Nieuws van politieke partijen in Eindhoven inzichtelijk

3827 documenten

Pedagogische ondersteuning van voetbalclubs, ook in Eindhoven!

PvdA PvdA Eindhoven 18-02-2019 17:13

Enige tijd geleden verscheen dit artikel in het KNVB magazine. Een interview met Patrick van Tuijn, onze woordvoerder sport. Het gehele artikel staat hieronder. Inmiddels is er goed nieuws, de ketenaanpak komt ook in Eindhoven! Waar gaat dat precies over? Lees het artikel en het boekje ‘Ketenaanpak, samen winst pakken’ staat onder het artikel waar

Het bericht Pedagogische ondersteuning van voetbalclubs, ook in Eindhoven! verscheen eerst op PvdA Eindhoven.

We halen de knip uit de Vestdijk!

CDA CDA Eindhoven 18-02-2019 16:27

Het was voor ons een belangrijk thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar: de ‘knip’ op de Vestdijk. De verkeersopstelling waardoor automobilisten niet meer rechtdoor konden op de Vestdijk ter hoogte van de Kanaalstraat, zorgde voor veel frustratie, oponthoud en het nemen van sluiproutes. Voor ons voldoende reden om ons in te zetten voor een verwijdering van de knip. Het idee achter de knip was de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens ons kon dat ook zónder knip. En onafhankelijk onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat dat inderdaad mogelijk is: ook zónder de knip kunnen we voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU. Door verschoning van het wagenpark, minder verkeer vanwege de versmalling van twee naar één rijstrook en een maximum snelheid van 30 km per uur kunnen de luchtkwaliteitsnormen ook gehaald worden. We hebben met de andere coalitiepartijen afgesproken dat we in 2021 kijken of de luchtkwaliteitsnormen inderdaad zijn gehaald. Mocht dat niet zo zijn en mocht de knip daarvoor tóch nodig blijken te zijn, zullen wij daarmee instemmen. Afspraak is afspraak – en een gezonde lucht is immers in ieders belang. Maar wij gaan ervan uit dat we dat ook halen zonder knip. Geen knip, wel schone lucht: wij zijn erg tevreden met dit resultaat.

Binnenkort op de deurmat: de ...

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 18-02-2019 06:57

Binnenkort op de deurmat: de geldkrant 💶💶 Interessante informatie voor inwoners en handige tips. Voor vragen hierover kunt u terecht bij ons Zorgteam, zie www.koggenland.nl/zorgteam.

Voor einde 2019 concrete plannen voor autoluwe binnenstad | Eindhoven

GroenLinks GroenLinks Eindhoven 18-02-2019 00:00

Het college van B en W haalt de knip voorlopig uit het ontwerp van de Vestdijk en komt voor eind 2019 met concrete plannen voor een autoluwe binnenstad in 2025. 

Het college heeft besloten die knip, ter hoogte van de Ten Hagestraat, te verwijderen op basis van een onafhankelijk onderzoek van TNO. Dit onderzoek geeft aan dat het, gekeken naar prognoses uit de NSL*-monitoringstool, mogelijk moet zijn om zonder de zogenaamde knip te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU. Schonere auto’s, minder verkeer door een versmalde wegdek en een maximumsnelheid van 30 km per uur zouden voldoende moeten zijn voor een daling van de concentratie stikstofdioxide (NO2) onder de grenswaarde in 2020.

Het college houdt het niet hierbij, maar zet verder in op een gezonde en leefbare autoluwe binnenstad: voor het eind van 2019 komt het met een ‘Ontwikkelplan Centrum’ met concrete maatregelen om de hele Eindhovense binnenstad in 2025 autoluw te maken. De stad is dan alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer wordt dan op grote schaal geweerd. 

GroenLinks is blij dat nog voor het eind van het jaar dit concrete stappenplan er komt. Afgelopen jaren is de discussie over de positie van de auto in de binnenstad vooral gegijzeld door wel of geen knip, wat lange termijn doelstellingen vaststellen voor een autoluwe binnenstad onmogelijk maakte. Waar iedereen het met elkaar over eens was: de lucht in de binnenstad moet gezonder worden en blijven. Voor nu lijkt dat ook te kunnen zonder de knip. Daar zitten wel veel mitsen en maren aan zoals het TNO-onderzoek laat zien. De overgang naar schonere diesel-, benzine- en elektrische voertuigen kan mogelijk tegenvallen, wat weer de kans op tegenvallers in de NO2-concentratie vergroot. Daarom komt er nog voor het invoeren van het omgevingswet een nieuw onderzoek. In 2021wordt weer getoetst met de NSL-monitoringstool. Gekeken wordt of de luchtkwaliteit op de Vestdijk in 2020 is verbeterd. Als dit niet het geval is, zal de knip alsnog worden gerealiseerd.

