Nieuws van CDA in Doetinchem inzichtelijk

105 documenten

CDA stelt vragen n.a.v. TV programma ‘’Undercover in Nederland’’ waarin verslag wordt gedaan van misstanden in Erocentrum ‘’Escape’’

CDA CDA Doetinchem 10-11-2019 19:38

Op zondag 10 november heeft SBS 6 het programma ‘’Undercover in Nederland’’ uitgezonden.Hierin wordt verslag gedaan van misstanden in Erocentrum ‘’Escape’’. Het CDA heeft daarover de volgende vragen aan de burgemeester. Heeft u kennisgenomen van deze uitzending?Wat is uw reactie op deze uitzending?Bent u het met onze fractie eens dat deze handelswijze ontoelaatbaar is en hier krachtig tegen moet worden opgetreden?Vanaf welke leeftijd zijn sekswerkers welkom in ‘’Escape’’?Hoe heeft de afgelopen periode/jaren de reguliere controle plaatsgevonden?In het programma wordt gesproken over een controle n.a.v. de berichten over illegale slaapplaatsen. Wanneer vond deze controle plaats, wat was het resultaat en wat wordt het vervolg?Wat zijn volgens u de vervolgstappen om ervoor te zorgen dat deze misstanden niet meer binnen onze gemeentegrenzen plaats kunnen vinden? Natuurlijk heeft onze fractie er begrip voor mochten antwoorden niet direct beschikbaar zijn. Gezien de ernst hoop onze fractie wel op een spoedig antwoord. Met vriendelijke groet, Jeroen Berends namens CDA fractie Doetinchem

Bijdrage CDA Doetinchem tijdens algemene beschouwingen begroting 2020 en keuzerichtingen bezuinigingen

