Nieuws van politieke partijen in Haarlem inzichtelijk

8447 documenten

Met de trein en de fiets naar de F1

PvdA PvdA ChristenUnie Haarlem 18-10-2019 13:38

Met de trein en de fiets naar de F1

De Haarlemse gemeenteraad heeft gisteravond unaniem ingestemd met de door het College voorgestelde investering in het spoor Haarlem-Zandvoort t.b.v. de F1 + overige evenementen + extra zomertreinen naar het strand. Een co-financiering met de Rijk, Provincie, Vervoerregio. De Haarlemse bijdrage bedraagt 1 miljoen, de totale investering 7 miljoen.

PvdA Haarlem heeft met GroenLinks HaarlemChristenUnie Haarlem en Jouw Haarlem nog wel een motie ingediend “Meer met het spoor doen, in ruil voor onze miljoen” , om het College op te roepen om met de NS in gesprek te gaan over de wens om ook in de andere delen van jaar extra treinen te laten rijden op dat spoor (kwartierdiensten in plaats van elk half uur). De motie haalde het niet op 1 stem na, maar … de wethouder zei evengoed het gesprek met de NS hierover aan te zullen gaan.

Er is nog een kleine kans op ongedaanmaking van de regionale investering, waaronder de Haarlemse miljoen, als de Bloemendaalse raad op 31 oktober haar vetorecht zou gebruiken.

Ondertussen heeft het Haarlems Dagblad de hand weten te leggen op het nog vertrouwelijke concept van het F1-mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix, organisator van de F1, waar de bovengenoemde treinverbinding deel van uitmaakt.

DGP verwacht dat een derde van de bezoekers met de bovengenoemde trein naar de F1 zal reizen komende mei, en nog een derde met de fiets. DGP zal daarom ruim 14.000 (tijdelijke) fietsparkeerplekken verzorgen …!

In december volgt het definitieve mobiliteitsplan van DGP.

PvdA Haarlem

Isabelle Wisse

Het bericht Met de trein en de fiets naar de F1 verscheen eerst op PvdA Haarlem.

Flink bezuinigen en extra lasten . . . en dan rinkelt de kassa!

PvdA PvdA Haarlem 18-10-2019 10:34

Flink bezuinigen en extra lasten . . . en dan rinkelt de kassa!

Gemeenten zijn voor het grootste deel van hun financiering afhankelijk  van gelden die zij ontvangen van het Rijk. Enkele keren per jaar ontvangen de gemeenten een update hoeveel geld zij van het Rijk mogen verwachten de komende jaren. In het voorjaar werd, met de zogenaamde Meicirculaire, duidelijk dat Haarlem en vele andere gemeenten de komende jaren fors minder zouden ontvangen en voor pijnlijke ingrepen zouden komen te staan. Ondanks de economische voorspoed en de enorme begrotingsoverschotten bij het Rijk. Zodoende luidde de G40 – de 40 grootste gemeenten – de noodklok.

Bij de voorbereiding op de begroting was er kommer en kwel. Bezuinigen, en ja ook op zaken op het sociale vlak, die de PvdA veel pijn doet. De belofte in het coalitieakkoord om vanaf 2021 de beschikbaarheid van de minimaregelingen verder op te trekken van 120 naar 130 % van het bijstandsniveau, sneuvelde. Ook andere bezuinigingen en het verhogen van lasten zijn pijnlijk voor de Haarlemmer. De PvdA bereidt zich voor op een zware discussie en hoopt door slim om te gaan met reserves en het verschuiven van gelden de ergste pijn te verzachten bij de begrotingsbehandeling begin november.

