Nieuws van politieke partijen in Gemert-Bakel inzichtelijk

488 documenten

Op Volksgezondheid bestaat geen wisselgeld

SP SP VVD D66 CDA Gemert-Bakel 22-03-2019 18:21

In de gemeenteraadsvergadering van 14 maart jl kon de raad wensen kenbaar maken inzake het “regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant-ZO”. In een document waren een dertigtal risico’s beschreven.

Als fractievoorzitter SP-Gemert-Bakel gaf ik wederom aan dat Gemert-Bakel zich kenmerkt door een zeer hoge concentratie veehouderijen in een dichtbevolkte regio. Je kunt hier eigenlijk spreken van een vee-industrie. Daarbij is het bekend dat, hoe groter het aantal dieren in de directe omgeving van veel mensen, hoe groter de kans op een nieuwe uitbraak van een zoönose. Zoönosen zijn infectieziekten, die van dier op mens worden overgedragen. Sommige van deze overdraagbare dierziekten vormen een groot risico voor de gezondheid van grote groepen mensen. Recente voorbeelden: Q-koorts en vogelgriep. Hetgeen snel grote gevolgen op het maatschappelijk leven heeft.

In het document stond dat er door Q-koorts in 2009 slechts 40 mensen chronisch ziek zijn geworden. Dit is onzin, want het zijn er veel en veel meer geweest.  De impact van een uitbraak van zoönose zoals bv. Q-koorts, is zeer ernstig. Te denken valt aan de slachtoffers, de financiële schade, de bestuurlijke impact en de maatschappelijke impact. De impact van zoönose is dan ook zeer ernstig: de kans dat een scenario zoönose plaatsvindt, is waarschijnlijk (50% kans!). Het is dus niet de vraag óf er een uitbraak van een zoönose komt, maar wannéér. Wat doen wij als volksvertegenwoordigers met dit gegeven? Alleen maar lezen en zeggen: Oh, dat valt best wel mee. Dat gebeurt vast niet in Gemert-Bakel, ook al is de kans 50%?

De SP Gemert-Bakel vond het zeer zinvol dat er door onze gemeente prioriteiten in genoemde risico’s benoemd worden. Maar ik stelde tevens de volgende vragen:

“Als zoönose daarbij niet wordt geprioriteerd, is dan het college en de gemeenteraad niet blind voor het gevaar en waarschijnlijke grote risico van uitbraak van een zoönose? Wat is de ware reden dat het college, niet het voorstel gedaan heeft om zoönose ook als prioritaire risico te benoemen en de opdracht te geven daarnaar te gaan handelen? Wat is hier in Gemert-Bakel het daadwerkelijk beleid in het kader preventie en bestrijding infectieziekte zoals zoönose? Zijn er hier in Gemert-Bakel in kader van preventie, maatregelen genomen om eventuele uitbraak van zoönose en verspreiding van zoönose te voorkomen en de omvang en de impact te beperken? Is er in Gemert-Bakel screening door de veterinaire sector inzake zoönose? Wordt dit in Gemert-Bakel gedocumenteerd en zijn deze gegevens van en in Gemert-Bakel openbaar?                                                                        Is het niet zinvol dat de burger van Gemert-Bakel op de hoogte is van deze preventieve maatregelen? Hiervan op de hoogte zijn, geeft veel vertrouwen in de politiek. Als er in Gemert-Bakel een zoönose zou uitbreken, welke reactieve maatregelen worden hier dan genomen?

Toen er geen duidelijke antwoorden op deze vragen door het college gegeven konden worden, heeft de SP Gemert-Bakel een amendement ingediend om de gemeenteraad te vragen om alsnog zoönosen als derde prioriteit op te gaan nemen.

Uiteindelijk werd het amendement van de SP Gemert-Bakel om zoönosen als derde prioritering vast te stellen ingediend. Ook namens Lokale Realisten/D66, de Dorpspartij en zowaar óók het CDA. De VVD stemde voor. Geweldig! Coalitie en oppositie tesamen! 

