Nieuws van politieke partijen in Epe inzichtelijk

7949 documenten

Vertrek van het gewaardeerde raadslid Ellis de Vries

VVD VVD Epe 20-09-2022 06:44

De fractie begon in september met het vertrek van Ellis de Vries. Na 14 jaar snoeihard te hebben ingezet voor Epe en de lokale VVD, heeft zij de balans opgemaakt afgelopen zomer. Ellis kiest voor meer balans met haar werk dat haar meer tijd kost. Daar hebben we alle begrip voor. Ze heeft 14 jaar geknald, dus dit aangekondigde vertrek was voor ons verrassend. We missen een zeer inhoudelijk gedreven raadslid en vinden haar besluit oprecht jammer. Aan de andere kant verwelkomen we met open armen Niels van den Berg als opvolgend raadslid. Ellis neemt op 13 oktober in de raad afscheid.

https://epe.vvd.nl/nieuws/50693/vertrek-van-het-gewaardeerde-raadslid-ellis-de-vries

© Ellis 2022

Aan de gemeenteraad en burgemeester van Epe

Postbus 600

8160 AP Epe

 

 

Vaassen, 13 september 2022

 

Geachte leden van de raad van Epe en burgemeester,

 

Door middel van deze brief geef ik u mee, dat ik met ingang van 13 oktober 2022 mijn ontslag neem als lid van de gemeenteraad in Epe.

 

Het afgelopen zomerreces vroeg ik me in eens af of ik er goed aan doe om door te gaan. Een dergelijke vraag had ik de afgelopen 14 jaar nog nooit eerder gesteld. Ik schrok daar wel wat van, dus heb ik de tijd genomen om er even goed op kauwen. Diep van binnen wist ik het antwoord stiekem wel, maar ik wilde er nog niet aan. Waarom zou ik afscheid nemen? De afgelopen periode heb ik successen voor Epe behaald en heb ik fouten gemaakt waar ik veel van heb geleerd. En daarna ben ik gewoon weer met volle inzet doorgegaan wat energie heeft gegeven. Aan de andere kant vergt mijn baan nu veel meer tijd. Het valt niet goed te combineren meer. Ik doe niets half, nooit gedaan ook. Dan is dit wat het is.

 

Met grote dankbaarheid kijk ik terug op een waanzinnig intensieve en positieve periode uit mijn leven. Het is voorbij gevlogen. Vele gesprekken heb ik gevoerd met inwoners, gasten, ondernemers, bestuurders, raadsleden, griffieleden en ambtenaren. Ik heb aandacht gevraagd voor de menselijke maat in een woud vol ingewikkelde processen en machtsvertoon. Ik ben daarbij altijd eerlijk geweest. Wat krom was heb ik stevig inhoudelijk aangekaart, wat recht was heb ik met argumenten passievol verdedigd. Lekker transparant en vooral met liefde voor Epe. Het heeft wel eens geschuurd, mijn neus heb ik meer dan eens gestoten, maar uiteindelijk willen we gewoon allemaal het beste voor deze mooie gemeente op de Veluwe. En dan blijft deze waardevolle herinnering onder de streep over!

 

Er is nu een nieuwe club in de raad en college, die weet hoe belangrijk de menselijke maat is in deze ingewikkelde tijd. Dat geeft rust en straalt vertrouwen uit.

 

Het gaat u allen goed, ik dank u oprecht voor de debatten en de samenwerking en alle gesprekken. Ik wens mijn opvolger Niels van den Berg hetzelfde plezier dat ik heb gehad. Niels, je komt in een heerlijk warm bad. Samen met Manon, Bert en Martijn staan jullie aan de liberale Epese lat. Dat biedt een stevig fundament voor de toekomst.

 

Met vriendelijke groet

Ellis de Vries

 

Het informatie advies luidt; Maak een coalitie van CDA, SGP-CU, D66 en VVD

VVD VVD Epe 19-04-2022 06:07

Na gesprekken met alle fracties uit de gemeenteraad van Epe komt informateur Dick van Hemmen met het advies om CDA, VVD, SGP-CU en D66 verder te laten onderzoeken of ze een coalitie kunnen vormen. Deze coalitie heeft 14 zetels in de raad van in totaal 23 zetels. Ook geeft hij het advies om een raadsakkoord op hoofdlijnen op te stellen en dat door het college uit te laten werken in een collegeprogramma. Daarin komen concrete onderwerpen voor het uitvoeren van de plannen in het raadsakkoord. Vanwege de hoeveelheid werk, uitdagingen en ambities die voor Epe aan de orde zijn, beveelt hij aan om vier wethouders aan te stellen.

https://epe.vvd.nl/nieuws/49616/het-informatie-advies-luidt-maak-een-coalitie-van-cda-sgp-cu-d66-en-vvd

De VVD fractie is blij met het advies van de heer Van Hemmen.

