Nieuws van politieke partijen in Gennep inzichtelijk

1246 documenten

Janine van Hulsteijn gekozen tot lijsttrekker

VVD VVD Gennep 10-09-2021 05:22

De VVD leden in de gemeente Gennep hebben wethouder Janine van Hulsteijn unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. ‘Het is zeer eervol om lijsttrekker te mogen zijn. Ik verheug me bijzonder op de komende verkiezingen’, aldus Janine.

https://gennep.vvd.nl/nieuws/45277/janine-van-hulsteijn-gekozen-tot-lijsttrekker

Janine: ‘Als Gennepse VVD, opgericht in 1974, hebben wij ons door de jaren heen ingezet voor een betere toekomst van de gemeente. Daarbij staat voorop dat we de eigen kracht van onze inwoners willen versterken. Dat hebben we gedaan met bekende boegbeelden zoals Carla Dijkstra en Marian de Bruijn, die beiden jarenlang trotse voorvrouwen waren van onze liberale partij. Het is voor mij een bijzondere eer dat ik deze traditie nog steeds mag uitbouwen.’

‘In 2018 mocht de Gennepse VVD voor het eerst toetreden tot de coalitie en een wethouder leveren. De afgelopen jaren hebben wij samen met CDA en SP veel goed werk kunnen verrichten. Er zijn belangrijke stappen gezet om bijvoorbeeld de winkelleegstand aan te pakken, werk te maken van de verbindingsweg Milsbeek en vooral ook onze inwoners en lokale ondernemers te ondersteunen tijdens de diepste momenten van de coronacrisis.’

‘Het werk voor onze gemeenschap is echter nog niet klaar, er kan en moet nog veel gebeuren. Door deze crisis moeten we volop blijven inzetten op herstel en wederopbouw van onze samenleving. We zien dat veel middenstandsbedrijven het verhipte lastig hadden en nog steeds hebben door corona maatregelen vanuit de Rijksoverheid. We komen uit een ontzettend zware periode en hebben te maken met de onzekerheid van de toekomst. Nu is het zaak dat ondernemers weer volop kunnen gaan ondernemen, zodat onze inwoners hun banen behouden bij onze middenstandsbedrijven. Samen sterker uit de crisis komen!’

‘De Gennepse VVD staat in de startblokken om ook de komende jaren te bouwen aan een nog betere toekomst voor onze gemeente. Dat doen we met een helder en concreet verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst met mensen uit het midden van onze samenleving. Als lijsttrekker heb ik er vertrouwen in dat wij met een sterk team en een goede visie voor onze gemeente het beste aanbod hebben voor de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.’

Vragen die D66 heeft ingediend over de uitbreidingsplannen “Haven Heijen”

D66 D66 Gennep 15-08-2021 11:28

De fractie van D66 volgt de plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen kritisch. Afgelopen week is er een advies uitgebracht door de onafhankelijke commissie Milieueffectrapportage. De gemeente Gennep meldt op haar website dat de commissie positief is over onderdelen van de plannen en de duurzaamheidsmaatregelen waardeert.

De fractie van D66 leest deze beoordeling niet terug in het kritische rapport van deze onafhankelijke commissie. Dit is de tweede maal dat er vanuit deze commissie Milieueffectrapportage kritiek komt op de plannen voor de uitbreiding van de Haven Heijen. De commissie geeft heel duidelijk aan dat er onvoldoende onderbouwing aanwezig is waaruit de noodzaak van de uitbreiding blijkt.

Wij hebben nu diverse schriftelijke vragen gesteld, mede doordat de bezwaren die zijn ingediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan (in licht juridische termen: het indienen door belanghebbenden van zienswijzen tegen het bestemmingsplan) niet bij ons bekend zijn. Dat vinden we heel vreemd. Zienswijzen dienen namelijk gericht te zijn aan de gemeenteraad en niet aan college of ambtenaren.

Tevens stelden wij schriftelijke vragen over de, door de gemeenteraad, in september 2016 gestelde doelen van het project “Uitbreiding Haven Heijen” omdat volgens ons daar niet aan wordt voldaan. Het besluit van september 2016 met de doelen luidde: 1. Uitbreiden van de bestaande haven in Heijen en het bedrijventerrein aldaar. 2. Bijdragen aan de opgave voor hoogwaterbescherming. 3. Ontwikkelen van watergebonden natuur.

