Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

13555 documenten

Betalen per zak of per kliko restafval een goed idee?

CDA CDA Groningen 09-09-2020 12:56

Het CDA wil toewerken naar een circulaire economie. Het is daarvoor belangrijkom te zorgen voor minder restafval.Een simpele stap is het beter scheiden van afval. Op dit moment gebeurt dat in de gemeente Groningen vooral via nascheiding in de afvalverwerkers. Dit werkt goed bij plastic en drankkarton, maar bij GFT, papier en textiel geldt dat we dat veel beter vooraf kunnen scheiden. Op dit moment bevat het restafval in de gemeente Groningen tussen de 20 en 40% GFT, 16% papier en 10% glas en textiel. Het GFT wordt nog wel na-gescheiden, maar daar kan dan alleen nog maar groengas van gemaakt worden tegen relatief hoge kosten. Veel efficiënter is het composteren van GFT, maar daarvoor moet het schoon zijn en dus vooraf gescheiden. Landelijk is de doelstelling om tenminste 75% van het afval te scheiden. In Groningen halen we nu maar 60%. Dus we zullen ervoor moeten zorgen dat mensen hun afval beter gaan scheiden. Een financiële prikkel is daarbij effectief, dat zien we bij veel gemeenten waar een systeem van DIFTAR al is ingevoerd.Met DIFTAR wordt in het algemeen een afvalsysteem bedoeld, waarbij burgers betalen voor de hoeveelheid afval die zij aanbieden. Daarnaast hebben we in het bestuursakkoord met Haren afgesproken dat zij hun systeem van DIFTAR mogen houden. Tot zover een bondige samenvatting van de argumenten om voor DIFTAR te kiezen. De afgelopen jaren heeft de fractie van de voormalige gemeente Groningen zich vaak druk gemaakt over dumpingen van grofvuil en restafval. In de vorige collegeperiode is daarnaast ook al over DIFTAR gediscussieerd. De positie van de CDA-fractie was toen: zorg er nu eerst voor dat het beheer en onderhoud op orde is voor je een DIFTAR systeem gaat invoeren. Uit ervaringen in andere (stedelijke) gemeenten blijft dat daar het aantal dumpingen van afval vlak na de invoering van DIFTAR fors toeneemt. 'Het schoonhouden van de wijken en dorpen, het onderhoud van verharding en het groenonderhoud staat nu op matig. Breng dat nu eerst eens omhoog, voordat je DIFTAR wilt invoeren.' Het standpunt van het CDA Het standpunt van onze huidige fractie is dat de gemeente eerst moet zorgen dat de bestaande ontevredenheid bij veel inwoners over het onderhoud van de openbare ruimte en over dumpingen en zwerfafval verbetert! Het schoonhouden van de wijken en dorpen, het onderhoud van verharding en het groenonderhoud staat nu op matig. Breng dat nu eerst eens omhoog, voordat je DIFTAR wilt invoeren. Onze bezwaren richten zich met name op de nadelen van DIFTAR in delen van de gemeente waar nu al relatief veel afval op straat ligt en wordt gedumpt. Er zijn echter ook grote delen van onze nieuwe gemeente waar DIFTAR wel goed zal functioneren, in Haren functioneert het nu al jaren naar grote tevredenheid. Het probleem is echter dan het college een ander systeem van beprijzen voorstelt, niet op basis van gewicht, maar per keer dat een kliko wordt aangeboden. Het maakt dan niet uit hoe vol die kliko zit. Uit een kleine peiling onder onze achterban bleek dat veel leden vooral de nadelen zien van dit systeem per kliko. Zo verdwijnt een deel van financiële prikkel. Want stel je hebt nu elke twee weken een volle grijze container? Door DIFTAR ga je beter scheiden en is die kliko is na twee weken nog maar 75%. Maar je merkt daar vervolgens niks van, want je betaalt per kliko. Het zou veel effectiever zijn als de vrachtwagen gewoon elke kliko weegt, dan werkt de financiële prikkel veel beter. En mocht het wel lukken om een leging van dekliko over te slaan dan kan dat tot onhygiënische situaties leiden. Diftar op basis van gewicht Als er ondanks onze bezwaren nu wel een meerderheid in de raad voor DIFTAR is, dan pleiten wij voor een tarief op basis van gewicht. Dit kan overigens alleen in wijken en dorpen waar restafval in kliko’s gaat, omdat bij de ondergrondse stortcontainers een weegsysteem nog te kostbaar en storingsgevoelig is. Het grote probleem is dat volgens de wethouder een gemeente moet kiezen voor één systeem, dus of overal per kilo of overal per aanbieding. Hierover is sinds de bespreking in de raadscommissie op 2 september wel enige onduidelijkheid ontstaan, dat zal ongetwijfeld onderdeel worden van het debat in de raad!

Gebruik van lachgas in Groningen verboden vanaf 2021

CDA CDA Partij voor de Vrijheid ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren Groningen 09-09-2020 08:52

Er komt een verbod op het gebruik van lachgas in de gemeente Groningen. Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte wordt verboden doordat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast naar aanleiding van een amendement van het CDA. Dit amendement wordt ondersteund door de Christenunie, SP, 100% Groningen, Partij voor de Dieren, PvdA, Stadspartij en PVV en heeft daarmee een meerderheid in de gemeenteraad. In april 2019 stelde de fracties van de CDA, Christenunie, 100% Groningen en de SP al schriftelijke vragen aan het college over de mogelijkheden voor een verbod op de verkoop van lachgas binnen de gemeente Groningen. Dit omdat het gebruik van lachgas als genotsmiddel een gevaar is voor de volksgezondheid en leidt tot overlast en onveilige situaties. Naar aanleiding van deze vragen mocht er geen lachgas verkocht meer worden bij evenementen in de openbare ruimte. Ook mensen die lachgaspatronen achterlaten op straat konden vanaf toen bekeuring verwachten. Het amendement dat de partijen indienen gaat nog verder en zorgt ervoor dat een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte mogelijk gemaakt wordt.Dit verbod is vergelijkbaar met het al bestaande verbod voor openlijk drankgebruik. Het plan betekent niet dat lachgasgebruik op straat overal verboden wordt, zegt fractievoorzitter René Bolle. 'Het college kan straks plekken aanwijzen waar een verbod gaat gelden. Op die manier kunnen boa's en politie de overlast gerichter tegengaan.' Het amendement wordt ingediend bij de raadsvergadering van 9 september.

