Nieuws van politieke partijen in Gouda inzichtelijk

5643 documenten

Nieuwe ontwikkelingen in Gouds vluchtelingenbeleid

VVD VVD Gouda 13-09-2022 23:34

Op maandagavond 12 september 2022 heeft de commissie bestuur van de Goudse gemeenteraad gesproken over de vestiging van een (tijdelijk) AZC in Gouda. De VVD-Gouda heeft aangegeven dat de voorgestelde ontwikkeling niet goed is voor de stad op basis van twee hoofdredenen: de ontwikkeling is grootschalig en vanwege het ontbreken van essentiële informatie kan er geen gedegen besluit genomen worden. Daarom is de VVD-Gouda tegen het voorstel.

Waar hebben we het over?

In december heeft en meerderheid van de Goudse gemeenteraad, zonder de steun van de VVD, de voorkeur uitgesproken voor een nadere verkenning voor het vestigen van een AZC in het Goudse Poort gebouw. De onderhandelingen tussen het COA en de eigenaar (met de gemeente als bemiddelaar) over die ontwikkeling zijn gestrand. Sinds die tijd is het COA op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, en is daar recent uitgekomen bij de het voormalige Ortec pand aan de Groningenweg 6 ‘’Molenwieken’’. Omdat het college van burgemeester en wethouders hier in eerste instantie een tijdelijke noodopvang wil realiseren heeft het college de bevoegdheid om dit besluit zelfstandig te nemen. Op 6 september 2022 heeft het college besloten in te stemmen met de tijdelijke inrichting van een AZC. Daarin had de raad geen inspraak. Om de raad toch enige inspraak te geven is een wensen- en bedenkingenprocedure ingericht. Hierbij kunnen wensen en bedenkingen meegegeven worden aan het college, als er een meerderheid voor een wens of bedenking is. 

De vergadering van de raadscommissie bestuur op 12 september

(https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/78f761a4-65b5-4a40-9c6a-98db786dfbc2

(https://www.ad.nl/gouda/coa-en-eigenaar-eens-over-prijs-voor-azc-gebouw-gouda-zorgen-over-oversteek-en-druk-op-politie~a4699e60/

Ter vergadering heeft de VVD doorgevraagd op een aantal aspecten die wij van belang achten. Zo hebben wij de nadruk gelegd op ‘Verantwoordelijkheden, risico’s en financiële aspecten’, de ‘openbare orde en veiligheid’, ‘de inspraak en belangen van omliggende belanghebbenden, waaronder veel ondernemers’, ‘wonen en ruimtelijk beleid’, ‘de verkeersveiligheid’ en ‘kritische succesvoorwaarden’. Eigenlijk hadden we nog vele vragen, maar snel werd duidelijk dat er op een groot deel geen antwoord zou komen. Daarom hebben we vooral doorgevraagd over (financiële) gevolgen, de onduidelijkheden in het plan en de voorwaarden voor succes. Veelal ontwijkende antwoorden volgden. Op de politieke vragen, waar wij het college om een mening of standpunt vroegen, volgden eveneens ontwijkende of onbevredigende antwoorden. Zo wil het college geen kleinschalige ontwikkeling omdat dat de haalbaarheid zou beïnvloeden, kon het college geen garanties afgeven dat eventuele kosten niet op de inwoners afgewenteld zouden worden en kon het college geen duidelijke voorwaarden voor succes benoemen.

In de ronde waar de wensen en bedenkingen meegegeven konden worden, heeft de VVD het volgende statement afgegeven:

‘’Wat betekent ‘’een stad van tolerantie en inclusie’’? Hoort ook de ander, prijkt er in ieder geval boven de publieke tribune van onze raadszaal, dat is een begin. In een sterk gepolariseerde discussie is dit zelfs essentieel. Wij zien de emotie in de discussie en wij kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het is om je land te moeten ontvluchten en alles achter je te laten. Tegelijkertijd moeten we ook blijven kijken naar de feiten. Ook Gouda heeft een beperkte draagkracht. Gouda voldoet aan zijn taakstelling en wij dragen actief bij aan de opvang middels de hotelboot aan de Gouwe. Ondanks dat we in het door het college gekozen traject alleen wensen en bedenkingen mee kunnen geven blijft de vraag aan de raad; welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente, welke risico’s neemt de gemeente en is deze locatie en schaal de juiste.

