Nieuws van politieke partijen in Hardinxveld-Giessendam inzichtelijk

822 documenten

Bijdrage begrotingsdebat op 10 november 2022

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 28-11-2022 22:05

Begroting2023debat 10 november 2022: ‘’Een dorp waar iedereen zich gehoord voelt’’ Voor ons ligt de begroting 2023 van het nieuwe college. Wij danken het college en de organisatie voor de begroting en antwoorden technische vragen. Bij het beoordelen van de begroting staan de CDA uitgangspunten centraal. U moet hierbij denken aan financiële soliditeit: de rekening niet doorschuiven; en solidariteit oftewel mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Welke samenleving is hierbij gewenst? Plagen De begroting is in financieel turbulente tijden is opgesteld: ingewikkelde geopolitieke situatie, de opvang van vluchtelingen van Oekraïne, stevige prijsstijgingen, stijgende energieprijzen, rentestijgingen, stijging brandstofprijzen, stikstofregels en groeiende personeelstekorten. Wanneer houdt het op met de plagen? Ontwikkelingen van buiten waarop de gemeente geen invloed heeft die stevig doorwerken in de exploitatiebudgetten, salarissen en investeringen. Het leven wordt duurder! Financiële soliditeit De begroting is altijd een financieel document, maar nu is de urgentie hoog. Het CDA staat voor financiële soliditeit. Het college heeft in de begroting en de toelichting op de Septembercirculaire de financiële ontwikkelingen helder opgeschreven. Het begrotingsresultaat is in 2025 € 0,6 miljoen, daarna een min in 2026 zoals bij veel gemeenten. In de begroting is op pagina 140 aangegeven dat in het verleden uitbestedingsbudgetten niet werden geïndexeerd en mochten de budgetten niet toereikend zijn door inflatie, dan werden deze bijgesteld bij de najaarsnota. De CDA-fractie is van mening dat jaarlijks de uitbestedingsbudgetten geïndexeerd worden volgens opgave CPB. Dit leidt tot een reëlere begroting. Wat vinden de fracties van jaarlijkse indexatie uitbestedingsbudgetten? Begroting = sturingsinstrument van de raad De begroting is bij uitstek het sturingsinstrument voor de raad. De beleidsmatige opzet is gewijzigd. Het college heeft het coalitieakkoord verwerkt via de thema’s uit het coalitieakkoord. Het ‘’restant’’ beleidsdeel staat nu in de financiële begroting. Het is wenselijk om in een volgende begroting te komen tot een verdere integratie van de thema’s en programma’s. Er staat nu te veel beleidsinformatie vanaf pagina 113 zoals “Beleidsindicatoren’’, “Risico’s’’ en ‘’Verbonden partijen’’ die thuis horen in de beleidsbegroting. Was het handiger geweest als de evaluatie inzake de ambities zoals vermeld op pagina 2 voorafgaand aan de opstelling van de begroting had plaatsgevonden? Het is goed om in de auditcommissie te praten over de vraag: Stuurt de raad op thema’s en/ of programma’s? Hoe denken de fracties hierover? De begroting verschaft duidelijk inzicht in het risicoprofiel. Deze is met een ratio van 1,7, was 2,5 als ruim voldoende te bestempelen. Stutten en verstevigen Als raad zijn wij meermalen betrokken in het stutten en verstevigen traject. Wij houden graag de vinger aan de pols. Wethouder Meerkerk heeft op 7 juli 2022 toegezegd de raad te informeren in het najaar van 2022 of het voorjaar van 2023 over de voortgang in kwalitatieve zin (cultuuraspect) in het project 'Stutten en Verstevigen'. College, is bekend wanneer deze informatie naar de raad komt? Hardinxveld-Giessendam: als onderdeel van de regio Aangezien bijna 50% van de begroting bestemd is voor de samenwerking-verbanden, is het cruciaal dat Hardinxveld tijdig aan de knoppen mee te kunnen draaien, de risicomatrix is in de begroting helder voor ons als raad. CDA staat op het standpunt dat de risico’s vooral binnen het sociaal domein liggen zoals al jaren bij Jeugdhulp: vingers aan de pols houden en begrotingsdiscipline is van groot belang. De jeugdige moet centraal staan bij de jeugdhulp en niet het systeem. Het is tekenend dat op 21 oktober 2022 de SER, onder leiding van Kim Putters, in een brief aan de staatssecretaris heeft gevraagd om tastbare oplossingen. Het duurt te lang. Hardinxveld-Giessendam: plek om te wonen Bouwen voor iedere doelgroep in koop en huursegment is prioriteit 1, rekening houdend met wettelijke bepalingen en directe omgeving. Het CDA vraagt het college echt werk te maken van de diverse woningbouwprogramma’s. Wij vinden het wenselijk na te laten gaan hoe programma’s versneld kunnen worden en er gestreefd wordt naar 30% sociale huurwoningen (= uitgangspunt Rijk). Hardinxveld-Giessendam: samenlevingsgericht werken De samenleving staat centraal. Het CDA heeft hierover ideeën, allereerst door het toepassen van de bekende participatieladder en het werken met een participatieplan bij complexe ruimtelijke projecten. Bij welke projecten wordt een intensiever participatietraject ingezet? Hoe kijken de fracties hier tegenaan? Hardinxveld-Giessendam: duurzame woonomgeving Duurzaamheid begint dichtbij. Het CDA heeft met alle andere partijen in februari 2022 unaniem de motie ‘’Ontstenen en vergroenen Raadhuisplein’’ ingediend. Compliment voor Buurt Bestuurt Boven-Hardinxveld voor de wijkavond ‘’Energie besparen’’. Wij zijn benieuwd wanneer hiervan een uitwerking komt? Hardinxveld-Giessendam: een bereikbaar rivierdorp Wij roepen het college werk te maken van onnodig sluipverkeer in Hardinxveld-Giessendam. Dat kan door verkeersremmende maatregelen aan te leggen. Een goed voorbeeld zijn de twee recent aangelegde verkeersdrempels op de Rivierdijk ter hoogte van de Veersteiger Riveer. Het verhoogt de veiligheid van de wandelaars. Afrondend Wij wensen het college en de organisatie succes toe met de begroting en Stutten en verstevigen. Zeker nu de gemeentelijke financiën onder druk staan. Wij kunnen instemmen met de begroting 2023 en de verwerking van de Septembercirculaire. Tot slot: Wij leven in onzekere tijden. Wij kunnen ons vinden in de passage op pagina 3 ''Zegen en dank aan God'' en dan met name de gevoelens van dankbaarheid en religieuze verdieping. CDA – fractie, Timon van Zessen

