Nieuws van CDA in Doetinchem inzichtelijk

121 documenten

Vuurwerk

CDA CDA Doetinchem 29-07-2020 09:47

Vanaf jaarwisseling 2020-2021 geldt er een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hierdoor ontstaat er vanaf de komende jaarwisseling een nieuwe situatie. Lokale initiatieven tot het gezamenlijk afsteken van vuurwerk zijn toegestaan, maar alleen onder leiding van een professionele vuurwerkdeskundige. Het is belangrijk dat ook in de gemeente Teylingen in aansluiting op deze ontwikkelingen als lokale overheid een visie op vuurwerk wordt ontwikkeld. Daarvoor is aanvullend onderzoek gedaan gericht op gevoelens en argumenten van de inwoners van Teylingen over vuurwerk. Het college stelt voor om Teylingen de komende jaarwisseling (nog) geen vuurwerkvrije gemeente te maken, maar wel de overlast van vuurwerk en de maatschappelijke gevoelens te blijven monitoren. Ze willen ook doorgaan met het beleid van vuurwerkvrije zones en wil met een campagne in de wijken zorgen dat het aanvragen voor een buurt van vuurwerkvrije zones makkelijker wordt. Vooralsnog ziet het college geen aanleiding om van het eerdere beleid van vuurwerkvrije zones af te wijken, maar neemt wel het advies over om hierin een aantal verbeteringen aan te brengen. Op 22 juni is in de commissie DEB opiniërend gesproken over het vuurwerkbeleid van de gemeente Teylingen. De CDA-fractie is voor een geleidelijke afbouw van vuurwerk en ondersteunt het college met de aanpak van vuurwerkvrije zones. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd op 15 juli een motie besproken van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA om het principe van vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2020-2021 om te draaien naar vuurwerkzones, waarbij in beginsel de hele gemeente Teylingen vuurwerkvrij is, behoudens de vuurwerkzones. Toen de indienende partijen van de motie merkten dat hier in de raad geen meerderheid voor was, hebben zijn besloten de motie aan te houden. De CDA-fractie vindt de gedachte achter de motie sympathiek, maar de tijd ontbreekt om dat op een zorgvuldige manier en met participatie van onze inwoners tijdig voor de komende jaarwisseling te realiseren.

Vaststelling MPO (Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties)

CDA CDA Doetinchem 15-07-2020 11:44

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli stond de MPO op de agenda. Bennie Ernst deed namens het CDA de volgende bijdrage; Voorzitter, leden van de raad, Met het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties worden we geïnformeerd over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen.Als er gekeken wordt naar deze MPO is er volop vraag naar woningen.De vraag is groot, woningen staan maar korte tijd te koop en het aanbod is krap.We vinden het fijn dat het college hiervoor een plan heeft en dat er gezocht wordt, waar te bouwen. Voor ons is wel belangrijk dat er rekening mee wordt gehouden dat ergenoeg gebouwd moet worden voor onze jeugd en voor oudere mensen. We zijn blij dat er actie ondernomen wordt om, als gemeente, op deze wijze ook fors te groeien in het aantal inwoners en dat is uiteraardook financieel goed voor onze gemeente.Ook de vraag naar kavels op de bedrijventerreinen doet ons deugd. Ondanks de "coronadip" blijft de vraag bestaan. De kansen liggen er en door de A18 kunnen mensen vastgehoudenworden in de omgeving of hier naar toe gehaald, omdat wij op deze manier zorgen voor extra werkgelegenheid.Weer mogen bouwen; het resultaat van alle grondexploitaties gezamenlijk is met € 3,1 mln. verbeterd (ten opzichte van vorig jaar) ende risico's zijn teruggebracht. Mooi toch, dat we op deze manier weer de positieve kant op gaan. Ook het project Iseldoks waar we, als toenmalige raad, jaren geleden de keuze hebben gemaakt om wel of niet met dit project door te gaan loopt,zoals we lezen redelijk goed, maar zal ons financieel wel windeierenleggen. Voorzitter,Wetende dat, wat de grondexploitaties betreft, er bepaalde onzekerheden in zitten, lezen we ook dat er voor gezorgd wordt dat het weerstandsvermogen voldoende is om risico's op te kunnen vangen. Mede daarom kunnen we ons vinden in het besluit.

