Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

3327 documenten

Rooie Vrouwen: Debat over een vuurwerkverbod

PvdA PvdA Doetinchem 19-01-2020 19:18

In een brief aan het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek hebben de Rooie Vrouwen het verzoek ingediend een debat te voeren over een vuurwerkverbod. Niet zonder reden worden momenteel heftige discussies gevoerd over het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Onveilig Het toegestane vuurwerk zorgt voor letsel, overlast en gevoelens van onveiligheid voor mens en dier. Een ander deel van de problematiek is het gevolg van illegaal vuurwerk dat de afgelopen jaren sterk in kracht is toegenomen. Oud en nieuw dreigt op veel plaatsen in Nederland en ook in onze gemeente de onveiligste tijd van het jaar te zijn. Elk jaar opnieuw groeit het aantal geregistreerde incidenten. Onderzoek wijst uit dat inmiddels 69% van de Nederlanders voorstander is van een volledig verbod op het afsteken van vuurwerk. (bron: rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid.)

Draagvlak Nu het draagvlak voor een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod duidelijk toeneemt, en het Kabinet hierover in februari met een uitgewerkt plan wil komen, roepen de Rooie Vrouwen het College en de raadsleden op om een debat te voeren over de haalbaarheid van een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente Oude IJsselstreek. Van belang daarbij is dat de inwoners een stem krijgen in dit debat, maar ook brandweerlieden, ambulancepersoneel, politiemensen en boa’s om hun mening te vragen.

Traditie Is daarmee een traditie om zeep geholpen? Zeker niet. Deze traditie kan heel goed aangepast voortgezet worden. De gemeente zou in het belang van openbare orde en veiligheid de regie kunnen nemen om te zorgen dat de jaarwisseling een sterker georganiseerd karakter krijgt. Organiseer samen met burgers op een of meerdere plekken het gecontroleerd afsteken van siervuurwerk en help mee aan een veilige viering van de jaarwisseling.

Grensoverschrijdend Omdat een vuurwerkverbod in de ene gemeente kan leiden tot extra problemen in de buurgemeenten is een discussie op regio Achterhoek niveau eveneens wenselijk en zinvol. En omdat de Oude IJsselstreek er als grensgemeente een extra handhavingstaak bij zou krijgen, is overleg met de Duitse collega’s ook van belang. De Rooie Vrouwen hechten er waarde aan, dat er op niet al te lange termijn een debat komt, zodat er voldoende tijd is voor de voorbereiding van een veilige en sfeervolle viering van de jaarwisseling van 20/21.

Het bericht Rooie Vrouwen: Debat over een vuurwerkverbod verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Werkende armen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Tijdens de raadsvergadering heb ik namens GroenLinks, aandacht gevraagd voor werkende armen. Met de toename van flexbanen en de afname van de sociale zekerheid zijn er steeds meer mensen die het financieel niet meer redden. Net als in de VS hebben we sinds een aantal jaren economische daklozen. Dat zijn geen mensen die vanwege verslaving of psychische problemen op straat komen, maar vanwege financiele problemen.

Het gekke is dat ze in Doetinchem blijkbaar wel in beeld zijn, maar vervolgens niet in de schuldhulpverlening terecht komen. Blijkbaar gaat er iets niet goed met de doorverwijzing en wie is dan uiteindelijk eindverantwoordelijk? Terugkerende frustratie van mij is, dat de gemeente niet ingrijpt als ze zien dat het in de ondersteuning van inwoners mis gaat tussen instanties. De gemeente gaat over de centen en heeft dus doorzettingsmacht. Keerzijde is uiteraard dat de gemeente moet zorgen voor de randvoorwaarden, waardoor instanties hun werk kunnen doen.

