Nieuws van politieke partijen in Gelderland over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

12 documenten

Algemene beschouwing D66 Gelderland

D66 D66 PvdA Partij voor de Vrijheid Gelderland 13-11-2019 17:36

In de algemene beschouwingen van D66 Gelderland zijn drie thema’s leidend: gezonde leefomgeving, onderwijs en arbeidsmarkt en last but voor D66 zeker niet least: klimaat en dan met name een reductie van de CO2 uitstoot.

D66 vindt een gezonde, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving belangrijk. Mensen moeten veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Gelderland. Een ieder moet daar de kans voor krijgen. Daarnaast is klimaat de belangrijkste opgave voor de komende decennia. Céline Blom, die namens D66, spreekt is van mening dat de inzet van het provinciebestuur op de reductie van CO2 uitstoot nog te weinig is en te langzaam gaat. ‘Wij moeten niet willen wachten tot het water ons aan de lippen staat, tot er nog meer bosbranden plaats vinden, ook op onze mooie Veluwe, dat we de generaties na ons met een steeds groter probleem opzadelen.’ D66 blijft dan ook vragen naar realistische en concrete plannen in de Provinciale Staten.

Naast de inzet op klimaat, onderwijs en arbeidsmarkt en een gezonde leefomgeving, vinden wij eenheid en samenwerken van belang. Blom sloot haar betoog af met een motie om de Europese vlag een plek te geven in de Statenzaal, naast Nederlandse en Gelderse vlag. ‘Onze provincie maakt nadrukkelijk deel uit van Europa dat mag volgens D66 best te zien zijn. We hebben al een Nederlandse en Gelders vlag in de Statenzaal. De Europese vlag staat symbool voor de Europese Unie en, in bredere zin, voor de identiteit en de eenheid van Europa. Op de vlag staat een cirkel van 12 gouden sterren op een blauwe achtergrond. Ze staan voor de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.’ De motie voor de vlag is aangenomen. 

 

Lees hier de spreektekst:

Voorzitter, in 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

In het Europa van na de Tweede Wereldoorlog leefde sterk het idee van ‘nooit meer oorlog’ en bestond er grote behoefte aan internationale samenwerking. Om te voorkomen dat er opnieuw oorlog zou uitbreken in Europa zou er geen situatie meer mogen ontstaan waar zowel de Eerste als de Tweede wereldoorlog uit voort waren gekomen. Via verschillende samenwerkingsvormen ontstond uiteindelijk de Europese Unie. Het Verdrag van Maastricht, getekend in 1992, legde hier de basis voor.

Europa laat ons zien hoe belangrijk het is om samen te werken en over grenzen te denken. Twee uitgangspunten die bij uitstek passen bij de provinciale bestuurslaag. In deze algemene beschouwingen wil D66 drie thema’s uitlichten waarvoor deze uitgangspunten belangrijk zijn: Gezonde leefomgeving, onderwijs en arbeidsmarkt en last but, voor D66, zeker niet least: klimaat.

D66 vindt een gezonde, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving belangrijk. Mensen moeten veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Gelderland. D66 wil graag het gebruik van de fiets stimuleren, als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. We zijn goed op weg blijkt uit de jaarlijkse fiets-stelling: in september 2019 fietsten gemiddeld 7% meer fietsers op de Gelderse snelle fietsroutes dan in 2018.

We waren dan ook verheugd dat in de carrousel bespreking van mobiliteit veel partijen net als D66 zich hard willen maken voor snelfietspaden. Er zou maar zo een mooie fietscoalitie kunnen ontstaan die onze plannen steunt. Zo stelden we in maart voor om fietsbruggen en 200 km snelfietspaden aan te leggen.

