Nieuws van politieke partijen in Haren inzichtelijk

2686 documenten

"Gelukkiger? Vooral nog duurder!"

VVD VVD Haren 13-11-2019 00:52

De gemeente Groningen is een mooie gemeente, omdat, zoals in het coalitieakkoord staat, de mens centraal wordt gesteld. We zetten ons in voor een gezonde bevolking in een gezonde stad en gezonde dorpen. En hebben oog voor de kwetsbaren in de samenleving. Hierin lezen wij dat we inzetten op een gemeente waar het voor iedereen prettig en betaalbaar leven is en waar je in alle vrijheid voor een redelijk tarief naar de schouwburg, museum, sportvereniging, evenement of speeltuinvereniging kan. Dit is - zo begrijpen wij ook wel - makkelijk te realiseren als de groene geldbomen tot in de hemel groeien.

Niets is minder waar. De gemeentelijke bankrekening is net zo rood als de huisstijlkleur van onze gemeente. Willen we voor alle mensen in onze gemeente goed leven in Groningen centraal stellen, dan moeten we met z’n allen aan de slag.

Op 10 juli is een raadsbrede motie aangenomen (motie: Betrek gemeente vroegtijdig), waarin de Raad het College oproept: ik citeer ‘om de raad in staat te stellen de kaderstellende rol maximaal te vervullen door tijdig overzicht te verschaffen in de afwegingen, alternatieven en financiële impact van de diverse maatregelen die het College besproken heeft in het proces om te komen tot een sluitende conceptbegroting en financieel meerjarenbeleid’.

Tijdens het rekeningendebat is besproken dat de financiële opgave zo groot is dat we gezamenlijk en raadsbreed de inhoudelijke discussie moeten aangaan over de begroting 2020. Bij de voorliggende begroting is er geen sprake van een raadsbrede en gezamenlijke begroting. U heeft er voor gekozen om in de spelonken van het College en ongetwijfeld in de beslotenheid van het coalitieoverleg een begroting te maken , en voorzitter, dit vindt mijn fractie een gemiste kans. 

Een enorm gemiste kans, iedereen in onze gemeente zal de gevolgen van de lege schatkist merken. Een goede balans in de begroting, zodat onze gemeente ook aantrekkelijk is en blijft voor hen die wat te besteden hebben.  Het is goed als zij met velen zijn om de mogelijke lasten voor goede zorg voor iedereen die dat (tijdelijk) nodig heeft te waarborgen. De huidige begroting verdeelt de taart in onze ogen verkeerd. Er is veel te weinig balans voor hen die betalen en degenen die zorg ontvangen. En er wordt te weinig geïnvesteerd om de taart wat groter te maken.

Maar voorzitter, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Er is voor de coalitie nog de mogelijkheid om alsnog uitvoering van onze raadsbrede motie te geven en een gezamenlijke begroting voor 2020 op te stellen. Voor een betere balans bieden wij een tegenbegroting aan. Deze handreiking van onze kant moet de coalitie toch aanspreken! Want u stelt alle mensen van onze gemeente centraal en dan moet er ook een begroting voor alle mensen komen.

En, nee voorzitter, we hebben geen knalhard verstandig VVD-beleid in de tegenbegroting  gestopt. Dat zouden we wel willen, maar levert niet de gedeelde balans op en geen breed gedragen alternatief. De VVD heeft doelstellingen, maar geen heilige huisjes, wat is betreft kan alles op tafel worden gelegd, zodat iedereen wat water bij de wijn doet en er alsnog een mooie begroting 2020 komt die wel alle mensen centraal stelt en op een raadsbrede steun kan rekenen.

Voor ons is wel van belang dat u de inwoners van onze gemeente echt centraal stelt, dat wilt u toch ook? Dan moet er meer balans in de gemeentelijke begroting komen, zodat de lasten van de begroting beter verdeelt worden en er ook ruimte blijft om naast een investering in een gezonde bevolking, een gezonde stad en gezonde dorpen ook te investeren in een gezond sportklimaat, gezonde economische ontwikkelingen en gezonde groei. Dan worden we allemaal gezonder en blijer, zoals uit de tegenbegroting zal blijken.

Mijn fractie kiest voor een goed leven in Groningen, hoe gelukkig zou je zijn als je kunt leven in een zo groot mogelijke vrijheid, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen, waar we aardig voor elkaar zijn, verdraagzaamheid uitstralen, ook als anderen keuzes maken die we zelf niet zouden maken of begrijpen, we kiezen voor sociale rechtvaardigheid dus helpen anderen die het nodig hebben, we hebben respect voor ieder uniek individu, mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Wat mijn fractie betreft moeten we de balans in de begroting vinden door de forse lastenverhoging van de OZB, invoeren van de hondenbelasting in de oude gemeenten Ten Boer en Haren, verhoging van de parkeertarieven en de dreigende contributieverhogingen voor onze sporters te dempen. Hiertoe hebben we voorstellen in de tegenbegroting staan:

·        De voorgenomen bezuiniging op sport terug te draaien;

·        De voorgenomen bezuiniging op beheer en onderhoud terug te draaien;

·        De hondenbelasting te halveren;

·        De inkomsten van de OZB voor woningen 1.050.000 euro lager te laten zijn

Groen, gezond en gelukkig in Groningen?

