Nieuws van politieke partijen in Gelderland inzichtelijk

5662 documenten

Vechten om de Ruimte

CDA CDA Gelderland 01-07-2020 09:56

In het al lang lopende proces van het realiseren van het project Stationsgebied zijn er, gelukkig, al heel veel belangrijke stappen gezet. De actuele situatie is dat de gemeenteraad ingestemd heeft met het Voorlopig Ontwerp + en de daarbij behorende gelden. In het daaropvolgend technisch beraad is er op meerdere zaken door de experts toelichting gegeven over het hoe, wat en het waarom van het nu voorgestelde ontwerp en de mogelijke alternatieven daarop. In de diverse toelichtingen en vragen vanuit de raadsleden kwam het begrip ’ruimte’ veelvuldig naar voren. Een van de experts verwoordde dat als volgt: “Het is vechten om de ruimte”. Als voorbeeld daarvan mag een geplande fietsroute gelden. Nadrukkelijk werd er door de verschillende partijen aangegeven dat het meer dan wenselijk is om die bewuste fietsroute noord van de hoofdweg te gaan leggen. De reactie van de expert was positief, maar gelijktijdig benoemde hij het probleem: ruimtegebrek. Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Nunspeet, geeft verder aan dat het CDA vanaf het begin van het proces erop aangedrongen heeft dat de gemeente de algehele regie over alle benodigde gronden zou moeten krijgen. Op sommige plaatsen is dat uitstekend gelukt met de aankoop van de Stroopstok en Joris. Helaas is dat (nog) niet gelukt met het gebied tussen het karakteristieke gebouw van Rookoven en de Winckelweg, inbegrepen het tankstation en het voormalige Welkoopgebouw. Ook op het Stationsplein zelf zijn er mogelijkheden om meer ruimte te creëren. Het CDA heeft het college gevraagd in hoeverre verwerving van de benodigde ruimte nu nog mogelijk is.

Stop lokale bezuinigingen

D66 D66 Gelderland 30-06-2020 15:01

 

Betreft: stop lokale bezuinigingen

Geachte Kamerfractie,

Deze brief mag worden beschouwd als een noodkreet. Wij maken ons als D66-fracties in Gelderland namelijk ernstig zorgen over de toekomst van onze gemeentelijke samenlevingen. De afgelopen jaren hebben we in onze Gelderse gemeenten door bezuinigingen  continu beslissingen moeten nemen die ervoor hebben gezorgd dat het voorzieningenpeil in onze gemeenten drastisch is afgenomen. Dit kan, afhankelijk van lokale politieke kleur en omstandigheden, leiden tot het volgende:

Zwembaden en bibliotheken worden met sluiting bedreigd; Investeringen in wegen worden uitgesteld en hebben consequenties voor de verkeersveiligheid; Het bouwen en investeren in schoolgebouwen staat ernstig onder druk; Dorpshuizen en buurtcentra die veelal de dragers zijn van sociale cohesie dreigen hun deuren te moeten gaan sluiten; Kwetsbare bevolkingsgroepen, met name ouderen, kinderen en minderbedeelden, wordt steeds meer zorg ontzegd terwijl zij die eigenlijk keihard nodig hebben; Groenbeheer en onderhoud van infrastructuur zijn tot een minimum teruggebracht, met op vele plekken verloedering van de openbare ruimte en sociale achteruitgang tot gevolg; Op kunst- en cultuuractiviteiten en sport is zodanig bezuinigd dat lokale verenigingen en organisaties op het punt staan te verdwijnen, omdat zij financieel het hoofd niet langer meer boven water kunnen houden; Investeren in de lokale economie en het ondersteunen van lokale ondernemers en de lokale middenstand wordt afgebouwd met, naast het verdwijnen van deze lokale economische dragers, ook leegstand en een neergang van veel dorps- en wijkcentra tot gevolg; Doelstellingen in het kader van de noodzakelijk verduurzaming van de leefomgeving en de energietransitie zullen niet meer worden gehaald.