“Op volksgezondheid bestaat geen wisselgeld.”

Jan Hoevenaars

fractievoorzitter SP Gemert-Bakel

Dorpspartij staat voor goede ...

Dorpspartij Dorpspartij Gemert-Bakel 15-03-2019 17:30

Dorpspartij staat voor goede onderwijshuisvesting. We willen dat Kindcentrum De Samenstroom de leerlingen per komend schooljaar in goede gebouwen les kan geven. We agenderen het onderwerp voor de commissie van 28 maart. https://www.ed.nl/de-peel/extra-lokalen-samenstroom-gemert-op-agenda~abc70b49/

Maarten Everling lijsttrekker voor de SP bij de provinciale statenverkiezing

SP SP Gemert-Bakel 14-03-2019 18:56

De wachtlijsten in de jeugdzorg worden alsmaar langer. Steeds meer mensen hebben moeite om een betaalbare woning te vinden. Het openbaar vervoer wordt voor veel mensen onbetaalbaar. Mensen voelen zich niet gehoord door de politiek.

Dat zijn allemaal gevolgen van politieke keuzes. Maar niet de keuzes van de SP! De SP staat pal voor referenda. Wij willen stoppen met de marktwerking in het openbaar vervoer. We sluiten onze ogen niet voor de problemen in de jeugdzorg of woningmarkt. De SP kiest voor een sociaal en rechtvaardig Brabant, waar iedereen mee kan doen!

Voor een nadere kennismaking met kandidaten en het complete programma gaat u naar de website van SP Noord-Brabant en voor de campagnevideo klikt u op de afbeelding.

Een sociale Gemeente?

SP SP CDA Gemert-Bakel 14-03-2019 18:22

Onlangs heeft  bijna iedereen weer de jaarlijkse aanslag Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen ontvangen.

Als je niet op tijd betaalt, wordt er geen herinnering meer gestuurd, maar krijg je meteen een aanmaning. En dat kost je geld, al wordt er niet bij gezegd hoeveel. Even speuren op de website van de BSOB leert dat het gaat om € 7 of € 16 afhankelijk van de hoogte van de aanslag( minder of meer dan € 450) . Dat maakt duidelijk dat het een boete is, anders zou het tarief voor iedereen gelijk moeten zijn.

De Nationale Ombudsman heeft er al op gewezen dat de overheid niet netjes handelt door niet eerst een herinnering te sturen.Nu zult u zeggen: ”Eigen schuld, had je maar moeten betalen”. Dat lijkt een redelijk standpunt. Helaas gaat het voorbij aan het feit dat sommige mensen daartoe niet in staat zijn. Redenen kunnen o.a. zijn: moeite met digitale post, analfabetisme, in geestelijke nood of financiële problemen zitten. Zoals onlangs nog bleek uit een onderzoek, is de schaamte daarvoor vaak groot. Het kan er toe leiden dat mensen hun kop in het zand steken of depressief raken en de boel maar op hun beloop laten.

Het gaat dus vaak om mensen in nood. En wat doet de gemeente (via de BSOB) in dit geval?  Zij communiceert via een aanmaning/boete dat zij geen boodschap heeft aan hun moeilijkheden. Sterker nog, je wordt er voor gestraft. Ja, er zijn betalingsregelingen te treffen en voor minima is er zelfs kwijtschelding mogelijk.

Maar het kwaad is al geschied. De draai om je oren heb je al binnen. Als je al schulden hebt, is dat des te wranger, omdat die daardoor alleen maar groter worden. Zeker omdat ook andere overheidsinstanties zo handelen met een opeenstapeling van schulden als gevolg. De schuldproblematiek kost de samenleving handen vol geld in de vorm van hulpverlening, gerechtelijke kosten, enz. De winst op korte termijn eindigt onder de streep vaak in een verlies als je alle kosten meetelt.