Ja groen van misselijkheid, gezond doordat we de auto moeten laten staan en einden door de regen moeten fietsen en gelukkig dat het dan soms droog is dat zijn wij met de voorliggende begroting van Groningen.

Wij presenteren hier met een aantal andere partijen een correctie op uw begroting zodat we met zijn allen tot een raadsbrede begroting te komen, zodat wij allemaal in een groene gemeente kunnen leven, waar we allemaal gezond kunnen zijn en worden en waar we ook nog eens gelukkig zijn als individu en met elkaar. Laten we de uitdaging vanavond nog SAMEN AANGAAN!

"Knock-out voor de sport in Groningen?"

VVD VVD Haren 31-10-2019 11:18

‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’ moet de coalitie in de stad Groningen gedacht hebben toen de bezuinigingen voor 2020 werden bedacht. Kind van de rekening: sport. De coalitie zet de toegankelijkheid van de sport in Groningen op het spel.

Na een dag werken ga je vermoeid naar huis. Je doet je sportkleding aan en gaat een rondje rennen, op de fiets naar de voetbalclub of je rijdt naar de sportschool. Na het sporten neem je een frisje, een koffie of een biertje en je praat nog even bij. Dat is toch heerlijk?! Je bent weer een stuk frisser dan toen je na het werk thuiskwam. Het is leuk, het is sociaal en bewegen is op elke leeftijd gezond. Kortom, sport is belangrijk omdat je samen bent en ook fit blijft.

Mooie woorden

„Sport brengt mensen samen en heeft een belangrijke plek in de sociale netwerken in wijken en dorpen. Voldoende bewegen levert een positieve bijdrage aan de gezondheid: fysiek en mentaal.” De eerste zinnen over sport van het coalitieakkoord in de stad Groningen uit 2019. Mooie woorden, die wij kunnen onderschrijven. In Nederland en zeker ook in onze gemeente kennen wij een lange traditie van sporten bij sportverenigingen. Van voetbal tot softbal en van badminton tot zwemmen. In onze gemeente kunnen heel veel verschillende sporten beoefend worden. Dat is iets waar wij trots op zijn en wat voor ons allemaal mogelijk moet blijven. De coalitie ziet dit belang van sportverenigingen ook. Een bloeiend verenigingsleven wordt immers gekoesterd als wij het coalitieakkoord mogen geloven.

Klappen

Als je al deze mooie woorden leest, dan neem je aan dat er ondanks de bezuinigingen op de gemeentebegroting genoeg (financiële) ruimte blijft voor sport. Helaas, wederom zit de sport in de hoek waar de klappen vallen. Met veel pijn en moeite is het gelukt om alle zaalsportverenigingen een plekje te geven in onze sport- en speelhallen. Met veel verdriet vliegen de ozb en huur voor sportclubs in de voormalige gemeente Haren omhoog én als klap op de vuurpijl moeten de veldsportverenigingen in de oude gemeente Groningen meer dan een verdubbeling van hun huurlasten opbrengen.

Rode kaart

Ambitie is er genoeg, maar het realiseren van deze ambitie blijkt voor de coalitie een probleem. Er wordt te weinig geld beschikbaar gesteld voor sport. Dit vinden wij onacceptabel. Met gestrekt been zet de coalitie zich hiermee buitenspel en dat verdient een rode kaart. Zij had bij zichzelf te rade moeten gaan en kijken naar een alternatieve bezuinigingsmaatregel zoals de basisbaan. Door te kiezen voor het paradepaardje van 25 gesubsidieerde banen, is een exorbitante verhoging van de sporttarieven nodig.

Sport is vanuit verschillend perspectief voor jong en oud, hoger en lager sportniveau en vermogend en minder vermogend van groot belang. Zo kan je door sporten gezonder oud worden, blijf je fit, ontwikkel je een betere motoriek, kan je betere leerprestaties hebben en wil je samen een doel bereiken om maar wat voorbeelden van de bijdrage van sporten te noemen.

Sportbeleving

Sportverenigingen zijn het hart van onze sportbeleving en zij verdienen het om voldoende armslag te hebben om op fatsoenlijke accommodaties tegen een fatsoenlijk tarief en op een fatsoenlijk niveau sport aan te bieden. Door de tarieven fors te verhogen worden de sportverenigingen enkel het perspectief van contributieverhoging geboden. Dit maakt de verenigingssporten niet toegankelijker en zeker niet voor mensen die minder te besteden hebben.

Wij zullen ons blijven inzetten voor een perspectief dat iedereen in onze gemeente de sportschoenen kan aandoen en op het eigen niveau kan sporten bij één van onze sportverenigingen. Zeker voor kinderen moet sport en bewegen haalbaar en betaalbaar zijn, want jong geleerd is oud gedaan.

