Nieuws van D66 in Groningen inzichtelijk

3570 documenten

Commissievergadering 16 september 2020: Vol energie naar een groene toekomst

D66 D66 Groningen 17-09-2020 16:09

Afgelopen woensdag waren de Provinciale Staten in een commissievergadering bij elkaar om te spreken over de groene toekomst van Groningen: de klimaatagenda. Vorige week hielden de Provinciale Staten hierover al een hoorzitting met diverse insprekers. D66 sluit zich aan bij het meerendeel van de insprekers van die hoorzitting: het is goed dat er deze klimaatagenda er nu ligt. Het is de nieuwe stap in het klimaatbeleid van de provincie Groningen. Fractievoorzitter Geert Kamminga was woensdag de woordvoerder: “We waarderen het dat de klimaatagenda integraal is, maar vooral ook dat deze meetbare doelen kent voor het komende decennium.” Wel gaf Kamminga het College nog een aantal tips mee, en had hij nog enkele vragen.

Professionele coöperaties

Allereerst vestigde D66 de aandacht op de Groninger energiecoöperaties. Groningen kent de hoogste energiecoöperatiedichtheid van Nederland. Deze coöperaties willen graag de volgende stap zetten en zich doorontwikkelen. Daarvoor zoeken zij budget om belangrijke voorinvesteringen te doen. De coöperaties zijn essentieel om de energietransitie van onderop waar te maken. Daarom wilde Kamminga van het College weten hoe ze de coöperaties willen ondersteunen vanuit een daarvoor bestemd fonds. Het College gaf aan dat deze coöperaties meer ondersteuning verdienen. Gedeputeerde Homan hoopt op korte termijn met een nieuw voorstel te komen om voorinvesteringen mogelijk maken.

Rendabele molens

Ten tweede stelde D66 de windprojecten van energiecoöperaties centraal. Kamminga: “De coöperatieve energiesector pleit voor goed ingepaste windprojecten: de dorpsmolens. Maar in sommige delen van onze provincie kunnen deze molens niet rendabel gemaakt worden en willen de coöperaties grotere molens.” De bekende groene EAZ-windmolens tot 15 meter werken op veel plekken uitstekend. D66 wilde graag weten van het College hoe de vraag om grotere molens wordt opgepakt. Het College voert het gesprek met gemeenten om meer zicht op de mogelijkheden hiervoor te krijgen.

Goed ingepaste zonneparken

Een derde onderwerp dat Kamminga namens D66 aanstipte waren de zonneparken. In het coalitieakkoord staat de afspraak dat zonnepanelen bij voorkeur gerealiseerd worden op bijvoorbeeld leegstaande bedrijventerreinen, daken van gebouwen en brakke grond langs snelwegen en spoorlijnen. Landbouwgrond worden daarbij niet uitgesloten, maar genieten niet de eerste voorkeur. Kamminga: “De provincie heeft de regie over zonneparken, maar dat wordt blijkbaar niet zo ervaren. Wat doet het College om de afspraak uit het coalitieakkoord uit te voeren?” Gedeputeerde Nienke Homan gaf hierop het antwoord dat gemeenten zonnevisies opstellen over hun eigen grond. Het provinciebestuur geeft daarbij gemeenten het vertrouwen hun eigen grenzen aan te geven en daarbij de rol van omwonenden en de plaats in het landschap in het oog te houden. De provinciale maatwerkoplossing van inpassing in het landschap en vormgeving van participatie in het buitengebied toegepast. Zo vormen de lokale zonnevisies samen met de provinciale maatwerkoplossing de provinciale zonnevisie.

Investeringsregeling voor de smalle beurs

Naast deze drie uitgelichte thema’s wilde D66 weten of de investeringsregeling voor mensen met een smalle beurs binnenkort al te verwachten is. Voor reguliere leningen komen zij niet in aanmerking, maar met deze regeling moet het mogelijk zijn toch te investeren in de energietransitie. De regeling moet omvatten dat hij terugbetaald kan woren uit energiebesparing. Het College zei hierop nog te wachten op een aantal rijksregelingen, maar dat ze verwachten snel daarna de regeling te kunnen presenteren.

