Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over D66 inzichtelijk

332 documenten

Werkgeversdienstverlening, vaccinaties en naar Düsseldorf

D66 D66 Doetinchem 18-01-2020 16:07

Werkgeversservicepunt

Het Werkgeversservicepunt is het centrale punt voor de werkgeversdienstverlening in onze arbeidsmarktregio. De accountmanagers spreken met werkgevers over mogelijkheid voor mensen die via UWV of Laborijn naar een passende werkplek begeleid worden. Afgelopen week spraken we over de manier waarop we het Werkgeversservicepunt de diensten nog beter kan uitvoeren. Op dit moment wordt dit in kaart gebracht en binnenkort volgt een advies. Mooi om te horen dat we in onze arbeidsmarktregio trots kunnen zijn op onze werkgeversdienstverlening.

Vaccinatie

Tijdens de beeldvormende raad stond het onderwerp vaccinaties centraal, omdat we GGD definitief de taak willen geven om het rijksvaccinatieprogramma ook voor onze gemeente uit te voeren. De gemeenteraad vroeg aandacht voor het belang van vaccineren en uitte zorgen over de vaccinatiegraad. In Doetinchem kunnen we gelukkig spreken van een relatief hoog aantal vaccinaties, maar dat willen we in de komende tijd ook graag zo houden.

Werkbezoek Düsseldorf

Afgelopen donderdag en vrijdag waren we met alle burgemeesters & wethouders van de Achterhoekse gemeenten in Düsseldorf. Naast het feit dat het tot waardevolle gesprekken met elkaar leidde, hadden we een interessant inhoudelijk programma. We bezochten de Landtag Nordrhein-Westfalen, de grenspost Düsseldorf, de luchthaven en de Medienhafen. We spraken over het democratisch systeem in Nordrhein-Westfalen, grensoverschrijdende samenwerking en werken over de grens. De ontwikkeling van de Medienhafen bood een interessant perspectief, ook voor onze stad. Ik heb met veel collega wethouders kunnen spreken, een mooie basis voor nog betere samenwerking.

 

Verandering: 2020 is begonnen!

D66 D66 Doetinchem 11-01-2020 11:26

Afgelopen week was een week vol nieuwjaarsontmoetingen. Onze nieuwe gemeentesecretaris had alle medewerkers uitgenodigd in de hal van het stadhuis. Een fijn moment om direct met alle mensen van de gemeente Doetinchem bij te praten. Goed dat er volop energie uitgesproken werd om van 2020 een mooi jaar te maken voor de inwoners van onze gemeente.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Amphion stond burgemeester Mark Boumans stil bij het thema verandering. Dit komt niet vanzelf. Je kunt er niet eenvoudig op wachten. Prachtig vond ik de parallel die hij trok met zijn eigen sportieve ambities. ‘Wees de verandering die je wilt zien.’

Het thema ‘verandering’ kwam ook aan de orde bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Laborijn. Een groep van 20 medewerkers zette met een kritische cabaretvoorstelling een dikke punt achter 2019. Gevoelige liedjes, indringende uitspraken en zelfs een rap. Alles ademde dat de medewerkers het beste willen voor onze mensen. Rake opmerkingen en songs over het management, raadsleden, rooie vrouwen, journalisten en het bestuur. Zo, die konden we in onze zak steken! Bovenal lieten medewerkers zichzelf zien.

Met oud & nieuw durfden wij het aan om in Den Haag te verblijven. Hoewel we ons bedachten of dat gezien de onrust wel zo’n verstandige keuze was, was het juist heel fijn. We waren bij de oudejaarsconference van Claudia de Breij, zagen Maarten van der Weijden de hofvijver in springen en ik nam op 1 januari zelf een duik in de ijskoude Noordzee.

Voor Claudia was duidelijk: alles verandert, daar is geen ontkomen aan. Angst voor veranderingen is er altijd geweest, maar veranderen móet. Daar zijn mensen voor nodig die het aandurven om het verschil te maken. De beste veranderaars zijn mensen die ook een goede verliezer kunnen zijn. “Verliezen maakt je ziel zacht en je hart groot.” Haar vader, gemeenteraadslid, leerde haar: “In een democratie houdt de regering van de meerderheid rekening met de noden en wensen van de minderheid, is er een onafhankelijke rechtsstaat en een vrije pers.” Na afloop dansten we tot in de kleine uurtjes: “Hef het glas op de verliezers en proost op wat ooit was!” 2020 is echt begonnen!

