Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3383 documenten

De coronacrisis raakt ondernemers en hun medewerkers hard. Wij willen ondernemers beschermen en banen behouden

VVD VVD Doetinchem 24-05-2020 09:37

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/39581/VVD Doetinchem pakket steunmaatregelen

De coronacrisis raakt ondernemers en hun medewerkers hard. Wij willen ondernemers beschermen en banen behouden. Daarom is er ook de komende drie maanden steun voor de bedrijven die dat nodig hebben.Meer informatie: https://www.vvd.nl/nieuws/tweede-steunpakket-ondernemers/

Wereld Bijendag | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 20-05-2020 00:00

Vandaag is het Wereld Bijendag. Wereld Bijendag is een internationale dag om de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem te vieren.

Wereld Bijendag (of World Bee Day) werd door de Verenigde Naties uitgeroepen om aandacht te vragen voor het belang van bijen, op initiatief van Slovenië. Sinds 2018 staat 20 mei ieder jaar in het teken van de bij. 

In de maand mei zijn zowel de honingbijen als de wilde bijen zeer actief. Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Ruim tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd.

Je kunt de bijen helpen, ook als je in de stad woont en een klein tuintje of een balkon hebt. Een paar goede bijenplanten kunnen al verschil maken voor onze bijen.

Oproep financieel steunpakket cultuur vanwege coronacrisis door gemeenteraad Doetinchem aan de provincie Gelderland | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-05-2020 00:00

Op initiatief van GroenLinks heeft de voltallige gemeenteraad een gezamenlijke oproep gedaan aan de provincie Gelderland om met een financieel steunpakket te komen vanwege de coronacrisis. Vanmiddag is de oproep doorgestuurd naar de provinciale staten.

OPROEP FINANCIEEL STEUNPAKKET CULTUUR CORONACRISIS

Geachte Statenleden van de provincie Gelderland,

Middels dit schrijven doen wij, de gemeenteraad van Doetinchem, gezamenlijk een oproep aan u om een financieel steunpakket op te richten voor cultuur. Deze vraag betreft uiteraard de gemeente Doetinchem, maar we kunnen ons goed voorstellen dat deze vraag ook leeft in de andere gemeenten van de provincie Gelderland.

Corona en de landelijke maatregelen die hieruit voortvloeien, hebben de culturele sector ongenadig hard getroffen. Instellingen hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten, terwijl men voor een belangrijk deel afhankelijk is van eigen inkomsten. Evenementen kunnen niet doorgaan en cultuurmakers, of ze zich nu bewegen in de muziek- of theaterwereld, schrijvers of kunstenaars zijn, zien hun inkomsten verdampen. Bijzonder getroffen zijn de mensen die veelal in de culturele sector werken als ZZP’ers. De huidige tijd geeft veel onzekerheid. Het heeft ook gevolgen voor andere sectoren. Het raakt schoonmakers, maar ook de horeca en hotels die profijt hebben van cultuur.

Middels dit schrijven doen we een beroep op u, om een financieel steunpakket op te richten. Een steunpakket waar de cultuur- en erfgoedsector een beroep op kan doen, om door deze zware periode heen te komen. Een steunpakket dat is gericht op het behoud van de culturele infrastructuur. We willen daarbij in het bijzonder aandacht vragen voor de regionale infrastructuur. Deze instellingen komen vaak niet in aanmerking voor rijksmiddelen, maar verzorgen wel het culturele aanbod voor de mensen in de regio. Ze bieden cultuureducatie voor jongeren en bieden een platform voor kunst- en cultuurparticipatie door ouderen.

In Doetinchem hebben we een fantastisch cultureel aanbod. Schouwburg Amphion is voor de vierde maal uitgeroepen tot theater van het jaar. De Gruitpoort is een culturele broedplaats en heeft een veelzijdig aanbod aan cursussen, films, theater, events, cultuureducatie en ouderparticipatie. De muziekschool laat jong en oud het plezier ontdekken van zelf muziek maken en talenten ontwikkelen. Het Stadsmuseum speelt een essentiële rol als beheerder van ons culturele erfgoed. Daarnaast de vele evenementen en festivals die jaarlijks worden georganiseerd, maar ook de kleinere optredens van muzikanten in de horeca.

