Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3510 documenten

VNG Jaarcongres 2021: het belang van de lokale overheid

D66 D66 Doetinchem 16-06-2021 08:59

Vandaag is het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten verbindt. Het gezamenlijke doel is om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Ook de gemeente Doetinchem is lid van de VNG. Tijdens het congres vindt ook de ledenvergadering plaats. Besloten wordt dan dat ik zitting mag nemen in één van de VNG commissies.

De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

De VNG heeft verschillende platformen en samenwerkingsverbanden. Een belangrijk deel van de samenwerking vindt plaats in commissies. Vanaf vandaag mag ik plaatsnemen in de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). Ik ben vereerd en heb er veel zin in om mijn bijdrage te leveren.

De commissie PSI houdt zich bezig met de thema’s werk en arbeidsmarkt, problematische schulden/schuldhulpverlening, integratie en migratie. Al deze onderwerpen heb ik in mijn portefeuille. Graag wil ik mij de komende tijd inzetten voor een wijziging van de Participatiewet die uit gaat van meer vertrouwen. Op de arbeidsmarkt zijn volop kansen voor iedereen. Sterker nog: wij hebben iedereen nodig. Daarvoor is het nodig om te voorzien in bestaanszekerheid en maatwerk te leveren in de ondersteuning en stappen richting werk. Daarvoor zullen we moeten investeren in de toekomst van onze arbeidsmarkt. Er hoort echt nieuwe wetgeving bij.

Ook wil ik me inzetten om van de implementatie van de nieuwe wet inburgering een succes te maken. Er ligt een basis om deze nieuwe taak vorm te geven, maar we zijn er nog lang niet. Met de rijksoverheid zullen er nog veel gesprekken gevoerd moeten worden om er daadwerkelijk voor te zorgen dat nieuwkomers in ons land nu echt een sterke positie hebben van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen. Een nieuwe taak voor gemeenten. Deze taak ligt daarmee op de juiste plek. Maar zijn de beleidsruimte en financiering voldoende geborgd? De komende tijd zullen we daar op toe moeten zien.

VNG praktijkvoorbeeld inburgering: Doetinchem

Rondom de nieuwe wet inburgering zetten we ons vanuit Doetinchem in om tot een zo goed mogelijke implementatie te komen en tot betere afstemming met de rijksoverheid en COA te komen. Hier kun je daarover meer lezen en bekijken.

 

Robbert Hummelink wordt het nieuwe raadslid voor de VVD van de gemeente Doetinchem

VVD VVD Doetinchem 15-06-2021 07:00

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44542/Robert Hummelink, VVD Doetinchem

Robbert Hummelink wordt het nieuwe raadslid voor de VVD van de gemeente Doetinchem

 

De fractie van de VVD Doetinchem is verheugd om mede te delen dat Robbert Hummelink terugkeert als raadslid in de fractie van de VVD van de gemeente Doetinchem.

De 32-jarige politieman Robbert Hummelink is in maart 2018 benoemd als raadslid en fractievoorzitter van de VVD in Doetinchem, maar moest deze helaas na 11 maanden neerleggen vanwege een andere functie bij de politie. Inmiddels kan hij beide posities weer goed met elkaar combineren. Mede door zijn voorkennis kan hij naadloos de vrijgekomen raadszetel van Hans Dales invullen.

Hans Dales is voorgedragen als wethouder in opvolging van Maureen Sluiter.

Wij wensen Robbert Hummelink veel succes met zijn terugkeer als raadslid.

Marius Wijers wordt de nieuwe fractievoorzitter voor de VVD in gemeente Doetinchem

VVD VVD Doetinchem 11-06-2021 07:00

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44541/Marius Wijers VVD Doetinchem

Marius Wijers wordt de nieuwe fractievoorzitter voor de VVD in gemeente Doetinchem

 

De fractie van de VVD Doetinchem heeft unaniem besloten dat Marius Wijers de opvolger van Hans Dales gaat worden als fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Doetinchem.

De 59-jarige Marius Wijers is de afgelopen drie jaar actief geweest als raadslid en heeft zich laten zien als een gedreven persoon met onder andere veel kennis van zaken op financieel en economisch vlak. Marius is geboren op een boerderij in Steenderen en woont nu bijna 30 jaar in Doetinchem.

Hans Dales is voorgedragen als wethouder in opvolging van Maureen Sluiter.