Wijzigingen in de portefeuilleverdeling

D66 D66 Groningen 08-09-2020 12:22

Het terugtreden van Carin Tappel als Statenlid heeft een aantal consequenties voor de portefeuilleverdeling van de Statenfractie van D66 Provincie Groningen. Jurgen Elshof neemt het grootste deel van haar portefeuille over, arbeidsmarkt en onderwijs uitgezonderd. Deze twee zaken gaan naar de portefeuille van Peter Gerrits die op zijn beurt landbouw, visserij en natuur overdraagt aan Jurgen Elshof. Zo brengen we landbouw, visserij, natuur, milieu, water en grondbeleid onder bij één woordvoerder. Deze terreinen zijn sterk met elkaar verbonden en zijn daarom beter op hun plaats als ze samen in één portefeuille zitten.

De portefeuilleverdeling is vanaf 7 september 2020 als volgt:

Geert Kamminga

– Fractievoorzitter

– Presidium

– Algemene Beschouwingen

– Bestuurlijke organisatie & herindelingen

– Gaswinning en mijnbouw

– Energie(transitie)

 

Peter Gerrits

– Penningmeester

– Ruimtelijke ordening

– Verkeer & vervoer

– Financiën

– Toezicht gemeentefinanciën

– Samenwerkingsverbanden & deelnemingen

– Nationaal Programma Groningen

– Arbeidsmarkt en onderwijs

 

Jurgen Elshof

– Secretaris

– Natuur, landbouw en visserij

– Milieu, water, bodembeheer en grondbeleid

– Ondernemerschap en innovatie

– Toerisme en recreatie

– Cultuur

– Sport en evenementen

– Leefbaarheid, wonen, welzijn en zorg

– Jongerenparticipatie

– Internationalisering

– Facilitaire zaken

CDA wil oplossing voor tekort aan sporthallen

CDA CDA Groningen 07-09-2020 07:39

De gemeenteraadsfractie van het CDA wil dat er zo snel mogelijk gestart wordt met oplossingen voor het tekort aan binnensportaccommodaties. Dit is zo hoog opgelopen dat clubs zijn gedwongen tot ledenstops en wachtlijsten. Het CDA vraagt hier al jarenlang aandacht voor en ziet dat ook het college het probleem eindelijk onderkend. CDA-woordvoerder Jalt de Haan ziet echter dat concrete oplossingen uitblijven. ‘In maart kregen we van het college te horen dat ze willen onderzoeken of een tijdelijke blaashal verlichting kan bieden. Dit is een oplossing voor de wintermaanden, omdat hockey en korfbal dan in de zaal gaan sporten. Het is nu een half jaar later en tussentijds zijn we niks opgeschoten, waardoor we tegen dezelfde problemen als de afgelopen jaren aankijken.’ Daarom dient het CDA in de raadsvergadering van woensdag een motie in nog dit jaar tijdelijke voorzieningen te realiseren om in de leemte te voorzien. ,,Inmiddels zijn acht verenigingen gedwongen tot een ledenstop en nog eens vijftien hanteren een wachtlijst’’, zegt De Haan. Er zijn zelfs verenigingen die te horen hebben gekregen dat er vanaf oktober geen ruimte meer is om te trainen. Een voorbeeld daarvan is zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort. Ook de Groningse basketbalsport heeft een nijpend probleem in de stad. Zo zijn Basketbal Vereniging Groningen en Scylla na de sluiting van hun thuisbasis in het Corpushuis nu al een jaar aangewezen op de sportzaal van het Gomarus College. Vooral bij wedstrijden is dat behelpen, zonder tribune of kantine. ,,Dat is geen houdbare oplossing.’’

D66 Provincie Groningen zoekt een fractie / communicatiemedewerker

D66 D66 Groningen 07-09-2020 06:41

Wil jij werken in het politieke hart van de provincie Groningen? Heb jij grote interesse in beleid, bestuur en politiek? En wil je samenwerken met een ambitieuze groep mensen die zich hard maakt voor duurzaamheid, werkgelegenheid en goede verbindingen? Solliciteer dan op de functie van fractie- en communicatiemedewerker bij de Provinciale Statenfractie van D66 Provincie Groningen.

Binnen de fractie is de fractiemedewerker essentieel voor het goed functioneren van de fractie, bestaande uit drie Statenleden en één fractievertegenwoordiger. Als coalitiepartner in het College van Gedeputeerde Staten geven we vorm aan de toekomst van de provincie Groningen. In dit proces is de fractiemedewerker verantwoordelijk voor advies en ondersteuning bij de politieke inhoud, secretariële taken binnen de politieke organisatie en alle vormen van communicatie van de fractie.

De werkzaamheden zijn onder andere:

Inhoudelijke ondersteuning, waaronder achtergrondonderzoek, bij het opstellen van woordvoeringen, moties, politieke vragen en het formuleren van standpunten. Agendabeheer en notulering bij fractievergaderingen. Perscontact, woordvoering en online communicatie (websitebeheer en social media) namens de fractie. Organisatie van werkbezoeken en expertmeetings. Relatiebeheer met externe contacten, regio- en afdelingsbesturen, regionale themawerkgroepen, andere D66-fracties (waaronder de Tweede Kamer en de gemeenteraadsfractie in Groningen) en het Landelijk Bureau van D66.

