Nieuws van CDA in Doetinchem inzichtelijk

99 documenten

Welkom in Durkum, streektaal voor de allerkleinsten

CDA CDA Doetinchem 19-07-2019 06:21

Op 10 oktober 2018 ondertekende de minister van binnenlandse zaken een convenant om hiermee erkenning te geven aan het feit dat streektaal een verrijking is voor het Nederlands cultureel erfgoed. Ze gaf de betrokken provincies en gemeenten hierin de ruimte om een eigen beleid voor het Nedersaksisch voeren. Deze ruimte is prettig, maar zorgt ook voor onduidelijkheid, want wie gaat nu iets regelen dat je niet hoeft te regelen en waarom zou je het dan doen en met welk doel? In Doetinchem vervullen we met trots de centrumfunctie binnen de Achterhoek. Ook herbergen we het regionale streektaal kennisinstituut Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers, afgekort ECAL. Deze instelling krijgt van de provincie financiële middelen om taken uit te voeren die verband houden met het behoud van de streektaal en de regionale identiteit. Nu wil het feit dat de Achterhoek binnen het gehele land bekend staat als dé plek waar men nog dialect spreekt. De regio is door Normaal, Jovink en de Voederbietels, de Zwarte Cross en sfeeracties van de supporters van De Graafschap duidelijk op de kaart gezet. Het Achterhoeks is zo waarschijnlijk de meest gehoorde en zichtbare variant van het Nedersaksisch binnen Nederland. Hoe behoud je nu de aandacht voor onze variant van het Nedersaksisch? Zelfs ik, geboren en getogen in Doetinchem, te midden van mijn Achterhoeks sprekende familie, ben niet in staat om meer dan twee zinnen in fatsoenlijk Achterhoeks te uiten. Terwijl ik de taal wel beheers in gevoel en de woorden in mijn hoofd kan verklanken. Dat is eigenlijk toch wel triest. Het zou jammer zijn dat de taal zo verdwijnt uit de regio en iedereen alleen nog maar met losse woordjes als d’ran en ‘brommers kieken’ kan uiten. Graag ziet de gemeenteraad van Doetinchem dat we gebruik maken van de ruimte die de overheid ons geboden heeft. We zijn op zoek gegaan naar een vorm waarin we jong en oud binnen de gemeente bekend maken met het Nedersaksisch en hebben deze binnen de bestaande budgetten gevonden. Iedere baby die geboren wordt binnen een gezin uit de gemeente krijgt sinds enkele jaren het prentenboek ‘Welkom in Doetinchem’ cadeau. Het ECAL wil de tekst van dit boekje met alle plezier kosteloos vertalen en bij herdruk van het boek kan het dan ook in vertaalde vorm gedrukt worden. We hopen dat zo tijdens de kraamvisite er op een laagdrempelige manier tussen de verschillende generaties het gesprek op gang komt over de waarde van onze mooie streektaal. Het idee is om zo interesse te kweken voor het meer levend houden van die taal. Dit kan de regionale identiteit die sinds de komst van de Achterhoek vlag meer zichtbaar is ook verder versterken. Vandaar dat we nu de volgende motie vreemd aan de dag indienen, in het Nederlands én via de bijlage, het Achterhoeks!: Bijdrage van Paul Hilferink, woordvoerder cultuurhistorie