Raadspraat 23 november 2022: Vertrouwen in de toekomst

CDA CDA Hardinxveld-Giessendam 25-11-2022 13:45

In november stellen gemeenten altijd de begroting voor het volgende jaar vast. Zo ook Hardinxveld-Giessendam op 10 november. Een begroting van circa 47 miljoen euro die in financieel turbulente tijden is opgesteld. We horen het allemaal om ons heen: inflatie, stijging energie- en brandstofprijzen, klemmende stikstofregels. Waar houdt het op? We snappen dat mensen zich hierover zorgen maken. Voor het CDA is financiële degelijkheid van groot belang: de rekening mag niet naar onze kinderen worden doorgeschoven. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een sluitende begroting voorgelegd net als uw eigen huishoudboekje. De uitgaven en inkomsten moeten gelijk zijn. Er moet geld overblijven voor het spaarpotje. Gemeenten hebben een spaarpot nodig om niet voorziene omstandigheden op te vangen. Bijvoorbeeld als de rente harder stijgt dan verwacht. Gemeenten betalen rente om investeringen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij schoolgebouwen of als de jeugdhulp duurder uitvalt. Hoe houden we vertrouwen in de toekomst? Door te blijven investeren in nieuwe duurzame en betaalbare woningen in het koop- en huursegment. Door te investeren in een groene omgeving. Door veilige fiets- en wandelroutes te creëren. Door te investeren in jeugdhulp die ertoe doet. Door te werken aan een bereikbaar dorp en sluipverkeer tegen te gaan. Door inwoners te helpen die niet uit de voeten kunnen met ingewikkelde overheidsregels. Betaalbaarheid is ook belangrijk. Bij de gemeentelijke belastingen zoals de onroerend - zaakbelasting rekening wordt voor 2023 alleen rekening gehouden met inflatiecorrectie. De CDA-fractie heeft op 10 november ingestemd met de begroting, hoewel wij op onderdelen wat andere accenten hadden gelegd, biedt de begroting vertrouwen voor de toekomst. Timon van Zessen CDA burgerlid

Morele steun voor ondernemend Hardinxveld-Giessendam

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 22-11-2022 17:54

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1426935/1055390/Soeteman.jpg

We hebben op de Dag van de Ondernemer – vrijdag 18 november jl. – ondernemend Hardinxveld-Giessendam een hart onder de riem gestoken. Na corona hebben veel ondernemers (net als inwoners) te maken met gestegen kosten en hoge energieprijzen waardoor ze in zwaar weer verkeren.

