Nieuws van politieke partijen in Goeree-Overflakkee inzichtelijk

1760 documenten

Goeree-Overflakkee staat mooi in bloei!

VVD VVD Goeree-Overflakkee 16-07-2019 03:19

Donderdag 4 juli hebben alle fracties hun reactie gegeven op de kadernota. De kadernota is een voorstel van het college hoe de begroting van 2020 er in grote lijnen uit zal zien..

De VVD staat positief in het leven, wil positief kritisch zijn en heeft dan ook volgens ‘het glas is half vol principe’ haar betoog gehouden.

We gaven de burgemeester een bloeiend plantje als symbool dat Goeree-Overflakkee in bloei staat en wij vroegen haar de verdorde bloemetjes te verwijderen zodat de nieuwe sterker kunnen worden. Zo is het ook met Goeree-Overflakkee. Laat de kansen groeien maar behoud uiteraard het goede.

Deze kadernota laat helder zien wat een actieve gemeente we zijn:

Beroepscampus, accommodatiebeleid, de voetbalclubs, het Diekhuus, bibliotheek op school, afval scheiden, een fatsoenlijk sociaal beleid, duurzaamheid en ga zo maar door. Natuurlijk kunnen zaken nog verbeterd worden maar de VVD is geweldig trots op alle ambitie en ook daden die onze gemeente tentoonspreidt.

Onderstaand onze aandachtspunten; financieel en beleidsmatig:

1.Duurzaam en innovatief eiland, VVD voor kernenergie

De gemeente moet voor 2021 een planning maken wanneer en hoe wijken van het gas af gaan. De VVD wijst op het belang van een goede communicatie en het betrekken van de ondernemers in deze transitie. De VVD wil dat het hele traject, waar we dertig jaar over kunnen doen, betaalbaar en behapbaar is. Waterstof door de bestaande gasleidingen zal een groot probleem oplossen. Een vervolg op het waterstofconvenant is voor ons dan ook zeer belangrijk. Binnen de landelijke VVD is het woord kernenergie niet voor iedereen een vies woord meer. Ook onze fractie ziet hier mogelijkheden.

2.Groen eiland

Wij vinden dat het wat ons betreft een beetje te groen wordt op ons eiland. We bedoelen hiermee het welig tierende onkruid in alle kernen. We hebben daarom met deskundigen gesproken en gaan schriftelijke vragen opstellen.

Het probleem is groot. Wij en veel inwoners ergeren zich aan het vele onkruid maar het is niet makkelijk op te lossen. Iedereen zijn eigen straatje schoon houden zou al heel mooi zijn.

3.Aantrekkelijk eiland

In veel visies wordt de nadruk gelegd op meer natuurbeleving. Wat de VVD betreft horen daar meer fiets- , wandel- en ruiterpaden bij, vooral op het midden en oosten van het eiland. We hoorden dat de provincie voor deze doelen geld aan het verdelen is. We horen graag of de gemeente al in gesprek is met de provincie.

4.Vitaal eiland

Vestigingsklimaat voor ondernemers moet meer dan goed zijn. Wij zijn trots op alle ondernemers die met veel elan hun bedrijf sterker maken. De ondernemers zijn de motor van onze economie. Blij zijn we met de op te stellen visie bedrijventerreinen, betere bereikbaarheid en snel internet voor buitengebieden.

5.Eiland van Leven en laten leven

Naast een nieuw zwembad, liefst met een hotel erbij, wil de VVD ook graag dat zwembad het Zuiderdiep op zondag opengesteld wordt. Als er geld beschikbaar gesteld moet worden voor een beter filter….. wij zeggen ‘ja’. Een zwembad moet zeven dagen per week open kunnen zijn.

