Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over D66 inzichtelijk

319 documenten

Weekbericht wethouder – week 37

D66 D66 Doetinchem 14-09-2019 13:06

Afgelopen week was de week van de alfabetisering. Maandagochtend begon ik in Amsterdam. Daar ondertekenden de 35 centrumgemeenten een akkoord met drie ministeries (vertegenwoordigd door minister Ingrid van Engelshoven) over de vervolgaanpak laaggeletterdheid. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld. Elke wethouder was gevraagd iemand mee te nemen. Jack Tucker vergezelde mij. Hij staat beter bekend als Magic Jack en liet op een fenomenale wijze zien dat je door zelf kansen te pakken kunt omgaan met je taalachterstand. Eerst moet er dan wel aandacht voor zijn en je moet in een situatie komen dat je je taalachterstand niet hoeft te verbergen. Hij vertelde over schaamte die daarbij hoort en mogelijkheden die er zijn om verder te komen met taal. In onze arbeidsmarktregio zullen we met partners volop een vervolg geven aan de aanpak.

Ik had een gesprek met Blik op Werk over de wijze waarop zij de kwaliteit bewaken van o.a. instanties die inburgeringstrajecten verzorgen. Het was niet een heel positief verhaal, want in Nederland wordt helaas misbruik gemaakt van de financiële inzet die de Rijksoverheid nu levert. Dat verandert wellicht met de nieuwe inburgeringswet. We spraken ook over mogelijkheden die er zijn om samen met Blik op Werk criteria op te stellen, waar een instelling op beoordeeld kan worden. Ik vind dat een werkwijze die erg past bij de regierol die gemeenten binnenkort krijgen.

Met het college hebben we intensief gewerkt aan keuzerichtingen in onze begroting. We hebben ook gereflecteerd op de reeds behaalde resultaten en de focus voor de komende tijd. Het gaf mij veel energie om dit samen met de burgemeester en andere wethouders te kunnen doen. We vormen met elkaar een sterk team met een brede blik op onze maatschappelijke opgaven.

Er was ook een inspirerende bijeenkomst met partijen die met de gemeente Doetinchem samen hebben gewerkt aan de uitvoeringsagenda integratie en participatie statushouders. Ook hadden we een ontmoeting met alle D66-wethouders in Gelderland. Al met al een was het een week met veel energie om de komende tijd weer veel goede dingen te doen.

Weekbericht wethouder – week 36

D66 D66 Doetinchem 06-09-2019 14:29

De daling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering lijkt te stagneren. In Nederland is sinds januari de daling van het aantal huishoudens in de bijstand veel minder sterk dan daarvoor. Ook in de gemeente Doetinchem is dit het geval. De groep mensen met een bijstandsuitkering is ook veranderd en is minder eenvoudig aan werk te helpen. Met het Plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ verwachten wij de (parttime) uitstroom naar werk in de komende maanden toch door te zetten. Daarbij is het nu belangrijker dan ooit de ontwikkeling van mensen centraal te stellen, dat samen te doen met werkgevers en de menselijke maat voorop te zetten in de dienstverlening.

Stel ontwikkeling van mensen centraal

Er wordt hard aan gewerkt om alle inwoners met een bijstandsuitkering in beeld te hebben en te houden. Prioritaire groepen daarbij zijn jongeren en statushouders. Het is van groot belang hen passende begeleiding te bieden. Ik vind dat we dat niet moeten doen vanuit de behoefte om te ‘zorgen’, maar om een streven naar ‘kansengelijkheid’. Hoe beschermen we mensen in de basis van hun bestaan, zodat zij in staat zijn om hun kansen te nemen en zelf hun leven vorm te geven?

De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Werk is veranderd van aard. Steeds meer Doetinchemmers hebben een tijdelijk contract of een flexibele werkvorm. Er zijn steeds meer ZZP’ers. Dit heeft voordelen, maar met name mensen met lage middeninkomens kunnen er flink last van hebben. De focus ligt erg op het hier en nu, terwijl een flexibele arbeidsmarkt juist constant vooruitdenken vergt. Mensen ervaren te veel onzekerheid en dat is niet goed voor hun kansen. Er wordt te weinig geïnvesteerd in eigen ontwikkeling, terwijl dat juist nu en juist bij deze groep mensen noodzakelijk is. Beroepsgerichte scholingen, maar ook scholing op het gebied van laaggeletterheid zijn in onze gemeente van groot belang. De menselijke maat staat daarbij centraal: wat heeft deze individuele inwoner nodig om kansen te benutten? De zogenaamde omgekeerde verordening en een regelarme insteek zijn daarbij behulpzaam.