Uit de nieuwste update vanuit het Rijk – de zogenaamde septembercirculaire – blijkt echter dat er structureel, dus elk jaar, oplopend tot vijf miljoen extra beschikbaar extra zal zijn. De vlag lijkt uit te kunnen. Lijkt, want er zijn nog taakstellingen en het extra geld heeft niet direct effect op de begroting van 2020 en verder. Omdat de WOZ waarde in Haarlem sterk bovengemiddeld stijgt, krijgt de gemeente Haarlem minder geld. Dit effect zal ook naar verwachting enkele miljoenen minder zijn. De PvdA Haarlem hoopt dat de gemeenten en het Rijk samen voor meer stabiele financiering van de gemeentelijke financiën gaan zorgen. Enorme schommelingen brengen grote onzekerheid met zich mee voor zowel de politiek als bewoners. Dit plaatst de Begroting van 2020 en verder echter wel in een ander daglicht.

Het goede nieuws geeft ons wel de kans om moties in te dienen om het geld dat volgend voorjaar bij de Kadernota wordt verdeeld, in te zetten op doelen die voor de PvdA van groot belang zijn. De reserves van Haarlem zijn behoorlijk groot. Nu we weten dat er extra geld beschikbaar gaat komen, kunnen tekorten over 2019 wat ons betreft gedekt worden uit de algemene reserve en kan de reserve sociaal domein prima nog een jaar blijven bestaan. Natuurlijk gaan we in samenwerking met andere politieke partijen zoeken naar mogelijkheden om pijnlijke bezuinigingen in het sociaal domein, de breedte sport en cultuur weg te nemen of te beperken. Hopelijk kunnen we daarmee kwetsbare Haarlemmers zo veel mogelijk ontzien. Haarlemmers moeten er zeker van kunnen zijn dat Haarlem een sociale stad is én blijft. Juist nu het economisch zo goed gaat zou de voorspoed er voor alle Haarlemmers moeten zijn.

De wind waait hopelijk uit een minder gure hoek dan verwacht en daarmee ontstaan er hopelijk mogelijkheden voor de aanpak van de belangrijkste uitdagingen in de nabije toekomst van Haarlem. De PvdA blijft zich in zetten om in Haarlem voor meer betaalbare woningen te zorgen. Waar mogelijk zorgen we voor extra middelen om 10.000 woningen te bouwen tot 2025, waarvan 40% sociaal en 40% middensegment, zo goed en snel mogelijk uit te kunnen voeren. In Haarlem willen we ook zorgen voor een sociale energietransitie, zodat Haarlemmers met een kleine beurs ook mee kunnen doen met verduurzaming.

Ienke Verhoeff

Het bericht Flink bezuinigen en extra lasten . . . en dan rinkelt de kassa! verscheen eerst op PvdA Haarlem.

Anne Sterenberg stopt als raadslid VVD Haarlem

VVD VVD Haarlem 14-10-2019 06:04

Huidig VVD Haarlem fractievoorzitter Anne Sterenberg zal na de raad op 7 november 2019 haar werkzaamheden als raadslid in de gemeenteraad van Haarlem beëindigen omdat zij Haarlem gaat verlaten. Dat heeft ze de fractie laten weten tijdens het fractieweekend.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/36786/anne-sterenberg-stopt-als-raadslid-vvd-haarlem

Anne was sinds maart 2014 raadslid namens de VVD Haarlem. In november 2017 werd ze fractievoorzitter en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Anne: “Ik kwam in 2010 in Haarlem wonen en werd direct verliefd op deze mooie stad. Toen ik in 2014 de kans kreeg om mijn handen namens de VVD uit de mouwen te mogen steken in de gemeenteraad heb ik dit ook vol enthousiasme opgepakt. Het raadslidmaatschap is intensief, het raadslidmaatschap in combinatie met het fractievoorzitterschap is nog intensiever.

Er ligt veel werk voor de VVD in Haarlem. Vooral nu de coalitie ervoor kiest om de bezuinigingen in te vullen met het verhogen van de parkeerkosten, het verhogen van de OZB, het verlagen van het onderhoud van de stad en het bezuinigen op de huishoudelijke hulp.  Gelukkig staat er een team waarin ik het volste vertrouwen heb dat zij blijven strijden voor onze liberale waarden. Dat doen ze met veel inzet, maar gelukkig ook met veel plezier en dat past bij een stad als Haarlem. 