Onze gemeenten zijn hierdoor op een punt aangekomen dat verdere bezuinigen zullen gaan zorgen voor een onomkeerbare uitholling van onze lokale gemeenschappen. Als we nu weer kiezen voor bezuinigingen zullen elementaire voorzieningen verdwijnen. Als we als Gelderse D66-fracties zouden instemmen met verdere lokale bezuinigen, betekent dat dat er elementaire, cruciale voorzieningen uit onze gemeenten gaan verdwijnen. Voorzieningen waarvoor de kans dat ze ooit nog terug zullen komen erg klein zal zijn. Dat mag niet gebeuren!  Het kan niet zo zijn dat we als lokale raadspartijen voortdurend moeten praten en beslissen over belangrijke taken die ons onder meer door het Rijk zijn toegewezen, terwijl we vanuit datzelfde Rijk niet meer de (financiële) mogelijkheid krijgen er daadwerkelijk lokaal beleid op te maken. De opschalingskorting die minister Plasterk heeft ingevoerd drukt te zwaar op onze financiën. De financiële ondergrens is voor onze gemeenten bereikt.

Als Gelderse D66-fracties doen we dan ook een dringend beroep op onze landelijke D66-kamerfractie om ervoor te zorgen dat er vanuit het Rijk voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt om gemeenten de kerntaken te kunnen laten uitvoeren die op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd. Wij rekenen dan ook op uw steun en danken u alvast voor uw inzet.

Graag vernemen wij van u welke acties u gaat ondernemen ten aanzien van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens de D66-fracties van:

• Tobias van Elferen, Fractievoorzitter D66 Nijmegen • Pieter Herngreen, Fractievoorzitter D66 Doetinchem • Rinske van Noortwijk, Fractievoorzitter D66 Culemborg • Roel Eefting, Fractievoorzitter D66 Overbetuwe • Laura Kaper, Fractievoorzitter D66 Wageningen • Erik Roumen, Fractievoorzitter D66 Rheden • Rolf Schinkel, Fractievoorzitter D66 Brummen • Freddy van Dijken, Fractievoorzitter D66 Montferland • Loes ten Dolle, Fractievoorzitter D66 Winterswijk • Tessa Vorderman, Fractievoorzitter D66 Berg en Dal • Martijn Pijnenburg, Fractievoorzitter D66 Harderwijk • Bernadette Smelik, Fractievoorzitter D66 Heumen, • Lēon Dekkers, Fractievoorzitter D66 Lingewaard • Ashley Karsemeijer, Fractievoorzitter D66 West Betuwe • Jan Engels, Fractievoorzitter D66 Bronckhorst • Jerry van der Meulen, Fractievoorzitter D66 Oost Gelre • Ton Zuidema, Fractievoorzitter D66 Tiel • Marleen van der Meulen, D66 Lochem • Robert van Vliet, Fractievoorzitter D66 Apeldoorn • Alda van Zijl Hoek, Fractievoorzitter D66 Buren • Tom van Engelen, Fractievoorzitter D66 Maasdriel • Elke Meyers, Fractievoorzitter D66 Zaltbommel • Yvonne ten Holder, Fractievoorzitter D66 Zutphen • Sabine Andeweg, Fractievoorzitter D66 Arnhem • Kees van Galen, Fractievoorzitter D66 Wijchen • Wim van Vee, Fractievoorzitter D66 Nijkerk en Danielle Bondt, Fractievoorzitter D66 Renkum

Het oude gemeentehuis van Lingewaal in Asperen verkopen?