Weekbericht wethouder – week 51

D66 D66 Doetinchem 20-12-2019 15:10

Resultaten armoedebeleid 2019

Afgelopen week presenteerden we de resultaten van het armoedebeleid in een factsheet. Wij bieden in Doetinchem integrale schulddienstverlening met een breed scala aan diensten. In 2019 was er wederom een stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakte van de diensten. Het aantal inwoners in armoede daalt weliswaar, maar het valt op dat mensen ons beter weten te vinden en helaas zien we dat de problemen complexer zijn en vaker een langere geschiedenis hebben. De financiële zelfredzaamheid van onze inwoners gaat door onze inzet vooruit.

In onze gemeente is in het afgelopen jaar een actieve coalitie tegen armoede gestart: ‘De Rondkomers’. De samenwerking van partijen blijkt cruciaal om mensen beter te bereiken en echt op weg te helpen. Met de theatervoorstelling ‘Grip op geld’ bereiken wij veel jongeren. We hebben een hoogwaardig aanbod in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis. Met Agem hebben wij een samenwerking opgezet rond energiearmoede.

Het aantal aanmeldingen voor het Meedoenarrangement stijgt nog langzaam. Ons arrangement blijkt een voorbeeld voor veel andere gemeenten in het land.

Vanaf de zomer van 2019 bieden wij zelf ook beschermingsbewind. Door dit toe te voegen aan de dienstverlening, hebben we alle onderdelen van inkomensbeheer onder één dak. We bieden zo nog meer maatwerk aan inwoners, bovendien denken we op termijn kosten te kunnen besparen.

 

Integratie en participatie statushouders

De nieuwe inburgeringswet moet verandering brengen in de huidige slechte inburgeringsresultaten. In Doetinchem hebben we ervoor gekozen om, vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet, al in 2020 regie te gaan voeren op een betere sociaal-culturele en sociaaleconomische integratie van statushouders. In de afgelopen maanden hebben wij met het Platform Nieuwe Nederlanders en betrokken partijen samen gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda is nauw verbonden aan diverse andere beleidsterreinen en wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld. We geven hiermee invulling aan de brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP), met als doel dat alle statushouders meedoen aan de Doetinchemse en Nederlandse samenleving.

In de afgelopen week tekende een groep mensen de Participatieverklaring. Met Samen Doetinchem bieden wij statushouders in onze gemeente een goede start.

 

Werk & inkomen

In de afgelopen week maakte de gemeente Oude IJsselstreek bekend definitief uit Laborijn te treden. Ik had dat liever anders gezien, maar het biedt ook duidelijkheid. Voor inwoners van de gemeente Doetinchem wijzigt de dienstverlening in principe niet. Ik heb in de afgelopen tijd gezien hoe hard er bij Laborijn gewerkt is aan de verbetering van de dienstverlening. De resultaten daarvan zijn zichtbaar. Klanten weten Laborijn beter te bereiken, zowel telefonisch als fysiek. Ook ervaren zij dat er meer aandacht wordt besteed aan de uitleg over besluiten die genomen worden. Afgelopen week sprak ik de medewerkers van het team inkomen & maatschappelijke participatie. Ik heb hen gecomplimenteerd met de wijze waarop zij hun schouders onder de vernieuwde aanpak hebben gezet. Ik vind het bewonderenswaardig hoe zij zich elke dag inzetten voor het belang van onze inwoners. We spraken ook over de ingewikkelde balans tussen wet- en regelgeving enerzijds en de hulp aan inwoners anderzijds. In het afgelopen jaar hebben deze medewerkers, soms tegen de stroom in en onder ongemakkelijke omstandigheden, hun werk gedaan. Ik wens iedereen en met name hen fijne feestdagen en een goede start van 2020.

Weekbericht wethouder – week 48

D66 D66 Doetinchem 30-11-2019 17:14

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werking van de Participatiewet geëvalueerd. De resultaten waren niet erg bemoedigend. Staatssecretaris Van Ark heeft vervolgens gezegd gemeenten te willen verplichten om van bijstandsgerechtigden een niet vrijblijvend aanbod in de vorm van studie, stage of werktraject te vragen. Hoe kijk ik daarnaar?

Persoonlijke aandacht

Het overgrote deel van de mensen wil graag aan de slag. Persoonlijke aandacht, begeleiding, coaching en activering zijn van groot belang. Daarop hebben wij met het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ vol ingezet. We zien in kwartaalrapportages dat we resultaat boeken. Inmiddels is meer dan de helft van de mensen met een uitkering gescreend en zit het merendeel van de mensen in een traject richting werk of maatschappelijke participatie. Zie Infographic.