CDA CDA Doetinchem 08-11-2019 08:51

Bijdrage door onze fractievoorzitter Jeroen Berends. Voorzitter, bij ons in het winkelcentrum zat vroeger een echt goede groenteman. Prima producten en hij was goed voor zijn klanten en voor zichzelf…. De standaard afsluitende vraag was namelijk of het een onsje meer mocht zijn. Bij het lezen van de stukken voor vanavond moest ik vaak aan hem denken…., maar dan wel in tegenovergestelde vorm. Mag het misschien een onsje of wellicht zelfs een pondje minder…. Ingrijpen is nu echt noodzakelijk en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen ook al doet dat pijn en is het niet leuk. De financiële situatie van Doetinchem naar aanleiding van de meicirculaire vraagt om een afgewogen pakket bezuinigingen. Mijn fractie vindt het goed dat ervoor gekozen is om te werken vanuit de door ons gemaakte afspraken en doelstellingen in de coalitieagenda. Voorzitter; stond mijn fractie dan te juichen bij alle voorstellen in het document keuze richtingen? Nee, dat was bepaald niet het geval. Zaken als OZB verhoging, korten op onderhoud en aanleg van wegen en groen, de mogelijkheden voor het aanvalsplan binnenstad bijstellen, deelnamesubsidie hervormen, het zijn geen maatregelen waar ik s ’nachts van droom. Die OZB verhoging staat bijvoorbeeld niet in ons verkiezingsprogramma; gelukkig en dat waardeer ik; lukt het om onder het Achterhoeks gemiddelde te blijven en zitten we in het linker rijtje in Gelderland als het gaat om de verhogingen dit jaar. Verhogingen van 10, 20 zelfs 30 procent zijn geen uitzondering in 2020. Elders moet namelijk ook flink bezuinigd worden, net als bij ons en kiest men voor andere oplossingen. We leveren een jaarlijkse investeringsruimte in van 1,1 miljoen voor onze wegen. Uitermate vervelend vindt mijn fractie…. En daarbij klopt het frame dat we zo voor asfalt zijn niet. Bij reconstructies worden in veel gevallen ook meer veilige vrij liggende fietspaden aangelegd en is er aandacht voor het aangezicht van de wegen. Op de verkeersveiligheid en verkeerseducatie blijven de budgetten gelukkig wel in stand. Wanneer Doetinchem aantrekkelijk wil zijn moeten we blijven investeren in onze toegankelijkheid, zie daarvoor ook de berichten van de IG&D die dit duidelijk onderstrepen. Voorzitter in de voorstellen zit veelal een lijn die wij kunnen volgen. Alle terreinen worden geraakt maar in onze ogen niet visieloos. Neem bijvoorbeeld sport; daar gaat niet direct iets gebeuren, al wordt dit terrein wel geraakt door het heroverwegen van een deel van de deelnamesubsidies. Om stapeling van maatregelen te voorkomen wordt aan de andere kant weer niet bezuinigd op het meedoenarrangement. Een lijn die wij prima kunnen volgen en ondersteunen. We willen namelijk graag dat het voor iedereen binnen de gemeente mogelijk blijft om te sporten, ook wanneer er eigenlijk geen geld voor is. Wellicht is er overigens wat licht aan het einde van de tunnel; dit ontluikt in de septembercirculaire. Het geld dat we van het rijk krijgen, ziet er daar voor 2020 iets beter uit. Een slag om de arm is hierbij wel geboden. Er komt nog wel een decembercirculaire en een meicirculaire. Pas bij de meicirculaire kunnen we dan echt vaststellen of er iets meer financiële ruimte is dan dat we nu voorzien. Mijn fractie kiest ervoor dit HOPELIJK positieve saldo te verwerken bij de voorjaarsnota, dat doen we al jaren zo in Doetinchem. Alleen volgens die lijn voeren we een geloofwaardig en solide financieel beleid, iets dat we verplicht zijn aan onze inwoners. We sluiten 2019 af met een miljoenentekort, na volgend jaar is er een kleine plus, maar iedereen weet dat de ingeboekte bezuinigingen dan wel volledig uit moeten komen en we geen verdere tegenslagen kunnen gebruiken. Voorzitter we hebben 3 hoofdredenen waarom we nu geen vervroegde winstneming willen doen. - Juist in moeilijke en slechte tijden vindt mijn fractie dat je je aan de financiële afspraken moet houden. Daar bewijzen die afspraken juist hun kracht. - Een mooi gezegde; een zwaluw maakt nog geen zomer. De afgelopen circulaires leverde klap op klap op met als hoogtepunt mei. - En 3; we hebben geen 50 miljoen op de bank staan. Mocht dat wel zo zijn dan zou je wellicht een gokje kunnen wagen. Het financieel evenwicht in Doetinchem is echter broos en we teren flink in op onze reserve. Dit doen we zo erg dat zelfs met deze keuzerichtingen in 2020 en 2021 we niet voldoen aan de door ons zelf als gehele gemeenteraad opgelegde weerstandscapaciteit. Een norm die we nodig hebben om niet door de hoeven te zakken mochten er tegenslagen komen, mijn collega de heer Ernst heeft hier vaak naar verwezen. Risicomanagement is enorm van belang, maar dan moet je die risico’s wel kunnen afdekken met je spaargeld. Maar voorzitter; winstwaarschuwing; Als het tij gaat keren zullen wij ervoor knokken dat zaken die niet op ons verlanglijstje stonden weer ongedaan worden gemaakt. Zelden hebben wij het meegemaakt dat maatregelen om een crisis te bestrijden later weer worden teruggedraaid (bijvoorbeeld het kwartje van Kok). Of dat nu helemaal 1 op 1 in alle gevallen zo zal gaan denk ik niet, maar het kan niet zo zijn dat er straks als het beter gaat allemaal compleet nieuwe plannen worden gemaakt en er wordt vergeten waar die rekening terecht is gekomen. Onze inzet weet u dan alvast, die zal liggen bij de OZB, meedoen in de samenleving en een goed onderhouden leefomgeving voor al onze 58.000 inwoners. Doetinchem moet een goed bereikbare stad blijven waar het prettig wonen, werken en leven is! We verwachten de komende jaren van het college dat ze vroegtijdig bij ons aan de bel trekken als een bezuiniging achteraf toch niet haalbaar of draagbaar blijkt. Dat is geen schande, dat is een kracht. Tevens moet het college bij eigenlijk alle bezuinigingen nog veel in gesprek gaan met de samenleving en betrokken instanties. Voorbeelden hiervan zijn het seniorenontmoetingspunt en de deelnamesubsidie. Voorzitter dan over het sociaal domein; We hebben het er al een keer over gehad of je nu vertrouwen moet hebben in de taskforce of niet. Als CDA hebben we dat vertrouwen. De ideeën zijn ambitieus en vast niet tot op de laatste euro precies haalbaar zoals nu wordt ingeschat. Toch hebben wij niets vreemds gezien in de presentaties. Er wordt een sociaal domein geschetst zoals wij dat al vanaf 2015 voor ogen hebben; Sneller goede zorg waar nodig, sneller minder zorg waar mogelijk. Het lastige bij het sociaal domein is dat je met open einde regelingen zit en we nu uitgaan van scenario’s. Dit uitgaan van scenario’s lijkt mijn fractie realistisch maar een kleine afwijking kan direct leiden tot een miljoenen tekort. Daarom is het goed dat we zo spoedig mogelijk toewerken naar wat vet op onze botten en een sociaal domein dat financieel houdbaar is voor de lange termijn en de zorg levert die past en nodig is. Voorzitter ik rond af; Voor ons blijft in gesprek zijn met de samenleving enorm van belang, en dat gaat veel verder dan de instituties. Dat betekent overigens niet dat we altijd besluiten kunnen nemen waar iedereen het mee eens is. De Doetinchemse samenleving is meer dan 58.000 individuen. Het is ook 1 geheel waarbij we ook het collectieve belang mee moeten wegen. De processen die nu zijn opgestart rondom de omgevingswet zijn hoopvol. Bijvoorbeeld in Gaanderen waren afgelopen maandag 150 inwoners betrokken bij de avond over dit onderwerp. Laten we verder gaan op die weg zodat er ruimte blijft voor de samenleving. Mijn fractie beschouwd het vaststellen van de keuzerichtingen niet als eindpunt maar als vertrekpunt.