Kinderraad in Doetinchem

CDA CDA Doetinchem 15-07-2020 11:35

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 juli kwam er een initiatief voorstel van Gemeente Belangen Doetinchem om een kinderraad in te stellen. Namens het CDA deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage: Betreft agendapunt Kinderraad Doetinchem Voor ons ligt een sympathiek initiatief voorstel van Gemeente Belangen Doetinchem om vandaag te besluiten dat er naast een kinderburgemeester nu ook een kinderraad in Doetinchem gaat komen. Wat ons betreft compliment aan Gemeente Belangen Doetinchem om met dit voorstel te komen. De doelstelling om kinderen te laten aangeven wat kinderen bezig houdt en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor onze kinderen lijkt ons een prima doelstelling. Zij kunnen via de kinderraad hun stem laten horen en als inwoners van onze gemeente is dat ook een belangrijk recht van deze kinderen. In het voorstel wordt aangegeven dat alle basisscholen op vrijwillige basis kunnen meedoen en er één afgevaardigde in de kinderraad zal zijn per school. Het CDA vindt het belangrijk om de kinderraad zo breed mogelijk te laten functioneren waarbij een deelname van alle basisscholen in de gemeente dan gewenst is omdat alle wijken en kernen dan vertegenwoordigd zullen zijn.Het voorliggende voorstel is een voorstel op hoofdlijnen.Het is wat het CDA betreft wel belangrijk om als we nu deze keus gaan maken we wel moeten toezien dat de kinderraad geen eendagsvlieg wordt. We denken dat het goed zal zijn om zoals ook al geopperd in de beeldvormende raad om een werkgroep te starten die een verdere uitwerking van de kinderraad voor haar rekening neemt. Het CDA is zeker bereid om haar bijdrage te leveren aan deze werkgroep en wij zullen dan ook dit raadsvoorstel steunen. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Rekenkamerrapport Participatie in Doetinchem - Goed op weg

CDA CDA Doetinchem 29-06-2020 09:24

Donderdag 25 juni stond het rekenkamerrapport ''Participatie in Doetinchem - Goed op weg'' op de agenda van de raad; Namens het CDA Doetinchem deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage; De rekenkamer heeft februari jl. het rapport over de participatie in Doetinchem aan de raad overhandigd en toegelicht. Wij willen de rekenkamer hartelijk danken voor dit uitvoerige en duidelijke rapport. In dit rapport staan met een aantal projecten als voorbeelden beschreven hoe de gemeente Doetinchem om gaat met burgerparticipatie. Het rapport heeft de titel gekregen goed op weg waarmee ook direct de kwalificatie benoemd is van hoe de gemeente Doetinchem een juiste invulling geeft aan deze participatie. Mooie conclusie waar we met ons allen trots op mogen zijn. Betekent dit dan dat we tevreden kunnen zijn en achterover kunnen gaan leunen. Nee dat is niet het geval. In het rapport zijn er een aantal aanbevelingen gedaan en het college heeft in voorliggend raadsvoorstel haar reactie aangegeven wat zij met deze aanbevelingen wil gaan doen. Als CDA vinden we het belangrijk om de ruimte aan de samenleving te geven en dus zoveel als mogelijk is samen te doen met onze inwoners en we zijn dan ook zeer content met de uitkomsten van het rapport en we zien dan dat de uitvoering van het participatiebeleid in Doetinchem zich goed ontwikkeld. Dat wordt bevestigd door de rekenkamer in het rapport. Ieder initiatief van Participatie is anders en zal maatwerk zijn. Het CDA pleit er dan ook voor om van te voren geen vaste kaders vast te leggen. Deze kaders kunnen de creativiteit van de initiatieven afremmen en dat is juist niet wat je moet willen. Belangrijk is ook dat iedere inwoner kan meedoen. Dat betekent ook dat het zo zou kunnen zijn dat er per wijk een andere aanpak de oplossing is om tot een succesvol participatietraject te komen. Het college geeft in haar reactie aan dat er dit jaar nog een participatieprotocol ter vaststelling richting de raad zal komen. Hierin worden in grote lijnen de spelregels voor de participatie in vastgelegd. We zien het protocol met belangstelling tegemoet. Het is belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van het participatiebeleid in de gemeente Doetinchem. Het instellen van een gemeenschappelijke werkgroep waarin zowel inwoners, ambtenaren, college en raad vertegenwoordigd zijn is dan ook een prima instrument om die voortgang en ontwikkeling te bewaken. Tot slot vinden wij het belangrijk dat de raad goed geïnformeerd blijft en vragen wij dan ook aan het college om ons periodiek te informeren over de voortgang van de participatievoorstellen. Wij zullen als CDA dan ook voor het raadsvoorstel stemmen.

