Nieuws van politieke partijen in Gilze en Rijen inzichtelijk

985 documenten

VVD Gilze en Rijen wenst u allen een fijne vakantie

VVD VVD Gilze en Rijen 06-08-2022 10:02

VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen. Een terugblik.

https://gilzerijen.vvd.nl/nieuws/50498/vvd-gilze-en-rijen-wenst-u-allen-een-fijne-vakantie

Na de voor ons teleurstellend verlopen Gemeenteraadsverkiezingen van maart moesten we gaan nadenken. Die nieuwe start maken we ook met een nieuw team. VVD-fractievoorzitter Hans van Nistelrooij hierover: “De plek die David Vermorken heeft achtergelaten toen hij voor de liefde en werk is verhuisd naar Hengelo, is ingenomen door de nummer 3 van onze lijst Bart van Enschot uit Gilze. Samen met onze commissieleden zijn wij vol goede moed aan de slag gegaan. Zo heeft VVD-commissielid Paul Houtepen zich vol ingezet voor het behoud van de Drie Musketiersschool in Hulten. Helaas heeft het bestuur besloten dat deze school toch moet sluiten. Een groot verlies voor Hulten. Tijdens de bespreking van de Perspectief Nota in de raad van 11 juli heeft fractievoorzitter Hans van Nistelrooij zich verzet tegen weer een verhoging van de OZB waardoor de woonlasten voor onze inwoners in deze dure tijd weer stijgen. En dat omdat het college naar eigen zeggen door de reservering voor het project spoorzone naar voren te halen het signaal aan de partners ProRail, Provincie en Rijk wil afgeven dat het project ons serieus is. De VVD Gilze en Rijen is benieuwd naar het verdere verloop nu de geschatte kosten al stijgen naar € 75 miljoen. 

In de raad van 18 juli heeft VVD-raadslid Bart van Enschot een lans gebroken om het Fietsbeleidsplan beter van kaders te voorzien vooral als het gaat om fietsveiligheid en van een betere financiële basis. Bart van Enschot: “We staan de komende jaren voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie en milieu. Om een goede balans te vinden tussen de diverse grote projecten is het belangrijk te weten waar we over praten. Dit op zowel financieel als op het gebied van uitvoering”.

Ook mochten wij VVD-commissielid Adri Schelfhorst als vrijwilliger van het eerste uur van VIPvoorelkaar feliciteren met het behalen van hun nationale vrijwilligersprijs.

Wij gaan ons tijdens de zomermaanden voorbereiden op een ongetwijfeld interessant tweede deel van 2022

Doe ook mee met ons!Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.

VVD Gilze en Rijen: laat onze gemeente niet financieel ontsporen!

VVD VVD Gilze en Rijen 02-08-2022 06:38

VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen, ook in het zomerreces.

https://gilzerijen.vvd.nl/nieuws/50489/vvd-gilze-en-rijen-laat-onze-gemeente-niet-financieel-ontsporen

Recentelijk mochten we de resultaten ontvangen van de “second opinion” die uitgevoerd is naar de investeringskosten voor de Spoorzone en de verdeling daarvan tussen de deelnemende partijen (onze Gemeente, het Rijk, ProRail en de Provincie). De uitkomst was zeer teleurstellend. Zelfs voor een “fietstunneltje” lopen de kosten op naar € 75 miljoen.

De financiële gevolgen hiervan zijn voor onze gemeente niet te overzien. 

In de raad van 18 juli heeft VVD-raadslid Bart van Enschot een lans gebroken om het Fietsbeleidsplan beter van kaders te voorzien vooral als het gaat om fietsveiligheid en van een betere financiële basis. Het Fietsbeleidsplan laat op geen enkele manier zien wat de financiële gevolgen zijn van alle wensen die erin genoemd zijn. 