CDA Doetinchem ondertekenaar brief over arrestantencellen

CDA CDA Doetinchem 24-10-2019 05:59

Bron: Omroep Gelderland De fracties van het CDA in de Achterhoek hebben in Den Haag hun zorgen geuit over de voorgenomen sluiting van arrestantencellen in de Achterhoek. De partij wil dat er een oplossing komt. De Nationale Politie wil arrestantencomplexen sluiten. Dit betekent dat agenten in de Achterhoek, en dan met met name vanuit Winterswijk, vermoeten gaan rijden. De beoogde nieuwe locatie waar zijarrestanten naartoe kunnen brengen is Elst.Complexen in Ede, Tiel en Doetinchem moeten mogelijk sluiten vanwege een tekort aan agenten. Minder veilig 'Vanuit Winterswijk zijn politieagenten straks uren onderweg', zegt Thomas de Roos van CDA Winterswijk. 'Dit zorgt logischerwijs voor beperking van middelen (zoals voertuigen) en de personele capaciteit tijdens dit vervoer. Daarmee ontstaat een minder veilige situatie in het werkgebied van de agent en voor zijn/haar collega’s.' Het CDAwil dat er eerst een oplossing komtvoordat cellencomplexen gesloten worden. Daarom is contact gezocht in Den Haag met Chris van Dam, Tweede Kamerlid namens het CDA.