Amendement CDA om minimumleeftijd sekswerkers te verhogen unaniem aangenomen

CDA CDA Doetinchem 26-06-2020 06:49

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni heeft Jeroen Berendsbij de behandeling van de APV namens het CDA een amendement ingediend om de minimumleeftijd van sekswerkers in Doetinchem te verhogen. Het amendement is unaniem aangenomen waardoor de minimumleeftijd van prostituees in Doetinchem omhoog gaat van 18 naar 21 jaar. Hieronder zijn bijdrage; De wijziging van de APV, en wat voor een wijziging. Een heel aantal onderwerpen wordt bij de kop gepakt en daar is mijn fractie blij mee. Niet onvermeld kan blijven het lachgasverbod; het is troep, het is rotzooi en zo blijkt steeds vaker levensgevaarlijk in onder andere het verkeer. Fijn dat we daar nu actie op gaan ondernemen. Er is echter ook een onderwerp dat nog niet wordt aangepakt en dit terwijl het bij de meeste gemeenten met een seksinrichting gelukkig al wel is geregeld namelijk de minimale leeftijd van sekswerkers verhogen naar 21 jaar. Na het gedoe bij de escape heb ik me samen met Paul Hilferink eens wat verdiept in deze materie. Wat wordt je ontzettend treurig als je dat doet. Mensenhandel, gedwongen prostitutie….sommige noemen het wel de moderne slavernij. Meiden en jongens die op hun 16 of 17e worden geronseld vaak in het buitenland en op hun 18e (of eerder) de grens over worden gezet met valse beloftes en een hele berg leugens en hier tewerk worden gesteld voor het genot van de Nederlandse man. Voorzitter, deze mensen hebben recht op een kans. Het verhogen van de minimale leeftijd van 18 naar 21 jaar heeft niets met betutteling te maken.Niemand heeft er last behalve dan de klanten van deze meiden en jongens in de prostitutie. Deze verhoging is geen oplossing voor alles, wel geeft het de jongeren 3 jaar langer de kans om hun startkwalificatie te halen en nog eens goed te bedenken of dit echt het beroep is dat ze de komende tientallen jaren willen doen. 22% van de sekswerkers is begonnen voordat ze 21 jaar waren, 4% zelfs voordat ze 18 waren. In Nederland ligt het jaarlijks geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel rond de 6.250 per jaar. De nationaal rapporteur mensenhandel zegt het volgende: ‘’De achtergrond van de leeftijdsverhoging is de kwetsbaarheid van jonge mensen binnen een sector die gevoelig is voor misstanden. Daarom zou de prostitutiebranche niet toegankelijk moeten zijn voor prostituees jonger dan 21 jaar. Voer de prostitutiewet snel in. ‘’ Maar helaas snelheid wordt niet geboden. Al 10 jaar is men bezig in Den Haag en opnieuw heeft de wet vertraging opgelopen, nu door de Covid 19 crisis. En nee wachten is geen optie meer; Elk jaar worden er jongens en meiden 18, 19 en 20. Hun toekomst wacht niet op onze trage besluitvorming. Burgemeester Job Cohen had hier ook een hele uitgesproken mening over die ik tegen kwam bij de voorbereiding: Werken in de prostitutie is een bijzonder beroep waar men niet lichthartig voor zou moeten kiezen. Daarom stelt de gemeente Amsterdam dat iemand op 21-jarige leeftijd geestelijk volwassener en weerbaarder is dan op 18-jarige leeftijd en beter in staat is een overwogen besluit te nemen over al dan niet in de prostitutie te gaan. Een 21-jarige heeft meer kans een startkwalificatie te hebben behaald zodat de economische druk om in de prostitutie te gaan of te blijven lager is’’. Beter kan ik het niet verwoorden en daarom dienen wij dit amendement in.

Bestemmingsplan Tankstation Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg

CDA CDA Doetinchem 06-03-2020 18:29

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020. Voorzitter dankuwel, Beste raadsleden, aanwezigen.Het bestemmingsplan Tankstation Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg. Een ogenschijnlijk makkelijk dossier.De mogelijkheid om een tankstation te realiseren bij de Oostelijk Randweg hebben we als gemeenteraad al planologisch vastgelegd in het bestemmingplan Oostelijke Randweg.Steeds vanuit de wens van ons als Raad om een LPG tankstation te saneren in De Hoop Wijnbergen en die te verplaatsen naar de Oostelijke Randweg. Dit idee is niet nieuw, en is door de raad in de jaren daarna steeds bekrachtigd en in ieder geval door niemand hier tegengesproken.Niet toen het opnieuw langs kwam bij het bestemmingplan Buitengebied, niet toen er over werd gesproken bij de Structuurvisie, niet toen het college de gesprekken aanging met de tankstationeigenaar en niet toen het college ons als Raad informeerde dat ze het Bestemmingsplan dat nu voorligt zou gaan opstellen.Waarom staat het nu vanavond toch op de agenda? Immers, zoals ik zojuist aangaf is het reeds opgenomen in het Bestemmingsplan Oostelijke Randweg.In hoofdlijn heeft dit dat met 3 aspecten te maken, waarbij het belangrijkste en meest zwaar dragende argument niet eens aan de Oostelijke Randweg ligt, maar is ingegeven omtrent veiligheid van onze inwoners in de kernen De Hoop en Wijnbergen.Dit is namelijk het: Het definitief onttrekken van de mogelijkheid van het uitoefenen van een tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg. Dit ten baten van veiligheid van onze inwoners in de kernen. Door het verplaatsen van deze locatie, naar buiten de wijk wordt er direct de verantwoordelijkheid genomen voor een veiligere leefomgeving van onze inwoners van de wijken De Hoop en Wijnbergen. Daarnaast wordt er een risico weggenomen middels de aanvoer via tankauto’s door de wijk heen. Dit hoeft dan tenslotte niet meer plaats te vinden. Dit hebben wij als raad dan ook meermalen geaccordeerd in onze structuurvisie (2012-2013),.. het verplaatsen van tankstations uit de wijken richting in- en uitvalswegen.Daarbij komt dat tegelijkertijd dat er naast de Oostelijke Randweg een stuk extra natuur wordt gerealiseerd. Niet alleen praktisch, maar ook op basis van bestemming. Extra natuur die De Zumpe een impuls geven. Een groot natuurbied dat dit jaar de omvang van 90 hectare bereikt en waarvan de uiteindelijke omvang 120 zal bedragen. Met nadruk willen wij hier ook bij vermelden dat het tankstation niet IN de Zumpe komt te liggen, zoals het in de beeldvorming vaak naar buiten komt, maar aan de rand, direct grenzend aan de Oostelijke Randweg; het is dáár nu juist een onderdeel van.Tot slot wordt de veiligheid milieucontour rondom de verplaatsing naar de nieuwe locatie aan de Oostelijke Randweg extra gewaarborgd. Dat is wat wij regelen met dit voorstel. Niet meer, niet minder. Daarop zijn zienswijzen ingediend en in onze ogen zijn deze goed beoordeeld en beantwoord door het college. Voorzitter wij als CDA houden onszelf niet voor de gek, maar belangrijker de burgers, de inwoners van onze gemeente Doetinchem al helemaal niet. Hier zijn wij open en eerlijk tegen. Of mensen het nu met een besluit eens zijn of oneens, onderbouwde duidelijkheid en eerlijkheid, misschien wel vanuit onze mond ‘degelijkheid’ is daarbij leiden. Wat bedoel ik daarmee nu te zeggen zult u denken. Welnu, er van uitgaande dat dit voorstel wordt aangenomen, dan wordt er uitgevoerd wat wij als politiek met elkaar, gekozen vanuit onze inwoners, hebben afgesproken. Betrouwbare politiek vinden wij dat.Mocht dat niet zo zijn, dan doet de schijnvertoning zich voor dat er géén tankstation zou kunnen komen aan de Oostelijke Randweg. Iets wat het in de media en publieke opinie op korte termijn vast en zeker goed zal doen.Maar dit is absoluut niet het geval.De mogelijkheid om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, ligt in het onherroepelijke en het van kracht zijnde Bestemmingsplan oostelijke Randweg.En dat verandert niet.Ook niet na vanavond, ongeacht het besluit dat we ook nemen.Om een afweging te maken in dit dossier maken wij als CDA gebruik van verkregen informatie beschikbaar gesteld door het College, ambtenaren, maar ook datgeen ons aangereikt wordt van buitenaf. Ik wil daar graag 2 aspecten van aanhalen. Eén vanuit intern, en één vanuit extern.Als wij kijken naar de aangeleverde stukken dan is dit zeer ruim voldoende en volledig. Een van de stukken betreft het besluit motorbrandstoffenverkooppunten daterend uit het jaar 1999. Dit is oud, zoals ook door ons als raadsleden of in sprekers al werd opgemerkt tijdens de beeldvormende raad. Maar het is wel onze input voor deze besluitvorming. Wellicht is het een goede gedachte dit document de komende tijd eens te gaan actualiseren, of misschien zijn er mogelijkheden dit vorm te geven in de aanstaande omgevingswet. Wij zijn benieuwd naar de visie van de wethouder hierop. Kern van het stuk, en ook de kadervorming waarmee wij ons als raadsleden moeten bezighouden blijft altijd overeind, en dat is de veiligheid van onze inwoners van de gemeente Doetinchem. Vandaar ook dat het nu in onze optiek zeker goed bruikbaar is voor onze afwegingen.Voorzitter dan ons tweede punt van informatieverzameling vanuit ‘extern’. Ik doel daarmee op de activiteiten van de actiegroep ‘Bescherm de Zumpe’. Een actieve groep mensen, die al sinds de eerste plannen van de aanleg van Oostelijke Randweg actief haar mening laat horen. Destijds tegen de aanleg van de weg, vorige week horende van één van de insprekers dat hij zich niet kon voorstellen dat deze weg er niet zou liggen ten baten van de ontsluiting van Doetinchem.De manier waarop actie is gevoerd, het actief benaderen van ons als raadsleden, een communicatie naar de omgeving toe last but nog least een petitie met zo’n 3500 handtekeningen, schept bewondering. Een respectabel aantal dat niet valt te negeren en op de juiste manier dient te worden gewogen. Over objectiviteit valt te discussiëren bij deze petitie. Zo ook over de beeldvorming naar buiten toe. Gekleurd is denk ik het goede woord. Maar dat is nog in kleine mate te begrijpen, gezien zij strijden voor één belang, hun eigen belang. Aan ons als raadsleden individueel is hierin de taak, hun eigen belang te wegen in het collectieve belang waar wij als raad voor staan.Maar de manier waarop de groep heeft geacteerd, en zich naar buiten toe presenteert, heeft ook een keerzijde gehad. Uiteindelijk praten we wel over mensen, mensenwerk. Inwoners die een mening hebben. Inwoners die tegen dit voorstel zijn zoals de actiegroep, als evengoed mensen die dit voorstel in de volle breedte steunen.Echter als dergelijke acties en benadering van mensen, veroorzaakt dat burgers, inwoners vanuit onze gemeente Doetinchem niet naar openbare raadsvergaderingen durven! komen om het simpele feit zij dit een goed voorstel vinden en dit ook uitdragen, dan zijn we verkeerd bezig. Dit komt de democratie en niet ten goede, en is voor ons als CDA een brug te ver. Het is aan ons als raadsleden ook dit te wegen naast al het voorgaande.Dat hebben wij dan ook gedaan.Voorzitter, dit betoog begon ik bewust met het woord ‘ogenschijnlijk’. ‘Ogenschijnlijk een makkelijk dossier’. Wat ons betreft als CDA staan wij voor keuzes gemaakt in het verleden en dragen wij daar maar wat graag de verantwoordelijkheid voor.U kunt op ons vertrouwen en wij komen afspraken na. Het woord ogenschijnlijk is in deze overbodig geworden. Een makkelijk dossier waar wij vol overtuiging achter staan en het college hierin steunen. Ieder CDA raadslid is voor.U kent onze argumenten: Veiligheid in de wijk, Betrouwbare overheid en een Tankstation dat niet IN de natuur komt maar AAN de rondweg. Dank voor uw aandacht. Bron afbeelding: Google Maps

