Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over GroenLinks inzichtelijk

1146 documenten

Stadsboerin Doetinchem | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

De Stadsboerin is een initiatief rond stadslandbouw op het terrein van de voormalige gevangenis De Kruisberg aan de Klootsemastraat, dat in een half jaar tijd is uitgegroeid tot een stichting met inmiddels zo’n 30 vrijwilligers. Er vinden activiteiten plaats op het gebied van (biologische) voedselproductie, koken en samen eten

Het biedt een groene huiskamer aan mensen van allerlei achtergronden om elkaar te ontmoeten en zo (weer) onderdeel uit te maken van onze maatschappij. Deze prachtige groep mensen onderhoudt een moestuin, een boomgaard, een kas vol tomaten en pepers, een bloemenpluktuin en zorgt voor de kippen en scharrelvarkens. Op deze mooie plek worden mensen dichter bij de natuur, dichterbij de herkomst van eten en dichterbij elkaar gebracht.

Voor de opstart heeft de organisatie subsidie ontvangen vanuit de provinciale regeling voor inwonerinitiatieven. De Leefbaarheidsalliantie heeft de organisatie geadviseerd over de opzet van het bestuur en de organisatie, de samenwerking met andere partijen en over mensen met verward gedrag.

Op 28 november jongstleden is Stichting Stadsboerin Doetinchem uitgeroepen tot Parel van het Platteland. P10, een samenwerking van Nederlandse plattelandsgemeenten, houdt jaarlijks deze verkiezing, genaamd de Henk Aalderinkprijs. In totaal hebben twintig initiatieven in Nederland de benaming Parel van het Platteland gekregen.

Op woensdag 4 november mochten we als raadsleden aansluiten bij het werkbezoek van gedeputeerde Peter van 't Hoog en wethouder Henk Bulten aan de Stadsboerin. We werden verwelkomd door Ellen Willems, de initiatiefnemer, die vervolgens een aansprekende introductie hield over het ontstaan en de werkwijze alhier. Daarna gingen we de keuken in en het land op om in gesprek te gaan met de diverse vrijwilligers.

Achterhoek Raad | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

De Achterhoek Raad heeft een uitvoeringsplan vastgesteld voor 2020. Hierin staat welke projecten het komende jaar uitgevoerd of uitgewerkt zullen worden op het gebied van werken, onderwijs, mobiliteit, wonen, duurzaamheid en gezondheid.

De projecten zijn ontstaan aan verschillende thematafels waaraan de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen proberen om onze regio te versterken en leefbaar te houden. Organisaties kunnen hun ideeën/ projecten indienen bij deze thematafels. GroenLinks is met name enthousiast over de projecten die de volgende doelen proberen te behalen: Thema Smart werken & Innovatie: het behouden van jongeren en het aantrekken van arbeidskrachten voor onze regio. Thema Onderwijs & Arbeidsmarkt: bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee doet binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. Thema Mobiliteit & Bereikbaarheid: het bevorderen van fijnmazige bereikbaarheid en een Regio Expres: Winterswijk - Doetinchem - Arnhem. Thema Wonen & Vastgoed: het verduurzamen van woningen en het transformeren van leegstaand vastgoed. Thema Circulaire Economie & Energietransitie: het stimuleren van circulair ondernemen op bedrijventerreinen en het hergebruik van materialen na de sloop van gebouwen. Thema Gezondste Regio: naast preventie inzetten op slimme oplossingen zodat onze inwoners goede zorg blijven ontvangen. Naast het uitvoeringsplan zijn er ook moties aangenomen over snelle fietsverbindingen, een netwerk voor Alumni en het behoud van goede en bereikbare zorg in onze regio. GroenLinks heeft deze drie moties gesteund.

GroenLinks werkt aan een landelijk vuurwerkverbod | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

Na weer een nacht vol ernstige ongelukken werkt GroenLinks aan een landelijk vuurwerkverbod. GroenLinks-leider Klaver: ‘We kunnen onze hulpverleners niet afschepen met verontwaardiging alleen.' Het zal geen verrassing zijn dat we als lokale afdeling achter dit initiatief staan.