Jij beschikt over:

Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen Grote interesse in Groningse politiek en maatschappij Affiniteit met D66 en het sociaalliberale gedachtegoed Kennis van online en offline media Goede schriftelijke en analytische vaardigheden Een flexibele en kritische houding

Wij bieden je:

Mogelijkheden je politieke en bestuurlijke interesse, kennis en vaardigheden te ontwikkelen Een groot regionaal en nationaal netwerk Flexibele werktijden Een goede werkplek op de fractiekamer in het Provinciehuis

Het betreft een parttime functie voor 16 tot 24 uur, dus er is een combinatie met studie of andere werkzaamheden mogelijk. De werktijden zijn in overleg, maar op maandagavond en woensdag ben je beschikbaar in verband met fractie-, Staten- of commissievergaderingen. Politiek houdt zich niet aan 9 tot 5 of enkel de werkdagen, flexibiliteit is dus nodig. Thuiswerken is mogelijk maar we beschikken ook over een goede werkplek op onze fractiekamer.

Het betreft een tijdelijk dienstverband van één jaar voor 16 tot 24 uur per week en bij wederzijdse tevredenheid kan dit worden verlengd. De vergoeding bedraagt circa €2650,- bruto per maand bij een voltijds aanstelling.

Altijd al eens echt werk willen maken van je politieke interesse? Solliciteer!

Stuur je CV en motivatie uiterlijk zondag 4 oktober 2020 naar j.b.g.elshof@ps-provinciegroningen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met vertrekkend fractiemedewerker Frerick Althof. Stuur dan een mail naar f.l.althof@ps-provinciegroningen.nl.

Elf fabeltjes over invoering van Diftar | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 07-09-2020 00:00

Politiek Groningen is momenteel in de ban van afval. Woensdag zal er over een nieuw systeem worden gestemd en de emoties lopen hoog op. Mensen worden bang gemaakt voor positieve veranderingen. Daarom hebben we elf fabeltjes en bijhorende feitjes op een rij gezet.

1. Afval is een probleem van onze samenleving. Dat moeten we samen oplossen. 

Ja, natuurlijk is afval een probleem dat bij onze verspillende samenleving hoort. Natuurlijk moeten verpakkingsindustrie, supermarkten, producenten hun gedrag veranderen. Zij moeten het gewone consumenten gemakkelijker maken om minder afval te produceren. Om beter te scheiden. Meer te hergebruiken. Maar uiteindelijk zijn consumenten ook gebruikers van al die spullen. Hoe goed supermarkten en producenten ook hun best doen – kan best een tandje bij!! –, als wij blijven weggooien wat herbruikbaar is dan verandert er niks.  

2. Afval wordt veroorzaakt door de verpakkingsindustrie, laten zij dat maar oplossen. Zij zijn de werkelijke vervuiler. 

Ja, het kan anders en beter in de industrie. Zie ook de vorige vraag. Maar het probleem zit dieper: we zijn met zoveel mensen op een kluitje, met zoveel (consumptie-)wensen, in een wereld met productieketens en handelsstromen die alle continenten verbinden, met producten die zo goedkoop mogelijk gemaakt moeten worden, met winkels die – wie vindt dat niet fijn – letterlijk álles verkopen wat je maar kan verzinnen. Dat is een ingewikkeld netwerk, dat je niet zomaar even verandert. Nou kunnen we wachten tot de ideale wereld ontstaat waarin geen uitbuiting van mensen en milieu meer bestaat en het de consument gemakkelijk wordt gemaakt om alleen nog maar duurzame keuzen te maken. Maar dat gaat erg lang duren en al die tijd blijven we afval produceren? Als we nú wat willen doen, dan móeten we zélf ons afval beter scheiden. Daarnaast bestaat niet alle afval uit verpakkingsmateriaal. Zo wordt bijvoorbeeld slechts 50% van onze textiel aan de bron gescheiden.  

3. Vooraf scheiden is niet nodig, nascheiding is goed genoeg, zo niet beter. De technologie wordt steeds beter. 

Ja, de technologie wordt steeds beter. Maar dan gaat het vooral om het scheiden van verpakkingen: plastic, drankkartons, blik apart houden en scheiden van zaken als voedselresten, groente-afval, weggooide frituurolieresten, etcetera. En misschien in de toekomst ook luiers.  Daar houdt het op. Textiel, papier en glas kan niet uit het afval gescheiden worden. Technologen verwachten niet dat dat snel verbetert.  

4. Diftar leidt tot vervuiling van recyclebaar materiaal. 

Het is niet helemaal duidelijk wat tegenstanders van Diftar hier beweren. Zie ook het vorige punt: beter scheiden leidt juist tot beter hergebruik en minder vervuild materiaal. Wel kan Diftar een uitnodiging zijn om je restafval niet in de grijze container te gooien, maar bij het groenafval. Want het tarief voor groenafval is iets lager. De ervaringen van gemeenten waar groenafval tegen lagere tarief of soms zelfs gratis wordt opgehaald – compost en/of groen gas dat je ervan maakt dekt de kosten – is anders: de meeste mensen blijken te deugen en doen dat niet. 

5. Diftar is niet solidair. Afval is niet hetzelfde als gas, water en licht, het is een gemeenschappelijk probleem. 

Juist omdat je wel degelijk invloed hebt op hoeveel afval je weggooit is diftar wél solidair en eerlijk. Maar principiëler: nu betaalt iemand met een laag inkomen in een klein appartement zonder tuin evenveel voor zijn afvalstoffenheffing als iemand in een groot huis, met een grote tuin en een hoog inkomen, en dús meer tuinafval en meer consumptie met afval. Evenveel voor twee totaal verschillende situaties. Een flatbewoner uit Vinkhuizen betaalt evenveel als een villabewoner uit Haren. Is dat solidair?  

6. Diftar is niet solidair. Zwakkere inwoners moet je beschermen. 

Dit gaat over ouderen, die niet met zware zakken kunnen zeulen, mensen met een handicap. Mensen die door ziekte veel afval hebben. Voor al die mensen neemt de gemeente maatregelen zoals containers waar alleen kleine zakken inpassen, tegen een lager tarief. Deels gratis ‘tikken’ op je pasje.  

