Nieuws van politieke partijen in Gennep inzichtelijk

1338 documenten

Fietspad Maasbrug - Oeffelt

CDA CDA Gennep 08-08-2022 03:59

Al een groot aantal jaren ijveren we voor verbreding van het fietspad over de Maas tussen Oeffelt en Gennep (N264). Middels deze brug over de Maas zijn Limburg en Noord-Brabant fysiek met elkaar verbonden. Een fietspad dat maar 2 meter breed is en dagelijks door ruim 3.000 fietsers gebruikt wordt, waaronder veel scholieren die naar de middelbare scholen in Cuijk en Boxmeer gaan. Het is daarmee een druk bereden fietspad dat een belangrijke regionale, verbindende functie vervult. Door de colleges van B&W van Gennep en het Land van Cuijk zijn meerdere acties ondernomen om te komen tot verbreding van het fietspad. Ook de provincies Limburg en Noord-Brabant zijn inmiddels doordrongen van de noodzaak tot verbreding van het fietspad en hebben hiervoor geld gereserveerd. Echter, Rijkswaterstaat heeft recent aangegeven de daadwerkelijke verbreding van de brug op de lange baan te willen schuiven. Pas in 2052 zouden we aan de buurt zijn! Op 4 november 2021 hebben de gemeente Gennep, de voormalige gemeente Boxmeer, de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant een brief aan de toenmalige Minister van Infrastructuur en Waterstaat (mevr. B. Visser) gezonden. In deze brief is het Rijk verzocht om haar verantwoordelijkheid te nemen en actief betrokken te zijn bij het voorbereidingsproces dat moet leiden tot verbreding van de fietsverbinding over de Maas. Tevens is het Rijk verzocht om bij te dragen aan de voorbereidingskosten als ook 1/3 deel van de realisatiekosten (totaal geraamd op € 5,25 miljoen), zodat het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. In de brief geven de beide provincies Limburg en Noord-Brabant aan elk 1/3 deel (ad € 1,75 miljoen) ter beschikking te willen stellen aan de benodigde voorbereidings- en realisatiekosten. Dit zou betekenen dat er via de beide provincies dus € 3,5 miljoen beschikbaar is voor aanpassing van de fietsverbinding over de Maas tussen Gennep en Oeffelt. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 juni jl. in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Van der Molen aangegeven dat ‘in zijn algemeenheid onder groot onderhoud niet valt het vergroten van de capaciteit van – in dit geval – een fietsverbinding.’ Toegespitst op de Maasbrug geeft de Minister aan dat ‘het vergroten/verbreden van het fietspad geen verantwoordelijkheid van het Rijk is, maar van beide provincies als wegbeheerders. Indien dit gewenst is, zijn de kosten en risico’s voor de initiatiefnemers. Indien voor de uitbreiding van het fietspad tevens aanpassingen aan de constructie vereist zijn, zijn ook deze kosten en risico’s voor de initiatiefnemers.’ In ‘De Gelderlander’ van 3 augustus 2022 wordt door de heer M. Rutten uit Gennep voorgesteld om te komen tot optische verbreding van het fietspad door het naar buiten plaatsen van de brugleuningen langs het fietspad. Hiermee kan het fietspad met ca. 75 cm verbreed worden. Tot het moment dat Rijkswaterstaat groot onderhoud aan de brug uitvoert (volgens laatste berichtgeving van Rijkswaterstaat over 30 jaar) kan deze maatregel voor de ‘time being’ een positieve bijdrage leveren de verkeersveiligheid van het fietspad over de Maas. De CDA fractie verzoekt het college van B&W de navolgende vragen schriftelijk te beantwoorden: - Bent u bekend met het artikel in ‘De Gelderlander’ van 3 augustus jl. dat betrekking heeft op het fietspad over de Maas tussen Gennep en Oeffelt? (https://www.gelderlander.nl/gennep/mat-uit-gennep-heeft-wel-een-idee-hoe-de-maasbrug-veiliger-te-maken-voor-fietsers-nu-is-het-levensgevaarlijk-hier~aa8a79c0/) - Wat vindt u van het door de heer M. Rutten voorgestelde plan om te komen tot verbreding van het fietspad over de Maas tussen Gennep en Oeffelt? - Bent u bereid om in overleg te treden met de provincie(s) en Rijkswaterstaat om te bespreken of het door de heer M. Rutten uit Gennep voorgestelde plan om te komen tot aanpassing van het fietspad over de Maas uitvoerbaar is? - Bent u bereid om in overleg met de provincie(s) te bespreken of zij hieraan uitvoering kunnen/willen geven op basis van de gedane financiële toezeggingen aan het Rijk in de brief van 4 november 2021?