* NSL: In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij doen dat binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL heeft twee belangrijke doelen: De luchtkwaliteit verbeteren voor de volksgezondheid; Ruimte bieden aan maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en nieuwe wegen.

Lees het hele persbericht

Jaarverslag werkzaamheden gemeenteraad

SP SP PvdA Eindhoven 17-02-2019 10:42

Ieder jaar maakt de gemeenteraad van Eindhoven een jaarverslag van haar werk. Zo ook over het afgelopen jaar. Het volledige jaarverslag is hier te vinden. Hieronder onze kritische bijdrage:
 
De zwakste schouders dragen de zwaarste lasten
 
Het verkiezingsjaar 2018 is een omslagjaar voor de gemeente Eindhoven en haar inwoners geweest. Dat gold ook voor de SP die na vier jaar de collegebanken moest verruilen voor de oppositie. Van onze wethouder Jakob Wedemeijer namen we afscheid en wethouder Jannie Visscher kwam de SP-fractie versterken.
 
Het nieuwe college lijkt zichzelf slechts één doel gesteld: bezuinigen. De SP vreesde dat deze bezuinigingen ten koste zouden gaan van haar zwakste burgers en dat is helaas ook gebeurd. De mensen die van de gemeente afhankelijk zijn, moeten de rekening betalen. Daartegen zijn we in verzet gekomen.
 
Zo dreigde het gratis openbaar vervoer voor mensen met een minimum inkomen, niet door te gaan. Doordat de SP-fractie het samen met andere partijen, constant op de agenda van de raad heeft geplaatst, is er toch een oplossing gevonden. Dat heeft wel wat voeten in aarde gehad.
De huishoudelijke hulp voor onder andere zieken en ouderen die dit zelf niet meer kunnen doen, is door dit nieuwe college verkeerd aangepakt. Wij vonden ook dat hier iets moest gebeuren, maar de uitwerking waarvoor gekozen is, niet. De SP heeft de mensen aan het woord gelaten en de problemen continue aan de orde gesteld in de raad en zal dat blijven doen.
 
De SP-fractie helpt ook mee naar het zoeken van oplossingen om financiële problemen te boven te komen. Daarbij kijken wij niet naar de mensen met de zwakste schouders. Zo vroegen we ons bijvoorbeeld af waarom onze stadsbezoekers zo weinig bijdroegen aan de voorzieningen van onze stad. Op initiatief van de SP en met steun van de PvdA, gaan we onderzoeken of de toeristenbelasting afhankelijk van de overnachtingsprijs gemaakt kan worden en niet een vast bedrag. Naar verwachting gaat dit een aanzienlijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze inwoners.
 
Het nieuwe college heeft ons vele nieuwe uitdagingen voor het nieuwe jaar gegeven. Bijvoorbeeld de bezuinigingen op de sociale basis die ze wil doorvoeren en de gevolgen die dat voor mensen zal hebben. De SP-fractie zal samen met haar inwoners, blijven strijden voor een humane samenleving in onze gemeente.
 
Ten slotte willen we onze SP-kameraden Bianca, Corina, Marcel, Jan, Roy, Jakob en Lydia, danken voor hun tomeloze inzet gedurende de periode 2014-2018.

Waterstof

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 16-02-2019 16:28

Metropool Regio Eindhoven kan/moet meer doen met Waterstof

In het waterstofdebat op 17 januari jl. in het Van Abbemuseum is er veel gesproken over deze nieuwe energiebron. Tot concrete afspraken over het snel initiëren van waterstoftechnologie als schone energiebron in ons dagelijks bestaan is het echter niet gekomen. In het debat werd gesteld dat waterstof voorlopig niet loont als energiebron voor onze woningen en in de mobiliteit. Op termijn zou waterstof wel geschikt zijn als energiebron voor huidige grootverbruikers van aardgas zoals energiecentrales en Hoogovens. Maar naar mijn mening kun je het een doen zonder het andere te laten.