Afscheid nemen van de gemeenteraad en van Haarlem gaat mij niet gemakkelijk af. Ik heb mijn leven de afgelopen jaren vrijwel geheel in het teken van de politiek gesteld, maar dit is niet langer te combineren met mijn nieuwe baan in het midden van Nederland. Maar ook mijn privéleven verdiende meer aandacht. Daarom hebben mijn partner en ik na de zomervakantie besloten om een huis te zoeken in midden Nederland. Dat ging sneller dan verwacht en dat is in Soest geworden.

De Haarlemse politiek was een uitdaging, een geweldige en leerzame ervaring waar ik veel waardevolle mensen in onze stad heb mogen ontmoeten en met fijne mensen heb mogen samenwerken in de raad. Dankzij de kans die de Haarlemmers mij hebben gegeven ben ik als persoon echt gegroeid en hoop ik dat ik ook veel voor de Haarlemmers heb kunnen betekenen. Ik heb daar in ieder geval altijd mijn uiterste best voor gedaan. Dat deed ik met een geweldig team waar ik ontzettend trots op ben.

Haarlemmers, zorg ervoor dat Haarlem zijn prachtige karakter niet verliest. En als het nodig is, betreed dan vooral met spandoeken de politieke arena om de coalitie bij te sturen. Of nog mooier, word ook politiek actief. Ik kan het aanraden”.

De zetel van Anne zal worden ingenomen door Wouter Rutten. Wouter is niet nieuw in de Haarlemse politiek. Hij maakte eerder ook deel uit van de gemeenteraad (2009 – 2014 en 2017-2018). De fractie is blij dat er zo snel in de vacature is voorzien met deze zeer ervaren kandidaat en heet Wouter van harte welkom in haar midden.

De fractie zal een nieuwe fractievoorzitter aanwijzen. 

Werkbezoek bij Omgevingsdienst IJmond | Haarlem

GroenLinks GroenLinks Haarlem 13-10-2019 00:00

De fractie brengt een werkbezoek aan de Omgevingsdienst (OD) IJmond in haar hoofdkantoor in Beverwijk.

De ODIJmond voert namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Op het gebied van energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. De OD verleent vergunningen en controleert bedrijven of zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden zij handhavend op. Het OD behandeld klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

In feite vormen de 126 OD IJmondmedewerkers, sinds de toetreding van Haarlem in 2014 deels een ambtelijke milieuafdeling van de gemeente Haarlem. Deels: omdat binnen een Gemeenschappelijke Regeling de opdrachtgevers 15 gemeenten zijn in Kennemerland en een groot deel van Zaanstreek. (Bodem doet Haarlem zelf).

Milieuwetgeving is complex en vereist specialismen en milieubelasting houdt niet op bij de gemeentegrens.

De OD heeft in het gebied alle asbestdaken in kaart en verleent vergunningen en houdt toezicht op verwijdering. In Haarlem zijn er drie grote bedrijven met grote risico’s: TVM/Pharmachemie, MSD, en Scheepssloperij Treffers.

De Provincie doet 4 zware bedrijven in de regio, zoals TaTa-steel.

Toezicht en controle is er ook bij evenementen (Spaarnwoude) en horeca op het gebied van geluid, vaak in combinatie met brandveiligheid en bodemsanering en vuurwerk. Er zijn opsporingsambtenaren die mogen beboeten maar de OD wil liever waarschuwen en bijvoorbeeld energiebesparing adviezen geven.

Met warmtefoto’s en een data logger kan stookgedrag inzichtelijk worden gemaakt en bijvoorbeeld ‘s nachts volop stoken en in het weekend, beperkt worden.

De OD heeft tot aan de rechter gestimuleerd dat de supermarkten deuren voor de koeling hebben of afdekking op de koeling, alleen ALDI wil daar niet aan.

De OD stimuleert een GreenDeal en GreenBiz. Geeft advies over Schiphol, Ruimtelijke projecten, Mobiliteit (fietsen stimuleren).