Meedoen werkt

Ik bezoek veel ondernemers in de gemeente Doetinchem. Elke keer merk ik opnieuw hoe betrokken zij zijn bij de samenleving. Uiteraard is de eerste prioriteit dat het goed gaat met de zaak. Maar op de tweede plek staat altijd het welbevinden van medewerkers. In de filosofie van veel bedrijven staat sociaal ondernemerschap centraal. Een divers team draagt bij aan een goede onderneming. Mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zijn vaak in staat op de werkvloer bepaalde dingen juist veel beter te doen. Meedoen werkt! Ik was afgelopen week bij een advocatenkantoor die een jurist uit Syrië heeft aangenomen. Deze jurist is zeer goed thuis in de wetgeving en cultuur in het Midden-Oosten en zorgt ervoor dat het advocatenkantoor bedrijven die daar handel mee drijven, beter kan adviseren. Ook was ik bij een innovatief bedrijf dat gehoorbeschermingsproducten maakt. De directeur vertelde dat het soms juist mensen met een beperking zijn, die in zijn bedrijf het werk beter dan een ander kunnen doen. Wanneer management en hr business partners in een bedrijf overtuigd zijn van inclusief werkgeverschap, dan lukt het gegarandeerd om mensen een passende werkplek te bieden. En daar mogen we werkgevers best op aanspreken!

Menselijke maat in de dienstverlening

De bejegening van cliënten is een belangrijk aandachtspunt. Tijdens een informatiebijeenkomst bij Laborijn is afgelopen week door de directie toegelicht hoe zij werken aan verbetering op dit punt. Ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers met elkaar in staat zijn in de komende tijd verdere verandering te laten zien. Dat vraagt veel van de organisatie, juist daarom wil ik Laborijn volop steunen in de visie en aanpak die hierin nu gekozen is.

In de Visie op dienstverlening van de gemeente Doetinchem zijn uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van de dienstverlening aan inwoners en andere partijen. Doetinchem is een regiegemeente, waarbij zowel de uitvoerende afdelingen als de verbonden partijen diensten aan onze inwoners aanbieden. De uitgangspunten voor dienstverlening en interactie zou ik ook graag terug zien in de dienstverlening van Laborijn. Onderdeel daarvan zijn de principes van goed hostmanship. De kerngedachte van hostmanship is jezelf, elkaar en anderen welkom heten. Zo ontstaat inzicht in hoe de ander behandeld wil worden en ontstaat een cultuur waarin de mens echt centraal komt te staan.

Weekbericht wethouder – week 33

D66 D66 Doetinchem 18-08-2019 08:56

Gletsjer

We gingen op reis, zoals ik dat als student deed. Interrail kaart gekocht, rugzak op en de trein in. Op naar nieuwe avonturen. Bestemming Zwitserland om daar steden te bekijken en vooral veel te wandelen, te hardlopen en trailtochten te doen. Door het televisieprogramma Rail Away had ik al de nodige verwachtingen van de indrukwekkende treinverbindingen in Zwitserland.

Het was inderdaad indrukwekkend en prachtig. Het reizen per trein gaf rust, volop tijd om naar buiten te staren. Bovendien was het gezien de hitte in Nederland fijn om de vakantie in relatieve koelte door te brengen. Toen het in de Achterhoek 40 graden was, liep ik mijn trainingsrondje met 25 graden rond het op bijna 1800 meter hoogte gelegen meer van Sankt Moritz.

In de verte zagen we op verschillende plekken de prachtige gletsjers. In Zermatt op de flanken van de Matterhorn en in Interlaken de Jungfrau. We waren nog maar net in Zermatt, toen er paniek was in de smalle straatjes. Politie zette alles af met lint en brandweer was volop aan de slag met zandzakken. Dat de gletsjers sneller smelten dan gewenst, werd hier wel heel concreet.

De Zwitserse Alpen worden de ‘watertoren van Europa’ genoemd. Er zit veel water opgeslagen in de gletsjers. In de droge zomer geven ze drinkwater af en in de natte wintermaanden slaan ze water op in de vorm van ijs. We stonden onder razende watervallen. In Zürich sprong ik in de Limmat en liet me kilometers afdrijven. Lekker floaten, dat is wat Zwitsers er graag doen en dat snap ik nu helemaal! Nu kwam er duidelijk veel water vrij richting de Rijn. Maar hoeveel van dat water was op tijd in de Achterhoek?