Fractievoorzitter Willem Pors en burgerraadslid Peter de Roover hebben deze keer de plaatselijke ondernemer bakkerij Soeteman blij verrast met een smakelijke en een kleurrijke attentie. Als ChristenUnie vinden we het promoten en ondersteunen van de lokale economie enorm belangrijk, want zij zijn de motor van onze samenleving. Daarom ons motto:” Wat lokaal kan, doen we lokaal”.  

Doet u ook mee?

Programmabegroting 2023

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 16-11-2022 18:55

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1426831/1055390/168x168 Wim IJzermanOp donderdag 10 november is de Programmabegroting 2023 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad legt in de begroting vast welke doelen zijn in 2023 wil behalen en hoeveel geld dat mag kosten. Wim IJzerman sprak tijdens het debat onderstaande bijdrage uit:

Voorzitter, 

Vanavond bespreken wij de programmabegroting 2023. We hebben daarbij een dubbele primeur. Een nieuwe verantwoordelijk portefeuillehouder en een nieuwe opzet.  Wat het eerste punt betreft hebben wij in mei ons vertrouwen al uitgesproken, er is geen reden om dat te herzien. Het tweede wel. Wij zijn positief over deze nieuwe opzet van de rapportage. Deze is overzichtelijk, goed te volgen en dus ook gemakkelijker te lezen. We hebben wel een kanttekening: soms zijn de voornemens erg algemeen. Als voorbeeld noemen we de Ambities in tijd en financiële vertaalslag. Dit mag best scherper, ook in de tijd, zoals aangegeven.  Maar het geeft wel inzicht in punten die aandacht verdienen. 

In vijf minuten kan niet alles behandelen, we moeten kiezen:

EnergieDan beginnen we bij energie. Geef hierin het goede voorbeeld als gemeente. Burgers krijgen advies te investeren in goede isolatie en de thermostaat niet te hoog te zetten. De thermostaat hoeft ook in deze raadszaal op hooguit 19 graden. Wie dat te laag vindt kan een extra trui, vest of een jasje aan doen. 

FinanciënEen gezonde financiële positie is voor ons van belang. We zijn dan ook tevreden over de begroting voor de eerste drie jaren. Daarna ontstaat een onzekere situatie. Het Rijk zal de bijdragen niet blijvend verhogen. Voor een gemeente die grote plannen heeft en forse investeringen te wachten staan ligt hier een hele uitdaging. Twee projecten die genoemd worden zijn gemeentehuis en de sporthal De Wielewaal. Een goede afweging m.b.t. levensduur verlengende maatregelen is een must. Soms kan vervangen op termijn verstandiger zijn. 

VeiligheidWij steunen van harte het voorstel voor een tweede BOA. Wel is het van belang dat deze een duidelijke taakomschrijving krijgt. Misschien een tip: vuurwerk overlast. Terecht heeft de burgemeester daar eerder zijn irritatie over uit gesproken. Het geknal het hele jaar door is eigenlijk te gek voor woorden. Laat staan de schade aan o.a. omgeving, milieu  aan eigendommen.

JeugdzorgHet is een terugkerend refrein. Iedere keer toch weer duurder dan verwacht. Vanuit dat oogpunt kunnen wij ons vinden in het voorstel de verwachte voordelen over 2024 en 2025 voorlopig te reserveren. Van belang is wel dat de middelen toereikend zijn voor zorg aan eigen jongeren. We kunnen hen niet in de kou laten staan.   

WoonomgevingTen aanzien van de woonomgeving ligt er natuurlijk een taak voor de gemeente. Maar benut vooral het kapitaal dat in onze gemeente aanwezig is. We denken aan bijvoorbeeld kerken, andere maatschappelijke initiatieven. Dit is het laaghangend fruit, waar de gemeente niets of minder aan hoeft te doen. Dat loopt goed, zodat de gemeente tijd en geld aan andere taken kan besteden. Er moet ook goed onderscheid gemaakt worden tussen wie wel en niet op eigen kracht verder kan. Op die laatste moeten wij ons richten. De programma begroting heeft het over een tweesporen beleid, waarbij vermeld staat dat er een vangnet is. Kennen degenen die het nodig hebben dit en weten ze hoe hiervan gebruik te maken? 