Inclusie betekent dat niemand uitgesloten wordt, op basis van welke etniciteit, religie of levensopvatting dan ook. Tolerantie wordt gedefinieerd als verdraagzaamheid, nota bene een liberale kernwaarde. Een stad van tolerantie en inclusie betekent echter niet dat we onverantwoorde risico’s moeten nemen. Ik maak mij zorgen, zorgen over de risico’s die het college met dit gehaaste besluit neemt, en de gevolgen hiervan voor onze inwoners en ondernemers van onze stad. Er moeten ook grenzen gesteld kunnen worden, grenzen bijvoorbeeld aan de schaal van een AZC. Niet ingegeven door uitsluiting, maar omdat we onze ogen niet sluiten voor de problemen die grootschalige vluchtelingenopvang met zich mee kan brengen. De gevolgen voor de openbare orde en veiligheid, die eigenlijk nog nauwelijks bekend zijn, maar waar we elders in het land ook de keerzijde van vluchtelingenopvang zien. De keuzes die we maken, die ten koste gaan van andere belangrijke dossiers in de stad en de achterstanden bij andere gemeenten door onze inwoners laten dragen. Dat zijn wat ons betreft de verkeerde keuzes, ingegeven vanuit goede bedoelingen.

Ruimtelijk zien we grote uitdagingen. Naast een aantal restaurants aan de overkant van een drukke weg, is het voorzieningenniveau op locatie zeer beperkt. De faciliteiten en ontsluitingswegen van de opvanglocatie zijn verre van optimaal. Het kan kennelijk, maar gek genoeg vond het college de urgentie in de woningbouwcrisis niet hoog genoeg. En op de stelling, we moeten wel, we hebben nu een kansrijk pand, is ons antwoord; Waarom niet kleinschaliger, zo is het een beter beheersbare ontwikkeling en kunnen de mensen die opgevangen worden beter geholpen worden. 

 Voorzitter, de verantwoordelijkheden en risico’s zijn nog onvoldoende in kaart gebracht, van de vragen die meegenomen zouden worden naar de verkenning van het COA hebben we nog niets terug gehoord, ik zou graag de gevleugelde uitspraak van een van de wethouders willen aanhalen; ‘’Ik kan er pas wat van vinden als er een concreet plan ligt’’. Nu besluiten we gehaast met alle gevolgen van dien. De kritische voorwaarden voor haalbaarheid en succes zijn vanwege de haast nauwelijks geformuleerd. Wij zien sterke gelijkenissen met de beoogde ontwikkeling aan de Goudse Poort, helaas komen wij dan ook tot dezelfde conclusie: deze ontwikkeling is niet goed voor Gouda. Deze constatering maakt Gouda niet minder tolerant en inclusief.’’

Tijdelijk of permanent?

In de discussie in de commissie liepen deze begrippen aardig door elkaar. De raadscommissie bestuur heeft gesproken over een tijdelijke voorziening, tegelijkertijd wordt er een verkenning gestart of dit een permanente voorziening kan worden. De stellingname van de VVD: meer informatie en duidelijkheid, naar draagkracht van de stad en niet grootschalig, is zowel op een tijdelijk als een permanente voorziening van toepassing. Over een eventuele permanente voorziening heeft de gemeenteraad wel de bevoegdheid, maar die behandeling zal ergens de komende 5 jaar gaan plaatsvinden.

Waar staat de VVD nu concreet voor?

Zoals ook in het verkiezingsprogramma van de VVD staat: ‘’De VVD is tegen grootschalige asielopvang binnen de gemeentegrenzen. Gouda dient daarbij niet onevenredig belast te worden. Bij zowel opvang als noodopvang van asielzoekers wordt gekeken wat de draagkracht is van de Goudse samenleving. Tegelijkertijd zijn wij niet blind voor de problemen die zich in de asielketen afspelen en de verantwoordelijkheid die alle gemeenten hebben. Echter, gaan wij niet over landelijk beleid. Centraal hierin staat dat wij asielzoekers en statushouders menswaardig, fatsoenlijk doch sober opvangen wanneer dat geen onevenredige druk legt op onze inwoners en ondernemers. Bij verzoeken tot (nood) opvang hanteert de VVD de houding: nee, tenzij.’’

Vorenstaande is precies wat we hier wel zien. Grootschaligheid is gelegen in een aantal factoren. Hoeveel mensen worden opgevangen, op welk oppervlak worden zij opgevangen, wat is de impact op de omgeving, wat is de duur van de opvang en welke faciliteiten zijn er in de omgeving. Deze factoren, het aantal 350 personen, die bij een permanent AZC oploopt naar 500, voornamelijk in woonunits in de buitenruimte, voor 5 jaar, en zo mogelijk permanent en waar tal van zaken nog totaal onduidelijk zijn. Dat is wat ons betreft een totaal onverantwoorde keuze. 

