Nieuws van politieke partijen in Haaren inzichtelijk

135 documenten

Nieuws uit de Raad: Een kleine ode aan Jos

VVD VVD CDA Haaren 04-12-2019 08:12

Deze week hoorde ik Thierry Baudet tijdens een debat over defensie briesen tegen Kamerlid Van Helvert (CDA) dat hij niets van het staatsrecht heeft begrepen. Kamerleden zijn absoluut géén collega’s. Kamerleden zijn ambtsgenoten. Thierry zit niet in de Kamer om vrienden te maken, hij heeft nooit collega’s gehad en wil dat ook graag zo houden. Van Helvert houdt stug vol en noemt Baudet met groot vermaak te pas en te onpas zijn collega. Natuurlijk kon ik het niet laten om dit incident op Twitter te plaatsen. Het Forum-leger zette een frontale aanval in en gebood deze “slome”, deze “VVD-verdediger”, deze “debiel” om op te zoeken wat Collega betekend (deze d hoort een t te zijn, maar ik blijf graag even in het jargon om een getrouw beeld te geven). Aldus geschiedde: col·le·ga (de; m,v; meervoud: collega's, collegae; verkleinwoord: collegaatje) 1 iem. die werkt in hetzelfde beroep, in hetzelfde bedrijf: A. en zijn collega-ministers. Volgens de Van Dale. Dag Thierry.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/37588/nieuws-uit-de-raad-een-kleine-ode-aan-jos

Lokaal komen zulk soort praktijken ook voor. Twitter is vooral het domein waar dergelijke misverstanden tot waarheid worden bekroond. Met name door personen (en kabouters) die totaal niet begrijpen hoe het politieke spel werkt. Met alle liefde leg ik het basisprincipe uit, zoals ik dat laatst tijdens een gastles ook aan groep 7 en 8 van de Dr. Landmanschool in Helvoirt deed. Politiek heeft te maken met het besturen van (in ons geval) de gemeente. Niet iedereen heeft altijd dezelfde ideeën of mening. Politiek is de ander overtuigen dat jouw idee écht het beste is. Dat spel om de ander te overtuigen, dat duel, vindt plaats in de politieke arena: de raadszaal. Wat deze Twitter-kabouters niet begrijpen, is dat buiten die raadszaal politici het soms best goed met elkaar kunnen vinden. Ook al zijn ze het in de arena nog zo oneens.

Mijn grootste voorbeeld daarvan is Jos Barends (Progressief96). In de raadszaal (of op Twitter) zijn we het inhoudelijk zelden met elkaar eens. Jos is kampioen in het notoir verkeerd uitspreken van mijn achternaam, houdt zich zelden aan de procedure-afspraken en reageert altijd met een vileine salon-socialistische opmerking op wat ik te zeggen heb. Maar buiten die arena is er niemand die zo oprecht aan me vraagt hoe het gaat. En bij wie ik dat hetzelfde doe. Want als Jos moppert, weet ik dat Jos eigenlijk stiekem heel trots is en we het ook inhoudelijk best wel geregeld met elkaar eens zijn. Een politieke manier van uiten. “Je bent een steengoed politicus, alleen van de verkeerde partij”. Nog slechts 13 maanden gemopper, maar hopelijk nog vele jaren ‘kameraadschap’.

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren

Dag van de Ondernemer: bezoek aan Esch

VVD VVD Haaren 15-11-2019 09:00

Het zal u niet verbazen dat raadslid Peter Stark uit Esch, net als commissielid Claudia v.d. Pol (eveneens uit Esch) al nauwe contacten onderhouden met onze buren, de VVD Boxtel. Om hen alvast kennis te laten maken met het dorp Esch, wordt er niet alleen al veel informatie uitgewisseld, maar worden ook concrete bezoeken gebracht.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/37299/dag-van-de-ondernemer-bezoek-aan-esch

Afgelopen week nodigde Peter onze collega's uit Boxtel uit om een bezoek te brengen aan twee wereldberoemde ondernemers in Esch: de Spar Kuijpers en Gebr. Bekkers Transporten B.V. De dag was niet alleen informatief voor de VVD'ers, maar ook erg leuk. "Bijzonder om een kijkje achter de schermen te mogen nemen bij twee top-ondernemers die van grote invloed zijn voor ons dorp!"

In het kader van 'De Dag van de Ondernemer' werden de beide ondernemers ook nog eens extra bedankt voor hun inzet voor het dorp. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor hen. De VVD is trots op ALLE ondernemers in Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel!

BEDANKT!

Begroting akkoord, Coalitie houdt vast aan maximaal aantal wethouders

VVD VVD CDA Haaren 08-11-2019 08:05

Op 7 november debatteerde de gemeenteraad voor de allerlaatste keer over een programmabegroting voor de zelfstandige gemeente Haaren. De begroting werd uiteindelijk unaniem aangenomen, dat gold niet voor alle ingediende moties. Ook wij als VVD diende een tweetal moties in, samen met drie speerpunten die voor ons van belang waren om met elkaar te bespreken. Leuk detail; voor de eerste keer werd er gewerkt met interruptiemicrofoons wat het debat een stuk levendiger maakte en discussies écht de kans gaf om op een goede manier gevoerd te worden.

Tijdens de eerste termijn, die met een knipoog naar wethouder Vromans (financiën) doordrenkt was met uitspraken uit de Klassieke oudheid en werd ingeleid door het verhaal van Kastor en Pollux, gaf fractievoorzitter Boy Scholtze de drie punten aan die de VVD Haaren graag wilde bespreken. Maar alvorens daartoe over te gaan, uitte hij namens de partij zijn ontsteltenis over de uitspraak die wethouder Van Hal deed tijdens het Raadsplein. Deze leek er op neer te komen dat er in Biezenmortel niet gebouwd kon worden, omdat dan de beruchte 10% (maximum aantal inwoners van gemeente om de grenscorrectie op deze manier door te laten gaan) in gevaar zou komen. Gelukkig gaf wethouder Van Hal in zijn reactie aan, dat het hier een verkeerd geplaatste uitspraak ging die niet aan de orde is.

De laatste programmabegroting voor onze gemeente is sober en bevat weinig nieuwe initiatieven, laat staan nieuw beleid. Niet onlogisch, met de opsplitsing in het vooruitzicht. De drie punten die de VVD wilde bespreken, betroffen de Lokale Lasten, de herindeling en de wethouderscapaciteit.