Negen van de tien basisscholen kiezen voor Roetveegpiet | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Op 6 december heeft GroenLinks een enquête gehouden onder de 22 basisscholen in Doetinchem. De aanleiding is de onenigheid rond de kleur van piet, die maatschappelijk gezien tot behoorlijk veel tumult heeft geleid. Afgelopen jaar heeft NTR gekozen voor roetveegpiet tijdens de landelijke intocht. Verschillende gemeenten in het land zijn de NTR hierin gevolgd. In Doetinchem is tijdens de lokale intocht gekozen voor zwarte piet.

We waren benieuwd of de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, ook op de basisscholen in Doetinchem tot de nodige discussies hebben geleid. Welke keuzen hebben zij gemaakt en zouden ze wel of niet willen dat Doetinchem de landelijke lijn volgt? De kinderen voor wie het sinterklaasfeest is bedoeld, gaan immers allemaal naar de basisschool. Op de basisscholen, wordt op een enkele uitzondering na, het sinterklaasfeest uitgebreid gevierd en worden zowel sint als de pieten ontvangen.    

 

Op basis van de uitslag van de enquête hebben we het college verzocht met de organisatoren van de sinterklaasintocht in gesprek te gaan over de keuze van piet tijdens de volgende sinterklaasintocht. De uitslag laat een redelijk eenduidig beeld zien. Van de 22 basisscholen hebben 10 scholen gereageerd. Negen van de tien scholen geven aan te kiezen voor roetveegpiet en geven te kennen het belangrijk te vinden dat lokaal de landelijke lijn volgt.

 

Vragen

 

 

 

Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

4x roetveegpiet

5x overgangsfase roetveegpiet

1x

zwarte piet

Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

9x

de landelijke lijn

1x

Doetinchem

 

Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

9x

ja

1x

nee

 

Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

9x

roetveegpiet

1x

geen voorkeur

 

Vindt u het wel of geen goede zaak dat de gemeente met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek gaat?

8x

ja

1x

neutraal

1x

nee

Wilt u op de hoogte gebracht worden van verdere ontwikkelingen?

10x

ja

 

 

 

 

Toelichting op antwoorden

 

1.Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

Negen scholen kiezen voor roetveegpiet. Vier scholen geven aan het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school te hebben ontvangen. Vijf scholen geven aan in een overgangssituatie te zijn. Scholen geven als toelichting ‘We willen geleidelijk over naar roetveegpieten.’ ‘Met ingang van volgend schooljaar hebben we roetveegpiet’.

Één school kiest voor zwarte piet.

 

2.Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

Negen scholen kiezen voor de landelijke lijn, waarvan vier scholen het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school hadden. Waarbij opgemerkt moet worden, dat een school nadrukkelijk meldt zelfstandig voor roetveegpiet gekozen te hebben en zich juist gesteund te voelen door NTR. Vijf scholen zijn in een overgangsfase.

Voor de uiteindelijke keuze van roetveegpiet worden meerdere redenen genoemd; ‘om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden’ ‘Wij willen de landelijke lijn volgen. De kinderen kijken naar de t.v. en zien daar de roetveeg pieten.’ Een school die dit jaar roetveegpiet ontving benadrukt ‘Wij volgen de landelijke lijn als we er zelf achter staan.’

Één school kiest voor zwarte piet en geeft als toelichting; ‘wij passen ons aan.’

 

3.Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

Negen scholen geven aan het belangrijk te vinden dat Doetinchem de landelijke lijn volgt. Redenen zijn; ‘De tijd van zwarte piet is echt wel voorbij’, ‘Onbegrijpelijk dat deze keuze niet door Doetinchem is gemaakt.’ ‘Voor de kinderen lijkt ons dat wel verstandig om te doen.’ Om onrust te voorkomen is het goed dat Doetinchem de NTR volgt.’ ’Wij zouden het erg op prijs stellen als Doetinchem ook de lijn van roetveegpiet gaat volgen!’

Één school geeft aan ‘op zich maakt dit niks uit.’

