Nieuws van politieke partijen in Grave inzichtelijk

1115 documenten

UREN AMBTENAREN VERWERKT IN KOSTEN EVENEMENTEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-08-2019 10:36

UREN AMBTENAREN VERWERKT IN KOSTEN EVENEMENTEN

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De gemeente Bergen op Zoom schiet per jaar tonnen in op evenementen. Daar wil wethouder Evert Weys (GBWP) graag een einde aan maken. Hij wil de uren die ambtenaren besteden aan het faciliteren van evenementen doorberekenen in de vergunningskosten en vraagt voor toplocaties 2500 euro per dag.

Het dagtarief voor een evenement is inclusief water en elektriciteit, maar exclusief schoonmaak. Dat moet de organisatie van een evenement zelf doen, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). In 2017 moest de gemeente nog 220.000 euro extra besteden aan het faciliteren van evenementen. In 2018 was het tekort al opgelopen tot 275.000 euro. Dit jaar laat de gemeente organisatoren van evenementen al meer betalen, maar wethouder Weys wil uiteindelijk toe naar ‘kostendekkend’. Een commerciële organisator zal dan meer moeten betalen dan een maatschappelijke of ideële partij. ‘We willen een pot creëren waar we de maatschappelijke evenementen uit betalen.’

Evenementenkalender

De wethouder wil niet van de evenementen af, want hij ziet deze als ‘onze kracht als stad'. Wel wil de gemeente op korte termijn een evenementenkalender maken, zodat de evenementen goed over het jaar zijn gespreid. De laatste jaren gebeurde het nogal eens dat twee grote evenementen tegelijk plaatsvonden. Als de kalender een feit is, moet het prijskaartje worden bepaald. Het gaat dan om de kosten voor de vergunning en voor de plek. Dat moet in 2021 rond zijn. Die locatiekosten kunnen dus behoorlijk uiteenlopen, want Weys wil 2500 of meer vragen voor een toplocatie, zoals de Grote Markt. Andere minder populaire locaties zijn bijvoorbeeld voor 1000 euro of zelfs 250 euro per dag te huur.

/index.php/2042-zaanstad-vergunningplicht-tegen-malafide-glazenwasser

ZAANSTAD: VERGUNNINGPLICHT TEGEN MALAFIDE GLAZENWASSER

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 24-08-2019 10:35

ZAANSTAD: VERGUNNINGPLICHT TEGEN MALAFIDE GLAZENWASSER

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Zwart werken, geweld, intimidatie, woonfraude, het verpachten of overnemen van wijken en witwassen zijn praktijken die vaak voorkomen in de glazenwassersbranche en die zich verspreiden over heel Nederland. Er zijn ook sterke signalen van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Veel glazenwassersbedrijven hebben zich gevestigd in de gemeente Zaanstad. Die gemeente wil nu een vergunningplicht invoeren.

Ook wil de gemeente handhaving en toezicht erop intensiveren. Door de ondermijnende activiteiten tegen te gaan hoopt de gemeente ervoor te zorgen dat de bonafide glazenwassers niet langer lijden onder de activiteiten van malafide glazenwassers. ‘Iedereen kan immers glazenwasser worden’, legt senior beleidsadviseur Bas Koops van de gemeente Zaanstad uit. ‘Het is heel gemakkelijk om binnen de branche actief te worden. Er is geen regelgeving op.’ De glazenwassersbedrijven hebben een groot werkgebied dat zich niet alleen tot Noord-Holland beperkt, maar zich uitstrekt over het hele land met alle misstanden en incidenten van dien. Dat is ook niet goed voor het imago van Zaanstad. ‘We hebben in onze gemeente 300 bedrijven geïdentificeerd die binnen de glazenwassersbranche actief zijn of zijn geweest. Dat is een vrij grote groep. Er zijn 195 ‘actieven’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is lastig te zeggen hoe groot de groep precies is, want ze staan niet allemaal als glazenwassers geregistreerd.’