Daarnaast is de investering die nodig is voor een nieuwe sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze inmiddels opgelopen naar meer dan €10 miljoen met nog de nodige onzekerheden. VVD fractievoorzitter Hans van Nistelrooij: “En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de andere grote uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen zoals bijvoorbeeld op het gebied van energie en milieu. Om een goede financiële balans te vinden tussen de diverse grote projecten is het belangrijk te weten waar we over praten zowel op financieel als op het gebied van uitvoering”. Daarom willen we graag de financiële gevolgen voor onze gemeente en onze inwoners in kaart gebracht zien zodat we weten waar we aan toe zijn en op een afgewogen manier keuzes kunnen maken. De VVD-fractie wil absoluut voorkomen dat de gemeentelijke lasten voor onze inwoners verder toenemen.

Doe ook mee met ons!Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.

Doorschuiven of doorpakken?

CDA CDA Gilze en Rijen 20-07-2022 10:37

Op 11 juli hebben we als fracties gedebatteerd over de plannen van het college voor de komende jaren. Terwijl de coalitie vol trots verklaarde hoe geweldig de plannen zijn, stelde de oppositie zich tijdens het debat kritischer op. Het standaard rolpatroon zou je zeggen. Toch gaat dat hier niet helemaal op. De plannen missen duidelijkheid over wat het college nu echt wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Er wordt vooral veel onderzoek gedaan en er worden plannen opgesteld. Nu doorpakken op belangrijke thema’s wordt lastig als keuzes hierover vooruitgeschoven worden. Hieronder een slechts kleine greep uit punten waarop het college volgens het CDA zou moeten doorpakken. Groen Een groene gemeente vinden wij heel belangrijk. Het CDA wil dat zeker voor het Wilhelminaplein voldoende geld beschikbaar wordt gesteld omdat juist daar groen heel hard nodig is om hittestress en wateroverlast te voorkomen. Woningen In de plannen van het college is veel geld gereserveerd voor groen maar veel minder voor woningbouw, terwijl dit juist nu een heel belangrijk thema is. Het college wil graag een plan schrijven voor de aankoop van bouwgrond. Of dit plan ook kan worden uitgevoerd is de vraag. Het geld dat nodig is om de grond te betalen zien we niet terug in het overzicht. Duurzaamheid De wereld is groter dan onze gemeente. Als we ons echt willen inzetten voor duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen moeten we allereerst stoppen met het verplaatsten van afvalstromen naar andere werelddelen zoals Afrika en Azië. Dus ook de verwerkings- en recyclebedrijven waarmee de gemeente in zee gaat. Het CDA heeft daarom het initiatief genomen om samen met D66 en de PvdA hiervoor een motie in te dienen, die in de raad is aangenomen. Sociaal In de nieuwe woonzorgvisie moeten de rechten op wonen, zorg en welzijn voor de ouderen, maar zeker ook kwetsbare jongeren goed geregeld worden. Hier gaat het CDA zich hard voor maken. Jongeren participatie is heel belangrijk. Jongeren praten eerder met leeftijdsgenoten. Daarom hebben we aan wethouder Doremalen voorgesteld om in onze gemeente eigen jongereninterviewers op te leiden.

CDA FELICITEERD VIP voor ELKAAR.