Bijdrage CDA Motie ‘Contractering huishoudelijke zorg’

CDA CDA Doetinchem 27-09-2019 08:48

Hoe veel marktwerking is gezond in de zorg? We merken dat we soms in een wat erg technisch opgetuigd systeem van zorginkoop terecht lijken te komen. Dit leidt tot tijd consumerende regels en procedures. Hier wordt de kwaliteit van zorg aan de inwoner niet per definitie beter van. Het is daarom goed om te reflecteren op de huidige werkwijze bij inkoop. Helemaal omdat er in de voorliggende motie gekozen is voor een overzichtelijk domein, de huishoudelijke zorg. We zien uit de cijfers dat onze inwoners veel keuze hebben, maar slechts bij enkele aanbieders terecht komen. De clustering van aanbieders ligt besloten in het feit dat mond-op-mond reclame de keuze voor een aanbieder stuurt. Je laat immers niet iedereen zo maar toe in je eigen huis. Een mooi en oud gegeven die mond-op-mond reclame. Iets dat past binnen de menselijke natuur. Laten we vanuit die natuurlijke basis dan nu ook starten met heroverwegen of het huidige inkoopbeleid het juiste is. Zouden we niet terug kunnen naar een beperkt aantal aanbieders. Dit moet dan leiden tot minder managen van verschillende contracten. Daarmee ontstaat dan ruimte voor meer aandacht voor de kwaliteit van zorg die de inwoner geboden wordt. Experts op inkoopbeleid geven in de media aan dat de ruimte tot herbezinning er ligt. We hopen dat die ruimte nu in Doetinchem ook gevonden kan worden. Het CDA dient daarom mede deze motie in. Klik hier om de tekst van de motie te lezen. Woordvoerder: Paul Hilferink

Raadsvoorstel ontwerp verklaring van geen bedenkingen Hotel Van der Valk

CDA CDA Doetinchem 27-09-2019 08:23

Geachte raad, Sinds 2013! Nu zo’n 6 jaar geleden is er voor het eerst sprake geweest van een mogelijke vestiging van een Van der Valk hotel in de gemeente Doetinchem. In maart 2015, om precies te zijn 24 maart 2015 is er een positief collegebesluit over genomen. Een van de kleinste hotels van de keten met 102 kamers. Vanavond hebben we het over het afgeven van eenontwerpverklaringvan geen bedenkingen aangaande hotel Van der Valk aan de Europaweg. Dit betreft dus geen definitieve verklaring. Vrij vertaald en platgeslagen een oordeel over de beantwoording van zienswijzen zoals deze zijn ingediend en verwerkt. Bij deze beantwoording zijn volgens de CDA Fractie goede extra onderbouwingen gedaan aangaande groen, verkeer, geluid en ladderonderbouwingen. In opdracht van het college wordt verzocht om een extra stikstofonderzoek uit te voeren aangaande uitstoot op deze locatie ten opzichte van kwetsbare natuur, als gevolg van de PAS uitspraak. Wij zijn benieuwd als CDA wat hiervan de uitkomst zal zijn. Ondanks dat deze cijfers nog niet bekend zijn, kan de ontwerpverklaring wat onze fractie betreft zonder problemen worden afgegeven en zullen wij voor stemmen. Woordvoerder: Rob Veenes Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Hotel Van der Valk is hier te lezen. Bron afbeelding: Google Maps

Motie Lachgas is geen lachertje

CDA CDA Doetinchem 27-09-2019 08:12

Een sympathieke motie die opnieuw aandacht vraagt voor toenemend gebruik van lachgas en daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s. Daarnaast complimenten aan Lokaal Belang Doetinchem… de tekst kwam ons zeer bekend voor want deze motie is in diverse gemeenten ingediend door CDA fracties. Het is altijd goed om inspiratie te putten uit onze veelal nuttige documenten. Tijdens de raadsvergadering van 29 mei jl. heeft het CDA tijdens het vragenuurtje ook vragen gesteld over de problematiek van het toenemende gebruik van lachgas. Toen is door de burgemeester aangegeven dat we voornamelijk wat kunnen doen door het te verbieden tijdens evenementen. Meer beperkende maatregelen juichen wij als CDA zeker toe. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van de burgemeester en of hij deze motie als steun in de rug ziet om zo ver als mogelijk te gaan in het verbieden van deze helaas nog legale drug. De motie is hier te lezen. Woordvoerder: Ruud Veldkamp