Resultaten

Voor de gemeente Doetinchem geldt dat we nu, vijf jaar na de invoering van de Participatiewet, kunnen stellen dat:

we nu meer mensen uit de doelgroep naar werk begeleiden, dan vroeger uit de Wsw (Berenschot); de daling van het aantal huishoudens in de bijstand sneller gaat dan het landelijk gemiddelde (Infographic); meer dan de helft van de mensen die uitstromen uit de bijstand dat doen omdat zij werk vinden (Infographic). Uitdagingen

Dit is een belangrijke basis, maar we zijn er nog niet. In de komende tijd zullen er nieuwe uitdagingen zijn: de economische situatie zal veranderen, meer mensen hebben intensievere begeleiding en ondersteuning nodig en met name jonggehandicapten en nuggers verdienen meer aandacht. Het Actieplan Achterhoekse Jongeren biedt perspectief voor met name de nuggers. We pakken het op, maar er is extra geld nodig om het beter te doen.

Iedereen in een passend traject

Het idee dat iedereen naar betaald werk begeleid kan worden klopt niet. Toch gaan we actief in gesprek met iedereen die een uitkering ontvangt. Dit doen we niet om mensen onder druk te zetten, maar wel om na te gaan hoe we vanuit ieders mogelijkheden de juiste, bij de persoon passende, ondersteuning kunnen bieden.

Een film in plaats van een foto

Wanneer we naar mensen kijken, dan is het zaak een film van hen te maken. Mensen ontwikkelen zich en staan niet stil. Op dit moment is het helaas nog zo dat er in het verleden een foto gemaakt is en dat een vaststaand beeld is. Daar willen we van af. Dit houdt in dat we actief contact houden met iedereen die een bijstandsuitkering heeft. Hoe is het op dit moment met deze persoon en wat is er nodig?

Samen werkt!

Het activeren van mensen vraagt om een actieve inzet en het kost tijd. Opvallend is het dat een groep mensen zelf verwacht nooit te kunnen werken. Dat beeld is vaak niet terecht. Wij zien mogelijkheden, zodat diegene niet langer afhankelijk hoeft te zijn van een uitkering. Dat is vooral belangrijk voor de mensen zelf, maar ook voor onze samenleving en economie. Met onze partnergemeenten binnen Laborijn willen we deze manier van werken, vanuit vertrouwen en met een duidelijk perspectief, in de komende jaren graag verder uitbouwen.

Weekbericht wethouder – week 47

D66 D66 Doetinchem 24-11-2019 16:00

In de afgelopen week was ik weer op prachtige plekken waar in Doetinchem het verschil wordt gemaakt. Ik sprak er onder andere over hoe we concreet invulling geven aan de Participatiewet. Juist deze week was dat thema actueel, door het onderzoek van het SCP.

WerkRaat

Wat een inspirerende ontmoeting had ik bij WerkRaat: leerwerkcentrum voor activering en ontwikkeling! WerkRaat biedt leerwerkplekken voor jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. De sociale onderneming is gevestigd in de Milky-W aan de Melkweg in Doetinchem. De mensen daar zijn volop bezig met het stimuleren en ontwikkelen van talent. Zij beginnen zoveel mogelijk bij de beleving van de jongeren en sluiten met begeleiding en onderwijs aan. De integrale aanpak spreekt mij enorm aan.

Betwice

Samen met wethouder Elfrink van Zevenaar was ik te gast bij de familie Spit van Betwice. We spraken over de manier waarop het bedrijf invulling geeft aan sociaal ondernemen. Het is bijzonder om te zien welke inzet zij hebben om voor mensen meer te doen. We spraken over de Participatiewet, waarover deze week een kritisch rapport uit kwam. Wat mij betreft blijven initiatieven, waarmee wordt geïnvesteerd in mensen van groot belang. Wanneer mensen langer zonder begeleiding op de bank zitten, neemt de arbeidsfitheid sterk af. Daarom moet de samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder versterkt worden. In dat kader sprak ik bij Laborijn ook met de directeur van Prakticon over nieuwe plannen om in samenwerking met ondernemers de begeleiding op de arbeidsmarkt verder te versterken. Betwice is een prachtig voorbeeld van een plek waar dit al in de praktijk wordt gebracht.

Kledingbank

De Kledingbank heeft een nieuw onderkomen. Op vrijdagavond was ik te gast in de prachtige nieuwe winkel. Door een flinke groep vrijwilligers is alles in het werk gesteld om hiervan een succes te maken. De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen binnen de gemeente Doetinchem die de financiële middelen niet meer hebben om zelf kleding aan te schaffen. Ook wordt zo nodig gezorgd voor nieuw ondergoed, mogelijk gemaakt door sponsoren. Ik vind het fantastisch dat we dit aanbod in Doetinchem hebben. Zo maken wij met elkaar de ‘sterke samenleving’ waar.