We kijken terug op twee constructieve en prettige gesprekken met de informateur. Met enthousiasme zetten we deze lijn door om samen met de collegae van CDA, SGP-CU en D66 een goed resultaat neer te zetten voor de gemeente Epe. 

Woensdag 20 april om 20:30 uur gaat de raad met elkaar in debat over hoe het coalitie proces verder moet aan de hand van dit advies. Welke vervolgstappen gaan genomen worden? Dit wordt ook een duidingsdebat genoemd.

Hierbij het volledige advies van de heer Van Hemmen.

Bevindingen en aanbevelingen

“De gesprekken vonden plaats in een open, constructieve sfeer. De gehele gemeenteraad is ervan doordrongen dat, veel meer dan nu het geval is, van buiten naar binnen moet worden gewerkt. Beginnen met het ophalen van kennis, kunde en opvattingen bij inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Van daaruit werkend kan inhoud worden gegeven aan echte participatie vanuit de samenleving. Cultuur en gedrag van de raad, college en ambtelijke organisatie moeten daarop gericht zijn. Herstel van vertrouwen en samenwerking mét de samenleving moet voorop staan”, aldus Van Hemmen. Extra aandacht is nodig voor de bestuursstijl, vindt hij: “Er is grote behoefte aan versterking van dialoog en debat in de gemeenteraad. Zowel tussen raadsleden onderling als tussen raad en college. Dat vraagt om rolvastheid en vertrouwen. Bij het samenstellen van het college van burgemeester en wethouders raad ik aan om te kijken naar collegialiteit en hoe collegeleden zich actief inspannen om samen een team te vormen. Een goed samenspel tussen college en raad, in de volle breedte, vraagt wederzijds respect en betrokkenheid. Ik geef ook ter overweging mee om dorpswethouders aan te stellen als eerste bestuurlijk aandachtspunt voor inwoners. En om bijeenkomsten van raad en college in de dorpen en buurtschappen te organiseren.”

Centrale thema’s

Uit de informatiegesprekken en verkiezingsprogramma’s zijn een aantal centrale thema’s voor een raadsakkoord naar voren gekomen. Deze thema’s zullen verder worden uitgewerkt: maatschappelijke voorzieningen, zorg en ondersteuning (sociaal domein), wonen en leefomgeving (fysieke invalshoek), duurzaamheid, lokale economie (waaronder recreatie en toerisme) en bestuur en samenleving. Bij het laatste punt gaat het om financiën en relatie inwoners en bestuur; transparante overheid, dienstverlening, participatie en communicatie.

Hoe verder

De informateur beveelt aan om het CDA, als grootste fractie, het initiatief te geven voor een voorstel om te komen tot een raadsakkoord en voor de coalitievorming. Ook stelt hij voor om een procesbegeleider aan te stellen om voldoende ruimte te geven aan de inhoudelijke discussies van alle fracties over een raadsakkoord.

Het volledige advies van de informateur is hier te lezen.Op woensdag 20 april om 20.30 uur vergadert de gemeenteraad over het advies. Hierna besluit de gemeenteraad over het vervolgtraject.

Drie VVD raadsleden en een fractievolger in Epe

VVD VVD Epe 16-04-2022 02:44

Met ongekend veel energie en toewijding hebben Manon Tibben, Bert Halkers en Ellis de Vries hun benoeming als lid van de raad van Epe aanvaard. Met in hun kielzog de positieve getalenteerde fractievolger Niels van den Berg.

https://epe.vvd.nl/nieuws/49597/drie-vvd-raadsleden-en-een-fractievolger-in-epe

Het was op 30 maart een feestelijke benoeming.

Tot de Raad van Epe traden met voorkeurstemmen 

Manon Tibben fractievoorzitter 

Bert Halkers raadslid en

Ellis de Vries raadslid.

