Nieuws van politieke partijen in Ermelo inzichtelijk

884 documenten

Stedenbouwkundig plan Hooge Riet

SGP SGP Ermelo 21-02-2020 00:00

Stedenbouwkundig plan Hooge RietOordeelsvormende vergadering 19/2/20.“Mooi dat we met dit voorliggende stedenbouwkundig plan een stap verder zijn.Sociale woningenWij zijn verheugd met de 42 sociale appartementen/studio’s op de hoek Chevallierlaan/Stationsstraat. Duidelijk is dat sociale woningbouw in het monument zelf niet realistisch is!In de motie van december jl. bij het Masterplan Veldwijk is afgesproken dat als bij herontwikkeling van vastgoed hierbij niet kan worden voldaan aan de Ermelose norm voor woningbouw dit te compenseren in andere deelgebieden binnen het plangebied zodat voor het totale plangebied ten westen van de spoorlijn de 50% sociale woningbouw in stand blijft. Met het aannemen van deze unanieme motie is de Hooge Riet dus daarvan uitgezonderd.Groen.Het voorstel om het stuk grond aan de Chevallierlaan aan te kopen voor € 250.000,- heeft onze instemming. Immers wij hebben al eerder in de toenmalige commissie I en R aangegeven deze mooie groene Chevallierlaan zoals deze nu is, te behouden.Villa BoshoekEr wordt voorgesteld om het perceel van de Villa Boshoek a €740.000,- aan te schaffen.Je zou kunnen zeggen dat dit in ieder geval past bij strategisch grondbeleid van de gemeente..Echter hoe groot is het risico wat we nemen?Zowel financieel als we aankopen en weer willen doorverkopen.Maar ook strategisch als we niet aankopen. Wat heeft dit voor gevolgen voor de ontwikkelingen van de hoek Raadhuisplein? We hebben dit uitvoerig in de fractie besproken en willen tot aankoop over gaan. Dan gaan we er tenminste ook zelf over.BonbonDan nog het horecapaviljoen/bonbon/bonjon. Deze blijft nog een beetje boven het maaiveld zweven. In de Themacommissie en ook in de toenmalige commissie I en R is hier reeds eerder over gesproken. Willen we dit echt? Het hoeft van ons niet. Het zou gaan om een horecapaviljoen.Als we het toch hebben over het terugbrengen van zichtlijnen waarom zouden we dit paviljoen weer terug bouwen? Hoe zien de andere fracties dit?MortuariumTen slotte willen wij de huidige bestemming van het mortuarium waar Altiora in gevestigd is handhaven.Als SGP zijn wij van mening dat dit een mooi plan is.”De andere fracties gaven desgevraagd aan niet perse tegen een horecapaviljoen te zijn. Op 4 maart wordt een besluit genomen over het stedenbouwkundig plan Hooge Riet.Via onderstaande link zijn bewegende beelden te zien van de bouw en ingebruikname van de Hooge Riet in 1939: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=317&miadt=37&miaet=1&micode=0793&minr=52133383&miview=ldt

Bestemmingsplan Oranjepark

VVD VVD Ermelo 20-02-2020 18:34

VVD raadslid Monique van den Broek debatteerde vanavond in de gemeenteraad van Ermelo over het Bestemmingplan Oranjepark. Hoe luidt de liberale conclusie?

The post Bestemmingsplan Oranjepark appeared first on VVD Ermelo.

VVD fractie Ermelo stelt vragen aan College

VVD VVD Ermelo 11-02-2020 15:00

Fractievertegenwoordiger Piet Woltman heeft namens de VVD vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders over de wijze waarop de gemeente Ermelo omgaat met gegevensverwerking middels cookies en over de toeristische verhuur van eigen woningen in de gemeente.

Een artikel in De Volkskrant met als titel “Gemeenten slordig met data website bezoekers” is de aanleiding voor Piet Woltman om de situatie te Ermelo te monitoren. In de Privacy verklaring van de gemeente Ermelo staat met betrekking tot cookies, dat elk bezoek aan de website de gegevens worden vastgelegd, o.a. IP-adres en functionele cookies. De VVD heeft de volgende vragen gesteld: 1. Wat wordt verstaan onder functionele cookies? Graag toelichten. 2. Worden er tracking cookies of third party cookies toegepast op de gemeentelijke website? 3. Zo ja, op welke termijn zullen deze tracking of third party cookies worden verwijderd?