Staatssecretaris Van Rij op bezoek in Noord Limburg

CDA CDA Gennep 03-08-2022 15:38

Afgelopen week was staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst op bezoek in Venlo. Namens het CDA Gennep heeft fractievoorzitter Twan Reintjes deelgenomen aan het gesprek. Het was een bezoek met als doel om zorgen op te halen bij Limburgse CDA-leden die ontstaan zijn naar aanleiding van het gepresenteerde stikstofbeleid. Eerder hebben de CDA afdelingen in Noord-Limburg al laten weten zich niet te kunnen vinden de gepresenteerde plannen en zich zorgen te maken over de koers van de partij. De reductiedoelen zijn onhaalbaar en de bestaande agrarische bedrijven wordt geen perspectief geboden. Er zal dus wat moeten veranderen aan het beleid. Naast dat uitvoerig gesproken is over het stikstofbeleid zijn ook de spaartax en de afhandeling van de toeslagenaffaire aan de orde geweest. Twee zaken waarvan de Noord-Limburgse afdelingen het belangrijk vinden dat deze ruimhartig afgewikkeld moeten worden door het kabinet. Verder is meegegeven dat er vaart gezet moet worden om de belasting op gezonde voeding te verlagen. Een maatregel die prima aansluit op de Regio Noord-Limburg als de gezondste regio. Daarnaast blijven de hoge energiekosten voor veel huishoudens een aandachtspunt vormen. In de aanloop naar Prinsjesdag zal het kabinet bekend maken hoeveel financiële ruimte er nog is om huishoudens financieel te compenseren of de lasten te verlagen. Het was een open en kritisch gesprek. Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven de signalen vanuit de regio Noord-Limburg mee te nemen naar Den Haag. Hij gaf aan dat er in deze bijzondere tijd, waarin we op dit moment verkeren, nog genoeg werk aan de winkel is.

Samen kom je verder!

VVD VVD Gennep 26-07-2022 03:49

De afgelopen weken heeft u in de gemeenterubriek al kennis mogen maken met verschillende nieuwe raadsleden. Nieuw in de lokale politiek… dat ben ik niet per se, maar na een tussenpauze van enkele jaren ben ik weer terug in de gemeenteraad. Na het tekenen van het coalitieakkoord tussen CDA, VVD en ELsss, werd ik 18 dagen later, op 31 mei, geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de VVD.

https://gennep.vvd.nl/nieuws/50477/samen-kom-je-verder

En nu… enkele weken later staan we al voor het zomerreces, de periode waarin er geen vergaderingen van de gemeenteraad plaatsvinden. Die tijd is voor mij echt voorbijgevlogen. Van informatieavond tot raadsvergadering, van fractievergaderingen tot bedrijfsbezoeken; een intensieve maar vooral leerzame tijd. Mijn drijfveer is daarbij één doel: samen met een leuke groep mensen aan de slag gaan om onze gemeente met al haar inwoners, instellingen en bedrijven elke keer een beetje beter en mooier te maken.

Een valkuil voor nieuwe raadsleden is vaak dat je het liefst alles meteen wilt aanpakken en doen. Dat is helaas niet mogelijk. Daarom heb ik binnen de VVD-fractie ervoor gekozen om me te verdiepen in thema’s rondom onderwijs, kinderopvang, cultuur, sport, sociale voorzieningen en duurzaamheid. Alsnog een hele lijst aan onderwerpen en ik besef goed dat ik dit niet alleen kan doen. Ik heb u hierbij hard nodig om te weten wat er speelt. Om te horen wat er beter kan. Om samen te zoeken naar verbeteringen of kansen. Samen kom je verder!