Inzake doel 3 concluderen wij dat dit niet bereikt wordt in de voorliggende plannen. Thans wordt buiten het plangebied compensatie gepland voor de natuurontwikkeling. Daarmee wordt niet voldaan aan de door de gemeenteraad vastgestelde doelen.

Link naar de schriftelijke vragen van de fractie van D66.

Reacties naar: info@d66gennep.nl

"Maak werk van zelfwoonplicht"

SP SP Gennep 10-08-2021 18:55

De Gennepse SP-fractie wil dat er een zogenaamde ‘zelfbewoningsplicht’ komt bij particuliere woningen in de gemeente Gennep.

Volgens fractievoorzitter Hans Frentz, die het thema middels een reeks schriftelijke vragen bij het college van B&W heeft aangekaart, “moet voorkomen worden dat de gemeente een uitwijkplaats wordt voor beleggers in particuliere woningen waardoor zodoende de particuliere markt wordt verstoord.”

Frentz wijst daarbij op diverse grotere gemeenten, waaronder Nijmegen, waar al aan/met zo’n zelfbewoningsplicht gewerkt wordt. Deze behelst, dat degene die een nieuwbouwwoning koopt daar zelf in moet gaan wonen. Daarmee vervalt voor particuliere beleggers de impuls om – vaak op grote schaal – in woningen te investeren, waarna deze niet zelden verhuurd worden aan degene die het meest kan betalen.

“In verband met de op stapel staande bestemmingsplannen in onze gemeente, waaronder de Heikant, is het behoud van mogelijkheden van particulieren en starters op de huizenmarkt van essentieel belang”, aldus Hans Frentz.

Woningnood, dus bouwen, bouwen, bouwen...

VVD VVD Gennep 30-07-2021 08:02

De afgelopen jaren is er volop ingezet op meer woningbouwplannen, maar het lijkt er helaas nog op dat elk nieuw plan slechts een druppel op de gloeiende plaat is. In de gemeente Gennep hebben we te maken met een woningnood, dus moet er ook de komende jaren aandacht zijn voor meer woningbouw

Willen we bijvoorbeeld dat jongeren in onze dorpen blijven wonen, dan zullen we ook moeten zorgen voor betaalbare woningen. Dan zijn ontwikkelingen zoals bij bakkerij Jacobs in Milsbeek, op de paardenwei en het kermisterrein in Heijen, bij de Uitkomst in Ven-Zelderheide of het vervolg van het plan Hoenderpark in Ottersum essentieel.

Ons raadslid Bram Nijst besprak de noodzaak van woningbouw in de gemeenteraad.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Samen vormen we de samenleving door iedereen de kans te geven mee te doen.

D66 D66 Gennep 22-07-2021 20:21

De gemeenteraad heeft afgelopen 19 juli ingestemd met de motie van D66 en PvdA om, naast het al bestaande sport en cultuurfonds voor de jeugd, ook een sport- en cultuurfonds voor volwassenen in te stellen. Hiermee worden voor alle inwoners van de gemeente Gennep de financiële drempels om deel te nemen aan sport of creatieve activiteiten weggenomen.

Als mensen financiële zorgen hebben zijn de lidmaatschappen voor sport- en creatieve activiteiten meestal een van de eerste dingen die stopgezet worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch mee kan blijven doen heeft de gemeente voor de jeugd een sport- en cultuurfonds, maar die voorziening stopt wanneer zij volwassenen worden.

Niet alleen de jeugd, maar ook volwassenen met een laag inkomen missen de positieve impact op hun fysieke en mentale gezondheid en tevens de gezelligheid en saamhorigheid die bij sport- en creatieve activiteiten horen. “Het verenigingsleven wordt veelal aangeduid als het cement van de samenleving. Voor een deel van die samenleving is het vaak niet mogelijk, door hun financiële situatie, om hieraan deel te nemen” aldus Mariska van Gelder – van den Hoogen, voorzitter van de volleybalvereniging Flamingo’s ’56 en actief lid van D66 in Gennep.

Afgelopen maandag dienden D66 en PvdA tijdens de raadsvergadering een motie in voor het opnemen van een sport- en cultuurfonds voor volwassenen in de gemeentebegroting van 2022. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen.