 

4.Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

Negen scholen hebben een voorkeur voor roetveegpiet. Als toelichting wordt onder meer gegeven; ‘In ons multicultureel land is het goed om met minderheden rekening te houden die vaak geconfronteerd worden met discriminatie.’ ‘Landelijk is de mening m.b.t. zwarte piet enerzijds aan het schuiven, anderzijds is de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders verhard. Onbevangenheid t.o.v. zwarte piet zoals die er was, wordt door wat er speelt steeds lastiger. Het gaat erom dit feest een kinderfeest te laten zijn. Dit kan ook met roetveegpieten.’ ‘Om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden.’ ‘We willen de landelijke lijn van de t.v. volgen. Kinderen kijken hier toch naar.’ ‘Past in het sinterklaasverhaal en is geen pijnlijk punt voor wie dan ook.’ ‘Omdat je iedereen dan zo goed mogelijk tegemoet komt, aan zowel de voor- als tegenstanders.’ ’Het sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen. We willen als (openbaar) onderwijs niemand buitensluiten, als we dat kunnen bewerkstelligen door een verandering in de uiting van piet, lijkt me dat meer dan wenselijk.’

Één school kiest voor zwarte piet; ‘We hebben het hier uitvoerig over gehad. Ook met wat oudere kinderen. We maken er samen geen probleem van. We snappen heel goed dat herkenbaarheid een probleem is voor de stichting*. (*opmerking; de stichting die bij deze school het sinterklaasfeest verzorgt).

 

5. Vindt u het een goede zaak dat GroenLinks de gemeente verzoekt met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek te gaan over het volgen van de lijn van NTR? Of vindt u dit geen zaak van de politiek?

Acht scholen geven aan dit wel te willen. Opmerkingen die worden gegeven; ‘Heel goed.’ ‘Goed overleg is altijd belangrijk, dus een gesprek lijkt me zeker zinvol.’ ‘Prima om sturing aan te geven, helemaal vanwege de NTR.’ ‘Deze discussie is jammer genoeg al heel breed getrokken. Ik vind het goed dat de politiek zich hiermee bemoeit.’

Een school reageert neutraal; ‘het zou mooi zijn wanneer de politiek zich hier niet mee hoeft te bemoeien en dat maatschappelijke ontwikkelingen er voor zorgen dat er over een aantal jaren niet meer over gediscussieerd hoeft te worden, dat dan de roetveegpiet algemeen geaccepteerd wordt.’

Één school wil dit niet. ‘Ik vind dit geen zaak voor de politiek. Je komt ook nooit uit deze discussie. Hoe minder aandacht het krijgt hoe beter.’

 

6. Wilt u op de hoogte gebracht worden van de uitslag van deze enquête en overige ontwikkelingen?

Alle tien de scholen geven aan dit te willen. Reacties variëren van ja tot heel graag.

 

7. Heeft u overige opmerkingen en/of vragen?

Twee scholen hebben op deze vraag gereageerd. Een school schrijft ‘Aan het plezier dat de kinderen op onze school beleefd hebben aan het sinterklaasfeest, valt af te lezen dat het voor kinderen niet uitmaakt hoe de piet er uitziet. Wat mij betreft voeren de voorstanders van zwarte piet een achterhoede gevecht. De jonge kinderen van nu weten straks niet beter dan dat sint geholpen wordt door roetveegpieten. Dan valt, hopelijk, het rumoer vanzelf stil en kan het feest voor de kinderen weer centraal worden gesteld.’

Op basis van de uitslagen komen wij tot de volgende vraag;

1.Is het college bereid om met de organisatoren van de lokale sinterklaasintochten van de gemeente Doetinchem in gesprek te gaan, met het verzoek de landelijke lijn te volgen van roetveegpiet vanaf de eerst volgende sinterklaasintocht, daarmee ook rekening houdend met de keuze van basisscholen, en de bevindingen vervolgens terug te koppelen aan de gemeenteraad en de basisscholen in Doetinchem?

De organisatoren van het sinterklaasfeest zijn op de hoogte gesteld van de uitslagen en de vraag aan het college. 