Helaas hebben we van ons vorig raadslid Martijn Kerkmans afscheid moeten nemen gelet op het verkiezingsresultaat. De fractie is hem veel dank verschuldigd en gelukkig blijft hij met ons verbonden als klankbord.

Persoonlijk bericht wethouder Erik Visser

CDA CDA Epe 24-03-2022 11:29

Geacht bestuur, fractie en leden van CDA Epe, Wat hebben we een fantastische verkiezingsuitslag gerealiseerd! Drie keer op rij hebben we winst weten te behalen die nu verzilverd is met een extra raadszetel. Daarnaast zijn we ook de grootste partij geworden van onze mooie gemeente! Iets wat je uniek kan noemen. Tegen de landelijke trends in en voor het eerst in decennia de grootste partij in de gemeente Epe. We staan er als Lokaal CDA goed voor. We hebben een mooie bestuurssamenstelling, betrokken leden en een goede fractie waar is vernieuwd en ervaren leden zijn gebleven. De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten weten te behalen. Onder meer door als fractie te luisteren en een open houding te hebben naar onze inwoners en samenleving. Ook als wethouder heb ik daar mijn steentje aan bijgedragen. In mijn eerste periode als wethouder waren er in mijn portefeuille de grote opgaven rondom de transities van de jeugdzorg en de participatie. We hebben dat samen met de raad en de ambtenaren goed kunnen laten landen. Ook zijn de contacten in die periode aangehaald met het bedrijfsleven en het onderwijs. Er is een economische visie opgesteld met een uitvoeringsplan en de gemeente is nauw gaan samenwerken met de schoolbesturen en de organisaties rondom de kindvoorzieningen. Ook in mijn tweede periode als wethouder hebben we samen veel weten te realiseren. Uiteraard ben ik niet volledig maar ik noem een paar voorbeelden: duurzaamheid heeft eindelijk voet aan de grond gekregen in Epe, we hebben verder geïnvesteerd in het onderwijs en het integraal huisvestingsplan voor de komende decennia is bijna gereed, Eekterveld IV gaat er komen, de bedrijfsterreinen op het Eekterveld en de Kweekweg willen we energieneutraal maken, we zijn gestart met vroegsignalering om inwoners te helpen als er financiële problemen dreigen te ontstaan, in de regio hebben we met het rijk en de provincie afspraken gemaakt over extra investeringen (zowel op economisch gebied als op het gebied van toerisme), er gaat een toeristisch opstartpunt komen bij de Cannenburgh, de financiën zijn op orde, samen met andere partijen en wethouders hebben we de verantwoordelijkheid genomen toen Nieuwe Lijn uit de coalitie stapte, etc., etc., etc.,………….. Daar ben ik trots op. Trots als CDA’er, trots dat ik een klein radertje ben geweest bij al die gerealiseerde successen! Nu gaan we ons opmaken om eerst onze ideeën te delen met de informateur en vanzelfsprekend hopen we daarna deel uit te gaan maken van de nieuwe coalitie. Wat mij betreft met collegiaal bestuur dat een open houding heeft naar iedereen en met een akkoord dat ruimte biedt en niet dichtgetimmerd is. Mijn kennis en ervaring wil ik graag bij die onderhandelingen inzetten. Ik zal in ieder geval niet terugkeren als wethouder. Een beslissing die ik met het verstand heb genomen en in mijn hart ook best wel pijn doet. Ik mag aannemen dat u heeft gezien dat ik enorm geniet van het openbaar bestuur. 12 jaar geleden ben ik de raad ingegaan en was ik net gestart als ondernemer. 4 jaar later werd ik wethouder en ben van een afstand bij mijn onderneming betrokken gebleven. Nu is het de tijd om VCM Kredietverzekeren naar een volgende fase te brengen. Dit is niet te combineren met het wethouderschap. Een terugkeer in de toekomst in het openbaar bestuur houd ik voor mezelf in ieder geval open. In de wetenschap dat het CDA Epe goede kandidaat-wethouders klaar heeft staan, kan ik met vol vertrouwen nu wat afstand nemen van de lokale politiek. Als CDA’er blijf ik betrokken en vanzelfsprekend zal ik deze bestuursperiode met vol enthousiasme afronden. Ik ben enorm dankbaar dat ik 4 jaar raadslid heb mogen zijn, 8 jaar wethouder ben geweest en dat ik met een enorm fijn team van collega’s (ambtenaren en bestuurders), fractie- en raadsleden en het bestuur van het CDA Epe heb mogen samenwerken en de ruimte heb gekregen van mijn gezin. Hartelijke groeten en hopelijk zien we elkaar komende zaterdag, Erik Visser