Qua controle van regelgeving worden bijvoorbeeld lokpubers ingezet in de horeca, wordt bouw en woningtoezicht uitgevoerd  (Zandvoort) koeltorens gecontroleerd enzovoort.

Bij de omgevingswet gaat het om leefomgevingskwaliteit verbetering, dat vraagt maatwerk. Wat gebeurt er met gebouwen die kantoor waren en nu omgevormd tot woongebouwen? Bij van het gas-af is er aandacht voor lagere inkomensgroepen. Uiteindelijk moet je naar gebouwen die energie leveren.

Bij Circuit Zandvoort speelt dat ze vergunning hebben voor 12 UBO-dagen. (dagen met uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden).

Uiteraard stelt de stikstof uitspraak van de rechter grenzen aan activiteiten die stikstof produceren. Want er is een wet milieubeheer en wet Natuurbescherming. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was bedoeld om minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkelingen te realiseren. Maar de overheid ‘vergat’ om op tijd verbeteringen aan te brengen dus is al in 90% van de natuurgebieden de norm overschreden en dreigt bijvoorbeeld heide in grasland te veranderen. Vanwege de stikstofdeposities wat in feite mest is.De Nederlandse richtlijnen volgen de Europese richtlijnen en zijn niet strenger.

De fractie bespreekt met de deskundigen nog een aantal onderwerpen o.a. details van de stikstofproblematiek, Formule 1, Schiphol en de overlast meten en de RES (Regionale Energie Strategie).

Met dank aan Bert Pannekeet (secretaris directeur), Bart van de Bovenkamp (integraal adviseur), Herbert Dekkers (strategie, beleid en teamleider).

Fractie bespreekt de Begrotingvoorstellen College | Haarlem

GroenLinks GroenLinks Haarlem 13-10-2019 00:00

Fractiebespreking van de begroting met voorstellen voor pijnlijke bezuinigingsmaatregelen op zaterdagmiddag bij Melissa Oosterbroek thuis.

F1-spoor Haarlem-Zandvoort

PvdA PvdA Haarlem 12-10-2019 08:18

F1-spoor Haarlem-Zandvoort: Wil PvdA Haarlem instemmen met een Haarlemse bijdrage van 1 miljoen?

De PvdA is groot voorstander van het zoveel mogelijk per trein bereikbaar maken van de F1, in mei 2020. Om de grote aantallen F1-bezoekers met de trein te kunnen vervoeren, heeft ProRail aangegeven dat het spoor Haarlem-Zandvoort moet worden versterkt. Die spoorverbetering moet er dus komen. Maar de vraag die nu voorligt, is wie deze spoorverbetering, die in totaal 7 miljoen Euro kost, moet betalen.

De F1-organisatie betaalt er zelf in elk geval niet aan mee. Daar hebben wij in de commissie Beheer vragen over gesteld (https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20191004_88909405/blij-met-de-kans-op-een-betere-spoorlijn-haarlem-zandvoort-dankzij-de-f1-maar-dat-prijskaartje?utm_source=google&utm_medium=organic).

Net als de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Ook de NS betaalt niet mee, terwijl die straks naar verwachting een derde van de F1-bezoekers mag vervoeren. Noch ProRail, terwijl het geen geheim is dat gemeenten uit de regio nu per saldo opdraaien voor achterstallig onderhoud van ProRail.

 Haarlem wordt gevraagd om 1 miljoen bij te dragen, vanuit het Regionale Mobiliteitsfonds. De spoorversterking staat niet genoemd in het oorspronkelijke Jaarplan 2019 van het Mobiliteitsfonds, laat staan als prioriteit. Ook weten we pas na 1 december of F1-bezoekers, natuurlijk echte autoliefhebbers, de trein zullen (moeten) pakken i.p.v. de auto dwars door de Haarlemse binnenstad. Omdat de F1-organisatie pas op 1 december haar Mobiliteitsplan gereed heeft, met daarin wel of geen afsluiting van de Zeeweg.