In de gemeente Gennep wonen 400 huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk minimum en nog eens 300 tussen de 100% en 120%. Met andere woorden, dat is ruim 4% van de huishoudens. Het fonds is voor die 700 huishoudens in Gennep belangrijk om niet buitengesloten te worden van sport en creatieve activiteiten.

De lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 in de gemeente Gennep, Arjen Mehlkop, licht toe: “Pas als iedereen ook de kans heeft om mee te doen dan werken we in Gennep echt aan een inclusieve samenleving – dat zijn alle inwoners die samen de samenleving Gennep vormen”. “Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten draagt niet alleen bij aan een positieve gezondheid maar verstrekt ook het sociale netwerk, het zelfvertrouwen en het gevoel van erbij te horen. Daarom moeten alle inwoners van Gennep de kans krijgen om lid van een sport- of cultuuraanbieder te worden. Ook als ze daarvoor niet genoeg geld hebben. Voor D66 betekent het dat we met zo’n fonds niemand laten vallen”.

Reacties naar: info@d66gennep.nl

Terugblik op de hoogwatersituatie

VVD VVD Gennep 22-07-2021 02:16

De afgelopen week stond volop in het teken van de hoogwatersituatie, niet alleen in onze Gemeente Gennep, maar met name in Zuid-Limburg, België en Duitsland. Gaandeweg het weekend bleek het gevaar voor onze dorpen en wijken beperkt te blijven, in de loop van maandag ging de waterstand weer dalen. Tijdens de raadsvergadering afgelopen maandagavond sprak onze fractievoorzitter Holger Rodoe een woord van dank uit aan iedereen die gedurende deze onzekere dagen hebben geholpen om erger te voorkomen.

Een discussie over hoe we in toekomst dit soort situaties kunnen voorkomen, of ons er eigenlijk beter op kunnen voorbereiden... dat is onderwerp van gesprek op een later moment in het najaar. Voor nu is het zaak om hulpverleners te danken, schade te herstellen en bij te komen van deze zomerse schrik. Zet cookies aan om de video te tonen.

Inbreng voorjaarsnota 2021:

CDA CDA Gennep 20-07-2021 17:03

Allereerst het hoogwater: Wie had dit vorige week maandag kunnen denken dat we het afgelopen weekend geconfronteerd zouden worden met deze hoogwater situatie in hartje zomer, bij ruim 25 graden en in de korte broek. Onvoorstelbaar! Voor velen van ons nooit eerder vertoond. Gelukkig zijn we er als gemeente Gennep zonder noemenswaardige problemen vanaf gekomen. Dit in vergelijking met vele andere plaatsen in Limburg en zeker Zuid-Limburg. Toch willen we als CDA alle getroffen inwoners en ook bedrijven in onze gemeente veel sterkte toewensen nu bij het dalen van het water de schade zichtbaar wordt. Denk hierbij ook aan onze agrarische ondernemers. De verwachting is dat veel gewassen langs Maas en Niers als verloren beschouwd moeten worden. Een erg trieste gewaarwording! Laten we hopen op een afdoende schaderegeling. Als het water daalt zal blijken hoe verwoestend het water daadwerkelijk is geweest. Daarnaast willen we ook onze oprechte dank uitspreken aan allen die zich de afgelopen dagen op welke wijze dan ook ingezet hebben om ons te vrijwaren van erger. Denk aan onze burgemeester, de secretaris, onze ambtenaren, waardoor we de afgelopen dagen meermaals geïnformeerd zijn over de actuele situatie. Maar ook de mensen van de veiligheidsregio, de brandweerlieden, de reddingsbrigade, de dijkwachten, Politie, boa's en natuurlijk onze lokale bedrijven die op tal van plekken ondersteuning geboden hebben alsook alle inwoners die vrijwillig hulp hebben betoond en misschien ben ik nog wel mensen vergeten. Zonder iemand tekort te doen, allen veel dank voor de inzet. Het hoogwater van de afgelopen dagen toont maar weer eens aan hoe grillig de natuur kan zijn. In Gennep heeft de natuur haar tanden laten zien, maar op veel plaatsen in Limburg heeft de natuur helaas doorgebeten en flinke schade aangericht. Om onze inwoners ook voor de toekomst te blijven beschermen tegen het hoge water zullen we door moeten pakken met projecten als de Lob van Gennep, maar ook de rivierbeveiligingsplannen die er liggen voor de Maaskemp, en richting Afferden, Mook en Oeffelt. En daarbij de toeristische kansen voor onze regio te benutten. Dan de voorjaarsnota: Ter besluitvorming ligt er vandaag voor een beleidsarme voorjaarsnota, omdat het overgrote deel van de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord en collegeprogramma is gerealiseerd of in gang is gezet. Daarvoor onze complimenten. Ondanks het feit dat onze samenleving zich al ruim een jaar in een uiterst bijzondere omstandigheid bevindt heeft dit college met de ambtelijke organisatie flink doorgewerkt en is er veel gerealiseerd. Denk aan het KEC, huiskamer in alle kernen, herinrichting Schuttersplein en Pottenhoek, vele duurzaamheidsambities, Afspraken m.b.t. Steenfabriek en Gennepermolen, aanpak winkelleegstand centrum Gennep en ga zo maar door. Het collegeprogramma ‘Op volle kracht vooruit’ doet zijn naam eer aan. Het college geeft aan de komende tijd te willen gebruiken om hetgeen in gang is gezet af te willen maken. En dat is goed wat het CDA betreft. Op alle terreinen is er veel werk verzet: sociaal, maatschappelijk, bestuurlijk, ruimtelijk en economisch. Op sociaal gebied kunnen we in Gennep nog steeds alle zorg leveren die noodzakelijk is en ook nog binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Ook het aantal bijstandgerechtigden daalt nog steeds. Dit mede dankzij Intos. Deze organisatie verdient wat het CDA betreft een dikke pluim en kan bij verdere ontwikkeling rekenen op onze steun. Steeds meer mensen worden doorgeleid richting betaald werk. De prestaties onder aanvoering van de huidige directie van Intos zijn goed. Het bedrijfsresultaat is positief en de gemeentelijke bijdrage is maar liefst met €90.000,- gedaald. Op maatschappelijke vlak wordt in alle kernen gewerkt aan het toekomstproof maken van de maatschappelijke accommodaties. Vandaag zetten we een belangrijke stap voor de kernen Ven-Zelderheide, Heijen en Ottersum. Ook is er het afgelopen jaar veel contact en overleg geweest tussen de gemeente en onze verenigingen. Dit om ook hen zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te geleiden. En ja voorzitter, hoe het verenigingsleven uit deze periode gaat komen is nog onbekend. Vandaar de vraag om de komende tijd in overleg te blijven met verenigingen en hen daar waar mogelijk te ondersteunen. Ook steunt het CDA van harte de extra aandacht die wij als gemeente gaan besteden aan de Molukse gedenkdag, eind augustus. Op bestuurlijk niveau blijven politie, ambulance en brandweerzorg aandacht verdienen. De VVD informeerde tijdens de laatste Voorbereidende raad naar de geruchten rondom verdere uitkleding van de brandweerzorg in onze gemeente. Ook wij als CDA gaan hiermee niet akkoord mocht dit aan de orde zijn. Daarom zien wij de kerntaken discussie van de veiligheidsregio graag tegemoet. Dan kunnen er prioriteiten gesteld worden. Wat wel, maar wat ook niet. Met betrekking tot de politie is recent duidelijk