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen, de VVD-fractie zal zich beraden over eventuele wensen en bedenkingen, wetende dat de benodigde informatie voor een gedegen besluit niet zal komen en aan de grootschaligheid niets zal veranderen. Desalniettemin blijft de VVD Gouda zich inzetten voor een gedegen vluchtelingenbeleid op basis van volledige informatie en op basis van een kleinschalige voorziening, wanneer Gouda de verantwoordelijkheid moet nemen.

Buurten in Korte Akkeren: Koopkracht en PrinsjesdagProtest

SP SP Gouda 10-09-2022 12:22

Terwijl grote bedrijven woekerwinsten maken, staat voor veel mensen het water hen aan de lippen. Dat moet anders, dat kan anders! Dat was de boodschap die de SP vandaag had tijdens gesprekken met buurtbewoners in Korte Akkeren.

De boodschappen, energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder. Maar onze lonen, AOW en uitkeringen stijgen niet. Ondertussen maken grote bedrijven enorme winsten en worden de superrijken alsmaar rijker. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid.

Wij zeggen: Zet de grote winsten van bedrijven in om de kosten voor mensen direct te verlagen.

Het kabinet laat mensen keihard vallen. Op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd en daarom komen we het weekend ervoor, op zaterdag 17 september in Den Haag, in actie. Er moet een noodplan komen om de kosten omlaag te brengen. Kom ook naar het PrinsjesdagProtest! 

Wat: PrinsjesdagProtest! Wanneer: Zaterdag 17 september. Start om 13:00 uur. Waar: Koekamp in Den Haag. Meereizen: Afdeling Gouda en Krimpenerwaard reist gezamenlijk af naar de demonstratie.

Kom in actie en meld je aan via gouda@sp.nl!

Onzekerheid over energietoeslag

SP SP Gouda 30-08-2022 11:37

Kunnen we het ons straks nog wel veroorloven om de verwarming aan te zetten als het winter wordt? De berichten over exploderende energietarieven buitelen over elkaar heen, nu kleine energieaanbieders failliet gaan en de lage vaste contracten voor steeds meer mensen aflopen.

Voor de mensen met de laagste inkomens heeft het Kabinet Rutte een energietoeslag beschikbaar gesteld, die door de gemeentes wordt uitgekeerd. Omdat het voor veel mensen helaas noodzakelijk is dat dit geld er snel er komt, is het belangrijk dat deze toeslag makkelijk en snel bij de mensen terecht komt. Maar daar lijkt de schoen te wringen.

In Gouda is er wat onduidelijkheid rond deze toeslag. De website van de gemeente vermeldt dat er in ieder geval 800 euro wordt uitgekeerd. De in juli door het kabinet toegezegde verhoging van 500 kán worden uitgekeerd, maar daar wordt pas later dit jaar meer over bekend. Terwijl op de website van de gemeente Krimpenerwaard klip en klaar wordt gesteld dat in totaal 1300 euro wordt uitgekeerd aan de mensen die daar recht ophebben.

Daarnaast geeft de Gemeente Gouda inwoners maar tot 1 oktober van dit jaar de tijd om de energietoeslag aan te vragen. Dit is veel korter dan omliggende gemeenten: Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk én Krimpenerwaard, maar bijvoorbeeld ook in Den Haag en Rotterdam veel langer de tijd krijgen. In Den Haag is de energietoeslag ook nog eens 100 euro hoger.

Kortom: Niet alleen lijkt Gouda te slapen als het gaat om de aanvullende €500,- compensatie, ook de tijd die mensen hebben om het aan te vragen is korter dan veel andere gemeenten. Geen goede zaak.

Hoewel het goed is dat de gemeente Gouda de toeslag beschikbaar stelt voor inkomens tot 130% van de bijstandsnorm, is het wel nodig dat mensen snel duidelijkheid krijgen over hun aanvraag en niet te lang in onzekerheid blijven zitten. Op de website van de gemeente wordt aangegeven dat het op dit moment langer dan 8 weken duurt voordat ze de aanvraag kunnen bekijken - dat is ook de termijn die we in andere gemeenten zien. Maar we horen ook al verhalen dat mensen langer dan de termijn van 8 weken op een eerste reactie moeten wachten. Dat is een lange periode van onzekerheid, omdat we ook mensen hebben gesproken die misschien net enkele euro's teveel verdienden voor de aanvraag van de toeslag.

