Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

13739 documenten

SP: “Coalitie kan uitgestoken hand oppositie aannemen en hondenbelasting afschaffen”

SP SP Groningen 19-06-2021 13:30

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk roept coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie op om bij de oppositie aan te sluiten en de hondenbelasting af te schaffen. In november vroeg de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om verschillende scenario’s uit te werken voor het afschaffen van de hondenbelasting.

Oppositiepartijen SP, VVD, PvdD, CDA en 100% Groningen hebben aangegeven dat zij de hondenbelasting wel willen afschaffen en als dekking de onroerendezaakbelasting (OZB) een klein beetje te verhogen. Volgens de SP is het tijd dat de coalitie de oppositie en hondenbezitters tegemoet komt en de hondenbelasting afschaft. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2021/06/sp-coalitie-kan-uitgestoken-hand-oppositie-aannemen-en-hondenbelasting-afschaffen
“Er is geen politieke partij meer te vinden die de hondenbelasting rechtvaardig vindt. Laten we de middeleeuwse hondenbelasting, ingevoerd als maatregel tegen wilde honden en als belasting op hondekarren, na een jarenlange discussie afschaffen.”

De SP hekelt de twijfelachtige houding van met name D66 en ChristenUnie.

“Zij komen alleen met een onderzoek naar een beperkte afschaffing voor bewoners van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Daarmee schaf je de ene onrechtvaardige regeling af om een andere onrechtvaardige regeling in te voeren.” Aldus Dijk.

Komende weken werken oppositiepartijen aan een voorstel voor het volledig afschaffen van de hondenbelasting om GroenLinks, D66 en ChristenUnie hierin mee te krijgen.

Dijk: “De druk van de ‘Actiegroep hondenbelasting weg ermee!’ heeft effect gehad. Wij roepen hondenbezitters op de druk op de gemeenteraad de komende weken verder op te voeren om de afschaffing van de hondenbelasting dichterbij te brengen.” 

Zie ook: Jimmy Dijk

Statencommissie 16 juni 2021: Investeringen in de regionale economie

D66 D66 Groningen 17-06-2021 08:31

Buiten was het 28 graden, binnen in het provinciehuis vergaderde de Statencommissie over onder meer fiets- en wandelpaden en watersportfaciliteiten in Blauwestad en omgeving. Lees in dit artikel meer over de visie van D66 op deze en de andere besproken onderwerpen bij de commissievergadering van woensdag 16 juni.

Vragen over vernieuwde schadeaanpak IMG

Onlangs maakte het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bekend de aanpak van de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied te gaan aanpassen vanwege vaak niet goed verklaarbare verschillen in beoordelingen tussen woningen en nieuwe technische inzichten. De kern van de vernieuwde aanpak is dat de regio wordt onderverdeeld in gebieden op basis van het risico op aardbevingen en dat bij eenvoudige, relatief kleine schades gekozen kan worden voor een eenmalige vergoeding van 5.000 euro. Deze vernieuwde werkwijze roept bij D66 vragen op die we aan het begin van de commissievergadering aan het College hebben gesteld.

We willen onder meer weten wat de toekomstige risico’s zijn voor bewoners wanneer zij nu kiezen voor de eenmalige vergoeding, omdat zij in de toekomst daarmee niet zomaar meer aanspraak maken op nieuwe vergoedingen. Daarnaast brengt het indelen van nieuwe gebieden met vastomlijnde grenzen naar onze mening het gevaar met zich mee dat er opnieuw lastig verklaarbare verschillen ontstaan tussen bewoners die net aan de ene of juist aan de andere kant van één van deze grenzen wonen. D66 vindt dat als gevolg van de vernieuwde aanpak de onzekerheid voor bewoners niet mag toenemen en dat de schadeafhandeling eenvoudig, eerlijk en voortvarend moet worden gehouden.

