Nieuws van politieke partijen in Grave inzichtelijk

662 documenten

Zalig Pasen!

CDA CDA Grave 20-04-2019 13:05

De gemeenteraad is tot en met zondag 5 mei met Paas- en meireces. Wij wensen iedereen goede Paasdagen toe. Roland Eijbersen,Jochem Jacobs,Alex van Megen

CDA Grave: helderheid over herindeling

CDA CDA Grave 20-04-2019 12:56

In ‘De MaasDriehoek’ staat te lezen dat het standpunt van de Graafse coalitie “Grave zelfstandig” is. Dat klopt niet. De gemeenteraad van Grave heeft besloten tot herindeling noch zelfstandigheid. De grootste voorvechter van het behoud van een zelfstandige gemeente Grave is de fractievoorzitter van de lokale partij ‘Keerpunt 2010’. Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens de ingelaste raadsvergadering. Hoe zwaar weegt de mening van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp? Zwaar. Héél zwaar. In een door het Graafse CDA ingediende motie heeft de raad bevestigd dat: “het volstrekt ontbreken van een democratisch kiezersmandaat om mee te gaan in het grote samenvoegingsproces niet heeft geleid tot een besluit vóór het behoud van zelfstandigheid dan wel de opheffing van de gemeente Grave”. Dat besluit valt namelijk pas nadat de kiezers van Grave zich hierover uitspreken in een tweede opiniepeiling. De mening van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp legt veel gewicht in de schaal. Dat bleek al na de verkiezingen, toen bijna tachtig procent van de kiezers de voorstanders van één gemeente Land van Cuijk een gevoelige slag toebrachten. Het CDA heeft deze uitslag niet naast zich neergelegd, maar geaccepteerd. Je kan niet om een uitspraak van de inwoners vragen en dan alsnog je eigen gang gaan. Zeker niet als de uitslag zo overduidelijk is als aangaande het draagvlak voor één gemeente Land van Cuijk. Juist de vraag of je je gemeente moet opheffen, is een zaak van de burgers. Het CDA vindt dat zij de richting mogen bepalen. Dat begint met vérstrekkende burgerparticipatie en het opzetten van een goed functionerende kernendemocratie. Dat blijkt ook uit het bestuursprogramma 2018-2022 "Met energie en vertrouwen". Het Graafse CDA heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen keihard campagne gevoerd voor één gemeente Land van Cuijk. Uit de peiling bleek 77% van de kiezers niets te voelen voor deze megafusie van vijf gemeenten. Hoe kijkt het CDA daar tegenaan? In Escharen, Gassel, Grave en Velp is volstrekt onvoldoende draagvlak vóór één grote gemeente Land van Cuijk. Voor het CDA was de uitslag van de peiling een klap in het gezicht, maar de kiezer heeft altijd gelijk. Het is echter belangrijk te onthouden dat vóór de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk was dat één gemeente Land van Cuijk niet op voldoende bestuurlijk draagvlak in de regio kon rekenen. De (meerderheid van de) gemeenteraad van Mill & Sint Hubert had de stekker er al uitgetrokken. De peiling liet een meerderheid voor ‘een vorm van’ herindeling zien. Is het CDA desondanks vóór behoud van zelfstandigheid? Neen. Er is sinds de gemeenteraadsverkiezingen niet één keer gezegd dat het Graafse CDA vóór behoud van zelfstandigheid of tegen herindeling is. De kiezer heeft gesproken en een dikke streep door één gemeente Land van Cuijk gezet. De gemeenteraad van Grave heeft die uitslag gerespecteerd en besloot tot een objectief onderzoek naar de twee overige opties. Een aanzienlijke minderheid (van 44%) van de kiezers koos vóór zelfstandigheid. Als je de stemmen van beide herindelingsvarianten - 23% voor één gemeente Land van Cuijk en 33% voor een samengaan van Grave met Cuijk en Mill - bij elkaar optelt, lijkt een meerderheid open te staan voor een fusie. Of dat wérkelijk zo is, moet nog blijken uit een tweede peiling. Cuijk zet een herindeling met Sint Anthonis en Boxmeer door. Grave sluit daar niet bij aan, terwijl de fusie van Grave met Cuijk en Mill & Sint Hubert van de baan is. Negeert het CDA daarmee de meerderheid van de kiezers? Neen. Voor één gemeente van Land Cuijk heb je vijf gemeenten nodig. Mill is al, eerder dan Grave, afgehaakt. Het besluit van Cuijk is weliswaar duidelijk, maar pas definitief als het uiteindelijke herindelingsontwerp aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarnaast kan je niet stellen dat het wegvallen van de herindeling Cuijk, Grave, Mill automatisch leidt tot draagvlak onder de inwoners voor aansluiting bij de herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Als je naar de middengroep (van 33%, voor de fusie van Grave met Cuijk en Mill) kijkt, hoeft slechts 7% van hen te kiezen voor zelfstandigheid om die optie aan een absolute meerderheid te helpen. Om van 23% naar 51% te komen… Reken maar uit. Het CDA hamert op de uitslag van de peiling en zet het democratisch draagvlak voorop. In de raadsvergadering werd deze opstelling ‘eenzijdig’ genoemd. Hoe reageert het CDA op die kritiek? Als je nuchter kijkt naar de interpretatie van de peiling door LPG en CDA zie je dat de uitslag ervan wordt gerespecteerd. Ook is afgesproken dat de kiezer een stem in het kapittel krijgt: na een goede voorlichtingscampagne met inhoudelijke