Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over GroenLinks inzichtelijk

1156 documenten

Actievoeren loont: geen tankstation bij De Zumpe

SP SP GroenLinks D66 PvdA Doetinchem 08-03-2020 18:51

Goed nieuws! Door flink actievoeren en een petitie die door meer dan 3300 mensen getekend is, heeft een krappe meerderheid van de raad bestaande uit D66, GroenLinks, PvdA, LBD en SP op donderdag 5 maart besloten om geen tankstation toe te staan langs de Oostelijke Randweg, vlak naast het unieke natuurgebied De Zumpe.

Bij het plan om de Oostelijke Randweg aan te leggen is destijds bedacht dat er ook een tankstation geplaatst zou kunnen worden. Het idee was om een tankstation uit een woonwijk te verplaatsen en tankstation Wenting aan de Wijnbergseweg zag dat wel zitten. Die verhuizing is goed; het is al langer beleid om geen tankstations met fossiele brandstoffen, zeker met LPG, in een woonwijk te willen hebben. Maar niet naar een locatie naast een uniek natuurgebied.

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2020/03/actievoeren-loont-geen-tankstation-bij-de-zumpe
Naomi Wartenberg: “Eindelijk is er geluisterd naar de inwoners van Doetinchem. We zijn ongelofelijk trots op de inwoners die niet hebben opgegeven en door zijn gegaan. Met de petitie ‘bescherm de Zumpe’, met het plaatsen van grote spandoeken en door onvermoeibaar door te gaan met het informeren van andere inwoners en de raadsleden.”

De SP was destijds al tegen de Randweg en tegen plaatsing van een tankstation daar en gelukkig waren er nu dus genoeg partijen die een tankstation naast De Zumpe geen goed idee vinden. Niet alleen zijn er al meerdere tankstations gevestigd in een straal van slechts enkele kilometers, maar het bouwen van een nieuw tankstation vlak langs een kwetsbaar natuurgebied is een enorm slecht idee. Verder kun je je, gezien de veranderingen op het gebied van klimaat en elektrisch rijden, afvragen of er wel zoveel tankstations in Doetinchem nodig zijn in de toekomst.

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd wat de SP betreft. Blijkbaar zijn er allerlei processen in gang gezet binnen het stadhuis, waardoor er nu volgens de wethouder mogelijk tonnen verloren zijn. De vraag is of er niet veel te veel en te snel door de wethouder gehandeld is, voordat de raad een definitief besluit had genomen. U kunt er op aan dat de SP dit verder uit zal zoeken.

De Zumpe

PvdA PvdA GroenLinks D66 Doetinchem 06-03-2020 13:26

Zoals je misschien al gehoord of gelezen hebt, er komt geen tankstation bij de Zumpe aan de oostelijke randweg.

Al op 30 januari jl. toen de petitie aangeboden is aan de gemeenteraad (met ruim 3500 handtekeningen) hebben wij kritische vragen gesteld aan de wethouder over dit onderwerp. Ook hebben we frequent contact gehad met de aanjagers van de actiegroep “Bescherm de Zumpe”.

De kwestie was helaas complexer dan alleen een “ja” of een “nee” tegen het tankstation in de Zumpe. We zijn namelijk tegen het tankstation daar, daarnaast zijn we ook tegen tankstations bij woonwijken. Vandaar dat we naast de “nee” tegen het tankstation bij de Zumpe ook dat er direct een onderzoek kwam en een heroverweging van alle tankstations in de buurt van woonwijken en natuur. Zo ontstaat er integraal beleid wat goed is voor mens en voor milieu. Helaas kregen we voor dat laatste geen meerderheid, en zullen we op een later moment hier als raad nogmaals naar kijken.

De omwonenden en de actievoerders tegen dit tankstation waren erg blij met de uitkomst en waren ook erg dankbaar naar ons als PvdA voor de tijd en energie die wij er in hebben gestoken. Niet geheel onbelangrijk, was het betoog en het debat van ons raadslid Govert-Jan Pontier erg sterk, en hielden gelukkig D66 en GroenLinks de rug recht ondanks coalitiedruk.

Het bericht De Zumpe verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Bestemmingsplan Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Doetinchem 06-03-2020 00:00

GroenLinks is verheugd dat tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020 bij de behandeling van het agendapunt “Bestemmingsplan Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg” een meerderheid van stemmen heeft gekozen voor nu en de toekomst.