Vergunningplicht

Zaanstad heeft goed gekeken naar de aanpak van autoverhuurbedrijven in de gemeente Tilburg. Daar is ook een vergunningplicht voor ingesteld om rotte appels eruit te krijgen. ‘Toch is dit nieuw, want die autoverhuurbedrijven hebben een fysieke locatie, terwijl glazenwassers van hot naar her rijden. Dat is veel meer fluïde.’ De provincie Noord-Holland ziet het belang van de aanpak in het kader van het tegengaan van ondermijning en draagt 50.000 euro bij uit het potje voor pilots tegen ondermijning. De gemeente investeert zelf ook flink in de aanpak en zal bij goede resultaten haar ervaringen actief uitdragen in handreikingen en die delen met andere Noord-Hollandse gemeenten, zodat die het beleid kunnen overnemen en een waterbedeffect wordt voorkomen. ‘Maar we besteden veel meer aan invoering van de vergunningplicht. Wij zijn al jaren met de problematiek binnen deze branche bezig. Dit is nieuw beleid dat we lang willen volhouden, als het standhoudt bij de rechter.’

/index.php/2043-uren-ambtenaren-verwerkt-in-kosten-evenementen

/index.php/2041-forse-celstraf-voor-pgb-fraude

Katrien kopen voor huisvesting jongeren.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 24-08-2019 09:13

GraverMaat: In de commissievergadering Ruimte wordt ook met Mooiland en de verantwoordelijk wethouder Peters gesproken over de prestatieafspraken.

In iBabs vond ik deze bovenstaande suggestie om Katrien te verkopen aan Mooiland om jongeren in te huisvesten.

In de inleiding vond ik de opmerking over dat de medewerking van de gemeente wat vlotter kan bij de uitbreidingslocaties.

Ik las ook nog over hun bouwplannen.

Inleiding

Voor u ligt ons activiteitenoverzicht. Dit is ons bod op uw woonvisie zoals bedoeld in de Woningwet. Hierin geven we kort weer wat onze ambities zijn en welke activiteiten we ondernemen om deze ambitie te realiseren. Graag gaan we met u in gesprek om van 1+1 = 3 te maken!

Voor ons staat ‘thuis geven als volwaardige corporatie’ centraal. We willen onze goede contacten voortzetten en gaan graag samen met uw gemeente aan de slag! In het bijzonder vraag ik daarbij aandacht voor:

Betaalbaarheid

Met meerdere ingrepen leveren we een serieuze bijdrage aan de betaalbaarheid van onze woningvoorraad. Draagt uw gemeente ook bij aan betaalbaarheid? Bijvoorbeeld via regelingen, armoedebeleid of aanpak van woonfraude?

Beschikbaarheid:

In uw gemeente hebben we een uitbreidingsambitie van ca. 100 woningen (inclusief Prinsenstal/Oliestraat en locatie Visio). Daar werken we samen aan, maar dit kan wat ons betreft vlotter. Helpt u ons om de realisatie voor elkaar te krijgen?

Transformatie naar een duurzame woonomgeving.

We hebben een forse opgave gepland in de aanpak van onze woningen. Betrekt u ons ook vroegtijdig bij uw warmtevisie en -plannen? Maar ook bij uw plannen voor klimaatadoptatie? Samen bereiken we meer.

Innovatieve samenwerkingsvormen in het sociaal domein.

Heeft u de vraagontwikkeling van bijzondere doelgroepen goed in beeld? En kunnen we bij landelijke acties, zoals bijvoorbeeld NLdoet en de Landelijke Opschoondag, samen optrekken? Wij zijn enthousiast over de Proeftuin CGM, graag willen we de samenwerking op deze manier doorzetten!

Graag ga ik met u in gesprek om meerjarige prestatieafspraken en een jaarlijkse uitvoeringsagenda te maken. Ik vertrouw erop dat we ook in 2020 een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van onze missie: een volwaardige woningcorporatie in Noordoost Brabant en Gennep.

Anne Wilbers

Bouwplannen

Nieuwbouw en aankoop

Onze ambitie

We bereiden de bouw van (circa) 70 nieuwe woningen voor in de kern Grave.

We willen nog 20 tot 25 nieuwe woningen realiseren in de kern Grave

We bouwen bij voorkeur nultredenwoningen

We bereiden de bouw van (circa) 70 nieuwe woningen voor in de kern Grave

Bouwprojecten

Oliestraat/Prinsenstal: Circa 41 appartementen

Visio-oost (nabij brede school): Circa 20 appartementen en

Status

gepland besluit financiële haalbaarheid in 2019

In afwachting van stedenbouwkundige kaders en opstarten planologische procedures

Prinsenstal: maximaal 88 woningen.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 24-08-2019 08:32

GraverMaat: in iBabs is het voorstel over de  anterieure overeenkomst te vinden over de ontwikkeling van de voormalige Maaszicht locatie tot Prinsenstal.