geworden dat er in ons district 4 politie agenten extra benodigd zijn. Die zijn er morgen zeker niet. In elk geval is het CDA duidelijk dat er extra inzet benodigd is om drugsgerelateerde activiteiten aan te pakken. Hoe gaan we dit doen college? Dit begint naar ons idee hand over hand toe te nemen en verdient verder prioriteit. Mocht regionale overheveling van formatie nog niet direct gerealiseerd kunnen worden dan zou de toch inzetbaarheid van andere regio’s naar ons gebied op projectbasis een tussentijdse oplossing kunnen zijn. Ook de ambulancezorg blijft een aandachtspunt. Vandaar onze vraag aan het college: Hoe zien de aanrijtijden er op dit moment uit? Dan woningbouw. In alle kernen wordt gebouwd of gaat weer gebouwd worden. Dit college heeft hier hard aan gewerkt. De vraag naar woningen blijft echter onverminderd groot. Dus we moeten doorgaan met bouwen naar behoefte in onze kernen. Echter, Gennep is wel afhankelijk van de bereidwilligheid en snelheid van projectontwikkelaars. We voeren als gemeente geen actieve grondpolitiek. De vraag is of we niet eens na moeten denken om op sommige plekken juist wel een strategische grondpositie in te nemen. Dit om daarmee een sterkere regierol te kunnen vervullen met als doel om sneller meer woningen te kunnen bouwen. In elk geval pleiten we als CDA voor de bouw van een appartementencomplex voor jonge starters. Appartementen die op een later moment ook door andere doelgroepen gebruikt kunnen worden. Voorzitter, ziet u ruimte om hier binnen afzienbare tijd in overleg met een projectontwikkelaar in te voorzien? Het project Lob van Gennep zorgde in de beginfase voor veel discussie in de samenleving. Hierover is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Veel tijd en energie is hier in gestoken. De input vanuit de samenleving heeft gehoor gekregen. De schuif is van tafel en er is een schaderegeling. Het project is daarmee in een heel andere ‘flow‘ terecht gekomen. Men ziet nu juist kansen. Wij vragen het college om bij de lopende gesprekken mee te zoeken naar een geschikte locatie om de velden van Achates eventueel te verplaatsen. Zorg dat Achates elders goed terecht komt. Daarnaast vragen wij het college om in kader van verkeersveiligheid te komen tot inrichting van de Kleefseweg (buiten de bebouwde kom) als 60 km/h zone. Nu de dijken aldaar aangepast moeten worden zien wij hierin een nieuwe kans om daarin te voorzien in overleg met de provincie. Voor wat betreft de voorgestelde aanpassingen van de verkeerssituatie op de Zandstraat maken wij ons zorgen over de verhoogde stoepranden. Erg gevaarlijk. Zeker voor de oudere verkeersdeelnemers. Hierover is wat ons betreft het laatste woord dan ook nog niet gesproken. Graag zouden wij een overzicht ontvangen met daarin de uitkomsten van de enquête. Dan het maaibeleid. Wij hebben als CDA verleden jaar al gewaarschuwd voor het wijzigen van toen goed functionerend beleid. Toch zijn de wijzigingen doorgevoerd. Wij vragen nu echt aandacht voor de kruisingen. Laat daar waar nodig een extra maaironde uitvoeren. Los van het feit dat het hoge gras er verschrikkelijk onverzorgd uitziet het zorgt op een aantal plekken ook voor onveilige situaties. Het zelfde geldt voor overhangend groen langs wegen. Grijp ook daarop in is ons verzoek. Verder wachten wij de evaluatie van het maaibeleid af. Op economisch vlak zien we dat Gennep er in samenspraak met de ondernemers steeds beter uitziet. De aanpak van de winkelleegstand samen met de centrummanager is van positie waarde. En voorzitter, het heeft even geduurd, maar de eerste rotonde aan de Brabantweg ligt in inmiddels keurig fleurig bij. Precies, zoals we het als CDA voor ogen hadden. Maar deze klus is helaas nog niet afgerond. Ons geduld wordt op de proef gesteld. Toch zijn er ook nog zaken waar de komende tijd nog cruciale stappen gezet moeten worden. Deze wil ik enkel genoemd hebben en vraag het college hier extra aandacht en inzet voor: 1. Woningbouwlocatie De Gennepermolen, overigens eigenlijk ook woningbouw in z’n algemeenheid. 2. De verbindingsweg in Milsbeek 3. Fietspad rondom Zelder 4. Afsluiten van de Grensweg voor autoverkeer 5. Ommetje Genneperhuys (te voet langs de Maas) En mocht u nog interesse hebben in de zaken waar we als CDA geen prioriteit aan toekennen. Ja voorzitter, die hebben we ook. Deze zaken hoeven wat ons betreft ook niet in de begroting voor komend jaar terug te komen. Het geld kan wat ons betreft voor andere doeleinden ingezet worden. 1. LOP (landschapsontwikkelingsplan) 2. Zoektocht naar nieuwe grensovergang bij Hommersum. Kijk eerder nog eens samen met de firma Kamps naar de verkeersafwikkeling aldaar. 3. Parkeer onderzoek centrum Tot slot heeft het college aangekondigd na de zomer met de raad een wijkschouw te houden. Een goed initiatief. Hier zullen aandachtspunten uit de naar voren komen. Wij vragen het college om in de ontwerp begroting hiervoor een bedrag op te nemen, waarmee laaghangend fruit aangepakt kan worden. 19 juli 2021