Wat geldt voor fietsen geldt ook voor wandelen. Wandelen is een uitstekende manier van vervoer en het is gezond en duurzaam. Het is een vorm van bewegen die voor een zeer grote groep in onze maatschappij haalbaar is. D66 was dan ook teleurgesteld dat er in de begroting voor 2020 geen geld is vrij gemaakt voor het onderhoud van de klompenpaden. Hoe betrouwbaar ben je als overheid als je daar geen duidelijkheid over geeft, hoe moeilijk is dat te begrijpen voor alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Bij vragen hierover in de carrousel bleek dat GS hier in het 1e kwartaal van 2020 op terug komt. Voor D66 mag dit wel wat concreter zodat er voor de vrijwilligers geen rituele klompendans ontstaat. We dienen daarom de motie over de klompenpaden mede in.

Fietsen, wandelen…. Spelen!! Een groen schoolplein is een ideale omgeving om kinderen al vroeg te leren over de natuur. Bovendien leert onderzoek ons dat we beter leren in een groene omgeving. In dit kader een compliment aan GS: we zijn erg blij met de toezegging die gedaan werd bij de carrousel t.a.v. de Groene schoolpleinen: ‘zolang er interesse is, zal de provincie de subsidiepot blijven aanvullen.’ Op naar een groen, duurzaam en klimaatbestendig schoolplein op iedere school!

Het belangrijkste thema voor D66 is klimaat. Wij vroegen hier eerder al aandacht voor bij de bespreking van het coalitieakkoord en perspectiefnota. En we doen het weer.

Voor D66 blijft het te weinig en te langzaam. We moeten niet willen wachten tot het water ons aan de lippen staat, tot er nog meer bosbranden plaats vinden (ook op onze mooie Veluwe), dat we de generaties na ons met een steeds groter probleem opzadelen. De aanpak van klimaatverandering blijft voor ons de grootste opgave voor de komenden decennia. En eigenlijk, ja ik kan het niet anders zeggen, wil ik graag forum en de PVV feliciteren. Niet in het college zitten en toch een college die deze periode geen cent extra besteedt aan klimaat, wat twijfel uitspreekt over het behalen van de doelen van het klimaatinitiatief en wat niet doet, maar plant.

Zo is D66 benieuwd hoe het met de concrete plannen voor klimaat staat. Vanaf juli 2018 ligt er al geld klaar (25 ha klimaat bos, stallen van de toekomst). Er liggen namelijk nu al plannen op tafel die stop gezet zijn! Een v.b. hiervan is de Integrale wijkaanpak: in de Statenbrief van februari 2019, legde toenmalig GS nog de bouwstenen en vervolgstappen neer. Er kon naadloos, over de verkiezingen en formatie heen, doorgepakt worden met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het huidig GS stelt in één zin deze integrale wijkaanpak gelijk aan Nieuw Naoberschap en praat vervolgens door over leefbaarheid. Zonder die belangrijke stevige inzet op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. D66 vindt het jammer dat GS in deze begroting, eerder genoemde opgave laat liggen. Een gemiste kans om door te pakken. Hoe langer het allemaal duurt, hoe intensiever het uiteindelijke pakket moet worden! We verliezen namelijk kostbare tijd!

Zo wordt het een self fulfilling prophesy dat we geen geld extra nodig hebben… Omdat we het niet weggezet krijgen zoals het college zei bij eerdere besprekingen. Graag een reactie!

Ik begon mijn betoog met het herdenken van 75 jaar vrijheid. Met bevrijding van de onderdrukking begon in Nederland een nieuwe periode waarin onze identiteit doorontwikkelde, verankerd in een verenigd Europa. Onze provincie maakt nadrukkelijk deel uit van Europa dat mag volgens D66 best te zien zijn. We hebben al een Nederlandse en Gelders vlag in de Statenzaal. De Europese vlag staat symbool voor de Europese Unie en, in bredere zin, voor de identiteit en de eenheid van Europa. Op de vlag staat een cirkel van 12 gouden sterren op een blauwe achtergrond. Ze staan voor de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.