Naar aanleiding van rapportages van de Nationale Ombudsman heeft de SP Gemert-Bakel vragen gesteld in de commissie Financiën en Bestuur. Het antwoord vanuit de Gemeente was nogal vaag en komt er op neer dat men niets wenst te veranderen aan het gevoerde beleid. Er van uitgaande dat niet-betaling vaak een signaal is dat mensen in de problemen zitten, kan de Gemeente proberen om pro-actief hulp aan te bieden.

Daarmee laat zij zien dat zij zich bekommert om haar inwoners die in nood verkeren. Dat mag volgens ons van een gemeente verwacht worden: dat zij zich bekommert om haar inwoners.Dat dit niet gebeurt, is met de huidige coalitiepartijen zacht gezegd “opmerkelijk”. De Dorpspartij laat zich immers al jaren voorstaan op haar sociale beleid, maar laat het hier toch duidelijk afweten.  Het CDA heeft “christelijk” in haar naam, maar aan deze manier van omgaan met je inwoners kunnen wij niets christelijks ontdekken.

Jan Bekx

SP Gemert-Bakel

Zie ook: Sociaal Domein

Coalitie stuurt aan op renovatie zwembad

SP SP Gemert-Bakel 14-03-2019 18:11

Al sinds 2015 wordt er gesproken over de invulling van een (te ver)nieuw(en) zwembad. Er werden vorig jaar werkgroepen (oa budget) ingericht, om dit met betrokkenen uit te werken. Hieruit kwamen uiteindelijk drie opties naar voren, waarvan twee gebaseerd op een nieuw zwembad geïntegreerd met de sporthal (en dus duurder). De derde optie was gebaseerd op het opknappen van het bestaande zwembad bij Fitland (gemeentelijke bijdrage EURO 2,2 miljoen).

Tot verbazing van de gehele oppositie bleek de gemeente uiteindelijk te kiezen voor de derde optie. Motivatie: voor de andere twee opties is niet voldoende budget beschikbaar (Gemeente heeft eigenlijk geen geld). Echter, als dat doorslaggevend is, had de budget-werkgroep bij alle drie opties € 2,2 miljoen als uitgangspunt kunnen nemen. Doordat dit niet gebeurde, laadt dit college de verdenking op zich bewust een beslissing te hebben genomen die indruist tegen de uitdrukkelijke wens van de betrokkenen. Jammer en onnodig, lijkt ons.

De betrokken verenigingen zijn nu hals over kop in de weer gegaan met een vierde optie, om te redden wat er nog te redden valt. Als de gemeente transparanter was geweest, hadden ze deze optie direct als uitgangspunt kunnen nemen en dus meer tijd hiervoor gehad. Uiteindelijk hebben de verenigingen uitstel van een maand gekregen, voordat een beslissing genomen wordt, ipv de door henzelf gewenste drie maanden.

Door deze tijdsdruk in te bouwen, lijkt het wederom alsof het college alleen uit beleefdheid meewerkt, maar deze nieuwe optie eigenlijk niet ziet zitten. De SP vraagt zich af, waarom niet? Wat voor spelletje wordt hier gespeeld?

namens SP Gemert-Bakel

Thérèse van den Eventuin - Boogaerts

Bouwen bouwen bouwen!