Kansrijke waterstofeconomie

Tot slot wilde D66 het hebben over de economische kansen van de energietransitie. Het nationale investeringsfonds, ook wel bekend als het Wopke-Wiebesfonds, stelt twintig miljard euro beschikbaar om te investeren. D66 ziet graag dat een deel van dit geld in Groningen terecht komt om de waterstofeconomie te realiseren en wilde van het College weten hoe zij dit voor elkaar willen krijgen. Hier komt College bij de economische provinciale agenda graag op terug, maar stelde wel dat dit veel werkgelegenheid op kan leveren. De Nederlandse plannen voor de waterstofeconomie mogen wat D66 betreft flink ambitieuzer. Duitsland bijvoorbeeld investeert de komende jaren al dertig miljard euro in de waterstoftechnologie, en dat is slechts één deel van de waterstofketen.

Andere onderwerpen op de commissieagenda

Op de commissieagenda stonden ook de Regionale Energiestrategie en het Noordelijk Rekenkamer-rapport “Verdeling onder hoogspanning” geagendeerd. Over de RES stelde woordvoerder Kammiga: “Er ligt een realistisch conceptbod vanuit Groningen. Het is een optelsom van wat gemeenten samen al gedaan hebben en al van plan zijn. Groningen kan deze plannen dragen, en gemeenten hebben zelf aangegeven dat ze dit kunnen realiseren.” D66 had wel een aantal kritische kanttekeningen.

Kamminga: “Het gaat niet alleen over hoeveel gigawatt we gaan opwekken. We moeten er zelf voor zorgen dat de opbrengsten van windmolens en zonneparken ook in Groningen terecht komen. We moeten er zelf voor zorgen dat Groningse bedrijven een plaats hebben in de energietransitie. En we oeten wer zelf voor zorgen dat onze kinderen opleidingen krijgen zodat ze aan het werk kunnen in de nieuwe economie.” Deze concept-RES maakt dat wat D66 betreft onvoldoende duidelijk. Betaalbaarheid en lokaal eigendom moeten nog gevat worden in de omgevingswet. Instrumenten voor participatie moeten geregeld worden voor we de definitieve RES vaststellen. Daarnaast wil D66 dat Jong RES aan tafel komt bij de gesprekken daarover om ook jongeren inspraak te geven in hun eigen groene toekomst.

D66 bedankte de Rekenkamer voor het uitgebreide en belangrijke rapport, al ging het over enigszins gedateerd beleid. De enige vraag die D66 had was of het College ook een rol voor zichzelf ziet in de opwekking van energie. Het College gaf aan alle mogelijke rollen die de overheid kan spelen in de energietransitie te onderzoeken. Een publiek-private samenwerking zou wat D66 betreft geen slecht idee zijn, mocht de markt niet op een juiste manier kunnen voorzien in de vraag om groene energie. Het tegengaan van klimaatverandering door fossiele brandstoffen dient namelijk een groot publiek belang.

De klimaatagenda en de concept-RES staan voor de hybride commissievergadering van 30 september, die fungeert als Statenvergadering, weer geagendeerd als bespreekstuk. De aanbevelingen uit het Noordelijk Rekenkamerrapport gaan als hamerstuk naar de commissievergadering van 30 september. 

‘Groningen moet aansluiten bij Nationaal Groeifonds’

D66 D66 Groningen 09-09-2020 13:49

Groningen moet aansluiten bij het maandag aangekondigde Nationaal Groeifonds. Dat pleidooi houdt D66-raadslid Tom Rustebiel vandaag in de gemeenteraad. ‘Er wordt 20 miljard vrijgespeeld voor infrastructuur, kennis en innovatie. De gemeente moet samen met de regio, kennisinstellingen en ondernemers in staat zijn deze prachtige kans te benutten.’

Het kabinet wil de Nederlandse economie duurzaam versterken en de lage rentestand gebruiken om een aantal ontwikkelingen

aan te jagen. Rustebiel: ‘Een zeer goed initiatief. En de kaders die gesteld worden op het gebied van kennis, infrastructuur en innovatie passen goed bij de vraagstukken in Groningen. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit. De Lelylijn springt in het oog, maar ook binnenstedelijk staan we voor een grote opgave. En de banen in de gaseconomie zullen langzaam verdwijnen. Daarvoor moeten wel weer banen terugkeren, bijvoorbeeld in de groene energie. Maar je kunt ook denken aan het versterken van onze digitale en energie-infrastructuur. Het net kan de hoeveelheid nieuwe energie nu op sommige plekken al niet meer aan.’