Wij wensen Marius Wijers veel succes met zijn nieuwe functie.

Vandaag krijgen jullie te horen of jullie geslaagd zijn!!!

VVD VVD Doetinchem 10-06-2021 07:12

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44584/VVD Geslaagd

Vandaag krijgen jullie te horen of jullie geslaagd zijn!!!Namens de VVD hartelijk gefeliciteerd met jullie geweldige prestatie!

En nu eerst: Veel Vrije Dagen!!

Hans Dales voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Doetinchem

VVD VVD Doetinchem 08-06-2021 08:00

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44506/Hans Dales VVD Doetinchem

De fractie van de VVD Doetinchem is verheugd om te kunnen mededelen dat zij unaniem Hans Dales zal voorgedragen om de wethouderspost van Maureen Sluiter over te nemen.

Hans Dales is de afgelopen 3 jaar fractievoorzitter van de fractie geweest. Maureen Sluiter gaat na de zomer verder als gemeentesecretaris van de gemeente Westervoort en adjunct-directeur van 1Stroom, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Wij wensen beiden veel succes met hun nieuwe loopbaan.

Overeenkomst met Dierencentrum Achterhoek

D66 D66 Doetinchem 31-05-2021 08:51

In de afgelopen periode mocht ik namens zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk) onderhandelen over nieuwe afspraken voor de wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn. Het was nodig om tot een actualisatie van deze afspraken te komen, om de kwaliteit van de toekomstige dierendienstverlening te waarborgen.

 

Zekerheid voor de dieren

De samenwerking met de Achterhoekse gemeenten stond hierbij voorop. We hebben uitgesproken dat we de wettelijke taken gezamenlijk wilden onderbrengen bij een aanbieder. We hebben naar verschillende partijen gekeken en zijn er uiteindelijk in geslaagd om met ons vertrouwde Dierencentrum Achterhoek (DCA) afspraken te maken voor de komende 10 jaar. Ik ben er blij mee dat dit gelukt is. Zo kunnen we voor de (zwerf)dieren van onze gemeenten de komende jaren zekerheid bieden en kan het DCA kwaliteit garanderen.

Het dierencentrum

DCA is gevestigd in Doetinchem en vangt jaarlijks rond 1000 (zwerf)dieren op uit de regio. In de afgelopen periode ben ik er enkele malen geweest om te zien met hoeveel liefde voor de dieren zij invulling geven aan de dienstverlening. De samenwerking tussen DCA en de gemeenten is goed en daarom ben ik blij dat we ook voor de komende periode de samenwerking hebben kunnen bekrachtigen.

Gezocht: kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

VVD VVD Doetinchem 21-05-2021 10:52

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44278/VVD Doetinchem

Gezocht:

Kandidaten voor de VVD Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

Heb jij ambities voor de Gemeenteraad van Doetinchem?

 

De VVD Doetinchem komt graag met je in contact!

 

Ga jij Doetinchem, Wehl en Gaanderen liberaler maken?

Waar wacht je nog op?

Meld je nu aan als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

 

 

Als je overweegt je kandidaat te stellen (of daarover graag eens van gedachten wilt wisselen), en je wil meer weten? Neem dan contact op met de fractie van de VVD Doetinchem voor meer informatie en/of een kennismaking. We gaan graag met je in gesprek over je persoonlijke ambities.

 

Fractievoorzitter Hans Dales

Mail: info@hansdales.nl

M: 0622 378248

 

 

Veel succes met de examens!

VVD VVD Doetinchem 17-05-2021 10:44

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44277/Examens VVD Doetinchem

De examens zijn weer begonnen! Doe jullie best en zet hem op de komende twee weken!! Wij gaan duimen

Moederdag VVD Doetinchem

VVD VVD Doetinchem 09-05-2021 08:00

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44150/Moederdag VVD Doetinchem
Voor alle moeders in de gemeente Doetinchem:
FIJNE MOEDERDAG!!
Maak er een heerlijke en zonnige dag van!

Veranderopgave inburgering flinke opgave

D66 D66 Doetinchem 08-05-2021 20:48

In de nieuwe Wet inburgering komt de regie op de uitvoering van het inburgeringsstelsel bij de gemeenten te liggen. Inburgering wordt hierdoor onderdeel van het brede sociaal domein. In de gemeente Doetinchem is gekozen voor een nauwe verbinding met de ontwikkeling naar werk. Het streven is hogere kwaliteit te bieden, maar kan dat wel met het (te) krappe budget?