VVD: 'Het doel heiligt niet alle middelen.'

VVD VVD CDA Haren 30-10-2019 11:44

Het Pepergasthuis is een prachtig stukje van onze binnenstad. Het is een monument en hoort bij Groningen. Daarom vindt de VVD dat het in goede staat moet blijven. Maar daar gaat het in deze discussie helemaal niet over. Lefier is momenteel eigenaar en wil het Pepergasthuis verkopen. De kopende partij is vervolgens gewoon gebonden aan alle regels die wij hebben over monumenten en moet een vergunning aanvragen voor eventuele verbouwingen.

De VVD vindt het pijnlijk om te zien dat de verkoop nu gebruikt wordt om een links politiek punt te maken. Doordat er een links politiek punt gemaakt moet worden, gaat de wethouder er vol in. Tunnelvisie. Oogkleppen op. Het lijkt in ieder geval duidelijk te worden: het doel heiligt alle middelen. Waar het vandaag echt over gaat, is de verkeerde informatie die wij als raad hebben gekregen. Toen alles op alles gezet werd om ook maar iéts te vinden om de verkoop tegen te houden, werd er zelfs een verordening uit 1870 gevonden. Goed speurwerk, zou je zeggen! Bij het zoeken van deze verordening, zag de wethouder echter ook allerlei aanwijzingen waaruit bleek dat de verordening helemaal niet meer zou gelden. Die aanwijzingen wezen vooral op de periode rond 1990. Dan zoek je verder, zou je zeggen. Toch is de wethouder toen niet verder gaan zoeken naar raadsbesluiten van die periode. Iets dat een journalist wel is gaan doen. Waarom zijn die raadsbesluiten niet opgevraagd? En hoe kunnen wij er nu zeker van zijn dat dit niet weer gebeurt? Door een motie aan te nemen misschien? U mag gerust weten dat wij het als VVD best lastig vonden om te beslissen over een motie. Is er iéts dat je in een motie kan zetten, dat ervoor zorgt dat dit niet weer gebeurt? Het gaat uiteindelijk immers om vertrouwen. Wij, als raad, moeten erop vertrouwen dat de informatie van de wethouder klopt. Wij hopen dat de motie (zie bijlagen), die het CDA heeft ingediend namens de gehele oppositie, een zetje de goede kant op geeft.

Onze conclusie is in ieder geval dat wij de gang van zaken in dit dossier afkeuren en wij roepen de wethouder op om te stoppen met de tunnelvisie. Vraag eens wat andere mensen om mee te kijken in dit dossier. Zet de oogkleppen af. Voor ons is duidelijk: het doel heiligt hier niét alle middelen.

Actualiteitendebat boerenprotest: 'VVD ziet geen spoedeisendheid voor debat.'

VVD VVD Haren 16-10-2019 09:46

Voorzitter,Het verbaast ons nogal dat we hier zijn, een actualiteitendebat met een spoedeisend karakter. Wij zien in het geheel geen spoedeisend karakter in deze kwestie.

Er is een beroepsgroep in Nederland die van mening is dat er regelgeving is en dreigt te komen die hun bedrijfsvoering ernstig onder druk zet, deze beroepsgroep maakt zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf en of hun opvolgers, vaak hun zonen en dochters, nog wel het bedrijf kunnen voortzetten. Gelet op de grote opkomst is er een grote groep die deze zorgen heeft.

Voor deze groep en alle andere groepen mensen hebben wij het grondrecht, de vrijheid van demonstratie. Wat mijn fractie betreft een groot goed, zelfs als mensen demonstreren op een onderwerp waar wij een andere mening over hebben. Wat mijn fractie betreft staat het recht op demonstreren los van het feit of we sympathie hebben voor het onderwerp. Mijn fractie hoopt dat dat voor alle partijen geldt.

Volgens de brief die wij ontvingen van de burgemeester  is een demonstratie aangekondigd en is overleg tot stand gekomen: de afgelopen dagen door de politie en gemeente intensief overlegd met afgevaardigden van de boeren, om te komen tot een verantwoorde wijze van demonstratie. Gelet op de aangekondigde trekkers die naar de stad zouden komen, heeft de (verkeers)veiligheid prominent voorop gestaan. Daarover zijn goede afspraken gemaakt met de afgevaardigden van de boeren (met name LTO Noord). De instroom is uiteindelijk op een verantwoorde wijze verlopen en de sfeer was tot 13:30 uur goed te noemen. De trekkers zijn geparkeerd in de binnenstad, waarbij steeds voorop stond dat alle plekken bereikbaar bleven en de calamiteitenroutes gewaarborgd. Uiteindelijk zijn ruim 700 tractoren en ruim 700 boeren naar de binnenstad gekomen. Zoals we hebben kunnen lezen is de bereikbaarheid van de calamiteiten routes steeds gewaarborgd gebleven en is constant aandacht geweest voor de verkeersveiligheid.