Hieronder enkele opmerkelijke zaken die besproken worden in de eerstvolgende commissie Ruimte op 3 september.

Op 16 september beslist de raad over deze overeenkomst.

Anterieure exploitatie-overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal

Om een volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van de locatie Prinsenstal is een anterieure exploitatie-overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst regelt onder meer dat de gemeente bepaalde kosten, die samenhangen met het plan, kan verhalen op de exploitant. Middels dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om over deze overeenkomst wensen en bedenkingen te uiten, voordat het college tot ondertekening overgaat.

1. Geen wensen en bedenkingen mee te geven voor de anterieure exploitatie-overeenkomst over de ontwikkeling van de locatie Prinsenstal met Oude Haven Grave B.V.

2. Het instellen van de reserve Prinsenstal voor de uitvoering van de realisatie parkeerplaatsen en de kosten daarvan te verantwoorden in de reguliere P&C-producten.

In de anterieure overeenkomst is het (verplicht) gemeentelijk kostenverhaal geregeld. Ook het planschaderisico is via de anterieure overeenkomst bij de ontwikkelaar gelegd.

Op basis van de gemeentewet (art. 169 lid 4) wordt dit raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Omwonenden en geïnteresseerden zijn op verschillende momenten geïnformeerd. Geïnteresseerden zijn via de projectwebsite en nieuwsbrieven door ontwikkelaar op de hoogte gehouden.

Behoud en herbestemming van een bestaand monumentaal pand is een duurzame ontwikkeling. Bij de herontwikkeling worden zo veel als mogelijk monumentale onderdelen hergebruikt. Daarnaast worden de woningen gasloos opgeleverd en wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit genoemde Rc‐waarden en EPC‐norm. Voor het zuidelijke gedeelte (Wijnberg-complex) wordt een elektrische luchtwarmtepomp toegepast.

Van het bestaande flatbouw wordt de schil gedemonteerd en vervangen door gevels en daken voorzien van een isolatieschil conform de eisen van het vigerende Bouwbesluit. Voor het overige wordt het pand gestript en wordt de constructie hergebruikt. De nieuwe daken van de bestaande bouw zullen, indien mogelijk,

worden voorzien van zonnepanelen.

Afgelopen jaar heeft er veelvuldig overleg plaats gevonden met partijen om te komen tot een stedenbouwkundig plan, passend binnen de kaders. Om een volgende stap te kunnen zetten in de

ontwikkeling is een concept anterieure exploitatie-overeenkomst opgesteld.

Een anterieure overeenkomst is nodig om de door beide partijen te leveren inspanningen, rechten en plichten voorafgaand aan realisatie van het project in privaatrechtelijke zin vast te leggen. Algemeen

principe in de overeenkomst is dat het project voor rekening en risico van de ontwikkelaar gerealiseerd wordt. De gemeente verleent vanuit een zogenaamd facilitaire rol haar medewerking en spant zich in om het project planologisch (vergunningstechnisch) mogelijk te maken.

Middels dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om over deze overeenkomst wensen en bedenkingen te uiten, voordat het college tot ondertekening overgaat.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afspraken uit de overeenkomst samengevat:

1. De maximaal 88 woningen worden gerealiseerd in de categorie huur (laag, midden en hoog) en koop (laag, midden en hoog).

2. Het niet‐woonprogramma bestaat uit horeca (ca. 330 m² BVO in kapel), vergaderruimte (ca. 95 m²) en twee commerciële ruimten (ca. 80 m² BVO en 70 m² BVO).

1.Binnen het plangebied worden 2 nieuwe private parkeerterreinen aangelegd (noord en zuid).

2. De op dit moment nog aanwezige parkeerplaatsen ter hoogte van de projectlocatie aan de kademuur, komen te vervallen en worden omwille de kwaliteit van het openbaar gebied niet teruggebracht.

3. Deel van de benodigde parkeerplaatsen worden buiten het plangebied gerealiseerd. Ontwikkelaar betaalt de gemeente hier een afkoopsom voor van €5.000 per parkeerplaats.