Voor wat betreft de Lokale Lasten zijn we helder: we vinden het jammer dat de lasten dit jaar maar liefst 4% stijgen. Een daling zat er sowieso al niet in, want dat staat de wet AHRI (herindelingsproces) niet toe. Eerder dit jaar dienden we een motie in (die unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad) om een stijging van de afvalstoffenheffing te beperken. Dit is niet bepaald gelukt; de afvalstoffenheffing stijgt met meer dan 15%. Het is voor ons niet te begrijpen dat onze inwoners financieel gestraft worden op deze manier, omdat het afval beter wordt gescheiden. Volgens ons waren er oplossingen voorhanden om de stijging incidenteel te dekken, maar dit vond geen gehoor.

Voor wat betreft de herindeling kaartte de VVD aan dat de focus van het proces weer terug bij de mens moet komen te liggen. Communicatie zal het sleutelwoord zijn. Komend jaar moet in het teken komen staan van informatievoorziening aan onze inwoners over de veranderingen. Wethouder Blom erkende dit en gaf aan dat hier de eerste stappen al voor zijn gezet, samen met de ontvangende gemeenten.

Tot slot de wethouderscapaciteit. De VVD Haaren vindt het niet meer te verantwoorden, noch noodzakelijk, dat we de wettelijk maximaal toegestane wethouderscapaciteit volledig blijven gebruiken. Sowieso waren we al geen voorstander van vier wethouders, maar met de opsplitsing in het vooruitzicht, het afnemend aantal taken en de bestuurlijke besluitvorming (grotendeels) achter ons, kan het best wel met een tandje minder volgens ons. Bovendien; de kostenbesparing zou alsnog ingezet kunnen worden voor een incidentele dekking om de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen. Een tweetal moties die hierover gingen, hebben het (verrassend...) niet gehaald.

De VVD Haaren diende samen met CDA en Progressief96 ook een motie in om het Rijk op te roepen het 'Trap op, Trap af' systeem voor wat betreft de gemeente-uitkering onder de loep te nemen. Deze motie werd unaniem aangenomen. Verder steunden wij twee moties van Samenwerking'95 inzake Den Domp en de Willibrordusschool (in tegenstelling tot het artikel in BD werden de financiële kaders niet losgelaten, waardoor wij de moties wel konden steunen) die geen meerderheid konden vinden in de raad. Een mondeling amendement van Jos Barends (Progressief96) om de gelden nu gereserveerd voor de restauratie van het graf van 'Ome Jan van Gogh' te besteden aan de minima werd door ons gesteund en werd aangenomen.

De programmabegroting werd unaniem aangenomen. De VVD Haaren diende een stemverklaring in het jammer te vinden dat niet het volledige krediet voor de 3 projecten (Vorselaer, Den Domp, Willibrordusschool) nu werd gevoteerd, maar beter iets dan niets. In de wetenschap dat de lokale lasten bij de belastingverordeningen nog aan de orde zullen komen, hebben wij dus ingestemd met de begroting.

De volledige spreektekst van fractievoorzitter Boy Scholtze uit de eerste termijn, leest u hier terug!

1e termijn Begroting 2020

VVD VVD Haaren 08-11-2019 08:00

Kastor en Pollux, de tweelingzonen van Zeus en Leda, hielden zielsveel van elkaar en verrichtten samen menig heldendaad. Pollux was de worstelaar, Castor de paardenmenner. Samen met hun prachtige witte rossen van de hoogste kwaliteit, verschenen zij op menig Grieks en later ook Romeins strijdtoneel. Op een dag raakten zij in een bloedig gevecht verwikkeld met de neven van hun gestolen minnaressen. Kastor werd gedood. Pollux was intens verdrietig door het gemis van zijn tweelingbroer en smeekte zijn vader de Oppergod om hem weer tot leven te wekken. Hij bood zelfs aan zijn plaats in te nemen in het dodenrijk. Zeus besliste dat ze afwisselend de ene dag als goden op de Olympus zouden vertoeven en de volgende dag als stervelingen in de onderwereld. Tot op de dag van vandaag waken zij over ons. Het sterrenbeeld Tweelingen bevat twee heldere sterren, de ene licht vandaag meer op, de andere morgen. Kastor en Pollux, onafscheidelijk.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/37194/1e-termijn-begroting-2020

“Een kwart eeuw verder”. Een treffende titel voor de programmabegroting 2020. Een hele bijzondere begroting, want dit is de allerlaatste van de gemeente Haaren. En dat betekent dus ook dat dit de laatste Algemene Politieke Beschouwingen zijn die wij met elkaar voeren. Persoonlijk vind ik dat jammer, want voor mij als politiek dier is dit hét moment van het jaar. Niet alleen voor ons, maar ook voor de inwoners want vanavond bespreken we het te voeren beleid voor komend jaar. Het document dat voor ons ligt is sober, zoals de portefeuillehouder in het voorwoord aangeeft. Weinig nieuwe initiatieven en geen nieuw beleid. Niet gek, aangezien we richting de opsplitsing gaan. Toch kunnen we nog wat vinden. Niet alleen voor onze inwoners, voor ons College. Maar ook voor de omliggende gemeenten. Komend jaar rond deze tijd vinden de herindelingsverkiezingen plaats en zullen de meesten van uw huidige raadsleden druk in de weer zijn met verkiezingscampagnes. Een beetje extra input vanuit liberale hoek is daarbij nooit weg natuurlijk. 2020 zal dus voor velen niet alleen toewerken naar het einde zijn, maar ook toewerken naar een nieuw begin.

Ook gij, Brutus!