CDA CDA Gilze en Rijen 14-07-2022 17:14

Voor en door inwoners is de lijfspreuk van vrijwilligersorganisatie HET VIP, zoals het door de inwoners wordt genoemd. Doelstellingen van Het VIP De schakel zijn tussen en het samen brengen van vrijwilligers, particuliere hulpvragen en organisaties binnen de gemeente Gilze en Rijen, dat is wat Stichting VIPvoorElkaar doet. Door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen komt vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk samen.Daarnaast heeft VIP Gilze en Rijen de mogelijkheid om hulp te vinden op maatschappelijk vlak bij professionele organisaties of ZZP’ers. 400 vrijwilligers maken elke dag het verschil in het leven van veel mensen. Dat gebeurt onder andere via maatjesprojecten, ontmoetingen, klushulp in de tuin en in huis, vervoer, repaircafé en verschilmakers.Zo is er iedere donderdagmiddag een ontmoetingsplek ingericht in het winkelcentrum in Rijen waar mensen altijd terecht kunnen met hulpvragen. Nationale Vrijwilligersprijs 2022 Woensdag 6 juli was het CDA getuige bij de uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijs 2022. In een bomvolle theaterzaal in cultureel centrum De Boodschap, gevuld met 100 vrijwilligers vond de uitreiking plaats. Uit 129 inzendingen waren vijf organisaties genomineerd voor deze prestigieuze prijs die beloond werd met € 15.000. Alle vijf, totaal verschillende organisaties stelden zich via een filmpje voor waarin nut, noodzaak en het maatschappelijk belang van hun organisatie werd gepresenteerd. Onder het toezicht oog van een vakkundige 3 koppige jury werd de uiteindelijke winnaar bepaald en bekend gemaakt met uitreiking van een cheque van € 15.000 door Paul Depla, burgemeester van Breda. Het CDA heeft in het jonge verleden ook een bijdrage kunnen leveren aan deze mooie organisatie. Het idee van ANWB Automaatje, waar vrijwilligers, tegen een geringe vergoeding, hulpbehoevende mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen naar hun bestemming brengt is oorspronkelijk afkomstig van de CDA fractie in de gemeenteraad. Bestemming van de prijs Met het ontvangen bedrag van de vrijwilligersprijs wil VIPvoorElkaar op het onderwerp financiën een volgende stap zetten. Twee cursussen die de stichting geeft krijgen na de zomer een boost om nog meer mensen te kunnen helpen. Het in 2012 opgerichte VIPvoorElkaar is zo uniek dat ze hiermee de beste van Nederland zijn! CDA Gilze en Rijen

Een perspectiefnota met blanco cheques

CDA CDA Gilze en Rijen 09-07-2022 10:59

Op 11 juli wordt de perspectiefnota in de gemeenteraad besproken. In de perspectiefnota wordt de koers voor de komende jaren bepaald en hoeveel dat gaat kosten.Net als het coalitieakkoord staan in deze perspectiefnota veel wensen en weinig concrete doelstellingen. Het CDA vindt nog steeds niet duidelijk wat de plannen inhouden maar ziet wel dat hiervoor behoorlijk veel geld wordt gereserveerd. Algemene reserve; de spaarpot van onze gemeente Gilze en Rijen heeft in 2021 ruim 2 miljoen euro overgehouden. Dit overschot is gedeeltelijk in de algemene reserve gegaan, de spaarpot van de gemeente. Het andere deel wordt in 2022 gebruikt om vertraagde projecten uit 2021 af te maken. Voldoende geld in de algemene reserve is belangrijk. Met voldoende geld in de spaarpot kan de gemeente onverwachte tegenvallers makkelijker opgevangen. Tussentijdse rapportages; liggen we op koers? Twee keer per jaar ontvangt de gemeenteraad een tussentijdse rapportage. In het voor- en het najaar geeft de tussentijdse rapportage een overzicht van de stand van zaken. De belangrijkste vraag is liggen we op koers; klopt de begroting nog of moeten er aanpassingen worden gedaan? Perspectiefnota; nauwelijks ruimte voor tegenvallers Bij het opstellen van de perspectiefnota heeft het college de eerste tussentijdse rapportage gebruikt. In de perspectiefnota wordt veel geld gereserveerd voor zaken die niet verder zijn uitgewerkt. Blanco cheques voor vage plannen dus. Het is wel duidelijk dat er geld uitgegeven wordt, maar niet wat er nu echt met dat geld gedaan wordt. Het geld uit de algemene reserve heeft wel een duidelijke bestemming. Het college, met wethouders van kern 75, GGR en de PvdA stelt voor om bijna het volledige overgehevelde bedrag te gebruiken voor de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes. Voor tegenvallers of andere wensen is in 2022 is nog nauwelijks ruimte. Volgende week bespreken we in de gemeenteraad de eerste tussentijdse rapportage en de perspectiefnota. We zullen onze reactie geven en vertellen wat wij belangrijk vinden. In een volgend artikel komen we hier uitgebreider op terug. Zorgvuldig omgaan met geld van onze inwoners De wensen uit de perspectiefnota en de wensen van de fracties moeten een plekje krijgen in de begroting. Deze wordt rond oktober naar de raad gestuurd en in november besproken. Voor het CDA is belangrijk dat de gemeente verstandig omgaat met het beschikbare geld. Het is tenslotte geld dat we met ons allen bij elkaar brengen. De opgaven op het gebied van zorg, duurzaamheid en wonen zijn onverminderd groot. Blanco cheques vinden wij onverstandig. Contact met het CDA kan via fractievoorzitter@cdagilzerijen.nl of secretaris@cdagilzerijen.nl