4. Gemeente zal zorgdragen voor de aanleg van parkeerplaatsen buiten het plangebied (op Visio-terrein) en zal daar waar nodig voorzien in tijdelijk parkeren.

Ontwikkelaar is gemeente een exploitatiebijdrage verschuldigd van €195.000

bestaande uit:

1. Vergoeding plankosten/ ambtelijk apparaat €155.000

2. Bijdrage beheer en onderhoud openbare ruimte €40.000

Afkoopsom parkeren €5.000,- per parkeerplaats (welke buiten plangebied opgelost moet worden).

Met het instellen van een reserve blijven komende jaren – gedurende de looptijd van het project – de middelen t.a.v. de realisatie van de parkeerplaatsen beschikbaar.

Bijdrage in riolering/waterberging Oliestraat €PM (op basis van nog op te stellen kostenbegroting).

Planschade voor rekening en risico van ontwikkelaar.

Inrichting/ aanleg/ herstel openbaar gebied voor rekening en risico van ontwikkelaar.

Herinrichting Oliestraat voor rekening en risico van gemeente (na gereedkomen bouw totale project, naar verwachting na 2024).

De beoogde ontwikkeling past niet (volledig) binnen het geldende

bestemmingsplan ‘Grave Centrum’. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zal de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan opgeheven moeten worden door het verlenen van één of meerdere omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan.

Uitvoering, risico’s en evaluatie

De risico’s voor de gemeente zijn klein, de ontwikkelaar neemt alle (financiële) risico’s, lusten en lasten van de met de grond- en vastgoedexploitatie gepaard gaande activiteiten op zich inclusief

alle voor het plan noodzakelijke investeringen in het openbare gebeid.

Uit het plan blijkt dat niet volledig kan worden voldaan aan de eis dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. Op basis van het huidig programma gaat het om een tekort van 79 parkeerplaatsen. Omdat een verkeersaantrekkende parkeergarage op deze locatie niet wenselijk is, is met ontwikkelaar is een afkoopsom overeengekomen. De locatie op Visio is het meest geschikt (qua afstand en uitvoerbaarheid). Volgens het gemeentelijk parkeerbeleid gelden acceptabele loopafstanden van 300 tot 500 meter voor functies in de binnenstad. De kosten per

parkeerplaats bedragen € 5.000. Uitgangspunt is dat de gemeente zal zorgen voor de realisatie van deze parkeerplaats (incl. de benodigde procedures/ onderzoeken etc.). De parkeerbijdragen

komen in geen geval voor restitutie in aanmerking.

Indien uw raad akkoord is zal het college tot ondertekening van de overeenkomst overgaan.

Overige politiek relevante informatie

Niet van toepassing

Met ondertekening van de overeenkomst worden de verplichtingen, rollen en verantwoordelijkheden van partijen vastgelegd en kan de uitvoering starten.

Anterieure overeenkomst Prinsenstal / ‘I am Grave’ (vertrouwelijk)

FORSE CELSTRAF VOOR PGB-FRAUDE

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 23-08-2019 04:55

Geschreven door Ben Martini op

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De Rotterdamse rechtbank heeft een vrouw veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden wegens fraude met pgb’s. ‘De verdachte heeft op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het pgb-systeem’, oordeelt de rechter. Mede daarom is de straf fors hoger uitgevallen dan de eis van de officier van justitie, die zes weken cel en een taakstraf van 240 uur had geëist.

Valsheid in geschrifte

De vrouw heeft twee jaar lang gefraudeerd voor een bedrag van meer dan een half miljoen euro. Ze heeft onder meer valsheid in geschrifte gepleegd en de boel opgelicht. Voor diverse budgethouders had ze een pgb aangevraagd, waaronder voor haar vader, en zich in die aanvraag voorgedaan als zorgverlener. Bij verschillende zorgkantoren declareerde zij zorg, terwijl er niet of nauwelijks zorg aan de betreffende pgb-houders werd verleend. Het geïncasseerde zorggeld deelde ze in de meeste gevallen met familieleden van de budgethouders. Daarover had ze vooraf afspraken gemaakt. De budgethouders zelf wisten in de meeste gevallen van niets.