CDA CDA Gemert-Bakel 14-03-2019 06:06

Het CDA Gemert-Bakel vindt het belangrijk dat zowel jong als oud in onze gemeente fijn en goed kan wonen. Echter zien we op dit moment dat de woningbehoefte groter is dan het aanbod. Niet alleen in Gemert-Bakel maar in heel Nederland loop het woningtekort op ontstaat er grote druk op de woningmarkt, zowel voor koop- als huurwoningen. Regeren is dan ook vooruitzien. We weten nu al dat de bevolking in de komende decennia verder zal groeien. Daarbij worden gezinnen kleiner, komen er meer eenpersoonshuishoudens en blijven ouderen langer in hun eigen woning wonen. Al deze demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de woningvraag van de toekomst. Wij zijn daarom blij met het initiatief van CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes. ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’, is het motto van dit initiatief waarin Ronnes richting Den Haag concrete voorstellen doet om de tekorten op de woningmarkt op korte termijn aan te pakken. Maar wat houdt dit voorstel in? 1. Het CDA wil dat gemeenten en woningcorporaties meer inzetten op de bouw van noodwoningen voor een langere periode (10 tot 15 jaar). Deze tijdelijke woningen zijn een snelle oplossing om op lokaal niveau de woningmarkt vlot te trekken. Voor de aanleg en bouw van deze tijdelijke woningen zijn minder vergunningen nodig, het gaat sneller en de kosten zijn aanzienlijk lager. 2. Daarnaast wil het CDA dat woningbouwcorporaties meer slagkracht geven om met de noodzakelijke bouwopgave én de verduurzaming van woningen aan de slag te gaan. Woningcorporaties hebben vanouds de taak om betaalbare woningen te bouwen voor ieders portemonnee. Het CDA wil dat de corporaties weer de ruimte krijgen om die taak te vervullen. 3. Om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken, moet het aantal vergunningsaanvragen voor nieuwbouw fors omhoog. De stroperigheid van veel regels werkt enorm vertragend. 4. Als provincies en gemeenten er onderling niet uitkomen, moet het rijk de regie naar zich toe trekken door partijen bij elkaar te roepen en zo gezamenlijk tot een oplossing te komen. Alleen op die manier kunnen wij voorkomen dat grote bouwprojecten onnodig vertraging oplopen. Woningbouw is ook voor Gemert-Bakel de komende jaren een uitdaging. En we zijn dan ook erg blij met de aandacht in de landelijke politiek. Maar ook vanuit de Provincie is beweging nodig. Nu worden gemeenten met teveel bouwambities op de vingers getikt wat haaks staat op de behoefte om juist meer en sneller te bouwen! We zien in de verkiezingsprogramma’s van veel partijen de noodzaak tot opschaling in bouwen opgenomen staan. Hopelijk wordt ook provinciaal na de verkiezingen van 20 maart snel de daad bij het woord gevoegd. Is dit voldoende? Nee, wij zullen ook zelf als gemeente voorop moeten blijven lopen en zijn dus ook zelf aan zet. Er zitten op dit moment al enkele plannen in de pijpleiding en deze moeten wat ons betreft ook snel tot realisatie komen. In Gemert en in de diverse kernen! Stefan Janszen 06-10234611stefanjanszen@gmail.com CDA Gemert-Bakel

Vanochtend in de Boelthiek in de ...

Dorpspartij Dorpspartij Gemert-Bakel 07-03-2019 14:55

Vanochtend in de Boelthiek in de oude Gerarduskerk in Gemeente Gemert-Bakel de “pop-up-kringloop-store” geopend. Initiatief waar we blij van worden: ruim baan voor werkgelegenheid, een duurzame gemeente en hippe spullen voor weinig!