Drie weken geleden leerden we bij de debattraining om na een aandachtvragende anekdote de argumentatie op te bouwen volgens het POG-schema: Probleem, Oplossing, Gevolgen. Ik was dan ook stellig van plan de opgedane kennis van die avond bij de eerstvolgende raadsvergadering (op 5 maart j.l.) in praktijk te brengen.

Voor GroenLinks is een belangrijke kernwaarde dat we ernaar streven om onze prachtige gemeente voor onze inwoners tot een plek te maken en te behouden, waar het fijn en gezond wonen en vertoeven is. Om onze stad en ommelanden te behoeden voor teloorgang, vervuiling en vernietiging.

Een bestaand probleem ten aanzien van de Zumpe is er dus niet, hoeft er niet naar een oplossing gezocht te worden en zijn er geen gevolgen, waarvan we over een x-aantal jaar zouden moeten zeggen: “Hadden we maar......”.

Dat er, lang geleden, toen de wereld er nog een beetje anders uit zag, een besluit is genomen, weerhoudt ons er niet van om hier nog weer opnieuw goed naar te kijken. Om er samen voor te zorgen dat we geen probleem creëren, zodat we straks ook geen oplossingen hoeven te verzinnen.

GroenLinks vindt, evenals alle andere partijen, dat een LPG-tankstation niet thuishoort in een woonwijk. Het tankstation aan de Wijnbergseweg is hier het probleem, waarvoor in een veel eerder stadium een oplossing gevonden had moeten worden. Samen met GroenLinks zijn ook D’66, SP, LBD en PvdA van mening dat daar geen ander, nieuw probleem voor in de plaats hoeft te komen; de gekozen locatie naast natuurgebied de Zumpe vinden wij voor verplaatsing namelijk absoluut niet geschikt.

Na een hoofdelijke stemming konden we met de kleinst mogelijke meerderheid (16/15) dit bestemmingsplan een halt toeroepen.

Discussie-avond 17 maart 2020 | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-02-2020 00:00

Op de laatst gehouden ledenbijeenkomst van GroenLinks van onze afdeling is een werkgroep in het leven geroepen die als doel heeft de discussie en de betrokkenheid bij onze partij en onze afdeling te versterken. Dit aan de hand van een aantal discussieavonden tijdens dit jaar over verschillende onderwerpen. Wim van der Vlist en Jeroen Vredegoor hebben de organisatie van de avonden op zich genomen.

Namens de werkgroep willen we je van harte uitnodigen tot het bijwonen van de eerste discussieavond van 2020. Op 17 maart 2020 zullen tijdens deze avond twee stellingen in discussie worden gebracht.

De eerste stelling luidt: 'Referenda een overschat instrument' met als inleider Wim van der Vlist. Wim is, met anderen van de afdeling, al een ruim aantal jaren actief denker en aanjager over dit onderwerp binnen de partij.

De tweede stelling van de avond is 'Studiefinanciering moet op de schop' met als inleider Jimke Laarhuis. Jimke is vice-voorzitter van DWARS, de aan GroenLinks gelieerde jongerenafdeling.

Beide onderwerpen lenen zich zeker voor een goede onderlinge discussie, zowel met de inleiders als met elkaar. We nodigen je daarom van harte uit bij deze discussieavond aanwezig te zijn. 

De avond wordt gehouden op 17 maart 2020 in de Anna Hoeve in Doetinchem, Holterweg 138. Deavond begint om 20:00 uur, je bent welkom vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig, en neem rustig een in GroenLinks en/of de onderwerpen geinteresseerde mee!

Afgelast Discussie-avond 17 maart 2020 | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-02-2020 00:00

Het Landelijk bureau van GroenLinks heeft voorgeschreven dat alle evenementen met meer dan 100 deelnemers niet door gaan. Daarnaast vraagt het landelijk bureau om bijeenkomsten met minder deelnemers, die niet strikt noodzakelijk zijn, ook af te gelasten. Dit geldt dus ook voor ALV's, PLV's en bestuursvergaderingen. In eerste instantie geldt deze richtlijn tot 31 maart 2020.