Subsidieert het Mobiliteitsfonds met haar bijdrage bovendien een commercieel evenement? Rutte en Bruins, die nu ook een rijksbijdrage doen aan het F1-spoor, zeiden in eerste instantie dat er geen cent overheidsgeld naar de F1 zou gaan. Volgens bestuurders fungeert de F1 slechts als vliegwiel voor de gevraagde investeringen, en zouden de investeringen geen subsidie of staatssteun betreffen, omdat de regio blijvend voordeel overhoudt aan de investering.

Waaruit bestaat dat blijvende voordeel voor Haarlem dan? De structurele verbetering voor Haarlem zou hieruit bestaan dat Amsterdammers in de zomer vaker met de trein naar het strand van Zandvoort (Amsterdam Beach) zouden reizen, als die iedere 10 minuten (6 treinen per uur) i.p.v. elke 15 minuten (4 treinen per uur) zou rijden. En als gevolg daarvan, zouden er in de zomer minder auto’s door onze binnenstad rijden.

PvdA Haarlem is niet overtuigd dat “twee extra strandboemels voor Amsterdammers” structureel minder auto’s door onze binnenstad zouden opleveren. En vinden dit eventuele voordeel niet in verhouding staan tot de gevraagde investering van 1 miljoen.

We hebben ons de vraag gesteld wat wij WEL als structurele verbetering zouden zien.

Wat PvdA Haarlem betreft zou het een structurele verbetering zijn als er het hele jaar rond, en niet alleen in de zomers, 4 treinen per uur naar Zandvoort zouden rijden. “Elk kwartier een trein” is immers de kritische grens om te kiezen voor de trein boven de auto.

Wij zullen de wethouder in de raadsvergadering van 17 oktober dan ook vragen om een harde toezegging dat hij zich zal inspannen bij de NS voor 4 treinen per uur, het hele jaar door, in ruil voor onze Haarlemse miljoen.

Daarnaast heeft PvdA Haarlem vragen uitstaan over de tijdelijke trappen die de F1-organisatie vanaf mei 2020 jaarlijks tegen ons station (een rijksmonument!) aan wil plaatsen.

Er zijn dus nog wat hordes te nemen, voordat onze fractie wil instemmen met een bijdrage van 1 miljoen aan het F1-tracé.

Het bericht F1-spoor Haarlem-Zandvoort verscheen eerst op PvdA Haarlem.

Reactie Begroting 2020-2024

PvdA PvdA Haarlem 11-10-2019 11:15

De Haarlemse begroting 2020 geen reden om de vlag uit te steken

Het is uiterst pijnlijk dat in goede economische tijden in Haarlem bezuinigd moet worden. Wij proberen dat als PvdA zorgvuldig te doen. Daarvoor is het nodig dat er niet alleen wordt gekeken naar waar geld vanaf moet, maar ook naar waar de inkomsten van de stad wat omhoog kunnen.

Voor de fractie is het van het grootste belang dat we Haarlemmers met een kleine beurs zo veel mogelijk proberen te ontzien.

Het Rijk doet een greep in de gemeentekas, door kortingen op te leggen. Haarlem krijgt minder geld omdat het Rijk minder geld heeft uitgegeven. Met terugwerkende kracht wordt de bijdrage voor 2019 lager dan in de gemeentebegroting 2019 was aangenomen. Daarnaast stijgen de huizenprijzen in Haarlem veel sneller dan gemiddeld in Nederland. Dan zegt het Rijk: “U kunt meer belasting heffen, dus heeft u minder geld van ons nodig”.

We juichen het toe, dat er vanuit het Rijk extra geld beschikbaar komt om de tekorten in het sociaal domein (jeugd, WMO) te dekken. Haarlem moet een sociale stad blijven. Daarom kan het niet zo zijn dat het extra geld dat beschikbaar komt voor het sociaal domein, linea recta wordt gebruikt voor het vullen van het gat in de begroting bij andere taakvelden. Daarom wordt er van de Haarlemmers gevraagd een kleine bijdrage gevraagd te leveren in de vorm van een beperkte ophoging van de OZB. Veel lager dan de “boete” die het Rijk de gemeente heeft opgelegd. Voor een gemiddelde koopwoning is dat te vergelijken met een kop koffie (voor 1 persoon) op een terras per maand. Voor de PvdA had het wel een Cappuccino of een andere wat luxere koffievariant mogen zijn, als daardoor pijnlijke bezuinigen die de minima raken kunnen worden voorkomen.