Schadelijke gevolgen

‘De verdachte voorzag kennelijk op deze wijze in haar inkomen en heeft de pgb-gelden die zij heeft ontvangen onder meer besteed aan twee luxe auto’s waar zij in reed. Door op deze wijze te handelen heeft de verdachte op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het pgb-systeem’, oordeelt de rechter. De rechter rekent het de vrouw zeer aan dat ze geen oog heeft gehad voor de schadelijke gevolgen van haar frauduleuze handelen voor de regelgeving van persoonsgebonden budgetten en de mensen die daarmee op een passende manier in hun zorgbehoefte moesten voorzien. ‘Fraude met sociale voorzieningen kan uiteindelijk gevolgen hebben voor het op hetzelfde niveau voorbestaan van dergelijke voorzieningen. De verdachte heeft er geen blijk van gegeven dat zij het kwalijke van haar handelen inziet.’

/index.php/2042-zaanstad-vergunningplicht-tegen-malafide-glazenwasser

/index.php/2040-pijlen-op-kamer-gericht-voor-extra-jeugdgeld

PIJLEN OP KAMER GERICHT VOOR EXTRA JEUGDGELD

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 23-08-2019 04:53

Met de miljard euro die het kabinet voor de komende drie jaar extra voor gemeenten beschikbaar heeft gesteld, in combinatie met het aanvullend onderzoek of er structureel extra geld nodig is, is de oproep van al die colleges beantwoord. Dat schrijft de minister aan de Kamer. ‘Die tegemoetkoming is niet voldoende. Gemeenten moeten meer en structureel worden gecompenseerd’, stelt de Heerenveense wethouder Jelle Zoetendal (jeugd) namens de initiatiefnemers. De hoop is nu gevestigd op de Tweede Kamer. ‘Onze actie loopt, in aanloop naar Prinsjesdag, door via de politieke lijnen.’ De centrale boodschap: als er financiële ruimte is, steek het in de jeugdzorg.

SUCCESVOLLE AFVALINZAMELING: HEFFING OMHOOG

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave VVD Grave 23-08-2019 04:51

SUCCESVOLLE AFVALINZAMELING: HEFFING OMHOOG

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Door een kiloheffing in te voeren voor het afval in grijze containers daalde het ingeleverde grijze afval in de gemeente Heerenveen in januari met 30 procent. Nu is de hoeveelheid afval zo klein dat de heffing omhoog moet om de inzameling dekkend te houden.

De invoering van het diftar-plussysteem ging niet bepaald van een leien dakje, blijkt uit woorden van de Heerenveense wethouder Jaap van Veen (VVD) in de Leeuwarder Courant. Reden voor de invoering van het nieuwe systeem was dat de landelijke doelstelling voor 2020 met betaling per leging niet werd gehaald. Vuilniswagens minder vaak langs laten komen leidde tot minder afval, maar de raad vond het serviceniveau ook te veel dalen. Daarna ontstonden pittige politieke discussies en een succesvolle handtekeningenactie van de SP. Die vreesde voor veel te hoge kosten voor kwetsbare mensen.

Extra maatregelen

Dat probleem werd getackeld door mensen die door hun gezondheidsklachten meer afval hadden financieel te compenseren. Er volgde ook een proefproject voor gezinnen met wasbare katoenen luiers, leging van groene containers werd gratis en het zelf wegbrengen van afval naar de milieustraat veelal ook. Toen pas ging de gemeenteraad akkoord met invoering van het systeem voor 83 procent van de huishoudens. Het aanvangsenthousiasme was groot met 30 procent minder afval, maar is inmiddels wat teruggelopen. De grijze containers worden wel minder vaak aan de weg gezet dan voorheen.

/index.php/2040-pijlen-op-kamer-gericht-voor-extra-jeugdgeld

/index.php/2038-beeldvormende-werkbijeenkomst-sportpark-kranenhof-op-26-augustus-2019

Opvallende zaken agendacommissie: Avond Sportpar k Kranenhof, Succesje spoedidee Leo de Vreede, Succesje Ben Litjens; rapportopstellers Agrifood Capital komen naar Grave.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 22-08-2019 16:17

GraverMaat: Drie zaken vielen op bij het lezen van het verslag van de agendacommissie.

Het opvallendste was het besluit om de Stakeholders uit te nodigen voor de commissievergadering Ruimte. Ze kunnen inspreken of meepraten. Leo de Vreede zijn spoedidee heeft dus succes gehad.