Vlak bij mijn huis aan de overkant van de straat is een basisschool. Via een klein steegje kom je er. Verscholen tussen de huizen en omzoomd door bomen en struiken. Een heerlijke plek voor kinderen om na schooltijd te spelen.

De dagen rond oud en nieuw, ook de ideale plek om vuurwerk af te steken voor groepjes kinderen, tussen negen en twaalf jaar oud. Hopelijk is het goed gegaan en hebben ze het schoolplein weer verlaten met tien hele vingertjes en onbeschadigde ogen. Afgezien van de klerezooi, een paar dagen hard geknal en veel rook lijken ook de huizen, grenzend aan het schoolplein, er onbeschadigd vanaf te komen.

Geen idee wat ouders bezielt, om hun kinderen vuurwerk af te laten steken. De Asian Bulkpack wordt door leveranciers enthousiast aangeprezen als mortieren die makkelijk zijn mee te nemen. Ik kan je verzekeren, zo klinken ze ook als ze afgaan in een woonwijk. Volwassenen die weten wat ze doen, zullen ongetwijfeld schade weten te beperken. Maar kinderen? Aan de uiteengereten redbullblikjes te zien, werd er volop geëxperimenteerd. 

Dat het gruwelijk mis kan gaan, waarbij kinderen betrokken zijn, weten we door de nieuwsberichten die binnenkomen. Ook dit jaar zijn er weer dodelijke slachtoffers te betreuren. Ik vraag me weleens af wat mensen van ons denken, die uit oorlogsgebieden komen. Natuurlijk zijn ouders op de eerste plaats verantwoordelijk voor hun kroost. Maar wat als die verantwoordelijkheid niet wordt genomen, of ouders hebben niet in de gaten wat hun kinderen uitspoken? Wat geven we dan als signaal af als samenleving?

In ons overgereguleerde landje heeft een kind voor z’n geboorte al een dossier. Zodra het naar school gaat, komt het in een leerlingvolgsysteem terecht. We hebben kinderen bijna volledig uit het straatbeeld verbannen. Na schooltijd sturen we ze het liefst naar, door volwassenen georganiseerde activiteiten, op daartoe aangewezen locaties. Schoolpleinen mogen ook, maar dan uitsluitend met speeltoestellen die aan alle Nederlandse en Europese eisen voldoen. Als het even kan, zoals in mijn gemeente, het liefst onder het toeziend oog van een sportcoach, want ze zullen maar onvoldoende en niet verantwoord bewegen. Risico’s moeten kost wat kost vermeden worden. Gezondheid en het juiste gewicht boven alles. Maar we laten wel toe, dat ze zichzelf en anderen dodelijk verwonden? Wat maakt dat we juist hier onze kop in het zand steken?

 

 

Europaweg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks PvdA Doetinchem 05-01-2020 00:00

De voorgenomen verdubbeling van de Europaweg zal van een enorme invloed zijn op veel meer dan alleen onze eigen inwoners. De lusten en lasten lijken onevenredig te zijn verdeeld. De gevolgen ondoorzichtig en niet te overzien..... Om in deze tijd dwars door een stad een verkeersader te verwijden, om van nóg meer zuurstofarm bloed te kunnen voorzien, getuigt, gezien vanaf een afstandje, van durf en onbenul tegelijkertijd.  Doetinchem heeft op dit moment blijkbaar geen keus meer. In het nog betrekkelijk recente verleden zijn er geen innovatieve geesten geweest met betere oplossingen dan deze. Bereikbaarheid durven we in de Achterhoek nog niet te vertalen naar iets anders dan autobereikbaarheid.

GroenLinks heeft destijds ingestemd met deze verdubbeling, met de kanttekening dat er ook werk gemaakt zou worden van de verdubbeling aan het spoor tot station Doetinchem. 