Een positief punt dat we zeker willen noemen is het concreet benoemen van de gedenksteen en inzet op rouwverwerking voor ouders die tijdens de zwangerschap hun kind hebben verloren. 

Vluchtelingen en statushouders Dit betreft een gevoelig thema. Wat ons betreft is het devies dat het beter is te geven dan te ontvangen. Uiteraard zijn passende schaal en draagkracht daarbij van belang. De opvang van vluchtelingen uit o.a. Oekraïne nu, maar in het verleden ook uit bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië tonen aan dat onze inwoners hulpvaardig zijn. Goede communicatie en voorlichting is hierbij onmisbaar. 

InvesteringenOpvallend is de toename van de verwachte investeringen in 2023. Het lijkt ons niet realistisch dat die ook allemaal gerealiseerd gaan worden in 2023. Wij zouden graag een prioritering zien. Wellicht kan het College daarbij ook aangeven wanneer wat volgend jaar niet door kan gaan dan wel gepland wordt. 

Duurzame gemeente Zorg voor goede informatie, maak duidelijk wat er van de burger wordt verwacht. Stimuleer initiatieven zoals die van de bewoners aan de Parallelweg rondom het Boezemkanaal en de agrariërs ten noorden van de Betuwelijn. 

Voorzitter, tot slot wil ik iedereen in de organisatie bedanken voor de inzet voor deze programmabegroting en de beantwoording van de technische vragen!

Het College sluit de inleiding af met dankbaarheid naar God voor de vele voorrechten, lees zegeningen die wij hier nog steeds ontvangen. Vorige week vierden we Dankdag. Er is veel om voor te danken en onze fractie waardeert dat het College dat ook uitspreekt. Wij wensen u Gods zegen toe bij uw taak en het uitvoeren van de begrote plannen. 

 

Donderdag 10 november 2022, 

Wim IJzerman

Column raadspraat: “Wertschöpfung”

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 10-11-2022 20:00

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1426666/1055390/168x168 Erik van Dijk

In het Coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over woningbouw. Een onderwerp waar veel over wordt gepraat maar… “in gelul kun je niet wonen”.

Bij ontwikkelen en bouwen gaat het vaak over het geld of de invloed van de betrokken bedrijven. Je kunt er ook anders naar kijken. De vraag is dan wat een onderneming werkelijk is. Industriepastor Wagner (en nee, niet die van de pizza’s), werkzaam voor het Duitse Volkswagen, beschrijft wat een bedrijf in essentie is of zou moeten zijn. Hij zegt daarover: “…een bedrijf is een gemeenschap waar mensen samenwerken om het leven op een hoger peil te brengen.” En misschien wel het belangrijkste: “Werk zou niet moeten gaan over geld of aanzien, maar over Wertschöpfung: binnen Gods schepping waarde toevoegen.” Hij gaf dit antwoord ten tijde van het dieselschandaal, toen zoveel mensen zich daar misleid voelden door hun eigen collega’s en management.

Als we zijn redenering volgen dan zien we dat ook de (bouw)bedrijven in ons dorp hier invulling aan geven. Er wordt gewerkt om waarde toe te voegen. Maar we zijn natuurlijk niet naïef; we realiseren ons terdege dat het bij ontwikkelen en bouwen om grote belangen gaat. Daarom is het zo belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Andere partijen dan de gemeente investeerden in mogelijke woningbouwlocaties. Bij diverse projecten wordt dit punt door bewoners op tafel gelegd, maar in onze beleving blijft een goed antwoord hierop vaak uit. Helaas. De gemeente heeft hierin namelijk haar eigen rol en taak.

Volgens de ChristenUnie hoeft het daarbij niet altijd “business as usual” te zijn. Een gemeente hoeft zich niet te vereenzelvigen met enkel de kortetermijnbelangen van het bedrijfsleven of zelfredzame burgers. Tegelijkertijd bouwt de gemeente geen woningen (onze wethouder kan namelijk niet metselen), wat de inbreng van marktpartijen noodzakelijk maakt. De gemeente stelt hiervoor simpelweg de kaders. Deze taak ligt bij de gemeenteraad. De raad heeft de regie over de ruimtelijke ordening en bepaalt na een voorstel van het college waar gebouwd mag worden en waarde ontstaat. Ook in een dorp als het onze!

Erik van Dijk

Column raadspraat geplaatst in het Kompas Hardinxveld-Giessendam, d.d. 9 november 2022. 