Een uitspraak van de Raad van State dat het toeristisch verhuren van woningen vergunning plichtig is, is aanleiding voor de VVD fractie om vragen te stellen over de situatie in Ermelo.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt namelijk dat voordat een verbod op vakantieverhuur geldt, de gemeenten hiervoor de keuze moeten maken welke gebouwen of wijken worden aangewezen waarvoor een vergunning nodig is. Hierbij speelt dat de gemeente moet motiveren of er sprake is van schaarste waardoor verhuur aan toeristen wordt beschouwd als woningonttrekking.

De VVD fractie vraagt naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State aan de gemeente: 1. Heeft de gemeente Ermelo een beeld van hoeveel niet-vakantiewoningen toeristisch worden verhuurd? 2. Heeft de gemeente Ermelo vastgesteld of er bij toeristisch verhuur sprake is van woningonttrekking in verband met schaarste aan woonruimte? 3. Zo ja, zijn er vergunningen afgegeven voor toeristisch verhuur van niet-vakantiewoningen en hoeveel? 4. Zo neen, ziet het college het als een probleem dat niet-vakantiewoningen toeristisch worden verhuurd.

 

The post VVD fractie Ermelo stelt vragen aan College appeared first on VVD Ermelo.

Geluidsoverlast van muziekevenementen

VVD VVD Ermelo 07-02-2020 08:26

Gert Jan Brouwer is een in Ermelo wonende ondernemer met een hart voor de publieke zaak. Als VVD fractievertegenwoordiger doet hij volop mee in de politieke besluitvorming op het gemeentehuis. Vanavond sprak de liberaal over geluidsoverlast van muziekevenementen in de buitenlucht.

The post Geluidsoverlast van muziekevenementen appeared first on VVD Ermelo.

Oordeelsvormend bestemmingsplan Oranjepark

SGP SGP Ermelo 06-02-2020 00:00

 

Inbreng SGP tijdens de oordeelsvormende vergadering over bestemmingsplan Oranjepark:

“Het Oranjepark is een meerjarenplan, met - na inspraak - de nodige aanpassingen. Uiteraard kan het niet iedereen naar de zin gemaakt worden. Vooral de mogelijke bouwhoogte van 15m speelt hierbij een rol. Zomaar een bouwlaag er af halen gaat ons te ver. Wij willen ook graag sociale woningen die juist daar gesitueerd zijn.
We willen nog maar eens benadrukken dat het huidige bestemmingsplan ook al 17m hoogte toestaat, net zoals het bouwblok volgens het bestemmingsplan van de Constantijnlaan.In het ontwerpbestemmingsplan van 2018 stond ook al 15m bouwhoogte opgenomen. En dat is zo gebleven. We willen daarin als overheid ook betrouwbaar zijn.
Wel vragen wij nadrukkelijk aandacht voor een goede communicatie voor verdere verfijning van het plan in overleg met omwonenden.
Ook vragen wij nadrukkelijk aandacht voor behoud van bomen, juist ook als deze particulier eigendom worden op verkochte percelen. En dat bepleiten we ook voor de bomen aan de zijde van de Constantijnlaan.
De SGP is van mening dat het voorliggende plan een mooi plan is.“

De besluitvorming vind over twee weken plaats. Er komt dan een amendement om de middeldure koopwoningen te wijzigen in middeldure huurwoningen.

Met vriendelijke groet,
P.W. (Pieter) Stam

Burgerinitiatief

SGP SGP Ermelo 04-02-2020 00:00

Op woensdag 22 januari kwam het initiatiefvoorstel van fractie van Burgerbelangen Ermelo voor de mogelijk van een burgerinitiatief in stemming.

De SGP bij monde van raadslid Snoek wenste tegen gestemd te hebben om de volgende redenen:

- De SGP is lang niet overtuigd dat de inwoners van Ermelo zich ongehoord voelen en geen mogelijkheden genoeg hebben om goede ideeën te lanceren. En let wel, goede ideeën zijn in het verleden altijd gehonoreerd.- De praktijk van jaren wijst uit dat er zeer moeilijk voldaan kan worden aan de opgewekte, maar uiteindelijk teleurstellende verwachtingen. En dan zijn we verder van huis dan dat we nu zijn met alle mogelijkheden van burgerparticipatie, want dan gaat het gelijk over minimaal 50 burgers.- De omschrijving van ingeschreven inwoners van Ermelo is veel te ruim. Dit dient nader gepreciseerd te worden, met name wie aanspreekpunt en verantwoordelijk is. Deze ruime omschrijving zal het verwachtingsmanagement alleen maar moeilijker maken.- Financieel is het een open eind. We lezen nergens van een maximaal bedrag en worden alleen de griffiekosten genoemd. Er zal echter meer nodig zijn. Trouwens, is het in deze tijd van noodzakelijke, maar sterke belastingverhoging wel tijd voor extra zaken zoals dit is?Ergo: de SGP kan met het voorstel >Burgerinitiatieven= niet meegaan en wenst tegen gestemd te hebben.

Persbericht nieuw sportcentrum Ermelo

VVD VVD Ermelo 01-02-2020 11:14

Gemeenteraadslid Herma van der Weide-van ’t Hof:

Wat krijgt Ermelo een schitterend nieuw Sportcentrum!

De VVD is erg blij met de multifunctionaliteit en vormgeving van het nieuw te bouwen Sportcentrum. We hebben na de presentatie aan de gemeenteraad het plan besproken in onze fractie en zeggen unaniem: realiseren!” Herma van der Weide-van ’t Hof, VVD fractievoorzitter, is vol lof over de kansen die het bewegingsonderwijs en de sport in Ermelo gaan krijgen.

Het nieuwe sportcentrum wil voor iedereen in en om Ermelo een overdekte ontmoetingsplaats zijn met een uitdagend en divers sportaanbod om een leven lang veilig en met plezier te werken aan een gezonde geest en een gezond lichaam. Voor iedereen betekent van peuter tot en met 80 plus. Bewegingsonderwijs, recreatiesport, breedtesport en wedstrijdsport komen samen in het nieuwe Sportcentrum. Transparantie is van belang om veiligheid en plezier te waarborgen. Altijd dient de lesgever zicht te kunnen houden op leerlingen, ook bij toiletgang. In het ontwerp is dat leidraad. En ouders willen graag de sportbeleving van hun kinderen zien. Kijken naar sport en bewegen, spoort bovendien aan tot meedoen. Zichtlijnen zijn een belangrijke pijler onder het bouwconcept.

Van de Weide-van ’t Hof: “Er is goed nagedacht over de functies waaraan het nieuwe Sportcentrum moet voldoen. Het planconcept geeft ruim baan aan zwemsport, gymsport, spelsport en vechtsport in al haar diversiteit. Dat heeft geleid tot een slimme verdeling van de sporthal: een deel permanent ingericht voor gym, turnen en trampolinespringen en een groot deel flexibel voor alle mogelijke slag- en balspelen. Daar kunnen naschools veel binnensportverenigingen goed mee uit de voeten, terwijl overdag de basisscholen uitdagend bewegingsonderwijs kunnen bieden. De grote sporthal is verdeeld door flexibele tussenwanden. Dat maakt het ook mogelijk om grote evenementen, zoals nationale kampioenschappen, te organiseren. Dat stimuleert de talentontwikkeling van onze jeugd en is goed voor de naamsbekendheid van Ermelo.”

Gemeenteraadslid Herma van der Weide-van ’t Hof, in het dagelijks leven juf Herma op een basisschool, is bijzonder te spreken over de geplande danszaal: “Bewegen op muziek is een wettelijk vastgelegd kerndoel van het bewegingsonderwijs aan onze schooljeugd. Dat kan niet onderwezen worden in een sporthal met flexibele tussenwanden. Daar is een geluidsisolerende ruimte met een spiegelwand voor nodig. De danszaal, de multifunctionele sporthal en het zwembad faciliteren optimaal het bewegingsonderwijs aan onze kinderen. In de nieuwe sporthal kunnen schoolkinderen veelzijdig en goed leren bewegen.”

“In de naschoolse uren heeft de gymnastiekvereniging Sparta grote behoefte aan een danszaal. Goed voor de exploitatie. Hun afdeling van 150 dansleden is dringend op zoek naar een alternatief voor de gymzaal op Groevenbeek. Eindelijk is er perspectief voor de grootste binnensportvereniging in Ermelo om haar kernactiviteiten gym, dans, turnen en trampolinespringen onder één dak bijeen te brengen. Voor buitensport verenigingen is dat normaal. Die kans krijgt Sparta nu ook.”