7. Diftar is niet solidair. Niet iedereen kan zoveel scheiden. 

Dit gaat over kleinbehuisden. Mensen in flats. Studenten en appartementbewoners in de binnenstad. Het is een vreemd argument. De vraag is niet om meer afvalbakken in je keuken te zetten. De vraag is om textiel, schoenen, papier en glas beter apart te houden. Dat scheelt al heel veel. Textiel en schoenen lag toch al ergens in een kledingkast. Voor papier had je toch al ergens een stapeltje. Leeg glaswerk kun je meenemen met je dagelijkse boodschappen. 

8. Diftar is moeilijk, het vraagt veel van mensen. 

We vragen een gedragsverandering. Mensen houden daar in het algemeen niet van. Dan moet je opletten, moet je alert zijn, mag het niet meer op de automatische piloot. Juist daarom helpt diftar, een financiële beloning is vaak net het laatste zetje dat mensen nodig hebben om oude gewoonten los te laten. Iedereen weet dat scheiden een goed idee is, bleek uit een enquête van de gemeente. Iedereen wil het ook graag doen. Maar tussen droom en daad…. En veel gevraagd? Kom, hoeveel tijd ben jij per dag met je afval scheiden bezig?  

9. Diftar leidt tot vervuiling, mensen gaan hun afval dumpen. 

Dit klopt….voor een tijdje. Alle gemeenten die diftar hebben ingevoerd – de helft doet het – hadden te maken met een toename van dumpingen van vuilniszakken in plantsoenen en vooral zogenaamde ‘bijplaatsingen’: je zet je afval naast de ondergrondse container in plaats van erin. Haren heeft al 20 jaar diftar. Zwerfvuil is daar geen groter probleem dan elders. Bijplaatsingen zijn schaars, meestal omdat de container vol is. Door snel reageren, snel opruimen, strakkere controle, dumpers opsporen en beboeten – het mag niet – en de omgeving schoonhouden is dat probleem binnen een jaar onder controle. Dat blijkt tot nu toe in elke gemeentedie diftar ingevoerd heeft. Het gaat tenslotte ook een keer vervelen om twee keer met je vuilniszak op de fiets te stappen en deze ergens ongezien achter te laten.

10. Met extra voorzieningen haal je mensen wel over de streep. 

Sinds 2017 zijn extra voorzieningen geplaatst zoals zo’n 200 extra containers op strategische plekken. Dit ging gepaard met de voorlichtingscampagne ‘Haal meer uit je afval’. Het leverde 2% meer scheiding op. Nog een keer investeren in extra voorzieningen is nuttig en nodig. Hoe gemakkelijker we het kunnen maken om te scheiden, hoe lager de drempel. Dus komen er in het nieuwe plan meer dan 100 ondergrondse containers bij en worden rolcontainers ondergrondse containers. Maar dit zal niet genoeg opleveren om de doelstelling te halen, leert ook onderzoek en ervaring bij andere gemeenten, hooguit nog eens 2%. Terwijl we moeten mikken op zeker 15% en over enkele jaren nog meer.

11. Diftar kost miljoenen 

Dit is gewoon onwaar. De investering in extra voorzieningen om het gemakkelijker te maken je afval netjes en gescheiden weg te brengen wil iedereen wel. Zie de vorige vraag. De extra kosten voor Diftar zijn zeer beperkt. Dat gaat om wat aanpassingen van vrachtwagens en opzetten van een andere administratie. Een investering die al in 2 jaar is terugverdiend. Dat komt omdat Diftar al snel leidt tot vermindering van de hoeveelheid restafval, wat een grote besparing betekent in de kosten van verwerking, verbranding en belasting door het Rijk. 

Gemeenteraadsfracties steunen strijd voor minumumloon van 14 euro

SP SP GroenLinks PvdA Groningen 06-09-2020 10:07

De gemeenteraadsfracties van de SP, PvdA en GroenLinks steunen de campagne van de FNV en De Goede Zaak voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Tijdens een vergadering met de gemeenteraadsleden had de actiegroep ´Groningen voor 14´ het onderwerp op de agenda gezet en riepen zij het gemeentebestuur van Groningen op om zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14.

Aankomende week zullen de SP, PvdA en GroenLinks een voorstel doen zodat de gemeente zich aansluit bij de gemeenten Helmond, Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Den Haag die zich uitspreken voor een hoger minimumloon.

GroenLinks, PvdA en SP maken zich zorgen over het grote aantal Groningers dat in armoede leeft of van een laag inkomen moet rondkomen. Ook het aantal werkende armen is groeiende in de gemeente Groningen. Daarom steunen zij de oproep voor een landelijk hoger minimumloon en willen ook dat de gemeente kijkt hoe zijzelf het goede voorbeeld kan geven.

Zo willen de partijen dat alle werknemers van de gemeente Groningen die rechtstreeks in dienst zijn of als payroller of uitzendkracht voor de gemeente werken, een loon van minimaal 14 euro per uur gaan verdienen. Daarnaast willen de partijen dat de gemeente het belang van een verhoging van het minimumloon actief gaat uitbrengen in relaties en afspraken die de gemeente aangaat met bedrijven en organisatie of werken in opdracht van de gemeente Groningen.

Woordvoerder Marrit van Veen van de actiegroep ´Groningen voor 14´:

“We zien dat in Groningen dat het huidige minimumloon voor veel mensen geen leefbaar inkomen is. En de inkomensongelijkheid en -onzekerheid neemt alleen maar toe. Daarom is het erg belangrijk dat de gemeenteraad zich aansluit bij de strijd voor 14 euro!”

Op woensdag 9 september zullen SP, PvdA en GroenLinks een voorstel indienen met een oproep voor een hoger landelijk minimumloon en een aantal lokale maatregelen. 