Het College heeft aangegeven onze zorgen te delen. Het is voor inwoners belangrijk dat zij een goede afweging kunnen maken tussen het kiezen voor de eenmalige vergoeding van 5.000 euro of een individuele beoordeling. Daarnaast zou de afbakening van grenzen, zowel ván als binnen het effectgebied Huizinge, pas plaats moeten vinden als alle informatie op tafel ligt. Volgens het College ontstaat er door de vernieuwde aanpak meer onzekerheid voor bewoners en er is vanuit de regio dan ook een brief onderweg waarin dit standpunt kenbaar wordt gemaakt.

Betere verbinding tussen Blauwestad en de omgeving

Nu de verkoop van kavels in Blauwestad na jaren eindelijk in de lift zit, willen de provincie en de gemeente Oldambt verder werken aan de versterking van de economie en leefbaarheid in deze regio. Er liggen met name kansen als het gaat om het aantrekken van nieuwe toeristen, maar dan zijn wel nieuwe investeringen nodig. Met het pakket dat nu voorligt wordt voorgesteld in totaal 2,6 miljoen euro in te zetten voor onder meer het aanleggen van ontbrekende fiets- en wandelpaden in de omgeving en verbetering van de faciliteiten voor watersporters op het Oldambtmeer.

D66 is overtuigd van de kansen die het gebied heeft en we staan dan ook positief tegenover de voorgestelde investeringen. Zeker omdat hierdoor ook extra werkgelegenheid wordt gecreëerd. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Het gaat om een reeks van kleinere projecten die Blauwestad goed laten aansluiten bij de omgeving en beter laten functioneren. Dat kan op onze goedkeuring rekenen.’’ Van de 2,6 miljoen euro draagt de provincie 1,2 miljoen euro bij, dat wordt betaald uit het Ruimtelijk Economisch Programma van de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

OV moet snel kunnen opschalen wanneer nodig

Het OV-bureau verwacht dat de komende jaren de gevolgen van de coronapandemie voelbaar zullen blijven. Ook na de crisis zullen veel mensen vermoedelijk deels thuis blijven werken, waardoor waarschijnlijk pas in 2025 het aantal bus- en treinreizigers weer op het niveau van voor corona is. Dat leidt tot financiële tekorten, die hopelijk grotendeels gedekt kunnen worden door voortzetting van de tegemoetkoming vanuit het Rijk. Hierover wordt binnenkort meer duidelijkheid verwacht.

Tegelijkertijd zijn er positieve berichten dat het aantal reizigers sneller aantrekt dan verwacht. Eerder hebben we er als D66 daarom al voor gepleit alleen op dusdanige wijze aan de dienstregeling te schaven dat bij een toenemende vraag weer snel kan worden opgeschaald. Zo zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer een aantrekkelijke optie is en blijft. ‘’Om die reden is ook afgesproken de prijzen voor de reizigers niet te verhogen en de frequenties binnen de lijnen niet zodanig te verlagen dat reizigers andere middelen van vervoer gaan kiezen. Het OV-bureau onderstreept dit in de stukken,’’ beargumenteert woordvoerder Peter Gerrits waarom D66 met de voorliggende begroting kan instemmen.

Het is mooi te vermelden dat het openbaar vervoer in de provincie steeds duurzamer en groener wordt en op dit gebied nog verdere ambities heeft. De doelstelling is dat de CO2-uitstoot in 2022 met nog eens ruim een kwart afneemt, onder andere door de inzet van extra ‘Zero Emissie-bussen’ op elektriciteit en waterstof. Het nieuwe waterstoftankstation in Groningen dat vorige week is geopend door onze gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk draagt verder bij aan deze duurzame ontwikkeling.