Welkom in Durkum, streektaal voor de allerkleinsten

CDA CDA Doetinchem 19-07-2019 06:21

Op 10 oktober 2018 ondertekende de minister van binnenlandse zaken een convenant om hiermee erkenning te geven aan het feit dat streektaal een verrijking is voor het Nederlands cultureel erfgoed. Ze gaf de betrokken provincies en gemeenten hierin de ruimte om een eigen beleid voor het Nedersaksisch voeren. Deze ruimte is prettig, maar zorgt ook voor onduidelijkheid, want wie gaat nu iets regelen dat je niet hoeft te regelen en waarom zou je het dan doen en met welk doel? In Doetinchem vervullen we met trots de centrumfunctie binnen de Achterhoek. Ook herbergen we het regionale streektaal kennisinstituut Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers, afgekort ECAL. Deze instelling krijgt van de provincie financiële middelen om taken uit te voeren die verband houden met het behoud van de streektaal en de regionale identiteit. Nu wil het feit dat de Achterhoek binnen het gehele land bekend staat als dé plek waar men nog dialect spreekt. De regio is door Normaal, Jovink en de Voederbietels, de Zwarte Cross en sfeeracties van de supporters van De Graafschap duidelijk op de kaart gezet. Het Achterhoeks is zo waarschijnlijk de meest gehoorde en zichtbare variant van het Nedersaksisch binnen Nederland. Hoe behoud je nu de aandacht voor onze variant van het Nedersaksisch? Zelfs ik, geboren en getogen in Doetinchem, te midden van mijn Achterhoeks sprekende familie, ben niet in staat om meer dan twee zinnen in fatsoenlijk Achterhoeks te uiten. Terwijl ik de taal wel beheers in gevoel en de woorden in mijn hoofd kan verklanken. Dat is eigenlijk toch wel triest. Het zou jammer zijn dat de taal zo verdwijnt uit de regio en iedereen alleen nog maar met losse woordjes als d’ran en ‘brommers kieken’ kan uiten. Graag ziet de gemeenteraad van Doetinchem dat we gebruik maken van de ruimte die de overheid ons geboden heeft. We zijn op zoek gegaan naar een vorm waarin we jong en oud binnen de gemeente bekend maken met het Nedersaksisch en hebben deze binnen de bestaande budgetten gevonden. Iedere baby die geboren wordt binnen een gezin uit de gemeente krijgt sinds enkele jaren het prentenboek ‘Welkom in Doetinchem’ cadeau. Het ECAL wil de tekst van dit boekje met alle plezier kosteloos vertalen en bij herdruk van het boek kan het dan ook in vertaalde vorm gedrukt worden. We hopen dat zo tijdens de kraamvisite er op een laagdrempelige manier tussen de verschillende generaties het gesprek op gang komt over de waarde van onze mooie streektaal. Het idee is om zo interesse te kweken voor het meer levend houden van die taal. Dit kan de regionale identiteit die sinds de komst van de Achterhoek vlag meer zichtbaar is ook verder versterken. Vandaar dat we nu de volgende motie vreemd aan de dag indienen, in het Nederlands én via de bijlage, het Achterhoeks!: Bijdrage van Paul Hilferink, woordvoerder cultuurhistorie