David Vermorken verlaat Gilze en Rijense politiek

VVD VVD Gilze en Rijen 07-07-2022 06:57

Met ingang van 5 juli 2022 neemt David Vermorken afscheid van de politiek in Gilze en Rijen. Na 17 jaar actief geweest te zijn in de lokale politiek, is het tijd voor andere uitdagingen. David daarover: “Sinds 2005 ben ik betrokken geweest bij de politiek in Gilze en Rijen. Als campagneleider, commissielid, raadslid, fractievoorzitter, wethouder en lijsttrekker van de VVD Gilze en Rijen heb ik veel kanten van de lokale politiek gezien. Nu is het echter, na zo’n 17 jaar actief betrokken te zijn geweest bij de lokale politiek in Gilze en Rijen, tijd voor iets anders. Vanaf dinsdag 5 juli ga ik in Hengelo samenwonen met mijn vriend en toekomstige echtgenoot Onno.”

https://gilzerijen.vvd.nl/nieuws/50344/david-vermorken-verlaat-gilze-en-rijense-politiek

Trots

Met trots kijkt David terug op de afgelopen 17 jaar: “Gilze en Rijen is met recht een veelzijdige en dynamische gemeente. De ontwikkelingen die de gemeente de afgelopen 17 jaar heeft doorgemaakt zijn enorm. We hebben fantastische voorzieningen waar we enorm trots op mogen zijn. Onze sportparken zijn van topniveau en onze schoolgebouwen voldoen aan de hoogste eisen. We hebben enorm veel lokale, innovatieve ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid. Dat de gemeentelijke lasten tot de laagste van Nederland behoren, het weerstandsvermogen weer nieuwe investeringen mogelijk maakt en we daarmee ook kunnen blijven investeren in onze vier dorpen, onze samenleving en onze inwoners, is echt een enorm voorrecht.”

Dank

Politiek is mensenwerk. Ook daar kijkt David met genoegen op terug: “Zonder de steun van alle leden van de VVD Gilze en Rijen had ik dit nooit kunnen doen. Ik ben heb dan ook in de eerste plaats dankbaar voor alle kansen die ik van hen heb gekregen, hun steun en hun vriendschap!”

“Je kiest als gemeenteraadslid je collega’s van andere partijen niet uit. En het debat mag, en moet, ook op het scherp van de snede gevoerd worden. Felle discussies op de inhoud, maar niet op de persoon. Niet in de raad, maar ook niet in het weekblad of op social media. Ik wil dan ook alle (oud-)collega’s in de gemeenteraad en het college hartelijk danken voor de samenwerking.”

“Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers van de ABG-organisatie en de griffie. De betrokkenheid van alle medewerkers bij onze vier dorpen, de inwoners, verenigingen en ondernemers is enorm. We moeten echt trots zijn op hun inzet, bevlogenheid en expertise. Want zonder hen, kunnen we nog zoveel wensen uiten in de raadszaal, maar gebeurt er uiteindelijk niets. Ik hoop dat ook de komende jaren de ABG-medewerkers het respect en vertrouwen krijgen dat ze verdienen.”

Nieuwe uitdaging

Inmiddels heeft David ook een nieuwe uitdaging gevonden. Op dinsdag 5 juli is hij namelijk voorgedragen als VVD-wethouder in de Twentse gemeente Borne. David daarover: “Ik ben vereerd dat de VVD in Borne mij voordraagt als wethouder. En dat op 5 juli de gemeenteraad van Borne mij unaniem tot wethouder benoemd heeft. Ik heb er zin in om aan de slag te gaan in Twente!”