Daarom dient D66 samen met de PvdA de motie in met het dictum: Verzoeken GS De Europese vlag een plek te geven in de Statenzaal, gebroederlijk naast de Nederlandse en Gelderse vlag. Ik heb ter inspiratie al een klein tafelvlaggetje wat ik aan de commissaris wil aanbieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikstofdebat

SGP SGP VVD D66 ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Gelderland 31-10-2019 00:00

Woensdagavond 30 oktober

In het Huis der Provincie te Arnhem wordt druk gedebatteerd over de stikstofproblematiek. Namens de SGP voert Bennie Wijnne het woord. Hij geeft aan dat het vertrouwen van de boeren de achterliggende periode is geschaad en pleit voor samenwerking, innovatie, verlagen maximum snelheid in kwetsbare gebieden en een betere prioriteitstelling in het Natura 2000-beleid. Lees hieronder de integrale tekst van zijn bijdrage.

 

/r/e2efa31ff63de8c5516eb8ab24e9eb58?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fstikstofdebat%2F11310&id=4284daf6f293893160e7f6c60198ce819fdfa321 

Voorzitter, dank u wel.

Ik wil de heer Kanis van D66 bedanken voor het initiatief voor dit debatverzoek. Dat geeft ons de mogelijkheid om over dit onderwerp te spreken. Tot zover de complimenten.

Voorzitter, wij zouden vandaag reflecteren en wat vooruit kijken.

Er was een aanloop. Je vraagt je af hoe het zover heeft kunnen komen. Boeren kwamen massaal naar Arnhem en Den Haag. Dat is toch bijna niet eerder vertoond. Door er te zijn en gesprekken te voeren met mensen kwam ik wel tot een soort samenvatting.

Voor mij is het sleutelwoord daarin: vertrouwen. Vertrouwen in de overheid. 

In mijn functie als accountant zit ik al 40 jaar bij boerengezinnen aan tafel. Ik weet nog dat er destijds veel gedoe was over het melkquotum. Boeren kregen een melkquotum toegewezen, maar moesten ook meteen 8% inleveren. Als je spreekt over het innemen van rechten: zij moesten 8% krimpen.

Een paar jaar later hadden we de interim-wet ammoniak en veehouderij. Toen werd de stop met name op de varkenshouderij gezet. Er was best commotie over, maar wat daar anders was dan nu was dat daar een fatsoenlijke knelgevallenregeling was. Mensen die verplichtingen aangegaan waren, konden zich daarvoor melden.

Later bleven de regels komen over stalsystemen, mestaanwending, afdekken van mestsilo’s, enz. Maatregelen die de boeren steeds namen en investeerden, terwijl ze niets méér voor hun producten kregen (en dus groter moesten worden).

Er klonk gemor, maar ach de boer, hij ploegde voort.

Maar wat gebeurt er in dit decennium? Dat heb ik vaak terug gehoord bij de protesten de afgelopen weken.

We hebben in 2018 het fosfaatrechtenstelsel gekregen voor de melkveehouderij. Voor die melkveehouderij was het van belang hoeveel dieren zij hadden op 2 juli 2015. Een volstrekt willekeurig gekozen datum, een moment waarop gezegd is: we gaan iets doen aan de omvang van de melkveestapel. Ik ken mensen die de melkveestapel tijdelijk teruggebracht hadden om intussen een nieuwe stal te bouwen om er daarna weer vee in te doen. En dan is het einde verhaal. Je had te weinig vee op de peildatum. Geen knelgevallenregeling. ‘Als het je niet bevalt, ga je maar procederen.’ Dan de nertsenhouders. Een volstrekt koude sanering die nu nog loopt, tot einde 2024. Het bedrijf eindigt en hoe je het verder doet, zoek je maar uit. Overigens ik zag de heer Wilders ook op de barricaden in den Haag, maar deze regeling werd ook gesteund door de PVV. Het is niet anders. Tenslotte het geitenbesluit van onlangs. Daar zijn maatregelen getroffen om een stop in te voeren. Wij hebben toen nog geprobeerd, samen met de VVD en de ChristenUnie om dat wat te versoepelen, maar dat is niet gelukt.