Dankdag voor gewas en arbeid

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 31-10-2022 17:00

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1426388/1055390/Dankdag.jpg

Woensdag 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Veel christenen komen dan in allerlei kerken bijeen om met elkaar te danken dat de Here hen in het afgelopen seizoen heeft willen voorzien van dagelijks voedsel via opbrengsten van het land en inkomsten via arbeid. Danken voor gewas en arbeid? Is er reden voor om te danken in deze moeilijke tijd van oorlog, financiële crisis, energiearmoede, stijgende prijzen, hoge inflatie, eenzaamheid? Logische vraag zou je denken.  Maar denk dan ook eens aan alle andere zegeningen welke de Here ons heeft toevertrouwd. Denk aan gezondheid, natuur, zonlicht, diploma, nieuwe baan, vrijheid, vakantie, vrijheid om te geloven , vrijheid van politieke keuzes.

Als ChristenUnie in Hardinxveld-Giessendam zijn we dankbaar dat we als coalitiepartij de verantwoordelijkheid krijgen om te werken aan een leefbare samenleving waarin het niet alleen gaat om geld en bezit. Het gaat om zinvol leven, veiligheid, vrijheid. We willen bijdragen aan een samenleving die er toe doet en waarin iedereen meetelt. We geloven in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.

Daarom mogen we ook danken dat we met een enthousiaste fractie de ruimte en mogelijkheid krijgen om naast alle drukte ook de kracht en energie krijgen om ons in te zetten voor onze samenleving. Een samenleving met Toekomst! Hoe dankbaar ben jij? Wil jij met ons mee danken?

Namens de fractie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam.

Willem Pors.

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1426388/1055390/Dankdag CU

Subsidieregeling Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 29-10-2022 17:18

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1426387/1055390/168x168 Aafke OuwerkerkOp 20 oktober jl. heeft de gemeenteraad de subsidieregeling Coronaondersteuning kunst, cultuur en erfgoed vastgesteld. Vanuit de ChristenUnie brengen we dit graag onder uw aandacht! Bent u actief bij een culturele vereniging, amateurkunstvereniging, erfgoedvereniging, of bij een andere aanbieders van cultuur / erfgoedlessen dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

De ChristenUnie fractie is blij dat er met dit raadsvoorstel en bijbehorende subsidieregeling 70.000 euro beschikbaar komt om de lokale culturele partners te ondersteunen. Dat had wat ons betreft ook het gehele bedrag van 140.000 euro mogen zijn, dat via het Rijk is binnengekomen. De culturele instanties in ons dorp vervullen immers een belangrijke maatschappelijke functie. Door het beschikbaar stellen van dit geld kunnen zowel de grote als kleine culturele partners de nadelige financiële gevolgen van de coronaperiode compenseren en daarnaast investeren in de toekomst, waardoor zij hun bijdrage kunnen blijven leveren aan ons dorp.  

bestemmingsplan 't Oog Wonen - fase 1

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 11-10-2022 19:06

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1425832/1055390/t Oog wonen.pngOp 22 september jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ’t Oog Wonen, fase 1 vastgesteld. Dit plan wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden. Hierna is het plan onherroepelijk. Ook onze fractie heeft ingestemd met het plan. Hierbij hebben we de afweging gemaakt tussen het grote belang van het bouwen van extra woningen (170), tegen de extra verkeerdrukte die dat met zich meebrengt. Wat de ChristenUnie betreft wordt eerst de Spoorweg (en de -overgang) aangepakt voordat de eerste nieuwe bewoners in Het Oog gaan wonen.

Het bestemmingsplan ’t Oog Wonen – fase 1 gaat over een aantal weilanden verwijderd van de bestaande wijk “Over het spoor”. Honderd jaar na het bouwen van deze ‘jaren dertig’ wijk, willen we weer een ‘jaren dertig’ wijk ontwikkelen. Vanavond is in dat opzicht historisch! De grote stap naar de noordkant van de spoorlijn voor woningbouw. Als ChristenUnie stellen we hierbij de vraag: Is dit in het belang van ons dorp? Bouwen is voor de ChristenUnie geen doel op zich, hoe groot de vraag naar woningen ook is. Het gaat namelijk om goed Wonen. 

Goed wonen gaat naast passende woningen over goede ontsluiting, een klimaatbestendige groene omgeving en voldoende voorzieningen. Het plan biedt daarvoor de nodige voorwaarden. De ontsluiting is hierbij het meest ingewikkeld. Al gaat het hierbij vooral over een bestaande situatie: de Spoorweg (en bijbehorende overgang). Kan die overweg 170 extra woningen aan? 