Weekbericht wethouder – week 46

D66 D66 Doetinchem 16-11-2019 12:34

IG&D ledenbijeenkomst

Afgelopen woensdag was er een ledenbijeenkomst van IG&D Bedrijvig Doetinchem. Een belangrijk moment om met ondernemers stil te staan bij de economische ontwikkelingen. Jort Kelder was gastspreker en bracht als ‘links liberaal’ in dat hij straks op de terugweg toch echt het gaspedaal diep in trapt. Volgens hem zouden we niet moeten stellen dat we maximaal 100 km/u gaan rijden, maar dat we vooral insteken op minder uitstoot. De technologie is er volgens hem om wél 200 km/u te rijden, en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen. Inspirerend, maar volgens mij geen oplossing voor morgen. In zijn bijdrage sprak mij aan zijn visie op regionale samenwerking, het belang van hoger onderwijs voor de Achterhoek en het MKB (familiebedrijf) als crux van de lokale en sociale economie. Een fijn buffet met mooie gesprekken. Al met al werd dit een goede avond over ondernemerschap.

Varex Imaging

Met het Werkgeversservicepunt mocht ik naar Varex Imaging in Dinxperlo. Dit bedrijf (voorheen ‘Claymount’) ontwikkelt, produceert en levert elektromechanische componenten voor medische en industriële röntgenapparatuur. We hadden een mooi gesprek over de innovaties in dit bedrijf en de ontwikkeling van het personeel. Er bestaat een enorme drive om verder uit te breiden. In de zomer verhuist Varex naar Doetinchem. Vrijdagmiddag werd het hoogste punt bereikt en ik mocht er opnieuw bij zijn. We bespraken de wens om op het gebied van ontwikkeling van medewerkers samen met onderwijsinstellingen (of zelf binnen het bedrijf) stagiairs en nieuwe werknemers een aantrekkelijke plek te bieden. Expliciet werd aangegeven dat het Varex niet alleen om jonge mensen gaat. Uiteraard besprak ik ook de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik vond het mooi om te zien hoe de mensen van Varex op dat gebied ook innovatief en in mogelijkheden denken.

Volleyballen met personeel

Personeelsvereniging Trias organiseerde het jaarlijkse volleybaltoernooi. Er waren teams van de gemeente Doetinchem, Laborijn, Rozengaarde, Buha en Buurtplein. Het was een ontspannen avond, waarop ontzettend gelachen werd. Op een gegeven moment hoorde ik iemand van Laborijn zeggen dat dit de ‘beste vorm van teambuilding’ was. Ik ben het van harte met hem eens.

Weekbericht wethouder – week 45

D66 D66 Doetinchem 09-11-2019 18:00

Gelijke kansen voor iedereen

Vandaag was Congres 110 van D66 in Breda. Breda, de thuisstad van Hans van Mierlo. Wouter Koolmees stond in zijn toespraak stil bij de tweedeling in onze samenleving. Het SCP spreekt van een verschuiving van have nots naar cannots. Effect daarvan is dat groepen die op achterstand staan er steeds verder op achteruitgaan, terwijl de mensen die het mee zit vooruit schieten. De ongelijkheid neemt toe.

Wouter Koolmees noemde een voorbeeld. Het sprak mij aan. Hij had het over een werkende arme. Een man van 62 jaar. Hij had cursussen gedaan en had na een jarenlange uitkering betaald werk gevonden. Per maand ging hij er 200 euro op vooruit. Aan het einde van het jaar raakte hij echter teleurgesteld, omdat bleek dat hij de ten onrechte ontvangen huurtoeslag moest terugbetalen.

Werken moet lonen. Voor de arbeidsmarkt geldt dat vast minder vast moet zijn en flexibel minder flexibel. De twee werelden van werk wil Koolmees dichterbij brengen. Speciale aandacht had hij voor arme kinderen. Kinderen moet hetzelfde talent moeten dezelfde kans hebben.

In de workshop ‘Deel de welvaart’ gaf Victor Everhardt aan dat hij als wethouder werkt aan vertrouwen bij mensen. Vanuit vertrouwen lukt het volgens Everhardt om mensen verder te brengen. Als het loslaten van een bijstandsuitkering onzekerheid met zich mee brengt, dan zijn mensen minder snel geneigd een stap te zetten. Daarom voert D66 op verschillende plekken in het land vertrouwensexperimenten uit. De eerste resultaten zijn positief: mensen die het vertrouwen krijgen, zijn eerder in staat een stap te zetten. Daarvoor is regelruimte nodig, ruimte voor de professional.