Standpunt CDA m.b.t. gevelproblematiek Amphion

CDA CDA Doetinchem 19-07-2019 06:13

We leven in een complexe maatschappij. Veel zaken zijn niet zwart-wit, terwijl we ze wel zo beleven om het een beetje overzichtelijk te houden. Sinds 2010 staat er een markante schouwburg in ons centrum. Het bleek onverwacht een pand met twee gezichten. Van binnen een nationaal toonaangevend podium. Hier zijn we trots op en dit sluit ook aan bij de functie die het pand heeft. De buitenkant wordt sinds 2014 letterlijk afgeschermd van het publiek, omdat het niet veilig is om dichtbij de gevel te komen. Dit is een beschamende situatie en na jaren procederen is zelfs nu nog niet precies duidelijk wie nu waaraan precies schuld heeft en voor hoeveel geld dan wel. Een ding weet heel Doetinchem al wel net zoveel jaren en dat is dat de gemeente en daarmee dus de gemeenschap! op zal draaien voor het grootste gedeelte van de kosten van het herstel van de gevel. Precies hier toont zich dan ook weer de complexiteit van onze samenleving. Iedereen weet waar de rekening terecht komt, alleen mag je dat niet te expliciet in de begroting van de gemeente opnemen, want dan erken je schuld en valt er ook niets meer te verhalen op andere partijen. Dit is een frustrerend gegeven en lang verhaal kort, nu staan we hier vanavond toch door de zure appel heen te bijten waarvan we wisten dat die kwam. Precies op het moment dat we ook weten dat er heftige bezuinigen aan gaan komen om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Waarom dan toch 2,3 miljoen uitgeven aan een defecte gevel en niet aan andere zaken? Deze vraag zal de komende tijd nog vaak terugkomen. Heel simpel, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar inwoners. Een tijdelijk hek, hoe permanent het er ook uitziet, biedt geen garantie op veiligheid. Het kan niet zo zijn dat er een ongeluk gebeurt doordat een deel van de gevel los laat, want dan zegt iedereen achteraf ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren? ‘. Van iedere huizenbezitter of bedrijf moet je kunnen verwachten dat onveilige buitengevels gerepareerd worden. Dus ook van Amphion. Aangezien Amphion het geld niet heeft, moet je als gemeente en 90% aandeelhouder je verantwoordelijkheid nemen. Zo werkt het nu eenmaal, je kan niet weglopen voor je verantwoordelijkheden als het om veiligheid gaat, ook niet wanneer je even krap bij kas zit. Graag zouden we ook zien dat Amphion zijn verantwoordelijkheid pakt en in de onderhandelingen scherp is en zo economisch mogelijk omgaat met het bouwbudget. Mocht er dan heel onverwacht plots toch minder geld nodig zijn dan nu toegezegd, al is dat erg onwaarschijnlijk, dan zouden we graag zien dat dat geld teruggestort wordt naar de gemeente. Tot slot zou de CDA fractie ook graag zien dat de andere aandeelhouders, we noemen ze bewust even bij naam: Montferland, Oude IJsselstreek en Bronckhorst, die net als Doetinchem niet verplicht zijn om bij te dragen in de kosten, toch ook voor hun deel hun verantwoordelijkheid nemen. Het zijn immers ook hun inwoners die genieten van het aanbod in Amphion. Bijdrage van Paul Hilferink, woordvoerder cultuur

Reactie CDA op motie SP Zorgbuurthuis; Sympathiek maar te gebonden aan 1 concept.

CDA CDA Doetinchem 02-07-2019 04:37

De SP diende tijdens de raadsvergadering van 27 juni een motie in over het concept ''Zorgbuurthuis''.Volgens het CDA een sympathieke motie maar teveel gebonden aan 1 mogelijke uitkomst; het landelijke SP concept Zorgbuurthuis. Paul Hilferink deed namens de fractie de volgende bijdrage: Voor ons ligt een uiterst sympathieke motie. Toch zal het CDA tegen stemmen, we leggen uit waarom. De SP signaleert terecht dat het niet altijd even makkelijk is om in je eigen buurt of dorp oud te worden. De verzorgingshuizen zoals ze in het verleden bestonden zijn verdwenen. De maatschappij is duidelijk aan het veranderen en mensen willen graag meer regie op de wijze waar ze hun leven willen inrichten. Op het moment dat zorg en ondersteuning nodig is kan niet iedereen terugvallen op mantelzorg. Daarnaast zien we dat mantelzorgers met grote regelmaat zwaar belast worden. Het CDA is daarom groot voorstander van het zoeken en ondersteunen van nieuwe woonvormen waarin wonen en zorg meer gecombineerd worden. Er zijn binnen de gemeente inmiddels ook al verschillende initiatieven die lopen of opgestart worden. We moeten oppassen dat deze woonvormen niet alleen toegankelijk zijn voor mensen met een beter gevulde portemonnee, want daar lijkt het nu soms op. Gelukkig zien we binnen de gemeente dat ook Sité oog heeft voor deze ontwikkelingen en actief kijkt naar hoe er voor mensen met een smallere beurs mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Als CDA voelen we ons in de SP motie teveel gebonden aan 1 mogelijke uitkomst, het concept Zorgbuurthuis, waarbij Zorgbuurthuis zelfs al met hoofdletter gespeld wordt als eigenstandig concept. Daarbij zit er in het, overigens grondig uitgewerkte, concept een lastigheid in de geldstromen doordat de scheiding van de Zvw, Wlz en Wmo bewust opgeheven wordt. Ook lijkt een landelijk SP punt nu zonder duidelijke lokale verkenning 1 op 1 naar de situatie in onze gemeente vertaald te worden. Volgens ons moet de maatschappij iets meer ruimte krijgen om binnen de huidige wettelijke kaders op zoek te gaan naar mogelijkheden van nieuwe woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden. We blijven wel aandacht vragen voor alternatieve woonvormen en verwachten van het college dat ze dit nadrukkelijk meenemen in het beleid. We willen daarbij dan ook graag extra aandacht voor mensen met een minder gevulde beurs en samenwerking met partijen die zich bezig houden met sociale woningbouw. De motie werd verworpen.