Tot zover een veilige en vreedzame demonstratie.

Wij hebben ook geconstateerd dat er 3 ernstige incidenten hebben plaatsgevonden: wat ons betreft zeer verwerpelijk, het inrijden op een politiepaard, het forceren van de deur van het provinciehuis en het omverrijden van een afzetting op de Vismarkt. We hebben inmiddels ook vernomen dat ten aanzien van 2 van de 3 incidenten inmiddels verdachten zijn aangehouden door de politie. Wat ons betreft is het OM aan zet om te bepalen of en hoe deze dat gestraft moeten worden. Wij hebben er vertrouwen in dat de politie ook een verdachte zal aanhouden voor het 3e incident. Wat ons betreft ligt hier geen taak voor de volksvertegenwoordiging, maar is dit een taak voor politie en justitie. Wij hebben kunnen constateren dat ook de afvaardiging van boeren deze ernstige incidenten streng hebben veroordeeld. Het stelt ons gerust dat we daar hetzelfde over denken.

Daarnaast zijn we blij dat de verantwoordelijkheid voor de schade aan het provinciehuis en het gazon van het provinciehuis door de boerenorganisatie wordt vergoed.

Daarnaast zijn wij bekend met het feit dat de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen ingaat in 2020 en nu niet geldig is. Ik hoor graag van welke plicht de aanvragers van het debat vinden dat ontheffing verleend had moeten worden. 

Wat ons betreft ontbreekt de noodzaak voor een actualiteitendebat en we horen dan ook graag van de burgemeester welke spoedeisend belang er is wat voor hem de doorslag heeft gegeven om van de afgesproken termijn af te wijken.

Resume:

Een demonstratie zijnde een grondrecht, volgens de burgemeester zonder veiligheidsrisico’s verlopen, ontsiert door ernstige incidenten waarvan opsporing en vervolging in goede handen is bij politie en justitie, vernielingen aan gazon en deur welke door de boerenorganisatie worden vergoed.

Wat ons betreft absoluut geen actualiteitendebat met spoedeisend karakter waard. 

Spoeddebat over gekraakt pand Akerkstraat

VVD VVD CDA Haren 30-09-2019 02:53

Samen met het CDA en de Stadspartij hebben wij een spoeddebat aangevraagd over de ontwikkelingen rond het gekraakte Heykenspand aan de Akerkstraat in de Stad. Wij willen antwoord op de vragen hoe het kan dat er zomaar een pand bezet wordt en hoe het kan dat er niet wordt opgetreden door de politie. In plaats van het uitzetten van de krakers kregen de krakers te horen dat ze de hele nacht mochten blijven. Onacceptabel vinden wij!

Op zondagmiddag 29 september 2019 werden door diverse media meldingen gemaakt van een illegale binnentreding van een pand aan de Akerkstraat 16A door een groep ‘studenten’.[1] Inmiddels blijkt de betreffende groep te bestaan uit meerdere sympathisanten van een krakersorganisatie, 4 internationale studenten en 1 Nederlandse student. Zij willen hiermee protesteren tegen het gevoerde beleid van de gemeente en universiteit omtrent het op orde hebben van studentenhuisvesting, omdat zij per 1 november a.s. genoodzaakt worden te vertrekken uit de noodvoorzieningen, ingesteld door deze instanties.

Hoewel kraken illegaal is in Nederland sinds 1 oktober 2010, mochten de betreffende krakers na overleg met de politie, de officier van justitie en de locoburgemeester (hierna: de driehoek) overnachten in het gekraakte pand. De fracties van VVD, CDA en Stadpartij zijn zeer ontstemd en verbolgen over deze gang van zaken. Zo wordt allereerst inbruik gemaakt op het bezit van de eigenaar van het pand aan de Akerkstraat 16A. Ten tweede neemt de driehoek niet de eigenaar in bescherming, maar de krakers. Dit is volgens onze fracties de omgekeerde wereld.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties van de VVD, het CDA en de Stadspartij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

1.       Waarom kiest het College van B&W samen met de andere partners in de driehoek ervoor om de krakers toe te staan gebruik te maken van een pand dat illegaal in gebruik is genomen en illegaal is binnengetreden? Waarom is er niet direct overgegaan tot ontruiming?

2.       Waarom heeft het College van B&W de eigenaar van het betreffende pand niet in bescherming genomen zoals verwacht mag worden conform de illegaliteit van kraken in Nederland?

Inmiddels is duidelijk geworden na een veiligheidsinspectie dat draagbalken in het pand zijn verstevigd in overleg met de gemeente. Daarnaast zijn er ook brandblussers en rookmelders aanwezig in verband met de veiligheid. Deze gang van zaken toont geen enkele intentie tot het ontruimen van het pand.[2]

3.       Kan het College toelichten waarom zij het noodzakelijk acht de krakers op hun gemak te stellen?

4.       Is het College het eens met onze fracties dat het betreffende pand particulier bezit is en dat de driehoek de taak heeft dit te beschermen tegen inbraakpogingen en zeker tegen kraken?