Mijn eerste weken zitten erop, maar dit is pas het begin van een raadsperiode die tot 2026 duurt. Heeft u wellicht nu al, of in de komende maanden of in de toekomstige jaren, ideeën, suggesties of misschien bedenkingen bij dingen die u leest, ziet of hoort? Zijn er dingen die u zich afvraagt, of waar u zich aan stoort? Schroom niet om mij dit te laten weten! Immers, wat ik weet, daar kan ik misschien iets mee. Maar wat ik niet weet, daar kan ik zeker niets mee.

Ik kijk uit naar een mooie raadsperiode en voor nu wens ik u een hele fijne vakantie toe en wie weet tot snel!

Mariëlla van den Bogaart, VVD

m.vandenbogaart@gennep.nl

(Stik)stof tot nadenken

CDA CDA Gennep 19-07-2022 15:42

Als lokaal raadslid sta je soms lijnrecht tegenover de landelijke politiek. Zo vindt mijn partij, het CDA Gennep, de stikstofplannen van het kabinet onverteerbaar. Die zullen er volgens ons toe leiden dat de veehouderij in de regio grotendeels zal verdwijnen. Er ligt voor ons een stikstofreductie van 70%. Zien we straks geen koeien en kalfjes meer grazen in onze weien? Geen jonggeboren lammetjes meer dartelen? De gestelde doelen op het gebied van natuur zijn niet realistisch en onuitvoerbaar. Uiteraard sta ik volledig achter goede natuurwaarden. Maar wij hebben hier land- en tuinbouw die past, en de omgeving versterkt. Aanpassingen zijn noodzakelijk. Wij willen meer perspectief voor boeren, meer ruimte voor innovatie om de stikstofuitstoot te verminderen en een eerlijker bijdrage van andere sectoren zoals de industrie. In onze visie is het zo dat het terugdringen van de uitstoot van stikstof alleen noodzakelijk is om specifieke natuurdoelen te halen, zoals droge en schrale graslanden. Maar de ontwikkeling daarvan is op de voedselrijke bodem van Maasduinen niet mogelijk, ook niet met de voorgestelde reductie. Daarnaast zitten wij met een stikstofprobleem dat men in de ons omringende landen niet kent. Zo is aan de andere kant van de grens in het Duitse Reichswald op dit moment helemaal geen sprake van een te hoge uitstoot van stikstof. Dat heeft te maken met de keuze voor andere natuur en regelgeving. Andere haalbare, minder schrale soorten natuur die veel minder stikstofgevoelig zijn, zijn wel prima inpasbaar in de regio Maasduinen. Daarmee kunnen bestaande natuurgebieden nog steeds behouden blijven en waarschijnlijk ook beter en goedkoper beheerd worden. Want ook het beheer van natuurgebieden is de afgelopen jaren tekort geschoten. Met andere, minder schrale natuurdoeltypen kunnen natuur en agrarische sector prima naast elkaar blijven functioneren. En zien wij volgend voorjaar het vee weer vrolijk in onze weien rennen. Wat is ons platteland zonder akkers, koeien en schapen? Ronnie Rutten

Stikstof…

VVD VVD Gennep 14-07-2022 08:18

Na een indrukwekkende actie van lokale boeren in het centrum van Gennep en het overhandigen van een petitie aan de burgemeester was het afgelopen maandag aan de gemeenteraad om over stikstof in debat te gaan. Immers, het is wel duidelijk dat de stikstofaanpak van de Rijksoverheid de gemoederen nog steeds bezighoudt.

In die aanpak zijn voor de gemeente Gennep richtinggevende reductiedoelstellingen van 47, 70 en 95% opgenomen. Doelstellingen die eenzijdig gericht zijn op de landbouw, terwijl een integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, waaronder industrie, verkeer en luchtvaart, betrokken worden.

We moeten juist huidige agrarische bedrijven koesteren, mede ter behoud en beheer van ons agrarisch cultuurlandschap, maar bovenal vanwege de grote toegevoegde waarde voor onze (veilige) voedselvoorziening en het beheer van natuur en buitengebied.