Op 12 februari jl. is er in de meningsvormende vergadering gesproken over het concept Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Tot mijn verbazing lees ik in de paragraaf Energietransitie van het Werkprogramma 2019 de zin ‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind¬ en zonne-energie’. Ik mis hierbij, dat heb ik in mijn fractiebijdrage ook verteld, het woord waterstoftechnologie omdat de Nederlandse regering en het Eindhovens college alle huishoudens van het gas af wil hebben.

Hoewel de mobiliteit (het totale wegverkeer) maar voor een fractie bijdraagt aan de toename van CO2 en fijnstof, mag je het idee van rijden op waterstof niet parkeren of maar even vergeten zoals de Eindhovense wethouder Jan van der Meer in het waterstofdebat ons heeft verteld. Dat zou niet slim zijn. Het transport van personen en goederen is een van de diverse kurken waar onze economie op draait. Bovendien is de waterstoftechniek er klaar voor. Daarbij zet je tevens een grote stap om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren door fossiele brandstoffen te vervangen.

In 2019 zullen er voor het eerst meer dan 10 miljoen voertuigen in ons land rijden (bron: Auto en Vervoer). Het merendeel zal bestaan uit traditionele benzineauto’s gevolgd door diesel, gas en elektrische/hybride aangedreven voertuigen. Elektrisch rijden neemt toe maar nog steeds wordt 89% van onze stroom met fossiele brandstoffen opgewekt en is elektrisch rijden dus nog steeds milieuvervuilend. Maar er zitten meer nadelen aan het huidige elektrische rijden. Denk aan de productie en vernietiging van de vele honderden kilo’s zware batterijen die een 100% elektrische auto nodig heeft. Dit in tegenstelling tot een auto die waterstof als brandstof heeft en waarbij de batterij veel lichter en kleiner is.

Stel je eens voor dat het volledige wagenpark in ons land elektrisch gaat rijden en er vanaf 2035 volgens het Energieakkoord (dus over krap 16 jaar!) het alleen nog mogelijk is om duurzame auto’s in Nederland te kopen, zoals de regering Rutte III dat wil. Ziet u het al voor u, elke dag 10 miljoen auto’s een aantal uren aan de stekker? Dit nog afgezien van de buitenlandse bezoekers waarvan de batterijen van hun auto’s ook tussentijds moeten worden opgeladen. Het is onmogelijk om dat in onze infrastructuur te integreren, dus kan waterstof hier een duurzame en schone oplossing bieden.

In Eindhoven is dit college volop bezig met de luchtverontreiniging door het wegverkeer. Auto’s wil het college uit de binnenstad en nog liever binnen de ring weren i.p.v. de bereikbaarheid van de binnenstad te waarborgen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Dat had uitstekend door een verdiepte ligging van de Vestdijk en Stationsweg kunnen gebeuren. Daarbij is een groot voordeel te behalen, namelijk de noodzakelijke uitbreiding van de binnenstad door het Stationsplein en Stationskwartier met de oostzijde van de Vestdijk te verbinden. Wat nu op de Vestdijk gebeurd is fröbelwerk. Bovendien zal dat gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, in het bijzonder voor voetgangers. Denk hierbij ook aan de vreemde beslissing om de stoplichten op het kruispunt bij het van Abbemuseum te verwijderen. Maar zo zijn er meerdere ondoordachte plannen in deze stad op te noemen.

De samenstellers van dit Werkprogramma vergeten in de vermelde paragraaf een heel belangrijke en toekomstige schone en duurzame energiebron te noemen, namelijk waterstof. Als de MRE met dit samenwerkingsakkoord niet verder gaat loopt heel de MRE regio straks achter de feiten aan. Met wind- en zonne-energie en met alle biobrandstoffen zullen we nooit alle huidige fossiele brandstoffen kunnen vervangen en zodoende voldoende energie kunnen leveren die wij als maatschappij voor nu en in de toekomst nodig hebben.

Er zijn nu al meerdere autofabrikanten die in productie waterstofauto’s bouwen. Ook in ons land rijden al meerdere auto’s, bussen en trucks op waterstof. Toch kunnen wij in Nederland nog maar op vier plaatsen waterstof tanken, waardoor wij ver achter bv. Duitsland aanlopen. In Amerika experimenteert men al jaren met zware trucks op waterstof. De vraag die wij ons daarom in deze kennisregio mogen stellen is: “Wie neemt het initiatief?”.