6.Gastvrij eiland

De VVD wordt wel eens een beetje verdrietig van negatieve geluiden die te pas en te onpas over de social media vliegen. Wees a.u.b. trots op alle mooie parken, campings, havens, paviljoens, winkels, restaurants, bedrijven en alle andere voorzieningen op ons prachtige eiland. Laten we allemaal gastvrije ambassadeurs zijn! Mensen mogen en kunnen uiteraard bezwaar maken maar dat ze bezwaar willen maken vinden wij toch vaak opmerkelijk. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Woonwijk Molenpolder, vuurtoren openstelling.

Afsluitend

Het huishoudboekje op orde is voor de VVD van essentieel belang. Wij willen graag een sluitende begroting en die belooft het college ook te maken.

Het college stelt wederom een anticiperende begroting voor, niet te behoudend en niet te ambitieus.

Belastingverhoging alleen inflatie, uitgezonderd de toeristenbelasting. U adviseert de toeristenbelasting fors te verhogen. Het uitvoeringsprogramma recreatie vraagt voor het hele eiland grote investeringen, waar inwoners en toeristen van kunnen profiteren. De sector kan zich vinden in de forse verhoging, dan wij ook.

Wij zouden graag zien dat er zo reëel mogelijk begroot wordt. Ieder jaar geld overhouden omdat niet alles uitgevoerd kon worden, geeft een vertekend beeld.

Om goed te kunnen begroten is het noodzakelijk dat er een stabiele uitkering vanuit het gemeentefonds is. Ik doe een oproep aan alle partijen om erbij de Tweede Kamer op aan te dringen dat de overheid het trap op- trap af systeem zou moeten heroverwegen. Gemeenten weten dan in een eerder stadium hoe groot de bijdrage vanuit het fonds zal zijn en dat begroot makkelijker.

Onze reserves mogen niet te veel dalen. De accountant wees ons hierop. Voor de volledigheid zeg ik gelijk hierbij dat de accountant ook meldde dat onze gemeente er goed voor staat in vergelijking met andere gemeenten. Dat moet toch zeker ook gezegd en lijkt me gelijk een mooie afsluiting. Dank aan allen die hard gewerkt hebben deze kadernota samen te stellen.

Namens de VVD-fractie Goeree-Overflakkee,

Addy Rijerkerk-Andriesen

Motie van treurnis De PvdA diende ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee PvdA Goeree-Overflakkee 14-07-2019 10:13

Motie van treurnis De PvdA diende een motie van treurnis in (noemde het ‘teleurstelling’) tegen het college omdat het wel erg lang duurt voordat zwembad ‘t Zuiderdiep, in Stellendam, op zondag beschikbaar is voor de recreant en voor inwoners die dan graag een baantje trekken. Vreemde reactie Beetje vreemde reactie omdat twee weken eerder het college aangaf dat in 2020 zwembad ‘t Zuiderdiep open wordt gesteld. Natuurlijk heeft dit te lang geduurd. Er loopt al een verzoek voor openstelling vanaf 2013. Echter er was in de vorige raadsperiode een christelijke meerderheid in de gemeenteraad. Vanaf maart 2018 niet meer. Ons eiland is er niet mee gediend om nu iedere keer de tegenstellingen tussen partijen zo op te roepen. We hebben nu eenmaal acht verschillende fracties binnen onze gemeente en moeten elkaar met respect behandelen, inclusief het behoud van eigen standpunten en identiteit.

Eindelijk duidelijkheid voor ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 13-07-2019 10:04