Daarom zijn we bezig met een klein onderzoek. Ken jij verhalen van mensen die moeite hebben met het aanvragen van de energietoeslag, of die de toeslag net mislopen - of komen ze op een andere manier met de energieprijzen in de knel? Laat een reactie achter op: gouda.sp.nl/energietoeslag

Woningbouw Gouda wil maar niet op gang komen

VVD VVD Gouda 16-08-2022 09:44

Grote crisis in woningbouw in NL en ook in Gouda. De vraag groeit hard en de tekorten zijn groot. Het gevolg is torenhoge prijzen en lange wachttijden. De gemeente staat aan de lat om de woningbouw mogelijk te maken en waar mogelijk te stimuleren. Het stadsbestuur klopt zich ook regelmatig op de borst hiervoor, wethouder Tetteroo voorop. Met bouwhelm en al staat hij op de foto, lachend dat er weer een bouwvergunning is afgegeven. Miljoenen reserveert hij ook om de woningbouw te versnellen. Maar wat komt er in de praktijk nu allemaal van terecht? En hoe wil de VVD Gouda dit oplossen?

De woningbouwplannen worden in 4 stappen uitgevoerd. De eerste stap is dat er door de provincie een raming wordt gemaakt van het aantal benodigde woningen in de komende jaren. Dit doen zij op basis van cijfers van het CBS. Volgens de meest recente ramingen (uit 2019) werd verwacht dat in Gouda dat er in 2030 37.500 woningen nodig zijn. Eind 2021 waren er 34.000 woningen in Gouda, dus nog 3500 te gaan in 9 jaar tijd. Dat is ongeveer 400 woningen per jaar erbij. Een onderzoek van de Groene Hart Rekenkamer uit 2021 gaat er zelfs vanuit dat dit aantal al in 2025 nodig zou zijn en er dus 700 woningen per jaar nodig zijn. De vraag blijft dus steeds maar toenemen.

 

Deze woningbouwbehoefte wordt vervolgens regionaal, in overleg met de provincie, uitgewerkt in afspraken over de woningbouw die per gemeente worden gepland. In 2021 wordt door het stadsbestuur aan de provincie beloofd dat er al in 2026 37.500 woningen zullen zijn. Eerder zelfs dus dan op basis van de CBS-cijfers nodig zou zijn.  Opvallend daarbij is wel om te zien dat de verwachte woningvoorraad in 2022 en 2023 in die afspraken veel lager zijn geworden dan eerder met de provincie werd afgesproken: 1200 woningen minder dan de belofte aan de provincie, die in 2019 werd gedaan.

 

De derde stap in het maken van woonbeleid is aan de gemeente. Deze maakt plannen voor het aantal te realiseren woningen en ook voor de woningmix. In 2021 maakte het stadsbestuur van Gouda een woonbeleid, waarin uitgegaan werd van 400 nieuwe huizen per jaar. Precies conform de cijfers van de provincie. Het woonbeleid mikt erop dat de benodigde 37.500 woningen in 2030 worden gerealiseerd. Saillant detail daarbij is wel dat er op dit moment, conform de cijfers van het CBS, een tekort is van ruim 1.500 woningen. Een achterstand die er ook al in 2015 was, toen nog 1300 woningen tekort. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren dus niets bereikt om deze achterstand in te lopen.

 

Samenvattend spreekt de gemeente met de provincie af om op langere termijn voldoende woningen te bouwen, maar worden de korte termijn doelen niet gerealiseerd en heeft het stadsbestuur de ambitie met 1200 woningen verlaagd. Tegelijkertijd zien we een al langer bestaande achterstand van 1500 woningen.

 

Maar deze eerste drie stappen bestaan alleen maar op papier. Pas in de vierde stap worden de afspraken en plannen pas omgezet in echte woningen. En hier zien we vertraging op vertraging ontstaan. Dat kan én moet anders, vindt de VVD Gouda.

 

Een aantal projecten zou (conform verwachtingen van de gemeente en ook conform afspraken met de provincie) in 2021 opgeleverd worden. Wethouder Tetteroo stond er ook meermalen met bouwhelm en al mee op de foto. Een beetje te vroeg gejuicht, want het werd allemaal later. 400 woningen in de Spoorzone worden twee jaar later opgeleverd. Het Burgermeesterkwartier, waarbij 600 woningen op de Blokkerlocatie worden gerealiseerd is zelfs met drie jaar uitgesteld. En ook kleinere projecten zoals de Gunningmavolocatie, de Goudhof, Van Loonlocatie, Kattensingel, NS Kavel in Spoorzone, samen bijna 500 woningen, allemaal 1 tot 2 jaar vertraagd. Totaal 1500 woningen die dus later opgeleverd gaan worden en laat dat nu net de achterstand zijn die we al hadden. Wat zou het toch mooi geweest zijn als die woningen wel gerealiseerd waren, dat zou echt een slok op een borrel hebben gescheeld.