De ontwikkelaars staan aan de lat voor de werkzaamheden binnen de bouwhekken en de gemeente voor de openbare ruimte en de verkeersontsluiting op de Spoorweg en de spoorwegovergang.

De huidige spoorwegovergang die bij het huidige verkeer al gevaarlijk is, sluipverkeer door de komende werkzaamheden aan de snelwegen A15 en A27, en de verwachte toename van het aantal auto’s voor de nieuw te bouwen woningen zijn belangrijke punten van zorg van de bewoners. Hierbij willen we ook aandacht vragen voor langzaam verkeer: denk aan de fietsers en de wandelaars. 

Er is door de gemeenteraad al budget beschikbaar gesteld om de situatie aan te pakken en een betere situatie te realiseren. Hiervoor is in 2023 een miljoen beschikbaar. We vroegen de wethouder dan ook om de toezegging dat de woningen pas bewoond gaan worden, nadat de spoorwegovergang is aangepakt. Tot onze spijt kon de wethouder dat niet garanderen. Het college gaat dit verder ‘bekijken’, wij zullen dit zeer kritisch volgen en waar mogelijk tot spoed van de aanpak van de spoorwegovergang manen! 

Tenslotte hebben we aandacht gevraagd voor een goede communicatie naar, en participatie door, de inwoners ook nádat het besluit is genomen over het bestemmingsplan. De inzet van een aanspreekpunt binnen de gemeente, en de goede verstandhouding met de wijkcommissie is een positieve ontwikkeling, waarvan we graag zien dat er een vervolg aan wordt gegeven. Wat ons betreft wordt dit een ruimtelijke ontwikkeling waarbij de participatie wel goed verloopt.  

Column raadspraat: Leren, van u!

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 07-10-2022 16:53

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1425775/1055390/168x168 Aafke Ouwerkerk

Op het moment dat ik deze column schrijf is het precies een half jaar geleden dat ik werd beëdigd als raadslid. In aanloop naar mijn verkiezing als gemeenteraadslid schreef ik voor de website van de ChristenUnie een stukje tekst om mezelf voor te stellen. Daarin schreef ik: 'Ik hoop als raadslid een bijdrage te kunnen leveren aan het bouwen van een leefbaar en groen dorp met aandacht voor elkaar.' 

Het afgelopen half jaar ben ik bezig geweest om te ontdekken op welke manier je dat dan doet als raadslid: je bijdrage leveren. Binnen de ChristenUnie-fractie mag ik dat vooral doen op de onderwerpen Sociaal domein en Zorg en welzijn. Onderwerpen die me interesseren, omdat het gaat over de zorg voor u als inwoner. Onderwerpen die u soms van heel dichtbij raken. Het zijn ook onderwerpen waarover ik nog heel veel kan leren. Daarom heb ik het afgelopen jaar veel gelezen, introductiebijeenkomsten bezocht en het werk afgekeken van de meer ervaren raadsleden. 

Als raadslid heb je drie rollen: een kaderstellende, een controlerende en een volksvertegenwoordigende rol. Voor de volksvertegenwoordigende rol heb ik u nodig. Het gaat er niet zozeer om wat ik belangrijk vind, maar om wat goed is voor het hele dorp en haar inwoners. De komende tijd wil ik daarom vooral daarin gaan leren, van u! Wat speelt er onder de inwoners van ons dorp? Waar loopt u tegenaan en wat zou u graag anders willen? Waar bent u heel blij mee en wilt u graag zo houden? Laat u het me weten? 

 

Aafke Ouwerkerk,

Geplaatst in het Kompas Hardinxveld-Giessendam, 5 oktober 2022 

Perspectiefnota 2023-2026

ChristenUnie ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam 13-07-2022 20:39

https://hardinxveld-giessendam.christenunie.nl/k/n6071/news/view/1424220/1055390/168x168 Wim IJzermanOp 7 juli sprak Wim IJzerman de volgende bijdrage uit over de Perspectiefnota 2023-2026:

Voorzitter,

Allereerst onze dank aan allen binnen de organisatie die bij hebben gedragen aan deze Perspectiefnota, ook aan de beantwoorders van de technische vragen onze hartelijke dank.