Eindelijk duidelijkheid voor eigenaren recreatiewoningen Vorige week besloot de gemeenteraad unaniem voor welke recreatieparken het bestemmingsplan wordt aangepast. Voornamelijk voor de recreatiewoningen op het oostelijk deel van het eiland vindt er hopelijk de aanpassing plaats van recreatie naar dubbelbestemming. Met het unaniem genomen besluit gaat het college naar de provincie Zuid-Holland om ook hun medewerking te vragen voor deze wijziging. Illegaal Vitale Kernen vindt het bijzonder dat er veel illegaal gebruik wordt gemaakt van recreatiebewoning op het westelijk deel van ons eiland, waar veel recreatieve mogelijkheden zijn. Blijkbaar heeft de recreatiesector dit zelf veroorzaakt. Vandaar dat Vitale Kernen een oproep doet aan het college om de kosten, die gemaakt moeten worden om te gaan handhaven, te betalen uit het jaarlijks bedrag van 200.000 euro, dat de recreatiesector ter besteding krijgt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wanneer de Provincie Zuid-Holland akkoord is met de gewenste aanpassing, vindt verdere uitwerking van het voorstel plaats. Een belangrijk punt van aandacht is de zogenaamde verevening: de meerwaarde van de woning omdat deze recreatief maar ook permanent mag worden bewoond. Als het aan Vitale Kernen ligt worden de vrijkomende middelen gebruikt voor een kwaliteitsverbetering van het park of de woonkern waarin het park ligt.

Geen steun voor duurzame landbouw op ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee CDA Goeree-Overflakkee 12-07-2019 09:53

Geen steun voor duurzame landbouw op Goeree-Overflakkee Vitale Kernen diende tijdens de recente raadsvergadering een motie in om te bewerkstelligen dat agrarisch Goeree-Overflakkee zich onderscheidt in duurzame landbouw. De nadruk zou daarbij moeten liggen op het sterk terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Helaas kreeg Vitale Kernen onvoldoende steun voor de motie. Energie-neutraal Naast dat we in 2020 energie-neutraal zijn als eiland, zou het tevens goed zijn als wij onze uitstekende landbouwgronden op een onderscheidende wijze bewerken. Om dit te bereiken roept Vitale Kernen het college op hierover met LTO GO in contact te treden. Wethouder Both van het CDA vindt dat de agrarische sector al voldoende doet op ons eiland en voelt niet de behoefte ons eiland te promoten via onderscheidende landbouw.

Voetbalverenigingen nog even in de ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee SGP CDA PvdA Goeree-Overflakkee 11-07-2019 09:20

Voetbalverenigingen nog even in de wachtkamer Vitale Kernen heeft, gezamenlijk met GJZ, PvdA en CU, een motie ingediend om voetbalvereniging DBGC alvast te laten beginnen met de renovatie van hun was- en kleedruimten. In 2020 komt er een bedrag vrij voor de komende jaren waarmee voetballend Goeree-Overflakkee een kwaliteitsslag voor hun accommodaties kan maken. Vertragen Om het traject niet onnodig te vertragen willen Vitale Kernern, PvdA en CU dat de financiële middelen vanuit de gemeente nog dit jaar vrijkomen. Helaas kregen de drie voornoemde partijen geen meerderheid aan stemmen binnen de gemeenteraad. En dat terwijl de SGP twee weken geleden nog woorden in de mond nam als: ,,Onacceptabel, op korte termijn actie, kan echt niet langer zo.” En mevrouw Keijzer van het CDA nog alle mogelijkheden wilde onderzoeken om het traject te versnellen. Noodzaak Het college geeft aan dat eerst de verenigingen aan de beurt zijn waar de noodzaak het grootst is, te weten de twee voetbalverenigingen DBGC en vv Herkingen. DBGC wil heel graag direct aan de slag en is al bezig met de benodigde vergunningaanvraag.

Website Vitale Kernen registreert ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 09-07-2019 16:56

Website Vitale Kernen registreert 75.000ste bezoeker Met gepaste trots zag Vitale Kernen deze week dat hun website, www.vitalekernengo.nl, inmiddels alweer ruim 75.000 bezoekers heeft getrokken. Het groot aantal bezoekers van het laatste jaar geeft aan dat de website van Vitale Kernen niet alleen tijdens de verkiezingsperiode wordt bezocht. Actualiteit Vitale Keren is daar blij mee en waardeert dat ze gevolgd worden door de inwoners van onze gemeente. ,,Het verklaart dat wij veel worden benaderd door inwoners die iets vinden van een onderwerp dat in de actualiteit is,” aldus raadslid Willy Heintjes. Vitale Kernen blijft oproepen dit te blijven doen zodat ze weet wat de mening is van de inwoner van Goeree-Overflakkee.