gesprekken en debatten. Je kan niet de kiezer om een uitspraak vragen en deze naast je neerleggen als je het ermee oneens bent. Zo ondemocratisch is het CDA niet. Juist daarom heeft het CDA, binnen en buiten de gemeente Grave, kritisch gekeken naar het draagvlak voor herindeling en de plaats daarvan in het proces en/of het publieke debat. Opvallend was dat de voorstanders van samenvoeging daar nauwelijks aandacht voor lijken te hebben. Zij houden sterke betogen waarin talloze goede argumenten voor een gemeentelijke fusie de revue passeren. Je hoort ze echter niet (of nauwelijks) over het draagvlak onder de bevolking. Door zich te focussen op de werkelijkheid van het stadhuis, ontstaat er een bestuurlijke kokervisie die voorbijgaat aan de werkelijkheid op straat en hun zorgen over en bedenkingen bij een megafusie. Om die eenzijdigheid te doorbreken koos het CDA voor de centrale vraag: hoe is het gesteld met het draagvlak (in brede zin) onder de bevolking? De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderstreept dit in het nieuwe beleidskader. Die vraag naar draagvlak gaat verder dan meerderheden in gemeenteraden, informatieavonden (over een reeds genomen besluit) en inspraak over de naam van de nieuwe gemeente. Hoe kijkt het CDA aan tegen de ontwikkelingen in het Land van Cuijk? Dik driekwart van de kiezers in Escharen, Gassel, Grave en Velp ziet niets in één gemeente Land van Cuijk. Dat wil niet zeggen dat het Land van Cuijk slecht is en dat je de samenwerking niet mag intensiveren. Het is echter betreurenswaardig dat de bestuurlijke ontwikkelingen versneld zijn (door de herindeling met één jaar te vervroegen) en dat er vrijwel meteen gekozen is voor een coalition of the willing, zonder het gesprek aan te gaan over mogelijke opties. De Minister heeft meerdere keren heeft aangegeven dat bestuurskracht van gemeenten ook op andere wijzen dan intergemeentelijke samenwerking of herindeling versterkt kan worden, bijvoorbeeld door voor sommige opgaven en regio’s taakdifferentiatie of alternatieve bestuursmodellen als oplossing te bieden. Het is jammer dat er nooit “met de benen op tafel” over alternatieven is gesproken. Out of the box denken had via een ándere weg hetzelfde doel binnen handbereik kunnen brengen. Dat Cuijk een duidelijk antwoord van Grave eiste, maar dat antwoord (dat uiterlijk in juni was gekomen) niet heeft afgewacht, is veelzeggend. Als er echter volop democratisch draagvlak is voor de grote fusie van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis dan is er (voor die inwoners) niet aan de hand. Maar laat draagvlak nou hét ondergeschoven kind lijken (zie voetnoot 2 op pagina 3 van de “variantenanalyse met betrekking tot herindelingspartners” [stap 2a] in het fusieproces Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis” waarover De Gelderlander eind februari schreef onder de kop “Stuurgroep CBA: Wij van CBA adviseren CBA” [naar de bekende reclameslogan “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend”]. Daarin wordt gesteld dat er geen sprake was [en is] van aanvullend onderzoek en/of een burgerpeiling [naar het voorbeeld van de gemeente Grave]). Het is echter niet aan ons om daarover een oordeel te vormen. Toch geeft de peiling van 2018 te denken. Waarom lopen onze inwoners niet warm voor het Land van Cuijk? Is dat omdat ze meer op Nijmegen, Wijchen en Uden georiënteerd zijn? Hoe zit dat elders in de regio? Is een schaalsprong van deze omvang niet alleen te groot van burgers, maar ook voor het bestuurlijke en ambtelijke apparaat? Ervaringen in het land geven op hun minst aanleiding tot reflectie. Hoe nu verder? We dienen, in een democratie, mensen mee te nemen, anders raken we ze kwijt en zeggen ze - op een gegeven moment - keihard neen. De voorstanders van één gemeente Land van Cuijk hebben die dreun vorig jaar te verwerken gekregen. Wat doe je met zo’n tegenslag? Als CDA hebben we, zoals het hoort, het gelijk van de kiezer geaccepteerd. We moeten het uiteindelijk met elkaar rooien: in de raad, in de werkorganisatie CGM, in de regio Land van Cuijk en daarbuiten. Dat doen we óók door elkaar ruimte en een beetje tijd te geven voor een democratisch en waardig proces. Dat laatste is - door het duidelijke besluit van Cuijk - wat lastig. Op de vraag: wat nu? antwoorden wij ook vandaag: voor ons staat democratisch draagvlak voorop. Het CDA wil niet dat de discussie over de bestuurlijke toekomst afleidt van de mensen die wij dienen. Daarom geven wij prioriteit aan het thema leefbaarheid in brede zin. Dat betekent dat er vaart gemaakt moet worden van de kernendemocratie en serieuze burgerparticipatie. In de CDA-motie is afgelopen dinsdag is aangenomen, wordt het college opgedragen in het najaar met een eerste visie te komen. Voor ons gaat het niet om de macht, maar om de mensen. Daarom vinden wij het wezenlijk dat vóór peiling en een besluit over zelfstandigheid of herindeling de kernendemocratie en burgerparticipatie moeten staan als een huis. Pas dan kan je het gemeentebestuur, na verkiezingen, uit handen geven aan een nieuwe raad. Roland Eijbersen,Jochem Jacobs,Alex van Megen