Opvolging

David was bij de laatste verkiezingen lijsttrekker van de VVD Gilze en Rijen en sinds de verkiezingen fractievoorzitter. Als fractievoorzitter wordt hij opgevolgd door VVD-raadslid Hans van Nistelrooij. Bart van Enschot uit Gilze wordt op 11 juli beëdigd als nieuw raadslid van de VVD Gilze en Rijen. “Een pittige uitdaging om een zo ervaren en kundig persoon als David op te volgen” aldus Bart van Enschot. “De afgelopen tijd heb ik veel van hem kunnen leren en samen met een kundige en enthousiaste VVD-fractie ga ik dit vol enthousiasme en vol energie oppakken. Mijn uitgebreide kennis en ervaring gaan me hier zeker ook bij helpen”.

Jongeren hebben recht op een schuldenvrije start

CDA CDA Gilze en Rijen 29-06-2022 13:52

Alle jongeren in onze gemeente moeten kunnen opgroeien zonder financiële problemen. Jongeren zijn vaak financieel kwetsbaar, dit vergroot de kans op financiële problemen. Eenmaal in de problemen is het lastig om zelfstandig de geldzaken weer op orde te krijgen. Dit heeft een flinke impact op het welzijn. 18 jaar Zodra je 18 wordt mag je alles zelf regelen. Van de ene op de andere dag mag je rood staan en geld lenen en kun je een creditcard aanvragen. Meestal gaat dit goed, maar steeds vaker gaat dit fout. Volgens het Nibud is het aantal jongeren met schulden in tussen 2015 en 2019 met 70% toegenomen! In november 2021 vroegen wij het college te onderzoeken of schuldhulpverlening in samenwerking met de stichting Jongeren Perspectief Fonds een goede aanvulling is op het bestaande beleid. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Schulden opgelost Volgens het college biedt een samenwerking met het Jongeren Perspectief Fonds grote voordelen ten opzichte van de huidige aanpak. Zo worden schulden echt opgelost en vallen jongeren nauwelijks terug in schulden. Een structurele oplossing dus met als bonus een positieve ontwikkelen op het gebied van gezondheid, psychische gesteldheid en verslavingsproblematiek. Deze samenwerking is een win-win situatie, het kan de gemeente ook nog eens 10.000 euro opleveren. Niet samenwerken; CDA gaat in debat Er zijn al genoeg partijen in onze gemeente bezig met jongeren en schulden, daarom wil het college niet samenwerken met het Jongeren Perspectief Fonds. Dit begrijpen we niet. Als je met een beperkt aantal partijen wil samenwerken, ligt het voor de hand te kiezen voor de beste partijen. En juist de aanpak van JPF is volgens het college effectiever dan die van de huidige partijen. De bijdrage die het fonds vraagt beschouwt het college als een tweede nadeel. Ook dit begrijpen we niet omdat het college verwacht dat de samenwerking een financiële besparing oplevert. Wij zijn verbaasd dat het college deze samenwerking niet met beide handen aangrijpt. We gaan daarom hierover in de commissie samenleving een stevig debat voeren. In onze gemeente moet het schuldenbeleid ook voor jongeren goed zijn geregeld Contact met het CDA kan via fractievoorzitter@cdagilzerijen.nl of secretaris@cdagilzerijen.nl

VVD Gilze en Rijen: Duidelijke afspraken over helikopter-overlast in een convenant

VVD VVD Gilze en Rijen 23-06-2022 07:00

De VVD Gilze en Rijen is hard aan de slag voor onze vier dorpen. Zo zijn wij ook van mening dat de geluidsoverlast van helikopters boven onze gemeente haar limiet bereikt heeft. Het is alweer even geleden dat de Tweede Kamer motie Kerstens is aangenomen waarin defensie wordt opgeroepen om tot een “gedragen” luchthavenbesluit te komen. Ook kwam toenmalig staatssecretaris van Defensie Barbara Visser op 12 februari 2020 zelf polshoogte nemen. Dit allemaal in aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit dat het bestaande besluit dat nog uitgaat van F16’s moet vervangen.

https://gilzerijen.vvd.nl/nieuws/50162/vvd-gilze-en-rijen-duidelijke-afspraken-over-helikopter-overlast-in-een-convenant

Om het overleg tussen defensie, omwonende en de gemeente vlot te trekken heeft defensie René Peerenboom aangesteld als procesbegeleider.