 

 

 

Werkgeversdienstverlening, vaccinaties en naar Düsseldorf

D66 D66 Doetinchem 18-01-2020 16:07

Werkgeversservicepunt

Het Werkgeversservicepunt is het centrale punt voor de werkgeversdienstverlening in onze arbeidsmarktregio. De accountmanagers spreken met werkgevers over mogelijkheid voor mensen die via UWV of Laborijn naar een passende werkplek begeleid worden. Afgelopen week spraken we over de manier waarop we het Werkgeversservicepunt de diensten nog beter kan uitvoeren. Op dit moment wordt dit in kaart gebracht en binnenkort volgt een advies. Mooi om te horen dat we in onze arbeidsmarktregio trots kunnen zijn op onze werkgeversdienstverlening.

Vaccinatie

Tijdens de beeldvormende raad stond het onderwerp vaccinaties centraal, omdat we GGD definitief de taak willen geven om het rijksvaccinatieprogramma ook voor onze gemeente uit te voeren. De gemeenteraad vroeg aandacht voor het belang van vaccineren en uitte zorgen over de vaccinatiegraad. In Doetinchem kunnen we gelukkig spreken van een relatief hoog aantal vaccinaties, maar dat willen we in de komende tijd ook graag zo houden.

Werkbezoek Düsseldorf

Afgelopen donderdag en vrijdag waren we met alle burgemeesters & wethouders van de Achterhoekse gemeenten in Düsseldorf. Naast het feit dat het tot waardevolle gesprekken met elkaar leidde, hadden we een interessant inhoudelijk programma. We bezochten de Landtag Nordrhein-Westfalen, de grenspost Düsseldorf, de luchthaven en de Medienhafen. We spraken over het democratisch systeem in Nordrhein-Westfalen, grensoverschrijdende samenwerking en werken over de grens. De ontwikkeling van de Medienhafen bood een interessant perspectief, ook voor onze stad. Ik heb met veel collega wethouders kunnen spreken, een mooie basis voor nog betere samenwerking.

 

Nieuwjaarsreceptie VVD Doetinchem 2020

VVD VVD Doetinchem 16-01-2020 02:08

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/37981/VVD Doetinchem Nieuwjaarsreceptie 2020

Nieuwjaarsreceptie VVD Doetinchem

Datum:                maandag 20 januari 2020

Tijd:                       19.30h

Locatie:                Het Borghuis, Burgemeester van Nispenstraat 2, 7001 BS Doetinchem

Beste leden en beste inwoners van de gemeente Doetinchem,

 

Na een mooi jaar vol inhoudelijke politiek in Doetinchem nodigt de fractie en het bestuur van de VVD Doetinchem u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie op 20 januari 2020.

Tijdens deze avond zal er worden teruggeblikt op een goed jaar en is er de ruimte om gezamenlijk de plannen van 2020 te bespreken.

Dit alles zal plaats vinden onder het genot van een hapje en een drankje.

De fractie zal aanwezig zijn, evenals de wethouder en het bestuur, zodat u ook met iedereen kunt kennismaken en van gedachten kunt wisselen.

 Aanmelden wordt, ivm de catering, bijzonder op prijs gesteld en kan via secretariaat.vvd.achterhoek@kpnmail.nl  

We kijken er naar uit om met u te proosten op 20 januari!

Mede namens alle bestuursleden, fractieleden en wethouder,

Met liberale groet,

 

Hans Dales

Fractievoorzitter VVD Doetinchem

Verandering: 2020 is begonnen!

D66 D66 Doetinchem 11-01-2020 11:26

Afgelopen week was een week vol nieuwjaarsontmoetingen. Onze nieuwe gemeentesecretaris had alle medewerkers uitgenodigd in de hal van het stadhuis. Een fijn moment om direct met alle mensen van de gemeente Doetinchem bij te praten. Goed dat er volop energie uitgesproken werd om van 2020 een mooi jaar te maken voor de inwoners van onze gemeente.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Amphion stond burgemeester Mark Boumans stil bij het thema verandering. Dit komt niet vanzelf. Je kunt er niet eenvoudig op wachten. Prachtig vond ik de parallel die hij trok met zijn eigen sportieve ambities. ‘Wees de verandering die je wilt zien.’