 

Maar ondanks de miljoenen die het college in de versnelling van de woningbouw steekt, zien we in de praktijk dus alleen maar vertraging ontstaan. Voor de VVD niet zo gek, omdat het college zoveel regels aan woningbouw toevoegt, dat projectontwikkelaars de stad uit vluchten. De projecten die wel tot planvorming komen staan echter zo onder druk dat omwonenden klagen over verwachte overlast en verlies aan woongenot. In verschillende projecten gingen omwonende daarvoor naar de rechter en meestal kregen ze daar ook nog gelijk. Iedereen ontevreden over het gedoe, maar belangrijker nog: zeer veel vertraging.

 

De VVD Gouda wil werken aan echte oplossingen, in plaats van loze, papieren beloftes. Centraal hierbij staat dat er zo veel mogelijk woningen gebouwd gaan worden. Dit heeft effect op zowel het aanbod, als op de huizenprijzen. Ontwikkelaars moeten staan te springen om woningbouw in de stad te ontwikkelen. Daarbij worden belanghebbenden al in een vroeg stadium betrokken, zodat input vanuit de omgeving echt meegenomen kan worden. De gemeente zoekt daarbij een optimale balans tussen belangen van gevestigde inwoners en ondernemers, belangen van woningzoekenden en belangen van projectontwikkelaars. De gemeente zet waar nodig extra capaciteit in om de woningbouw echt te versnellen. Onnodige regelgeving wordt dus afgeschaft. Bij de realisatie van woningen wordt gebouwd voor alle doelgroepen, met een goede woningmix, zodat we ook echt bouwen voor onze inwoners. Zo kunnen de starters die in Gouda zijn opgegroeid hier blijven wonen. Zo kunnen andere inwoners doorstromen naar een grotere woning, of juist weer naar een kleinere, zodat je woning past bij je levensfase of situatie. Ook is het belangrijk om bij het aanpassen van de regelgeving goed te luisteren naar de professionals in de woningbouw, zo voorkomen we onrealistische of ineffectieve plannen of regelgeving.

 

Daarom roept de VVD Gouda het college op om hun bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen en het budget versnellen woningbouw in te zetten om projectontwikkelaars te helpen om hun projecten te versnellen, in plaats van ze de stad uit te jagen met onrealistische eisen aan sociale woningbouw, en parkeernormen en het verbieden van verkamering en commerciële verhuur.

Nieuw bestuur VVD afdeling Gouda

VVD VVD Gouda 02-07-2022 01:07

Gisteravond is tijdens de ALV van VVD Gouda het nieuwe bestuur geïnstalleerd bestaande uit Hellen van Dijk (voorzitter), Florentine Piette (secretaris) en Bjorn de Graaf (penningmeester). We hebben ook aftredend secretaris en voorzitter Daniël Tuijnman en Ronald Verkuijl mogen bedanken voor hun grote inzet als secretaris en voorzitter. Met veel enthousiasme willen wij als bestuur ons de komende tijd gaan inzetten voor een mooie afdeling.

https://gouda.vvd.nl/nieuws/50286/nieuw-bestuur-vvd-afdeling-gouda
Voorzitter Ronald Verkuijl heeft bij zijn benoeming aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen terug te treden. Secretaris Daniël Tuijnman verhuist komende zomer naar Reeuwijk en zal het bestuur ook verlaten. Ze hebben zich allebei met veel plezier en overtuiging ingezet voor de VVD in Gouda. Ronald natuurlijk lange tijd als raadslid, fractievoorzitter en voorzitter van de afdeling. Daniël als algemeen bestuurslid en later als secretaris. Voor hun tomeloze inzet voor de afdeling willen wij hun heel erg bedanken en hopen we hen nog vele malen op borrels, bijeenkomsten en verkiezingen als leden te mogen verwelkomen.
Florentine Piette heeft de rol van secretaris  op zich genomen.
Bjorn de Graaf heeft de rol van penningmeester overgenomen van Hellen van Dijk. 
Hellen van Dijk heeft de rol van voorzitter op zich genomen 

Met zijn drieën hebben we heel veel zin om ons in te zetten voor onze afdeling en stellen we ons beschikbaar voor alle leden.

Reactie: Coalitieakkoord mist antwoorden op de grote vraagstukken

SP SP Gouda 17-06-2022 18:30

Vorige week kwam er witte rook uit het Huis van de Stad: GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en CDA zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de komende vier jaar. Een periode met ongekend grote uitdagingen, waarop echte antwoorden (nog) ontbreken.