Mantelzorgers

CDA CDA Epe 09-02-2022 07:51

Het lokaal CDA vindt het belangrijk dat inwoners die anderen helpen, ook steun kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Wij vinden dat de (jonge) mantelzorger het eigen leven moet kunnen behouden en niet alles in dienst hoeft te stellen van de hulpvrager. We zetten in op een goede balans tussen draagkracht en draaglast voor de mantelzorger. Aandacht is er voor alle mantelzorgers. Zo wordt bij de intake door iedere professional eenvoudig de vraag gesteld: Hoe gaat het met jou? Het CDA wil meer logeerzorg, ter ontlasting van de mantelzorgers, in de eigen gemeente realiseren zodat ze niet meer hoeven uit te wijken naar locaties buiten de gemeente. Wij willen één keer per jaar de behoefte ophalen bij mantelzorgers die te maken hebben met specifieke groepen (zoals NAH, dementerenden en migranten) en samen oplossingen bedenken voor problemen waar een mantelzorger tegenaan loopt. Ook willen we een tussenoplossingen creëren tussen het werk van een zorgprofessional en dat van een vrijwilliger. Buurtpunten zijn hiervoor waardevol, maar mogen nooit een financieel gedreven keus zijn.

LIJST 3 Kieslijst en verkiezingsprogramma 2022-2026

VVD VVD Epe 04-02-2022 08:49

VVD lijst 3 Onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022 VVD staat Voor Vier Dorpen. Onder leiding van lijsttrekker Manon Tibben.

https://epe.vvd.nl/nieuws/47748/lijst-3-kieslijst-en-verkiezingsprogramma-2022-2026

 

Kandidatenlijst VVD Epe 2022-2026         

LIJST 3

1.     Manon Tibben (Vaassen)            

2.     Martijn Kerkmans (Vaassen)

3.     Bert Halkers (Epe)

4.     Niels van den Berg (Vaassen

5.     Ellis de Vries (Vaassen)

6.     Peter Kerkmans (Vaassen)

7.     Ben Cramer (Epe)

8.     Adrie Pol (Vaassen)

9.     Dirk Jan Lagerweij (Epe)

10.  Eric Groenewegen (Emst)

11.  Oene Gorter (Epe)

12.  Dorothee Gorter (Epe)

13.  Rob ter Linden (Emst)

14.  Jan Willem Lagerweij (Epe)

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Koptekst Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} span.KoptekstChar {mso-style-name:"Koptekst Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Koptekst;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:23024028; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-208790484 577411522 68354073 68354075 68354063 68354073 68354075 68354063 68354073 68354075;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; text-indent:-9.0pt;} -->

 

VVD samen met CDA en Raad in de bres voor vakantiehuisjes en overige schrijnende gevallen.

VVD VVD Epe 30-01-2022 00:52

Sinds 2006 houdt de VVD de ontwikkelingen rond recreatiewoningen zeer actief bij. Verplichte verhuur van je recreatiehuisje is wat ons betreft prima alleen als je dat zelf als eigenaar wil. Dat past immers bij ons toeristisch karakter. Maar verplichte verhuur via het bestemmingsplan bij individuele chalets die dat niet willen, niet. Dat vindt de rechter ook. Die had de gemeente al eens in 2008 en 2018 hiervoor ongenadig op de vingers getikt.

https://epe.vvd.nl/nieuws/47585/vvd-samen-met-cda-en-raad-in-de-bres-voor-vakantiehuisjes-en-overige-schrijnende-gevallen

© Ellis de Vries

Mooie samenwerking levert een raadsbrede steun op voor oplossingen.

Afgelopen donderdag stond een deel van het bestemmingsplan buitengebied op de agenda. Een zeer belangrijk punt. De raad moest een aantal “lijken” in dit bestemmingsplan oplossen, die achtergelaten waren door twee vertrekkende wethouders Nieuwe Lijn. En die bij betrokken inwoners uit Vaassen en Epe natuurlijk onnodig veel stress en pijn opleverde. Een ondankbare taak overigens voor wethouder Aalbers.  Maar de oplossingen bood de raad.