Ik zeg bewust ‘de meesten’. Zoals u weet wordt Biezenmortel middels een grenscorrectie bij de gemeente Tilburg gevoegd en daarbij zijn herindelingsverkiezingen niet aan de orde. De VVD Haaren heeft in het recente verleden meerdere bezwaren en zorgen geuit bij dit proces, maar uiteindelijk hebben wij hier bij de vaststelling van het herindelingsadvies toch mee ingestemd. Dit deden wij te meer omdat de inwoners van Biezenmortel weinig tot geen bezwaar tegen deze procedure hadden en ons de garantie werd gegeven dat het dorp niet op slot zou gaan. De befaamde en beruchte ‘10%-regel’ had weinig met het dorp zelf te maken, maar meer met de groei van de andere drie dorpen. Of ik dat altijd geloofd heb, mag u zelf invullen. Nu tijdens het Raadsplein echter, leek mijn grootste vrees toch bewaarheid te worden. Tijdens een beantwoording over het behandelen van principeverzoeken, op een voor mij totaal onverwacht en irrelevant moment, zei wethouder Van Hal terloops (ik citeer): “bij Biezenmortel zitten we natuurlijk ook met het inwoneraantal.” Na expliciet doorvragen gaf de wethouder aan dat hij hiermee wel degelijk doelde op de 10%. Met andere woorden: voor Biezenmortel is bouwen nu wel lastig, want dan zou die 10% en dus de grenscorrectie wel eens problematisch kunnen zijn. Geen verrassing, wel een ontboezeming. Voorzitter het gaat mij hier nu even niet om de grenscorrectie an sich en nog minder om de genomen besluiten in het verleden. Waar het mij om gaat, is de uitspraak van de wethouder in het perspectief bezien van eerdere informatie. Wellicht heb ik de wethouder verkeerd begrepen, dat zou kunnen. Maar in het geval dat de wethouder zijn Slip of the Tongue wel degelijk zo heeft bedoeld zoals ik ‘m nu uitleg, hebben we een serieuze discussie die we met elkaar moeten bespreken. De gemeenteraad, en daarmee de inwoners, zijn dan eerder verkeerd geïnformeerd. “Ook gij, Brutus!”, zou ik willen zeggen.

Pecunia non Olet

Voordat u nu denkt dat ik van plan ben met gestrekt been in dit debat te vliegen, ik kan u gerust stellen. Hetgeen ik zojuist geschetst heb is een persoonlijke noot die ik naar aanleiding van het Raadsplein graag in heb willen brengen. Ik zal mij in het vervolg van mijn betoog richten op een drietal onderwerpen. Niet dat de rest er niet toe doet, in tegendeel. Maar een aantal zaken zijn reeds aangestipt en veel van de programmabegroting is gericht op het continueren, afronden en overdragen van hetgeen we al doen.

De VVD zou de VVD echter niet zijn, als we de lokale lasten niet ter sprake zouden brengen. Ieder jaar is het weer een box van Pandora die we openen en het zal inmiddels geen verrassing zijn dat de geldbuidel sinds de laatste maanden vol spinnenwebben begint te geraken. Eerder dit jaar hebben wij ons hard gemaakt om een explosieve stijging van met name de afvalstoffenheffing te voorkomen. De voltallige gemeenteraad steunde destijds onze motie. Nu zal de wethouder ongetwijfeld uitleggen dat hij hier wel degelijk naar heeft geluisterd. Immers, de heffingen stijgen minder dan eigenlijk de bedoeling was. Maar dan nog; een stijging van meer dan 15 procent noem ik niet mals. Wij blijven op het standpunt staan dat het niet zo kan zijn, dat onze inwoners gestraft worden voor een betere afvalscheiding. Ook gaat het er bij ons niet in dat, na jaren van daling, nu wordt aangegeven: we zitten weer op het niveau van 2011, maar het serviceniveau is wel gestegen. Hoe, wat waar dan? Het totale plaatje voor de lokale lasten ziet er dan ook niet erg fijn uit, ondanks dat het leuk wordt gebracht in de krant van vandaag. Dit jaar een stijging van zo’n 3%, komend jaar vooralsnog een stijging van zo’n 4%. Tel daarbij op dat men in het voorjaar een dubbele aanslag op de mat krijgt et voilà. Wij voorzien niet alleen stortvloed aan onbegrip en telefoontjes, maar ook problemen. “We kunnen niet anders” zal het voorwendsel zijn, maar “we willen niet anders” de waarheid volgens ons. Wellicht dat we alsnog een oplossing hebben voor een incidentele compensatie, maar daar kom ik later op terug voorzitter.

Alea iacte Est

2019 was volgens onze analyse het jaar waarin we de dorpen langzaamaan overgedragen hebben aan de ontvangende gemeenten. Uiteraard is dat nog niet geheel klaar, maar stukje bij beetje raken Tilburg, Oisterwijk, Boxtel en Vught meer bekend met Haarense dossiers. Dat is goed, want we willen natuurlijk niet dat grote, langlopende dossiers zoals Haarendael, De Noenes, het Spechtbos cum suis of onze woningbouwprojecten stil komen te liggen. Stuk voor stuk veelal schoolvoorbeelden van een werkende participatiedemocratie als u het mij vraagt. De drie grote projecten Den Domp, De Vorselaer en Willibrordusschool staan nog steeds hoog op ons verlanglijstje en wij vinden dan ook dat hier vaart achter moet worden gezet. Alea Iacta Est, maar neergekomen is ‘ie nog steeds niet. Infrastructurele projecten zullen hun doorgang moeten vinden, ook al hebben we hier te maken met externe factoren die ons het leven zuur maken. Het klinkt haast saai, want deze zaken keren jaarlijks terug helaas. Maar soms moet een gevecht nu eenmaal vaker worden geleverd om te overwinnen.

2020 daarentegen moet voor ons het jaar worden waarin onze inwoners weer betrokken worden bij, en geïnformeerd worden over de naderende opsplitsing. Van de focus op het proces, de focus weer bij de mens leggen. We willen voorkomen dat sociale voorzieningen in december moeten worden ingeleverd, terwijl nieuwe in januari pas aangevraagd zouden kunnen worden. Komt de brandweer gewoon als we op 1-1-2021 om 0.01u onverhoopt moeten bellen? Wat doen we met de containers. Wat nu, als ik in de laatste week van december alsnog een paspoort moet aanvragen of een kind wil aangeven op 2 januari? Vragen die misschien wat absurd klinken, maar wel beginnen te leven onder onze inwoners. Hetzelfde geldt voor onze verenigingen, want hoe gaat dat nu straks met evenementen in 2021, waarvoor de vergunning al in 2020 moet worden aangevraagd. En exploitatievergunning van ondernemers, gevolgen van het niet meer hebben van koopzondagen et cetera baren deze groep zorgen. Een aantal voorbeelden, waarvan er nog -tig meer te geven zijn., waarover men nog in het duister tast Communicatie zal hierbij het sleutelwoord zijn, tijdig het tijdspad. Nu zult u misschien zeggen voorzitter: dat betreft uitvoering en dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Ik kan u daarin grotendeels ondersteunen. Echter, ik vul de uitvoering ook niet in. Ik denk zelfs, dat dit voor een groot deel niet aan onze gemeente, maar aan de ontvangende gemeenten is. Voor ons is het wel van belang, dát het gebeurt. We hebben fantastische communicatiemedewerkers en een vakinhoudelijk sterk ambtelijk apparaat, ik hoop dat zij ook de ruimte krijgen om dit mee op te pakken samen met de ontvangende gemeenten.