Het thema ‘verandering’ kwam ook aan de orde bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Laborijn. Een groep van 20 medewerkers zette met een kritische cabaretvoorstelling een dikke punt achter 2019. Gevoelige liedjes, indringende uitspraken en zelfs een rap. Alles ademde dat de medewerkers het beste willen voor onze mensen. Rake opmerkingen en songs over het management, raadsleden, rooie vrouwen, journalisten en het bestuur. Zo, die konden we in onze zak steken! Bovenal lieten medewerkers zichzelf zien.

Met oud & nieuw durfden wij het aan om in Den Haag te verblijven. Hoewel we ons bedachten of dat gezien de onrust wel zo’n verstandige keuze was, was het juist heel fijn. We waren bij de oudejaarsconference van Claudia de Breij, zagen Maarten van der Weijden de hofvijver in springen en ik nam op 1 januari zelf een duik in de ijskoude Noordzee.

Voor Claudia was duidelijk: alles verandert, daar is geen ontkomen aan. Angst voor veranderingen is er altijd geweest, maar veranderen móet. Daar zijn mensen voor nodig die het aandurven om het verschil te maken. De beste veranderaars zijn mensen die ook een goede verliezer kunnen zijn. “Verliezen maakt je ziel zacht en je hart groot.” Haar vader, gemeenteraadslid, leerde haar: “In een democratie houdt de regering van de meerderheid rekening met de noden en wensen van de minderheid, is er een onafhankelijke rechtsstaat en een vrije pers.” Na afloop dansten we tot in de kleine uurtjes: “Hef het glas op de verliezers en proost op wat ooit was!” 2020 is echt begonnen!

SORRY WE MISSED YOU in het Rode Kafé

PvdA PvdA Doetinchem 07-01-2020 18:53

De film SORRY WE MISSED YOU is de nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach (I, DANIEL BLAKE). De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland.

Ricky (Kris Hitchen) en Abby (Debbie Honeywood) wonen met hun kinderen, hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchise-deal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.

SORRY WE MISSED YOU is na een omvangrijk oeuvre de laatste film van de Britse regisseur Ken Loach. Hij won in zijn carrière twee keer de prestigieuze Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes: in 2006 voor het oorlogsdrama THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY en in 2016 voor het door publiek omarmde I, DANIEL BLAKE. SORRY WE MISSED YOU werd eveneens geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Filmfestival van Cannes.

Plaats: Het Rode Kafé, Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem

Datum: vrijdag 14 februari

Aanvang: 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Deze filmavond is een onderdeel van het Hemelbestormers-evenement. Het doel is mensen te enthousiasmeren en actief te worden voor de partij, met leuke avonden waar plezier en inhoud even belangrijk zijn. Na de film gaan we in gesprek met gedeputeerde Peter Kerris over wat wij kunnen doen als PvdA aan een economie zoals geschetst in deze film.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/sorry-we-missed-you-in-het-rode-kafe/

Het bericht SORRY WE MISSED YOU in het Rode Kafé verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

GroenLinks werkt aan een landelijk vuurwerkverbod | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

Na weer een nacht vol ernstige ongelukken werkt GroenLinks aan een landelijk vuurwerkverbod. GroenLinks-leider Klaver: ‘We kunnen onze hulpverleners niet afschepen met verontwaardiging alleen.' Het zal geen verrassing zijn dat we als lokale afdeling achter dit initiatief staan.

Vlak bij mijn huis aan de overkant van de straat is een basisschool. Via een klein steegje kom je er. Verscholen tussen de huizen en omzoomd door bomen en struiken. Een heerlijke plek voor kinderen om na schooltijd te spelen.