Verkiezingen waterschap 20-03-2019

CDA CDA Gemert-Bakel 07-03-2019 06:01

Ik wil me graag aan u voorstellen. Ik ben Peter Brouwers, geboren en getogen in de Pandelaar in Gemert en nu woonachtig in Rijkevoort. Ik ben kandidaat voor het bestuur van Waterschap Aa en Maas om namens het CDA uw belangen te behartigen. De verkiezingen zijn op 20 maart en die gaan ergens over. Onze speerpunten zijn helder : • Geen lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers. • Nu investeren om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. • Overstromingsrisico verzekerbaar maken. • Regenwater benutten in stedelijk gebied. • Kwaliteit van oppervlaktewater moet in 2027 voldoen aan de normen • Ontwikkelen van lesprogramma’s op scholen. • Hergebruik van (grond)stoffen en maaisel verder oppakken. • Intensiever samenwerken met burgers en bedrijven in het gebied. Schaalvoordelen gebruiken door samenwerking! Enkele speerpunten wil ik graag verder toelichten. De klimaatverandering staat voor mij als een paal boven water. Komt die paal op sommige momenten droog te staan of verdwijnt die onder water. We hebben afgelopen zomer ervaren wat het betekent als de Peelse Loop droog valt. Ons watersysteem moet veel flexibeler ingericht worden: in tijden van droogte moet er meer water aangevoerd worden vanuit het zuiden door de wateraanvoer vanuit de Noordervaart te vergroten. Maar bij extreme buien zoals in 2016 moet het water ook snel afgevoerd kunnen worden . Zowel landbouw als natuur hebben daar baat bij. Het automatiseren van de stuwen , zodat snel gereageerd kan worden , moet wat mij betreft met voorrang opgepakt worden. We moeten nu al die investeringen doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en niet de rekening neerleggen bij onze kinderen en kleinkinderen. Tegelijkertijd hebben we als hard uitgangspunt dat de lasten voor u als inwoners en ondernemers niet meer stijgen dan het inflatiecijfer. Het CDA heeft afgelopen 4 jaar aangetoond dat dit een reële doelstelling is. We constateren ook dat de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater een extra inspanning vergt om aan de kwaliteitsdoelstellingen van 2027 te voldoen. Dat lijkt ver weg maar bijvoorbeeld de medicijnen en drugsafval in de waterzuiveringen zijn nieuwe grote uitdagingen naast de stikstof en fosfaat belasting. Voor de visstand maar ook voor de kwetsbare plantensoorten is natuurlijk de kwaliteit van het oppervlaktewater essentieel. Intensief samenwerken met u als burger en ondernemer om de kennis en kunde te benutten is voor het CDA ook een speerpunt. Dat kunt u bijvoorbeeld doen zitting te nemen in regionale commissies. Tenslotte wil ik me de komende periode hard maken om overstromingsrisico’s verzekerbaar te maken of dat er een fonds komt waaruit schades vergoed worden die niet verzekerbaar zijn. Regenbuien van 100 mm in korte tijd zullen vaker optreden. Het water moet snel afgevoerd kunnen worden. Als dat niet gebeurd en je wordt als burger of als boer geconfronteerd met water van elders dan wordt de schade niet vergoed. Dat moet veranderen. Laat uw stem op 20 maart niet verloren gaan! Het bestuur van Waterschap Aa en Maas maakt keuzes die invloed hebben op uw woon-en leefomgeving. Met vriendelijke groet, Peter Brouwers