Vierkeizerjaar

Dat brengt mij tevens bij mijn laatste punt, ik had u er drie beloofd. Een punt om met handschoentjes aan te pakken voorzitter, want ongetwijfeld gaat dit verkeerd worden opgevat. Niemand hier zal kunnen ontkennen dat de opsplitsing van de gemeente Haaren met rasse schreden naderbij komt. Daarnaast zal niemand hier kunnen ontkennen dat het hele traject ontzettend veel energie en mankracht heeft gevergd. Ook zal niemand kunnen ontkennen, dat de besluitbevoegdheid van de gemeente Haaren, het perspectief en de mogelijkheden steeds beperkter worden. De voorliggende begroting is hiervan wellicht het beste voorbeeld. De koek is bijna op, de klokt tikt steeds verder weg en de portemonnee raakt steeds verder leeg. Ieder heeft zijn wensen, maar niet ieders wens is hetzelfde. In de situatie waarin onze gemeente zich nu bevindt, moeten we meer dan ooit wel reëel zijn. Daarover is denk ik iedereen het eens. Dan rijst al snel de vraag, althans bij ons, hoe reëel het is om zeker dit laatste jaar, met alles wat ik zojuist heb gezegd in ogenschouw nemende, om een maximale invulling van de wethouderscapaciteit te blijven houden. Het gaat ons absoluut niet om de vier personen, absoluut niet. Dat wil ik hier heel duidelijk gezegd hebben. Het gaat ons wel om een basisprincipe. Met verbazing hebben wij überhaupt al gekeken naar het besluit destijds om voor de maximale bezetting te kiezen die wettelijk is toegestaan voor een gemeente van onze grootte. Maar zeker in deze laatste fase waarin de bestuurlijke besluitvorming over opsplitsing achter de rug is en we steeds meer over gaan dragen, vinden wij de kosten écht niet meer opwegen tegen de baten. Deze situatie vinden wij niet meer uit te leggen en niet aansluiten bij het Algemeen Belang. Daarom voorzitter, zullen wij een motie indienen waarin wij het college oproepen om het aantal Fte voor de wethouders terug te brengen van 3,3 naar 2. Dat brengt natuurlijk een besparing met zich mee, en nu komt tevens de clou die ik u eerder beloofde aangaande de incidentele dekking van de stijging van de afvalstoffenheffing. U kunt ‘m ongetwijfeld zelf invullen en ook hier dienen wij een motie voor in. Want we vinden wel, dat we deze baten dan terug moeten laten komen bij onze inwoners uiteraard.

Onze drie bespreekpunten resumerend, betreft het dus de lokale lasten, de herindeling en de wethoudersbezetting.

Seneca’s nageslacht

Voorzitter, wellicht heeft u gemerkt dat er verschillende uitspraken van Klassieke bestuurders, schrijvers en filosofen in mijn betoog de revue hebben gepaseerd. Catullus, Cicero, Seneca, Persius, Caesar en Virgilius kwamen voorbij. Een knipoog naar onze wethouder financiën, die mij laatst influisterde net als ik een stiekeme passie voor de klassieke oudheid te koesteren. En de begroting is per slot van rekening toch ook een beetje een feestje van hem en de ambtelijke ondersteuning wat ik hen van harte wil gunnen.

Met een schuin oog op de klok, denk ik wel even aan wat Ovidius ooit schreef: “steek van wal en gij zult vanzelf welsprekend zijn.” Daar heb ik nu ook altijd last van, mijn excuses. Maar ja, 15 minuten zijn 15 minuten.

Ik opende mijn betoog met de mythe van de Gemini of Dioskuren. Kastor en Pollux. Misschien niet geheel toevallig mijn favoriete mythologische helden die nog steeds fier waken en zichtbaar zijn in de stad Rome en aan de hemel: mijn sterrenbeeld is immers Tweelingen. De diepere laag van hun mythe vind ik prachtig. Twee mooie, jongemannen wiens onafscheidelijkheid hen veel heeft gebracht, maar ook veel heeft gekost. Door samen te werken bereikten zij een ogenschijnlijk onaantastbare status. Na een ultieme strijd, blijkt dat ze alleen niets waard zijn. Door de grote oppergod wordt hen toch een toekomst geschonken. Niet meer op de voorgrond, maar op de achtergrond. Wakend over de wereld. Ik zie een overeenkomst met onze gemeente: slechts een kwart eeuw samen, en nu worden onze dorpen straks onder de hoede van de grotere buurgemeenten genomen. Samen hebben onze vier dorpen, onze scholen, verenigingen, adviesraden, ondernemers, agrariërs, instellingen en inwoners veel bereikt. Ook al bestaat de eenheid dadelijk niet meer, ik hoop oprecht dat de nalatenschap van een kwart eeuw Haaren niet verloren gaat. Daar kunnen wij nog een jaar keihard aan werken, om dat ook bij de ontvangende gemeenten duidelijk te krijgen. Want zoals Seneca schreef: hij die geleefd heeft, leeft voort tot in het verre nageslacht.

Nieuws uit de Raad: Aftellen

VVD VVD Haaren 06-11-2019 03:00

Deze week behandelt de gemeenteraad van Haaren de laatste begroting voor onze zelfstandige gemeente. Zo zullen er nog veel meer zaken als deze gaan komen: de laatste nieuwjaarsreceptie, de laatste grondexploitatie, de laatste Lintjesregen, de laatste raadsvergadering.. Het aftellen naar de opsplitsing begint nu écht.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/37043/nieuws-uit-de-raad-aftellen