De Lijst Pim Fortuyn zou graag zien dat de Metropoolregio Eindhoven haar energie en haar gezamenlijke innovatiekracht die in deze regio aanwezig is niet alleen inzet in grootschalige wind- en zonne-energie projecten, maar tegelijkertijd in de verdere ontwikkeling en toepassingen van waterstof voor industrie, woningen en mobiliteit. Deze ontwikkeling mag Brainport en Eindhoven als innovatieve stad met veel hightech bedrijven en de TU/e niet parkeren. De MRE kan ook bij dit energievraagstuk een voortrekkersrol vervullen, maar dan moet er wel durf aanwezig zijn om nu daarin te investeren.

In Groningen is men al voortvarend te werk gegaan door waterstoftechnologie te gebruiken in hun gemeentelijk autopark, als alternatief voor fossiele brandstoffen en aardgas. In Eindhoven laten wij kansen onbenut als we nu geen tankstations voor waterstof in de stad bouwen. Ook is het een uitdaging om samen met de hoofdrolspelers op het voormalige Campina complex, met straks 1200 wooneenheden, een kleine waterstofcentrale te bouwen. Tot slot wil ik u attenderen op een uitzending van VPRO Tegenlicht van zondag 10 februari jl.

Auteur Rudy Reker,

Huidig fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Voormalig directeur/eigenaar van autobedrijven en brandstofstations

Eindhovense broodjeszaak

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 16-02-2019 16:10

'Broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’

Raadsvragen: ‘Eindhovense broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’.

Eindhoveven, 15 februari 2019

Met ontzetting heeft de LPF kennis genomen van het nieuws dat een vermoedelijk kopstuk van de Syrische terreurgroep Jahbat Al-Nusra, die ervan wordt verdacht een leidende rol te hebben gespeeld bij diverse executies in zijn thuisland, in Eindhoven een broodjeszaak heeft gehad (ED 14-22019). De broodjeszaak Pain du Delicieux van de Syriër Fatah A., die als vluchteling naar ons land is gekomen zou vermoedelijk zijn gefinancierd met terreurgeld.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

- Vindt er voorafgaand aan de vergunningverlening van broodjeszaken een Bibob onderzoek plaats en wordt daar buitenlandse financiering in meegenomen? Zo nee, waarom niet?

- Is het college naar aanleiding van deze onthulling voornemens om bij vergelijkbare zaken van statushouders een Bibob onderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

- Ontvangen statushouder bij het starten van een bedrijf een startsubsidie en behoort daar ook een controle bij van eventueel terreurgeld? Hoe hoog zijn deze subsidies?

- Zijn startsubsidies terug te vorderen als blijkt dat er door het bedrijf gebruik is gemaakt van crimineel geld en/of van terreurgeld?

Armoededebat Eindhoven van 31 januari 2019

SP SP Eindhoven 16-02-2019 14:13

Al jaren is er in Eindhoven een Armoededebat. Op initiatief van Hans-Martin Don en Lenie Scholten, wordt dit ieder jaar georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Er worden organisaties van verschillende instellingen uitgenodigd, een keur aan vrijwilligersorganisaties en mensen die iets in hun wijk doen of willen betekenen. 
 
Iedere bijeenkomst laat zien dat de armoede groter wordt en dat steeds meer mensen in de knel komen. Veel organisaties zien hun subsidie terug lopen en kunnen de zorg die ze eerst wel konden geven, nu niet meer geven. De betrokken organisaties merken dat steeds meer mensen die om hulp vragen van het kastje naar de muur gestuurd worden. 
 
Steeds meer organisaties kunnen geen hulp meer bieden. Het is triest om te moeten horen dat de voedselbank alleen maar groter wordt. Het zal je maar gebeuren dat je maanden moet wachten tot je uitkering geregeld is. Buiten je schuld in de armoede komen is regel geworden en hulp is steeds moeilijker te krijgen. Het is helaas een bekend gegeven geworden in onze stad.
 
Dakloos worden is een groot probleem; steeds meer mensen logeren bij familie en zelfs vaak op straat. Het is moeilijk voor mij om dan in de krant te lezen dat er bijvoorbeeld 20 plaatsen extra geregeld zijn in ‘t Eindje . Twintig plaatsen voor ontheemden die vaak buiten hun schuld in een stad als Eindhoven op straat terecht zijn gekomen? Hoeveel van deze mensen zijn er eigenlijk in Eindhoven?
 