Wat staat er in ons programma over herindeling?

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 20-04-2019 09:11

GraverMaat: Nu er in de discussie over wel of niet herindelen of zelfstandig blijven weer een nieuw hoofdstuk is geschreven door intensief in te zetten op het ontwikkelen van de kernendemocratie wil Keerpunt 2010 nogmaals laten horen dat nadat dat proces is ingegaan er ook een bindend referendum moet komen over de bestuurlijke toekomst van Grave. Dan zijn ook de antwoorden en stappen van de bestuurders van Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis binnen. Ook zijn dan de gedeputeerden van Noord-Brabant bekend en hun standpunten over toekomstige herindelingen.

Gemeentelijke herindeling.

Heel graag hadden we hier geschreven: uw mening heeft altijd meegewogen in de besluitvorming over herindeling.

Helaas heeft de coalitie dit steeds tegengehouden.

Wij willen geen gedwongen herindeling.

De mensen in de gemeente Grave moeten de richting bepalen, via de kernendemocratie.

Wat er ook gebeurt:

Wij blijven nog steeds uw mening het belangrijkste vinden en blijven dat ook altijd centraal stellen.

GRAVE POSITIEF

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 20-04-2019 05:21

Geschreven door Ben Martini op

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Over onze mooie Gemeente Grave is er veel goed nieuws te melden. Graag willen wij de positieve nieuwsberichten, optimistische verhalen of inspirerende foto’s uit Escharen, Gassel, Grave en Velp met u delen.