Op de laatst gehouden ledenbijeenkomst van GroenLinks van onze afdeling is een werkgroep in het leven geroepen die als doel heeft de discussie en de betrokkenheid bij onze partij en onze afdeling te versterken. Dit aan de hand van een aantal discussieavonden tijdens dit jaar over verschillende onderwerpen. Wim van der Vlist en Jeroen Vredegoor hebben de organisatie van de avonden op zich genomen.

Namens de werkgroep willen we je van harte uitnodigen tot het bijwonen van de eerste discussieavond van 2020. Op 17 maart 2020 zullen tijdens deze avond twee stellingen in discussie worden gebracht.

De eerste stelling luidt: 'Referenda een overschat instrument' met als inleider Wim van der Vlist. Wim is, met anderen van de afdeling, al een ruim aantal jaren actief denker en aanjager over dit onderwerp binnen de partij.

De tweede stelling van de avond is 'Studiefinanciering moet op de schop' met als inleider Jimke Laarhuis. Jimke is vice-voorzitter van DWARS Gelderland, de aan GroenLinks gelieerde jongerenafdeling.

Beide onderwerpen lenen zich zeker voor een goede onderlinge discussie, zowel met de inleiders als met elkaar. We nodigen je daarom van harte uit bij deze discussieavond aanwezig te zijn. 

De avond wordt gehouden op 17 maart 2020 in de Anna Hoeve in Doetinchem, Holterweg 138. Deavond begint om 20:00 uur, je bent welkom vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig, en neem rustig een in GroenLinks en/of de onderwerpen geinteresseerde mee!

Stijgend aantal daklozen Doetinchem | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 06-02-2020 00:00

Namens GroenLinks heb ik vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder over het stijgend aantal daklozen in Doetinchem. Uit de beantwoording van de wethouder bleek dat hij zich uitsluitend baseert op cijfers die verstrekt worden door verslavingszorg. Volgens GroenLinks geeft dit een te beperkt beeld van het aantal daklozen in Doetinchem. Bijbehorende foto is op 24 september genomen in Doetinchem. Het gaat om twee jonge mensen die de nacht buiten hebben doorgebracht. Deze foto is met toestemming genomen. Als ze niet geregistreerd staan bij verslavingszorg dan bestaan ze volgens de gemeente niet. Dat is het probleem van systeemdenken ofwel een administratieve werkelijkheid. Aan goede opvang gaat een realistisch beeld vooraf van de bestaande situatie. GroenLinks heeft daarom de volgende aanvullende schriftelijke vragen gesteld.

Vraag 1

Is de wethouder het met GroenLinks eens dat cijfers gebaseerd op de gegevens van één organisatie een beperkt beeld geven van het werkelijke aantal daklozen in Doetinchem?

Vraag 2

Is de wethouder bereid om het onderzoek uit te breiden en ook gegevens over dakloosheid te vragen aan de Jongeren Opvang Doetinchem die opvang biedt aan jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben en organisaties die vanuit hun professie bekend zijn met het fenomeen dakloosheid?

Is de wethouder bereid, naast Iriszorg, informatie op te vragen bij in ieder geval de volgende acht organisaties:

•Jongeren Opvang Doetinchem

•Stadskamer

•jeugdtoezichthouders

•GGNet

•huisartsen

•scholen

•de woningbouwvereniging

•politie

Het college van de rechten van de mens beschrijft het stijgend aantal dak- en thuislozen als een groeiend probleem. In tien jaar tijd zijn de cijfers verdubbeld van 17.800 naar 39.300.

Tijdens zijn betoog gaf de wethouder aan het belangrijk te vinden preventief te werken.

Voor preventief werken is het essentieel, dat breder gekeken wordt dan alleen de cijfers van verslavingszorg. Economisch daklozen worden waarschijnlijk niet geheel meegenomen, het aantal vrouwen die dakloos zijn, is moeilijk in te schatten en jongeren blijven relatief lang buiten beeld, ondanks een zwervend bestaan, vaak van het ene naar het andere adres totdat ze op straat belanden. Het is aannemelijk dat het aantal snel blijft groeien. Ook het aantal mensen met psychiatrische problemen die zich niet zelfstandig kunnen handhaven, maar voor wie geen plek meer is in de psychiatrie groeit. Het aantal betaalbare en beschikbare woningen neemt af en armoedecijfers blijven onverminderd groot.

https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/probleem-dakloosheid-vraagt-om-actie-overheid

In Nederland zijn 12.600 jongeren dakloos volgens de laatste telling in 2019 van het CBS. Het aantal dak- en thuisloze jongeren is in de afgelopen tien jaar maar liefst verdriedubbeld. De signalen wijzen erop dat het aantal alleen maar toeneemt.