Vandaar dat VVD-raadslid Mariëlla van den Bogaart samen met de fractievoorzitters van CDA en SP het initiatief hebben genomen om namens de gemeenteraad van Gennep aan de landelijke en provinciale overheid te verzoeken de gepresenteerde stikstofplannen in te trekken.

Daarnaast is uitgesproken dat de overheid vanuit dialoog tussen sectoren en provincie tot een werkbaar en gedragen plan moet komen om natuur te beschermen en landbouw perspectief te bieden, waarbij naast de agrarische sector ook overige sectoren hun bijdrage leveren.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Bram Nijst: Plannen voor de komende jaren

VVD VVD Gennep 01-07-2022 10:18

Samen met het CDA en ELsss stapte mijn VVD afgelopen weken in een nieuwe coalitie. Ik ben dik tevreden met het eindresultaat. Ook de andere partijen in de raad waren positief gestemd. Ik pik er 3 onderwerpen voor u uit.

https://gennep.vvd.nl/nieuws/50266/bram-nijst-plannen-voor-de-komende-jaren

Woningbouw

We gaan onze woningbouwambities voor alle categorieën flink opschroeven om onze voorzieningen (winkels, scholen, verenigingen) levensvatbaar te houden. Heijen moet de eerste prioriteit krijgen. Het dorp heeft zelf een aantal mogelijke bouwlocaties aangewezen. Voor het ‘kermisterrein’ en de ‘paardenwei’ geven we het nieuwe college mee de procedures dit jaar nog te starten.

De Maaskemp

Voor dit gebied hebben we grote plannen. Hoe zonde is het immers dat we Gennep in feite met zijn rug naar de Maas hebben georiënteerd, afgesneden door de rondweg? Daar willen we verandering in brengen. Dat in dit gebied een hoogwatergeul zou komen stond al vast. De overstromingen in Zuid-Limburg vorig jaar hebben die urgentie nog eens benadrukt. We willen werk gaan maken van een nieuwe fiets-/wandelverbinding over of onder de rondweg, tussen de oude stadskern en de Maaskemp. Ook denken we aan strandjes aan de nevengeul, natuurontwikkeling, seizoenshoreca en mogelijkheden om aan te meren.

Verkeer

Na de verbindingsweg Milsbeek gaan we door met het ontlasten van de kernen van zwaar vrachtverkeer. Voor Ottersum en Ven-Zelderheide starten we verkeersstudies om tot oplossingen te komen. Langs de N271 willen we tot geluidswerende maatregelen komen voor de kern Heijen. Ook we kijken of we werk kunnen maken van een Niersdalbruggetje. Geen duur prestigeproject, maar een variant à la Genneperhuis: betaalbaar, simpel en voor voetgangers en fietsers toegankelijk.

Uiteraard is dit maar een kleine greep aan onderwerpen. Het hele akkoord is te vinden op onze website. Heeft u vragen of opmerkingen? U mag me altijd een mailtje sturen.

Bram Nijst

b.nijst@gennep.nl

Van wie is de Maasbrug?

CDA CDA Gennep 22-06-2022 15:19

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’. Daarvoor is gebruik gemaakt van input uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen. Als CDA-er en mede onderhandelaar ben ik tevreden over het resultaat. Veel zaken uit ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Denk aan: woningbouw en gemeenschapsvoorzieningen in alle kernen, goede zorg voor jong en oud, ruime aandacht voor sporten en bewegen, ondersteuning van verenigingen, extra inzet op duurzaamheid en verkeers- en bereikbaarheidsmaatregelen. Er ligt een mooi basisdocument om mee aan de slag te gaan voor de inwoners uit gemeente Gennep. Samen met de overige raadsleden wil ik mij inzetten om zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Over de discussie voor verbreding van het fietspad over de Maas tussen Gennep en Oeffelt heb ik mijzelf de afgelopen weken verbaasd. Rijkswaterstaat weet ineens niet wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de brug over Maas! Dagelijks maken ca. 3.000 fietsers gebruik van de brug. Vooral scholieren, forensen en recreanten. De brugverbinding is van groot belang, maar voldoet qua breedte niet aan de gestelde richtlijnen. Vanuit het CDA is de afgelopen periode op diverse niveaus aandacht gevraagd voor het fietspad over de Maas. Zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Ook de gemeenten Land van Cuijk en Gennep hebben de nodige acties ondernomen. De laatste berichten zijn echter teleurstellend. Nu het aankomt op het beschikbaar stellen van financiële middelen wil Rijkswaterstaat de regio verantwoordelijk maken voor de verbreding. Onvoorstelbaar voor mij! Dat de verbreding niet vandaag op morgen te realiseren is, is ook mij duidelijk. Maar als overheden zo naar elkaar blijven wijzen, dan zijn afspraken over verbreding nog heel ver weg. Om nog maar niet te spreken over de daadwerkelijke verbreding.Als CDA blijven we druk houden op dit traject.