De dagen rond oud en nieuw, ook de ideale plek om vuurwerk af te steken voor groepjes kinderen, tussen negen en twaalf jaar oud. Hopelijk is het goed gegaan en hebben ze het schoolplein weer verlaten met tien hele vingertjes en onbeschadigde ogen. Afgezien van de klerezooi, een paar dagen hard geknal en veel rook lijken ook de huizen, grenzend aan het schoolplein, er onbeschadigd vanaf te komen.

Geen idee wat ouders bezielt, om hun kinderen vuurwerk af te laten steken. De Asian Bulkpack wordt door leveranciers enthousiast aangeprezen als mortieren die makkelijk zijn mee te nemen. Ik kan je verzekeren, zo klinken ze ook als ze afgaan in een woonwijk. Volwassenen die weten wat ze doen, zullen ongetwijfeld schade weten te beperken. Maar kinderen? Aan de uiteengereten redbullblikjes te zien, werd er volop geëxperimenteerd. 

Dat het gruwelijk mis kan gaan, waarbij kinderen betrokken zijn, weten we door de nieuwsberichten die binnenkomen. Ook dit jaar zijn er weer dodelijke slachtoffers te betreuren. Ik vraag me weleens af wat mensen van ons denken, die uit oorlogsgebieden komen. Natuurlijk zijn ouders op de eerste plaats verantwoordelijk voor hun kroost. Maar wat als die verantwoordelijkheid niet wordt genomen, of ouders hebben niet in de gaten wat hun kinderen uitspoken? Wat geven we dan als signaal af als samenleving?

In ons overgereguleerde landje heeft een kind voor z’n geboorte al een dossier. Zodra het naar school gaat, komt het in een leerlingvolgsysteem terecht. We hebben kinderen bijna volledig uit het straatbeeld verbannen. Na schooltijd sturen we ze het liefst naar, door volwassenen georganiseerde activiteiten, op daartoe aangewezen locaties. Schoolpleinen mogen ook, maar dan uitsluitend met speeltoestellen die aan alle Nederlandse en Europese eisen voldoen. Als het even kan, zoals in mijn gemeente, het liefst onder het toeziend oog van een sportcoach, want ze zullen maar onvoldoende en niet verantwoord bewegen. Risico’s moeten kost wat kost vermeden worden. Gezondheid en het juiste gewicht boven alles. Maar we laten wel toe, dat ze zichzelf en anderen dodelijk verwonden? Wat maakt dat we juist hier onze kop in het zand steken?

 

 

Europaweg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks PvdA Doetinchem 05-01-2020 00:00

De voorgenomen verdubbeling van de Europaweg zal van een enorme invloed zijn op veel meer dan alleen onze eigen inwoners. De lusten en lasten lijken onevenredig te zijn verdeeld. De gevolgen ondoorzichtig en niet te overzien..... Om in deze tijd dwars door een stad een verkeersader te verwijden, om van nóg meer zuurstofarm bloed te kunnen voorzien, getuigt, gezien vanaf een afstandje, van durf en onbenul tegelijkertijd.  Doetinchem heeft op dit moment blijkbaar geen keus meer. In het nog betrekkelijk recente verleden zijn er geen innovatieve geesten geweest met betere oplossingen dan deze. Bereikbaarheid durven we in de Achterhoek nog niet te vertalen naar iets anders dan autobereikbaarheid.

GroenLinks heeft destijds ingestemd met deze verdubbeling, met de kanttekening dat er ook werk gemaakt zou worden van de verdubbeling aan het spoor tot station Doetinchem. 