Bestemmingsplan Tankstation Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg

CDA CDA Doetinchem 06-03-2020 18:29

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020. Voorzitter dankuwel, Beste raadsleden, aanwezigen.Het bestemmingsplan Tankstation Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg. Een ogenschijnlijk makkelijk dossier.De mogelijkheid om een tankstation te realiseren bij de Oostelijk Randweg hebben we als gemeenteraad al planologisch vastgelegd in het bestemmingplan Oostelijke Randweg.Steeds vanuit de wens van ons als Raad om een LPG tankstation te saneren in De Hoop Wijnbergen en die te verplaatsen naar de Oostelijke Randweg. Dit idee is niet nieuw, en is door de raad in de jaren daarna steeds bekrachtigd en in ieder geval door niemand hier tegengesproken.Niet toen het opnieuw langs kwam bij het bestemmingplan Buitengebied, niet toen er over werd gesproken bij de Structuurvisie, niet toen het college de gesprekken aanging met de tankstationeigenaar en niet toen het college ons als Raad informeerde dat ze het Bestemmingsplan dat nu voorligt zou gaan opstellen.Waarom staat het nu vanavond toch op de agenda? Immers, zoals ik zojuist aangaf is het reeds opgenomen in het Bestemmingsplan Oostelijke Randweg.In hoofdlijn heeft dit dat met 3 aspecten te maken, waarbij het belangrijkste en meest zwaar dragende argument niet eens aan de Oostelijke Randweg ligt, maar is ingegeven omtrent veiligheid van onze inwoners in de kernen De Hoop en Wijnbergen.Dit is namelijk het: Het definitief onttrekken van de mogelijkheid van het uitoefenen van een tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg. Dit ten baten van veiligheid van onze inwoners in de kernen. Door het verplaatsen van deze locatie, naar buiten de wijk wordt er direct de verantwoordelijkheid genomen voor een veiligere leefomgeving van onze inwoners van de wijken De Hoop en Wijnbergen. Daarnaast wordt er een risico weggenomen middels de aanvoer via tankauto’s door de wijk heen. Dit hoeft dan tenslotte niet meer plaats te vinden. Dit hebben wij als raad dan ook meermalen geaccordeerd in onze structuurvisie (2012-2013),.. het verplaatsen van tankstations uit de wijken richting in- en uitvalswegen.Daarbij komt dat tegelijkertijd dat er naast de Oostelijke Randweg een stuk extra natuur wordt gerealiseerd. Niet alleen praktisch, maar ook op basis van bestemming. Extra natuur die De Zumpe een impuls geven. Een groot natuurbied dat dit jaar de omvang van 90 hectare bereikt en waarvan de uiteindelijke omvang 120 zal bedragen. Met nadruk willen wij hier ook bij vermelden dat het tankstation niet IN de Zumpe komt te liggen, zoals het in de beeldvorming vaak naar buiten komt, maar aan de rand, direct grenzend aan de Oostelijke Randweg; het is dáár nu juist een onderdeel van.Tot slot wordt de veiligheid milieucontour rondom de verplaatsing naar de nieuwe locatie aan de Oostelijke Randweg extra gewaarborgd. Dat is wat wij regelen met dit voorstel. Niet meer, niet minder. Daarop zijn zienswijzen ingediend en in onze ogen zijn deze goed beoordeeld en beantwoord door het college. Voorzitter wij als CDA houden onszelf niet voor de gek, maar belangrijker de burgers, de inwoners van onze gemeente Doetinchem al helemaal niet. Hier zijn wij open en eerlijk tegen. Of mensen het nu met een besluit eens zijn of oneens, onderbouwde duidelijkheid en eerlijkheid, misschien wel vanuit onze mond ‘degelijkheid’ is daarbij leiden. Wat bedoel ik daarmee nu te zeggen zult u denken. Welnu, er van uitgaande dat dit voorstel wordt aangenomen, dan wordt er uitgevoerd wat wij als politiek met elkaar, gekozen vanuit onze inwoners, hebben afgesproken. Betrouwbare politiek vinden wij dat.Mocht dat niet zo zijn, dan doet de schijnvertoning zich voor dat er géén tankstation zou kunnen komen aan de Oostelijke Randweg. Iets wat het in de media en publieke opinie op korte termijn vast en zeker goed zal doen.Maar dit is absoluut niet het