Statement CDA afdelingen Maasduinen

CDA CDA Gennep 14-06-2022 15:27

Dinsdag, 14 juni 2022 Haalbare natuurdoelen nodig in belang van toekomst natuur en land- en tuinbouw in regio Maasduinen. Afgelopen vrijdag werd ook de regio Maasduinen geconfronteerd met de landelijke stikstofplannen, ofwel de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De stikstof in onze regio moet ongeveer 70% gereduceerd worden. En dat terwijl de stikstofuitstoot sinds de jaren negentig al gehalveerd is! De gepresenteerde plannen uit Den Haag leiden ertoe datde veehouderij in de regio Maasduinen grotendeels zal verdwijnen. Voor de CDA afdelingen in de regio Maasduinen onverteerbaar. En dan nog zal de natuur niet op orde zijn. Dus aanvullend moeten ook andere sectoren dan de land- en tuinbouw stikstof gaan reduceren. Voor de CDA afdelingen in de regio Maasduinen betekent dit dat de gestelde natuurdoelen niet haalbaar zijn. Aanpassingen zijn noodzakelijk. De beoogde stikstofreductie is enkel noodzakelijk om een aantal specifieke, schrale natuurdoeltypen in de Maasduinen te ontwikkelen/stimuleren, zoals droge en natte schraal graslanden. Ontwikkeling van deze natuurdoeltypen is op onze voedselrijke bodem niet mogelijk. Daarvoor is een arme, schrale bodem noodzakelijk. Ook met devoorgestelde reductiedoelstelling zullen we de beoogde natuurdoeltypen niet halen. Direct aan de andere kant van de grens, bijv. in het Duitse Reichswald is op dit moment helemaal geen sprake van een te hoge stikstofdepositie. De reden is dat daar minder stikstofgevoelige natuurdoeltypen zijn gelegen. Daarvoor is door Duitsland zelf gekozen. Nederland heeft de habitatlijn stringenter toegepast. Met de vele (veelal ook kleine) natuurgebieden zijn voor Nederland de consequenties onevenredig groot. Daarnaast hebben we de regels ook nog eens strenger gesteld dan de ons omliggende landen. Nu zitten we met een stikstofprobleem dat men in de ons omliggende landen niet kent. Vanuit Den Haag wordt de Maasduinen regio nu met onhaalbare doelen omtrent natuurherstel opgezadeld, waarmee we de natuurproblematiek niet verder zullen verbeteren. Als gezamenlijke CDA afdelingen roepen wij de Provinciale Statenfractie in Limburg en de Tweede Kamerfractie in Den Haag op om aan te dringen op wijziging van de Europese regelgeving rondom natuurbeleid. Andere, haalbare natuurdoeltypen zijn noodzakelijk. In Brussel kan/moet deze discussie gevoerd worden. Nu doelen niet haalbaar zijn, zullen ze daar ter discussie gesteld moeten worden. Inzet daarbij moet zijn dat natuurontwikkeling plaatsvindt op basis van natuurdoeltypen die veel minder stikstofgevoelig zijn. Daarmee kunnen bestaande natuurgebieden nog steeds behouden blijven en waarschijnlijk ook beter en goedkoper beheerd worden. Want ook het beheer van de natuurgebieden is de afgelopen tekort geschoten. Met andere, minder schrale natuurdoeltypen in de regio Maasduinen kunnen natuur een agrarische sector prima naast elkaar blijven functioneren. De CDA afdelingen in de regio Maasduinen zijn van mening dat het vrijdag gepresenteerde beleid niet tot uitvoering mag komen. Natuurontwikkeling voor specifieke natuurdoel typen is niet realistisch en onuitvoerbaar. Tegelijkertijd wordt hiermee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende beroepsgroep en landschapsbeheerder voor de toekomst verdreven zonder dat we daarmee ook maar in de buurt komen van de gestelde natuurdoelen. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA. En de vraag is dus of het bij deze agrarische beroepsgroep zal blijven. Een dergelijk onzeker scenario kunnen we de burgers en bedrijven in onze regio niet aandoen. Wij roepen de CDA Staten en Tweede Kamerfractie op geen verantwoordelijkheid te dragen voor de vrijdag gepresenteerde doelen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Namens, CDA Gennep CDA Bergen CDA Mook & Middelaar CDA Venlo CDA Beesel