Het zal geen verrassing zijn dat de laatste begroting van de gemeente Haaren geen spectaculaire zaken meer bevat. Dat kan ook niet, want los van het korte tijdsbestek tot aan de opsplitsing, staat de gemeente onder preventief financieel toezicht door de provincie (vanwege de opsplitsing red.). Dat betekent dat bij (vrijwel) alle uitgaven, de ontvangende gemeenten en de provincie akkoord moeten gaan. Niet dat de spaarpot overigens nog heel vol zit; de afgelopen anderhalf jaar is deze in rap tempo leeggelopen. Geen wonder dat, tot grote onvrede van de VVD Haaren, de lokale lasten in het laatste jaar dat onze gemeente bestaat, explosief moeten stijgen. En wat te denken van die zaken die dit College nog beloofd had uit te voeren? De N65 en ProgrammaHoogfrequentSpoor lijken weer terug bij af (onder andere de Stikstof-crisis) en de drie projecten (Den Domp, Vorselaer en Willibrordusschool) blijven ook een beetje in nevelen gehuld. Qua woningbouw lopen er nog allerlei zaken die al lang in gang waren gezet, maar we willen voorkomen dat we (ook na de opsplitsing) stilvallen omdat er geen potentiële locaties beschikbaar zijn. De Noenes, Fazantbos cs, Oude Dr. Landmanschool: we zien ze alweer terug maar zonder veel concrete doelen.

Natuurlijk begrijpen ook wij dat we als gemeente in een lastige situatie zitten, dat gaven we immers bij de presentatie van het bestuursakkoord al aan. De hoge ambities van de coalitie konden en kunnen niet waargemaakt worden. Maar voor de VVD Haaren is het wél van belang dat we door blijven gaan. Een goede overdracht voorkomt immers een stilstand. Daarover gesproken; 2019 is het jaar waarin de dorpen en de projecten geleidelijk overgedragen worden aan Vught, Boxtel, Oisterwijk en Tilburg. 2020 moet het jaar worden, waarin de nieuwe gemeenten geleidelijk naar u als inwoner komen. Hoe gaat het met vergunningaanvragen? Hoe zit het met hondenbelasting? Wordt het afval in januari 2021 gewoon opgehaald? En komt de brandweer als we die op 1-1-2021 om 0.10u moeten bellen? Dat moet het komend jaar zeker en duidelijk worden, ook voor u.

Het aftellen is dus begonnen, maar het werk nog lang niet gedaan!

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren

Nieuws uit de Raad: Geef vrijheid door

VVD VVD Haaren 31-10-2019 03:49

Zoals u ongetwijfeld weet is de gemeente Haaren, het dorp Esch in het bijzonder, aangesloten bij het Charter of European Rural Communities. Wellicht weet u ook dat ik de eer heb om President van dit Europese netwerk met 28 leden uit 28 verschillende landen te mogen zijn. Naast het culturele aspect, is het netwerk ook buitengewoon nuttig. Zo worden tijdens bijeenkomsten veel workshops georganiseerd en vinden uitwisselingen plaats waarbij een bepaald thema centraal staat. Maar vooral zijn de bijeenkomsten leerzaam door onverwachte dingen die je doen beseffen dat we, ondanks alle culturele verschillen, meer met elkaar gemeen hebben dan we op het eerste gezicht zouden denken.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/37042/nieuws-uit-de-raad-geef-vrijheid-door

De afgelopen tijd heb ik een viertal bijeenkomsten gehad die mij meer dan ooit hebben doen beseffen dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Burgemeester Georg van Põlva in Estland deelde deze zomer zijn verhaal over de geweldloze onafhankelijkheidsstrijd die de Baltische staten hebben geleverd om ervoor te zorgen dat mijn generatie daar, de eerste was die op kon groeien zonder het juk van de Sovjet-Unie. Vorig weekend woonde ik als President een conferentie bij over lokaal bibliotheekwerk in ons Kroatische partnerdorp Tisno. Mijn goede vrienden Marko en Andrea vertelden over de Joegoslavië-oorlog. Mijn generatie daar kan zich niet al te veel herinneren van die tijd, maar diegenen die net iets ouder zijn hebben stuk voor stuk vreselijke dingen gezien en meegemaakt. Eind september vond een jongerenbijeenkomst plaats in Hepstedt (Duitsland). De jongeren spraken onder meer over migratie. Freundeskreis Asyl Samtgemeinde Tarmstedt had onder meer Mustafa uitgenodigd. Vijf jaar geleden is deze 28-jarige Syriër naar Duitsland gekomen, op de vlucht voor de burgeroorlog. Een intelligente, vriendelijke jongen van mijn leeftijd die alles en iedereen achter heeft moeten laten, op de vlucht voor de grootst mogelijke gruweldaden. En dan was er nog de bijeenkomst in Cissé (Frankrijk) waar we het 30-jarig bestaan van ons Europese netwerk vierden. Toen ons netwerk werd opgericht in 1989, waren een aantal van onze leden nog verre van vrij. Het IJzeren Gordijn doorkruiste Europa, in Joegoslavië stond de oorlog op het punt van beginnen en de Sovjet-Unie moest nog uiteenvallen. En nu, 30 jaar later, zijn al deze landen, al deze generaties, verenigd in vrijheid en de wil om dit zo te houden.  

Afgelopen weekend vierden we 75 jaar vrijheid in onze gemeente. Een groot goed, dat niet vanzelfsprekend of iets van ver weg en lang geleden is. We moeten onze en de vrijheid van andere koesteren. Niet alleen vieren, maar vooral ook doorgeven. Voor altijd en eeuwig.

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren

Haarense Fractieleden Samenwerking ’95 sluiten zich aan bij Partij Gemeente Belangen

Samenwerking '95 Samenwerking '95 Haaren 10-10-2019 13:33

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 hebben de actieve fractie- en commissieleden van het dorp Haaren van Samenwerking ’95 (S’95) besloten om zich aan te sluiten bij de lokale partij Partij Gemeente Belangen Oisterwijk (PGB). De leden en het bestuur van S’95 hebben in een eerder stadium al besloten om de partij S’95 op te heffen na de herindeling per 31 december 2020.

In voorbereiding op de politieke toekomst per 1 januari 2021 heeft een vertegenwoordiging van het Haarense deel van de fractie van S’95 verschillende oriënterende en kennismakingsgesprekken gevoerd met de lokale partijen die op dit moment actief zijn in de gemeente Oisterwijk.

Na deze gesprekken hebben wij de indruk dat de stem van de achterban van het dorp Haaren het best gewaarborgd is bij PGB. Wat ons vooral aansprak in de gesprekken met PGB is het betrekken van inwoners rondom besluitvorming, de zichtbaar goede organisatie van de partij en de betrokken en actieve (fractie)leden daarbij.