Al met al zijn boeren het vertrouwen kwijt geraakt: dat kan ons dus ook gebeuren! Straks hebben we weer een peildatum voor de stikstof en als dat op dezelfde manier gaat, hebben wij ook die pech. En dit soort voorbeelden zeggen dat men het vertrouwen in de overheid kwijtraakt. En als dan een Kamerlid rondtoetert dat de veestapel met 50% gekort moet worden, dan knapt er iets. En dat gebeurde.

Voorzitter, wij zijn van mening dat een zorgvuldig proces met ruimte voor overleg met de sectoren en een eenduidig beeld tussen overheden nodig is.

Voor een structurele oplossing blijft gezamenlijke inzet op natuurherstel en reductie van stikstof van groot belang. Hierin is samenwerking met boeren, bedrijven en de bouw en anderen in Gelderland essentieel. We kunnen dit niet alleen. De politiek zal de samenleving hierin mee moeten nemen.

Kortom voorzitter, er moet een basis van vertrouwen gelegd worden. Daar past het intrekken van vergunningen en rechten niet bij. De samenleving is gebaat bij een consequent beleid, helder en niet zwabberend. Ik heb afgelopen weken meerdere uren aan de telefoon gezeten met een veehouder die alles geregeld heeft voor de bouw van een nieuwe stal, alle vergunningen binnen heeft, maar niet durft te gaan bouwen omdat hij bang is dat het nog ingetrokken gaat worden. Dat beeld hebben wij kennelijk opgeroepen met z’n allen en dat kan toch niet zo zijn.

Wij waarderen het dat de gedeputeerde richting de boeren zijn excuses gemaakt heeft voor de snelheid waarmee deze regels zijn ingesteld zonder daarbij de sector te betrekken. De intenties waren goed, gezien de grote tijdsdruk, maar het ging te snel.

Welke richting zou de SGP willen aangeven? 1. Als we gaan voor extern salderen, wordt de sector leeggekocht door projectontwikkelaars die kapitaalkrachtiger zijn en is er geen ruimte meer voor bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector. Als we die richting op gaan, hebben we daar zorgen over. 2. Wat ons betreft mag de maximumsnelheid rondom de Natura 2000 gebieden direct naar 100 kilometer per uur. Dat doet niemand pijn en is tevens goed voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. 3. We stellen voor om in te zetten op innoveren. Geld kun je effectiever besteden door het te stoppen in innovatietechnieken, ook in bestaande stallen. Met name in de rundveehouderij. Daar liggen mogelijkheden. 4. Daarnaast zijn er bedrijven die willen stoppen; daar kan een uitkoopregeling een prima oplossing zijn. 5. Gisteren werd een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarbij aan de minister gevraagd wordt om samen met de provincies goed te kijken naar het aanwijzen van habitat in de natura 2000 gebieden. Hoe kijkt de gedeputeerde daarnaar en worden we daarin ook meegenomen? We zijn voor een betere prioritering in Natura 2000 gebieden zodat voor bepaalde snippergebieden een minder streng beschermingsregime nodig is.

Voorzitter, ik ben begonnen met vertrouwen. Wij zullen ook als politiek deze discussie niet verder moeten polariseren, maar door samenwerking tot een leefbare situatie moeten komen. Niet alles kan in een land met 17 miljoen inwoners, waar iedereen graag wil eten, wonen, werken en recreëren. Dat vergt verstandige keuzes en leiderschap. Wij wensen de gedeputeerde daarbij veel wijsheid toe. De SGP fractie zal graag meedenken in dit proces.

SGP steunt motie van wantrouwen niet

SGP SGP Partij voor de Vrijheid Gelderland 08-07-2019 00:00

/r/a1a3a1972e6cde94a6c7008b059d6b8d?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fsgp-steunt-motie-van-wantrouwen-niet%2F10970&id=ac5970188b5f3c75c2a9963d4421ab87eda22bab

SGP steunt motie van wantrouwen niet Op 3 juli diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het college van Gedeputeerde Staten.

Aanleiding vormde de informatievoorziening rondom het ‘dossier Vink’. Heeft het college onterecht informatie achtergehouden?