Standpunt CDA m.b.t. gevelproblematiek Amphion

CDA CDA Doetinchem 19-07-2019 06:13

We leven in een complexe maatschappij. Veel zaken zijn niet zwart-wit, terwijl we ze wel zo beleven om het een beetje overzichtelijk te houden. Sinds 2010 staat er een markante schouwburg in ons centrum. Het bleek onverwacht een pand met twee gezichten. Van binnen een nationaal toonaangevend podium. Hier zijn we trots op en dit sluit ook aan bij de functie die het pand heeft. De buitenkant wordt sinds 2014 letterlijk afgeschermd van het publiek, omdat het niet veilig is om dichtbij de gevel te komen. Dit is een beschamende situatie en na jaren procederen is zelfs nu nog niet precies duidelijk wie nu waaraan precies schuld heeft en voor hoeveel geld dan wel. Een ding weet heel Doetinchem al wel net zoveel jaren en dat is dat de gemeente en daarmee dus de gemeenschap! op zal draaien voor het grootste gedeelte van de kosten van het herstel van de gevel. Precies hier toont zich dan ook weer de complexiteit van onze samenleving. Iedereen weet waar de rekening terecht komt, alleen mag je dat niet te expliciet in de begroting van de gemeente opnemen, want dan erken je schuld en valt er ook niets meer te verhalen op andere partijen. Dit is een frustrerend gegeven en lang verhaal kort, nu staan we hier vanavond toch door de zure appel heen te bijten waarvan we wisten dat die kwam. Precies op het moment dat we ook weten dat er heftige bezuinigen aan gaan komen om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen. Waarom dan toch 2,3 miljoen uitgeven aan een defecte gevel en niet aan andere zaken? Deze vraag zal de komende tijd nog vaak terugkomen. Heel simpel, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar inwoners. Een tijdelijk hek, hoe permanent het er ook uitziet, biedt geen garantie op veiligheid. Het kan niet zo zijn dat er een ongeluk gebeurt doordat een deel van de gevel los laat, want dan zegt iedereen achteraf ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren? ‘. Van iedere huizenbezitter of bedrijf moet je kunnen verwachten dat onveilige buitengevels gerepareerd worden. Dus ook van Amphion. Aangezien Amphion het geld niet heeft, moet je als gemeente en 90% aandeelhouder je verantwoordelijkheid nemen. Zo werkt het nu eenmaal, je kan niet weglopen voor je verantwoordelijkheden als het om veiligheid gaat, ook niet wanneer je even krap bij kas zit. Graag zouden we ook zien dat Amphion zijn verantwoordelijkheid pakt en in de onderhandelingen scherp is en zo economisch mogelijk omgaat met het bouwbudget. Mocht er dan heel onverwacht plots toch minder geld nodig zijn dan nu toegezegd, al is dat erg onwaarschijnlijk, dan zouden we graag zien dat dat geld teruggestort wordt naar de gemeente. Tot slot zou de CDA fractie ook graag zien dat de andere aandeelhouders, we noemen ze bewust even bij naam: Montferland, Oude IJsselstreek en Bronckhorst, die net als Doetinchem niet verplicht zijn om bij te dragen in de kosten, toch ook voor hun deel hun verantwoordelijkheid nemen. Het zijn immers ook hun inwoners die genieten van het aanbod in Amphion. Bijdrage van Paul Hilferink, woordvoerder cultuur

Reactie CDA op motie SP Zorgbuurthuis; Sympathiek maar te gebonden aan 1 concept.