Niemand heeft ook maar de minste illusie dat op korte termijn de problemen, de files op de Europaweg tijdens spitsuren - de reden voor dit plan - opgelost zullen zijn. Zolang de fuik, de bottleneck, ter hoogte van de spoorwegovergang niet is aangepakt en aangepast, zullen de lasten in de komende jaren de lusten overstijgen. Alléén al het geknutsel aan dit traject waarvoor een jaar wordt uitgetrokken zal de nodige ergernissen en schade gaan opleveren. Wij blijven er aldus op aandringen de vervolgstappen om tot een acceptabele situatie te komen zo spoedig mogelijk te nemen. Hierbij doelen we op de ongelijkvloerse kruising; de tunnel onder het spoor door.

Als GroenLinks hebben we geprobeerd de noden voor onze eigen wandel- en fietsminnende inwoners onder de aandacht te brengen en de schade zoveel mogelijk terug te dringen. Wij vinden dat met name de omlooproute, vanwege het wegvallen van de oversteek Vancouverstraat - Auroraweg, voor de voetgangers zo veilig en duidelijk mogelijk moet worden. GroenLinks is hierover met de wethouder in gesprek gegaan om toch minimaal een voetpad, dat begint bij de Auroraweg, parallel aan de Europaweg en vervolgens aansluit op het trottoir richting de oude tunnel aan de noordzijde van het spoor, te realiseren. Ook nu al zien we risicovolle situaties op het fietspad evenwijdig aan de Europaweg door een samengaan van wandelaars, joggers, fietsers - waaronder veel electrische - en bovenal scooters. Zelfs illegale brommers passeren regelmatig. Een aantal andere aanpassingen op de alternatieve fiets- en voetgangerspaden, zoals een zebrapad over de Sicco Mansholtweg ter hoogte van de oversteek Kilderseweg - Auroraweg en een opwaardering van het kleine tunneltje tussen Winnipegstraat en Dichterseweg, zijn wat ons betreft ook minimaal noodzakelijk. Middels een raadsbreed aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en LBD zullen ook deze gerealiseerd worden. Het zal echter de wens van GroenLinks blijven het tunneltje in de toekomst volledig te reconstrueren ter bevordering en accommodering van gezondheidsbevorderende mobiliteitsvormen.

Tot slot hebben we de hoop uitgesproken dat raadsbesluiten in de toekomst ondubbelzinnig opgesteld zullen worden. Wij hebben ingestemd met de bestemmingswijziging Europaweg, teneinde de verdubbeling hiervan door te kunnen laten gaan.

 

Meer tunnelvisie dan tunnel

SP SP GroenLinks CDA Doetinchem 20-12-2019 08:07

Een stevig debat over de verbreding van de Europaweg kon niet verhinderen dat het plan om deze weg te verbreden vanaf de A18 tot vlak voor de spoorwegovergang donderdag 19 december werd aangenomen in de Doetinchemse raad. Dit ondanks aanhoudende protesten van buurtbewoners die in grote getale op de publieke tribune hadden plaatsgenomen.

De inzet van de SP was niet om dit plan tegen te houden; dat hebben we al vaak geprobeerd en het was wel duidelijk dat de meerderheid van de raad een verbreding wilde. Daarom hebben we geprobeerd om het plan in twee fasen te knippen; eerst het gedeelte tussen A18 en Sicco Mansholtweg verbreden. En pas later, als het hele gedeelte tussen Sicco Mansholtweg en de Keppelseweg, dus inclusief een oplossing voor het kruisen van een toekomstig dubbelspoor, echt mogelijk wordt, dat tweede deel. Dat had de bewoners van De Hoop en Dichteren nog jaren de tijd gegeven om gewoon met de fiets en te voet van de rotonde bij de Auroraweg gebruik te kunnen maken. Intussen zou er dan nagedacht kunnen worden over goede oplossingen, zodat mensen niet minstens een kwartier om moeten lopen; en dat om de automobilist 2 minuten (ochtendspits) sneller over de Europaweg te laten komen.