Voor onze veiligheid

SP SP Gennep 17-07-2021 21:31

Alle ruimte, steun en lof voor onze hulpdiensten. Dat vraagt de SP Gennep aan iedereen tijdens deze spannende dagen.

Heel veel mensen leveren momenteel een enorme inzet voor onze veiligheid en gezondheid. Brandweer, zorgpersoneel, dijkinspecteurs, politie, boa’s, militairen, talloze vrijwilligers en ondernemers doen er momenteel alles aan om erger te voorkomen. Prijs hun inzet, maar loop hen niet in de weg. 

“Blijf weg uit alle hoogwatergebieden. Geef onze hulpverleners de ruimte”, aldus burgemeester Hans Teunissen in een video-oproep.

Durf te vernieuwen!

D66 D66 Gennep 06-07-2021 09:45

D66 Gennep is trouw aan de gemeente Gennep. We zijn trots op onze gemeente! Bestuur en fractie streven voortdurend naar een prettige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners, jong en oud, in economische en sociale zin (wonen, winkelen en recreëren). Een belangrijke kernwaarde voor ons is dat we in de gemeenteraad steeds actief bijdragen aan de lange termijnontwikkeling van de kernen vanuit het gezamenlijk belang van alle inwoners uit Gennep, Milsbeek, Heijen en Ven-Zelderheide.

Voor de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid voor de lange termijn moeten ook jonge mensen de komende jaren in belangrijke mate de kans krijgen om dat beleid mee te bepalen. In heel Limburg zien we dat in veel gemeenten door D66 jonge lijsttrekkers naar voren zijn geschoven, dat deden we ook voor de gemeente Gennep in de persoon van Arjen Mehlkop.

Als bestuur willen we bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022, als kandidaten op de kieslijst voor de nieuwe D66-fractie, in de komende verkiezingscampagne een aantal jonge D66’ers aan de inwoners van de gemeente presenteren. D66’ers die voor een gezonde toekomst van Gennep willen gaan. Wij durven te vernieuwen met gedeeltelijk nieuw politiek talent, ondersteunt en begeleid door onze ervaren politieke rotten.

Een nieuwe D66-fractie in 2022 die zich zeer bewust is van de noodzaak tot het realiseren van duurzaamheid voor een toekomstige leefbare wereld. De duurzaamheid van woningen, van bedrijven en van gemeentelijke accommodaties. Die pal staat voor het behoud van ons waardevolle landschap, die goede burgerinitiatieven  actief ondersteunt en vol ideeën zit over het faciliteren van onderwijs, sport en spel voor jeugd en volwassenen.  Die vertrouwen heeft in de eigen kracht van onze inwoners, maar niemand laat vallen. Die boven alles wil bijdragen aan een transparant, integer en luisterend gemeentelijk bestuur. Een bestuur voor wie de inwoners centraal staan. Een bestuur dat “ons” bestuur is.

Een verdere overweging voor een fractie van relatief jonge D66’ers is dat jonge mensen jonge mensen aantrekken. Jonge mensen die ervoor zorgen dat bedrijven zich in hun nabijheid willen vestigen. Bedrijven die daarmee werkgelegenheid brengen, de bekende cirkel.

Diezelfde jonge mensen zijn tevens nodig als vrijwilligers voor onze jeugd bij sport- en culturele verenigingen, maar zij moeten dan wel in onze mooie gemeente kunnen werken, wonen en zich daar veilig voelen.

Wij, het bestuur, voelen ons sterk betrokken bij het streven naar een prettige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners, jong en oud. Vandaar onze wens voor het krijgen van een jong D66 fractieteam, maar die wel handelt vanuit een 50-jarige stabiele D66 achtergrond in Gennep. Een D66 fractieteam dat spreekt en zal blijven spreken met één geluid en met één mond.

We maken er met z’n allen een klaterend succes van, Het afdelingsbestuur.

Overlast arbeidsmigranten aan banden gelegd!