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Argumenten zijn niet genoeg (1)

SP SP Groningen 05-09-2020 15:00

Vorige week dinsdag zond NPO 2 een goede documentaire uit over het boek “Kapitaal in de 21ste eeuw” van econoom Thomas Piketty. Het boek beschrijft een geschiedenis van de ontwikkeling van inkomens- en vermogensverdeling. Piketty stelt dat het rendement op vermogen en kapitaal hoger is dan de economische groei.

Hierdoor neemt de ongelijkheid steeds verder toe en concentreert vermogen en kapitaal zich meer en meer bij enkele groot vermogenden en grote bedrijven. Dit vergroot ook de ongelijkheid in macht, zeggenschap en kansen. Dit boek zou voor voor iedereen verplichte kost moeten zijn. 

Ondanks de kwaliteit mist het boek een belangrijk punt. Het zou onterecht zijn dit alleen Piketty te verwijten. Want wie nu een boekenwinkel binnenloopt en de boeken in de economie- en maatschappijhoek bekijkt, ziet daar tal van boeken vol met kritisch analyses over hoe onze samenleving en economie zijn georganiseerd. Het neoliberalisme is in tal van boeken de boosdoener en de kritiek op het kapitalisme is lange tijd niet zo groot geweest. Het zal u niet verbazen dat dit mij deugd doet. 

Toch missen ook deze boeken, net als het boek van Piketty, een belangrijk punt. Hoewel de analyses en kritieken terecht en goed beschreven worden en er in enkele gevallen ook alternatieven worden gegeven, ontbreekt het aan handelingsperspectief. Na de conclusie dat het neoliberalisme failliet is en dat het kapitalisme ervoor zorgt dat vermogen, kapitaal en macht zich steeds verder bij enkelen concentreert, ontbreekt het aan manieren om deze macht en politieke en economische realiteit te veranderen. 

Dat is wel precies wat er nodig is. Want laten we wel wezen, mensen voelen al decennia aan dat de ongelijkheid in onze samenleving groeiende is. Niets voor niets hoor je volkswijsheden en spreekwoorden zoals “De rijken worden rijker en de armen worden armer” en “Wie als dubbeltje geboren wordt, zal nooit een kwartje worden” nog steeds vaak wanneer je mensen over politiek hoort praten. 

Het geeft hoop en vertrouwen dat economen zoals Piketty onze volkswijsheden en spreekwoorden van een wetenschappelijke onderbouwing voorzien. Dan is het nu aan ons om methoden uit te werken die tot verandering leiden. Hierover volgt volgende week meer. Maar één ding is zeker: met alleen goede argumenten zullen we deze verandering nooit gaan afdwingen. Daar is veel meer voor nodig. 

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Groninger aantrekkingskracht voor toeristen

D66 D66 Groningen 04-09-2020 10:17

Tijdens de eerste hybride commissievergadering (deels digitaal, deels fysiek) van woensdag 2 september 2020 was één van de vergaderpunten de startnotitie over de toerismesector. Dit is de eerste stap in het besluitvormingsproces waarin richting en input gevraagd wordtvoor de kadernota. De toerismenota loopt van 2021 tot en met 2030. Daarom moeten nu goede keuzes gemaakt worden. D66 kan zich goed vinden in de aangebrachte focus van het College van Gedeputeerde Staten om aandacht te geven aan het Gronings DNA, groei van de werkgelegenheid en het versterken van ondernemerschap.

Suggesties welkom!

Het Gronings DNA bestaat daarbij uit een combinatie van culturele en landschappelijke rijkdom en verscheidenheid met als kernwaarden ‘ruimte’, ‘pioniersgeest’, en ‘karakter’. Ben jij het daarmee eens, of zie jij hele andere kansen voor Groninger profilering? Laat het ons weten!

In het debat hebben wij alvast specifiek aandacht gevraagd voor fietstoerisme, evenementen, regiomarketing en groeimogelijkheden voor ondernemers. Toerisme is voor D66 een groot en daarmee belangrijk deel van de vrijetijdseconomie. Het is een krachtige banenmotor en een kansrijke sector. Hier een goed perspectief voor bieden in en na deze lastige coronaperiode is daarom van groot belang. De volgende stap in het proces, de kadernota, volgt over enige weken. Heb jij nog ideeën voor de versterking van toerisme en vrijetijdseconomie in onze prachtige provincie? We horen het graag! Mail je suggesties naar d66@ps-provinciegroningen.nl of stuur ons een bericht op Facebook, Twitter of Instagram.

Woordvoering

Hieronder kun je de volledige woordvoering van aankomend Statenlid Jurgen Elshof teruglezen:

Voorzitter, met een vooruitziende blik op vandaag heeft D66 al in ons laatste verkiezingsprogramma vermeld dat Groningen meer middeleeuwse kerken heeft dan Toscane. Een feit dat meer mensen buiten onze mooie provincie zouden moeten weten. In tegenstelling tot Toscane dat jaarlijks 10 miljoen toeristen verwelkomt blijven de parels van Westerkwartier, het Hoogeland en Westerwolde naar onze mening te veel verborgen.

Dat is jammer, zeker nu als gevolg van de Corona familie, vrienden en menig gedeputeerde aangeeft hoe mooi onze provincie is om vakantie te vieren. Wat kunnen wij doen dat Groningen voor meer toeristen een eerste keuze wordt en niet enkel een alternatief voor Italië, Frankrijk of Drenthe? Want waar onze buren menig lijstje aanvoeren bungelen wij helaas soms onderaan.

D66 is het met GS eens dat het toerisme een belangrijke banenmotor kan zijn. Een fikse investering van de provincie in scholing zoals de 300.000 euro in Gateway to Hospitality is dan een logische beslissing. Hoe kunnen we als provincie organisaties en ondernemers ondersteunen zodat deze talenten in onze regio aan de slag kunnen gaan?

In de startnotitie lezen we een focus voor drie samenhangende ambities maar ook acht uitgangspunten en elf zaken voor het komende uitvoeringsprogramma. Kan GS ons gerust stellen dat er voldoende budget komt dat alle zaken kunnen worden uitgevoerd of komt er een prioriteitenlijst? Diverse experts zoals professor Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit hebben aangegeven dat regiomarketing van belang is om het gewenste resultaat te bereiken. Welke rol en middelen krijgt onze regiomarketing in de kadernota?