Vanuit de trein op weg naar huis zag ik het landschap steeds droger worden. We zijn er volgens mij goed in geslaagd wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, hoewel Doetinchem er flink van langs kreeg op 2 augustus. Maar slagen we er voldoende in, zoals de Zwitsers dat met stuwmeren doen, ook water op te slaan voor extreem droge periodes?

Er zijn verschillende voorspellingen over hoe het met de gletsjers gaat in de komende jaren. De klimaatverandering maakt in elk geval dat de gletsjers verder krimpen. Zwitserse onderzoekers geven aan dat ze aan het einde van deze eeuw 70 procent kleiner zullen zijn. In het slechtste geval zijn ze dan verdwenen. Of we dan in tijden van droogte nog toevoer van water hebben? Dat wordt wel erg spannend.

Weekbericht wethouder – week 28

D66 D66 Doetinchem 14-07-2019 12:21

Een interessante en drukke week is weer voorbij. Er is ontzettend veel gebeurd en besproken. Een paar momenten breng ik in dit weekbericht graag naar voren.

Visie op dienstverlening

De gemeente heeft meer taken gekregen, die deels op afstand uitgevoerd worden in uitvoeringsorganisaties. Ook verschuift de rol van de gemeente van regelgevend naar faciliterend of zelfs loslatend. Daarom was een geactualiseerde visie op dienstverlening nodig. Deze visie mocht ik op verschillende momenten bespreken en deze ligt volgende week voor aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is het perspectief van de inwoner en we maken waar mogelijk gebruik van moderne technologieën.

Een nieuwe gemeentesecretaris?

In de afgelopen week waren de eerste gesprekken met kandidaten voor de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Doetinchem. Ik mocht samen met de voorzitter van de OR, een afdelingshoofd, een regisseur en een adviseur P&O de adviescommissie vormen. Het waren goede gesprekken, waarin we met kandidaten hebben gesproken over het werk van de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de manier waarop de kandidaten dat zien en deze rol zouden uitvoeren. We hopen binnenkort onze adviserende rol af te ronden en de selectiecommissie te kunnen adviseren over de beste kandidaat.

Laborijn

Ook in de afgelopen week heb ik veel gesprekken gehad met medewerkers van Laborijn en afgelopen vrijdag was er een vergadering van het dagelijks bestuur. De begroting voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 was het belangrijkste agendapunt. Binnenkort gaat de begroting naar de gemeenteraden, zodat een zienswijze gegeven kan worden.

Met de gemeenteraad naar IrisZorg

https://doetinchem.d66.nl/2019/07/14/weekbericht-wethouder-28/Vrijdagmiddag was ik met een groep raadsleden te gast bij IrisZorg. We kregen informatie, gingen in gesprek en mochten een vergadering bijwonen van een groep bewoners van een groepshuis. Ik vond het confronterend om te zien wat verslaving met een mens doet. Ik heb veel waardering voor de medewerkers van IrisZorg (die vaak zelf een verslavingsverleden hebben) en ook voor de inwoners van onze gemeente die echt werken aan het omgaan met hun verslaving. We kregen heerlijk gebak aangeboden door de bewoners zelf gemaakt.

BBQ D66 Doetinchem

https://doetinchem.d66.nl/2019/07/14/weekbericht-wethouder-28/Vrijdagavond was de jaarlijkse BBQ van D66 Doetinchem. Wat een fijne sfeer en een gezelligheid. Mooi om (steun)fractie, bestuur en andere betrokkenen samen te zien. Hans Prein had het voortreffelijk verzorgd. We hadden zo echt even tijd om met elkaar te spreken over de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de zomerperiode die voor ons ligt. Fijne zomer!

 

Weekbericht wethouder – week 27

D66 D66 Doetinchem 07-07-2019 13:40

Hoe kom je op een goede manier in gesprek met jongeren over schulden? Dat was de centrale vraag de afgelopen tijd voor verschillende partijen die zich in onze gemeente bezig houden met armoede. Ik was afgelopen week getuige van de try-out van de theatervoorstelling ‘Eigen Schuld’.