geval.De mogelijkheid om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, ligt in het onherroepelijke en het van kracht zijnde Bestemmingsplan oostelijke Randweg.En dat verandert niet.Ook niet na vanavond, ongeacht het besluit dat we ook nemen.Om een afweging te maken in dit dossier maken wij als CDA gebruik van verkregen informatie beschikbaar gesteld door het College, ambtenaren, maar ook datgeen ons aangereikt wordt van buitenaf. Ik wil daar graag 2 aspecten van aanhalen. Eén vanuit intern, en één vanuit extern.Als wij kijken naar de aangeleverde stukken dan is dit zeer ruim voldoende en volledig. Een van de stukken betreft het besluit motorbrandstoffenverkooppunten daterend uit het jaar 1999. Dit is oud, zoals ook door ons als raadsleden of in sprekers al werd opgemerkt tijdens de beeldvormende raad. Maar het is wel onze input voor deze besluitvorming. Wellicht is het een goede gedachte dit document de komende tijd eens te gaan actualiseren, of misschien zijn er mogelijkheden dit vorm te geven in de aanstaande omgevingswet. Wij zijn benieuwd naar de visie van de wethouder hierop. Kern van het stuk, en ook de kadervorming waarmee wij ons als raadsleden moeten bezighouden blijft altijd overeind, en dat is de veiligheid van onze inwoners van de gemeente Doetinchem. Vandaar ook dat het nu in onze optiek zeker goed bruikbaar is voor onze afwegingen.Voorzitter dan ons tweede punt van informatieverzameling vanuit ‘extern’. Ik doel daarmee op de activiteiten van de actiegroep ‘Bescherm de Zumpe’. Een actieve groep mensen, die al sinds de eerste plannen van de aanleg van Oostelijke Randweg actief haar mening laat horen. Destijds tegen de aanleg van de weg, vorige week horende van één van de insprekers dat hij zich niet kon voorstellen dat deze weg er niet zou liggen ten baten van de ontsluiting van Doetinchem.De manier waarop actie is gevoerd, het actief benaderen van ons als raadsleden, een communicatie naar de omgeving toe last but nog least een petitie met zo’n 3500 handtekeningen, schept bewondering. Een respectabel aantal dat niet valt te negeren en op de juiste manier dient te worden gewogen. Over objectiviteit valt te discussiëren bij deze petitie. Zo ook over de beeldvorming naar buiten toe. Gekleurd is denk ik het goede woord. Maar dat is nog in kleine mate te begrijpen, gezien zij strijden voor één belang, hun eigen belang. Aan ons als raadsleden individueel is hierin de taak, hun eigen belang te wegen in het collectieve belang waar wij als raad voor staan.Maar de manier waarop de groep heeft geacteerd, en zich naar buiten toe presenteert, heeft ook een keerzijde gehad. Uiteindelijk praten we wel over mensen, mensenwerk. Inwoners die een mening hebben. Inwoners die tegen dit voorstel zijn zoals de actiegroep, als evengoed mensen die dit voorstel in de volle breedte steunen.Echter als dergelijke acties en benadering van mensen, veroorzaakt dat burgers, inwoners vanuit onze gemeente Doetinchem niet naar openbare raadsvergaderingen durven! komen om het simpele feit zij dit een goed voorstel vinden en dit ook uitdragen, dan zijn we verkeerd bezig. Dit komt de democratie en niet ten goede, en is voor ons als CDA een brug te ver. Het is aan ons als raadsleden ook dit te wegen naast al het voorgaande.Dat hebben wij dan ook gedaan.Voorzitter, dit betoog begon ik bewust met het woord ‘ogenschijnlijk’. ‘Ogenschijnlijk een makkelijk dossier’. Wat ons betreft als CDA staan wij voor keuzes gemaakt in het verleden en dragen wij daar maar wat graag de verantwoordelijkheid voor.U kunt op ons vertrouwen en wij komen afspraken na. Het woord ogenschijnlijk is in deze overbodig geworden. Een makkelijk dossier waar wij vol overtuiging achter staan en het college hierin steunen. Ieder CDA raadslid is voor.U kent onze argumenten: Veiligheid in de wijk, Betrouwbare overheid en een Tankstation dat niet IN de natuur komt maar AAN de rondweg. Dank voor uw aandacht. Bron afbeelding: Google Maps

Voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten

CDA CDA Doetinchem 06-03-2020 18:22

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020. Voorzitter dank u wel. Het erratum voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten ligt voor. In eerste instantie als hamerstuk doorgegaan omdat het voor iedereen ofwel duidelijk was, ofwel het er mee eens is.In ons geval zijn beide van toepassing. Kortgezegd is het afronding van lopend beleid dat reeds in 2016 is ingezet, met daarbij een overgangstermijn van 1 jaar voor lopende projecten of aanvragen voor de invulling van nog bestaande ruimte in de contingenten. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot NIET wonen op de begane grond niet ontnomen. Zoals bekend, kan dit worden aangevraagd, en wordt er uitsluitsel gegeven binnen 8 weken, mits goed gedocumenteerd en volledig. Zoals insprekers bij de beeldvormde raad ook al juist aangaven, staat het bij dit voorstel onder punt 8 juist omschreven. Het gestelde door de VVVD dat wonen boven winkels nu onmogelijk wordt gemaakt, deze trekken wij in twijfel. Immers het bij recht schrappen van woningen boven winkels is al in 2018 besloten dit niet meer mogelijk te maken omwille van het feit dat toen het raadsvoorstel ‘uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd is aangenomen (d.d. 28/6/2018). Echter er zijn toen nog 80 contingenten vrijgegeven, waarvan er nu reeds circa 30 zin ingevuld. Er is dus nog ruimte, ondanks de beperking.Achterliggende gedachte was destijds de gegronde contingentendiscussie in relatie tot de afnemende behoefte aan woningen. Misschien is het mogelijk dat de wethouder hier enige verduidelijking bij geeft. Je zou kunnen stellen dat nu de woningmarkt luchtiger wordt, hierin ook weer wat opener te worden, en zoals insprekers betamen ‘terug naar de tijd voor 2012’.Wij vinden het daar echter te vroeg voor. Binnen het binnenstadsbedrijf, waarin de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente is vertegenwoordigd, is men op dit moment bezig met een onderzoek met als onderzoeksvraag, “wat willen we waar”, als ik het zo mag samenvatten. Het belang en eerste invloed van de vastgoedeigenaren ligt dan ook in eerste instantie daar.Daarnaast vinden wij als CDA, dan los van de ‘aantal woningen discussie’, de binnenstad ook een sociale functie vervult voor al onze inwoners en gebruikers van de stad. Misschien kunnen wel het dan ook wel woordelijk verduidelijken door de term ‘sociaal vastgoed van commerciële eigenaren’ te gebruiken.Dat daarbij enige regie en zorg voor balans is vanuit de gemeente in het kader van waar wel of niet gewoond kan worden, dan wel daar waar bedrijfspanden behouden dienen te worden is in onze optiek wenselijk. Dank voor uw aandacht. Bron afbeelding: Adrianna Calvo via Pexels

Voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten

CDA CDA Doetinchem 06-03-2020 18:22

Bijdrage van onze woordvoerder Rob Veenes tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020. Voorzitter dank u wel. Het erratum voorstel Bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten ligt voor. In eerste instantie als hamerstuk doorgegaan omdat het voor iedereen ofwel duidelijk was, ofwel het er mee eens is.In ons geval zijn beide van toepassing. Kortgezegd is het afronding van lopend beleid dat reeds in 2016 is ingezet, met daarbij een overgangstermijn van 1 jaar voor lopende projecten of aanvragen voor de invulling van nog bestaande ruimte in de contingenten. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot NIET wonen op de begane grond niet ontnomen. Zoals bekend, kan dit worden aangevraagd, en wordt er uitsluitsel gegeven binnen 8 weken, mits goed gedocumenteerd en volledig. Zoals insprekers bij de beeldvormde raad ook al juist aangaven, staat het bij dit voorstel onder punt 8 juist omschreven. Het gestelde door de VVVD dat wonen boven winkels nu onmogelijk wordt gemaakt, deze trekken wij in twijfel. Immers het bij recht schrappen van woningen boven winkels is al in 2018 besloten dit niet meer mogelijk te maken omwille van het feit dat toen het raadsvoorstel ‘uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd is aangenomen (d.d. 28/6/2018). Echter er zijn toen nog 80 contingenten vrijgegeven, waarvan er nu reeds circa 30 zin ingevuld. Er is dus nog ruimte, ondanks de beperking.Achterliggende gedachte was destijds de gegronde contingentendiscussie in relatie tot de afnemende behoefte aan woningen. Misschien is het mogelijk dat de wethouder hier enige verduidelijking bij geeft. Je zou kunnen stellen dat nu de woningmarkt luchtiger wordt, hierin ook weer wat opener te worden, en zoals insprekers betamen ‘terug naar de tijd voor 2012’.Wij vinden het daar echter te vroeg voor. Binnen het binnenstadsbedrijf, waarin de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente is vertegenwoordigd, is men op dit moment bezig met een onderzoek met als onderzoeksvraag, “wat willen we waar”, als ik het zo mag samenvatten. Het belang en eerste invloed van de vastgoedeigenaren ligt dan ook in eerste instantie daar.Daarnaast vinden wij als CDA, dan los van de ‘aantal woningen discussie’, de binnenstad ook een sociale functie vervult voor al onze inwoners en gebruikers van de stad. Misschien kunnen wel het dan ook wel woordelijk verduidelijken door de term ‘sociaal vastgoed van commerciële eigenaren’ te gebruiken.Dat daarbij enige regie en zorg voor balans is vanuit de gemeente in het kader van waar wel of niet gewoond kan worden, dan wel daar waar bedrijfspanden behouden dienen te worden is in onze optiek wenselijk. Dank voor uw aandacht. Bron afbeelding: Adrianna Calvo via Pexels

Carbidschieten is een lokale traditie dus teken de petitie

CDA CDA Doetinchem 07-02-2020 14:49

Carbidschieten is een lokale traditie. Die moet worden behouden, ook als er een gedeeltelijk vuurwerkverbod komt. Carbid schieten is immaterieel erfgoed en dat moeten we koesteren. Het is een wezenlijk onderdeel van de oud en nieuw traditie. Daarom vinden wij dat carbidschieten, ook na een gedeeltelijk vuurwerkverbod, mogelijk moet blijven. Teken nu de petitie:https://cda.nl/carbid