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 29-06-2020 12:54

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1315870/1084246/gemeentehuis Lingewaal nieuw.jpgHet college van gemeente West Betuwe heeft een informatienota naar de gemeenteraad gestuurd mbt de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Lingewaal. Deze nota staat op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 30 juni 2020. Wij zullen dan een motie indienen. De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat wij de historische villa graag willen behouden voor de gemeente. Dit beeldbepalende pand niet verkopen, maar multifunctioneel in gebruik houden bij de gemeente en daarmee ook de trouwzaal behouden. >>

Een persbericht in het AD zorgde 4 juni voor de nodige onrust in Asperen, omdat daarin de suggestie gewekt werd dat het gehele gemeentehuis (incl de villa) gesloopt zou mogen worden. Dat is dus niet waar. Het zorgde wel direct voor diverse acties op social media waaronder een opgestarte petitie voor behoud van het oude deel van het gemeentehuis en die petitie is een volle dag later door meer dan 800 mensen getekend. Wij begrijpen deze zorg en daarom hier ook een stukje duidelijkheid.

In de nota stelt het college de raad voor om het gehele voormalige gemeentehuis te verkopen. Daarbij wordt een nota van uitgangspunten meegegeven en een ruimtelijk kader vastgesteld.

Zo mag de historische villa niet gesloopt maar wel verbouwd worden voor woningen. Het nieuwe deel mag verbouwd of gesloopt worden. Appartementen, woningen en zorgwoningen zijn mogelijkheden om te realiseren. Zie verder de bijgevoegde nota’s.

De ChristenUnie zou graag zien dat de villa in eigendom van de gemeente blijft. Dit pand heeft een rijke geschiedenis en is beeldbepalend voor het stadje Asperen. Het is fotogeniek en wij willen het graag in originele staat behouden. Bij verkoop is het moeilijk zo niet onmogelijk om daar harde garanties voor te krijgen. Het nieuwe gedeelte afstoten en de mogelijkheid bieden voor invulling vanuit de zorgsector of voor woningen/ appartementen vinden wij een acceptabel plan.

NB De openbare ruimte voor de villa met de waterpartijen zijn ecologische verbindingszones die weer grenzen aan het Gelders Natuurnetwerk dat vanaf de villa over het dijkje doorloopt naar Leerdam en de Linge. Dit alles is dus beschermd gebied.

In de raadsvergadering van 30 juni komt dit onderwerp ter sprake en zullen wij onze wensen en mening kenbaar maken. We dienen een motie in (zie bijlage) waarin we oproepen om het monumentale deel in eigendom van de gemeente te houden.

D66 wil zicht op stadskasteel behouden!

D66 D66 Gelderland 26-06-2020 16:10

Met het vaststellen van de notitie over Bossche Poort kiest de Raad een richting voor de vormgeving van de entree van onze binnenstad.  Met deze vormgeving zou het vrije zicht op het stadskasteel oftewel het Maarten van Rossumhuis, vervangen worden door 4/5 woningen. Dit gaat voorbij aan de cultuurhistorische waarde die dit gebouw met zich meebrengt.

Tijdens de carrousel is door D66 aangegeven dat het niet onze voorkeur heeft om bezoekers binnen de stadsmuren in de vesting te laten parkeren. Met het oog op de toekomst, eventueel gebruik van deelauto’s, beperken van verkeer etc, blijft bij ons ook de vraag open of het uitbreiden van parkeerplekken echt nodig is. Er wordt gesproken over een grote parkeergarage binnen de stadsmuren. Willen wij onze kostbare openbare ruimte hier voor opofferen?!

Genoeg over het parkeren.

Het is een mooi plan wat er ligt. De ingang van onze stad zal er zeker op vooruitgaan en los van de plannen voor het theater, liggen er genoeg kansen om er een mooie entree van te maken.

Onze vesting heeft iets bijzonders; we hebben markante authentieke gebouwen die Zaltbommel typeren en daarmee een grote culturele waarde hebben. De St Maartenskerk en het Stadskasteel of Maarten van Rossum huis. Dit moeten we koesteren.

Met de  visie van de ontwikkelaar die de plannen nu zal gaan uitwerken lijkt echter één van deze gebouwen naar de achtergrond te worden geplaatst en dit is op zijn zachts en netst gezegd; enorm zonde maar vooral onnodig!

Om dit standpunt nogmaals te benadrukken heeft de D66 een motie ingediend om de wethouder nogmaals op te roepen het zicht op het stadskasteel vrij te houden.