Klaas Ruitenberg citeerde in zijn bijdrage de tekst uit Psalm 119: ‘De waarheid hogelijk geboden’. Dat betekent echter niet dat er geen fouten worden gemaakt. Wij mensen maken elke dag fouten. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en als er geen fouten worden gemaakt, dan wordt er niet gewerkt. Het betreft hier een zeer complex proces.

De SGP is van mening dat zowel door de ambtelijke staf als door het bestuurlijk orgaan integer is gehandeld. Derhalve heeft de SGP de motie van wantrouwen niet gesteund.

Wil je dat de provincie meer doet om ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid CDA Gelderland 19-02-2019 13:09

Wil je dat de provincie meer doet om klimaatverandering tegen te gaan? Stem dan 20 maart op de Partij voor de Dieren! Afgelopen 4 jaar heeft de provinciale fractie zich met succes keihard ingezet om de uitstoot van CO2 op de politieke agenda in Gelderland te plaatsen. Op dit moment loopt Gelderland harder dan andere provincies (vooral qua ambities en het goede voorbeeld geven met de eigen organisatie) maar helaas nog niet hard genoeg. Het lukt nog niet om die ambities ook waar te maken. Iedereen (behalve de PVV) wil wel iets doen aan de CO2 uitstoot als het maar niet ten koste gaat van de economische groei. Maar volgens VN-onderzoekers zijn er drastische maatregelen nodig. En het inzicht dat er drastische maatregelen nodig zijn en het gevoel van urgentie ontbreken nog steeds. Helaas! Dus we hebben nog steeds hazen in de marathon nodig die klimaat op de politieke agenda blijven zetten en de politici van andere partijen de urgentie laten voelen en af en toe ook een ongemakkelijk gevoel geven bij de soms iets te rooskleurige woorden die ze uitspreken en die niet passen bij de daden van bepaalde partijen... Kies daarom Partij voor de Dieren! "Je ziet: in vrijwel alle provincies loopt de energietransitie dramatisch achter bij de gestelde doelen. Toch is van debat vandaag geen sprake. De opstellers van het rapport worden door alle Staten uitvoerig bedankt voor hun werk, waarna de partijen stuk voor stuk zeggen de aanbevelingen uit het rapport te willen overnemen." "Alleen Maaike Moulijn van de Partij voor de Dieren interrumpeert haar collega’s hier en daar voor de nodige politieke steken onder water. Wanneer ze haar collega van het – zeker in Gelderland nogal agrarisch ingestelde – CDA hoort praten over hoe belangrijk het is dat Statenleden zelf het goede voorbeeld geven, vraagt ze hem bijvoorbeeld hoe dat met zijn vervuilende collega’s zit. ‘Ze doen het elke dag een stukje beter’, mompelt hij onderkoeld. Vervolgens kabbelt de vergadering weer gemoedelijk verder."

Gelderland krijgt een Jeugdcommissaris van de Koning

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 CDA Gelderland 31-01-2019 08:27

30 januari 2019

 

De provincie Gelderland krijgt na de verkiezingen een Jeugdcommissaris van de Koning en een Jeugdparlement, een vertegenwoordiging van jongeren. Een amendement daarvoor, ingediend door de PvdA, D66 en het CDA is daarvoor vandaag aangenomen. PvdA fractievoorzitter en lijsttrekker Peter Kerris: “Afgelopen weekend gingen 70.000 jongeren in Brussel de straat op om te protesteren voor het klimaat, omdat ze zich niet gehoord voelen door de politiek. De jeugd heeft de toekomst. De PvdA vindt dat iedereen zijn zegje moet kunnen doen, ook als je nog geen stemrecht hebt. In heel veel gemeentes, ook in Gelderland, zijn er al jeugdburgemeesters actief. Wij vinden dat de Gelderse politiek en het bestuur op deze manier dichter bij de jeugd kan komen.”