Gedurende de coronaperiode worden in de digitale ruimte vele nieuwe concepten ontwikkeld. Artistieke uitingen zijn er ook om uit te dagen, te prikkelen, grenzen op te zoeken, de werkelijkheid te duiden, te vervormen en een aantal graden te kantelen. De cultuursector engageert zich met verschillende nieuwe projecten. Straks kan men weer onder aangepaste omstandigheden voor een deel open. Maar dit is niet voldoende om te overleven. Probeert u zich voor te stellen dat het culturele leven stopt in uw provincie. De pandemie heeft een grote invloed op ons gemeenschappelijke leven.

Cultuur creëert onderlinge verbondenheid en versterkt daarmee de samenleving. In deze tijd van corona zijn het muzikanten die voor verpleeghuizen spelen en met hun muziek troost bieden aan bewoners. Cultuur raakt voor een belangrijk deel aan de essentie van wie we zijn, onze identiteit.

Om ervoor te zorgen dat de cultuur en erfgoed sector ook in de toekomst een kans heeft, is een steunpakket heel hard nodig. Dit gaat gemeenten alleen niet lukken, wij hebben daarvoor u, de provincie bitter hard nodig.

oproep aan provincie voor steunpakket cultuur vanwege corona | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 14-05-2020 00:00

Tijdens de behandeling van de coranamaatregelen in de gemeenteraad heeft GroenLinks gevraagd naar cultuur. Dit heeft geresulteerd in instemming van de gemeenteraad om gezamenlijk een oproep te doen aan de provincie om met een steunpakket te komen voor de culturele sector.

In Doetinchem hebben we een fantastisch cultureel aanbod. Schouwburg Amphion is voor de vierde maal uitgeroepen tot theater van het jaar. De Gruitpoort heeft een veelzijdig aanbod aan cursussen, er zijn films, theater, events en cultuureducatie voor jong en oud, de muziekschool, het stadsmuseum, de vele evenementen en festivals die jaarlijks worden georganiseerd, maar ook de kleinere optredens van muzikanten in de horeca.

Probeer je voor te stellen dat het culturele leven stopt in jouw stad. De pandemie heeft een grote invloed op ons gemeenschappelijke culturele leven. Het raakt voor een belangrijk deel aan de essentie van wie we zijn, onze identiteit.

De corona maatregelen in het land hebben de culturele sector ongenadig hard getroffen. Door de maatregelen hebben culturele instellingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, terwijl men voor een belangrijk deel afhankelijk is van eigen inkomsten. Evenementen kunnen niet doorgaan en cultuurmakers, of ze zich nu bewegen in de muziek- of theaterwereld, schrijvers of kunstenaars zijn, zien hun inkomsten verdampen. Bijzonder getroffen zijn de mensen die veelal in de culturele sector werken als ZZP’ers. De huidige tijd geeft veel onzekerheid.

De pandemie heeft grote invloed op ons gemeenschappelijke culturele leven. Om ervoor te zorgen dat ons culturele leven ook in de toekomst een kans heeft is een steunpakket heel hard nodig. Dit gaat gemeenten alleen niet lukken, de provincie is bitter hard nodig.

 

Samen zetten we stappen

VVD VVD Doetinchem 11-05-2020 06:19

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/39397/VVD Doetinchem Samen staan we sterker

Als we ons samen, ook binnen de gemeente Doetinchem, aan alle regels houden, is de kans groter dat de maatregelen stapje voor stapje versoepeld worden.

Bekijk hier welke route we met elkaar kunnen afleggen.

Pokeren met de ziekenhuiszorg in de Achterhoek

PvdA PvdA Doetinchem 09-05-2020 15:44

Op dit moment staat de ziekenhuiszorg in de hele Achterhoek op het spel. We maken ons daar als PvdA Doetinchem ernstige zorgen over. Vanaf het begin van het jaar is er felle discussie over het verplaatsen van afdelingen van het SKB naar Doetinchem. Recent werd er vanuit Winterswijk zelfs gevraagd om het ontbinden van de fusie. Door de manier waarop de discussie nu wordt gevoerd, dreigen er negatieve gevolgen voor de hele Achterhoek. Wat ons betreft blijven deze risico’s onderbelicht.