Echter; niet alleen het zicht van het stadskasteel is van belang. Eigenlijk is het speeltuintje en groen wat voor het kasteel ligt, ook belangrijk voor dit zicht. Een groen grasveld, een blauwe lucht met wat witte wolkjes met het kasteel in het midden en je hebt iedere keer opnieuw een prachtig plaatje. Los van dat D66 enorm is voor behoud van groen wat er al ligt maar tegelijkertijd ook de noodzaak van het de woningbouwopgave inziet, is het in zoveel opzicht eeuwig zonde als we deze twee waarde laten verdwijnen voor een klein aantal woningen.

Weer vergaderen in Arnhem

SGP SGP Gelderland 25-06-2020 00:00

/r/305a7956840398bea217a633ad6bb5de?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fweer-vergaderen-in-arnhem%2F12251&id=9cdf9fcc51da77492b6c1ae4e8b2850d52c893d9

 

Op 24 juni kon na maanden weer fysiek vergaderd worden in Arnhem. We vergaderden als fractie, maar ook de Statenvergadering vond weer plaats in het Huis der Provincie. Wel in een andere ruimte en met inachtneming van de nodige regels. Maar dan toch. We zijn blij dat dit weer mogelijk is./r/305a7956840398bea217a633ad6bb5de?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fweer-vergaderen-in-arnhem%2F12251&id=9cdf9fcc51da77492b6c1ae4e8b2850d52c893d9

/r/305a7956840398bea217a633ad6bb5de?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fweer-vergaderen-in-arnhem%2F12251&id=9cdf9fcc51da77492b6c1ae4e8b2850d52c893d9

/r/305a7956840398bea217a633ad6bb5de?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fweer-vergaderen-in-arnhem%2F12251&id=9cdf9fcc51da77492b6c1ae4e8b2850d52c893d9

Algemene Ledenvergadering

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 24-06-2020 17:36

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1316433/1084246/Logo CU WB.jpgDe Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 mei 2020 kon door de Corona crisis niet doorgaan. Nu de maatregelen om deze crisis in te dammen versoepeld zijn, willen we een nieuwe ALV organiseren. Deze zal gehouden worden op woensdag 1 juli 2020 om 20:00 uur in het gebouw "De Ontmoeting", Achter het Veer 20 (naast de Centrumkerk) in Geldermalsen. De zaal is groot genoeg voor 40 mensen en de Corona-regels zullen in acht genomen worden.

De volledige agenda van deze vergadering wordt toegezonden aan de leden.

Naast de gebruikelijke punten van de ledenvergadering zal na de pauze Judith Westerink een vertellen over de omgevingsverordening. Thema's die hiebij aan de orde komen zijn:

Verbredingen A15 en A2. Spoorlijn Utrecht Den Bosch. De provinciale wegen bij Hellouw en Rhenoy Uitritten industrieterrein Zeiving Zuid en Zeiving Noord-West

We hopen u 1 juli te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de ChristenUnie West Betuwe,

Frits Boel, secretaris

Competentie peiling leden ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 24-06-2020 17:33

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1316544/1084246/Logo CU WB.jpgDe ChristenUnie wil een levende en groeiende politieke partij zijn. “Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land.” Dat is de eerste zin van de ChristenUnie grondslag. We zijn blij met iedereen die vanuit deze drive zijn of haar steentje wil bijdragen. Op welke manier of welke plek dan ook. Want ieder mens heeft zijn eigen talent. We zoeken graag met u naar de plek waar uw talent het best tot zijn recht komt en wat er nodig is om op deze plek te komen.

Dragen van verantwoordelijkheid

We zijn enorm dankbaar voor de groei die de ChristenUnie doormaakt als we kijken naar de ledenaanwas, maar zeker ook waar het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid in het landelijk, provinciaal en plaatselijk bestuur.  Verantwoordelijkheid dragen betekent ook de maximale inzet van kennis en kunde die de Schepper aan eenieder van ons heeft toevertrouwd. Als plaatselijk bestuur willen we graag een beroep doen op onze leden ons te ondersteunen in onze taak. 