5.       Wat zijn daarnaast de voornemens van het College om dergelijke kraakpogingen te voorkomen?

6.       Wat zijn volgens het College de stappen die nu genomen dienen te worden zodat de eigenaar zo spoedig mogelijk weer gebruik kan maken van het pand?  

De Wet kraken en leegstand verbiedt kraken bij wet, maar heeft daarbij tevens het doel om leegstand terug te dringen. Naast de strafbepalingen zijn er ook nieuwe wettelijke bepalingen die de leegstand moeten voorkomen. Gemeenten kunnen hiermee aan pandeigenaren dwingende maatregelen opleggen om leegstand te voorkomen.

7.       Heeft de Gemeente Groningen maatregelen aangekondigd of opgelegd aan de eigenaar van dit pand op grond van de Wet kraken en leegstand?

8.       Zo nee, ziet het College het toestaan van het gebruik van het pand door de krakers als een rechtvaardiging voor de claim van de betreffende krakers dat het pand 12 jaar leeg zou staan?

I.Jacobs-Setz                     M. Bolle                              A. Sijbolts VVD                                      CDA                                      Stadspartij

Onderzoek naar uitbreiding sporthal nieuwe Brinkschool

VVD VVD D66 Haren 25-09-2019 03:34

Voor ons liggen de mooie plannen voor de verbouw van de Peter Petersenschool, de nieuwbouw van de De Brinkschool en de herinrichting van de omgeving van beide scholen. Een mooi plan waar jaren aan is gewerkt en die voor beide scholen en mooie onderwijstoekomst biedt, zoals zij zelf vorige week in de raadscommissie hebben betoogd.

Verkeer is echter wel een issue. Voor het bereiken van werk en school is het nodig dat je op tijd voordat de laatste bel gaat in school bent om de lessen te volgen.  De grote verkeersdrukte is er vooral in de ochtendspits op maandag, dinsdag en donderdag en in wat minder mate op de woensdag en vrijdag. Iedereen is in a rush op weg naar werk en school of een combinatie van beide. Het is druk. Veel voetgangers, fietsen en auto’s en afentoe nog een bus die in de buurt langskomt. Dit betekent dat iedereen op elkaar moet letten en dat ouders ook goed op hun kinderen moet letten.

De inrichting van de school is binnen de beperking van de verkeerskundige mogelijkheden zo gemaakt dat iedereen op een veilige wijze kinderen naar school kan brengen en dat auto en fiets waar mogelijk van elkaar worden gescheiden. Dat is goed. Er is zelfs nog de mogelijkheid om te zijner tijd als nodig nog te kunnen bijsturen.

Naar goed gebruik en het zal u niet verbazen merken wij, de VVD, op dat Haren als forensengemeente veel inwoners heeft die voor het werk met de auto van huis gaan en ook met de auto de kinderen naar school brengen (dit omdat ze ver van de school wonen of omdat ze na het brengen van de kinderen direct doorgaan). Hiervoor is het wel van belang dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, waar veilig uitgestapt kan worden en waardoor auto’s niet in het wilde weg op de stoep worden geparkeerd. Hierbij is het lastig om de stadse ‘normen’ op de benodigde parkeerplaatsen te plakken. Dat moeten we ook niet willen. Minder parkeerplaatsen zijn al gerealiseerd ten opzichte van de eerste plannen. We gaan van 140 naar 80 in het voorliggende plan.

Aan de andere kant kent u de gemiddelde VVD-er ook als pragmatisch. Alle leerlingen van de Peter Petersenschool en De Brinkschool met de auto naar school brengen gaat niet lukken. Veel kinderen van de scholen wonen in de buurt. De fiets is om allerhande redenen (leren fietsen in de drukte voor kinderen, gezond even in de buitenlucht, lekker bewegen, praktisch) een prima vervoermiddel voor de korte afstanden van en naar school. Wij zien dan ook dat de auto de ruimte moet hebben en dat beoogt de motie van D66  c.s. ook, maar het is ook van belang gelet op de beschikbare ruimte om de fiets waar mogelijk en nodig ook als goed alternatief om je kinderen naar school te brengen te promoten en de ruimte te geven. We steunen de motie dan ook. Wij hopen en vertrouwen op een gedegen uitkomst bij de definitieve plannen voor de her- en nieuwbouwplannen aan de Rummerinkhof, die recht doen aan alle vervoersmiddelen en recht doen aan de verkeersveiligheid.