 

Definitie college van de rechten van de mens

Het college van de rechten van de mens stelt, dat het gebruik van een ruimere definitie een completer beeld geeft van het aantal dakloze mensen, van het aantal mensen dat risico loopt dakloos te worden, of ernstige problemen ondervindt in de uitoefening van het recht op huisvesting. Ook mensen die een dak boven het hoofd hebben en niet in de opvang zitten, kunnen van de één op de andere dag op straat gezet worden. Met oog voor discriminatie en structurele uitsluiting kan een beter beeld ontstaan van wie dak- en thuisloos zijn en wat de grondoorzaken daarvan zijn. Het zou ook helpen met het formuleren van samenhangend beleid met als doel het voorkomen van dak- en thuisloosheid.

Het college vraagt daarbij specifiek aandacht voor kwetsbare groepen, waaronder jongeren, vrouwen, mensen met een beperking en mensen met een migrantenafkomst.

Vraag 3

Is de wethouder het eens met de definitie van het college van de rechten van de mens, waarbij mede uit preventief oogpunt, naast dak- ook thuisloos wordt genoemd?

Vraag 4

Is de wethouder bereid om bovenstaande definitie en uitgangspunten van het college van de rechten van de mens te hanteren en dit op te nemen, zowel in het onderzoek naar dak- en thuislozen in Doetinchem, als hierop het beleid te baseren en hierbij in ieder geval de onderstaande groepen te differentiëren:

•jongeren

•mensen met een beperking

•vrouwen

•mensen met een migrantenafkomst

•mensen met psychiatrische problematiek

•economische dak- en thuislozen

 

 

Herdenking Doetinchemse slachtoffers van de shoah | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 25-01-2020 00:00

In onze gemeente hebben we gezamenlijk de Doetinchemse slachtoffers van de shoah, herdacht. Bij elke steen die door een kind vanaf het joodse monument werd binnengebracht, is een naam genoemd. Ouderen, kinderen, complete gezinnen zijn tijdens de tweede wereldoorlog uit ons midden weggevaagd. Dat zij nooit zullen worden vergeten.

Tegelijkertijd maakt het intens verdrietig dat ook nu in onze tijd, nog steeds mensen worden buitengesloten en achtergesteld. Misschien is de beste manier om de doden te eren nog wel, door het niet meer zover te laten komen. Laten we lessen treken uit het verleden en elkaar er aan blijven herinneren, dat we ondanks al onze verschillen één zijn.

In deze tijd lijkt het meer dan anders te gaan over wie we zijn, bij wie we horen en bij wie niet. Op basis van etniciteit, religie of gender. Maar ook over het verlangen naar vroeger, of juist over de hoop op verandering.

Wat ik ons allemaal zo zou gunnen is het besef dat we niet zonder elkaar kunnen. Dat we genoeg zekerheid ervaren om elkaar de ruimte te geven om onszelf te zijn. Wat ons in dit land bindt is de Nederlandse taal, onze liberale democratie en de rechtsstaat. Maar misschien moeten we weer op zoek naar gemeenschappelijke verhalen. Over samenhorigheid, vrijheid, waardigheid, moed en rechtvaardigheid. Naar hetgeen waar we ons allemaal in herkennen en hetgeen dat ons bindt.

Negen van de tien basisscholen kiezen voor Roetveegpiet | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Op 6 december heeft GroenLinks een enquête gehouden onder de 22 basisscholen in Doetinchem. De aanleiding is de onenigheid rond de kleur van piet, die maatschappelijk gezien tot behoorlijk veel tumult heeft geleid. Afgelopen jaar heeft NTR gekozen voor roetveegpiet tijdens de landelijke intocht. Verschillende gemeenten in het land zijn de NTR hierin gevolgd. In Doetinchem is tijdens de lokale intocht gekozen voor zwarte piet.