Uitbreiding Eemshaven versterkt onze economie, maar alleen in samenspraak

Al eerder hebben we in een commissievergadering gesproken over de voorgenomen uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder. D66 blijft benadrukken dat deze ontwikkeling alleen kan plaatsvinden in goede en voortdurende samenspraak met en participatie van omwonenden en grondeigenaren. ‘’Toch snappen wij ook dat de provincie vooruitlopend daarop al een voorlopig voorkeursrecht op de gronden heeft vastgelegd, dat wij als Provinciale Staten nu kunnen bestendigen. Met dit recht verzekert de provincie zich ervan dat de gronden bij verkoop als eerste aan haar worden aangeboden. Juist om prijsopdrijving en speculatie door ontwikkelaars tegen te gaan, was het nodig dit grotendeels buiten de openbaarheid voor te breiden,’’ benoemt Peter Gerrits het lastige dilemma. ‘’Vanaf nu kunnen we met alle betrokkenen gaan praten over de invulling van het gebied.’’ Daarvoor is ook een online platform gelanceerd, ‘Het Digitale Diggelschip’, verwijzend naar de naam van het lokale dorpshuis in Oudeschip.

Doel van de uitbreiding is dat er meer ruimte komt voor bedrijven met een grote ruimtevraag. Voor D66 staat voorop dat de bedrijven die zich in de Eemshaven willen vestigen bijdragen aan een groene en toekomstbestendige economie. Dat is nodig om de banen die we verliezen door de afbouw van de gaswinning opnieuw te creëren en zo werkgelegenheid te behouden. We willen daarom nu niet vooruitlopen op de zaken en zorgvuldig bekijken welke industrieën concrete belangstelling hebben en in samenhang met andere bedrijven en kennisinstellingen een duurzame impuls kunnen geven aan de toekomst van de hele provincie.

Naast bovenstaande onderwerpen kwamen in deze Statencommissie ook de bouw van vier pluimveestallen in Kiel-Windeweer, de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Onstwedde en de ontwikkelingen bij Windpark Rhede over de grens in Duitsland aan bod. De volledige Statencommissie is hier terug te kijken.

CDA: geen honden- en reclamebelasting

CDA CDA Groningen 16-06-2021 12:12

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en dat de reclamebelasting niet wordt ingevoerd. Beide belastingen kosten inwoners en ondernemers vooral veel geld en leveren hen volgens het CDA weinig op. Afschaffing hondenbelasting Het CDA vindt de hondenbelasting onrechtvaardig. Het wordt niet voor specifieke hondenvoorzieningen gebruikt, maar in de algemene middelen gestort. Fractievoorzitter René Bolle: ‘Vandaag doen we wat ons betreft een laatste voorstel om voor eens en altijd een einde te maken aan deze onrechtvaardige belasting. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangeven voor afschaffing van de hondenbelasting te zijn, maar dit is tot nu bij niet meer dan woorden gebleven.’ Geen reclamebelasting De reclamebelasting ligt nu voor het eerst op tafel. Het CDA ziet hier weinig in, omdat het vooral veel geld kost en de opbrengsten minimaal zijn. ‘Ondernemers hebben het in de coronacrisis al moeilijk genoeg gehad. Het is daarom niet goed ze met een extra belasting op te zadelen’. Het CDA zou wel graag zien dat er minder reclame-uitingen in de openbare ruimte komen, maar is van mening dat dit door de invoering van een reclamebelasting niet zal afnemen. René Bolle: ‘Wanneer we een reclamebelasting zouden invoeren, zou dit voor de gemeente juist een motivatie kunnen zijn om meer uitingen in de openbare ruimte toe te staan. Omdat ze dan meer geld in het laatje krijgen’.

SP: ‘Geen bezuiniging op busvervoer’

SP SP Groningen 16-06-2021 12:11

De SP wil dat de gemeente niet zomaar 3 miljoen euro gaat bezuinigen op het busvervoer in Groningen. ‘Onnodig en slecht voor de bereikbaarheid in onze gemeente’, aldus SP-raadslid Wim Koks.

De gemeente stelt de bezuiniging voor omdat er vanwege corona (nog) steeds minder wordt gereisd.