Eerder dit jaar hebben ondernemers, verenigd in de Groninger Toerisme Coöperatie, drie scenario’s geschetst hoe we door middel van toerisme onze welvaart kunnen vergroten. Zij zien kansen voor een banengroei van meer dan 4000 arbeidsplekken. Ze hebben daarom een interessant voorstel gedaan voor een stimuleringsfonds. Hoe denkt Gedeputeerde Staten hierover? Kunnen wij een keuze voor een dergelijke ondersteuning, zoals nu al in Drenthe het geval is, tegemoet zien in de verdere uitwerking?

Tot slot hebben we een vraag over de vaarrecreatie. Waarom wordt deze vorm specifiek benoemd in de notitie? We vragen dit omdat we juist bij de bruggen en terrassen aan het water ook grote groepen fietsers zien die hun bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de sector. Op welke wijze krijgen andere vormen van toerisme zoals fietsen maar ook kamperen op camperplaatsen de aandacht die zij volgens D66 verdienen?

Innovatie in de zorg: wie profiteert? | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 04-09-2020 00:00

Gemeenten in Nederland - Groningen is daarop zeker geen uitzondering - zitten in grote financiële nood. Een belangrijke reden hiervoor is dat de kosten van de zorg (waaronder de jeugdhulp) sterk toenemen terwijl het Rijk hiervoor structureel te weinig geld overmaakt. Voor gemeenten rest de keuze: Laat je wachtlijsten ontstaan of bezuinig je op andere plekken in je begroting?

Ook in Groningen speelt dit dilemma.. Hier stegen de kosten voor de jeugdhulp in de afgelopen twee jaar enorm (zie tabel). De gevolgen waren grote bezuinigingen op andere terreinen, het uitstellen van investeringen en het verhogen van de lasten. 

  2017 2019 Stijging in % Aantal kinderen met jeugdhulp 4 t/m 11 jaar december 1.629 1.854 12% Aantal kinderen met jeugdhulp 0 t/m 23 jaar december 3.622 3.952 9% Uitgaven jeugdhulp 4 t/m 11 jaar (alle zorg ecl. jeugdhulpplus, LWI en niet-gecontracteerde zorg) 12,1 mln 20,3 mln 68% Uitgaven jeugdhulp 0 t/m 23 jaar 36,4 mln 55,8 mln 53% Uitgaven jeugdhulp 4 t/m 11 jaar 2,9 mln 5,2 mln 78%

Vervelend genoeg wordt niet al het extra geld dat gemeenten reserveren voor de zorg besteed aan de zorg. Er zijn zorgaanbieders die flinke winsten maken met het geld dat gemeenten aan hen overmaken. Vorig jaar publiceerden onderzoeksplatform Follow the Money, KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio een onderzoek waaruit blijkt dat 174 zorginstellingen in Nederland sinds de decentralisatie van 2015 een winstmarge hebben van meer dan 10%, waar 2-3% gangbaar is. Op de lijst stonden ook vijf Groningse zorgaanbieders. Jaarrekeningen van alle zorgaanbieders zijn openbaar op te vragen via deze link.

Ik stelde hier (samen met de ChristenUnie) schriftelijke vragen over aan het gemeentebestuur. Dat antwoordde dat bij verreweg de meeste zorgaanbieders in Groningen helemaal geen winst maken, maar vechten tegen faillissement. Desalniettemin keurde ook het gemeentebestuur de grote winsten bij een paar zorgbedrijven af: “structureel hoge bedrijfsresultaten uit zorgactiviteiten passen niet bij de door ons gewenste continuïteit van zorgverlening en verantwoorde besteding van publieke middelen.” Ook nam het gemeentebestuur een aantal maatregelen bij zorgbedrijven: met één had het geen contract meer in 2019, anderen moesten stappen ondernemen om de kwaliteit van zorg op orde te krijgen. 

Team050

Een van de bedrijven die in 2018 een winstmarge van boven de tien procent behaalde, en dus op de lijst van Follow the Money stond, was Team050. Dat maakte in 2018 1,8 miljoen euro winst, een winstmarge van 26,6%. Team050 maakt dit soort winsten omdat ze, volgens een jaarverslag, weinig management hebben en een laag verzuim. 

Lisette Sloot, de directeur van Team050, reageerde vorig jaar op onze schriftelijke vragen in dit filmpje bij OogTV: “het is nooit het doel geweest om winst te maken, maar het is blijkbaar wel het resultaat van ons bedrijfsvoering, en we zouden het heel tof vinden als we anderen zouden kunnen inspireren.”

Wat zou Team050 dan doen met die winst? Lisette Sloot bij OogTV: “enerzijds groeien wij nog steeds heel erg hard,  we hebben dus een stuk nodig voor het bestendigen en stabiliseren van onze organisatie. Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk om een groot deel van de winst terug te laten vloeien naar de sector.”

Iets dergelijks is ook terug te zien in het jaarverslag van 2018. Team050 wil de kwaliteit van haar zorg verbeteren, de organisatie bestendigen en investeren in nieuwe zorgconcepten. Ook zet het 30% van de winst (600,000 euro) opzij in een speciaal fonds dat moet zorgen voor innovatie binnen de sector.

2019

Maar wat is daarvan terecht gekomen? Daarvoor vroeg ik het jaarverslag van Team050 over 2019 op. Wat blijkt? er is vrijwel niets van terecht gekomen. Integendeel: Team050 boekte wederom een miljoenenwinst en haalde een truc uit die lijkt te zijn weggelegd voor beursgenoteerde bedrijven.