De minister vraagt van ingediende plannen dat ze zijn opgetuigd samen met ondernemers en kennisinstellingen. ‘Groningen heeft alles in huis om samen met onze toonaangevende onderwijsinstellingen – van praktisch tot wetenschappelijk – tot goede plannen gekomen. Ook met het bedrijfsleven is de samenwerking in Groningen goed. Laten we snel de koppen bij elkaar steken om tot goede ideeën te komen om zo de regionale economie duurzaam te versterken.’ Rustebiel gaat vandaag aan het college vragen of er al ideeën zijn over hoe aangehaakt kan worden bij het groeifonds en hoe kennisinstellingen en ondernemers daarbij betrokken kunnen worden.

Het bericht ‘Groningen moet aansluiten bij Nationaal Groeifonds’ verscheen eerst op Groningen.

Wijzigingen in de portefeuilleverdeling

D66 D66 Groningen 08-09-2020 12:22

Het terugtreden van Carin Tappel als Statenlid heeft een aantal consequenties voor de portefeuilleverdeling van de Statenfractie van D66 Provincie Groningen. Jurgen Elshof neemt het grootste deel van haar portefeuille over, arbeidsmarkt en onderwijs uitgezonderd. Deze twee zaken gaan naar de portefeuille van Peter Gerrits die op zijn beurt landbouw, visserij en natuur overdraagt aan Jurgen Elshof. Zo brengen we landbouw, visserij, natuur, milieu, water en grondbeleid onder bij één woordvoerder. Deze terreinen zijn sterk met elkaar verbonden en zijn daarom beter op hun plaats als ze samen in één portefeuille zitten.

De portefeuilleverdeling is vanaf 7 september 2020 als volgt:

Geert Kamminga

– Fractievoorzitter

– Presidium

– Algemene Beschouwingen

– Bestuurlijke organisatie & herindelingen

– Gaswinning en mijnbouw

– Energie(transitie)

 

Peter Gerrits

– Penningmeester

– Ruimtelijke ordening

– Verkeer & vervoer

– Financiën

– Toezicht gemeentefinanciën

– Samenwerkingsverbanden & deelnemingen

– Nationaal Programma Groningen

– Arbeidsmarkt en onderwijs

 

Jurgen Elshof

– Secretaris

– Natuur, landbouw en visserij

– Milieu, water, bodembeheer en grondbeleid

– Ondernemerschap en innovatie

– Toerisme en recreatie

– Cultuur

– Sport en evenementen

– Leefbaarheid, wonen, welzijn en zorg

– Jongerenparticipatie

– Internationalisering

– Facilitaire zaken

D66 Provincie Groningen zoekt een fractie / communicatiemedewerker

D66 D66 Groningen 07-09-2020 06:41

Wil jij werken in het politieke hart van de provincie Groningen? Heb jij grote interesse in beleid, bestuur en politiek? En wil je samenwerken met een ambitieuze groep mensen die zich hard maakt voor duurzaamheid, werkgelegenheid en goede verbindingen? Solliciteer dan op de functie van fractie- en communicatiemedewerker bij de Provinciale Statenfractie van D66 Provincie Groningen.

Binnen de fractie is de fractiemedewerker essentieel voor het goed functioneren van de fractie, bestaande uit drie Statenleden en één fractievertegenwoordiger. Als coalitiepartner in het College van Gedeputeerde Staten geven we vorm aan de toekomst van de provincie Groningen. In dit proces is de fractiemedewerker verantwoordelijk voor advies en ondersteuning bij de politieke inhoud, secretariële taken binnen de politieke organisatie en alle vormen van communicatie van de fractie.

De werkzaamheden zijn onder andere:

Inhoudelijke ondersteuning, waaronder achtergrondonderzoek, bij het opstellen van woordvoeringen, moties, politieke vragen en het formuleren van standpunten. Agendabeheer en notulering bij fractievergaderingen. Perscontact, woordvoering en online communicatie (websitebeheer en social media) namens de fractie. Organisatie van werkbezoeken en expertmeetings. Relatiebeheer met externe contacten, regio- en afdelingsbesturen, regionale themawerkgroepen, andere D66-fracties (waaronder de Tweede Kamer en de gemeenteraadsfractie in Groningen) en het Landelijk Bureau van D66.