Het was fijn om Marthe Hesselmans te zien spreken. Zij heeft een essay geschreven over kansengelijkheid en stelt dat mensen helaas niet altijd een eerlijke kans krijgen. Het onderwijs selecteert te vroeg, mensen hebben wel werk maar geen zekerheid, er is een vangnet maar dan wel voor degenen die kunnen vliegen. Daarom pleit Hesselmans voor herkansingsgelijkheid. Wij kunnen mensen een nieuwe kans bieden, dat is een politieke keuze.

Het Congres werd afgesloten met de benoeming van Alexander Pechtold tot erelid. Daarna volgden enkele interessante toespraken.

Sigrid Kaag gaf de partij mee dat het belangrijk is te staan voor overtuiging en ambties die bij deze tijd horen. Politiek is kiezen volgens Kaag, het eigen verhaal brengen. Ze stond daarmee stil bij duurzaamheid en migratie. Vooruitgang en vrijheid zijn geen automatisch gegeven. In ons land zullen we ons blijvend moeten inzetten om onze idealen en waarden te bewaken. Moreel leiderschap is volgens Kaag nodig om het goede te bereiken.

Rob Jetten sloot het congres af. Hij stond in zijn inspirerende speech stil bij het thema vrijheid. Kansen gaan over vrijheid. Jetten vindt dat vrij zijn vooral betekent erbij horen. Dit biedt een waardig alternatief aan de politiek van haat. Daarom moet de politiek gelijke kansen gelijk stellen. Kansen gaan over vrijheid. “Wij willen vrij zijn. Nu en voor de toekomst.”

Ik vond het fijn om weer bij het Congres te zijn. In gesprekken met ontzettend veel partijgenoten heb ik kunnen spreken over de waarden van het politieke werk, waar ik dagelijks invulling aan mag geven. Het sterkt mij in mijn drijfveren om er actief aan te werken om mensen kansen te bieden. Juist als dat niet zo eenvoudig is, dan verdienen mensen een herkansing. Daar wil ik mij ook in de komende tijd actief voor inzetten. Herkansingsgelijkheid!

Woordvoering algemene beschouwing

D66 D66 Doetinchem 08-11-2019 10:35

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft Pieter Herngreen namens de fractie de volgende woordvoering ingebracht:

 

Voorzitter,

Om er maar meteen mee te beginnen: D66 zal instemmen met de begroting voor 2020 en de bezuinigingsvoorstellen in de keuzerichtingen. Natuurlijk is het een wrang gegeven tegen de achtergrond van de gunstige economie en het overschot op de rijksbegroting. Het college doet voortvarend en met lef wat nodig is. Er ligt een afgewogen pakket bezuinigingsvoorstellen. Niettemin stellen we ook vast dat er nog veel werk ligt in de uitwerking het komend jaar. En ook bevatten de ramingen voor veel onderdelen van het sociaal domein nog tal van risico’s die al te veel optimisme temperen.

De septembercirculaire laat een wat gunstiger beeld zien op de inkomsten uit het gemeentefonds, maar het is te laat en niet verantwoord om dat nu nog mee te nemen. Onze begrotingssystematiek vraagt om een sluitende begroting in 2020 en een meerjarenperspectief dat in 2023 voldoende weerstandsvermogen bevat. Nu zal vanavond niemand con amore instemmen met de bezuinigingen: iedereen wil het beste voor Doetinchem en de politieke ambities waarmaken, of dat nu vanuit de coalitie is of vanuit de oppositie. Maar de raad moet haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de financiële betrouwbaarheid van de gemeente. Regeren in overvloed kan iedereen. De suggesties om de bezuinigingsvoorstellen te temperen met de septembercirculaire vinden wij dan ook geen verstandige zet. Eerst maar eens door de zure appel heen bijten en volgend jaar bij de voorjaarsnota zien op welke gebieden we mee- en tegenvallers hebben.

Voorzitter, de bezuinigingen hebben gevolgen voor het beleid en de uitvoering van de maatschappelijke opgaven en de coalitieagenda. Wat staat daar op het spel?