Zijn de cijfers wel compleet of zitten er mensen bij die niet bekend zijn bij de gemeente? Steeds vaker zien we dat er mensen naar organisaties gestuurd worden zoals bv de Catharinakerk, en dan tijdelijk een bijdrage krijgen om gewoon brood te kopen voor hun gezin. De Catharina kerk kan vaak de aanvragen niet vervullen simpelweg, omdat het er te veel zijn. Wat eerst nog te doen was kan nu niet meer. De stichting Leergeld heeft het moeilijk om gezinnen met kinderen te blijven helpen.
 
Ik heb veel bewondering voor deze organisaties. Gezinnen echt helpen is door een wirwar van regelgeving en van elkaar concurrerende instellingen, niet meer goed mogelijk. Tegenwoordig is het alleen maar mogelijk om bij de juiste instantie binnen te komen na een verwijzing van WIJeindhoven, maar daar zijn de mensen overbelast.
 
Het is regel om mensen meteen maar naar de voedselbank te sturen. Maar als je een gezin van 4 personen naar de voedselbank stuurt weet je ook wel dat het wekelijkse pakket niet voldoende is voor een gezin. Wat in zo’n pakket zit is vaak geen  zuivel producten, eieren bv is een zeldzaamheid, melk heel weinig, vlees als je moslim bent een uitzondering. Ikzelf ben met 2 personen het wekelijkse pakket gaan ophalen en mijn hart huilt als ik zie waar gezinnen het mee moeten doen. Het is geen verwijt naar de voedselbank of de inzamelaars, of de bedrijven die gelukkig wekelijks de voedselbank van overgebleven producten voorzien van wat er over is, zijn we zeer dankbaar.
 
Het is triest te horen dat mensen zo veel schulden hebben. Het loket schuldhulpverlening wordt drukker dan ooit. Oplossingen zijn budgetbeheer, maar ook daar zijn de marges te krap.
 
Waarom ik toch naar deze bijeenkomsten ga is simpel: hopen op meer samenwerking. Afgelopen bijeenkomst hoorde ik een mevrouw vertellen dat bij Dynamo mensen aanwezig zijn om jongeren hun verhaal te laten doen, om zo samen te kijken naar oplossingen.
Gewoon praten met elkaar en bij echte nood bijvoorbeeld een jong kind dat zwanger is te helpen met oplossingen. Deze armoede is in Eindhoven zeker aanwezig. Dynamo wil graag het jongerenloket terug (wat is weg bezuinigd).
 
Deze keer is ook de wens uitgesproken om een goede sociale kaart te hebben, waar instanties gemakkelijker kunnen kijken waar hulp wel mogelijk is. Een “jongeren-pakket” van de gemeente Eindhoven zou deze hulpverleners kunnen helpen; nu zoek je je wezenloos naar instanties die iets voor jouw hulpvraag kunnen betekenen.
 
Waarom ik aan deze armoededebatten mee doe? Ik kom in mijn wijk vaak met mensen in contact die vragen hebben. Ik hoop die te kunnen beantwoorden en mogelijk hulp of advies te kunnen geven. Alleen een gesprek met deze mensen is voor hen al een hoop op een betere toekomst.
 
Armoede door schulden is een loerende valkuil waar je heel snel in kunt belanden en dan bijna niet meer uit komt. Wat is mijn hoop? Dat de hulp beter geregeld gaat worden in Eindhoven, dat mensen als mensen behandeld gaan worden en niet gezien worden als minderwaardige Eindhovenaren. Ik hoop dat er volgende keer van de plannen van de tafel waar ik zat, echt iets terecht gekomen is. Ook al zie je de deelnemers soms wanhopig kijken.
 
De kracht van deze armoede debatten zit hem in het geloof in de mensen waar je dingen voor wil veranderen.
 
Tineke.

DENKMohamed & Fatima maken niet ...

DENK DENK Eindhoven 15-02-2019 14:43

📣De werkzaamheden aan de beide ...

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven 15-02-2019 09:21

📣De werkzaamheden aan de beide aansluitingen van de N194 op de Dorpsstraat Obdam zijn maandag 11 februari gestart. Voor de nieuwe inrichting van de aansluitingen wordt wegverharding vervangen. Om dit zo snel mogelijk te kunnen doen, zijn er 25 februari t/m 8 april wisselend wegdelen afgesloten. #n194 #Obdam