Onze samenleving zit in een diepe crisis. Een fatsoenlijke en betaalbare woning is onvindbaar, de energierekening explodeert, de zorg wordt uitgehold en inkomens en koopkracht hollen achteruit. Bestaanszekerheid van mensen is stapsgewijs uitgehold waardoor bij veel mensen het water aan de lippen staat.

Gelijk met deze ontwikkeling daalde ook het vertrouwen in de politiek, die eensgezind zwichtte voor de neoliberale ideologie van mislukte privatiseringen, groeiende ongelijkheid, meer markt en minder zeggenschap. Het maakte mensen, machteloos, boos en cynisch, wat heeft geleid in een extreem lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De helft van de Gouwenaars bleef thuis.“Wat maakt stemmen nou uit? Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt….”

Een blik op het coalitieakkoord leert dat, ondanks de goede voornemens, er (nog) geen antwoorden zijn op de grote problemen: het gebrek aan zekerheid en zeggenschap.

Het gebrek aan zekerheid is het grootst op het gebied van wonen en inkomen: Mensen moeten naar schatting rond de 8 à 9 jaar wachten op een corporatiewoning, maar de procentuele norm voor het aantal sociale huurwoningen wordt niet verhoogd. De doelgroep voor inkomensondersteuning wordt weliswaar uitgebreid, maar aanzienlijke uitbreiding van het aantal regelingen is niet aan de orde.

Tot slot ontbreken er concrete plannen om de vele corporatiewoningen met geen of een laag energielabel te toekomstbestendig te isoleren. Het is dan ook de vraag of de plannen genoeg zijn om de stijgende kosten voor levensonderhoud voor iedereen afdoende te compenseren.

Dan zeggenschap. Het coalitieakkoord begint met een hoofdstuk over betere samenwerking: tussen raad en college, tussen de fracties, maar ook binnen de raad tussen individuele raadsleden. Iets dat zeker nodig is.

Echter, plannen over hoe bewoners beter worden betrokken bij het politieke proces ontbreken. Dit onderwerp wordt ‘aangeboden’ aan de gemeenteraad voor verdere uitwerking. Of burgers bij deze uitwerking betrokken worden staat niet vermeld.

Kortom: Het is onduidelijk welke zeggenschap Gouwenaars straks hebben over de besluiten die over hun stad, hun leefomgeving worden genomen. Saillant omdat bij de komst van het door de coalitie gewenste asielzoekerscentrum draagvlak cruciaal en onmisbaar zal zijn.

Het nieuwe coalitieakkoord kent een paar goede maatregelen. Helaas blijft het te vaak bij goede voornemens en beste bedoelingen. De wens voor een akkoord op hoofdlijnen is sympathiek, maar daardoor ligt er nu een stuk wat geen antwoorden geeft op de grote vraagstukken.

Het baart de SP zorgen, en sterkt ons in onze overtuiging dat we meer dan ooit nodig zijn: Om de buurten in te gaan, de problemen en zorgen van Gouwenaars in kaart te brengen en samen met bewoners oplossingen van de straat naar de raad te brengen.

Robert BrandVoorzitter SP Gouda

Zie ook: Robert Brand

Drogredeneringen in de raad van Gouda

VVD VVD Gouda 17-06-2022 01:17

De logica van de besluitvorming in de Goudse raad is soms ver te zoeken. Wij van de VVD hebben begrip voor politieke partijen die andere keuzes maken dan de VVD. De vraag is of men die keuzes met steekhoudende argumenten maakt.

Het ging deze week in de raadsvergadering weer eens over de COA vluchtelingenboot die ligt afgemeerd in het Gouwekanaal. Kort samengevat: Die boot wordt vervangen door een groter exemplaar en hij blijft langer liggen dan aanvankelijk aan de Gouwenaars was voorgespiegeld. Omwonenden zijn boos en ongerust en de Gouwenaars draaien voor een deel van de kosten op.

Als de VVD voorstelt om transparant naar de omwonenden zijn voor de duur en omvang van de opvang voor hun deur is de kritiek in de raad niet van de lucht. Hoe durft de VVD om duidelijkheid en transparantie te vragen terwijl het oorlog is in de Oekraïne? 

Zeker, de oorlog in Oekraïne is een vreselijk drama en we moeten vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen.

Waar de meerderheid van de raadsleden aan voorbij gaat is het feit dat er op die COA boot geen enkele vluchteling uit Oekraïne te vinden is. De vluchtelingen uit Oekraïne verblijven namelijk in de Blokker-locatie aan de Antwerpseweg.

Volgt u het nog? Met zulke redeneringen maak je als raad niet bepaald een sterke indruk.