Voorstelling ‘Eigen Schuld’ voor scholieren

Een confronterende theatervoorstelling over jongeren en geld. Ik was er van onder de indruk hoe de jongeren concreet maakten wat het betekent om stapsgewijs steeds verder in de problemen te raken als je te maken hebt met schulden. De jongeren van GRID GOUD zijn erin geslaagd een voorstelling te maken die jongeren aanspreekt. Ik hoop dat veel jongeren na de zomer de voorstelling gaan zien. Het is de bedoeling dat het onderwerp beter bespreekbaar wordt, want veel jongeren schamen zich voor hun financiële problemen en juist daardoor raken ze verder af van een oplossing.

De Rondkomers

Na de voorstelling werd de Doetinchemse samenwerking tussen Platform Armoedebestrijding, UWV, Laborijn, Buurtplein en Gemeente Doetinchem (BvFO) bekrachtigd. Met de lancering van de website, werd het startmoment van De Rondkomers gemarkeerd. Ik hoop en ga er vanuit dat deze samenwerking leidt tot een nog concretere aanpak van het probleem, niet alleen voor jongeren maar voor al onze inwoners. Verschillende partners als de Rabobank sluiten aan. De visie van aanpakken om ‘grip’ te krijgen werkt wat mij betreft!

Beschermingsbewind vanaf nu bij gemeente Doetinchem

Gemeente Doetinchem heeft deze maand beschermingsbewind toegevoegd aan haar dienstenpakket. Hiermee biedt de gemeente alle mogelijke dienstverlening binnen de schulddienstverlening aan onder één dak. Bij beschermingsbewind regelt en beheert een bewindvoerder van gemeente Doetinchem alle financiën van een inwoner die daar (tijdelijk) zelf niet toe in staat is. Hij zorgt er onder andere voor dat vaste lasten op tijd worden betaald en dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Ik vind het een belangrijke stap. Met het aanbieden van beschermingsbewind kunnen wij onze inwoners een totaal pakket aanbieden om met eigen inzet via één loket aan een schuldvrije toekomst te werken. Dat maakt het voor de inwoner zelf ook overzichtelijker en organisatorisch kunnen we snel schakelen tussen de verschillende diensten.

Weekbericht wethouder – week 26

D66 D66 Doetinchem 29-06-2019 11:11

Woordvoering gemeenteraad 27 juni 2019: video.

De bejegening van klanten is vanaf de start van Laborijn voor het college een belangrijk aandachtspunt geweest. Namens u, de gemeente Doetinchem, heb ik afgelopen jaar in het bestuur op meer momenten gevraagd om informatie over dit punt en heb ik mij gericht op een goede, mensgerichte, dienstverlening richting onze inwoners.

Twee weken geleden, op 12 juni, werd het onderzoeksrapport ‘De behandeling van klanten door Laborijn’ gepresenteerd. Berenschot heeft stevige conclusies getrokken. Het college vindt het erg dat een groot deel van onze inwoners niet tevreden is over de manier waarop Laborijn met hen omgaat. Dat er niet voldoende aandacht is voor hun situatie.

U zult begrijpen dat ik als portefeuillehouder met name teleurgesteld ben over het feit dat de sturing vanuit het bestuur, die gericht was op ‘de mens centraal’ & ‘werken vanuit de bedoeling’ op de werkvloer niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Wat je dan als bestuurder moet doen is het probleem bij de wortel aanpakken. Dat heb de afgelopen tijd gedaan en in de afgelopen twee weken op zeer intensieve wijze. Ik voel de verantwoordelijkheid die ik heb meer dan ooit. U kunt mij als uw wethouder aanspreken. Ik sta ervoor om vanuit onze gemeente de organisatie díe sturing te bieden die nodig is om tot verandering te komen.

In het afgelopen jaar hebt u daarom van mij ook gezien dat ik mijn verantwoordelijkheid genomen heb. Dat doe ik vanuit een visie die bij mij past.

ik heb de organisatie geopend, gevraagd om transparantie richting cliënten, samenwerkingspartners, bestuur en gemeenteraden (en daar ga ik mee door); ik heb vragen gesteld, waarmee ik bereik dat bewustwording ontstaat over verandering in processen die misschien al jaren uit gewoonte zo gaan (en nu toch echt anders moeten); ik heb het niet bij het oude gelaten, waardoor ongemak ontstond (en er nog steeds ongemak is); ik heb elke inwoner met een klacht serieus genomen, ben met veel mensen in gesprek gegaan en heb stakeholders gehoord (en dat blijf ik ook doen); hoewel ik niet heb voorzien dat de uitkomst van het onderzoek van Berenschot dit beeld lieten zien, heb ik de directie en het managementteam (maar ook de andere medewerkers) direct gevraagd de aanbevelingen te omarmen en de uitkomst te zien als startpunt voor verbetering (de basis is gelegd).