2,8 miljoen euro aan winst uit de vorige jaren werd namelijk gebruikt om een van de twee aandeelhouders, de Zorgfabriek BV, uit te kopen. Volgens het jaarverslag gebeurt dat omdat de bedrijfsstructuur daar ‘transparanter’ van wordt. Ik vraag me af hoe geloofwaardig dit is. De winst en verliesrekening wordt niet beïnvloed door de aandeelhoudersstructuur, en veel verschil maakt ‘t niet voor de bedrijfsvoering. Zou het dan iets te maken hebben met hoeveel geld dit de aandeelhouders oplevert? 

Het inkopen van aandelen wordt de laatste jaren steeds populairder. Dit heeft namelijk als voordeel dat niet alleen de verkopende partij geld krijgt voor zijn aandelen maar dat de aandeelhouders die overblijven een groter aandeel in het bedrijf vergaren zonder daar iets voor te hoeven doen. 

Waarom is dit bij Team050 relevant? De partij die met 2,8 miljoen euro uitgekocht wordt is de Zorgfabriek BV, een bedrijf in handen van Team-050 directeur Lisette Sloot en haar zakenpartner Erik van der Zijden. Zij zijn het dus die de 2,8 miljoen euro opstrijken. En wie is dan de enige overgebleven aandeelhouder? Sloot Beheer BV, juist, een bedrijf van Lisette Sloot. 

En het innovatiebudget dan, waarmee Team050 haar winst terug in de sector probeerde te pompen? Van de zes ton die in 2018 opzij werd gezet, was in 2019 nog geen ton uitgegeven. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. 

Wel kwam Team050 op een andere manier de gemeente tegemoet. Volgens het jaarverslag van Team050 vraagt het bedrijf van de gemeente al niet de hoofdprijs qua tarieven en besloot het in 2019 ook nog eens af te zien van de indexatie (meegroeien met inflatie). Dat is een mooi gebaar, maar de winst van Team050 over 2019 was nog altijd ruim een miljoen euro. Desalniettemin stelt het bedrijf: “Zo dragen we samen bij aan het beheersen van de kosten en vloeit een deel van onze winst terug naar de maatschappij.”

84 procent

Als een deel van de winst terugvloeit in de maatschappij, hoeveel dan? Het is reden voor mij om niet alleen de jaarrekeningen van de afgelopen twee jaar te bekijken, maar alle openbaar beschikbare jaarrekeningen. Die gaan zes jaar terug (zie tabel). Daaruit blijkt dat Team050 over de afgelopen zes jaar een gemiddelde winstmarge had van 17.66%. De totale winst over deze zes jaar na belasting bedroeg 4.57 miljoen euro. Het overgrote deel, 3.84 miljoen euro ofwel 84 procent, werd door middel van dividenduitkeringen of het terugkopen van aandelen doorgesluisd naar de aandeelhouders. Die winst vloeit dus helemaal niet terug naar de maatschappij.

/r/0815bc76a5fc11aa17fc6fcdcf2f799d?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finnovatie-de-zorg-wie-profiteert&id=45be12aeb9efaf34d5f6add327ed234888b91a81

Zijn hier dan geen regels tegen? Nou, nee. Er is slechts een Wet Normering Topinkomens (WNT) die het salaris van bestuurders reguleert. Dit werkt met een puntensysteem en komt er vaak op neer dat een bestuurder van een zorgbedrijf maximaal ruim een ton aan salaris mag incasseren. Bij Team050 lag dit maximum in 2019 op 107,000 euro, een grens waar Sloot ruim onder blijft. Dat zij daarnaast als aandeelhouder flink profiteert van de winsten van haar bedrijf, wordt door de WNT niet meegenomen. We moeten daarnaast ook niet vergeten dat directeur Sloot naast de inkomsten als aandeelhouder ook gewoon op de loonlijst staat van Team050. Het afgelopen jaar verdiende ze daarmee ruim 95,000 euro en in de jaren daarvoor ruim 50,000 euro per jaar. 

Wat hier aan te doen?

Vorig jaar vroeg ik in mijn schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur of de gemeente de winstgevendheid van bedrijven meeneemt bij de contractering. Het bestuur antwoordde dat in het verleden gemaakte winsten of dividenduitkeringen geen reden kunnen zijn om zorgbedrijven uit te sluiten van contracten. Maar, structureel hoge winsten kunnen wel aanleiding zijn om nader onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg.

Dat gebeurde dan ook bij de vijf aanbieders (waaronder Team050) waar ik naar vroeg. Bij sommige bedrijven werd een onderzoek geopend, andere werden verplicht maatregelen te nemen omdat de kwaliteit van de zorg niet op orde zou zijn. 

Maar ondanks dat het gemeentebestuur wel actie heeft ondernomen op de winstgevendheid van zorgbedrijven, maakte Team050 in 2019 toch een winst van ruim een miljoen euro. Ook investeerde het bedrijf deze winst niet terug in de sector, zoals directeur Sloot beweerde, maar werd dit voor het overgrote deel uitgekeerd aan aandeelhouders. 

Het is reden voor mij om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het gemeentebestuur. Deze vind je hier. Ik wil weten of het gemeentebestuur structurele oplossingen ziet om te voorkomen dat zorggeld weglekt naar aandeelhouders van zorgbedrijven. 

Maar de belangrijkste vraag is deze: innovatie in de jeugdzorg is hard nodig. Zoals in de eerste tabel van dit stuk is af te lezen, zijn de kosten onhoudbaar. Ook Team050 heeft dit door: op hun website stelt Team050 dat “zorg transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper kan worden georganiseerd”. Volgens mij bewijzen ze dat dat in sommige gevallen inderdaad mogelijk is. Maar van deze innovatie wordt op dit moment alleen de eigenaar van Team050 beter. Hoe gaan we dat veranderen?

2019

Maar wat is daarvan terecht gekomen? Daarvoor vroeg ik het jaarverslag van Team050 over 2019 op. Wat blijkt? er is vrijwel niets van terecht gekomen. Integendeel: Team050 boekte wederom een miljoenenwinst en haalde een truc uit die lijkt te zijn weggelegd voor beursgenoteerde bedrijven.