We delen de visie van het belang van het behoud van leefbaarheid en karakter van de dorpskernen. Daarnaast vindt er bij de samenstelling van de lijst een evenredige verdeling plaats over de kernen Haaren, Moergestel, Oisterwijk en Heukelom. Dit geeft ons het vertrouwen dat we het Haarens electoraat recht doen.

De komende periode gaan de Haarense fractieleden van S’95 een actieve bijdrage leveren om het Haarens belang tijdens lopende en komende besluiten zo goed mogelijk te waarborgen. Zij sluiten waar mogelijk aan bij overleg van PGB en denken het komende jaar vanzelfsprekend actief mee over de invulling van het nieuwe verkiezingsprogramma van PGB.

Nieuws uit de Raad: een nieuw seizoen

VVD VVD Haaren 26-09-2019 08:11

Een nieuw politiek seizoen is weer begonnen. Voor de gemeente Haaren een bijzonder seizoen. Het zal namelijk de laatste keer zijn dat we een volledig politiek jaar draaien. Nog iets meer dan vijftien maanden en het doek valt voor onze gemeente. Vijftien maanden, dat klinkt nog best lang. Maar ik kan u verzekeren dat dit sneller voorbij is dan we nu allemaal denken. Immers, de gemeenteraadsverkiezingen die nog niet zo lang geleden lijken te hebben plaatsgevonden, zijn inmiddels al achttien maanden achter de rug..

https://haaren.vvd.nl/nieuws/36539/nieuws-uit-de-raad-een-nieuw-seizoen

Tijd dus om écht naar het einde te gaan toewerken. De gemeenteraad heeft al vaker aangegeven dat we het van belang vinden dat de vier dorpen ‘goed’ overgedragen worden aan de ontvangende gemeenten. Logisch natuurlijk, ten minste.. Er moet wel overeenstemming zijn over wat ‘goed’ inhoudt. Voor de VVD heeft dat weinig meer te maken met het uitvoeren van verkiezingsprogramma’s, partijpolitiek of bepaalde verhoudingen in de gemeenteraad. Daarom hebben wij voor de zomer al een motie ingediend, gesteund door alleen onze collega’s van Progressief96, om vanaf nu écht gezamenlijk en voor het algemeen op te gaan trekken. We vroegen ook aan het College om met elkaar in een informele sessie rond de tafel te gaan zitten en te bekijken wat we nog moeten doen, willen doen en kunnen doen in de tijd totdat de opsplitsing een feit is. Dit gebeurt wél en ik kan u zeggen: het zijn bijzondere sessies. Hoopvolle sessies ook. Maar nu de praktijk nog.

Achter de schermen wordt al volop gewerkt aan de overdracht aan Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Ambtenaren hebben veelvuldig overleg, de besturen ontmoeten elkaar geregeld en ook de politieke partijen verkennen de mogelijkheden. Voor ons is dat overigens vrij simpel; de contacten met onze buur-VVD-afdelingen waren en zijn al lange tijd goed. Steeds meer zult u als inwoner daar wat van gaan zien. Een toevallig voorbeeldje; dit is de eerste keer dat deze column in het Stadsnieuws verschijnt. Het lokale blad dat mij als inwoner van Biezenmortel over anderhalf jaar van het wel en wee in ‘mijn’ gemeente en omgeving zal voorzien. Het kan verkeren. Er is de komende vijftien maanden nog genoeg te doen, maar ik verzeker u: we doen ons best om voor u klaar te blijven staan en tegelijkertijd de dorpen goed over te dragen.

 

Boy Scholtze

Fractievoorzitter VVD Haaren

UPDATE: VVD stelt vragen over veiligheid veehouders

VVD VVD Haaren 10-07-2019 01:00

Afgelopen week besloten zo’n 125 activisten om bij een varkensboer in onze buurgemeente Boxtel in te breken. Urenlang hebben zij in de stallen en op het erf van de veehouder gebivakkeerd, waarmee ze niet alleen met alle gevolgen van dien inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de varkenshouder en zijn gezin, maar ook nog eens een gevaar voor de gezondheid van de varkens hebben gevormd. De VVD vindt het volstrekt belachelijk dat mensen bij hardwerkende ondernemers inbreken om zogenaamd een punt te moeten maken en veroordeelt deze actie scherp. We zijn dan ook blij dat uiteindelijk een einde is gemaakt aan deze actie, echter is daarmee het probleem niet opgelost. De illegale actie heeft zijn sporen nagelaten bij heel veel Nederlanders, in het bijzonder bij ondernemers die zelf een veehouderij hebben. Tevens bereiken ons berichten dat er nog steeds activisten in Brabant rondlopen die mogelijk eenzelfde actie willen gaan uitvoeren. De VVD Haaren wil dit voorkomen. Daarom hebben wij de onderstaande vragen gesteld aan het College. Het College heeft formeel 30 dagen om te reageren, maar de VVD hoopt van harte dat indien nodig eerder actie wordt ondernomen. Overigens is de VVD Haaren niet de enige afdeling die vragen heeft gesteld. In meerdere gemeenten zijn soortgelijke strekking ingediend.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/35398/update-vvd-stelt-vragen-over-veiligheid-veehouders

1. In hoeverre deelt het College de mening van de VVD Haaren dat het volstrekt onacceptabel is wat er in Boxtel is gebeurd?

Het College is van mening dat geen enkele partij is gebaat bij deze situatie zoals in Boxtel is ontstaan.

2. In hoeverre erkent het college de gevoelens van onveiligheid en frustratie die dit op kan brengen, met name bij veehouders ook in onze gemeente?

We kunnen ons goed voorstellen dat veehouders hierdoor geschrokken zijn en dit een gevoel van onveiligheid kan oproepen.

3. In hoeverre zijn er verontrustende meldingen van veehouders bekend bij het College en is het College bereid met veehouders die daaraan de behoefte hebben om tafel te gaan? Wat gaat het College concreet doen (en wanneer) om dit te bewerkstelligen?

Op dit moment heeft het College van enkele boeren vernomen dat boeren geschrokken zijn van de situatie zoals in Boxtel is ontstaan en men alerter is dan voorheen. Als er behoefte is aan een gesprek dan willen we zeker, op korte termijn met hen om tafel.

4. Is het college bereid om met de politie en boa’s om de tafel te gaan teneinde afspraken te maken over de veiligheid van de veehouders, bijvoorbeeld door de komende tijd extra te patrouilleren langs veehouderijen in onze gemeente?