Er is nog een weg te gaan… Ik roep u op mij en het college te volgen op die weg. Het wordt geen eenvoudige weg waarop de route al geheel is uitgestippeld. U hebt daarin een kritische rol. U kunt het college meegeven wat voor u belangrijk is. U kunt ook nagaan welke afslagen genomen worden en daar uw zienswijze op geven. Wij slaan in elk geval de weg van verbetering in. Het is nú noodzakelijk dat wij daar werk van maken. Onze inwoners verwachten van ons dat de dienstverlening op korte termijn merkbaar verbetert. Ik zal het voortouw nemen en volg daarbij de lijn dat ‘ons’ Laborijn verder aan de slag moet met het plan van aanpak, aangevuld met de aanbevelingen van Berenschot en zal de directie opdragen daar invulling aan te geven. Graag ga ik, in afstemming met u, verder in de richting van doelmatigheid boven rechtmatigheid. Wij zetten daarbij niet de regels, maar de participatie van onze inwoner voorop.

Kringloopwinkels op ...

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA PvdA Doetinchem 28-06-2019 14:53

Kringloopwinkels op bedrijventerreinen Bijdrage van Marcella Heerenveen Om duidelijkheid te bieden aan huidige en nieuwe ondernemers op bedrijventerreinen en om illegale vestiging op bedrijventerreinen tegen te gaan heeft het Doetinchemse college een nieuw beleidskader ‘Bedrijventerreinen in Verandering’ (BIVA) opgesteld. Voor GroenLinks zat de grootste zorg bij dit beleidskader in de beperking die zou gaan gelden voor kringloopwinkels. Gelukkig vonden we medestanders in de gemeenteraad en werd het beleidskader aangepast om kringloopwinkels in onze gemeente langdurig te behouden. Op dit moment hebben kringloopwinkels zich gevestigd op bedrijventerreinen die daar volgens het bestemmingsplan illegaal zitten. Het nieuwe beleidskader stelt dat de huidige kringloopwinkels op bedrijventerreinen mogen blijven, maar nieuwe winkels zich zouden moeten vestigen in en rondom het centrum. Iedereen weet dat de panden daar duurder zijn en dat het opstarten van een grote kringloopwinkel daardoor zeer waarschijnlijk niet rendabel is. Moeten we dan illegale activiteiten op bedrijventerreinen toestaan? Natuurlijk niet, maar illegaliteit kun je ook oplossen door het beleid aan te passen. Wij vinden dat er in onze gemeente ruimte moet blijven voor kringloopwinkels op een bedrijventerrein. Kringloopwinkels zijn in meerdere opzichten belangrijk. Ten eerste is het hergebruiken van huisraad een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Ten tweede zijn tweedehands spullen beter betaalbaar voor mensen met een smalle beurs. Ten derde, wanneer kringloopwinkels worden gerund door vrijwilligers, is het een belangrijke dagbestedingsplek. Tot slot zijn er winkels die hun opbrengst investeren in projecten voor de allerarmsten. Deze kringloopwinkels wil je toch voor altijd behouden voor je gemeente? Je wilt ze toch de mogelijkheid geven om te kunnen verhuizen wanneer ze in hun huidige pand uit hun jasje groeien? Daarom diende GroenLinks samen met PvdA, CDA, VVD, D66 en LBD een amendement in waarin we de wethouder vroegen om een concentratie van kringloopwinkels op één bedrijventerrein blijvend toe te staan. Tijdens het debat bleek dat de meeste partijen kringloopwinkels op een bedrijventerrein wilden toestaan. Vervolgens vroeg wethouder Sluiter om het amendement aan te passen om de haalbaarheid hiervan te kunnen garanderen. Zij wilde alleen bestaande kringloopwinkels een plek geven op bedrijventerrein Hamburgerbroek of Verheulsweide. Nieuwe kringloopwinkels kunnen zich met deze aanpassing alleen nog vestigen op plekken met de bestemming detailhandel (vooral in en rondom het centrum). GroenLinks was niet enthousiast over deze beperking. Wij willen dat circulaire economie ruim baan krijgt in onze gemeente en kringloopwinkels horen daarbij. GroenLinks wilde echter zeker zijn dat er überhaupt een aanpassing van het beleidskader zou komen en heeft daarom ingestemd met het amendement en vervolgens ook met het beleidskader. Uiteindelijk zal de duidelijkheid die dit beleidskader gaat bieden het vestigingsklimaat in onze gemeente verbeteren en leegstand tegengaan. Ook zal er ruimte zijn voor innovatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Excuses geëist voor benadeelden Laborijn