VVD-raadslid en plaatsvervangend lid COVM Hans van Nistelrooij: “De benoeming van de heer Peerenboom heeft een positief effect gehad. Hij vervult duidelijk een verbindende rol tussen defensie enerzijds en de omwonenden en gemeente anderzijds. Onder zijn leiding zijn twee overlegtafels opgestart: Tafel 1 gaat over het aantal vliegbewegingen en tafel 2 over alle andere zaken zoals uitstoot, veiligheid, Ke naar L-den enzovoorts.”

Hans van Nistelrooij vervolgt: “We zijn er nog lang niet maar er komt beweging in de zaak. Daarnaast zien we dat defensie een aantal toezeggingen die indertijd door de staatssecretaris gedaan zijn gestand doet zoals onder anderen het verplaatsen van de noordelijke oefenhelling naar het midden van de basis. Dit is door de afdeling communicatie van de luchthaven ook goed met de omwonenden gecommuniceerd. De uitkomsten van de overlegtafels en de andere toezeggingen van defensie moeten als duidelijke afspraken vastgelegd worden in een convenant dat uiteindelijk ook onderdeel van het luchthavenbesluit kan worden.”

Toch hebben wij als VVD Gilze en Rijen nog een aantal zorgen. Binnenkort wordt in de Tweede Kamer de Defensienota besproken. Deze nota weerspiegelt de wens om de investeringen in onze Nederlandse Defensie fors te verhogen. In deze nota staat onder anderen een investering in helikoptersimulatoren. Deze zouden moeten helpen om de piloten te trainen en tegelijkertijd het aantal vliegbewegingen te verminderen. Wat dan weer kan leiden tot minder overlast. Het is dus zaak voor onze gemeente dat dit onderdeel niet sneuvelt in de discussie die in de kamer ongetwijfeld zal plaatsvinden. Daarom heeft VVD-fractievoorzitter David Vermorken in het raadsvragenuurtje het college gevraagd zichtbaarder te zijn in Den Haag om de simulatoren veilig te stellen. Jammer genoeg was de reactie van het college wat lauw en afwachtend. Toch gaan we ervan uit dat onze burgemeester zijn invloed in Den Haag zal aanwenden en voor ons aller belang zal opkomen.

Doe ook mee met ons!De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.

Energienet overbelast. Code rood

CDA CDA Gilze en Rijen 22-06-2022 17:20

De berichten over het overbelaste elektriciteitsnetwerk buitelen over elkaar heen. Het CDA Gilze en Rijen is zeer verontrust over de laatste mededeling van TenneT dat het elektriciteitsnetwerk van Limburg en Brabant overbelast is. Nieuwe aansluitingen van bedrijven of supermarkten zijn daardoor praktisch niet meer mogelijk. Dat betekent dat provincies en dus gemeenten grotendeels op slot worden gezet. Presentatie Enexis Slechts een paar weken geleden werd onze raad geïnformeerd door Enexis. We hoefden ons hier nog geen al te grote zorgen te maken want er was nog ruimte op het elektriciteitsnet. Voor particuliere aansluitingen was in ieder geval nog voldoende capaciteit beschikbaar, voor nieuwe aansluitingen bedrijven werd een slag om de arm gehouden. Uitbreiding van het netwerk moet gebeuren maar duurt vele jaren en is kostbaar. De laatste berichten van TenneT zijn nog veel verontrustender, de maximale capaciteit is in Limburg en Brabant bereikt. Energietransitie In 2050 moet zowel particulieren als bedrijven van het aardgas af zijn. Dat betekent dat we nog veel meer elektriciteit moeten opwekken en vervoeren dan nu het geval is. Er moet heel veel gebeuren om te zorgen dat de problemen die nu al voelbaar zijn zich niet verder opstapelen. Om versneld van het aardgas af te komen kan waterstof mogelijk één van de oplossingen zijn. Maar om waterstof in grote hoeveelheden te produceren is veel elektriciteit nodig. Ook over (grootschalig) opslaan ervan moet nog goed worden nagedacht. Het installeren van een warmtepomp helpt om versneld van het aardgas af te komen maar warmtepompen zijn niet in voldoende mate aanwezig terwijl er ook een tekort aan personeel is om te fabriceren en te installeren. Zijn de gestelde doelen voor 2030 en 2050 wel haalbaar en niet te rooskleurig voorgesteld? Gevolgen voor gemeente Het CDA maakt zich grote zorgen over de gevolgen die dit heeft voor onze inwoners en ondernemingen. Aansluitingen van zonnepanelen staan voor bestaande bedrijven onder druk en nieuwe bedrijven kunnen wellicht helemaal niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Wat betekent het in de toekomst voor woningbouw en andere plannen? Het CDA vindt dat vanuit het rijk en de provincie samen met TenneT en in samenspraak met de gemeenten met spoed een plan van aanpak moet komen. Wil je met ons meedenken of zijn er vragen of opmerkingen stuur dan een bericht naar j.frankemolle@cdagilzerijen.nl of secretaris@cdagilzerijen.nl