Beleidskader ''bedrijventerreinen in verandering'' aangenomen

CDA CDA Doetinchem 02-07-2019 04:29

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 juni werd het ''Beleidskader Bedrijventerreinen in verandering'' besproken. Ruud Veldkamp vroeg namens het CDA aandacht voor o.a. de kringloopbedrijven en deed de volgende bijdrage: Voor ons ligt het beleidskader bedrijventerreinen in verandering. Een groot deel van de bedrijven in de Gemeente Doetinchem is gevestigd op 1 van de beschikbare 8 bedrijventerreinen. De ambitie van het college van de Gemeente Doetinchem is erop gericht om in deze snel veranderende wereld te blijven inspelen op veranderende wensen van bedrijven en ondernemers in onze gemeente. Het is van belang om meer duidelijkheid te creëren voor wat betreft het vestigingsbeleid op de diverse bedrijventerreinen in de Gemeente Doetinchem. In de praktijk komen er nog wel eens verzoeken binnen van bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein en dan blijkt dat dit niet past binnen het bestemmingsplan. Zo blijkt ook dat op verschillende bedrijventerreinen bedrijven zijn gevestigd zoals kantoren en kringloopwinkels die niet binnen de bestemmingsplannen passen. Om dit in de toekomst te voorkomen is het belangrijk dat er een duidelijk kader wordt gesteld zodat een eenduidigheid van beleid wordt gecreeeerd. Het beleidskader is mede tot stand gekomen door de conceptversie te bespreken met ondernemers, de ondernemersvereniging IG&D en daaronder ressorterende parkmanagementorganisaties Zij hebben hun input kunnen geven en deze is meegenomen in het voorliggende beleidskader. Wij juichen toe dat deze partijen gehoord zijn en dat zij hebben kunnen bijdragen. Uiteindelijk willen we samen een beleid die goed is voor de verdere economische ontwikkeling van die bedrijven en de Gemeente Doetinchem. Het CDA vindt het inhoudelijk een prima stuk maar we willen toch nog 1 aandachtpunt benoemen. We vragen met name aandacht voor de huidige kringloopwinkels die feitelijk nu op een bedrijventerrein zitten waar zij volgens het bestemmingsplan niet gevestigd mogen zijn. We pleiten ervoor dat er een mogelijkheid zou moeten komen voor een legale vestiging van kringloopbedrijven op 1 industrieterrein . Er wordt door mijn collega van de PVDA mede namens ons een amendement ingediend om dat zeker te stellen. Als CDA fractie zijn we tevreden met het raadsvoorstel en zullen wij dit voorstel dan ook steunen. Zowel het raadsvoorstel als het amendement werden aangenomen.

Nieuwe groene stadspoort

CDA CDA Doetinchem 28-06-2019 07:06

De nieuwe, groene poort bij de ingang van het centrum van Doetinchem moet een icoon worden voor de groener wordende stad. Hoewel de stadspoort nog wat kaal is , heerst met name tevredenheid over de beeldbepalende entree van de binnenstad. Bekijk hier de reportage van Regio8.(bron Regio8)

Eerste reactie rapport Laborijn

CDA CDA Doetinchem 13-06-2019 05:07

Woensdag 12 juni zijn door bureau Berenschot de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘’De behandeling van klanten door Laborijn’’. Het rapport zal de komende tijd worden bestudeerd maar een aantal zaken zijn voor de CDA fractie al wel helder n.a.v. de presentatie. Ondanks de twijfel bij sommige andere ten tijde van de instelling van dit onderzoek is de fractie blij met het hoge onafhankelijke gehalte van het onderzoek. Het CDA heeft al vaker aangegeven dat de informatie vanuit Laborijn transparant en helder moet zijn hoe weerbarstig de werkelijkheid soms ook kan zijn. Duidelijk is dat als het gaat om bejegening de menselijke maat zo spoedig mogelijk terug moet komen waarbij er natuurlijk wel aandacht moet blijven voor rechtmatigheid. Echter kan dat ook op een menselijke, begrijpelijke en duidelijke manier. De conclusies in het rapport spreken voor zich en zijn voor wat de CDA fractie betreft reden genoeg om het bestuur van Laborijn te adviseren om met de directie nadrukkelijk in gesprek te gaan over hun toekomst binnen Laborijn. Jeroen Berends Fractievoorzitter CDA Doetinchem

Raad op bezoek bij Buha

CDA CDA Doetinchem 06-06-2019 06:55

Woensdag 5 juni zijn leden van de gemeenteraadop raadsbezoek geweest bij Buha. De raadsledenkregen uitleg over de nieuwe kunstgrasvelden op de Bezelhorst, de werking van de bruggen over de Oude IJssel, de begrazing door schapen en een project rondom de circulaire economie van studenten van het Graafschap College. Buha is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Doetinchem.