Als je 900.000 euro gemeenschapsgeld verstrekt aan een voetbalclub, dan moet toch iedereen kunnen nagaan waaraan het geld wordt besteed?

CDA CDA ChristenUnie Goeree-Overflakkee 07-07-2019 22:00

Zaterdagavond ontploft social media. Veel mensen hebben geen goed woord over voor de politiek op Goeree Overflakkee. Hoe kan het toch zijn dat een club met zoveel achterstallig onderhoud niet meteen wordt geholpen? De accommodatie van DBGC is er slecht aan toe. Onderhoud heeft men de laatste jaren niet meer gedaan in de wetenschap dat de gemeente uiteindelijk geld beschikbaar gaat stellen voor een nieuwe accommodatie. Wachten is eigenlijk geen optie meer. Dat snapt iedereen die een kijkje gaat nemen op het sportpark. Het is niet de eerste keer dat een voetbalvereniging een aanvraag doet voor een noodkrediet en het zal ook niet de laatste vereniging zijn. Voetbalverenigingen hebben een bijzondere positie op het eiland. Er is zes miljoen euro beschikbaar om de accommodaties op te knappen. Ooit waren er kunstgrasvelden toegezegd, maar dat voorstel is in een vorige raadsperiode teruggetrokken. Er is toen wel toegezegd dat het bedrag bestemd voor kunstgras gereserveerd zou worden voor het op orde brengen van alle voetbalaccommodaties. Dinsdag jl. kwam er bij alle raadsleden een motie binnen. VKGO, PVDA en ChristenUnie hebben bedacht dat het wellicht beter is om geld naar voren te halen om toch snel te kunnen starten. De wethouder van VKGO geeft donderdag in de raad aan dat dit niet verstandig is. Als we het bedrag aan het begin van 2020 verstrekken krijgen we 200.000 euro subsidie van de landelijke overheid. Dat scheelt de gemeenschap behoorlijk wat geld. Daarnaast is de tijdswinst miniem. Een vergunningstraject duurt vaak langer dan 3 maanden en het geld komt 1 januari beschikbaar. Het vergunningstraject wordt daarom zo snel mogelijk opgestart. Bij de bedragen die worden genoemd zal het bij de andere sportclubs op het eiland gaan duizelen. Verschillende verenigingen zijn leningen aangegaan om hun accommodatie op orde te brengen en hebben de kantineprijzen en de contributie flink naar boven moeten bijstellen. Het heeft deze verenigingen soms behoorlijk wat leden gekost. Alleen daarom al vindt het CDA dat je goed moet kunnen uitleggen waarom en waarvoor DBGC dit geld krijgt. Als CDA hebben we aangegeven dat we de motie begrijpen, maar dat wij niet kunnen instemmen zonder dat er en goed uitgewerkt plan is gepresenteerd in de gemeenteraad. Je kunt niet zomaar 900.000 euro beschikbaar stellen, zonder dat je met de vereniging naar landelijke subsidiemogelijkheden hebt gekeken, of hebt afgesproken op welke manier de vereniging invulling geeft aan een deel zelfwerkzaamheid. Onze inwoners moeten kunnen controleren waar we geld aan uit geven en burgers moeten kunnen nagaan of het geld goed besteed is.

De Eerste Kamer heeft een liberaal ...

VVD VVD Goeree-Overflakkee 02-07-2019 14:40

De Eerste Kamer heeft een liberaal als nieuwe voorzitter 👍🏻

Toekomst komt ...

VVD VVD Goeree-Overflakkee 02-07-2019 06:22

Toekomst komt dichterbij.