CDA CDA Doetinchem 02-07-2019 04:37

De SP diende tijdens de raadsvergadering van 27 juni een motie in over het concept ''Zorgbuurthuis''.Volgens het CDA een sympathieke motie maar teveel gebonden aan 1 mogelijke uitkomst; het landelijke SP concept Zorgbuurthuis. Paul Hilferink deed namens de fractie de volgende bijdrage: Voor ons ligt een uiterst sympathieke motie. Toch zal het CDA tegen stemmen, we leggen uit waarom. De SP signaleert terecht dat het niet altijd even makkelijk is om in je eigen buurt of dorp oud te worden. De verzorgingshuizen zoals ze in het verleden bestonden zijn verdwenen. De maatschappij is duidelijk aan het veranderen en mensen willen graag meer regie op de wijze waar ze hun leven willen inrichten. Op het moment dat zorg en ondersteuning nodig is kan niet iedereen terugvallen op mantelzorg. Daarnaast zien we dat mantelzorgers met grote regelmaat zwaar belast worden. Het CDA is daarom groot voorstander van het zoeken en ondersteunen van nieuwe woonvormen waarin wonen en zorg meer gecombineerd worden. Er zijn binnen de gemeente inmiddels ook al verschillende initiatieven die lopen of opgestart worden. We moeten oppassen dat deze woonvormen niet alleen toegankelijk zijn voor mensen met een beter gevulde portemonnee, want daar lijkt het nu soms op. Gelukkig zien we binnen de gemeente dat ook Sité oog heeft voor deze ontwikkelingen en actief kijkt naar hoe er voor mensen met een smallere beurs mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Als CDA voelen we ons in de SP motie teveel gebonden aan 1 mogelijke uitkomst, het concept Zorgbuurthuis, waarbij Zorgbuurthuis zelfs al met hoofdletter gespeld wordt als eigenstandig concept. Daarbij zit er in het, overigens grondig uitgewerkte, concept een lastigheid in de geldstromen doordat de scheiding van de Zvw, Wlz en Wmo bewust opgeheven wordt. Ook lijkt een landelijk SP punt nu zonder duidelijke lokale verkenning 1 op 1 naar de situatie in onze gemeente vertaald te worden. Volgens ons moet de maatschappij iets meer ruimte krijgen om binnen de huidige wettelijke kaders op zoek te gaan naar mogelijkheden van nieuwe woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden. We blijven wel aandacht vragen voor alternatieve woonvormen en verwachten van het college dat ze dit nadrukkelijk meenemen in het beleid. We willen daarbij dan ook graag extra aandacht voor mensen met een minder gevulde beurs en samenwerking met partijen die zich bezig houden met sociale woningbouw. De motie werd verworpen.

Beleidskader ''bedrijventerreinen in verandering'' aangenomen

CDA CDA Doetinchem 02-07-2019 04:29

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 juni werd het ''Beleidskader Bedrijventerreinen in verandering'' besproken. Ruud Veldkamp vroeg namens het CDA aandacht voor o.a. de kringloopbedrijven en deed de volgende bijdrage: Voor ons ligt het beleidskader bedrijventerreinen in verandering. Een groot deel van de bedrijven in de Gemeente Doetinchem is gevestigd op 1 van de beschikbare 8 bedrijventerreinen. De ambitie van het college van de Gemeente Doetinchem is erop gericht om in deze snel veranderende wereld te blijven inspelen op veranderende wensen van bedrijven en ondernemers in onze gemeente. Het is van belang om meer duidelijkheid te creëren voor wat betreft het vestigingsbeleid op de diverse bedrijventerreinen in de Gemeente Doetinchem. In de praktijk komen er nog wel eens verzoeken binnen van bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein en dan blijkt dat dit niet past binnen het bestemmingsplan. Zo blijkt ook dat op verschillende bedrijventerreinen bedrijven zijn gevestigd zoals kantoren en kringloopwinkels die niet binnen de bestemmingsplannen passen. Om dit in de toekomst te voorkomen is het belangrijk dat er een duidelijk kader wordt gesteld zodat een eenduidigheid van beleid wordt gecreeeerd. Het beleidskader is mede tot stand gekomen door de conceptversie te bespreken met ondernemers, de ondernemersvereniging IG&D en daaronder ressorterende parkmanagementorganisaties Zij hebben hun input kunnen geven en deze is meegenomen in het voorliggende beleidskader. Wij juichen toe dat deze partijen gehoord zijn en dat zij hebben kunnen bijdragen. Uiteindelijk willen we samen een beleid die goed is voor de verdere economische ontwikkeling van die bedrijven en de Gemeente Doetinchem. Het CDA vindt het inhoudelijk een prima stuk maar we willen toch nog 1 aandachtpunt benoemen. We vragen met name aandacht voor de huidige kringloopwinkels die feitelijk nu op een bedrijventerrein zitten waar zij volgens het bestemmingsplan niet gevestigd mogen zijn. We pleiten ervoor dat er een mogelijkheid zou moeten komen voor een legale vestiging van kringloopbedrijven op 1 industrieterrein . Er wordt door mijn collega van de PVDA mede namens ons een amendement ingediend om dat zeker te stellen. Als CDA fractie zijn we tevreden met het raadsvoorstel en zullen wij dit voorstel dan ook steunen. Zowel het raadsvoorstel als het amendement werden aangenomen.