Maar er was geen enkele beweging bij de coalitie. Het CDA hield star vast aan het plan, net als haar wethouder Steintjes. Fractievoorzitter Hans Boerwinkel: “Meest opvallend was de stem van GroenLinks, die vóór de auto stemde en daarmee tégen de fietser en voetganger. Een duidelijker voorbeeld van een partij die haar idealen verloochent voor het pluche hebben we in Doetinchem lange tijd niet gezien.” 

Overigens hebben verschillende partijen in de raad de mond vol over het betrekken van onze inwoners, maar opnieuw bleek dat dat alleen maar geldt als het past in het straatje van deze partijen. Alle reacties, zienswijzen, protesten werden in de wind geslagen. Bewoners voelden zich op geen enkele wijze serieus genomen. Er lijkt bij de voorstanders dan ook meer sprake van een tunnelvisie dan dat er op redelijke termijn kans is op een tunnel.

Verduurzaming scholen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 03-12-2019 00:00

GroenLinks is blij dat de raad heeft ingestemd met een krediet om schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs energieneutraal te maken.

Het gaat om drie van de vier schoolgebouwen van de nieuw op te richten scholen voor mavo/havo/vwo. Hiermee zet onze gemeente weer een stap richting het behalen van haar duurzame ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk dat juist scholen verduurzamen en energieneutraal worden. Dit draagt enerzijds bij aan een beter binnenklimaat en een gezondere leeromgeving en anderzijds kunnen leerlingen m.b.v. een passend lesprogramma bewust gemaakt worden van duurzame energie en energiebesparing.

'De Holocaust is een raam, dat ons laat zien waartoe de moderne samenleving in staat is.' | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 29-11-2019 00:00

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Doetinchem unaniem besloten om het monument Lichtstenen te plaatsen ter herinnering aan de slachtoffers van de Shoah.

Lichtgevende stenen om de slachtoffers van de Holocaust, de Shoah te herdenken, hebben een prachtige symbolische waarde. Het leggen van een steentje bij een graf heeft een eeuwenoude betekenis binnen de joodse cultuur. Mijn oma liet haar kinderen, waaronder mijn moeder, een steentje leggen bij het graf van haar jongste zus, telkens wanneer ze de begraafplaats bezochten.

Ook wanneer het geloof niet meer beleden wordt, kan een gebruik gehandhaafd blijven. Alsof het in het DNA van een volk zit. Het zou teruggaan naar de tijd, dat de joden een nomadisch volk waren. Mensen werden begraven op de plek waar ze stierven. Vaak was de bodem te hard en stenen gaven een markering aan waar mensen begraven waren. Stenen vergaan niet en hebben eeuwigheidswaarde. Door een steentje achter te laten bij het graf, toont de bezoeker respect en laat zien dat hij is geweest en de overledene heeft herdacht.

Volgend jaar staat 75 jaar herdenking en bevrijding in Doetinchem, in het teken van de verzoening met Duitsland. Op uitnodiging van de gemeente zal ook een Duitse delegatie aanwezig zijn. De herdenking van de slachtoffers, maar ook de aanwezigheid van nabestaanden kunnen daarbij niet ontbreken. De Holocaust, de genocide die ook in Doetinchem heeft plaatsgevonden, maakt voor GroenLinks onlosmakelijk deel uit van de herdenking en 75 jaar bevrijding.

De Holocaust is een raam, dat ons laat zien waartoe de moderne samenleving in staat is. “De uitroeing van de joden was geen terugval in barbaarsheid. Het was het toppunt van moderniteit. De instrumentele rede, kijkt niet naar het doel, maar naar het meest effectieve middel. De SS-afdeling die verantwoordelijk was voor de uitroeiing van joden heette 'Administratie en Economie'. Dat was niet eens zo'n grote leugen. Voor monsterlijke daden heb je geen monsters nodig. We kunnen onszelf prima beschermen tegen monsters, die stoppen we in de gevangenis. Het zijn gewone, nette mensen die meedoen aan zulke gruwelijkheden.” Deze uitspraak komt van Zygmunt Bauman, één van de meest invloedrijke sociologen van deze tijd. Tijdens de oorlog vluchtte hij met zijn Pools-joodse ouders naar Rusland.