Zelf hebben we ook nog een motie voorliggen in lijn met ons standpunt in de raadscommissie. De Brinksschool krijg in de nieuwbouwplannen een gymzaal voor de lessen bewegingsonderwijs (voor de wat ouderen, zoals ik de gymles). Dat is mooi en 2 (of misschien in de toekomst vaker) gymmen in de week is belangrijk! Maar als we dan even een stap verder kijken weten we dat gymzalen ook in de buitenschoolse uren gebruikt kunnen worden voor binnensporten. Bijvoorbeeld trainingen van een basketbalvereniging, in de winter voor de pupillen van de voetbalclub die een wedstrijdje willen spelen of voor een korfbalclub die in de zaal aan de techniek wil werken. Voor deze binnensporten is de gymzaal vaak in de uitloop wat klein of het plafond wat te laag. Graag ziet de VVD samen met een aantal mede-indieners, dat er bij het maken van de definitieve bouwplannen voor De Brinkschool ook gekeken wordt naar een gymzaal +, die ook in de buitenschoolse uren geschikt(er) is voor binnensporten. Hiermee doen we niet alleen de gymmende leerlingen maar ook de binnensportende inwoner van onze gemeente een plezier. Ik zeg laten we deze 2 vliegen in 1 klap vangen en stemt u voor deze motie!

VVD: 'De Hooghoudt Music Hall zou mooi zijn!'

VVD VVD Haren 19-09-2019 02:01

Voorzitter, 

Donkere wolken hangen ons boven het hoofd. Laat ik het niet onder stoelen of banken steken. De VVD maakt zich zorgen over de financiële staat van de gemeente. Dit neemt niet weg dat wij belangrijke discussies rond investeringen op waarde blijven schatten, zoals een nieuw muziekcentrum. Cultuur is absoluut van meerwaarde in Groningen. Bekende artiesten hebben hier hun doorbraak gehad of komen hier voor de unieke locatie. Hoe je het wendt of keert, wij mogen trots zijn op wat tot heden is neergezet. Hier staat tegenover dat de toekomst van de Oosterpoort niet zonder slag of stoot tot stand zal komen.  

De VVD-fractie heeft daarom enkele concrete zaken waar zij graag antwoord op ziet van het College: 

- In hoeverre denkt de wethouder dat er mogelijke investeerders buiten de gemeente zich zullen aandienen? Is de wethouder tevens bereid externe partijen hiervoor aan te trekken? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het combineren met een casino die nog altijd geen nieuwe locatie heeft. Ook valt er te denken aan een Hooghoudt Music Hall. Wat een unieke kans! U begrijpt dat het belangrijk is dat niet alleen de Gemeente Groningen opdraait voor de kosten, maar samenwerking zoekt met commerciële partijen.

- Daarnaast zien wij graag een update m.b.t. bandbreedte stichtingskosten naar nieuw prijspeil 

- Met betrekking tot de locatie Vrydemalaan horen wij graag van de wethouder of hij het met de VVD-fractie eens is dat de uitkomsten van het verkeerscirculatieplan (onderzoek) en het Oosterhamriktracé een behoorlijke impact kunnen hebben op de haalbaarheid van deze locatie?  Zo ja, werken de betreffende onderzoeken dan niet enorm vertragend in de zoektocht naar een mogelijke locatie voor een nieuw muziekcentrum? 

- Om nog even bij de locatie Vrydemalaan te blijven; wat vind de wethouder van de meerwaarde van een stadsstrand op deze locatie en zou dit ten koste van een nieuw muziekcentrum weg mogen? 

Tot slot kan mijn fractie zich vinden in de voorgedragen afbakening tot enkel Stationsgebied-Zuid en de Vrydemalaan, Ebbingekwartier. Wij kijken uit naar de reactie van de wethouder en uiteraard naar de uitkomsten van de eerste business case, want zoals terecht in de brief werd gesteld: cultuur in Groningen moet je koesteren. 

Stapeling van kosten voor sportverenigingen Haren en Ten Boer

VVD VVD Haren 14-09-2019 01:32

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO OZB (sport)verenigingen voormalige gemeente Haren en Ten Boer

Geacht college,

De herindeling van de drie gemeenten is een feit en dat houdt in dat er een aantal beleidszaken en tarieven geharmoniseerd moeten worden, waaronder het OZB-tarief. Dit heeft op meerdere momenten al tot (schriftelijke) vragen geleid, voornamelijk rondom het OZB-tarief voor niet-woningen wat in de oude gemeente Groningen fors hoger lag dan in Ten Boer en Haren. Hiervoor is een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze compensatieregeling bedraagt 100% voor 2019, 80% voor 2020, 60% voor 2021, 40% voor 2022 en 20% voor 2023. Er is tevens een maximum aan compensatiebedrag van € 50.000,-. Deze regeling compenseert voor een aantal jaren het hogere tarief van de oude gemeente, maar uiteindelijk betalen alle eigenaren van niet-woningen het hoge tarief van de oude gemeente Groningen.