Het woord “social nudging” kwamen we al een keer eerder tegen toen het over hondenpoep op de stoep ging. Als je deze mogelijke oplossing voor dit alledaags probleem googled kom je erachter dat dit over positieve gedragsbeïnvloeding gaat. Mensen een klein duwtje in de goede richting geven door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken zonder allerlei (wettelijke) regeltjes op te leggen.

Ook in de gemeente Grave doen we aan social nudging. Een mooi voorbeeld is de gezonde sportkantine van voetbalvereniging Gassel waar gezonde voedingsmiddelen worden gestimuleerd zonder de sporters te verplichten of aan te spreken. En het werkt! Dik verdiend werd de voetbalclub op vrijdag 12 april jl. met een zilveren certificaat hiervoor beloond.

De overlast van verkeerd gestalde fietsen op het busstation is al jaren een sociaal probleem. Van alles is geprobeerd maar de macht der gewoonte is voor veel fietseigenaren sterker dan de vraag om de fietsen in de daarvoor bedoelde stalling te zetten waardoor onhandige en soms gevaarlijke situaties ontstaan. Onlangs is gestart met een social nudging project waarbij de bedenker probeert de fietsenstallers een spiegel voor te houden en ze zelf aan het denken te zetten. Wat een positieve manier om met elkaar een probleem aan te pakken !

/index.php/1735-politiek-primaat-blijft-rechtspositie-ambtenaar-inperken

Grave blijft standvastig: geen een Land van Cuijk.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 D66 CDA Grave 19-04-2019 18:12

Door: Annelies Graafsma

In het rapport werd gelezen wat men er in wilde lezen. En dat kon ook: Grave zelfstandig (het standpunt van de coalitie; red.)?, “het is kwetsbaar, maar als je een aantal zaken goed kunt regelen kan het wel”, aldus PWC.

Cuijk heeft besloten om een traject te volgen dat moet leiden tot een fusie met Boxmeer en St. Anthonis. Dit stelt Grave, dat in één ambtelijke organisatie samenwerkt met Cuijk en Mill, voor een probleem.

Alex van Megen (CDA) plaatst vraagtekens bij het besluit van Cuijk: “waarom zo’n haast, wie is hierbij gebaat?” Hij zet ook vraagtekens bij het democratisch draagvlak in alle gemeenten en wijst de raad erop dat Gravenaren zich meer verbonden voelen met Wijchen en Nijmegen.

Astrid Bannink (LPG) leest in het rapport dat zelfstandig Grave nog steeds mogelijk is, “de variant met Cuijk is nagenoeg van de baan, maar wij houden de deur wel open”.

Jacques van Geest (Verenigd Progressief Grave) denkt dat Grave niet veel meer te vertellen heeft; “wij zijn zelf te verdeeld”. Marion Wierda (D66) wil snel aan tafel en alsnog meepraten over één Land van Cuijk; “Grave loopt anders teveel (financiële) risico’s. Ik kan mij het gevoel van burgers dat ze ‘zelfstandig willen blijven’ goed voorstellen. Dat gaat over verbondenheid van mensen; ‘ik voel me verbonden met Oud-Velp en dat blijft zo’. Maar een gemeente besturen, met alles wat daarbij komt kijken, is iets anders”, betoogt zij.

De geplande peiling onder de inwoners gaat niet door.

POLITIEK PRIMAAT BLIJFT RECHTSPOSITIE AMBTENAAR INPERKEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 19-04-2019 07:22

Anderhalf jaar is er onderhandeld over normalisering van de Cao Gemeenten, waarbij het is gelukt bestaande arbeidsvoorwaarden één op één te laten overgaan. Maar een volledige normalisering is het niet, en dat steekt FNV-onderhandelaar Bert de Haas.

Er zijn volgens De Haas goede compromissen gesloten. ‘Ik omschrijf het als redelijk en evenwichtig’, zegt hij. Vooraf bestond bij de bonden wel de vrees dat er zou worden getornd aan de boven- en nawettelijke uitkeringen, omdat die boven de markt uitstijgen. ‘De overheidswerkgevers vonden dat niet marktconform, want: te royaal. Wij zeiden: het is niet de bedoeling dingen aan te passen, de bedoeling is dit in overeenstemming te brengen met het Burgerlijk Wetboek. Gaan werkgevers aan de voorkant proberen bepaalde rechten af te pakken, dan gaan wij ook nieuwe dingen vragen. Zo ver is het niet gekomen.’