Waarnemend burgemeester De Boer heeft hierover reeds frequente afstemming binnen de driehoek.

5. Welke concrete (andere) maatregelen is het College voornemens te nemen, eventueel in overleg met ZLTO, om de veiligheid van de veehouders te waarborgen?

De politie is in deze regio dit moment extra alert op signalen van mogelijke op handen zijnde dierhouderij bezettingen door dierenwelzijnsactivisten. Zo monitoren zij structureel het informatiebeeld. Er is extra alertheid voor activiteiten van groepen of individuen die de veiligheid van agrariërs en hun bedrijf in gevaar (kunnen) brengen.

Ook zijn zij extra alert op meldingen en signalen vanuit de dierhouderij, als ook op meldingen van inwoners. De politie heeft in afstemming met het openbaar ministerie de aanpak van openbare orde problematiek voortkomend uit dierenrechtenactivisme/-extremisme in de landbouwsector tegen het licht gehouden. Er is daarbij een handelingskader opgesteld dat door de politie gedeeld wordt met de lokale driehoeken.

Daarnaast monitort sectie communicatie van Haaren social media.

Politieke gehaktdag?

VVD VVD CDA Haaren 06-07-2019 02:53

Tijdens de laatste raadsvergadering van het politieke jaar 2018-2019 stonden de jaarrekening 2018 en de eerste Berap 2019 op de agenda. Beide stukken werden unaniem aangenomen, inclusief een motie van de VVD Haaren over de afvalstoffenheffing. Nu de perspectiefnota (eindelijk!) is afgeschaft, moest de Berap toch ook een beetje als zodanig worden gelezen. De VVD vindt het onbegrijpelijk én onacceptabel dat, doordat de inwoners steeds beter afval scheiden, zij hierdoor meer zouden moeten gaan betalen. Gelukkig sloot de gemeenteraad zich unaniem aan bij de oproep aan het College om bij het samenstellen van de laatste programmabegroting voor onze gemeente, de afvalstoffen niet verder te laten stijgen. Hieronder leest u de volledige bijdrage van onze fractievoorzitter Boy Scholtze.

https://haaren.vvd.nl/nieuws/36035/politieke-gehaktdag

"Voorzitter,

Ook al staan we vandaag letterlijk aan de vooravond van het politieke zomerreces 2019, het is gebruikelijk dat we dan nog één keer terugkijken naar het jaar 2018. Politieke gehaktdag, zullen we maar zeggen. Daar mag u gerust even voor gaan zitten en de wethouders die al symbolisch in de hoek zijn geplaatst mogen de pennen in de aanslag houden. Het is immers ook 4 juli en in de geschiedenis zijn er op deze specifieke dag wel wat zorgwekkende evenementen aangevangen. Denk aan het beleg van Oostende in 1601, het Amsterdamse Jordaanoproer in 1934 en de uitbarsting van de Popocatépetl vulkaan in 2013. Alle reden tot zorg dus. Gelukkig voorzitter, staat 4 juli ook in de boeken als een dag waarop veel heuglijke feiten hebben plaatsgevonden. In 1776 werden de Verenigde Staten onafhankelijk, de Filipijnen op 4 juli 1946. In 1888 werden de Belgische Bankbiljetten op 4 juli officieel tweetalig, Malta verzocht op 4 juli 1990 om toetreding tot de Europese Gemeenschap, Griekenland werd exact 15 jaar geleden Europees Kampioen voetbal en, een van mijn persoonlijke favorieten: tramlijn 19 van de regio Haaglanden werd in 2010 op 4 juli in gebruik genomen. Het kan niet op.

 

Onder welke categorie scharen we vanavond de jaarrekening 2018 van de gemeente Haaren voorzitter? Dat is de vraag. 2018 was immers een ‘gebroken jaar’. Een jaar met verkiezingen. Een jaar waarin een nieuw College aantrad, de gemeenteraad verregaande besluiten nam over haar eigen toekomst en de Euro’s als zoete broodjes over de toonbank vlogen. Het spreekwoord ‘geld moet rollen’ is in ieder geval goed begrepen in 2018. Het aantal wethouders verdubbelde, het saldo op onze bankrekening ook. Maar dan in negatieve zin. Heel even dacht ik overigens, toen ik het voorwoord van wethouder Vromans las, zonder daar een verder waardeoordeel over te geven, dat ik in een “Goedemorgen, wij van het CDA” reclamefolder was beland. Niet dat ik daar iets op tegen heb overigens voorzitter, ik overweeg bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Haaren ook op het Haarense CDA te stemmen, iets wat ik rustig kan zeggen want die komen er toch niet. Dat terzijde.

Voorzitter ik dwaal af. Maar dat komt eigenlijk ook een beetje omdat ik niet zoveel te zeggen heb over de Jaarrekening 2018. Veel zaken die genoemd zijn, worden dit jaar gecontinueerd. We kunnen ook niet echt concluderen dat er hele vreemde zaken zijn opgenomen. Niet dat we het overal mee eens zijn of waren, maar deze gemeenteraad heeft wel in meerderheid besluiten genomen en die zijn uitgevoerd. “De som van veel kleine zaken geeft ook een grote uitkomst” is een uitspraak die goed past bij deze jaarrekening. En die uitkomst baart ons dan wel weer zorgen voorzitter. Binnen onze partij hebben we de voorzichtige conclusie getrokken dat we in 2018 4,3 miljoen Euro hebben ingeleverd op onze reserves, maar dat dit jaar en volgend jaar de échte grote klappers nog moeten gaan vallen (daar beginnen we straks al direct mee overigens). De bodem van de put is meer dan helder in zicht en de gemeentelijke lasten zijn op voordracht van dit College in 2019 al flink verhoogd. Dat zijn geen leuke berichten die in onze ogen ook niet per se noodzakelijk waren geweest. Maar gedane zaken nemen geen keer, de accountant heeft de jaarstukken akkoord bevonden en op basis van die technische analyse zullen wij daar niets aan afdoen.

 

Hoe zit het dan in 2019? De eerste berap is normaalgesproken meer een update en daar wordt meestal helaas weinig aandacht aan geschonken. Echter, dit jaar is de Eerste Berap wat belangrijker. In januari besloten we om de perspectiefnota af te schaffen. Deze raad zal zich herinneren hoe blij ik was dat we geen kaders voor het kader van de beleidskaders meer zouden stellen, om die hele discussie vervolgens bij de begroting weer dunnetjes over te doen. En ik ben erin getrapt voorzitter. Want de huidige Berap moet ik deels ook lezen als onze vroegere perspectiefnota. Weg slingers en ballonnen. Maar goed, ik ben de beroerdste niet, dus daar gaan we.