In onze visie raken de bezuinigingen ten minste drie belangrijke gebieden met evenzovele kernvragen: als eerste noem ik het sociaal domein, en de economie. Anders gezegd: het gaat om het behoud van het stedelijk klimaat – hoe goed is het leven in Doetinchem? en het verdienvermogen – blijft Dtc aantrekkelijk voor jongeren, is er een vitaal bedrijfsleven, ontwikkelen de winkelgebieden en bedrijvenlocaties zich qua omzet, gevarieerd aanbod, vestigingsklimaat?. Tenslotte staan wat ons betreft de ambities op het gebied van de duurzaamheid onder druk: komt de energietransitie tot stand, herstellen en bevorderen we de biodiversiteit, zijn we in staat om de stikstofproblematiek samen met alle anderen beheersbaar te maken?

In de 1e plaats de vraag of de sterke samenleving tot zijn recht komt.

We hebben in het sociaal domein te maken met een zorgplicht met open-einde- regelingen. De financiële ambities van de Taskforce zijn grotendeels gebaseerd op aannames. Dat kan ook niet anders. Maar we moeten oppassen dat we niet met die maatregelen in een kramp komen waardoor er geen ruimte is voor innovatie. Gelukkig heeft de Taskforce ook de opdracht om te bezien op welke punten in het voorliggende en algemeen toegankelijk veld kan worden geïnvesteerd om de ondersteuning van inwoners zo dichtbij en zo veel mogelijk in de sfeer van het gewone dagelijkse leven te geven. Dat moet dan wel binnen het budgettaire kader zoals dat in de begroting en keuzerichtingen is aangegeven. De presentatie in oktober door de taskforce laat zien dat er beweging zit in het zorggebruik. We zullen het heel scherp blijven volgen.

In de 2e plaats de vraag of het lukt om de werving van aantrekkelijke economische activiteiten op niveau te houden. Komt Dtc als centrumgemeente tot zijn recht?

Dtc moet zijn verdienvermogen behouden en waar mogelijk versterken. Dat betekent inzetten op revitalisering van de binnenstad, goed vestigingsbeleid met eventueel omzetting van bestemming van bedrijfsruimten naar woningen waar dat kan, adequaat parkeerbeleid, mobiliteit gericht op een autoluwe binnenstad met goede parkeervoorzieningen in de periferie. En bovendien ruim baan voor de fiets en goede stallingvoorzieningen. Op dit gebied hechten wij ook aan het belang van de aantrekkelijkheid van Dtc lokaal en in de wijdere omgeving op cultureel gebied. Daar maken Amphion, Gruitpoort, muziekschool en andere voorzieningen deel van uit.

In de 3e plaats lijkt het streven naar duurzaamheid op het spel te staan. Komen de ambities uit bijvoorbeeld de duurzaamheidsagenda tot hun recht?

De leefomgeving in en rond Dtc kenmerkt zich door landelijkheid, agrarische bedrijvigheid, logistiek en handel, en kansen voor toerisme. Die leefomgeving verandert en het is zaak om die verandering te sturen met het oog op behoud van klimaatdoelen, biodiversiteit en ruimtelijke aantrekkelijkheid. Leidend principe moet dus duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn. D66 vindt dat duurzaamheid een leidend beginsel moet zijn bij elk beleidsinitiatief – waar dat zinvol en toepasselijk is natuurlijk. Zie Italië als meest recente voorbeeld waar men duurzaamheid onderdeel van het onderwijsprogramma wil maken. De korting op de inzet op duurzaamheid is dan ook heel jammer omdat nu alleen de verplichte taken aan de orde komen. Het college geeft aan dat er gevolgen zijn voor de gemeentelijke ambitie. We hopen het komende jaar op die ambitie terug te kunnen komen aan de hand van concrete beleidsinitiatieven, bijv. in de uitwerking van de duurzaamheidsagenda. In die zin zouden we graag een toezegging van het college hebben dat komend begrotingsjaar krachtig wordt ingezet op klimaat- en milieudoelen.

Voorzitter, met de begroting en de opgelegde taakstelling voor 2020 staan we voor een belangrijke uitdaging. Het verleden heeft laten zien dat ook in moeilijke omstandigheden de raad en het college in kritische samenspraak, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, tot resultaat kunnen komen. Wij spreken ons vertrouwen uit dat we daar ook nu weer in slagen.

