroorzaakte crisis.

Verbeter de financiële voorlichting op scholen en richt een verplicht Geldloket per gemeente in. Stroomlijn de incasso van het Rijk met één incassobureau voor alle Rijksdiensten. Verplicht Gemeentelijke kredietbanken met de laagst mogelijke rente te werken. En laat gemeente de vroegsignalering organiseren. Als er ondanks deze veranderingen nog schuldhulpverlening nodig is zorg dan voor een soepel en snel werkend systeem. Niemand verlaat het traject zonder een schone lei en zonder dat de problemen die aan de schulden ten grondslag lagen zijn aangepakt.

Het wordt tijd dat we de ontwrichtende gevolgen van het neoliberalisme, met zijn te grote nadruk op eigen verantwoordelijkheid, een halt toeroepen en ruimte geven aan onderlinge solidariteit.

Tom Couwenhoven

Het bericht Offensief tegen armoede in Nederland verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Marktwerking in de Huishoudelijke Zorg teruggedrongen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 04-10-2019 00:00

De gemeenteraad van Doetinchem heeft unaniem de motie van GroenLinks aangenomen, om de marktwerking in de huishoudelijke zorg terug te dringen. Niet winst, maar het verlenen van zorg moet centraal staan.

Even een emotioneel momentje toen gisteravond de motie huishoudelijke hulp, die ik namens GroenLinks heb ingebracht, unaniem werd gesteund door de raad. De huishoudelijke medewerkers zijn de directe aanleiding, waarom ik politiek actief ben geworden.

Met deze motie zijn we straks af van het aanbestedingscircus in de huishoudelijke hulp. De marktwerking in de zorg is te ver doorgeslagen. De zorg voor hulpbehoevenden moet centraal staan en niet het maken van winst. Het is bizar dat we in een land leven waar zorgorganisaties failliet gaan.

Mensen hoeven zich straks minder zorgen te maken, dat ze hun vertrouwde huishoudelijke hulp kwijt raken, omdat er weer een nieuwe aanbestedingsronde is.

Met de huidige aanbestedingen is de gemeente gedwongen om met zorgaanbieders in zee te gaan, waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Een voorbeeld is een zorgaanbieder waartegen een gerechtelijke procedure loopt, vanwege schimmige bedrijfsconstructies.

Er ontstaat straks weer ruimte om gericht te kiezen voor zorgaanbieders die hun maatschappelijk doel, namelijk zorg verlenen centraal hebben staan. Die kiezen voor kwalitatief goede zorg en goed werkgeverschap. Dat geeft rust voor clienten en medewerkers.

Global Goals | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 04-10-2019 00:00

In meer dan veertig gemeenten in ons land wapperde op 25 september j.l. de Global Goals-vlag; het was op die dag vier jaar geleden dat de duurzame ontwikkelingsdoelen door de Verenigde Naties zijn aangenomen. Over de hele wereld werden activiteiten georganiseerd.

Gemeenten spelen een voortrekkersrol in het realiseren van de Global Goals; bijna zeventig gemeenten maken werk van het behalen van deze doelen, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. 

Onze eigen gemeente Doetinchem staat weliswaar als Global Goals-gemeente aangemerkt bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), maar is dat helaas nog niet. Dit zou te maken hebben gehad met een personele wisseling in onze ambelijke organisatie, die precies viel op het moment dat de keuze om GGG te worden voorlag.

Wij gaven aan dat voor onze inwoners de prachtige intenties en acties van duurzaamheid niet altijd even zichtbaar zijn en hoe mooi het zou zijn geweest als ook wíj op 25 september deze kleurrijke vlag, met álle zeventien duurzaamheidsdoelen erop afgebeeld, hadden kunnen hijsen in het kielzog van ons - nota bene - jubilerende stadhuis!

Bijzonder gelukkig zijn we met de toezegging van onze burgemeester die, naar aanleiding van de vraag van GroenLinks tijdens het vragenhalfuur van 26 september over de afwezigheid van de Global Goals-vlag, met het college in gesprek zal gaan over de mogelijkheid om alsnog GGG te worden.

85