De VVD wil dat de Gouwenaars eerlijk en transparant over de opvang van vluchtelingen in Gouda worden ingelicht. De opvang van vluchtelingen is belangrijk genoeg om er zorgvuldig mee om te gaan. Laten we alstublieft met elkaar in debat blijven gaan met echte argumenten en niet met ronkende retorische symboliek.

Raadslid Paul Ruijgrok

Meer realisme in Gouds coalitie-akkoord gewenst

VVD VVD Gouda 17-06-2022 01:15

Woensdag 15 juni werd in de gemeenteraad van Gouda gesproken over het concept coalitie-akkoord. VVD Gouda heeft daarbij ingezet op meer realisme in de plannen, meer sturing op resultaten en het voorkomen van ongericht geld uitgeven.

Bijna drie maanden geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie-partijen besloten samen door te gaan en een nieuw coalitie-akkoord op te stellen. De conceptversie daarvan is nu beschikbaar. De niet-onderhandelende partijen, waaronder dus de VVD, kregen de mogelijkheid om wensen en bedenkingen bij het concept-akkoord te plaatsen. Dat is een lovenswaardig initiatief van de onderhandelende partijen en daar hebben we ruim gebruik van gemaakt.

Wat ons opvalt aan de plannen is namelijk dat er echt veel geld beschikbaar is. Er was al 25 miljoen beschikbaar uit de lopende begroting. De komende vier jaar komt er waarschijnlijk 45 miljoen extra van het Rijk. Kortom: er is al 70 miljoen vrij beschikbaar voor nieuwe plannen. Daarover later meer.

Voor de onderhandelende partijen was het nog niet genoeg. Ze scheppen daarom de mogelijkheid om nog eens 40 miljoen extra te lenen. De rekening daarvan komt bij de volgende generaties terecht. Daarnaast willen ze ook nog de risico-reserves kleiner maken, waardoor de gemeente kwetsbaarder wordt voor de gevolgen van eventuele tegenvallers. Wij vinden dat onverantwoord.

De vraag is ook of het gaat lukken om al dat geld ook echt in de stad te investeren. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, dus wie gaat dat werk dan doen? De afgelopen jaren is dat ook al niet gelukt. De plannen zelf laten dat ook wel een beetje zien. De plannen gaan niet over het realiseren van doelen en bereiken van concrete, meetbare resultaten. De plannen gaan vooral over het uitgeven van geld. Logisch dat er aandacht is voor duurzaamheid. Er is extra geld voor gereserveerd, maar concrete doelen ontbreken. De onderhandelende partijen blijven roepen dat we in 2040 CO2-neutraal moeten zijn, maar een plan om dat te bereiken ontbreekt. Concrete doelen voor de komende vier jaar ontbreken ook.

Verder is het logisch dat de onderhandelende partijen aandacht hebben voor de woningnood. Er wordt veel geld gereserveerd, maar concrete doelen ontbreken. De afgelopen vier jaar hebben laten zien dat de woningbouw te langzaam gaat. Alleen afgelopen jaar zijn er al 200 woningen minder bijgekomen dan gepland. De plannen van 2018 worden gewoon voortgezet, terwijl de woningmarkt vandaag echt anders is.

Ten aanzien van mobiliteit zien wij vooral wensdenken. Bijvoorbeeld bij het aantal parkeerplaatsen. Minder parkeerplaatsen leidt niet tot minder auto's, maar tot minder parkeerplaatsen. Wij roepen op om de parkeerplaatsen in gelijke pas te reduceren met de reductie van het aantal auto's, als die al dalen. Het gaat immers om minder uitstoot en niet om minder auto’s. En ook de hoop, dat met de aanpak van dit college de deelmobiliteit echt gaat aanslaan, lijkt niet realistisch. In Nederland is het gebruik van deelauto’s de afgelopen 3 jaar met 70% toegenomen. In Gouda met een schamele 7%. Het kan dus wel, maar het lukt dit college niet.

Wat niet logisch is, is dat er vrijwel geen aandacht is voor de openbare ruimte.  Afgelopen jaren is, begrijpelijk, bespaart op de openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau is omlaag bijgesteld. Nu er weer voldoende geld is, zien wij mogelijkheden om een inhaalslag te maken. Er zijn genoeg verzakte wegen en hobbelige fietspaden en verrommelde stadsparken.

Wat ook niet logisch is, is dat er vrijwel geen aandacht is voor de zwaardere vormen van criminaliteit. High Impact Crimes (zoals woninginbraken), autobranden en andere vormen van vandalisme, drugscriminaliteit en de criminele netwerken moeten hard aangepakt worden.