Zeggenschap

Maar helemaal tevreden is de vakbondsman niet. ‘De bedoeling was dat werknemers binnen de sector overheid dezelfde positie zouden hebben als binnen een marktpartij. Dat is niet het geval, ook niet met deze genormaliseerde cao. De ambtenaar is nog steeds gebonden aan het ambtelijk statuut en aan het tuchtrecht. Ook heeft hij te maken met het politiek primaat, wat zijn positie inperkt.

Daar verandert de normalisering niets aan. Op dit punt staat een overheidswerknemer op achterstand.’

Die achterstand zit ‘m volgens De Haas in de zeggenschap. ‘Als in een bedrijf de directie besluit een afdeling te sluiten, dan moet de OR daarover adviseren. Sluit een gemeente een afdeling – als bepaalde werkzaamheden worden afgestoten – dan is dat een politiek besluit dat niet hoeft te worden voorgelegd aan de OR. Zeggenschap van overheidswerknemers is dus niet genormaliseerd. Daarom ben ik blij dat het lokaal overleg overeind blijft, dan is er nog steeds een bond aanwezig die kan opkomen voor de werknemers.’

Principiële weigering

De vakbonden vonden en vinden dat ook op dit vlak de rechtspositie moet worden gelijkgetrokken, ‘maar daar weigert de politiek aan mee te werken’, zegt D Haas. ‘Dat was ons streven maar dat hebben we niet weten te realiseren. We wilden: behoud van rechten, voorkomen van bezuinigingen, mogelijkheid van geschilbeslechting en lokaal overleg, én normalisering op het gebied van politiek primaat. Dat laatste hebben we niet binnengehaald door de pertinente en principiële weigering van de politiek om hier iets aan te doen.’

VERGOEDING ZWEMDIPLOMA VERSCHILT PER GEMEENTE

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 19-04-2019 06:40

Verschillen

'De mogelijkheden om een zwemdiploma te halen verschillen behoorlijk per woonplaats', vermeldt het onderzoek. De vergoedingen die de regelingen op gemeenteniveau bieden, lopen uiteen. Bijna een derde (29 procent) biedt een volledige vergoeding voor zwemdiploma A, maar in iets meer gevallen (32 procent) is alleen een financiële vergoeding tot een bepaald bedrag beschikbaar. 'Zo is de hoogte van de bijdrage niet altijd voldoende voor het behalen van zwemdiploma A.'

Stimuleringsregeling

Bijna alle Nederlandse gemeenten (96 procent) hebben een stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid, twee derde biedt een gemeentelijke regeling aan zoals schoolzwemmen.

Inkomen en leeftijd zijn factoren of iemand recht heeft op een subsidie voor het verbeteren van de zwemvaardigheid. Toch is niet iedereen op de hoogte van het bestaan van vergoedingen op het gebied van de zwemveiligheid.

Bekendheid

VSG gaat samen met NL Zwemveilig en de Nationale Raad Zwemveiligheid kijken hoe ze de bekendheid en bereikbaarheid van gemeentelijke en landelijke regelingen verder kunnen vergroten 'zodat ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen leren zwemmen'.(ANP)

BALENDE GEMEENTEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 19-04-2019 06:39

Unaniem is de Tweede Kamer vorige week akkoord gegaan met de wet tot invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2020. Vrijwel unaniem waren gemeenten juni vorig jaar in het afwijzen ervan. De Kamer trekt zich wel iets aan van de zorgen die er bij gemeenten leven, maar of dit de gemeentelijke pijn gaat wegnemen, is nog ongewis.

Gemeenten vrezen een aanzuigende werking nu de inkomensafhankelijke bijdrage is komen te vervallen. Dat is nu al zo bij Wmo-maatwerkvoorzieningen; dat is per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vanaf 1 januari dit jaar geregeld. Vanaf januari volgend jaar, mits ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, geldt dit eveneens voor een deel van de algemene voorzieningen. Het kabinet wil hiermee stapeling van zorgkosten en zorgmijding voorkomen. Gemeenten zien vooral (financiële) beren op de weg. Inwoners die met hun inkomen bijvoorbeeld best zelf huishoudelijke hulp kunnen betalen, kunnen nu een beroep op de gemeente doen. Voor 17,50 euro per vier weken nu en vanaf januari 19 euro per maand, kan het huis worden schoongemaakt. Daar kan geen witte werkster tegen op. De vele gemeenten die nu al tegen forse tekorten in het sociaal domein aankijken, vrezen dat deze alleen maar groter worden.