Het gaat hier om een beleidsarme Perspectiefnota. Dat is logisch, gezien het feit dat er net een nieuw College is aangetreden, nadat er een coalitie akkoord is gesloten. Dat akkoord bevat de hoofdlijnen voor de komende jaren, we zien de vertaling daarvan naar beleid met vertrouwen tegemoet. Overigens, de formatie was snel afgerond. Dat bewijst maar weer eens, dat de lange duur van de kabinetsformatie in Den Haag niet aan de ChristenUnie te wijten viel. Wij zijn altijd bereid tot bouwen en verbinden!

We spreken vanavond over perspectief. Dat gaat te midden van veel spanningen, internationaal, maar ook dichter bij huis. Tijdens het debat over de jaarrekening vorige week hebben wij onze waardering geuit over de dank aan en de zegen van God, door het College opgenomen in het bestuursverslag. Het zou ook zo in de Perspectiefnota passen.

Net na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, hoorde ik in de media iemand zeggen: "je zou gaan geloven dat het boek Openbaringen waar is". Voorzitter, ik ga hier geen tijdrede houden, maar wie een beetje thuis is in de Bijbel zal niet helemaal verrast zijn door wat we zien gebeuren. Dat biedt trouwens ook perspectief: het gebeurt niet zo maar, er zit een Hand achter de loop van de gebeurtenissen. Dat ontslaat ons niet van de plicht om te doen wat in ons vermogen ligt. In verbinding met God en met elkaar.

Die verbinding is belangrijk. We zien in onze samenleving een toenemende trend van individualisme en polarisatie. Nuance en je best doen om iemand met een totaal andere mening, of opvatting respect en ruimte te geven verdwijnt steeds meer. Het stikstof debat (was het maar een debat) laat dat zien. Zeker er is van alles te zeggen voor en over de diverse standpunten en visies. De manier waarop dit geuit wordt baart echter wel grote zorgen. Dat geldt overigens ook voor de manier waarop de plannen zijn gebracht.

Ons dorp is gelukkig nog relatief rustig. Maar de landelijke trend gaat ons dorp niet voorbij. Dat vraagt van ons als volksvertegenwoordigers wijsheid, tact en geduld. Ja, mensen moeten bij ons terecht kunnen met vragen, zorgen, boosheid etc. Het is echter wel van belang hoe we hier mee om gaan. Gelukkig verlopen de gesprekken hier in het algemeen op ordentelijke wijze. Laten we hierop ook alert blijven. Politiek is er om verschillen te laten zien, maar ook om vanuit die verschillen tot goede besluiten te komen.

Wellicht goed voor een relativering: tijdens een podcast hoorde ik iemand de term flopwekking gebruiken, een parodie op opwekking. Dat ging uiteraard niet over politiek, maar wel om ook je falen eens te durven benoemen. In de politiek moeten we juist onze successen verkopen, vinden we. Maar we zijn ook mensen en die falen nou eenmaal ook. Het zou de politiek misschien wat dichterbij de burger brengen als we ons falen ook eerlijk benoemen.

Voorzitter, namens de ChristenUnie wil ik een aantal punten uit de Perspectiefnota naar voren halen.

Dat betreft allereerst de financiën. De Perspectiefnota liet al een positieve ontwikkeling zien voor de jaren 2023 tot en met 2025. De meicirculaire versterkt dat beeld nog eens.Terecht geeft het College meteen een winstwaarschuwing, omdat de inflatie waarmee gerekend is niet realistisch is. Wij gaan er vanuit dat in de begroting 2023-2026 aan deze nieuwe werkelijkheid zal zijn aangepast.  

In de meicirculaire wordt € 445.000 geoormerkt voor energietoeslag. We zijn blij dat het College hiervoor een groot bedrag reserveert. Wij vragen het College dit gericht in te zetten, zodat degenen die dit het meest nodig hebben er ook het meest van profiteren. Voorkom zoveel mogelijk dat inwoners door de hoge energieprijzen in de problemen komen. Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de burgers, namelijk let ook zelf op wat je kan besparen. Wellicht dat hulp bij en voorlichting over mogelijkheden tot besparen een onderdeel van de hulp moeten zijn.

Groeiagenda. Mogelijk zijn er extra middelen nodig om alle ambities uit te voeren. Wij vragen het College om snel met voorstellen te komen. Het gaat niet alleen om het halen van de ambities, maar ook de wijze waarop. Er staan veel plannen op de rol, maar voor een deel vragen deze behoorlijke investeringen alvorens deze gerealiseerd kunnen worden. Het is van belang dat het geld doelgericht, efficiënt en juist besteed wordt. We moeten daarom goed alles af kunnen wegen. Missers hebben grote gevolgen voor de ambities.