Daarnaast moest de raad uitvoering geven aan de opdracht van de rechters uit 2008 en 2018 om vakantiehuisjes te bestemmen als tweede woning. Daar ging het debat vooral om.

waar ging het over donderdag 27 januari 2022?

 

De vakantiehuisjes, houten chalets met name, konden in aanmerking komen als tweede woning, waardoor de eigenaar zelf kan bepalen of hij zijn houten chalet wil verhuren. Alleen het college onder leiding van wethouder Jan Aalbers van GroenLinks was een aantal huisjes vergeten toe te voegen aan het bestemmingsplan. Die er wel voor in aanmerking kwamen. Het CDA en wij als VVD wilden dit punt wel opgehelderd hebben. Helaas zagen de ambtenaren er geen heil in, dus bleven we steken op een onvolledige lijst van huisjes. Dat tart elk gevoel van rechtvaardigheid. Dus samen met het CDA gingen we als VVD met steun van alle fractievoorzitters op zoek naar een oplossing. We begonnen bij een externe specialistische advocaat.

Nog geen 24 uur, na het teleurstellende advies van de ambtenaren, bood de wethouder een oplossing. In plaats van per individueel huisje de aanduiding ‘tweede woning’ vast te stellen, werd het complete park Hertenkamp en Remboe Village gebracht onder de noemer ‘tweede woning’. Op die manier kan je geen huisje missen. En kan elke eigenaar zelf bepalen of ze het houten vakantiewoning/chalet wil verhuren of niet. Die oplossing is in een amendement gezet en door alle partijen aanvaard. 

 

Iedereen blij natuurlijk. Alleen de weg naar deze oplossing was omgeven met onnodige mist. De oplossing werd namelijk gepresenteerd in een niet openbare technische sessie een dag nadat dezelfde ambtenaren geen oplossing hadden. Dit gedrag vindt de VVD niet het toonbeeld van fatsoen, eerlijkheid en van de wil om in alle openbaarheid verantwoordelijkheid af te leggen. Van dit ontwijkende gedrag willen we juist af!

 

Helaas kon de wethouder namens het college geen garanties bieden dat we nog ergens chalets, vakantiehuisjes over het hoofd hebben gezien. Dus aanvaarde de raad met massale steun een VVD motie die dat probleem oplost. Als ook de motie van het CDA die een nieuwe kijk op dit bedrijfsmatige verhuur via bestemmingsplannen in de toekomst wil.

 

Ik kijk persoonlijk terug op een goed resultaat dat breed gedragen wordt door de raad. De VVD heeft hier altijd sinds 2006 aandacht op gevestigd, ik heb daar 14 jaar actief, consequent en duidelijk mijn steentje aan bijgedragen.

Simpelweg omdat het mijn taak als VVD raadslid is om wat krom is, de ander te overtuigen dat er recht(s)e socialere alternatieven zijn.

Ellis de Vries

 

 

Het verkiezingsprogramma 2022-2026 is bekend

CDA CDA Epe 21-01-2022 12:24

Het verkiezingsprogramma van CDA lokaal Epe 2022-2026 is bekend. Klik op de knop hieronder om het te bekijken.