Zij willen dat het geld beschikbaar blijft voor de meest kwetsbaren, maar dat streven komt door deze maatregel onder druk te staan. Of er inderdaad sprake zal zijn van zo’n aanzuigende werking, moet blijken. Dat wordt in ieder geval meegenomen in de landelijke monitor naar de effecten van het Wmo-abonnementstarief. Sommige gemeenten stellen echter dat die monitor tekortschiet. De Kamer is daar niet op aangeslagen. Als uit de monitor blijkt dat de kosten bij de gemeenten de pan uitrijzen, dan moet de minister ‘in samenspraak met gemeenten maatregelen treffen’, zo heeft de Kamer per motie gesteld.

En ook dat de minister moet zorgen voor ‘passende wettelijke en financiële randvoorwaarden’. De tijd zal leren of dit daadwerkelijk extra pecunia voor gemeenten betekent, als het de spuigaten uitloopt.

GEMEENTEN: WIJ BETALEN WEL REËLE PGB-TARIEVEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 19-04-2019 06:37

Uit onderzoek van Per Saldo en Mantelzorg.nl kwam recent naar voren dat een op de vier mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) met het toegekende budget onvoldoende zorg en ondersteuning kan inkopen. Vooral mensen met een Wmo-pgb komen in de knel. Gevraagd naar concrete voorbeelden van gemeenten die geen reële pgb-tarieven betalen, noemde Per Saldo onder meer Eindhoven, Tiel, Almere en Lelystad. Vanuit die gemeenten heeft Per Saldo verontrustende signalen van pgb-houders ontvangen. De laatste drie gemeenten ontkennen dat ze geen reële tarieven betalen. Eindhoven had al eerder laten weten de pgb-tarieven weliswaar te hebben verlaagd, maar met dezelfde percentages als de tarieven voor zorg-in-natura (zin). Maar ook vanuit vele andere gemeenten krijgt Per Saldo signalen dat pgb-houders in de knel komen.

HALF MILJARD EU-SUBSIDIE NAAR DECENTRALE OVERHEDEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 19-04-2019 06:35

Dat blijkt uit een analyse van bureau ERAC. De belangrijkste EU-potten voor directe benutting van het geld voor decentrale overheden zijn het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en Connecting Europe Facility (CEF).

Kennisinstellingen

De overheid blijkt lang niet de grootste ontvanger van het Brusselse geld te zijn. Van de 4,7 miljard euro die sinds 2014 naar Nederland is gevloeid, kwam het merendeel (45 procent) terecht bij kennis- en onderwijsinstellingen. Zo’n 28 procent ging naar het bedrijfsleven en net iets meer dan een kwart naar de overheid. Binnen die overheid gaat het meeste EU-geld naar gemeenten, zo’n 29 procent.

Goede voorbereiding

Het gros van al het Europese geld – ruim 2,8 miljard euro, 59 procent van het totaal komt uit het Horizon 2020-programma met als hoofdbestemming kennis- en onderwijs. Uit de data-analyse blijkt heel duidelijk dat vooral wetenschappelijke onderwijsinstellingen ervan weten te profiteren: 95 procent gaat hun richting uit. Het hoger beroepsonderwijs komt er nauwelijks aan te pas. Dat is volgens ERAC-directeur Vincent Ketelaars deels een gevolg van ‘een minder goede voorbereiding’ aan hbo-zijde, deels van een sterk wo-gekleurde beoordeling in Brussel.

Nieuwe programmaperiode

In 2021 begint weliswaar de nieuwe programmaperiode, maar de huidige loopt nog tot 2023 door, dus er zijn nog kansen er gebruik van te maken. De ervaring leert dat het merendeel van de beschikbare Europese subsidiebedragen doorgaans in de eerste jaren wordt weggezet. Op zijn best loopt de teller voor Nederland volgens Ketelaars nog op tot 7 à 7,5 miljard euro.