“De VVD fractie is lovend over de multifunctionaliteit van het nieuwe sportcentrum. De diversiteit aan sportruimten biedt ook plaats aan vechtsporten, tafeltennis en meer bewegen voor ouderen. Nieuwbouw doe je voor 40 jaar. Het nieuwe sportcentrum zal vanaf september 2022 een geweldig mooie ontmoetingsplaats zijn voor persoonlijke groei en sportplezier.” besluit Herma van der Weide-van ’t Hof haar lofzang.

https://vvdermelo.nl/persbericht-nieuw-sportcentrum-ermelo/

VVD-fractievoorzitter Herma van der Weide-van ’t Hof te midden van de fractievertegenwoordigers Gert Jan Brouwer (li) en Piet Woltman (re).

The post Persbericht nieuw sportcentrum Ermelo appeared first on VVD Ermelo.

Duurzaam standpunt

SGP SGP CDA Ermelo 30-01-2020 00:00

Motie duurzaamheidWoensdag 22 januari stemde de raad over een motie van het CDA om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Ermelo (energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2035) los te laten en aan te passen op het tijdpad voor 2050 van de landelijke Klimaatwet. Dit voorstel werd door alle andere fracties verworpen.Hieronder de bijdrage van de SGP: ”Voorzitter,De SGP heeft een duurzaam standpunt handhaven.In 2009 is het besluit genomen om Ermelo in 2030 energieneutraal te krijgen en in 2035 klimaatneutraal. (Wat is er eigenlijk de afgelopen tien jaar gebeurt of eigenlijk niet gebeurt?)In het coalitieakkoord van 2018 is dit nogmaals bevestigd en opgenomen.Welnu daar willen wij ons graag aan houden. Duurzaam dus.Temeer als we zien wat deze ambitie ons als gemeente al gebracht heeft. Ik denk bijv. aan de subsidie van de wijk voor de toekomst in West.De motie van het CDA stelt dat de Rekenkamer heeft aangegeven “dat niet voldoende aannemelijk is dat de Ermelose duurzaamheidsdoelstellingen zullen worden gehaald.” Ik heb tijdens de beeldvormende vergadering toch als mondelinge toelichting van de Rekenkamer gehoord dat er niet wordt gesteld dat de doelstellingen niet zullen worden gehaald.Ondertussen -de ontwikkelingen gaan hard- is ons een lokaal initiatief bekend wat substantieel zal bijdragen aan de doelstellingen.Tijdens de oordelsvormende vergadering hebben we gezegd dat er een realistisch tijdpad van tussenstappen of mijlpalen moet komen voor de komende tien jaar.Nog even terugkomend op het ambitieniveau van Ermelo. We staan notabele op de 6e plaats van de best scorende gemeenten. Dat daar veel Veluwse gemeenten bij staan waar notabe de SGP goed is vertegenwoordigd doet ons natuurlijk helemaal goed.Overigens las ik in het rapport dat de raad in de modelwoning zou hebben vergaderd. Dat zou wel een staatsrechtelijk novum voor Ermelo zijn. We zijn er een keer als raad voorgelicht, dat wel.Wel hebben wij er met onze SGP-leden een vergadering gehouden...waar ook de wethouder Duurzaamheid bij aanwezig was.Voorzitter de SGP vind deze motie overbodig en ontijdig. Wij zullen deze daarom ook niet steunen.”Met vriendelijke groet,P.W. (Pieter) StamRaadslid SGP Ermelo

Vuurwerk

PvdA PvdA Ermelo 28-01-2020 15:23

Door Lida Veenstra – Vuurwerk was booming deze maand. Nadat het vuurwerk zelf was uitgedoofd, laaide de discussie erover juist op. De bal ligt tot nu toe bij de gemeentes om binnen de eigen samenleving vuurwerkgebruik anders te reguleren, bijvoorbeeld door vuurwerk-vrije zones aan te wijzen, al dan niet ‘vrijwillig’. Maar naleving en … Lees verder

Een vaste plek zou fijn zijn

PvdA PvdA Ermelo 25-01-2020 14:22

Door Alex Kleijnen – Aanstaande zomer is het voor de kledingbank op het Pretoriusplein over en uit. Het oude voormalige schoolgebouw waar men nu nog zit, gaat tegen de vlakte. Het gebouw is namelijk oud en versleten. De huur is … Lees verder