VVD Gilze en Rijen blijft strijden voor openhouden school Hulten

VVD VVD Gilze en Rijen 21-06-2022 01:47

De VVD Gilze en Rijen is hard aan de slag voor onze vier dorpen. Zo blijven wij strijden voor het openhouden van de school De Drie Musketiers in Hulten. De Belangenvereniging Hulten is een petitie begonnen die inmiddels al ruim 500 handtekeningen heeft. En samen met de andere fracties van de gemeenteraad hebben wij een brief gestuurd naar de Raad van Toezicht van Nuwelijn. Die raad is de baas van de directeur/bestuurder van de stichting en kan ingrijpen. Aangezien de PvdA-wethouder van Onderwijs zelf niet met de Raad van Toezicht in gesprek wilde gaan, besloten de fracties om gezamenlijk een brief te sturen aan deze raad. Helaas hebben we op het moment van schrijven nog geen reactie gehad op deze brief en het verzoek daarin om met de gemeenteraad in gesprek te gaan.

https://gilzerijen.vvd.nl/nieuws/50161/vvd-gilze-en-rijen-blijft-strijden-voor-openhouden-school-hulten

Lokale Educatieve AgendaEerder riep de VVD de gemeente al op om alle middelen in te zetten om sluiting te voorkomen. VVD-commissielid Paul Houtepen zei onlangs in de raadscommissie: “Laat de wethouder nog maar eens het gesprek aangaan en het belang van deze school binnen onze gemeente maar vooral ook binnen Hulten aan de kaak stellen. En als ze geen gehoor vindt bij het bestuur, moet ze de Raad van Toezicht op het matje roepen.”

In hetzelfde commissiedebat werd ook de Lokale Educatieve Agenda (LEA) besproken. In deze LEA maken onderwijs en gemeente afspraken over onder meer het inlopen van onderwijsachterstanden die ontstaan zijn door het vele thuisonderwijs in coronatijd. De VVD Gilze en Rijen wil daar een voorwaarde aan verbinden. Fractievoorzitter David Vermorken: “Zonder school, kan je geen onderwijsachterstand inlopen. Dus als de stichting Nuwelijn de onderwijsachterstanden van kinderen wil vergroten door scholen te sluiten, hebben ze wat ons betreft ook geen recht op het geld dat de gemeente daaraan besteedt.”

De lokale VVD diende daarom een motie in voor de raad van maandag 13 juni om het openhouden van de scholen als voorwaarde op te nemen in de financiering. Bij het schrijven van dit artikel is het nog niet bekend of de motie op een meerderheid in de raad kan rekenen. David Vermorken daarover: “Geen woorden, maar daden. Deze financiering is het enige sturingsmiddel dat we in kunnen zetten tegen de onacceptabele sluiting van de school in Hulten. We hopen dat alle fracties de warme woorden over de school in Hulten ook om willen zetten in daden.”

Doe ook mee met ons!De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.