Dank u voorzitter

Weekbericht wethouder – week 44

D66 D66 Doetinchem 03-11-2019 12:39

“Vertrouw op de professionaliteit en mensenkennis van de medewerkers”

Wanneer ik medewerkers van Laborijn spreek, dan merk ik steeds opnieuw dat de echte drijfveer voor hun werk voortkomt uit de keuze die zij ooit maakten om vóór onze inwoners te gaan. Consulenten, trainers, jobcoaches en beleidsmedewerkers komen elke dag hun bed uit om diegenen waarmee het niet altijd eenvoudig gaat zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mijn ervaring lijkt haaks te staan op het beeld dat het bij Laborijn allemaal erg streng gaat en dat er geen oog is voor de individuele mens. In dat beeld is Laborijn niet meer dan een strenge organisatie. De werkelijkheid is dat klanten van Laborijn niet altijd precies weten wat er van ze gevraagd wordt en dat zij soms bang zijn de regels te overtreden. Hierdoor gaan zij niet altijd ontspannen voor een gesprek naar Laborijn, zij hebben immers zelf niet de keuze gemaakt om klant te zijn. Juist daarom is er tijd nodig om te werken aan wederzijds vertrouwen. Het lukt niet altijd in het eerste gesprek. Ik vind het mooi om te zien hoe medewerkers hun best doen om dan, passend bij de wensen van de klant, in gesprek te blijven.

Laagste aantal uitkeringen ooit

Het werk bij Laborijn is erop gericht dat mensen, passend bij hun mogelijkheden, participeren in onze samenleving. Betaald werk is daarbij het uiteindelijke doel en waar dat niet lukt zijn soms andere oplossingen mogelijk. Medewerkers van Laborijn willen dat minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Op dit moment lukt het om veel mensen naar werk te begeleiden. Het aantal uitkeringen bij Laborijn is lager dan ooit. Dat komt door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ik zie dat Laborijn het in vergelijking tot landelijke cijfers beter doet. Dat is goed voor onze inwoners.

De medewerkers bij Laborijn zijn professionals op hun vakgebied. De inkomensconsulenten maken een inschatting over de vraag of een uitkering de beste weg is om in de toekomst minder of niet meer afhankelijk te zijn van de overheid. Trainers in de Werkacademie hebben de beste oplossingen om te bereiken dat mensen zich (weer) werkfit voelen. Jobcoaches begeleiden mensen op hun werkplek, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Er is een team aan professionals beschikbaar om te werken aan steeds weer een volgende stap.

Ontwikkeling van mensen

Samen werkt. Dat is waar Laborijn voor staat. De samenwerking met werkgevers, onderwijsorganisaties en andere instellingen maakt dat ontwikkeling van mensen voorop staat. Vaak zie ik dat binnen de regelgeving ruimte wordt toegepast. Dat juich ik alleen maar toe. Waar een professional ziet dat iets beter werkt dan de standaardoplossing, vind ik dat dit moet worden toegepast.

Een uitkering is soms niet de beste oplossing. Veel mensen in onze samenleving zijn erbij gebaat direct duidelijk te hebben dat werk oplossingen biedt voor andere vraagstukken. Dat moet een passende werkomgeving zijn en soms is dat een vorm van dagbesteding. Ik ben er echter van overtuigd dat ieder mens bewust of onbewust zelf betekenisvol wil zijn in onze samenleving. Ik zie overigens dat de meeste mensen daarbij hulp of ondersteuning van anderen nodig hebben, dat is dus helemaal niet vreemd.

Professionaliteit en mensenkennis

Rechtssocioloog Paulien de Winter deed onderzoek naar de handhavingspraktijk bij UWV. Uit haar onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat medewerkers ruimte hebben. “Vertrouw op de professionaliteit en mensenkennis van de medewerkers.” stelt zij. Deze stelling vind ik ook van toepassing op Laborijn. Het is juist aan de professionals in te schatten waar een inwoner baat bij heeft. Dat ligt voor een groot deel uiteraard vast in regelgeving, maar er bestaat voldoende ruimte om daarin de juiste keuzes te maken.

Voor verdere doorontwikkeling van Laborijn is de rol van elke professional van groot belang. Daarom is er in het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ ook aandacht voor professionalisering en organisatieontwikkeling. Dit vraagt om leiderschap, maar het begint met vertrouwen en de echte wil samen voor verbetering van de dienstverlening te gaan. Uit de derde kwartaalrapportage blijkt dat de ontwikkeling van het leiderschap bij Laborijn de hoogste prioriteit heeft gekregen en op dit moment nog heeft. Ook het bestuur heeft een toekomstgerichte evaluatie uitgevoerd.

Samen werkt

De concrete verbeteringen die richting klanten zijn opgepakt, hebben een positieve uitwerking. Ik hoor dat mensen merken dat de bejegening prioriteit heeft gekregen. Eerlijk is eerlijk: niet elke verandering is van vandaag op morgen gerealiseerd. En ik heb steeds gesteld dat de meeste dingen bij Laborijn goed tot zeer goed gaan. Dat is nog steeds zo en dat zal ook zo blijven. Niet iedereen zal altijd tevreden zijn over de gehele dienstverlening in dit kwetsbare werkveld, maar over het geheel bekeken werkt het.