We hebben wat rond gevraagd en begrepen dat er volgend jaar in Doetinchem, geen speciale aandacht is voor de herdenking van de Holocaust. Vrijwel alle andere Achterhoekse gemeenten hebben wel voor de lichtgevende herdenkingsstenen gekozen. GroenLinks wil graag dat de gemeente hierbij aansluit. We hopen dat voor dit lichtmonument een centrale en eervolle plek in de openbare ruimte wordt uitgekozen, waar dit lichtmonument goed tot z’n recht komt. Door te herinneren eren we de slachtoffers van de Holocaust en geven we de nieuwe generatie mee hoe kwetsbaar en kostbaar onze vrijheid is. Juist nu in een tijd waar angst voor het vreemde en de vreemdeling weer de kop op steekt en politici stemmen winnen door immigranten uit te sluiten. Ter overweging, het stadsmuseum heeft aangegeven graag mee te willen werken aan educatiemateriaal voor het onderwijs.

 

De waarde van tradities | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 15-11-2019 00:00

Een feest voor alle kinderen

Ik ben opgevoed met Sinterklaas, Kerst en Drie Koningen. Ik groeide op beneden de rivieren in het katholieke Brabant en daar deed men niet aan Sint Maarten. Ik geniet evengoed intens van alle blije kleine kinderen die verwachtingsvol aan mijn deur een liedje komen zingen. 

Mijn moeder kende met haar Zwitserse achtergrond geen Sint Maarten, Sinterklaas heeft minder betekenis, maar wordt wel gevierd. Sinterklaas wordt in Zwitserland vergezeld door een duister figuur genaamd Krampus.

Mijn moeder had in haar wijsheid wel een mooie uitspraak over deze feesten; Sint Maarten deelt, Sinterklaas geeft en Jezus geeft zichzelf weg. Daarmee raakt ze wat mij betreft de kern. De werkelijke betekenis van deze feesten.

Verhalen worden doorgegeven van generatie op generatie. Van ouder aan kind. Die verhalen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Omdat de tijden veranderen en omdat we tot nieuwe inzichten komen. Wat niet zou mogen veranderen, is de betekenis achter de verhalen die we aan elkaar doorgeven.

De reden dat ik dit deel is dat ik hoop, dat als je deze feesten viert, je voor jezelf nagaat wat de werkelijke betekenis is voor jou? Wat maakt deze feesten voor jou belangrijk? Wat wil je anderen, vooral kinderen meegeven? Waarvan denk jij dat kinderen het meest zullen genieten? Wat is echt waardevol? Is het waardevol genoeg om dit met z’n allen te delen, ben je bereid iets te geven waarvan je weet dat het echt belangrijk is voor anderen? Dat het hierdoor ook een feest voor hen en voor hun kinderen kan zijn? 

Kinderen geloven graag in sprookjes. Niets zo mooi als een oude man die met zijn paard over het dak rijdt en cadeautjes door de schoorsteen gooit. De magie als er plotseling op het raam wordt geklopt, de deur opengaat en een hand verschijnt die pepernoten naar binnen gooit. Houdt die magie overeind voor je kinderen, zij zullen niet verdrietig zijn als de kleur van piet verschiet. Ze zijn misschien jong, maar prima instaat om dit feest een feest voor alle kinderen te laten zijn. Het plezier wordt er niet minder om.

Sekshandel Escape | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks CDA Doetinchem 13-11-2019 00:00

Een paar dagen geleden ging het programma Undercover over de misstanden van sekshandel Escape in Doetinchem. Van vrijwilligheid van een deel van de vrouwen lijkt geen sprake te zijn. Volgens de uitzending bivakkeren sommigen daar zeven dagen in de week, komen niet van het terrein af en leven ze onder erbarmelijke omstandigheden.

 

Elke vorm van mensenhandel, geweld tegen en uitbuiting van vrouwen is verwerpelijk. Vrouwenhandel is niet iets wat je binnen je gemeentegrenzen wilt. Ik heb ongelooflijk veel respect voor de vrouw die met de verborgen camera Escape is binnen gegaan en daarmee persoonlijk, flinke risico’s heeft genomen. Zij is degene die nu de negatieve gevolgen incasseert.