Jij beschikt over:

Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen Grote interesse in Groningse politiek en maatschappij Affiniteit met D66 en het sociaalliberale gedachtegoed Kennis van online en offline media Goede schriftelijke en analytische vaardigheden Een flexibele en kritische houding

Wij bieden je:

Mogelijkheden je politieke en bestuurlijke interesse, kennis en vaardigheden te ontwikkelen Een groot regionaal en nationaal netwerk Flexibele werktijden Een goede werkplek op de fractiekamer in het Provinciehuis

Het betreft een parttime functie voor 16 tot 24 uur, dus er is een combinatie met studie of andere werkzaamheden mogelijk. De werktijden zijn in overleg, maar op maandagavond en woensdag ben je beschikbaar in verband met fractie-, Staten- of commissievergaderingen. Politiek houdt zich niet aan 9 tot 5 of enkel de werkdagen, flexibiliteit is dus nodig. Thuiswerken is mogelijk maar we beschikken ook over een goede werkplek op onze fractiekamer.

Het betreft een tijdelijk dienstverband van één jaar voor 16 tot 24 uur per week en bij wederzijdse tevredenheid kan dit worden verlengd. De vergoeding bedraagt circa €2650,- bruto per maand bij een voltijds aanstelling.

Altijd al eens echt werk willen maken van je politieke interesse? Solliciteer!

Stuur je CV en motivatie uiterlijk zondag 4 oktober 2020 naar j.b.g.elshof@ps-provinciegroningen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met vertrekkend fractiemedewerker Frerick Althof. Stuur dan een mail naar f.l.althof@ps-provinciegroningen.nl.

Groninger aantrekkingskracht voor toeristen

D66 D66 Groningen 04-09-2020 10:17

Tijdens de eerste hybride commissievergadering (deels digitaal, deels fysiek) van woensdag 2 september 2020 was één van de vergaderpunten de startnotitie over de toerismesector. Dit is de eerste stap in het besluitvormingsproces waarin richting en input gevraagd wordtvoor de kadernota. De toerismenota loopt van 2021 tot en met 2030. Daarom moeten nu goede keuzes gemaakt worden. D66 kan zich goed vinden in de aangebrachte focus van het College van Gedeputeerde Staten om aandacht te geven aan het Gronings DNA, groei van de werkgelegenheid en het versterken van ondernemerschap.

Suggesties welkom!

Het Gronings DNA bestaat daarbij uit een combinatie van culturele en landschappelijke rijkdom en verscheidenheid met als kernwaarden ‘ruimte’, ‘pioniersgeest’, en ‘karakter’. Ben jij het daarmee eens, of zie jij hele andere kansen voor Groninger profilering? Laat het ons weten!

In het debat hebben wij alvast specifiek aandacht gevraagd voor fietstoerisme, evenementen, regiomarketing en groeimogelijkheden voor ondernemers. Toerisme is voor D66 een groot en daarmee belangrijk deel van de vrijetijdseconomie. Het is een krachtige banenmotor en een kansrijke sector. Hier een goed perspectief voor bieden in en na deze lastige coronaperiode is daarom van groot belang. De volgende stap in het proces, de kadernota, volgt over enige weken. Heb jij nog ideeën voor de versterking van toerisme en vrijetijdseconomie in onze prachtige provincie? We horen het graag! Mail je suggesties naar d66@ps-provinciegroningen.nl of stuur ons een bericht op Facebook, Twitter of Instagram.

Woordvoering

Hieronder kun je de volledige woordvoering van aankomend Statenlid Jurgen Elshof teruglezen:

Voorzitter, met een vooruitziende blik op vandaag heeft D66 al in ons laatste verkiezingsprogramma vermeld dat Groningen meer middeleeuwse kerken heeft dan Toscane. Een feit dat meer mensen buiten onze mooie provincie zouden moeten weten. In tegenstelling tot Toscane dat jaarlijks 10 miljoen toeristen verwelkomt blijven de parels van Westerkwartier, het Hoogeland en Westerwolde naar onze mening te veel verborgen.

Dat is jammer, zeker nu als gevolg van de Corona familie, vrienden en menig gedeputeerde aangeeft hoe mooi onze provincie is om vakantie te vieren. Wat kunnen wij doen dat Groningen voor meer toeristen een eerste keuze wordt en niet enkel een alternatief voor Italië, Frankrijk of Drenthe? Want waar onze buren menig lijstje aanvoeren bungelen wij helaas soms onderaan.