Enquête rondom uw talent en expertise

Velen van u zijn maatschappelijk actief of zijn actief geweest. Juist op die plaats heeft u kennis en expertise opgebouwd. Daarnaast heeft ieder zijn persoonlijke talenten. Om overzicht te krijgen van de competenties van onze leden willen we uw medewerking vragen door het invullen van bijgaande enquête. U helpt ons hier enorm mee en werkt mee aan een breed maatschappelijke beweging, die de ChristenUnie wil zijn onder Gods leiding.

Wij willen graag weten of u bereid bent uw steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan zo groot of klein zijn als dat u zelf aangeeft. Of dat nu een politiek inhoudelijk onderdeel betreft of in ondersteunende zin, als het vervullen van praktisch werk rond verkiezingen dan wel een geestelijke bijdrage in de vorm van gebed, het is allemaal even noodzakelijk. Mocht u zich al inzetten voor de ChristenUnie, dan zijn we daar uiteraard blij mee. Ook u willen we vragen de enquête in te vullen, waardoor ons bestand weer actueel wordt

Mogelijkheden voor u in denktank en ondersteuning

Binnen de gemeente West Betuwe komt een veelvoud van onderwerpen aan de orde.  Wat zou het mooi zijn als er op de diverse terreinen een denktank kan ontstaan van leden die hun ervaringen c.q. expertise, die zij maatschappelijk hebben opgedaan, delen met die leden van de partij, die vanuit de christelijke identiteit willen bijdragen aan het plaatselijk bestuur. Op die manier kunt ook u de fractie ondersteunen in haar taak. Daarnaast zijn we op zoek naar leden die, ons willen ondersteunen bij de postverzorging in de diverse kernen, willen helpen in de activiteiten rond de verkiezingstijd en het gebed. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Uitvaart tijdens de coronacrisis

VVD VVD Gelderland 22-06-2020 23:14

Hoe verzorg je een uitvaart in tijden van Corona? In Lochem spreekt de VVD regelmatig met ondernemers. Zeker in tijden van de coronaciris levert dat interessante kijkjes achter de schermen op. Deze week: een kijkje achter de schermen bij een uitvaart tijdens de coronacrisis.

https://achterhoek.vvd.nl/nieuws/39984/uitvaart-tijdens-de-coronacrisis
VVD Lochem schrijft op haar Facebook: Maar 30 mensen bij een uitvaart en 1,5 meter afstand. Het is lastig, maar Marion van Samenspraak uitvaartzorg en Bolina van Bolina Aaldrink Uitvaartbegeleiding zoeken graag naar mogelijkheden om toch een mooi en integer afscheid te verzorgen.
Hoe zij dit doen, zie je in deze video.

VVD op zaterdag

VVD VVD Gelderland 21-06-2020 10:16

Onder de noemer 'VVD op Zaterdag' zijn Achterhoekse VVD-afdelingen elkaar gaan opzoeken, om voornamelijk gemeente-overschrijdende onderwerpen te bespreken.

De afdelingen kwamen in februari al eens bij elkaar (lees hier). De bijeenkomst van zaterdag 20 juni draaide voornamelijk om de bezuinigingstaken waar veel gemeenten mee worstelen de aankomende jaren, zeker op gebied van (jeugd)zorg. Uiteraard werd ook de coronacrisis en haar economische en sociale gevolgen besproken en hoe dit aan te pakken.

De volgende bijeenkomst staat gepland op zaterdag 10 oktober.

Grip op wat we samen doen – gemeenschappelijke regelingen (GR)

D66 D66 Gelderland 18-06-2020 22:02

Donderdag 18 juni was een extra raadsvergadering die grotendeels ging over alle samenwerkingsverbanden, ook wel gemeenschappelijke regelingen genoemd, waar we als gemeente West Betuwe aan deelnemen. Mede dank zij de inspanningen van de griffie werden deze nu gezamenlijk besproken . Daarmee werd in feite uitvoering geven aan 3 moties grip op samenwerkingsverbanden die eerder waren aangenomen. Samenwerkingsverbanden zijn in feite verlengstukken van onze gemeente. Daarmee voeren we taken uit die we niet alleen kunnen of mogen doen en die we samen, met twee of nog meer andere gemeenten, beter doen.