Het zwembad; het kind niet met het badwater weggooien

CDA CDA Gemert-Bakel 26-02-2019 19:07

Het kind met het badwater weggooien... Dit omschrijft een beetje het gevoel dat we hadden toen na maanden van hard werk en onderzoek bleek dat renovatie van het zwembad bij Fitland de beste keuze zou zijn. Een keuze waarbij verstand en gevoel niet op een lijn zitten. Een keuze die binnen onze fractie maar zeker ook daarbuiten voor de nodige gespreksstof heeft gezorgd. Maar waar zit hem dat dan in? Door renovatie van het bad bij Fitland behouden we de zwemvoorziening voor onze gemeente. En toch voelt het alsof we het kind, onze droom, met het badwater weggooien. De droom van een nieuw achtbaanszwembad, geïntegreerd binnen Molenbroek, waarbij de binnensportverenigingen samenwerken, blijkt te kostbaar. Ook een kleinere variant met een zesbaans bad, maar de integratie binnen Molenbroek minder is, scoort onvoldoende op financiële haalbaarheid. Er is maandenlang intensief en hard gewerkt. Een groot compliment hiervoor. Het harde werk heeft alleen niet de conclusie opgeleverd die wij met de verenigingen graag hadden gezien. Nogmaals.... verstand en gevoel zitten hier niet op een lijn. Maar ondanks dat we onze droom niet graag laten varen, kunnen we het college volgen in hun voorstel om het bad bij Fitland te renoveren. Het ideaalplaatje is simpelweg te duur. We hebben in onze gemeente zo’n 30.000 inwoners te bedienen en zo’n enorme investering is dan niet in verhouding. Maar hoe nu verder? We hebben een gesprek gehad met de zwemverenigingen. De verenigingen gaven aan nog een laatste haalbaarheidsonderzoek te willen doen. Zij zien mogelijkheden die nog niet bekeken zijn. We lopen niet weg voor moeilijke beslissingen, maar voelen dat we de verenigingen deze mogelijkheid niet kunnen ontzeggen. De keuze die we namelijk nu maken is er niet een voor enkele jaren, maar voor tientallen jaren. Wel is het voor ons van belang dat er binnen de begroting gebleven wordt. Ook willen we dat het onderzoek naar een nieuw scenario als opdracht aan het college van B&W wordt meegegeven. Zij kunnen dit oppakken in nauwe samenwerking met de zwemverenigingen. Wij willen appels met appels vergelijken en vinden het belangrijk dat het nog te onderzoeken scenario compleet is. Kortom; niet alleen het bouwen van het zwembad, maar ook de inrichting van de buitenruimte en de exploitatie. Tot slot vinden wij het belangrijk dat het nieuwe onderzoek geen maanden gaat duren. Als blijkt dat we uiteindelijk toch verder moeten met het scenario ‘Fitland’ dan moet er deze zomer al gerenoveerd worden. Daarom hebben we de wethouder gevraagd om bij de raadsvergadering in april met een nieuwe uitwerking te komen. En Molenbroek dan? Wij vinden het van groot belang dat deze renovatie geen onnodige vertraging oploopt. Als er nu nog geen besluit over het zwembad genomen wordt, dan moeten de plannen voor Molenbroek toch door kunnen gaan... Kortom; wij willen de zwemverenigingen de kans geven om er zo zeker van te zijn dat we geen kind met het badwater weggooien! Hanneke DamCDA Gemert-Bakel

Tanja van de Ven-Vogels zet Gemert-Bakel op de kaart in de provincie

CDA CDA Gemert-Bakel 22-02-2019 18:55

Laarbeekse kandidaat Provinciale Staten Tanja van de Ven-Vogels zet Gemert-Bakel op de kaart in de provincie Op 20 maart aanstaande vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Voor het CDA staat Tanja van de Ven-Vogels op plek 3 op de kandidatenlijst. Hoe groot is de rol van de provincie, als midden bestuur? De provincie gaat over meer dan alleen inrichting van het landschap, over verkeer en vervoer en over het regionaal economisch beleid. Bijvoorbeeld ook over veiligheid, leefbaarheid van wijken en dorpen. Besluiten zijn niet alleen gericht op de dag van vandaag, maar met een scherpe blik op de toekomst. Er moet aan oplossingen gewerkt worden voor grote vraagstukken. Hoe we als Brabant de overgang naar duurzame schone energie kunnen bereiken? Hoe we als Brabant onze landbouw als belangrijke economische pijler kunnen behouden en inpassen in de leefomgeving, hoe we het woningtekort terug kunnen dringen? Het CDA staat ervoor de dat de provincie meer van de Brabanders zelf wordt. Dat meer mensen betrokken worden bij de Brabantse besluitvorming. Dat betekent niet praten over mensen, maar met mensen. Geen visie zonder voldoende draagvlak. Brabant is mensenwerk. Tanja zit nu voor haar derde periode in de Laarbeekse gemeenteraad, woont in Beek en Donk, heeft thuis een agrarisch bedrijf en een gezin met vier kinderen. Door CDA Brabant werd ze gevraagd om zich verkiesbaar te stellen voor de provinciale staten vanuit onze regio en als beoogd landbouwwoordvoerder. Tanja is er erg trots op dat ze zich mag gaan inzetten voor ons prachtig mooie Brabant en om de inwoners van Gemert-Bakel een stem te geven. Dit onder de slogan; “CDA, altijd in de buurt”. Informatie is te vinden op CDA Brabant.nl en op Facebook. U kunt ook contact opnemen met Tanja van de Ven-Vogels via:tanjavandevenvogels@gmail.comof tel. 06-10109908.