Naast een Jeugdcommissaris willen de initiatiefnemers ook dat de jongeren in Gelderland worden vertegenwoordigd door een Jeugdparlement. Het voorstel is gedaan bij de behandeling van het advies voor een nieuwe werkwijze die Provinciale Staten na de verkiezingen van 20 maart moet gaan volgen. In die werkwijze moet meer ruimte zijn voor initiatieven van onderop, burgerparticipatie, een open agenda en transparantie. Een mooi succes dat ook in de media niet onopgemerkt bleef.

Kerris: “We willen allemaal dat de politiek zich meer aantrekt van wat er onder de mensen leeft. Door een Jeugdcommissaris bijvoorbeeld eens per maand mee te laten lopen met onze nieuwe Commissaris van de Koning John Berends dwing je hem om naar jongeren te luisteren. De Jeugdcommissaris kan op zijn of haar beurt de Commissaris van de Koning meenemen naar initiatieven of ontwikkelingen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van woning, school, sport of cultuur.”

Het amendement werd aangenomen met een meerderheid van 50 van de 55 stemmen. Alleen de PVV stemde tegen.

 

Het bericht Gelderland krijgt een Jeugdcommissaris van de Koning verscheen eerst op PvdA Gelderland.

Debatverzoek Vink Barneveld

SGP SGP Partij voor de Vrijheid Gelderland 23-11-2018 00:00

/r/23ecfd118fd497f64829c9865086a807?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fdebatverzoek-vink-barneveld%2F9927&id=aa7b1f31d489475b4514e826f189278918e20b61

Debatverzoek Vink Barneveld /r/23ecfd118fd497f64829c9865086a807?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fdebatverzoek-vink-barneveld%2F9927&id=aa7b1f31d489475b4514e826f189278918e20b61De omgevingsdienst heeft in 2017 een diepgaand administratief onderzoek uitgevoerd naar hoe bij Vink wordt omgegaan met stromen grond en afvalstoffen. Daarin zijn diverse overtredingen aan het licht gekomen, waarvan de belangrijkste vanavond aan de orde is.

Het gaat dan specifiek over een partij grond die niet volgens het juiste protocol herkeurd is en wel gebruikt is in de gemeente Barneveld. De omgevingsdienst heeft meteen in 2017 deze partij grond laten onderzoeken. Uit dat onderzoek is duidelijk geworden dat het gebruik van deze partij grond niet of nauwelijks risico’s voor de volksgezondheid met zich mee brengt. Dit is voor ons een geruststellende gedachte.

Naast de al door anderen gestelde vragen, is voor ons als SGP de belangrijkste vraag in hoeverre Provinciale Staten juist, volledig en tijdig geïnformeerd zijn. Het onderzoek door de omgevingsdienst is namelijk al in 2017 uitgevoerd, terwijl Provinciale Staten pas vorige week zijn geïnformeerd. In algemene zin wil de SGP geïnformeerd worden door Gedeputeerde Staten als er zich zaken voordoen die politiek gevoelig kunnen liggen en over zaken die voor de inwoners van Gelderland van groot belang zijn, zoals risico’s voor de volksgezondheid. Waarom hebben Gedeputeerde Staten het vorig jaar niet nodig gevonden om ons te informeren, en nu wel? Was dat alleen omdat het kortgeleden in de publiciteit kwam?

De SGP gaat niet mee in de motie van  afkeuring van de SP en zeker niet in de motie van wantrouwen van de PVV. Wel stemt de SGP in met het verzoek aan de Rekenkamer om onderzoek te doen naar het juist en tijdig informeren van PS door GS, over zaken met betrekking tot toezicht en handhaving.

Evert Mulder

Motie van afkeuring voor gedeputeerde Bieze vanwege slecht milieutoezicht

SP SP Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Gelderland 17-11-2018 20:17

De Gelderse SP heeft tijdens een debat over misstanden bij afvalverwerker Vink een motie van afkeuring ingediend, samen met de Partij voor de Dieren en de PVV, tegen gedeputeerde Bieze. De SP vindt dat milieutoezicht van de provincie bij Vink onvoldoende is geweest. Bovendien zijn volgens de SP Provinciale Staten meerdere malen onvolledig en terughoudend geïnformeerd door de gedeputeerde.