 

Ik ga het niet hebben over het Sociaal Domein, want daar lees ik vooral veel onduidelijkheid die volledig duidelijk is. Het is een cryptische omschrijving, maar daar zult u het mee moeten doen.

Ook ga ik het niet hebben over bestuurskosten, want daar lees ik dan weer veel duidelijkheid, die ik totaal onduidelijk vind. Ook die omschrijving is cryptisch, maar ook daar zult u het mee moeten doen.

 

Een paar kleine zaken waar ik het wél over wil hebben. Inmiddels hebben we begrepen dat de natuurspeeltuin, op zich een aardig burgerinitiatief, al in aanbouw is. We begrijpen dat het College hier op een creatieve manier heeft gepoogd om gehoor te geven aan het burgerinitiatief. Na de financiële puzzel en de conclusie dat we als gemeente ‘Sponsor’ zijn van het geheel, moeten wij toch concluderen dat we het wellicht verstandiger hadden gevonden om met de initiatiefnemers naar een wat duurzamere locatie te zoeken. Dat wil zeggen; er bestaat een kans dat de hele boel over vijf jaar moet worden afgebroken en verplaatst. Dan is dit toch een behoorlijke som geld. Vanuit dat perspectief bezien, hadden we graag wat eerder informatie van het College ontvangen. Echter, tegelijkertijd willen we een burgerinitiatief als dit niet voor de voeten lopen uiteraard.

 

Daarnaast hopen we dat er ingezet blijft worden op een veilige leefomgeving. Dat vertrouwen willen we de portefeuillehouders geven, maar het neemt niet weg dat we er boven op zullen blijven zitten. Dat geldt ook voor de overdracht naar de toekomstige gemeenten. Op 6 juni namen we een historisch besluit, maar dat neemt niet weg dat er alles behalve ruimte is om achterover te gaan leunen. Daarentegen moeten we ons ook terdege beseffen dat de beleidsvrijheid vanaf nu écht beperkt is. Desalniettemin zullen we als gemeente moeten doen, wat we behoren te doen. Naast onze wettelijke taken, zijn dat ook voorbereidingen naar de toekomst. Zorgen voor een warme overdracht en de belangen van onze inwoners, ondernemers en instellingen niet uit het oog verliezen.

 

Een tweetal zaken waarover wij minder te spreken zijn. Bij het raadsplein heb ik reeds mijn grote verbazing geuit over het megalomane bedrag dat de ODBN zou moeten krijgen om een bedrijvenbestand op te schonen. €10.000,- voor alleen de gemeente Haaren, dat vinden wij onacceptabel. Dat geld kan veel beter ingezet worden voor kleinere initiatieven, ik noem even een oplossing voor de inzameling van incontinentiemateriaal bijvoorbeeld, het ondersteunen van initiatieven van inwoners of voor mijn part een afscheid van onze gemeente (overigens vinden wij als VVD sowieso dat daar aandacht aan moet worden geschonken. Het ‘aandenken per dorp’ is in het begin onzes inziens volledig verkeerd ‘in de markt’ gezet waardoor er verschillende verwachtingen bestonden. We zien dat meer als ruimte voor een (afgedwongen) burgerinitiatief, maar niet als een afscheid van de gemeente Haaren). Maar goed, wat ons betreft gaat die €10.000,- naar een ander doel. En als de ODBN meent dit budget toch nodig te hebben, zou dat volgens ons binnen de lopende budgetten die ook al worden verhoogd hebben moeten passen. Vandaar dat wij een amendement in willen dienen.

 

Daarnaast de afvalstoffenheffing. Hierover dienen we een motie in die mijns inziens voor zich spreekt. We verzoeken het College zich tot het uiterste in te spannen om bij de programmabegroting 2020, het tariefvoorstel en de belastingverordening 2020 een verhoging van de afvalstoffenheffing (anders dan de inflatiecorrectie) te voorkomen, uiterlijk tot een minimum te beperken, en de tekorten voortvloeiend uit de betere afvalscheiding door inwoners incidenteel op een andere manier te dekken. Inwoners extra belasten omdat we het met z’n allen goed doen, dat strookt totaal niet met elkaar.

 

In z’n algemeenheid vinden we het jammer dat er vooral veel aandacht geschonken lijkt te worden aan het sociaal domein, ruimte en natuur, terwijl andere belangrijke zaken als wonen, economie en financieel beheer wat op de achtergrond lijken te geraken. Zeker als we dan volhardend recalcitrant zijn en het e-factureren (een verplichting!) niet invoeren vragen wij ons af of de focus wel ligt waar dat deze hoort te liggen. Voor ons is dat vanaf nu: sober en doelmatig, afstevenen op het einde van de gemeente Haaren. Geen gekke dingen, geen verrassingen. Wel doen wat we moeten doen en ruimte voor kleinere initiatieven en afwegingen open laten. Als VVD zijn we niet voor potverteren, maar er hoeft ook geen royale bruidsschat over te blijven die in de algemene pot van andere gemeenten verdwijnt. Daarvoor in ieder geval dank, dat is sowieso niet meer mogelijk. Dat noopt ook tot heldere keuzes; moet alles uit het bestuursakkoord uitgevoerd worden? In hoeverre zijn zaken die toen al onmogelijk waren, nu nog realistisch? Ik noem een treinstation of het terugbrengen van de bibliotheken. Bij de presentatie van het bestuursakkoord riep ik op tot realisme, nu doe ik dat nogmaals maar dan urgenter.

 

Voorzitter, afrondend. 4 juli 2019, niet direct een dag om op te nemen in de boeken als het op deze raadsvoorstellen aankomt. In het Nederlands is er niet echt een fatsoenlijke omschrijving voor. De fransen noemen het comme ci, comme ça, de Russen spreken over ‘Normalno’. “Het is nu eenmaal zo” komt wellicht nog het dichtst in de buurt. En dat bedoel ik niet perse negatief voorzitter, want voor ons is van een echte gehaktdag geen sprake. U begrijpt me vast wel, ik hoop de rest van de aanwezigen ook."