Ben Litjens wil de leden van de Rekenkamercommissies Meijerstad, Bernheze en Boxtel uitnodigen om hun bevindingen van het veelzeggend rapport over Agrifood Capital met de Graafse raadsleden te delen. De leden van de agendacommissie stemmen er mee in.

De openbare beeldvormende avond over de herontwikkeling Sportpark Kranenhof is niet gecommuniceerd via de gemeentepagina. Wij berichtten er als eerste over.

1. De openbare beeldvormende avond over de herontwikkeling Sportpark Kranenhof is ingepland op de reeds gereserveerde avond op maandag 26 augustus aanstaande.

Het programma is inmiddels opgenomen in iBabs. Mocht u op voorhand vragen hebben, dan kunt u deze tot uiterlijk maandag 26 augustus 10.00 uur naar de griffier mailen, zodat de beantwoording op uw vraag voorbereid kan worden.

De vertegenwoordigers van de fracties nemen plaats in de cirkel (in ieder geval de woordvoerders en mogelijk hun ondersteuning), de overige belangstellenden nemen plaats op de publieke tribune.

Inmiddels is over de bijeenkomst getwitterd en een nieuwsbericht op de website opgenomen. Daarnaast zijn de redacties van diverse

dag- en weekbladen geïnformeerd over deze avond met het verzoek hierover te berichten, aangezien we het niet meer kunnen publiceren op de gemeentepagina.

2. De agendacommissie heeft besloten m.b.t. de behandeling van het Ruimtelijk kader locatie Scheepswerf actief de stakeholders uit te nodigen voor de commissievergadering Ruimte op 3 september.

Dit betekent dat begin volgende week een uitnodiging wordt

gemaild/verzonden naar de direct omwonenden, de wijkraad binnenstad, Kalliste, GBB en de eigenaar van de Scheepswerf, waarin de ontvanger wordt geattendeerd op de mogelijkheid om in te spreken of mee te praten in de commissie.

3. Het verzoek van de heer Litjens om leden van de rekenkamercommissies van Meijerijstad, Bernheze en Boxtel uit te nodigen om een toelichting te geven op hun onderzoek is positief ontvangen. De griffie heeft de opdracht gekregen een

bijeenkomst te plannen in november/december.

Beeldvormende werkbijeenkomst Sportpark Kranenhof op 26 augustus 2019

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 22-08-2019 06:58

De agendacommissie van de gemeenteraad van Grave heeft besloten om op maandag 26 augustus 2019 een openbare, beeldvormende werkbijeenkomst te organiseren over de herontwikkeling van het Sportpark Kranenhof. Deze werkbijeenkomst dient ter voorbereiding op de commissiebehandeling op 10 september en de raadsvergadering op 16 september 2019.

FAALKAART TOONT KWETSBAARHEID ICT OVERHEDEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 22-08-2019 05:49

De Faalkaart monitort continu hoe de ict van Nederlandse gemeenten en provincies eraan toe is. Er is vooral een hele hoop rood te zien.

Foto: screenshot Faalkaart, 21 augustus 2019

Controle

De website zoekt doorlopend welke domeinnamen gemeenten bezitten (zoals limburg.nl, stadsarchief.amsterdam.nl of secure.appingedam.nl) en controleert een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld of het beveiligingscertificaat van de site klopt. Daaraan kent de site een risicowaarde toe en daar komt de beoordeling uit voort.

Kwetsbaarheid in kaart

Elger Jonker, die de website met één ander persoon onderhoudt sinds hij hem in 2016 zelf creëerde, toont met de Faalkaart bewust geen informatie van het hoogst mogelijke technische niveau. ‘Stel, we zouden er veel ernstigere dingen op plaatsen. Dan zien kwaadwillenden dat ook.’ De bedoeling is om de kwaliteit van ict in kaart te brengen zonder nieuwe kwetsbaarheden te creëren.

Kennisniveau politici

Het kan een goed instrument zijn voor het verbeteren van de overheids-ict, denkt hoogleraar Aiko Pras van de Universiteit Twente. ‘Op de Faalkaart zie je hoe slecht het met de Nederlandse gemeenten gesteld is.’ Eerder deze maand bleek nog uit onderzoek van Pras en de universiteit dat de cruciale digitale infrastructuur van Nederland kwetsbaar is. Pras bekritiseerde daarbij het kennisniveau van Nederlandse politici over ict.