Gemeentelijk armoede en schuld beleid. Terecht vermeldt de Perspectiefnota dat inzetten op voorkomen belangrijk is. Ook in ons dorp zien we dat mensen niet mee kunnen komen, financieel in de problemen komen, ook al hebben beide partners een baan. Investeren in relaties is belangrijk, zodat mensen een persoon/instantie hebben waar zij op terug kunnen vallen. Het is dus van belang dat het Sociaal Team in beeld heeft om wie het gaat, het aantal, maar ook wat de problematiek is. Maak hierbij ook gebruik van de deskundigheid die onder de burgers aanwezig is. Ik denk dan aan de diaconieën van de kerken, maar ook aan Servanda, vakbonden etc.

Omgevingswet. Het ziet er naar uit dat deze nu toch echt per 1 januari a.s. ingevoerd gaat worden, nu de Eerste Kamer de wet vorige week heeft goedgekeurd. Daar sprak men overigens ook al de zorgen uit, of het ict deel tijdig op orde zou zijn. We snappen dat dit voor een groot deel buiten de macht van het College valt, maar vragen wel om ons op de hoogte te houden. Er komt hiermee veel op de organisatie af. Wij adviseren om dit traject regionaal op te pakken. Dit is nu typisch een voorbeeld van lokaal als het kan, regionaal als het moet.

Bouwen. Er is geen onderwerp dat zo vaak terugkomt als dit. We hebben het dan ook over een serieus probleem. Veel jongeren die gedwongen nog bij hun ouders wonen omdat er geen woningen (althans betaalbare) voorradig zijn. Terecht zetten we in op bouwen voor de eigen inwoners. Wij zien op dit punt uit naar een beleidsrijke begroting. Er zijn goede stappen genomen, nu de voortgang nog. We willen in onze bijdrage bij deze perspectiefnota benadrukken dat er gebouwd wordt voor alle doelgroepen. Het is voor ons geen wet van Meden en Perzen, maar we willen wel er wel voor pleiten ook voldoende sociale (huur) woningen te realiseren. De norm van 30% over de gehele gemeente kan daarbij als richtlijn dienen. Voor de reeds afgesproken projecten is dat niet meer aan de orde, maar wellicht is er voor het laatste deel van de Blauwe zoom en voor komende projecten een mogelijkheid om nog eens met Fien te praten over prestatie afspraken. Welke mogelijkheden zien zij?

BOA. De Perspectiefnota meldt het aantal BOA's uit te breiden. Wij kunnen dit alleen maar onderschrijven. Onze BOA doet zijn werk zeer goed, wij maakten daar pas weer kennis mee. Maar 1 is weinig. De vraag is of veiligheid de taak van de gemeente is, maar als de Rijksoverheid hierin niet over de brug komt moeten we als gemeente zelf de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze inwoners nemen.

Groen beleid. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad een nieuw groen beleidsplan aangenomen. Wij zullen de voortgang hiervan blijven volgen. Het is in deze zaal al vaak gezegd: om ons dorp leefbaar te houden en de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk op te vangen is voldoende groen en dan met name diversiteit belangrijk. We hebben als raad een motie aangenomen van het CDA waarin het College opgeroepen wordt om het plein voor het gemeentehuis te vergroenen. Dit biedt de gemeente een uitstekende mogelijkheid het voorbeeld te geven. Wij roepen u dan ook op om hier op korte termijn uitvoering aan te geven.

Voorzitter, ik ga afronden. Zoals gezegd, deze Perspectiefnota is beleidsarm. Wij zien uit naar de begroting en plannen die het College dan zal presenteren. Het coalitie akkoord heeft als titel Samen krachtig voortbouwen. Dat vat samen waarvoor wij als coalitie, maar ook als raad staan. Wat de ChristenUnie betreft is er geen sprake van zij en wij, coalitie versus oppositie. Daarom doen wij nogmaals een oproep aan PvdA en CDA om met ons mee te bouwen. Vanuit verschillende visies, maar dat geldt ook voor de coalitie partijen. Samen willen we een mooi Hardinxveld-Giessendam waar het goed wonen is. Niemand heeft de wijsheid in pacht, we hebben elkaar nodig om te corrigeren, te stimuleren etc.

Mensen zijn feilbaar, maar wij geloven dat we onze talenten mogen gebruiken om tot zegen voor elkaar te zijn. In het vertrouwen dat we het van onze goede God mogen verwachten.

Namens de fractie van de ChristenUnie

 

Wim IJzerman7 juli 2022