D66 is het met GS eens dat het toerisme een belangrijke banenmotor kan zijn. Een fikse investering van de provincie in scholing zoals de 300.000 euro in Gateway to Hospitality is dan een logische beslissing. Hoe kunnen we als provincie organisaties en ondernemers ondersteunen zodat deze talenten in onze regio aan de slag kunnen gaan?

In de startnotitie lezen we een focus voor drie samenhangende ambities maar ook acht uitgangspunten en elf zaken voor het komende uitvoeringsprogramma. Kan GS ons gerust stellen dat er voldoende budget komt dat alle zaken kunnen worden uitgevoerd of komt er een prioriteitenlijst? Diverse experts zoals professor Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit hebben aangegeven dat regiomarketing van belang is om het gewenste resultaat te bereiken. Welke rol en middelen krijgt onze regiomarketing in de kadernota?

Eerder dit jaar hebben ondernemers, verenigd in de Groninger Toerisme Coöperatie, drie scenario’s geschetst hoe we door middel van toerisme onze welvaart kunnen vergroten. Zij zien kansen voor een banengroei van meer dan 4000 arbeidsplekken. Ze hebben daarom een interessant voorstel gedaan voor een stimuleringsfonds. Hoe denkt Gedeputeerde Staten hierover? Kunnen wij een keuze voor een dergelijke ondersteuning, zoals nu al in Drenthe het geval is, tegemoet zien in de verdere uitwerking?

Tot slot hebben we een vraag over de vaarrecreatie. Waarom wordt deze vorm specifiek benoemd in de notitie? We vragen dit omdat we juist bij de bruggen en terrassen aan het water ook grote groepen fietsers zien die hun bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de sector. Op welke wijze krijgen andere vormen van toerisme zoals fietsen maar ook kamperen op camperplaatsen de aandacht die zij volgens D66 verdienen?

Nog meer mensen verleiden te gaan fietsen

D66 D66 Groningen 31-08-2020 13:57

Vorige week was ons raadslid Tom Rustebiel te gast in de podcast ‘Fietsen d’r uit’ van de Linkse Mannen (link). Hij hield daar een pleidooi om nog meer mensen te laten fietsen en stelde dat het opheffen van fietsroutes begin juni liet zien hoe ongelooflijk belangrijk de fiets is, ook economisch.

 

Het debat over fietsen in Groningen heeft niet meer de vibe van een paar jaar geleden, constateert Tom. ‘Dat komt deels door het taaie probleem van gebrek aan parkeerruimte in de binnenstad en door enkele opmerkelijke beslissingen van het college ten koste van de fietser. Toch liggen er mooie plannen klaar om de fietsinfrastructuur te verbeteren. We moeten vol blijven inzetten op de fiets.’

Nergens ter wereld fietsen zoveel als in Groningen. Maar om echt een sprong te maken, moet vooral het fietsverkeer naar Groningen toenemen. ‘Daar is nog echt veel groei nodig. Het is dan ook goed dat er steeds meer snelfietsroutes naar Groningen klaar zijn. We kunnen het alternatief, de auto of de scooter, missen als kiespijn. Onze wegen zijn nu al druk en onze lucht kan beter schoon blijven.’

Dat de fiets meer dan een vervoersmiddel is, bewees de weerstand tegen de periode dat het college de fietsen uit de binnenstad weerde begin juni. ‘Een zeer ongelukkig besluit dat gelukkig snel werd teruggedraaid. De omzet van binnenstadondernemers holde achteruit. Om het fietsparkeren op te lossen, moeten we differentiëren. Lang parkeren in garages of stallingen, kort parkeren moet op straat blijven kunnen. De fietsstewards die we nu hebben doen goed werk en maken dat je je als fietser welkom blijft voelen.’

Deze collegeperiode heeft D66 zich hard gemaakt voor het terugdraaien van autovoorrang bij het Hoendiep en de Kotkastraat, beperking van het fietsparkeerverbod, terugdraaien van de fietsverboden begin juni, voor herstel van de Paddepoelsterbrug, een fietsvriendelijke Gerrit Krolbrug en vooral vóór de mooie plannen die het college heeft klaarliggen om de fietspaden te verbeteren.

Beluister hier de hele podcast: https://open.spotify.com/episode/0LhPpIa9PE0Y0hNkQEsLsL?si=xEB8uMQ-T-SQqbAH0sV-UQ

 

Het bericht Nog meer mensen verleiden te gaan fietsen verscheen eerst op Groningen.