Afscheid Rob Peperzak

CDA CDA Gennep 02-06-2022 15:31

Rob, zonder politieke ervaring werd je vier jaar geleden wethouder. Je had en hebt tientallen jaren ervaring in het bedrijfsleven en op diverse andere plekken, zoals in het leger. Je bent de afgelopen periode wethouder geweest alsof je een bedrijf runde. Met 1 verschil: je was zelf niet de baas. Maar toch heb je het maar mooi gedaan. We zijn je als CDA dankbaar voor je tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren. Als CDA kwamen we vier jaar geleden met drie zetels vanuit de oppositie en werden toen met vijf zetels de grootste partij. Toen hadden we nog geen kandidaat wethouder. Als CDA wachten we altijd eerst de verkiezingen af en kijken dan verder. Het zijn per slot van rekening verkiezingen voor leden van de gemeenteraad. Ons grootste speerpunt waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan was ‘woningbouw’. En ik weet het nog precies Rob. Vrij snel na de verkiezingen gaf je aan wel als wethouder aan de slag te willen gaan, omdat we de grootste waren geworden. Je wilde met je kennis, kunde en ervaring aan de slag met woningbouw. Er moest echt wat gebeuren op dat gebied. Er waren nagenoeg geen plannen, zoveel plancapaciteit was er gereduceerd. Je bent hiermee vier jaar geleden op uiterst constructieve en prettige wijze met Janine van Hulsteijn en Peter Lucassen aan de slag gegaan. Na ruim 2 jaar is het stokje van Peter overgenomen door Rob Janssen. Ook daarmee verliep de samenwerking binnen het college prima. Volgens mij zijn er door de week nauwelijks avonden geweest dat je thuis op de bank zat. Je had heel intensief contact met alle sportverenigingen en wist binnen 4 jaar de sporthal gerealiseerd te krijgen: Van initiatief tot realisatie. Daarnaast zat je elke 6 weken met de dorps- en wijkraden afzonderlijk aan tafel. Ook het sociale domein, hoewel niet jouw portefeuille, had jouw interesse. Ook daarin was je voor verdere doorontwikkeling. Denk aan Intos en de aanpak van laaggeletterdheid. Dit om er voor te zorgen dat plannen van de grond kwamen en ook richting uitvoering kwamen. Als zaken niet lukte ging je ook nog bij jezelf te rade waarom zaken niet lukte. Daar baalde je van. Je was iemand van de grote lijnen en koos een bedrijfsmatige insteek om zo snel mogelijk de gestelde doelen te realiseren. Je hield ervan om problemen op te lossen, mensen verder te brengen. Niet om zelf of als gemeente daarmee in de spotlights te komen. Wat je wel deed was je ambtenaren veelvuldig danken voor hun werk en inzet. Ook publiekelijk. Je hebt een tomeloze en ook aanstekelijke energie. En dat op jouw leeftijd! Mensen worden daarvan enthousiast en zijn bereid om zelf ook aan de slag te gaan. Je geeft veel, maar hetgeen je er zelf aan terug krijgt is volgens mij steeds JOUW energie geweest. Rob wat heb je jezelf de afgelopen jaren een slag in de rondte gewerkt om er voor te zorgen dat er in Gennep, net als in het land van Cuijk, weer gebouwd wordt. En het is gelukt. Er wordt gebouwd en er liggen plannen voor wel 500 woningen die in pijplijn zitten voor realisatie. Maar wil Gennep haar voorzieningenniveau behouden dan moet er volgens jou zeker in hoog tempo flink doorgebouwd worden. Dat is jouw devies wat wij steeds te horen kregen. Daarvoor moeten er wel plannen op de plank liggen. Partijen bij elkaar brengen, plannen ontwikkelen en deze in procedure brengen. Want je wist maar al te goed: als gemeente Gennep bouwen we niet. Misschien wel ‘helaas niet’. Je liet je niet afleiden door geluiden dat we als een krimp gemeente weggezet worden, want je wist dan komt er niets terecht van de noodzakelijke woningbouwplannen. Ook richting onze fractie aan gaf je dat we ons niet met krimp maar met bevolkingsgroei bezig moeten houden. Zo niet dan trekken nog meer jongeren weg. En die komen niet meer terug, verzekerde je ons. Houd je bij hetgeen we afgesproken hebben. Ook zelf heb ik het nodige van je geleerd. Zeker op de lastige kwesties die aan de orde zijn geweest: Wees snel duidelijk was je antwoord. Dat was ook de wijze waarop Jacques van Bergen en ik (na je vakantie) geconfronteerd werden met het bericht dat je toch niet meer door wilde als wethouder. Mannen ik ben eruit: ik stop er mee was je antwoord. We wisten dat je al iets langer twijfelde. Je wordt per slot van rekening ook bijna 71 jaar en ook gehoor problemen speelden je parten. We hebben ook niet meer geprobeerd om je alsnog over te halen. Dat was toch niet meer gelukt. Want zoals we je kende: je was en bent duidelijk. Tegelijkertijd Rob zijn we je onvoorstelbaar veel dank verschuldigd voor al je inzet voor het CDA en voor de gemeente Gennep. Binnen onze CDA club zullen we zeker nog op je afscheid als wethouder terugkomen. Maar gelukkig blijf je als voorzitter van het CDA bestuur binnen onze club actief. Namens ons allen veel dank voor je resultaat gerichtheid en deskundige en tomeloze inzet, waardoor veel goeds voor de Gennepse samenleving tot stand is gebracht. Wij wensen jou samen met je directe naasten alle goed voor de toekomst.