Zowel Winterswijk als Doetinchem zijn op zichzelf te klein om een eigen ziekenhuis te hebben. Als beide ziekenhuizen samenwerken en bepaalde specialismen spreiden, voldoen we nog maar net aan de normen die zorgverzekeraars stellen voor de aantallen ingrepen. Een van de redenen om te fuseren was dan ook om minder zorg weg te laten lekken naar bijv. het Rijnstate. We hebben het hierbij dan niet alleen over efficiency en kosten maar ook over de kwaliteit van zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan complicaties bij bevallingen. Beval je liever in een ziekenhuis waar maar twee stuitbevallingen per jaar uitgevoerd worden of heb je liever een ervaren specialist aan je bed die er bijna wekelijks mee te maken heeft? Wij weten het wel.

Door de fusie tussen de ziekenhuizen is het mogelijk om in de toekomst kwalitatief goede zorg in de Achterhoek te blijven aanbieden. Het betekent dat bepaalde taken in Doetinchem zullen worden uitgevoerd en andere in Winterswijk. Het betekent dat we getalenteerde specialisten kunnen aantrekken en behouden. Het voorkomt dat Doetinchem en Winterswijk veredelde prikposten worden.

Door de crisis bij Santiz en de roep vanuit Winterswijk om te defuseren staat alles op losse schroeven. Dat betekent dat het niet langer alleen gaat om het verplaatsen van afdelingen, maar om de vraag of er wel hoogwaardige, duurzame en nabije ziekenhuiszorg in de Achterhoek mogelijk blijft. Dat is een pokerspel met erg hoge inzet. Ondertussen hebben de partijen zich zo ingegraven dat een constructief gesprek niet meer mogelijk lijkt.

We zijn dan ook blij met de brief die de Burgemeesters in de Achterhoek aan de Minister hebben gestuurd. Hierdoor komt er een verkenner die met alle partijen in gesprek zal gaan. Dit traject is echter alleen zinvol als we ons aan het advies committeren. We willen daarom dan ook diezelfde Burgemeesters en alle (politieke) partijen met klem oproepen de uitslag van het rapport van de Minister te respecteren, ongeacht te uitkomst.

Want alleen zo kan iedereen in de Achterhoek nog zeker zijn van goede zorg!

Fractie PvdA Doetinchem

Steven Kroon, Marianne Kock, Ercan Kocyigit, Govert-Jan Pontier en Maarten op de Weegh

Het bericht Pokeren met de ziekenhuiszorg in de Achterhoek verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Corinne Ellemeet stelt kamervragen aan minister van Rijn over crisissituatie Achterhoekse ziekenhuizen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 09-05-2020 00:00

Op verzoek van GroenLinks Doetinchem heeft tweede kamerlid Corinne Ellemeet deze week vragen gesteld aan minister van Rijn om de oproep van alle Achterhoekse burgemeesters aan de minister te steunen, om zo snel mogelijk de regie over te nemen, teneinde de continuïteit en de kwaliteit van de ziekenhuiszorg aan alle inwoners in de Achterhoek te borgen. De huidige crisis zet de volledige ziekenhuiszorg in deze regio dusdanig onder druk dat inmiddels de hele Achterhoekse ziekenhuiszorg op het spel staat. Extra schrijnend in een periode van corona, waarin zorgmedewerkers hun gezondheid op het spel zetten om patiënten te helpen die vechten voor hun leven.

 

De volgende vragen zijn door tweede kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks op 6 mei aan minister van Rijn gesteld:

Heeft de minister kennisgenomen van het appèl dat de Achterhoekse burgemeesters gezamenlijk op hem deden, waarin zij pleiten voor een regierol van de minister teneinde de continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio te borgen? Zo ja, is hij bereid om aan hun oproep gehoor te geven? Is de minister het met de GroenLinksfractie eens dat stabiliteit in en rondom het ziekenhuis een absolute randvoorwaarde is om kwalitatieve zorg te kunnen leveren? Zo nee, waarom niet? Ziet de minister, met de GroenLinks-fractie, dat de huidige crisis binnen beide ziekenhuizen in de Achterhoek de volledige ziekenhuiszorg in de gehele regio onder druk zet? Is de minister bereid om samen met zorgverzekeraar Menzis, de betreffende ziekenhuizen inclusief medewerkers en andere stakeholders zo snel mogelijk een regiovisie op te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, uit welke hoofdlijnen zou deze regiovisie kunnen bestaan? Kan de minister aangeven of hij bereid is in zo’n regiovisie nadrukkelijk rekening te houden met de specifieke demografie van de regio en hierbij naast ziekenhuisartsen, ook huisartsen uit de regio te betrekken? Kan de minister tevens aangeven of in een regiovisie plaats is voor veel minder tot geen productiemaatstaven voor aantallen medische ingrepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier kan geborgd worden dat de productiemaatstaven tot een minimum beperkt worden? Is de minister bereid om de Achterhoek aan te wijzen als pilot-gebied, waar in plaats van concurrentie, samenwerking en gezamenlijke vernieuwing van de ziekenhuiszorg voorop staan? Zo nee, waarom niet? Wat wordt de eerstvolgende concrete stap vanuit het kabinet om de ziekenhuiszorg in de regio zo spoedig mogelijk weer op één lijn te krijgen? Kan de minister deze vragen één voor één en, gezien het feit dat de betreffende ziekenhuizen elke dag verder uit elkaar lijken te drijven, op zo kort mogelijke termijn beantwoorden?

 

 

 

Crisis in de Achterhoek

SP SP Doetinchem 08-05-2020 14:19

Naast de coronacrisis vindt er ook een andere crisis plaats, in de Achterhoek. Het personeel van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk heeft in de langdurige soap nu het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht. Zij wil dat het SKB de fusie met Slingeland stopt en het SKB weer zelfstandig doorgaat als streekziekenhuis. Het personeel vindt het een goed idee, de bevolking behoudt graag hun streekziekenhuis. Er zijn geen financiële of kwalitatieve problemen, dus organiseer dat dan, zou ik zeggen.

De vraag is wat minister Van Rijn gaat doen, die een opdracht van de Tweede Kamer heeft meegekregen. Er ligt een aangenomen Tweede Kamermotie waarin wordt geconstateerd dat het SKB een gevoelig ziekenhuis is waar acute verloskunde en kindergeneeskunde niet kunnen worden gemist. Dus alle neuzen wijzen dezelfde kant op. Of toch niet? Nee, want we hebben de specialisten van het Slingeland, die een voorstander zijn van de fusie en schaalvergroting. Zoals altijd bij fusies eet het grote ziekenhuis dan het kleine op. En Slingeland heeft de omzet van het SKB nodig voor de grote plannen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis.

En we hebben Menzis als klassiek voorbeeld van een zorgverzekeraar die een groot voorstander is van schaalvergroting en concentratie van ziekenhuiszorg. Ruben Wenselaar, voorzitter van de raad van bestuur, vindt het een slechte zaak als SKB op eigen houtje verder zou gaan. Wat moet je met zo een zorgverzekeraar, denkt menig verzekerde, die zich niks gelegen laat liggen aan de behoefte tot behoud van het ziekenhuis om de hoek in Winterswijk.

Het is te prijzen dat het personeel van het SKB pal staat voor hun ziekenhuis, voor het behoud van het ziekenhuis om de hoek. En dat kan als de overheid weer de regie neemt. Het belang van de overheid is zonneklaar bij het oplossen van de coronacrisis. Een optredende overheid is ook onmisbaar voor het oplossen van de ziekenhuiscrisis in de Achterhoek. We zien het drama dat zich voltrekt in Drenthe en Zuidoost-Groningen waar de fusie tussen de ziekenhuizen Bethesda, Refaja en Scheper en afwezigheid van de landelijke overheid leidt tot de teloorgang van het Refaja en Bethesda ten faveure van het Scheper Ziekenhuis. Ziekenhuizen ontmanteld en patiënten gedwongen om steeds verder te reizen voor hun ziekenhuiszorg.

Uit afgedwongen huwelijken komt niet veel goeds. Het zou goed zijn als de landelijke overheid de zorgverzekeraars met hun economische kortetermijnafwegingen aan de kant schuift. En echt datgene doet wat democratisch wenselijk is: goede basisziekenhuizen om de hoek in zowel Winterswijk als Doetinchem organiseren. En de zekerheid bieden van bestaansrecht. Dat betekent ook een einde aan de concurrentie. Alleen bij samenwerking zijn immers de kwaliteit en de toekomst van de regionale ziekenhuizen gegarandeerd, ook in Winterswijk en Doetinchem.