Bovenstaande systematiek geldt ook voor (sport)verenigingen uit de voormalige gemeente Haren en ten Boer. Tijdens de bespreking in de commissie van 13 maart 2019 is er door een aantal fracties gewezen op het ‘Amendement-Omtzigt’. Dit amendement zou het mogelijk moeten maken om sportverenigingen en verenigingen met sociaal belang niet aan te slaan met het tarief voor niet-woningen, maar tegen het tarief voor woningen*. Dat laatste tarief ligt aanzienlijk lager. U heeft in uw voorstel reeds aangegeven hier sympathiek tegenover te staan en in uw beantwoording heeft u aangegeven dit te willen betrekken bij een integrale discussie over sporttarieven. De Sportkoepel heeft in een reactie aangegeven dat het van belang is dat verenigingen toegankelijk en vitaal blijven en dat daarom de contributies zo laag mogelijk zouden moeten zijn. Zij bepleiten daarom een subsidieregeling zoals deze ook in de gemeente den Haag en Rozendaal is ingesteld.

Onlangs hebben een aantal politieke partijen een gesprek gevoerd met sportverenigingen in Haren. Daarbij kwam de stapeling van een aantal problemen aan de orde. Zo is daar de kwestie van de BTWplicht, de hogere energieheffing en het probleem van de hogere OZB tarieven wat nog eens versterkt wordt door fiks hogere WOZ-waardes. De Harense tennisclub TSH trok hierover aan de bel in Haren de Krant op 27 augustus jongstleden**. De OZB aanslag van € 2.043,- steeg naar maar liefst € 24.826,-. Naar aanleiding van dit artikel en het gesprek met de verenigingen hebben is er een korte inventarisatie uitgevoerd naar wat de impact is van de eerder genoemde stapeling voor de verenigingen***. Deze inventarisatie geeft een verontrustend beeld. De stapeling van hogere kosten is bij vrijwel alle verenigingen het geval. Er dreigen contributieverhogingen die kunnen oplopen naar 30% - 40%. Hierdoor staat de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van de sport in onze gemeente onder druk.

Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties de volgende vragen:1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek waar (sport)verenigingen mee te maken hebben? Zo ja, heeft u een beeld wat de (mogelijke) gevolgen zijn van deze problemen voor (sport)verenigingen? Zo ja, kunt u dit delen? Zo nee, bent u bereid dit inzichtelijk te maken? 2. De inventarisatie die wij hebben gemaakt betreft sportverenigingen. Heeft het college in beeld in hoeverre deze problemen ook spelen bij andere verenigingen of stichtingen met een sociaal belang (bv. muziekverenigingen, cultuurinstellingen e.d.)? Zo ja, kunt u dit delen. Zo nee, bent u bereid dit inzichtelijk te maken?

Het college heeft aangegeven het ‘amendement-Omtzigt’ te willen betrekken bij de integrale sporttarieven. De VNG geeft het advies om tariefdifferentiatie niet toe te passen en te wachten op meer duidelijkheid. Mocht een gemeente toch besluiten dit te doen dan is het advies om dit zo expliciet mogelijk te omschrijven om juridische procedures te voorkomen*. Voor onze fracties is het duidelijk dat het hogere OZB-tarief onwenselijk is voor verenigingen met een sociaal belang zoals sportverenigingen. De compensatieregeling alleen is niet afdoende, omdat deze er alleen voor zorgt dat de financiële klap over een aantal jaren verspreid wordt. 3. Is het college het met ons eens dat er aangesloten moet worden bij het ‘amendement-Omtzigt’ óf dat er een subsidieregeling ingesteld moet worden om zo verenigingen met een sociaal belang te ontzien en toegankelijk te houden? Zo ja, welke vorm heeft u voorkeur en waarom? Zo nee, waarom niet? Ziet het college nog andere mogelijkheden dan de twee genoemde varianten? 4. Op dit moment is het college bezig om de begroting 2020 samen te stellen. Wij hebben begrepen dat voor het sportseizoen 2019 - 2020 de tarieven voor de sportclubs bevroren zijn. In de begroting 2020 zullen echter ook de OZB-tarieven en algemene sporttarieven mogelijk worden aangepast. Is de Sportkoepel op voorhand betrokken bij deze mogelijke aanpassing? Onze fracties zijn van mening dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen voor alle sportverenigingen . Wat is de planning van het college als het gaat om nieuwe sport- en OZBtarieven? 5. Ziet het college mogelijkheden om sportclubs bij te staan in het (zoveel mogelijk) voorkomen van hogere kosten door de BTW-plicht en energieheffing? Zo ja, hoe bent u van plan dit te gaan doen? Zo nee, waarom niet? 6. Uit de inventarisatie blijken sportverenigingen ook tegen een aantal specifieke problemen aan te lopen. Bijvoorbeeld een niet energiezuinig sportpark voor V.V. Glimmen of de problemen die voortkomen uit een toegankelijk sportpark zoals op Sportpark De Koepel. Zijn de genoemde problemen uit de inventarisatie bekend bij het college? Zo ja, wat heeft u gedaan om deze problemen op te lossen? Zo nee, is het college bereid om n.a.v. de inventarisatie met de verschillende verenigingen in gesprek te gaan om deze specifieke problemen goed in kaart te brengen en op te lossen? Zo nee, waarom niet? 7. De harmonisatie van beleid zal ook op sportgebied moeten plaatsvinden. Dat kan grote impact hebben op het project “Gelijk speelveld”. Wat is de stand van zaken van “Gelijk speelveld”? Kan het college aangeven hoe het plan van aanpak eruit ziet om ook de verenigingen uit de voormalige gemeentes Haren en ten Boer te vatten in “Gelijk speelveld”? Kan het college daarvoor een tijdlijn schetsen en de verschillende alternatieven die er zijn aangeven? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Rene Bolle (CDA)Amrut Sijbolts (Stadspartij)Ietje Jacobs (VVD)Ton van Kesteren (PVV)Lucy Wobma (SP)