Er is nog steeds geld beschikbaar voor de woningbouw en de groei van de stad. We blijven knokken voor het bouwen van woningen met nadruk op vooral sociale huur!

We blijven ook zoeken naar mogelijkheden om bij de bespreking van de begroting dekking te vinden om daar waar mogelijk het beleid socialer te maken, al zijn het maar kleine verbeteringen.

Het vergroten van het aantal mensen dat gebruik kan maken van de voordelen van de Haarlem pas, blijft voor ons een belangrijk doel. Elk jaar zullen we kijken of er ruimte is om dat te realiseren.

Ienke Verhoeff

Fractievoorzitter PvdA Haarlem

Het bericht Reactie Begroting 2020-2024 verscheen eerst op PvdA Haarlem.

8 oktober Pletterijdebat Klimaatakkoord: Duurzame Mobiliteit in en om Haarlem | Haarlem

GroenLinks GroenLinks Haarlem 07-10-2019 00:00

In het klimaatdebat van dinsdag 8 oktober a.s.aanvang 20.00 uur staat de mobiliteit centraal. De mobiliteitssector is verantwoordelijk voor 18% van de CO2-uitstoot. Om die uitstoot te verminderen is in het Klimaatakkoord een grote rol weggelegd voor het stimuleren van elektrisch en duurzaam vervoer.

De gemeente is aan zet om de voorstellen uit het Klimaatakkoord te vertalen naar ambities en maatregelen voor Haarlem, en komt dit najaar met een actualisatie van het Mobiliteitsbeleid. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke pijler. Welke stappen zijn nodig om de mobiliteit in Haarlem te verduurzamen? Hoe wordt het vanzelfsprekender om de auto te laten staan en in plaats daarvan de fiets of het openbaar vervoer te nemen? Gaan elektrische deelauto’s het particuliere autobezit vervangen? Waar komen de laadpalen en wat zijn de gevolgen voor het straatbeeld? En waar begint en eindigt de rol van de gemeente? Welke mogelijkheden zijn er voor burger en ondernemers om zelf initiatieven te nemen? En hoe kunnen gemeente, inwoners en ondernemers de krachten bundelen om samen meer effect te bereiken op het gebied van duurzame mobiliteit?

Gastsprekers bij het debat zijn onder andere Spaarnelandendirecteur Robert Oosting en Erik de Winter, een van de initiatiefnemers van Cargoroo. De wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit Robbert Berkhout zal in reactie een eerste visie geven op de plannen van de gemeente. Er is volop ruimte voor vragen en discussie met de zaal. Gespreksleider is Stan Verstraete, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling.

16 oktober Pletterijdebat: Cultuur in de wijken | Haarlem

GroenLinks GroenLinks Haarlem 07-10-2019 00:00

Cultuurdebatten

Komend jaar stelt de gemeente Haarlem haar nieuwe cultuurnota 2020- 2024 vast. De Pletterij neemt alvast een voorschot met twee cultuurdebatten. Op 16 oktober gaat het over ‘cultuur in de wijken’, op 29/30 oktober over diversiteit op de podia.

16 oktober Aanvang 20.30 uur: Cultuur in de wijken: niet alleen in het centrum maar ook in Schalkwijk, Haarlem-Oost en Noord. De culturele centra in Haarlem zijn geconcentreerd in het stadscentrum. In de overige wijken is er op cultureel gebied weinig tot niets te vinden. Vooral Schalkwijk, met 40.000 inwoners, krijgt steeds sterker de kenmerken van een aparte stad. Op 16 oktober presenteert de Pletterij twee voorbeelden hoe elders in Nederland vorm wordt gegeven aan ‘cultuur in de wijken’: Theater De Vaillant in de Schilderswijk in Den Haag en het project ‘De (on)vertelde stad’ van Theater Frascati in Amsterdam.