Verkiezingsprogramma Eemsdelta

D66 D66 Groningen 27-08-2020 10:42

Concept-verkiezingsprogramma klaar.

Het concept-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing in Eemsdelta is klaar. Op de ALV van 9 september kunnen de leden er nog op- en aanmerkingen op leveren. Op deze vergadering wordt het verkiezingsprogramma ook vastgesteld.

 

Klik hier voor het concept-Verkiezingsprogramma D66 Eemsdelta 2021-2026 (PDF).

 

Carin Tappel treedt terug als Statenlid

D66 D66 Groningen 25-08-2020 16:00

Carin Tappel heeft afgelopen maandag aan de fractie doorgegeven terug te treden als Statenlid namens D66 in verband met persoonlijke omstandigheden. De fractie respecteert haar besluit en bedankt haar voor haar inzet voor de inwoners van Groningen en de partij. De vrijgekomen plaats van Carin Tappel in de Provinciale Staten zal worden ingenomen door de eerstvolgende op de kieslijst van D66, huidig fractievertegenwoordiger Jurgen Elshof.

‘Vrijheid’ – Woordvoering van Berndt tijdens het voorjaarsdebat

D66 D66 Groningen 01-07-2020 22:23

Er vielen in de afgelopen periode nogal wat vieringen in het water. De viering van het jubileumjaar van de eerste grote nieuwe stadsuitleg van Groningen kon dan weliswaar helaas nog niet plaatsvinden, in september volgt hiervoor een herkansing.

De snel toenemende omvang van de Stad Groningen was 400 jaar geleden aanleiding voor het stadsbestuur, om moedig vooruit te kijken, voorzitter. Een stadsbestuur dat zich veerkrachtig toonde en in staat bleek om de problemen het hoofd te bieden en ervoor zorgde dat de huidige wijk Hortusbuurt/Ebbingekwartier tot ontwikkeling en bloei kwam.

Ook de viering van 75 jaar vrijheid kon helaas geen doorgang vinden, maar ook 75 jaar geleden stond er een veerkrachtig en daadkrachtig gemeentebestuur, dat niet van wijken wist en moedig de schouders onder de wederopbouw zette.

Die vieringen die in het water vielen werden geannuleerd vanwege het COVID-19 virus, daar zult u vandaag nog veel vaker woorden over horen.

We horen de verhalen van de mensen in de zorg. In het onderwijs. In de cultuursector. En van ondernemers. Iedereen is de laatste maanden door de coronamaatregelen van de overheid op de proef gesteld.

Van stilstand tijdens een intelligente lockdown naar soms wel heel erg flexibel tijdens het weer opstarten, met regels die per week lijken te worden aangepast. Alsof we met elkaar niet weten wat te doen. Corona heeft ons daarmee, en dat is wellicht toch ook iets positiefs, ruimte gegeven voor twijfel, voor het zeggen dat je het ook niet weet. Jan Terlouw schreef daarover niet voor niets het boek ‘Hoed u voor mensen die iets zeker weten.’

Actueler dus, dan ooit. Maar ondanks de onzekerheid en twijfel, moet de overheid wel handelen. Om het virus in te dammen. Maar ook, om de samenleving weer op gang te helpen. De maatregelen hebben mensen onvrij en onzeker gemaakt. En van deze onvrijheid en onzekerheid willen we af.

Want wat als je baan op het spel staat. Jij je zaak gedwongen moet sluiten. Je door corona je ziekenhuisbehandeling niet kon krijgen. Dan is de ingeleverde vrijheid misschien maar relatief.

In de afgelopen periode is er meer dan ooit op zelfredzaamheid geleund. En dat we weer meer vrijheden hebben komt vanwege ons persoonlijke democratische besef. Dat we leven in een samenleving waarin je eigen vrijheid niet ten koste mag gaan van die van een ander. Dat je de meest kwetsbaren moet beschermen.

Groningen heeft het ontzettend goed gedaan. We hebben veerkracht, maar ook daadkracht getoond. We komen altijd weer overeind, en hebben plek voor die mensen die dat nodig hebben. 75 jaar vrijheid zouden we ook in diezelfde gedachte vieren, maar we vierden het in onvrijheid.

Nu is het tijd om die vrijheid te herwinnen, ook door onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen.