We waren benieuwd of de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, ook op de basisscholen in Doetinchem tot de nodige discussies hebben geleid. Welke keuzen hebben zij gemaakt en zouden ze wel of niet willen dat Doetinchem de landelijke lijn volgt? De kinderen voor wie het sinterklaasfeest is bedoeld, gaan immers allemaal naar de basisschool. Op de basisscholen, wordt op een enkele uitzondering na, het sinterklaasfeest uitgebreid gevierd en worden zowel sint als de pieten ontvangen.    

 

Op basis van de uitslag van de enquête hebben we het college verzocht met de organisatoren van de sinterklaasintocht in gesprek te gaan over de keuze van piet tijdens de volgende sinterklaasintocht. De uitslag laat een redelijk eenduidig beeld zien. Van de 22 basisscholen hebben 10 scholen gereageerd. Negen van de tien scholen geven aan te kiezen voor roetveegpiet en geven te kennen het belangrijk te vinden dat lokaal de landelijke lijn volgt.

 

Vragen

 

 

 

Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

4x roetveegpiet

5x overgangsfase roetveegpiet

1x

zwarte piet

Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

9x

de landelijke lijn

1x

Doetinchem

 

Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

9x

ja

1x

nee

 

Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

9x

roetveegpiet

1x

geen voorkeur

 

Vindt u het wel of geen goede zaak dat de gemeente met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek gaat?

8x

ja

1x

neutraal

1x

nee

Wilt u op de hoogte gebracht worden van verdere ontwikkelingen?

10x

ja

 

 

 

 

Toelichting op antwoorden

 

1.Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

Negen scholen kiezen voor roetveegpiet. Vier scholen geven aan het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school te hebben ontvangen. Vijf scholen geven aan in een overgangssituatie te zijn. Scholen geven als toelichting ‘We willen geleidelijk over naar roetveegpieten.’ ‘Met ingang van volgend schooljaar hebben we roetveegpiet’.

Één school kiest voor zwarte piet.

 

2.Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

Negen scholen kiezen voor de landelijke lijn, waarvan vier scholen het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school hadden. Waarbij opgemerkt moet worden, dat een school nadrukkelijk meldt zelfstandig voor roetveegpiet gekozen te hebben en zich juist gesteund te voelen door NTR. Vijf scholen zijn in een overgangsfase.

Voor de uiteindelijke keuze van roetveegpiet worden meerdere redenen genoemd; ‘om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden’ ‘Wij willen de landelijke lijn volgen. De kinderen kijken naar de t.v. en zien daar de roetveeg pieten.’ Een school die dit jaar roetveegpiet ontving benadrukt ‘Wij volgen de landelijke lijn als we er zelf achter staan.’

Één school kiest voor zwarte piet en geeft als toelichting; ‘wij passen ons aan.’

 

3.Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

Negen scholen geven aan het belangrijk te vinden dat Doetinchem de landelijke lijn volgt. Redenen zijn; ‘De tijd van zwarte piet is echt wel voorbij’, ‘Onbegrijpelijk dat deze keuze niet door Doetinchem is gemaakt.’ ‘Voor de kinderen lijkt ons dat wel verstandig om te doen.’ Om onrust te voorkomen is het goed dat Doetinchem de NTR volgt.’ ’Wij zouden het erg op prijs stellen als Doetinchem ook de lijn van roetveegpiet gaat volgen!’

Één school geeft aan ‘op zich maakt dit niks uit.’

 

4.Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

Negen scholen hebben een voorkeur voor roetveegpiet. Als toelichting wordt onder meer gegeven; ‘In ons multicultureel land is het goed om met minderheden rekening te houden die vaak geconfronteerd worden met discriminatie.’ ‘Landelijk is de mening m.b.t. zwarte piet enerzijds aan het schuiven, anderzijds is de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders verhard. Onbevangenheid t.o.v. zwarte piet zoals die er was, wordt door wat er speelt steeds lastiger. Het gaat erom dit feest een kinderfeest te laten zijn. Dit kan ook met roetveegpieten.’ ‘Om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden.’ ‘We willen de landelijke lijn van de t.v. volgen. Kinderen kijken hier toch naar.’ ‘Past in het sinterklaasverhaal en is geen pijnlijk punt voor wie dan ook.’ ‘Omdat je iedereen dan zo goed mogelijk tegemoet komt, aan zowel de voor- als tegenstanders.’ ’Het sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen. We willen als (openbaar) onderwijs niemand buitensluiten, als we dat kunnen bewerkstelligen door een verandering in de uiting van piet, lijkt me dat meer dan wenselijk.’