Kortom, voldoende redenen om de komende tijd op veel punten constructief-kritisch de planvorming van het nieuwe college in de gaten te houden. Meer realistische plannen en concrete doelen zullen onze stad pas echt mooier maken.

Raadslid Paul Ruijgrok

Fractie VVD Gouda compleet en klaar voor de komende raadsperiode

VVD VVD Gouda 26-05-2022 23:11

De VVD-fractie is weer op volledige sterkte. De komende vier jaar gaan onze drie raadsleden en twee burgerraadsleden hard aan het werk om Gouda mooier en liberaler te maken. Want dat verdient Gouda, en de Gouwenaar.

https://gouda.vvd.nl/nieuws/49933/fractie-vvd-gouda-compleet-en-klaar-voor-de-komende-raadsperiode

Altijd een feestelijk moment. Geïnstalleerd worden in de politieke arena, om als (burger)raadslid te doen wat goed is voor Gouda. Naast een feestelijk moment ook een grote eer. Na de nodige mooie woorden van de burgemeester en het afleggen van de eed of belofte was het zover, de fractie is compleet.

Op 11 mei 2022 zijn Hans van der Elburg en Ber van Loon geïnstalleerd als burgerraadsleden. Zij zullen zich, samen met Paul Ruijgrok, Bo Boxma en Kevin de Jonge (allen op 30 mei geïnstalleerd als raadslid) vastbijten in de vele dossiers die lopen of gaan lopen in onze stad. Van veiligheid (het tegengaan van vandalisme en criminaliteit) tot bereikbaarheid van de stad (ook, of juist, met de auto) tot het maximaal stimuleren van woningbouw in Gouda en een realistisch duurzaamheidsbeleid. Dat en tal van andere onderwerpen zal de komende jaren hard onze aandacht vragen.De fractie is daarbij tot de volgende portefeuilleverdeling gekomen: 

Kevin de Jonge (fractievoorzitter / gemeenteraadslid)Openbare Orde en VeiligheidAlgemene bestuurlijke & Juridische zakenBedrijfsvoeringCommunicatiePersoneel en organisatieRegionale samenwerkingWijkaanpakRuimtelijke ordeningWonen en wijkontwikkelingPaul Ruijgrok (gemeenteraadslid)Financiën (en belastingen)ToekomstvisiePubliekszakenVastgoedBewonersparticipatieStrategisch grondbeleidGrondzaken Grote projectenWerk en inkomenParticipatiewetModernisering sociale dienstArmoedebeleidSchuldhulpverleningArbeidsmarkttoeleidingOnderwijsBo Boxma (gemeenteraadslid)Vernieuwing sociaal domein jeugd en welzijnMaatschappelijke ondersteuningPublieke gezondheidDiversiteitInclusie en burgerschapHans van der Elburg (burgerraadslid)EconomieRecreatie en toerismeMobiliteitCultuurSportBer van Loon (burgerraadslid)Stedelijk BeheerKlimaatDuurzaamheid en energieNatuurMilieu en dierenwelzijnErfgoed en monumentenAllen ook via deze weg nog van harte gefeliciteerd met jullie benoeming en veel succes de komende 4 jaar!

Kevin de Jonge

Woononderzoek SP: Hoge woonlasten en slechte isolatie

SP SP Gouda 23-05-2022 08:33

Hoge woonlasten, slechte isolatie. Dat is de conclusie van het woononderzoek dat de SP de afgelopen maanden heeft gedaan in Gouda en Krimpenerwaard.

Het recht op een betaalbare woning is de afgelopen jaren sterk uitgehold. Liberale politieke keuzes hebben gezorgd voor een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, zowel in het sociale huur- als koopsegment. Lange wachtlijsten, hoge huizenprijzen, stijgende lasten, slecht onderhoud: het zijn slechts een paar van de klachten die de SP binnenkrijgt.

Reden voor de SP om een onderzoek te starten naar de staat van de volkshuisvesting in Gouda en Krimpenerwaard. Dit leverden enkele tientallen reacties op, wat een indicatie geeft van mogelijke problemen die er spelen.

Meer dan helft van de respondenten zegt meer dan 30% van zijn of haar inkomen kwijt te zijn aan woonlasten (huur, energiekosten). Daarvan geeft een-derde aan meer dan 40% van het inkomen kwijt te zijn aan woonlasten.

Ook op het gebied van isolatie is er reden tot zorg. Respondenten geven aan steeds meer kwijt te zijn aan stookkosten of geven aan dat zij hun woning simpelweg niet warm weten te krijgen.

De komende periode neemt de SP contact op met individuele deelnemers aan het onderzoek voor verdere stappen.