In Den Haag wordt gewerkt met ‘cultuurankers’: theaters of bibliotheeklocaties in de wijken, waar samen met wijkbewoners en de grote podia een aantrekkelijk programma wordt gepresenteerd. Harrie van der Louw, directeur van Theater de Vaillant vertelt hoe het werkt en of de formule aanslaat. Heske van den Ende van Theater Frascati in Amsterdam vertelt over het project ‘De (on)vertelde stad’ dat zij heeft ontwikkeld. In Amsterdam Nieuw West, Zuid Oost en in Poeleburg in Zaandam wordt samengewerkt met wijkbewoners om hun verhalen te verzamelen en te presenteren.

Vervolgens houdt Frank Hilterman van wijkraad Meerwijk/ Schalkwijk een pleidooi voor een ‘decentraal cultuurbeleid’. Daarna gaan we in gesprek met wijkbewoners, vertegenwoordigers van cultuurinstellingen, raadsleden, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

Toegang: 3 euro, Haarlem Pas en onder de 25 jaar 1,50 euro.

Het Rijk zet begroting gemeente(n) onder druk | Haarlem

GroenLinks GroenLinks Haarlem 05-10-2019 00:00

4 en 7 november zal de Haarlemse gemeenteraad de begroting voor komende jaren gaan bespreken, 2020-2024. Het Rijk heeft een begrotingsoverschot en toch moet Haarlem flink bezuinigen komende jaren. Fractievoorzitter Jasper Drost legt uit:

'Aan een groot aantal zaken geeft Haarlem geld uit: maatschappelijke participatie, werk en inkomen, zorg, onderhoud van parken en wegen en het verduurzamen van onze stad. Haarlem krijgt haar inkomsten bijvoorbeeld uit woonlasten (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing), parkeergelden en toerismebelasting. Op het grootste deel van de inkomsten heeft Haarlem echter geen invloed. 324 miljoen (van de ruim 500 miljoen) is een algemene uitkering van het Rijk, bepaald door het Rijk. Als het Rijk meer geld uitgeeft, krijgen de gemeenten ook meer geld. Andersom geldt ook, als het Rijk minder uitgeeft daalt de uitkering richting gemeente. Dit principe heet het 'trap op, trap af' principe.

Ergens ook logisch. Als Den Haag minder geld heeft, dan is het begrijpelijk dat gemeenten ook minder krijgen. Maar nu is er iets geks aan de hand. De Rijksbegroting is op orde, maar het Rijk krijgt niet al haar geld uitgegeven. Bijvoorbeeld doordat projecten vertraging hebben opgelopen. Doordat het Rijk veel minder geld uitgeeft dan verwacht, wordt Haarlem alsnog gekort. En fors. Zo'n 1% van de begroting. Om precies te zijn 5,5 miljoen in 2019, oplopend tot 9,5 miljoen in 2022. Dit is niet alleen een probleem in Haarlem. Door het hele land hebben gemeenten last van dit principe. Daarnaast wordt Haarlem nog extra gekort, omdat het Rijk aangeeft dat Haarlem nog meer geld binnen kan halen op de OZB, omdat de WOZ qua percentage harder stijgt.

Het college heeft deze week haar plannen gepresenteerd om deze tekorten te dichten. Komende weken gaat de fractie van GroenLinks goed naar deze plannen kijken en deze beoordelen. Voor GroenLinks is het van belang dat, ondanks deze bezuinigingen, we onze doelen in zicht houden en de grote uitdagingen waar Haarlem voor staat, kunnen blijven aanpakken. We hebben niet voor niks de klimaatcrisis uitgeroepen dit jaar. We zullen blijven knokken voor het vergroenen en verduurzamen van onze stad, het aanpakken van de woningcrisis en het zorgen voor Haarlemmers die dat nodig hebben.'

 

Jasper Drost