Nadat gedeputeerde Bieze enkele weken eerder al onder vuur lag in het debat over de kunstgrasmatten-affaire bij Vink was er opnieuw een debat in Provinciale Staten. Aanleiding was deze keer het gesjoemel van Vink met grond die gestort is onder een aantal woonwijken in Barneveld en Voorthuizen.

https://gelderland.sp.nl/nieuws/2018/11/motie-van-afkeuring-voor-gedeputeerde-bieze-vanwege-slecht-milieutoezichtSP-Statenlid Paul Kusters: “We maken ons ernstig zorgen over de mate waarin de gedeputeerde het toezicht-, handhavings- en gedoogbeleid onder controle heeft. Het debat heeft ons wat dat betreft niet gerustgesteld. De regeltjes lijken misschien wel te kloppen, maar we hebben als mensen niet alleen met wet- en regelgeving te maken. Mensen moeten niet geconfronteerd worden met vervuilde bouwgrond onder hun huis. Die grond hoort daar gewoon niet te liggen. De belangen van mens en milieu horen werkelijk op de voorgrond te staan. Dat moet je duidelijk kunnen uitleggen en laten zien. Bedrijven die voortdurend in overtreding zijn moet je, wat de SP betreft, niet blijven ondersteunen. Die moet je stilleggen.”

GS stelt dat Statenleden niet actief geïnformeerd hoeven te worden op het moment dat grote bedrijven steeds zwaar in de fout gaan. De SP is het daar niet mee eens. De Provinciale Staten hebben de handhaving van milieudelicten via GS uitbesteed aan de Omgevingsdiensten. Het is essentieel dat de Statenleden een vinger aan de pols kunnen houden. Zij willen weten of het beleid, dat in hun naam wordt uitgevoerd, goed werkt. Bij voortdurend falend beleid van GS of de Omgevingsdiensten kunnen de Provinciale Staten beslissen de regie weer in eigen hand te nemen. Om als Statenleden zo’n beslissing goed en doordacht te kunnen nemen moet je te alle tijden, desnoods in het geheim, op de hoogte zijn (gebracht) van excessen en structurele problemen bij de handhaving van grote milieudelicten.

De SP hekelt het feit dat Provinciale Staten afgelopen weken keer op keer werden verrast met nieuwe overtredingen door Vink. Kusters: “Opvallend genoeg waren het steeds de media die ons informeerden, niet het college. Wij hebben nu twee keer om een Staten-enquête gevraagd. Twee keer is deze weggestemd. Wij willen een goed, volledig en onafhankelijk beeld hebben van ons beleid en de effecten daarvan. Mocht het beleid in de praktijk onvoldoende zijn dan moeten we daar, binnen onze mogelijkheden, iets aan doen. Mochten onze mannen en vrouwen in het veld tegen problemen aanlopen, dan verdient dat serieuze aandacht. Mocht er te weinig capaciteit zijn, dan moeten we daar een oplossing aandragen. Er zijn veel bedrijven die zich nauwgezet aan de regels houden, zich daarbinnen prima kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat voor hen ons beleid duidelijk en toereikend is. Ook dat willen we heel graag goed in beeld hebben en uitdragen.”

De SP vindt het van groot belang dat het milieutoezicht door de provincie zo optimaal mogelijk geregeld wordt. Kusters: ”Gelderland wil een circulaire economie worden. Afvalstromen kunnen grondstofstromen worden. Het hebben van een goed toezichthoudend beleid is daarbij van groot belang. Een aanvullende reden dus, om alles op orde te hebben. Grondstoffen zijn geld waard en afval is handel. Dat kunnen we niet ongecontroleerd aan de vrije markt overlaten.”