Deze column schreef Henk van Gerven Tweede Kamerlid voor de SP op de website van Medisch Contact.

Steun van tweede kamerlid Kathalijne Buitenweg voor basiszorg politie in de Achterhoek | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 08-05-2020 00:00

De politie wordt door de rijksoverheid gezien als één van de vitale beroepen en dat heeft niet alleen met de coronacrisis te maken. Toch is er bij de politie sprake van een stevige werkdruk onder meer door een tekort aan agenten.

In de Achterhoek dreigt die nog verder op te lopen door de sluiting van het arrestantencomplex in Doetinchem. Agenten moeten arrestanten naar een nog nieuw te bouwen arrestantencomplex brengen in Elst, nabij Nijmegen. De politie heeft berekend dat de aanrijtijden dusdanig zijn dat dit direct gevolgen gaat krijgen voor het aantal agenten. Schaarse politiecapaciteit die ingezet wordt voor arrestantenvervoer, leidt tot minder arrestaties, met tot gevolg minder aangiften. Het aantal aangiften telt mee voor de politiesterkteverdeling. Volgens berekeningen van de politie raakt dit ongeveer 5 fte in de dagelijkse politiezorg. Voor het aantal medewerkers hier op het arrestantencomplex gaat het om ongeveer 15 fte.

Het is hetzelfde efficiëntie denken waardoor bv Nederland een tekort heeft aan mondkapjes en er te weinig ic bedden zijn, met als gevolg dat mensen met corona in Duitsland opgenomen moeten worden. Efficiëntie denken die heeft geleid tot een chronisch tekort aan verpleegkundigen die toch al overbelast zijn. Helaas kunnen ze er bij de politie eenheid Oost Nederland ook wat van.

Minister Graperhaus is stelselverantwoordelijk en kan ingrijpen. Tweede kamerlid Kathalijne Buitenweg zal Graperhaus hierop aanspreken.

(foto dateert van een paar maanden geleden toen ik een nachtdienst mocht meedraaien met de politie)

 

Opnieuw vragen over failliet bedrijf Rutgers Milieu n.a.v. lekkende vaten met het giftige PFOS | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 07-05-2020 00:00

Tijdens de gemeenteraad van 31 oktober 2019 heeft GroenLinks vragen gesteld over het bedrijf Rutgers Milieu. Het bedrijf heeft 875 vaten à 1000 liter met brandblusschuim. Het brandblusschuim bevat PFOS. Deze stof staat officieel geregistreerd als zeer zorgwekkende stof. Toxisch, mogelijk kankerverwekkend en niet tot nauwelijks afbreekbaar in het milieu. In de bodem is PFOS gelekt.

In de Gelderlander d.d. 7 mei 2020 staat dat Rutgers Milieu zich failliet heeft laten verklaren en de gemeente in overleg gaat met de curator om de milieu overtreding ongedaan te laten maken. De curator heeft aangegeven dat Rutgers Milieu het opruimen van de vaten niet kan betalen. https://www.gelderlander.nl/…/bedrijf-failliet-875-problee…/

Diverse dwangsommen sinds augustus 2019 om de rommel op te ruimen, hebben helaas tot niets geleid. Er is door de gemeente een hek geplaatst om te voorkomen dat mensen op het terrein komen. Het terrein is tijdens hoog waterstand eind 2019 door de gemeente ontwaterd om te voorkomen dat de PFOS in het riool lekt.

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

1.Uit de beantwoording van de vragen van GroenLinks tijdens de gemeenteraad van 31 oktober, bleek dat een goede tussentijdse oplossing zou zijn, om de vaten op een verharde ondergrond te plaatsen, overdekt en in niet-lekkende containers. Is dit inmiddels gebeurd en zo nee wat is hiervan de reden?

2.Wanneer de vaten nog op de oude plek staan, is het college van B&W bereid om alsnog er voor te zorgen dat de vaten op kortst mogelijke termijn veilig worden gesteld zoals genoemd bij vraag 1. En zo ja, wat zijn de kosten hiervan en indien mogelijk deze alsnog te verhalen op de eigenaar?

3.Kan het college van B&W toezeggen de gemeenteraad tussentijds op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het dossier Rutgers Milieu?