Preventieagenda verslaving 2019-2022

CDA CDA Doetinchem 30-05-2019 12:17

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei stond de preventieagenda verslaving op de agenda.Namens het CDA deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage; Voor ons ligt de in het coalitieagenda 2018-2022 afgesproken preventieagenda verslaving. Het CDA is tevreden met de inhoud van dit document. Het document heeft als doelstelling het voorkomen van verslaving, afname van risicovol gebruik en gedrag en een afname van overlast in de samenleving. We vinden het belangrijk dat er vol aandacht is voor de problematiek van verslaving in welke vorm dan ook. De inzet van het model Reynolds juichen wij toe. Vroege signalering is van het groots belang en de focus zal daar o.a. voor een belangrijk deel liggen op het tijdig en goed informeren van de jeugd als doelgroep. Zij dienen vroegtijdig te worden gewezen op de risico’s en gevaren van welke verslaving dan ook. Samenwerking met de verschillende partners is dan ook van belang om het tot een succes te maken. Vanuit het CDA vinden wij het belangrijk dat de preventieagenda breder werd getrokken dan de aandacht voor roken en alcohol en dan doelen we op cyberpesten, gamen en sexting. Daar is in het document wel enige aandacht aan gegeven maar dit had van ons wat sterker gekund en we vragen de wethouder om hier in de uitvoering nog wat meer aandacht aan te geven. Wij als CDA vinden het toenemende gebruik van lachgas een zorgelijke ontwikkeling en we verwachten dat de wethouder hier aandacht voor heeft en de ontwikkeling volgt en waar mogelijk actie op onderneemt. We zien deze preventieagenda als een dynamisch document en verwachten indien dit ontwikkelingen dit vragen dat de wethouder hierop in zal spelen en wij worden graag door de wethouder periodiek geïnformeerd over de resultaten. Als CDA fractie zijn we tevreden met het raadsvoorstel en vragen de wethouder de genoemde aandachtspunten in ogenschouw te nemen en zullen dit voorstel dan ook steunen.

CDA stelt vragen over Lachgas

CDA CDA Doetinchem 30-05-2019 12:05

Namens de CDA fractie stelde Ruud Veldkamp tijdens de raadsvergadering van 29 mei de volgende vragen aan burgemeester Boumans. Op 25 mei konden we in de Gelderlander lezen dat veel gemeenten in de regio nadenken over een verbod op lachgas vanwege ongewenste gezondheidsrisico’s. Ook het Trimbos instituut waarschuwt voor ongewenste gezondheidsrisico’s. O.a. Aalten, Bronckhorst, Winterswijk en Oude IJsselstreek overwegen volgens de Gelderlander een lokaal verbod. De vragen1. Is het in de ogen van de burgemeester mogelijk om lachgas lokaal te verbieden? 2. Zo ja, is de burgemeester dan van plan om dit te overwegen? 3. Wil de burgemeester in overleg gaan met zijn collega’s in de regio om tot een regionale aanpak te komen? 4. Kan de burgemeester ons op de hoogte houden van de voortgang. De burgemeester gaf aan dat er veel haken en ogen zitten aan het verbieden van Lachgas. Volgens hem kan dit bijvoorbeeld wel bij festivals maar moet er dan ook worden gekeken naar de handhaving. Verder gaf hij aan contact op te nemen met gemeenten in de regio om te kijken of er kan worden gekomen tot een gezamenlijke aanpak. De CDA fractie zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Samenwerkingsovereenkomst ''de Bongerd''

CDA CDA Doetinchem 30-05-2019 11:59

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei sprak de raad over de samenwerkingsovereenkomst ''de Bongerd''. Vincent Heuthorst deed daar de volgende bijdrage. Goed dat er nu een uitkomst is gekomen nadat de vaststelling Detailhandelsvisie 2009 al was beklonken en met de vaststelling van de visie boodschappenstructuur in febr. 2018 er een vervolgstap gezet kan worden in de herontwikkeling van de Bongerd.Was dus een langdurige zoektocht met daarbij horende traject van onderhandelingen maar met als uitkomst ‘nieuwbouw en grotere AH supermarkt’ en alsmede de toevoeging van een discounter in de bestaande supermarkt.En tegelijk hiermee komt er een nieuwe sporthal bovenop de AH. T.z.t. zal dit bij het vaststellen v/h bestemmingsplan bij ons in de gemeenteraad komen.AlsCDAzijnde vinden wij dat hiermee het winkelcentrumgebied De Bongerd en met ons ook de (Vereniging van Eigenaren De Bongerd ) een goede facelift - opwaardering krijgt.Wij juichen dan ook toe na de vaststelling van dit besluit en ondertekening v/d samenwerkingsovereenkomst een feit is, de vervolgstappen ook zo voorspoedig mogelijk zullen gaan verlopen!