Niemand heeft ook maar de minste illusie dat op korte termijn de problemen, de files op de Europaweg tijdens spitsuren - de reden voor dit plan - opgelost zullen zijn. Zolang de fuik, de bottleneck, ter hoogte van de spoorwegovergang niet is aangepakt en aangepast, zullen de lasten in de komende jaren de lusten overstijgen. Alléén al het geknutsel aan dit traject waarvoor een jaar wordt uitgetrokken zal de nodige ergernissen en schade gaan opleveren. Wij blijven er aldus op aandringen de vervolgstappen om tot een acceptabele situatie te komen zo spoedig mogelijk te nemen. Hierbij doelen we op de ongelijkvloerse kruising; de tunnel onder het spoor door.

Als GroenLinks hebben we geprobeerd de noden voor onze eigen wandel- en fietsminnende inwoners onder de aandacht te brengen en de schade zoveel mogelijk terug te dringen. Wij vinden dat met name de omlooproute, vanwege het wegvallen van de oversteek Vancouverstraat - Auroraweg, voor de voetgangers zo veilig en duidelijk mogelijk moet worden. GroenLinks is hierover met de wethouder in gesprek gegaan om toch minimaal een voetpad, dat begint bij de Auroraweg, parallel aan de Europaweg en vervolgens aansluit op het trottoir richting de oude tunnel aan de noordzijde van het spoor, te realiseren. Ook nu al zien we risicovolle situaties op het fietspad evenwijdig aan de Europaweg door een samengaan van wandelaars, joggers, fietsers - waaronder veel electrische - en bovenal scooters. Zelfs illegale brommers passeren regelmatig. Een aantal andere aanpassingen op de alternatieve fiets- en voetgangerspaden, zoals een zebrapad over de Sicco Mansholtweg ter hoogte van de oversteek Kilderseweg - Auroraweg en een opwaardering van het kleine tunneltje tussen Winnipegstraat en Dichterseweg, zijn wat ons betreft ook minimaal noodzakelijk. Middels een raadsbreed aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en LBD zullen ook deze gerealiseerd worden. Het zal echter de wens van GroenLinks blijven het tunneltje in de toekomst volledig te reconstrueren ter bevordering en accommodering van gezondheidsbevorderende mobiliteitsvormen.

Tot slot hebben we de hoop uitgesproken dat raadsbesluiten in de toekomst ondubbelzinnig opgesteld zullen worden. Wij hebben ingestemd met de bestemmingswijziging Europaweg, teneinde de verdubbeling hiervan door te kunnen laten gaan.

 

Achterhoek Raad | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

De Achterhoek Raad heeft een uitvoeringsplan vastgesteld voor 2020. Hierin staat welke projecten het komende jaar uitgevoerd of uitgewerkt zullen worden op het gebied van werken, onderwijs, mobiliteit, wonen, duurzaamheid en gezondheid.

De projecten zijn ontstaan aan verschillende thematafels waaraan de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen proberen om onze regio te versterken en leefbaar te houden. Organisaties kunnen hun ideeën/ projecten indienen bij deze thematafels. GroenLinks is met name enthousiast over de projecten die de volgende doelen proberen te behalen: Thema Smart werken & Innovatie: het behouden van jongeren en het aantrekken van arbeidskrachten voor onze regio. Thema Onderwijs & Arbeidsmarkt: bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee doet binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. Thema Mobiliteit & Bereikbaarheid: het bevorderen van fijnmazige bereikbaarheid en een Regio Expres: Winterswijk - Doetinchem - Arnhem. Thema Wonen & Vastgoed: het verduurzamen van woningen en het transformeren van leegstaand vastgoed. Thema Circulaire Economie & Energietransitie: het stimuleren van circulair ondernemen op bedrijventerreinen en het hergebruik van materialen na de sloop van gebouwen. Thema Gezondste Regio: naast preventie inzetten op slimme oplossingen zodat onze inwoners goede zorg blijven ontvangen. Naast het uitvoeringsplan zijn er ook moties aangenomen over snelle fietsverbindingen, een netwerk voor Alumni en het behoud van goede en bereikbare zorg in onze regio. GroenLinks heeft deze drie moties gesteund.