Net als dat het bij ons past dat we kritisch zijn op onszelf. Dat we ons eigen functioneren toetsen. Dat doen we bijvoorbeeld met het gebiedsgericht werken maar ook met de democratische experimenten. Waar we juist inzien dat de verbinding zo belangrijk is. De verbinding tussen overheid en inwoners. Om dat belang te onderstrepen was er een motie in wording gezamenlijk met de Stadspartij, maar die houden we nog wel even in portefeuille.

We bespreken vanavond de voorjaarsbrief. En net als het college willen wij ook hier nogmaals benoemen; dank aan alle mensen die de afgelopen periode voor ons, de samenleving, gewerkt hebben. De leraren, de supermarktmedewerkers, de handhavers, de zorgverleners, de politie. En dank ook aan alle ouders die het thuis volgehouden hebben als juf en meester, ik weet uit eigen ervaring dat dat zeker geen sinecure was.

Maar nu moeten we ook aan onze ondernemers denken. Daarom is het goed, dat het college blijft investeren in het vestigingsklimaat en het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Want vertrekkende ondernemers betekent niet alleen minder werkgelegenheid maar ook minder dynamiek, en in die cirkel moeten we niet terecht komen. Groningen moet weer gaan bruisen.

Het is bovendien goed, dat het college blijft investeren in wijkvernieuwing en wonen. De verschillen in de gemeente mogen door corona niet groter worden en liefst maken we ze kleiner.

En het is goed dat het college fors investeert in goede onderwijshuisvesting, omdat het fundament voor een goede start in het leven daar ligt.

Pijnlijke keuzes die verschillen vergroten moeten we niet maken, maar om echt grote stappen te zetten zou ook het Rijk moeten bijspringen. Want we kunnen de lasten voor onze inwoners niet eindeloos blijven verhogen. Onze belastingen prijken al in veel teveel top-10 lijstjes op de hoogste posities.

Dus Den haag, kom over de brug. Niet alleen voor de gemeentekas, juist ook voor gerichte projecten, zoals de Lelylijn. Kom niet alleen met wat nodig is, maar maak een groots gebaar.

En zet ook een tandje bij om de energietransitie op gemeentelijk niveau te versnellen. D66 is er trots op dat we voorop lopen, maar wij dragen de risico’s van iets wat óók een landelijke ambitie is. Ambities en realiteit moeten hand in hand gaan.

Ramsey Nassr zei het heel erg mooi. “Gezondheid, onderwijs en cultuur zijn de fundamenten van onze samenleving, niet de ornamenten.”

Deze basis op orde is een voorwaarde voor welvaart, vrijheid en groei. Groei, niet louter economisch ingegeven, maar juist ook persoonlijk. Daarom staan we op de motie om te kijken of we de verlengde schooldag uit kunnen breiden, toch al een van de parels van het vorige en dit college.

En laat dit gemeentebestuur, want dat zijn raad en college nog altijd samen, onze veerkracht en daadkracht tonen!

Berndt Benjamins, fractievoorzitter D66 Groningen

Het bericht ‘Vrijheid’ – Woordvoering van Berndt tijdens het voorjaarsdebat verscheen eerst op Groningen.

Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer

D66 D66 Groningen 29-06-2020 18:57

Vanmiddag is op initiatief van D66-kamerlid Salima Belhaj een motie voor financiële ondersteuning van Eurosonic Noorderslag met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Het gaat om een bedrag van 0,6 miljoen euro per jaar voor een periode van 4 jaar.

De fracties van de Gemeenteraad en Provinciale Staten zijn erg blij met dit nieuws: “Eurosonic Noorderslag is voor Groningen een belangrijk cultureel evenement met een grote rol in talentontwikkeling en scouting. Daarom is het van belang dat dit evenement ook de komende jaren een podium kan bieden aan nationale en internationale, beginnende én gearriveerde popmuzikanten”.

Vorige week stuurden de Gemeenteraad en Provinciale Staten van Groningen al een brief aan minister Van Engelshoven en de leden van de Tweede kamer. Raadslid Koosje van Doesen: “Het niet verkrijgen van de aangevraagde landelijke subsidie was een forse tegenslag. Daarom is er een brief aan de minister gegaan waarin we de minister vroegen om het besluit van het Fonds voor de Podiumkunsten te heroverwegen”.

Het bericht Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer verscheen eerst op Groningen.