CDA Gennep bezoekt Bovema in Heijen

CDA CDA Gennep 24-05-2022 16:20

Vorige week heeft het CDA Gennep een werkbezoek gebracht aan Bovema International b.v. in Heijen. Een gerenommeerde producent van mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen, rook en warmteafvoer systemen en brandventilatie. Een bedrijf dat haar oorsprong heeft in de gemeente Gennep. Tot voor een aantal jaren terug zat het bedrijf in Milsbeek. Na een omzwerving in Beugen zit het bedrijf inmiddels alweer een aantal jaren op de Groote Heeze in Heijen. Er werken ca. 30 mensen, waarvan ca. 80% afkomstig is uit de gemeente Gennep. Bovema heeft de ambitie om te groeien. Bij Bovema worden ventilatiesystemen zelf op maat ontworpen, maar ook geheel op wens van de klant geleverd. Het zijn veelal hoogwaardige aluminium systemen. Het werken met aluminium vergt van lassers specifiek vakmanschap. Dat is de reden dat Bovema samen met de industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen sterkt ijvert voor behoud en versterking van de technische opleidingen van het Elzendaalcollege in Gennep. Studenten van het Elzendaalcollege lopen ook geregeld stage bij Bovema. Belangrijk is het om jongeren in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor techniek. Daarnaast pleit Bovema voor verdere doorontwikkeling van Intos, waarmee mogelijk op lokaal niveau voorzien kan worden in extra technische arbeidskrachten. De CDA-ers waren onder de indruk van het prachtige bedrijf Bovema.