En het blijft rommelen in de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Partij voor de Vrijheid Gelderland 15-11-2018 08:15

En het blijft rommelen in de handhaving van provincie Gelderland. De motie om een enquête onderzoek van Partij voor de Dieren Gelderland, SP, Groenlinks, 50plus en PVV heeft het niet gehaald. #milieuhandhaving https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2370503/Twee-inspectierapporten-over-Vink-nog-geheim

Partij voor de Dieren Gelderland, ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks Partij voor de Vrijheid Gelderland 14-11-2018 13:29

Partij voor de Dieren Gelderland, SP, GroenLinks, 50PLUS en PVV gaan een staten-enquête vragen over milieu incidenten, zoals bij Vink: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2369149/5-vragen-en-antwoorden-over-vuile-grondaffaire-Vink-uit-Barneveld

Geen lage vliegroutes over Gelderland

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Gelderland 10-10-2018 12:00

Laat één ding duidelijk zijn: de Partij van de Arbeid in Gelderland is geen voorstander van laagvliegen, wás geen voorstander van laagvliegen en zal dat ook nooit worden.

De hele zomer is het onrustig geweest op het dossier Lelystad Airport. Terecht, want de onduidelijkheid over de door de Luchtverkeersleiding en minister voorgenomen laagvliegroutes bleef maar voortduren. Waar komen deze, hoe laag en hoe vaak? En wat zijn de effecten hiervan, ten aanzien van geluidsoverlast, gezondheid, milieu en klimaat?

In december 2017 hebben vrijwel alle partijen in Provinciale Staten in een motie de uitspraak gedaan dat wat ons betreft Lelystad Airport pas open kan als het luchtruim opnieuw ingedeeld is en laagvliegen niet nodig is. Alleen de PVV was het hier niet mee eens. Het signaal aan de minister was klip en klaar.

Eind mei van dit jaar heeft een belevingsvlucht plaatsgevonden waarbij geluidsmetingen veel hoger uitkwamen dan de berekeningen in de milieu-effectrapportage (MER) waar ook al heel veel fouten in zitten. Ondertussen had de minister met de Tweede Kamer afgesproken dat de herindeling van het luchtruim in 2023 afgerond zou moeten zijn.

Kort daarna stuurde de minister een brief aan de Kamer waarin stond dat de herindeling vanaf 2023 zou gaan lopen. Dat kan wat ons betreft niet waar zijn en we zijn heel blij met de zeer kritische brief die Gedeputeerde Staten naar Den Haag stuurden (klik hier). In deze brief vroegen Gedeputeerde Staten een garantie dat de herindeling voltooid is in 2023. Deze brief is geïnterpreteerd alsof Gelderland het laagvliegen accepteerde – dat hebben wij nooit gedaan.

Op 12 september hebben inwoners van Gelderland in de commissievergadering hun zorgen kenbaar gemaakt over de laagvliegroutes. Betrokken Gelderlanders met serieuze zorgen over hun leefomgeving. Wij delen deze zorgen.

De minister zou voor 1 oktober met een reactie komen op de metingen van de belevingsvlucht. Daar wachten we nog steeds op. In het antwoord op de brief van GS van september wil de minister starten met een MIRT-procedure voor de aansluitroutes op de hoge luchtroutes. Dit is een proces waarin inwoners, ondernemers en overheden betrokken worden. Dat lijkt mooi, maar is natuurlijk veel te laat. Hiermee blijven de Gelderse inwoners langer in onzekerheid over al het lawaai boven hun hoofd. En ondertussen worden nog steeds geen garanties gegeven dat het luchtruim wordt heringedeeld voordat Lelystad Airport open gaat. Dat vinden wij niet acceptabel.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft al aangegeven dat Lelystad ook na herindeling van het luchtruim laagvliegroutes nodig heeft. De minister komt niet met een goed antwoord op de verschillen tussen gemeten geluid en de berekeningen uit de MER. Wij willen dat je in Gelderland goed en gezond kan wonen. Jaren geluidsoverlast van laag vliegende vliegtuigen hoort daar niet bij. Wij zeggen ééns te meer: de laagvliegroutes moeten verdwijnen, anders kan wat ons betreft Lelystad Airport niet open.

Het bericht Geen lage vliegroutes over Gelderland verscheen eerst op PvdA Gelderland.