*https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/antwoord-op-kamervragenamendement-omtzigt-en-advies-vng 

**https://www.harendekrant.nl/nieuws/harense-tennisclub-hangen-financiele-problemen-bovenhet-hoofd-door-ozb/ 

Houd de energietransitie behap- en betaalbaar!

VVD VVD Haren 11-09-2019 00:35

De samenhang tussen de Regionale Energiestrategie, de aanpak naar aardgasvrije wijken en zonneparken is zo groot dat wij als VVD fractie deze stukken als 1 geheel hebben gepiept (met het verzoek om gezamenlijke behandeling). Omdat het erg gekunsteld wordt als ik een woordvoering per onderdeel zal doen, hierbij de woordvoering namens mijn fractie voor het geheel van de punten aangaande de energietransitie.

Net als andere partijen hier in de raad en ook daarbuiten hecht de VVD fractie eraan dat we ons inzetten voor een transitie naar duurzamere en herbruikbare energiebronnen. De fossiele brandstoffen zijn eindig en het gebruik van het Groningse gas is (bijna) niet meer van deze tijd, zoals de minister gisteren heeft aangegeven.

De energietransitie is iets wat we met ons allen op onze mooie planeet moeten doen, maar waar wij zelf ook een steentje aan bij moeten dragen. Niet voor niets was de slogan lang geleden. Een beter milieu begint bij jezelf. Dit geldt ook voor de energietransitie. We moeten doen wat we kunnen, maar binnen een samenwerking met anderen en conform regels en kaders, die we mondiaal afspreken.

De VVD onderschrijft daarmee ook het belang van een regionale samenwerking tussen provincie, waterschappen en gemeenten in het RES. We zullen toch ons deel van de gesloten klimaatafspraken moeten halen. Hierbij is samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen van groot belang om alle benutbare mogelijkheden en innovaties te gebruiken voor ons Groninger deel van de energietransitie. Dit klinkt alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Het eerste punt dat ik namens de VVD wil aanstippen, ziet op het feit dat een energietransitie in de aanloop geld zal kosten. Of je nu een eigen huis hebt, een vrije sector huurwoning, sociale huurwoning, een oudbouw of nieuwbouwwoning of dat je in een VvE constructie zit, je zult de kosten voor de energietransitie moeten kunnen opbrengen. Dat is een lastige opgave. De innovaties op het gebied van energie gaan door en door en de investeringen, die je nu doet in warmtepomp, zonnepanelen en isolatie moeten wel ‘economisch’ rendabel zijn voor het huishoudboekje en bijdragen aan de energietransitie. Hier zal de VVD gedurende het proces naar blijven kijken, zodat de stappen niet te groot, maar ook niet te klein zijn die gezet worden.

Daarnaast heeft de VVD al opgemerkt tijdens de verkiezingen dat het plaatsen van windmolens op land heel erg lastig is. De procedures zijn lang, waardoor de uiteindelijk vergunde windmolens in energieopbrengst voor alsdan achterblijven bij de dan gewenste opbrengsten. Ook het voeren van inspraak en procedures is een kostbare aangelegenheid. De plaatsing van windmolens kan daarom wat opbrengst en plaatsing betreft beter niet op land plaatsvinden.

De VVD is van mening dat iedereen, dus ook de gemeente Groningen haar steentje moet bijdragen aan de energietransitie. Er is echter wel een probleem. Met name het stedelijk gebied van onze provincie heeft weinig ruimte voor het plaatsen van grootschalige wind- en zonneparken, zodat onze bijdrage altijd relatief gering zal zijn. Dit houdt in dat we binnen een regionale aanpak afhankelijk zullen zijn van de andere samenwerkingspartners. Volgens de VVD moet je bij de regionale samenwerking dan ook heel goed afwegen wat de gemeente zelf (hoe klein ook) kan doen voor de energietransitie, maar ook waar het andere partijen kan helpen (op welke terrein dan ook), die meer ruimte hebben voor de wind- en zonneparken.   

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:

-        Hoe zorgen we ervoor dat de gebruikte zonnepanelen in het zonnepark ook recyclebaar, maar nog belangrijker herbruikbaar zijn? Dit ter voorkoming van een mooie duurzame oplossing die zal eindigen in teveel afval.

-        Hoe zorgen we ervoor dat een energietransitie voor elke huishouden, met verschillende woonsituatie en verschillend inkomen, betaalbaar zal zijn?