SP SP D66 CDA GroenLinks SGP VVD Doetinchem 28-06-2019 12:21

Teleurstellend, dat de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-CU gisteren geen debat wilde aangaan over Laborijn. Want "ze hadden zch niet voorbereid". Hoe kun je nou niet voorbereid zijn op een debat over de grootste crisis van de laatste jaren? Die zich NU afspeelt, NU actueel is en dus NU aandacht verdient in onze raad. De SP is wel het debat aangegaan.
 
We hebben daarbij de volgende eisen gesteld:
Maak excuses aan voor de manier waarop er in deze en voorgaande raadsperiode met mensen is omgegaan. Breng in kaart welke mensen er nadeel hebben ondervonden en repareer dit. Zorg dat de medewerkers goed ondersteunt worden en kijk goed welke medewerkers op de juiste plek zitten en welke niet. Laat consulenten naast de inwoners gaan staan en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met, indien nodig, eerst financiële ondersteuning en vervolgens ondersteuning bij het zoeken naar werk. Doe ook onderzoek naar hoe er omgegaan wordt met mensen in de sociale werkvoorziening en betrek wat ik daarover zojuist heb gezegd. Kom met een oordeel over de rol van het college, het AB en het DB en wat daarbij anders moet in de toekomst en vertel hoe het vertrouwen dat nu ontbreekt, indien mogelijk weer hersteld zou kunnen worden.
Voorafgaand aan deze eisen zei SP fractievoorzitter Hans Boerwinkel het volgende:
 
"Ik hoor mensen zeggen; hoe kon dit nou zo mis gaan? Hoe kon dit nou gebeuren? De SP stelt zich die vraag niet, omdat we al jaren zien dat het niet goed gaat. 
 
Enkele voorbeelden:
In het verkiezingsprogramma van de SP voor 2014 schreven we “De bejegening van mensen die een beroep moeten doen op bijstand laat nog steeds te wensen over. Mensen worden vanuit wantrouwen benaderd.”
Ook zeiden we: “Mensen die bij Wedeo werken zitten al twee weken niets te doen, terwijl mensen in de bijstand daar gedwongen moeten werken en omkomen in het werk”
In 2015 hebben we misstanden met bijstandsgerechtigden die via Pauropus gedwongen sloopwerk moesten doen en aan asbest bloot gesteld werden aan de kaak gesteld.
De SP heeft bij vrijwel iedere gelegenheid binnen en buiten deze raad gezegd dat de bejegening niet goed gaat en dat er vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen gehandeld moet worden.
Maar iedere keer dat we misstanden aan de orde brachten werd het gebagatelliseerd en als incident afgedaan. Dat is niet alleen deze periode zo geweest waarbij wethouder Huizinga verantwoordelijk was, maar ook tijdens de vorige periode waarbij wethouder Langeveld verantwoordelijk was.
Het bleek ook lang lastig om de verhalen van mensen in de openbaarheid te krijgen, omdat de angst te groot was dat het tot represailles zou leiden. Goed dat het de Rode Vrouwen vorige jaar wel gelukt is om het breed aan de grote klok te hangen.
De SP heeft waardering voor de voortvarendheid waarmee nu binnen Laborijn opgetreden wordt. Maar ook de rol van de wethouders en het dagelijks bestuur moet onder de loep genomen worden.
 
Zoals ik tijdens de vorige raadsvergadering in het vragenhalfuur al aan de orde heb gesteld is de cultuur binnen Laborijn m.b.t. de mensen met een Sociale Werkplaats indicatie ook niet goed. Ook daar is de bejegening niet goed. Enkele voorbeelden:
- Mensen voelen zich niet serieus genomen op de werkvloer binnen Laborijn.
- Er worden mensen onder druk gezet om gedetacheerd te worden bij bedrijven als Mainfreight.
- We krijgen regelmatig verhalen van mensen die langdurig in de ziektewet gehouden worden, terwijl ze wel fulltime werken."
 