VVD VVD Gennep 01-07-2021 07:32

De signalen zijn er al langer, tijdens tal van onze huis-aan-huis gesprekken kregen we al te horen dat veel inwoners overlast ervaren door arbeidsmigranten. Vandaar dat er het afgelopen half jaar door de VVD fractie samen met het College van burgemeester en wethouders veel werk is verzet om eindelijk beleid te hebben waarmee we overlast aan banden kunnen leggen.

https://gennep.vvd.nl/nieuws/44768/overlast-arbeidsmigranten-aan-banden-gelegd

Een veelgehoorde klacht is de hoeveelheid woningen in gewone wijken die gebruikt worden voor verkamering en verhuur aan arbeidsmigranten. Dit soort praktijken, waarbij veelal panden door investeerders worden opgekocht, zorgt enerzijds voor een stijgend tekort aan woningen op onze huizenmarkt. Jongeren uit onze dorpen kunnen geen betaalbaar huis vinden, zien het vanaf de zijlijn gebeuren dat goede starterswoningen worden weggekocht om arbeidsmigranten voor short-stay van enkele maanden hierin te huisvesten. Naast het versterken van de woningnood heeft verkamering anderzijds ook gevolgen voor de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk. Daar waar met gewone inwoners een binding onder buren ontstaat en een gemeenschap groeit, is er met arbeidsmigranten geen contact. Zijn er vaak genoeg zelfs problemen door overlast en voelen met name jonge vrouwen zich ’s avonds ook ongemakkelijk wanneer ze alleen naar huis fietsen.

Het businessmodel van verkamering proberen we nu onderuit te halen door kamerverhuur zonder vergunning langs de meetlat van een natuurlijke bewoning te leggen: het bewonen van een gewoon huis in een wijk moet in omvang lijken op een gezinssituatie, onder één dak mogen dan ook maximaal 4 arbeidsmigranten wonen.

Bij huisvesting van meer dan vier arbeidsmigranten is een vergunning vereist, dat biedt de mogelijkheid om nog meer aanvullende regels af te dwingen. En kunnen we overlast bij buurtbewoners zoveel mogelijk voorkomen. Immers, om wildgroei – of beter gezegd: onaanvaardbare concentratie – te voorkomen ligt het maximum van huizen met kamerverhuur per straat op 5%, dat wil zeggen dat in een straat met 20 woningen maximaal 1 woning gebruikt mag worden voor kamerverhuur. Gemeente breed wordt een limitering van maximaal 1% van het aantal woningen gehanteerd.

Geheel open en transparant moeten we dus ook constateren dat met het beleid ook locaties met meer dan 4 personen mogelijk zijn. Er ligt dus een vergunningplicht vanaf 5 arbeidsmigranten op één locatie, waarmee het College de locaties van huisvesting zal proberen te sturen. Daarnaast is op verzoek van de VVD echter nog een tweetal aanvullende regels opgenomen: (1) bij vergunningaanvragen met meer dan 25 arbeidsmigranten vindt besluitvorming plaats door de gemeenteraad, want daarmee nemen de gekozen volksvertegenwoordigers het uiteindelijke besluit en zijn er voor burgers nog meer mogelijkheden voor inspraak. (2) Het maximaal aantal personen dat op één locatie mag worden gehuisvest is begrensd op 250 arbeidsmigranten, wel met de voorwaarde dat hierbij geen onevenredig risico op overlast voor de woonomgeving ontstaat.

Natuurlijk moeten we beseffen dat we de problemen niet van vandaag op morgen hebben opgelost, en wellicht blijkt er gaandeweg ook dat regels niet volstaan en nog strenger moeten, maar wel is er nu voor het eerst beleid waarmee we het uit de klauwen groeiende probleem van arbeidsmigrantenhuisvesting kunnen aanpakken. Dat doen we ook door meer handhaving, waarvoor aanvullende middelen beschikbaar komen in 2021 en 2022.

Tot slot willen wij toch een belangrijk aandachtspunt meegeven. Er wordt veel gesproken over overlast, woningtekort en het oplossen van een probleem. Daarbij mogen we echter nooit vergeten dat ook de arbeidsmigranten gewoon mensen zijn die over het algemeen hun steentje komen bijdragen aan onze economie en het principiële recht hebben op een menswaardige huisvesting. Vandaar dat wij ook strengere regels, zelfs verdergaand dan door landelijke wetgeving opgelegd, hebben besloten voor fatsoenlijke huisvesting, waarmee we misstanden proberen te voorkomen.