Koks is het daar niet mee eens:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2021/06/sp-geen-bezuiniging-op-busvervoer‘Uit de eerste cijfers blijkt dat de bezetting van de bussen harder stijgt dan verwacht. Ook weet de gemeente nog niet wat voor compensatie er uit het Rijk komt. Die drie miljoen euro moet pas ingevuld worden als dat duidelijk is.’

Door de bezuiniging zouden een aantal buslijnen een stuk minder vaak gaan rijden. Koks wil dat zien te voorkomen: ‘Het openbaar vervoer is er niet alleen vanwege economische redenen, om mensen die werken van A naar B te krijgen, maar ook voor mensen in woonwijken die naar het ziekenhuis of op familiebezoek gaan. Dat sociale deel staat steeds verder onder druk.’ 

Vanavond staat de begroting voor het openbaar vervoer op de agenda van de raad. Deze is vanaf 20.00 uur te zien via de website van de Gemeenteraad Groningen

Zie ook: Wim Koks

Portefeuilleverdeling raadsleden D66

D66 D66 Groningen 16-06-2021 11:26

De voordracht van onze Berndt Benjamins als wethouder betekent dat de fractie van D66 opnieuw een personeelswijziging ziet. Aankomende 30 juni wordt Berndt ‘ontslagen’ als raadslid en wordt Ido Venhuizen geïnstalleerd als raadslid voor D66. Een week later volgt de officiële benoeming van Berndt als wethouder. Dat betekent dat er in de fractie opnieuw naar de portefeuilleverdeling gekeken is.

Hieronder de portefeuilleverdeling per aankomende 30 juni.

https://groningen.d66.nl/2021/06/16/portefeuilleverdeling-raadsleden-d66/

Het bericht Portefeuilleverdeling raadsleden D66 verscheen eerst op Groningen.

Vacature: communicatiemedewerker fractie en campagne 20-24u

D66 D66 Groningen 14-06-2021 12:20

D66 is met vijf raadsleden de op twee na grootste fractie van de gemeente Groningen en neemt deel aan de coalitie. Onze progressieve fractie zet zich in voor een bruisende en duurzame gemeente waar je prettig woont en het beste onderwijs kunt genieten. Wil jij hieraan meewerken? En helpen om D66 in 2022 weer de grootste partij van Groningen te maken? Dan is de functie van communicatiemedewerker (20-24u p/w) misschien iets voor jou!

De medewerker richt zich met name op communicatieklussen zoals social media, vlogs, perszaken en speelt een belangrijke rol in de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De nieuwe collega pakt ook organisatorische, secretariële en facilitaire klussen voortvarend op. Het is een veelzijdige en afwisselende baan waarin je veel mensen leert kennen en een inkijk krijgt in politiek en maatschappelijk Groningen.

Functie-eisen:

– Sterke affiniteit met on- en offline media; – Goede redactionele vaardigheden: je kunt helder en compact formuleren in woord en geschrift, ook via sociale netwerk kanalen; – Organisatorische en facilitaire vaardigheden; – Nauwkeurig, pro-actief, snel en flexibel kunnen werken; – Uitstekende digitale vaardigheden; – Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; – Affiniteit met Groningse gemeentelijke politiek en/of brede politieke en maatschappelijke interesse; – Affiniteit met D66 en het sociaal-liberale gedachtegoed. – Beschikbaar op maandagavond en woensdag. Indien nodig ook buiten die uren flexibel beschikbaar;

Dienstverband Het betreft een tijdelijk dienstverband van één jaar voor twintig uur per week. Bij goed functioneren kan dit worden verlengd. De vergoeding bedraagt circa €2650,- bruto per maand bij een voltijds aanstelling.

Ben jij een professionele duizendpoot die hoofd- van bijzaken kan onderscheiden en ook in drukke tijden het hoofd koel houdt? Ben je flexibel inzetbaar, telefonisch goed bereikbaar en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit? Altijd al werk willen maken van je politieke interesse? Dan zoeken wij jou!