De wethouder nam wel de moeite om deel te nemen aan het debat. Daarbij gaf hij aan pas excuses te kunnen maken als precies duidelijk is waarvoor en aan wie. De SP bleef aandringen op eerste excuses aan de Doetinchemse samenleving en alle benadeelden vanwege de enorme impact en commotie. Toen de wethouder dat bleef weigeren hebben we een motie van treurnis overwogen. Omdat deze niet op steun van anderen kon rekenen hebben we deze niet ingediend.
 
Op 18 juli is het volgende debat over Laborijn. De wethouder heeft gezegd dan met meer te komen. We verachten dan ook gerichte excuses van hem en van wethouder Langeveld. En natuurlijk antwoord op de andere eisen en vragen die we gesteld hebben.

kringloopwinkels op bedrijventerreinen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA PvdA Doetinchem 28-06-2019 00:00

Om duidelijkheid te bieden aan huidige en nieuwe ondernemers op bedrijventerreinen en om illegale vestiging op bedrijventerreinen tegen te gaan heeft het Doetinchemse college een nieuw beleidskader ‘Bedrijventerreinen in Verandering’ (BIVA) opgesteld. Voor GroenLinks zat de grootste zorg bij dit beleidskader in de beperking die zou gaan gelden voor kringloopwinkels. Gelukkig vonden we medestanders in de gemeenteraad en werd het beleidskader aangepast om kringloopwinkels in onze gemeente langdurig te behouden.

Op dit moment hebben kringloopwinkels zich gevestigd op bedrijventerreinen die daar volgens het bestemmingsplan illegaal zitten. Het nieuwe beleidskader stelt dat de huidige kringloopwinkels op bedrijventerreinen mogen blijven, maar nieuwe winkels zich zouden moeten vestigen in en rondom het centrum. Iedereen weet dat de panden daar duurder zijn en dat het opstarten van een grote kringloopwinkel daardoor zeer waarschijnlijk niet rendabel is. Moeten we dan illegale activiteiten op bedrijventerreinen toestaan? Natuurlijk niet, maar illegaliteit kun je ook oplossen door het beleid aan te passen. Wij vinden dat er in onze gemeente ruimte moet blijven voor kringloopwinkels op een bedrijventerrein. Kringloopwinkels zijn in meerdere opzichten belangrijk. Ten eerste is het hergebruiken van huisraad een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Ten tweede zijn tweedehands spullen beter betaalbaar voor mensen met een smalle beurs. Ten derde, wanneer kringloopwinkels worden gerund door vrijwilligers, is het een belangrijke dagbestedingsplek. Tot slot zijn er winkels die hun opbrengst investeren in projecten voor de allerarmsten. Deze kringloopwinkels wil je toch voor altijd behouden voor je gemeente? Je wilt ze toch de mogelijkheid geven om te kunnen verhuizen wanneer ze in hun huidige pand uit hun jasje groeien? Daarom diende GroenLinks samen met PvdA, CDA, VVD, D66 en LBD een amendement in waarin we de wethouder vroegen om een concentratie van kringloopwinkels op één bedrijventerrein blijvend toe te staan. Tijdens het debat bleek dat de meeste partijen kringloopwinkels op een bedrijventerrein wilden toestaan. Vervolgens vroeg wethouder Sluiter om het amendement aan te passen om de haalbaarheid hiervan te kunnen garanderen. Zij wilde alleen bestaande kringloopwinkels een plek geven op bedrijventerrein Hamburgerbroek of Verheulsweide. Nieuwe kringloopwinkels kunnen zich met deze aanpassing alleen nog vestigen op plekken met de bestemming detailhandel (vooral in en rondom het centrum). GroenLinks was niet enthousiast over deze beperking. Wij willen dat circulaire economie ruim baan krijgt in onze gemeente en kringloopwinkels horen daarbij. GroenLinks wilde echter zeker zijn dat er überhaupt een aanpassing van het beleidskader zou komen en heeft daarom ingestemd met het amendement en vervolgens ook met het beleidskader. Uiteindelijk zal de duidelijkheid die dit beleidskader gaat bieden het vestigingsklimaat in onze gemeente verbeteren en leegstand tegengaan. Ook zal er ruimte zijn voor innovatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.