2,8 miljoen euro aan winst uit de vorige jaren werd namelijk gebruikt om een van de twee aandeelhouders, de Zorgfabriek BV, uit te kopen. Volgens het jaarverslag gebeurt dat omdat de bedrijfsstructuur daar ‘transparanter’ van wordt. Ik vraag me af hoe geloofwaardig dit is. De winst en verliesrekening wordt niet beïnvloed door de aandeelhoudersstructuur, en veel verschil maakt ‘t niet voor de bedrijfsvoering. Zou het dan iets te maken hebben met hoeveel geld dit de aandeelhouders oplevert? 

Het inkopen van aandelen wordt de laatste jaren steeds populairder. Dit heeft namelijk als voordeel dat niet alleen de verkopende partij geld krijgt voor zijn aandelen maar dat de aandeelhouders die overblijven een groter aandeel in het bedrijf vergaren zonder daar iets voor te hoeven doen. 

Waarom is dit bij Team050 relevant? De partij die met 2,8 miljoen euro uitgekocht wordt is de Zorgfabriek BV, een bedrijf in handen van Team-050 directeur Lisette Sloot en haar zakenpartner Erik van der Zijden. Zij zijn het dus die de 2,8 miljoen euro opstrijken. En wie is dan de enige overgebleven aandeelhouder? Sloot Beheer BV, juist, een bedrijf van Lisette Sloot. 

En het innovatiebudget dan, waarmee Team050 haar winst terug in de sector probeerde te pompen? Van de zes ton die in 2018 opzij werd gezet, was in 2019 nog geen ton uitgegeven. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. 

Wel kwam Team050 op een andere manier de gemeente tegemoet. Volgens het jaarverslag van Team050 vraagt het bedrijf van de gemeente al niet de hoofdprijs qua tarieven en besloot het in 2019 ook nog eens af te zien van de indexatie (meegroeien met inflatie). Dat is een mooi gebaar, maar de winst van Team050 over 2019 was nog altijd ruim een miljoen euro. Desalniettemin stelt het bedrijf: “Zo dragen we samen bij aan het beheersen van de kosten en vloeit een deel van onze winst terug naar de maatschappij.”

84 procent

Als een deel van de winst terugvloeit in de maatschappij, hoeveel dan? Het is reden voor mij om niet alleen de jaarrekeningen van de afgelopen twee jaar te bekijken, maar alle openbaar beschikbare jaarrekeningen. Die gaan zes jaar terug (zie tabel). Daaruit blijkt dat Team050 over de afgelopen zes jaar een gemiddelde winstmarge had van 17.66%. De totale winst over deze zes jaar na belasting bedroeg 4.57 miljoen euro. Het overgrote deel, 3.84 miljoen euro ofwel 84 procent, werd door middel van dividenduitkeringen of het terugkopen van aandelen doorgesluisd naar de aandeelhouders. Die winst vloeit dus helemaal niet terug naar de maatschappij.

/r/0815bc76a5fc11aa17fc6fcdcf2f799d?url=http%3A%2F%2Fgroningen.groenlinks.nl%2Fnieuws%2Finnovatie-de-zorg-wie-profiteert&id=45be12aeb9efaf34d5f6add327ed234888b91a81

Zijn hier dan geen regels tegen? Nou, nee. Er is slechts een Wet Normering Topinkomens (WNT) die het salaris van bestuurders reguleert. Dit werkt met een puntensysteem en komt er vaak op neer dat een bestuurder van een zorgbedrijf maximaal ruim een ton aan salaris mag incasseren. Bij Team050 lag dit maximum in 2019 op 107,000 euro, een grens waar Sloot ruim onder blijft. Dat zij daarnaast als aandeelhouder flink profiteert van de winsten van haar bedrijf, wordt door de WNT niet meegenomen. We moeten daarnaast ook niet vergeten dat directeur Sloot naast de inkomsten als aandeelhouder ook gewoon op de loonlijst staat van Team050. Het afgelopen jaar verdiende ze daarmee ruim 95,000 euro en in de jaren daarvoor ruim 50,000 euro per jaar. 

Wat hier aan te doen?

Vorig jaar vroeg ik in mijn schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur of de gemeente de winstgevendheid van bedrijven meeneemt bij de contractering. Het bestuur antwoordde dat in het verleden gemaakte winsten of dividenduitkeringen geen reden kunnen zijn om zorgbedrijven uit te sluiten van contracten. Maar, structureel hoge winsten kunnen wel aanleiding zijn om nader onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg.

Dat gebeurde dan ook bij de vijf aanbieders (waaronder Team050) waar ik naar vroeg. Bij sommige bedrijven werd een onderzoek geopend, andere werden verplicht maatregelen te nemen omdat de kwaliteit van de zorg niet op orde zou zijn. 

Maar ondanks dat het gemeentebestuur wel actie heeft ondernomen op de winstgevendheid van zorgbedrijven, maakte Team050 in 2019 toch een winst van ruim een miljoen euro. Ook investeerde het bedrijf deze winst niet terug in de sector, zoals directeur Sloot beweerde, maar werd dit voor het overgrote deel uitgekeerd aan aandeelhouders. 

Het is reden voor mij om opnieuw schriftelijke vragen te stellen aan het gemeentebestuur. Deze vind je hier. Ik wil weten of het gemeentebestuur structurele oplossingen ziet om te voorkomen dat zorggeld weglekt naar aandeelhouders van zorgbedrijven. 

Maar de belangrijkste vraag is deze: innovatie in de jeugdzorg is hard nodig. Zoals in de eerste tabel van dit stuk is af te lezen, zijn de kosten onhoudbaar. Ook Team050 heeft dit door: op hun website stelt Team050 dat “zorg transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper kan worden georganiseerd”. Volgens mij bewijzen ze dat dat in sommige gevallen inderdaad mogelijk is. Maar van deze innovatie wordt op dit moment alleen de eigenaar van Team050 beter. Hoe gaan we dat veranderen?