 

Ik heb inmiddels begrepen dat het CDA vragen stelt over Escape en indien nodig zullen we hier zeker op aansluiten. GroenLinks verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we een jurist in ons midden hebben en die heeft het één en ander uitgezocht. In zoverre wij het op dit moment kunnen overzien, handelt de burgemeester juist. Hoe frustrerend ook, alleen op basis van werkelijke constateringen kan overgegaan worden tot sluiting. Het maakt, dat de burgemeester ook voorzichtig moet zijn in zijn uitingen voor de camera, omdat hij het risico loopt een eis tot schadevergoeding te krijgen van de exploitant. De gemeente zal met bewijzen moeten komen en dat maakt het uitermate complex.

 

Zeker wanneer vrouwen bang zijn, zullen ze zelf niet gauw overgaan tot aangifte. Als vrouwen het risico lopen klappen te krijgen van hun pooier, kijken ze wel uit. Middels de uitzending heb ik begrepen dat vrouwen hier werken, omdat ze een familie moeten onderhouden vele kilometers verderop. Wat doe je als je vader, moeder, broers en zussen onvoldoende geld hebben om eten te kopen, of de huur te betalen? Of je vader moet dringend naar het ziekenhuis, maar kan de zorgkosten niet betalen? Het zijn vooral deze vrouwen die getroffen worden door dit soort praktijken. Ze zullen niet snel praten, wat gezien hun omstandigheden begrijpelijk is. Het maakt het in ieder geval noodzakelijk, dat het toezicht flink wordt aangescherpt.

 

Namens GroenLinks toe zal ik deze situatie op de voet te volgen en er op toe te zien, dat alles er aan gedaan wordt om bewijs boven tafel te krijgen.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2429600/Doetinchemse-seksclub-hoeft-niet-dicht-maar-ligt-wel-onder-een-vergrootglas

Weinig verkoopt zo goed als 'wij en zij' | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 09-11-2019 00:00

Een oproep om na te denken bij de woorden die we uitspreken. Hiermee eindigde ik mijn bijdrage voor het raadsdebat over de algemene beschouwingen.

Het wij-zij denken in ons land neemt toe. Politiek en media creëren een klimaat waarin wij-zij denken wordt gestimuleerd en genormaliseerd. Het levert stemmen op en verhoogt de verkoop. Complottheorieën zijn booming business. Weinig werkt zo goed als angst en onvrede exploiteren. Nederland versus Europa, boeren tegen stedelingen, de hardwerkende Nederlander tegen klimaatgekkies, Nederlanders tegen moslims.

Helaas ook in onze gemeente. Wehlenaren tegen de Polen en de politie tegen Turkse sportschooltypes. Toeval wil dat ik een aantal weken geleden met een ‘Turks sportschooltype’ een horecadienst mocht meedraaien. Een politie-agent wel te verstaan. Eentje die ik blindelings mijn huissleutel zou toevertrouwen.

Afgelopen weekend werden we getrakteerd op hakenkruizen op een politie-auto en ‘I love Hitler’ gekladderd op dit gemeentehuis. Waar deze symboliek voor staat herdenken we jaarlijks op 4 mei.

Van de diversiteitsagenda is geld af. Het was weinig budget en het blijft weinig budget. GroenLinks rekent erop dat dit niet gaat gelden voor de inhoud van de uitvoeringsagenda diversiteit. We hebben hier hoge verwachtingen van. Dit mag geen agenda zijn die in een la verdwijnt, maar een agenda die ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Geen democratie zonder het vrije woord. Maar woorden zijn niet zonder betekenis en denk in vredesnaam na bij wat je met ze kunt aanrichten. Er bestaat niet één enkele identiteit. De democratie is onlosmakelijk verbonden met pluralisme. De vrijheid om te mogen zijn wie we willen, zonder een stempel opgedrukt te krijgen. Het raakt direct aan wie we willen zijn als samenleving. Nu en in de toekomst.