Nieuwe team lokaal CDA gem.Epe bekend

CDA CDA Epe 03-12-2021 20:30

Lokaal CDA gemeente Epe maakt team gemeenteraadsverkiezingen bekend Het nieuwe lokaal CDA team bestaat uit nieuwe en vertrouwde gezichten, die samen, net als de afgelopen 4 jaar, een sterk team zullen vormen om na de gemeenteraadsverkiezingen onze inwoners goed te vertegenwoordigen. De lijst wordt aangevoerd door Bertie Hendriks uit Epe, tweede op de lijst is Albert Oortgiesen uit Vaassen. Als derde op de lijst staat nieuwkomer Orlando Koorn uit Vaasen, als vierde staat Hermien van Elst-van den Esschert uit Epe. Op de vijfde plaats staat nieuwkomer Pieter Siwabessy uit Vaassen; Zwier van der Weerd uit Oene staat op plaats 6. Bovenstaande lijst is met algemene stemmen vastgesteld door de leden van het CDA gemeente Epe in de ALV van november. Lijsttrekker Bertie Hendriks: “ik ben heel enthousiast over deze kandidaten voor het lokaal CDA. Het huidige team bestaat uit Albert, Zwier, Hermien, Loes Looman en mijzelf. We zijn een sterk team samen met wethouder Erik Visser en ik ben erg blij dat dit team aangevuld wordt met nog meer energie en kwaliteit door Orlando en Pieter. Een perfect team om het beste voor de gemeente Epe te doen.” De huidige wethouder Erik Visser is lijstduwer. Erik: “Ik vind niet dat je als raadslid terug kunt komen als je wethouder bent geweest. Daarom maak ik geen onderdeel uit van de eerste 6. Dat zijn onze potentiële raadsleden”. In de komende weken wordt de hele lijst gepresenteerd. Ook maken we meer bekend over een sterk en compact verkiezingsprogramma. Daarin staat wat het lokaal CDA de komende 4 jaar wil bereiken in onze gemeente. Meer informatie over onze campagne zullen we publiceren op Facebook: Lokaal CDA gemeente Epe en onze website: cda.nl/gelderland/epe

VVD Team Gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022 is bekend

VVD VVD Epe 28-11-2021 05:00

Met ongekend veel plezier en trots kan ik als lijsttrekker van de VVD u melden dat we een mooi solide team hebben voor de aankomende gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. Ons motto luidt ; Voor Vier Dorpen. En ons team bestaat uit no.2 Martijn Kerkmans, no. 3. Bert Halkers, no. 4 Niels van den Berg en no. 5 Ellis de Vries

https://epe.vvd.nl/nieuws/46433/vvd-team-gemeenteraadsverkiezing-16-maart-2022-is-bekend

© Voor Vier Dorpen

Deze vijf gaan Voor Vier Dorpen

De VVD van de gemeente Epe heeft op haar ledenvergadering van 22 november jl. haar kieslijst bekend gemaakt. Deze lijst wordt binnenkort samen met het vastgestelde verkiezingsprogramma 2022-2026 aan u bekend gemaakt.

“Met ongelooflijk veel plezier en trots maak ik alvast de eerste kandidaten aan u bekend”, aldus Manon Tibben lijsttrekker.” Hoe mooi is dat?! Dat ik als lijsttrekker deze kwalitatief sterke en gedreven kandidaten om me heen heb, die maar 1 doel hebben; het juiste  te doen Voor Vier Dorpen! Dat is dan ook meteen ons motto; VVD Voor Vier Dorpen. 

Ik stel daarom graag aan u voor …..”

2. Martijn Kerkmans die tweede plek op de lijst invult. Martijn is zittend raadslid, 25 jaar uit Vaassen. Politiek zit Kerkmans in het bloed, als kleine jongen werd hij door zijn vader, oud-raadslid Peter Kerkmans, al meegenomen naar het gemeentehuis. Nu is hij zelf politiek actief, eerst als fractievolger en nu als raadslid. Martijn is enthousiast en een echte liberaal.

3. Op de derde plek staat Epenaar Bert Halkers, 57 jaar. Bert is zeer zeker geen onbekende in de gemeente. Hij is zeer actief geweest bij de vrijwillige brandweer in Epe en bij de hockeyclub Epe. Bert is nuchter en gedreven. Bert kent dus de gemeente vanuit verschillende invalshoeken.

4. Op de vierde plek vindt u de 30 jarige Niels van den Berg uit Vaassen. Niels is een nieuwkomer in de gemeentelijke politiek maar volgt de politiek al lange tijd op de voet. In het dagelijks leven is van Niels werkzaam in de mobiliteitsbranche in opdracht van verschillende gemeentes in Nederland.

5. Ellis de Vries sluit de top 5 af. Ellis is een zeer ervaren, en inhoudelijk gedreven politica. Ze is onze huidige fractievoorzitter. Ik ben er trots op, dat zij voor haar vierde termijn als raadslid gaat.  Juist vanwege haar dossierkennis, en omdat velen op haar rekenen ben ik daar zo blij mee. 

Hier ziet u VIJF mensen die VOOR VIER DORPEN gaan.

Wilt u meer weten over ons, stuur me gerust een email

Manon Tibben

Nummer 1

Lijsttrekker VVD Voor Vier Dorpen

manontibben@gmail.com