Bijzonder was dat aan het eind van de raadsvergadering na eerst het voorstel tot een Corona compensatiefonds besproken te hebben dit voorstel direct ook is vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft een regeling voor maatschappelijke organisaties die financieel nadeel ondervinden vanwege de ‘intelligente lockdown’ in het kader van het COVID-19 virus. Onder voorwaarden verleent de gemeente cofinanciering om de leefbaarheid en sociale samenhang binnen de gemeente te herstellen. Ook uitstel van betaling van huur en uitstel van terugbetaling van leningen wordt mogelijk.

Met betrekking tot de samenwerkingsverbanden ziet onze fractie twee grote zorgpunten.

Bij diverse organisaties ontbreekt het aan financiële reserves, het zogenaamde weerstandsvermogen. Dat betekent dat als er zich onverwachte financiële risico’s voordoen dit direct gevolgen heeft voor onze eigen begroting. Dat vinden wij niet wenselijk en wij pleiten dan ook voor de opbouw van weerstandsvermogen waar dat er niet of te weinig is.

Onze andere zorg betreft de gevolgen van de huidige Corona crisis. Sommige regelingen merken hier wellicht niet veel van, andere juist heel veel. Ook onze gemeentelijke begroting staat hierdoor onder druk. Onduidelijk is in hoeverre door het rijk gecompenseerd gaat worden. Duidelijk is wel dat alle begrotingen die nu voorliggen in werkelijkheid anders zullen uitpakken.

Complimenten gaven we aan het Regionaal Archief Rivierenland. Een van de samenwerkingsverbanden waar we ons geen zorgen over maken. Bij Werkzaak wordt hard gewerkt aan de uitvoering van landelijke compensatieregelingen ivm Corona. Het is nog onduidelijk welke compensatie er vanuit het Rijk komt en of andere werkzaamheden hieronder lijden. Alle reden tot zorg en we hebben dan ook de wethouder gevraagd de raad hier goed van op de hoogte te houden.

Normaal gesproken zou de Belasting Samenwerking Rivierenland ook niet besproken worden, ware het niet dat tegen de wens van de gemeenteraden in inwoners geen herinneringen toegestuurd kregen indien zij vergaten de gemeentelijke belastingen te betalen. In plaats daarvan kregen ze een aanmaning met extra kosten. En dat tot twee keer toe, omdat ‘het systeem’ het fout deed. Daar wordt in onze ogen veel te laconiek over gedaan, daar waren we het als gemeenteraad ook snel over eens.

De AVRI verdient wat onze fractie betreft een compliment voor het behaalde milieu resultaat. We zijn de afgelopen tijd heel goed gaan scheiden in Rivierenland. En ook een compliment voor het feit dat inwoners nog steeds kleding kunnen inleveren, iets wat in andere regio’s vanwege de verstopte afzetmarkt niet meer gebeurd. En dat het papier nog steeds overal wordt opgehaald ook al is vanwege Corona de inzet van vrijwilligers lastig. Externe oorzaken veroorzaken desondanks een sterke tariefsverhoging. Die hoger uitvalt dan nodig was geweest als we niet de reserves in voorgaande jaren volledig hadden uitgeput. En dat is weer heel lastig uit te leggen aan onze inwoners die goed het afval scheiden en toch meer gaan betalen.

Ook de financiële reserve van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) is nihil. Bovendien zijn de financiële risico’s die West Betuwe, Tiel en Culemborg als deelnemende gemeenten lopen nog niet in kaart gebracht. Dat vinden wij zorgelijk. Het ontbreken van reserves om tegenvallers op te kunnen vangen betekent dat tegenvallers direct financiële gevolgen voor de gemeentebegrotingen hebben.