 

Veranderopgave

De nieuwe Wet inburgering betekent dat er een flink pakket aan nieuwe verantwoordelijkheden bij de gemeenten komt te liggen. Hoewel de VNG vorige week liet weten dat gesprekken tussen de minister en de VNG ertoe hebben geleid dat er incidenteel extra middelen beschikbaar komen voor de voorbereiding van de implementatie en voor mensen die zonder lening nog inburgeringsplichtig zijn (de zogenaamde ELIP-groep). Toch kan niet ongekend worden dat er een flinke opgave ligt.

Voorspelling is dat er tekorten gaan ontstaan

Deskundige die betrokken zijn bij de uitwerking van het nieuwe stelsel voorzien dat de budgetten die het rijk beschikbaar stelt tekortschieten. “Je kunt nu al voorspellen dat er tekorten gaan ontstaan.” zegt Zwanet van Kooten. De belangrijkste zorg ligt bij de kosten van het taalonderwijs. Gemeenten vergoeden in het nieuwe stelsel de taallessen van inburgeraars, maar de aanbieders van dat onderwijs blijken hogere prijzen te vragen dan waar het rijk rekening mee hield. Ook vraagt de brede intake en het opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP) meer tijd dan verwacht.

Hogere kwaliteit?

Van taalscholen verwachten we een hogere kwaliteit in drie verschillende trajecten, passend bij de doelgroep. In de nieuwe wet worden daaraan de nodige eisen gesteld. Er wordt een flinke kwaliteitsslag verwacht. Dat is een goede zaak en ik herken mij daar dan ook helemaal in. Tegelijkertijd is het beschikbare budget per inburgeraar gelijk gebleven aan het budget onder het oude stelsel. Nu is de vraag alleen nog of we gaan inboeten op kwaliteit of dat we uit andere gemeentelijke middelen gaan bijpassen. Dat laatste lijkt met de huidige gemeentebegroting en taken die we al hebben in het sociaal domein geen realistische optie.

Extra opgave voor de Achterhoek

Voor landelijke gebieden zoals de Achterhoek geldt dat er een extra opgave ligt om trajecten betaalbaar te houden. Reisafstanden zijn groter dan op andere plekken in het land. Liefst willen we taal en werk dicht bij elkaar organiseren. Dat is in ons gebied een extra opgave, omdat door relatief kleine aantallen inburgeraars per gemeente en de reisafstanden tussen gemeenten problematisch wordt om voldoende mensen samen te brengen voor betaalbare trajecten.

Werken in de geest van de nieuwe wet

In de gemeente Doetinchem wordt ondanks de uitdagingen met de huidige inburgeraars toch al in de geest van de nieuwe wet gewerkt. Al langer vormen inburgeraars een prioritaire doelgroep bij Laborijn. Dat houdt in dat binnen het project Samen Doetinchem en de taalscholing gewerkt wordt met een persoonlijk plan gericht op training en werk. Er is direct persoonlijk contact met elke inburgeringsplichtige over de voortgang van het traject. Vluchtelingenwerk, het Graafschap College en Enteetwee hebben een belangrijke rol in de maatschappelijke begeleiding en de taaltrajecten.

Overleg met COA

Er is winst te halen door nauwer samen te werken met het COA. Om hieraan invulling te geven zijn we met alle Achterhoekse wethouders naar het AZC in Winterswijk gegaan en is er recentelijk een bestuurlijk afstemmingsoverleg geweest. Onderwerpen daarbij waren de doorgaande lijn van voorinburgering naar inburgering bij de gemeente. Ook de toewijzing van statushouders aan de gemeenten is onderwerp van afstemming de komende tijd.

Aantal inburgeraars in 2021

In vergelijking met het aantal te huisvesten vergunninghouders in de afgelopen jaren, is in dit jaar een toename te zien. In het eerste helft van 2021 is er een opgave van 45 en in de tweede helft van 37 te huisvesten vergunninghouders. In de afgelopen jaren is de gemeente Doetinchem er goed in geslaagd de mensen een plek te geven in de gemeente en hen in onze samenleving een plek te bieden. Daarbij hebben de samenwerkende partijen binnen ons Platform Nieuwe Nederlanders een belangrijke rol. Lees hier bijvoorbeeld het interview met Karen van Kan van Vluchtelingenwerk Oost Nederland.