Één school kiest voor zwarte piet; ‘We hebben het hier uitvoerig over gehad. Ook met wat oudere kinderen. We maken er samen geen probleem van. We snappen heel goed dat herkenbaarheid een probleem is voor de stichting*. (*opmerking; de stichting die bij deze school het sinterklaasfeest verzorgt).

 

5. Vindt u het een goede zaak dat GroenLinks de gemeente verzoekt met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek te gaan over het volgen van de lijn van NTR? Of vindt u dit geen zaak van de politiek?

Acht scholen geven aan dit wel te willen. Opmerkingen die worden gegeven; ‘Heel goed.’ ‘Goed overleg is altijd belangrijk, dus een gesprek lijkt me zeker zinvol.’ ‘Prima om sturing aan te geven, helemaal vanwege de NTR.’ ‘Deze discussie is jammer genoeg al heel breed getrokken. Ik vind het goed dat de politiek zich hiermee bemoeit.’

Een school reageert neutraal; ‘het zou mooi zijn wanneer de politiek zich hier niet mee hoeft te bemoeien en dat maatschappelijke ontwikkelingen er voor zorgen dat er over een aantal jaren niet meer over gediscussieerd hoeft te worden, dat dan de roetveegpiet algemeen geaccepteerd wordt.’

Één school wil dit niet. ‘Ik vind dit geen zaak voor de politiek. Je komt ook nooit uit deze discussie. Hoe minder aandacht het krijgt hoe beter.’

 

6. Wilt u op de hoogte gebracht worden van de uitslag van deze enquête en overige ontwikkelingen?

Alle tien de scholen geven aan dit te willen. Reacties variëren van ja tot heel graag.

 

7. Heeft u overige opmerkingen en/of vragen?

Twee scholen hebben op deze vraag gereageerd. Een school schrijft ‘Aan het plezier dat de kinderen op onze school beleefd hebben aan het sinterklaasfeest, valt af te lezen dat het voor kinderen niet uitmaakt hoe de piet er uitziet. Wat mij betreft voeren de voorstanders van zwarte piet een achterhoede gevecht. De jonge kinderen van nu weten straks niet beter dan dat sint geholpen wordt door roetveegpieten. Dan valt, hopelijk, het rumoer vanzelf stil en kan het feest voor de kinderen weer centraal worden gesteld.’

Op basis van de uitslagen komen wij tot de volgende vraag;

1.Is het college bereid om met de organisatoren van de lokale sinterklaasintochten van de gemeente Doetinchem in gesprek te gaan, met het verzoek de landelijke lijn te volgen van roetveegpiet vanaf de eerst volgende sinterklaasintocht, daarmee ook rekening houdend met de keuze van basisscholen, en de bevindingen vervolgens terug te koppelen aan de gemeenteraad en de basisscholen in Doetinchem?

De organisatoren van het sinterklaasfeest zijn op de hoogte gesteld van de uitslagen en de vraag aan het college. 

 

 

 

Werkende armen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Tijdens de raadsvergadering heb ik namens GroenLinks, aandacht gevraagd voor werkende armen. Met de toename van flexbanen en de afname van de sociale zekerheid zijn er steeds meer mensen die het financieel niet meer redden. Net als in de VS hebben we sinds een aantal jaren economische daklozen. Dat zijn geen mensen die vanwege verslaving of psychische problemen op straat komen, maar vanwege financiele problemen.

Het gekke is dat ze in Doetinchem blijkbaar wel in beeld zijn, maar vervolgens niet in de schuldhulpverlening terecht komen. Blijkbaar gaat er iets niet goed met de doorverwijzing en wie is dan uiteindelijk eindverantwoordelijk? Terugkerende frustratie van mij is, dat de gemeente niet ingrijpt als ze zien dat het in de ondersteuning van inwoners mis gaat tussen instanties. De gemeente gaat over de centen en heeft dus doorzettingsmacht. Keerzijde is uiteraard dat de gemeente moet zorgen voor de randvoorwaarden, waardoor instanties hun werk kunnen doen.