Stuur je CV en motivatie uiterlijk zondag 11 juli 2020 naar fractie@d66groningen.nl t.a.v. Tom Rustebiel. Startdatum 1 augustus of uiterlijk 1 september. Voor meer informatie over de functie kun je ook contact met hem opnemen.

Het bericht Vacature: communicatiemedewerker fractie en campagne 20-24u verscheen eerst op Groningen.

Groningen herstelt van de coronacrisis

D66 D66 Groningen 11-06-2021 17:03

Met de herstelagenda ‘Groningen vooruit’ neemt de gemeente een hele reeks mooie maatregelen die moeten helpen om Groningen sterker en veerkrachtiger uit de coronacrisis te helpen. De maatregelen richten zich uiteraard op de sectoren die het hardst geraakt zijn.

D66 commissie woordvoerder Ido Venhuizen: ‘Mooi om te zien dat Groningen steeds meer tot leven komt na de lange periode van beperkende corona maatregelen. Het is nu zaak dat de gemeente de toestroom van mensen in goede banen leidt. Daarnaast kunnen met name de horeca en kleine ondernemers alle hulp van de gemeente goed gebruiken.’ De gemeente organiseert een reeks projecten en hulptrajecten om deze groep bij te staan, waarvoor de ondernemers zelf bevraagd worden over welke hulp ze het beste kunnen gebruiken.

Om er voor te zorgen dat het niet te druk wordt op één plek worden er in de ‘Groningse zomer’ allerlei activiteiten georganiseerd die voor spreiding over de stad moeten zorgen. De situatie in het noorderplantsoen en bij het stadsstrand laat zien dat het nodig is dat de gemeente de boel in goede banen leidt. 

Mooi dat er weer mensen bij elkaar kunnen komen, maar het leidt op deze plekken ook tot overlast. De burgemeester nam daarom maatregelen: vanaf 20.00u ‘s avonds geldt er een alcoholverbod en een stiltegebod in deze gebieden.

De maatregelen helpen natuurlijk om de sociale gevolgen van de crisis op te vangen en voor herstel te zorgen, maar er komt ook nog een specifiek sociaal perspectiefplan waarin het welzijn van de Groningers centraal staat.

Het bericht Groningen herstelt van de coronacrisis verscheen eerst op Groningen.

SP Groningen wil hondenbelasting afschaffen

SP SP Groningen 11-06-2021 13:54

De SP in Groningen wil in, navolging van een meerderheid in de Tweede Kamer, ook af van de hondenbelasting. De Groningse SP wil dit betalen met een deel van overschot dat de gemeente op haar jaarrekening van 2020 heeft.

Ook in de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid voor het afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting te bestaan.

SP-raadslid Bob de Greef:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2021/06/sp-groningen-wil-hondenbelasting-afschaffen“De hondenbelasting wordt als oneerlijk ervaren door veel hondenbezitters in onze gemeente en dient niet meer het doel waar het ooit voor is bedacht: wilde honden en hondekarren.” 

In de gemeenteraad van Groningen speelt de discussie over de hondenbelasting al lange tijd. In Groningen betaal je voor een hond 130 euro per jaar. Volgens de SP moet de hondenbelasting zo snel als mogelijk afgeschaft worden. 

“We hopen dat de Tweede Kamer het besluit neemt voor een landelijke afschaffing van de hondenbelasting. Dan heeft de gemeente minder inkomsten en daarom zal de SP hiervoor een voorstel doen in de gemeenteraad die tot afschaffing leidt.” Aldus De Greef.

De beslissing over dit voorstel vindt plaats aan het begin van juli. In het voorjaarsdebat spreken de gemeenteraadsfracties over de besteding van het geld dat bij de jaarrekening van 2020 is overgebleven. Uit de jaarrekening van 2020 blijkt dat de gemeente 6,5 miljoen euro heeft overgehouden. 

Zie ook: Bob de Greef