We staan voor belangrijke opgaven. De financiële opgave in het sociaal domein van gemeenten is enorm. Het inwonersperspectief zal meer centraal moeten staan. De scheiding tussen armoede, participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg moet in de uitvoering overbrugd worden. De inburgering van statushouders dient nu echt op gang te komen. Zo kan ik nog meer opgaven noemen.

Wat mij betreft hebben we juist op dit moment professionals nodig die samen invulling geven aan deze opgaven. Daarom heb ik aangegeven dat ik vind dat de dienstverlening van Laborijn verder doorontwikkeld moet worden en dat in Doetinchem de samenwerking met Buurtplein en het Bureau voor Financiële Ondersteuning moet worden versterkt. Ik zie dat voor me door de Laborijn professionals een nog constructievere plek te geven in het netwerk. Daarvoor is geen structuurverandering nodig, want in feite bestaat dit netwerk al. Het moet alleen versterkt worden. Elke professional werkt in dit netwerk vanuit haar/zijn expertise aan de centrale vraag hoe de inwoner het beste te ondersteunen.

Regionale samenwerking is daarbij een must. Samen met de andere gemeenten binnen Laborijn en in de arbeidsmarktregio hebben we de sterkere teams met professionals en vergroten we de mogelijkheid van elkaar te leren. Een duidelijk commitment aan de gezamenlijke opgave is dan wel nodig. Durven wij het aan om de inwoner centraal te stellen en echt samen te werken? Ik zeg ja. Samen werkt!

Weekbericht wethouder – week 41

D66 D66 Doetinchem 12-10-2019 11:19

Vredesposterwedstrijd ‘Een reis voor de vrede’

Al enkele jaren organiseren de Lions wereldwijd het zogenaamde Peace Poster Contest. Ook de Lionsclub Doetinchem doet eraan mee. Met dit initiatief wordt het thema vrede bespreekbaar gemaakt. Kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar van basisschool Octa, de Canadaschool, OBS Hogenkamp en Montessorischool De Pas maakten de prachtige posters. In de raadszaal mocht ik op Coming Out Day bekendmaken wie van de Doetinchemse scholieren de mooiste Vredesposter heeft gemaakt. Ik sprak de leerlingen, ouders en leerkrachten toe met onderstaande tekst.

Vorige week sprak ik, hier in Doetinchem, een jongen van 12. Hij kwam uit een land waar mensen hun leven niet zeker zijn. Gelukkig heeft hij daar zelf niet veel van meegemaakt, want hij was 2 jaar oud toen zij naar Nederland kwamen. Maar zijn ouders vertelden vaak over hoeveel gevechten en ruzies er waren toen zij opgroeiden.

Als je de jongen tegenkomt op school dan zie je een slimme en hardwerkende jongen. “De toekomst is belangrijker dan het verleden,” zo vertelde hij. En hij voegde er iets aan toe wat ik onthouden heb. “Om fijn samen te leven moet je eerst de ander wel leren begrijpen”.

In 2019 in Nederland zijn mensen gemiddeld genomen veiliger, vrijer, gezonder, welvarender en gelukkiger dan op ieder ander moment in de geschiedenis. Toch gaat samen leven niet vanzelf.

Volgens mij komt dat omdat veel mensen graag verschillen vergroten. Dat gebeurt als de één de ander pest vanwege zijn manier van praten. Het gebeurt ook door hoe wereldleiders in Syrië, Turkije en Irak spreken over andere bevolkingsgroepen.

Juist vandaag kwamen er weer verontrustende berichten uit de grensstreek tussen Syrië en Turkije. Mensen slaan op de vlucht voor de oorlog. En dat doordat wereldleiders er een wedstrijdje van maken. Daar maak ik mij druk over.

Het thema van de Vredesposterwedstrijd is ‘Een reis voor de vrede’. Volgens mij zijn wij allemaal onderdeel van deze reis. Je kunt namelijk zelf instappen en eraan meedoen. De eerste tussenstop staat voor mij in het teken van wat de jongen van 12 tegen mij zei: de ander leren begrijpen. Daarom stel ik de ander graag veel vragen. Zo hoor je wat die ander drijft.

Ik wens jullie een mooie reis en ik vind het fantastisch om te zien hoe jullie uiting hebben gegeven aan ‘Een reis voor de vrede’.

Hier de winnende posters (juryprijs en publieksprijs).

https://doetinchem.d66.nl/2019/10/12/weekbericht-wethouder-41/    https://doetinchem.d66.nl/2019/10/12/weekbericht-wethouder-41/